ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1384

ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਫੁਲੜਾ ਫਲੁ ਭੀ ਪਛਾ ਰਾਤਿ ॥ ਜੋ ਜਾਗੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਲਹੰਨਿ ਸੇ ਸਾਈ ਕੰਨੋ ਦਾਤਿ ॥੧੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1384}

not:-  AMimRq vyly au~Tx bwry ieQy PrId jI dy isr& do Slok hn—nµ: 107 Aqy ieh nµ: 112 [ Slok nµ: 108, 109, 110 Aqy 111 gurU Arjn dyv jI dy hn, ijnHW ivc d`isAw hY ik AMimRq vyly dI bMdgI ivcoN ieh lwB inklxy cwhIdy hn—by-muQwjI, pwp dI nivrqI, rzw ivc rihxw, mwieAw dI mwr qoN bcwau [ PrId jI ny dohW SlokW ivc isr& ieh ikhw hY—AMimRq vyly aus dw nwm jpo, pihlI rwqy BI r`b dI Xwd ivc hI sOxw cwhIdw hY, pr pihly pihr nwloN AMimRq vylw vDIk guxkwrI hY [

pd ArQ:-  PulVw—sohxw ijhw Pu`l [ pCw rwiq—ipClI rwqy, AMimRq vyly [ jwgMin@—A`Kr ‘n’ dy hyT ‘h’ hY [ lhMin—hwsl krdy hn [ kMno—pwsoN (vyKo Slok nµ: 99 ivc l&z ‘kMnY’) [

ArQ:-  (rwq dy) pihly pihr dI bMdgI (mwno) iek sohxw ijhw Pu`l hY, Pl AMimRq vyly dI bMdgI hI ho skdI hY [ jo bMdy (AMimRq vyly) jwgdy hn auh prmwqmw pwsoN b^SS hwsl krdy hn [112[

ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ॥ ਇਕਿ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹਿ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ ॥੧੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  dwqI—b^SSW [

not:-  l&z ‘dwiq’ (i) AMq hY, ies dw bhu-vcn (i) ƒ dIrG kIiqAW bixAw hY, iesy qrHW l&z ‘lhir’ (i AMq) qoN ‘lhrI’; ijvyN ‘swieru lhrI dyie’ [ sMdIAw—dIAW [ iqsu nwil—aus (swihb) nwl [ ikAw clY—kIh zor c`l skdw hY [ ieik—keI bMdy [ lhin@—pRwpq krdy hn [

not:-  ieh Slok gurU nwnk dyv jI dw hY, jo PrId jI dy auprly Slok (nµ: 112) dI ivAwiKAw vwsqy aucwirAw igAw hY [ PrId jI ny l&z ‘dwiq’ vrq ky ieSwry-mwqR d`isAw hY ik jo AMimRq vyly jwg ky bMdgI krdy hn, auhnW auqy r`b qRü`Tdw hY [ gurU nwnk dyv jI ny spSt kr ky kih id`qw hY ik ieh qW ‘dwiq’ hY ‘dwiq’, h`k nhIN bx jWdw [ mqW koeI AMimRq vyly au~Tx dw mwx hI krn l`g jwey [

gurU Arjn dyv jI ny ies Slok ƒ gurU rwmdws jI dI aucwrI hoeI ‘isrI rwg’ dI vwr dI dUjI pauVI nwl BI vriqAw hY [ auQy ieh Slok ieauN hY [

slok m: 1 ] dwqI swihb sMdIAw, ikAw clY iqsu nwil ] ieik jwgMdy nw lhMin iekn@w suiqAw dyie auTwil ]1]2] . . . . . (isrI rwg kI vwr m: 4)

ieQy dUjI quk dy do l&zW dy joV ivc rqw ku &rk hY—‘lhMin’ Aqy ‘iekn@w’ [

ArQ:-  b^SSW mwlk dIAW (AwpxIAW) hn [ aus mwlk nwl (iksy dw) kIh zor c`l skdw hY? keI (AMimRq vyly) jwgdy BI (ieh b^SSW) nhIN lY skdy, keI (BwgW vwilAW ƒ) su`qy ipAW ƒ (auh Awp) jgw dyNdw hY (Bwv, keI AMimRq vyly jwgy hoey BI iksy AhMkwr Awidk-rUp mwieAw ivc su`qy rih jWdy hn, qy, keI Zwi&lW ƒ myhr kr ky Awp sUJ dy dyNdw hY) [113[

not:-  gurU nwnk dyv jI dy au~pr-id`qy Slok nwl ‘isrI rwg’ dI vwr ivc gurU nwnk dyv jI dw dUjw Slok ieauN hY:

m: 1 ] isdk sbUrI swidkw, sbr qosw mlwiekW [ dIdwru pUry pwiesw, Qwau nwhI Kwiekw ]2]2]

iehnW dohW SlokW ƒ iek`Ty piVHAW ieh is`iKAw pRq`K id`sdI hY ik r`b vloN ‘dwiq’ qW hI imldI hY jy bMdw ‘sbru’ Dwrn kry [ iesy qrHW PrId jI dy Slok nµ: 112 dy nwl PrId jI dy Awpxy Agly cwr Slok nµ: 114 qoN 117 qk BI iehI kihMdy hn ik ‘dwiq’ qW hI imlygI jy ‘sbru’ Dwrogy [ ‘h`k’ smJ ky kwhlI nwl koeI hor ‘Jwk’ nwh JwkxI [

not:-  Slok nµ: 114 qoN 119 qk PrId jI dy hn [

ਢੂਢੇਦੀਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤਉ ਤਨਿ ਕਾਈ ਕੋਰ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਉ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਝਾਕ ਨ ਹੋਰ ॥੧੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  kU—ƒ [ qau qin—qyry qn ivc, qyry AMdr [ kor—ksr, Gwt [ kweI—koeI [ Jwk—Aws, Awsrw, tyk [

ArQ:-  suhwg (-prmwqmw) ƒ Bwlx vwlIey (hy jIv iesqRIey!) (qUM AMimRq vyly au~T ky pqI-prmwqmw ƒ imlx leI bMdgI krdI hYN pr qYƒ Ajy BI nhIN imilAw) qyry Awpxy AMdr hI koeI ksr hY [ ijnHW dw nwm ‘sohwgxW’ hY auhnW dy AMdr koeI hor tyk nhIN huMdI (Bwv, pqI-imlwp dI ‘dwiq’ auhnW ƒ hI imldI hY jo AMimRq vyly au~Tx dw koeI ‘h`k’ nhIN jmWdIAW) [114[

ਸਬਰ ਮੰਝ ਕਮਾਣ ਏ ਸਬਰੁ ਕਾ ਨੀਹਣੋ ॥ ਸਬਰ ਸੰਦਾ ਬਾਣੁ ਖਾਲਕੁ ਖਤਾ ਨ ਕਰੀ ॥੧੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  mMJ—(mn) mMJ, (mn) ivc [ sbr kmwx—sbr dI kmwx [ sbru—DIrju, isdk [ kw—(kmwx dw) [ nIhxo—ic`lw [ sMdw—dw [ bwxu—qIr [ Kqw n krI—ivArQ nhIN jwx dyNdw, KuMJx nhIN dyNdw [

ArQ:-  jy mn ivc ies sbr dI kmwn hovy, jy sbr hI kmwx dw ic`lw hovy, sbr dw hI qIr hovy, qW prmwqmw (ies dw inSwnw) KuMJx nhIN dyNdw [115[

ਸਬਰ ਅੰਦਰਿ ਸਾਬਰੀ ਤਨੁ ਏਵੈ ਜਾਲੇਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥ ਹੋਨਿ ਨਜੀਕਿ ਖੁਦਾਇ ਦੈ ਭੇਤੁ ਨ ਕਿਸੈ ਦੇਨਿ ॥੧੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  swbrI—sbr vwly bMdy [ eyvY—iesy qrHW (Bwv,) sbr ivc hI [ qnu jwlyin@—srIr ƒ swVdy hn, GwlW Gwldy hn, (Bwv, jdoN jgq su`qw ipAw hY, auh AMimRq vyly au~T ky bMdgI krdy hn, qy by-muQwjI pwp-inivrqI Aqy rzw dw sbk pkWdy hn) [ hoin—huMdy hn [ njIik—nyVy [ iksY—iksy ƒ [ Byqu n dyin—Awpxw Byq nhIN dyNdy, kwhly pY ky iksy Agy iglw nhIN krdy ik ieqnI myhniq krn qy BI Ajy qk ikauN nhIN imilAw [

ArQ:-  sbr vwly bMdy sbr ivc rih ky iesy qrHW (sdw sbr ivc hI) bMdgI dI Gwl Gwldy hn (ies qrHW auh) r`b dy nyVy huMdy jWdy hn, qy iksy ƒ Awpxy idl dw Byq nhIN dyNdy [116[

ਸਬਰੁ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜੁ ਕਰਹਿ ॥ ਵਧਿ ਥੀਵਹਿ ਦਰੀਆਉ ਟੁਟਿ ਨ ਥੀਵਹਿ ਵਾਹੜਾ ॥੧੧੭॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  suAwau—suAwrQ, pRXojn, izMdgI dw inSwnw [ bMdw—hy bMdy! hy mnu`K! idVu—p`kw [ viD—vD ky [ QIvih—ho jwihˆgw [ vwhVw—in`kw ijhw vhx [ tuit—tu`t ky, Gt ky [

ArQ:-  hy bMdy! ieh sbr hI izMdgI dw Asl inSwnw hY [ jy qUM (sbr ƒ ihrdy ivc) p`kw kr leyN, qW qUM vD ky drIAw ho jwihˆgw, (pr) Gt ky in`kw ijhw vhx nhIN bxyNgw (Bwv, sbr vwlw jIvn bxwieAW qyrw idl vD ky dirAw ho jwiegw, qyry idl ivc swry jgq vwsqy ipAwr pYdw ho jwiegw, qyry AMdr qMg-idlI nhIN rih jwiegI) [117[

ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੋਪੜੀ ਪਰੀਤਿ ॥ ਇਕਨਿ ਕਿਨੈ ਚਾਲੀਐ ਦਰਵੇਸਾਵੀ ਰੀਤਿ ॥੧੧੮॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  gwKVI—AOKI [ drvysI—&kIrI [ copVI—auqoN auqoN cMgI, EprI, ivKwvy dI [ iekin iknY—iksy ie`k ny, iksy ivrly ny [ cwlIAY—clweI hY [ drvyswvI—drvySW vwlI [

ArQ:-  hy PrId! (ieh sbr vwlw jIvn Asl) &kIrI (hY, qy ieh) AOKI (kwr) hY, pr (hy PrId! r`b nwl qyrI) pRIq qW auproN auproN hY [ &kIrW dI (ieh sbr vwlI) kwr iksy ivrly bMdy ny kmweI hY [118[

ਤਨੁ ਤਪੈ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਬਲੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥ ਪੈਰੀ ਥਕਾਂ ਸਿਰਿ ਜੁਲਾਂ ਜੇ ਮੂੰ ਪਿਰੀ ਮਿਲੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥੧੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  ijau—vWg [ blµin@—(A`Kr ‘n’ dy hyT A`Dw ‘h’ hY) [ pYrI—pYrW nwl (quridAW) [ QkW—Q`kW, jy mYN Q`k jwvW [ isir—isr nwl, isr-Bwr [ julW—mYN qurW[ mUM—mYƒ [ iprI—ipAwrI (r`b) dI [ imlµin@—(A`Kr ‘n’ dy nwl A`Dw ‘h’ hY) [

ArQ:-  myrw srIr (byS`k) qnUr vWg qpy, myry h`f (byS`k ieauN) blx ijvyN bwlx (bldw) hY [ (ipAwry r`b ƒ imlx dy rwh qy jy mYN) pYrW nwl (qurdw qurdw) Q`k jwvW, qW mYN isr Bwr qurn l`g pvW [ (mYN ieh swry AOK shwrn ƒ iqAwr hW) jy mYƒ ipAwry r`b jI iml pYx (Bwv, r`b ƒ imlx vwsqy jy ieh zrUrI hovy ik srIr ƒ DUxIAW qpw qpw ky duKI kIqw jwey, qW mYN ieh kSt shwrn ƒ BI iqAwr hW) [119[

ਤਨੁ ਨ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਨ ਬਾਲਿ ॥ ਸਿਰਿ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਿਰੀ ਨਿਹਾਲਿ ॥੧੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1384}

not:-  ieh Slok gurU nwnk dyv jI dw hY [ ‘slok vwrW qy vDIk mhlw 1’ ivc BI ieh drj hY [ auQy ieh ieauN hY:

qnu n qpwie qnUr ijau, bwlxu hf n bwil ] isir pYrI ikAw PyiVAw, AMdr iprI smwil ]18]

ieQy isr& iek l&z dw &rk hY ‘inhwil’ dy QW l&z ‘smwil’ hY, dohW dw ArQ ieko hI hY [ ijvyN Slok nµ: 113 ivc vyK Awey hW, ik siqgurU jI ny PrId jI dy Slok nµ: 113 dI ivAwiKAw kIqI hY, iqvyN ieQy BI iehI g`l hY [ PrId jI dI iksy ‘aukweI’ ƒ shI nhIN kIqw [ jy gurmiq dI ksv`tI qy ieQy koeI ‘aukweI’ huMdI, qW gurU-rUp gurbwxI ivc ‘aukweI’ ƒ QW ikauN imldI? PrId jI ny BI ieQy ikqy DUxIAW qpwx dI loV nhIN d`sI [ auhnW dw Aglw Slok (nµ: 125) ies dy nwl rlw ky pVHo (ivckwrly swry slok siqgurU jI dy hn), Bwv ieh hY ik jgq dy ivkwrW qoN bcx dw ieko hI aupwau hY—prmwqmw dI Et, ieh Et iksy BI B`w qy imly qW BI saudw ssqw hY [

pd ArQ:-  isir—isr ny [ pYrI—pYrIN, pYrW ny [ PyiVAw—ivgwiVAw hY [ inhwil—vyK, q`k [

ArQ:-  srIr ƒ (DUxIAW nwl) qnUr vWg nwh swV; qy h`fW ƒ ieauN nwh bwl ijvyN ieh bwlx hY [ isr ny qy pYrW ny kuJ nhIN ivgwiVAw hY, (ies vwsqy iehnW ƒ duKI nwh kr) prmwqmw ƒ Awpxy AMdr vyK [120[

ਹਉ ਢੂਢੇਦੀ ਸਜਣਾ ਸਜਣੁ ਮੈਡੇ ਨਾਲਿ ॥ ਨਾਨਕ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਇ ਦਿਖਾਲਿ ॥੧੨੧॥ {ਪੰਨਾ 1384}

not:-  ieh Slok gurU rwmdws jI dw hY [ rwg kwnVy dI vwr dI pMdRvIN pauVI ivc AwieAw hY, QoVw ku &rk hY, auQy ieauN hY:

slok m: 4 ] hau FUFydI sjxw, sjxu mYNfy nwil ] jn nwnk AlKu n lKIAY, gurmuiK dyie idKwil ]1]15]

gurU rwmdws jI dw ieh Slok gurU nwnk dyv jI dy Slok nµ: 120 dI ivAwiKAw hY [

pd ArQ:-  mYfy nwil—myry nwl, myry ihrdy ivc [ AlKu—l`CxhIn, ijs dw koeI ^ws l`Cx nhIN pqw l`gdw [ dyie idKwil—ivKw dyNdw hY [

ArQ:-  mYN (jIv-iesqRI) s`jx (-pRBU) ƒ (bwhr) Bwl rhI hW, (pr auh) s`jx (qW) myry ihrdy ivc v`s irhw hY [ hy nwnk! aus (s`jx) dw koeI l`Cx nhIN, (Awpxy au~dm nwl jIv pwsoN) auh pCwixAw nhIN jw skdw, siqgurU ivKwl dyNdw hY [121[

ਹੰਸਾ ਦੇਖਿ ਤਰੰਦਿਆ ਬਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ ॥ ਡੁਬਿ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੁੜੇ ਸਿਰੁ ਤਲਿ ਉਪਰਿ ਪਾਉ ॥੧੨੨॥ {ਪੰਨਾ 1384}

not:-  ieh Slok gurU Amrdws jI dw hY [ ‘vfhMs kI vwr’ ivc ieh Aqy ies qoN Aglw Slok (nµ: 123) jo gurU Amrdws jI dw hY, ieauN drj hn:

hMsw vyiK qrMidAw bgW iB AwieAw cwau ] fuib muie bg bpuVy, isru qil aupir pwau ]3]1] mY jwinAw vfhMsu hY, qw mY kIAw sMgu ] jy jwxw bgu bpuVw, q jnim n dydI AMgu ]2]]1]

pd ArQ:-  bgw—bgilAW ƒ [ bpuVy—ivcwry [ qil—hyTW [

ArQ:-  hMsW ƒ qridAW vyK ky bgilAW ƒ BI cwau Aw igAw, pr ivcwry bgly (ieh au~dm krdy) isr hyTW qy pYr au~pr (ho ky) fu`b ky mr gey [122[

ਮੈ ਜਾਣਿਆ ਵਡ ਹੰਸੁ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਕੀਤਾ ਸੰਗੁ ॥ ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗੁ ਬਪੁੜਾ ਜਨਮਿ ਨ ਭੇੜੀ ਅੰਗੁ ॥੧੨੩॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  vfhMsu—v`fw hMs [ sMgu—swQ [ jy jwxw—jy mYƒ pqw huMdw [ jnim—jnm ivc, jnm Br, swrI aumr [ n ByVI—nwh CuMhdI, n ByVIN [

ArQ:-  mYN smiJAw ik ieh koeI v`fw hMs hY, iesy kr ky mYN aus dI sMgiq kIqI [ pr jy mYƒ pqw huMdw ik ieh qW nkwrw bglw hY, qW mYN kdy aus dy nyVy nwh FukdI [123[

not:-  iehnW dohW SlokW dw Bwv ieh hY ik DUxIAW ƒ hI pRBU-imlwp dw vsIlw jwxn vwly dw ieh au~dm ieauN hY ijvyN koeI bgulw hMsW dI rIs krn lg pey [ ies dw is`tw ieh inkldw hY ik ie`k qW auh ivArQ du`K shyVdw hY; dUjy, ieh pwj au~GV jWdw hY, koeI ies qy rIJdw nhIN [

ਕਿਆ ਹੰਸੁ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਧਰੇ ॥ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇ ॥੧੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1384}

not:-  ieh Slok gurU nwnk dyv jI dw hY [ ‘vwr isrI rwg’ dI pauVI nµ: 20 nwl ieh ieauN drj hY:

ikAw hMsu ikAw bgulw, jw kau ndir kryie ] jo iqsu BwvY nwnkw, kwghu hMsu kryie ]2]20]

pd ArQ:-  ikAw—BwvyN [ jw kau—ijs auqy [ ndir—imhr dI nzr [ iqsu—aus (pRBU) ƒ [ kwghu—kW qoN [

ArQ:-  BwvyN hovy hMs qy BwvyN bglw, ijs auqy (pRBU) ikrpw dI nzr kry (aus ƒ Awpxw bxw lYNdw hY; so iksy qoN n&riq ikauN?) hy nwnk! jy prmwqmw ƒ cMgw l`gy qW (bglw qW ikqy irhw, auh) kW qoN (BI) hMs bxw dyNdw hY (Bwv, bVy ivkwrI ƒ BI suDwr lYNdw hYN) [124[

not:-  Aglw Slok (nµ. 125) PrId jI dy Slok nµ: 119 dy islisly ivc hY [ ivckwrly pMjy Slok aus BulyKy ƒ dUr krn vwsqy hn, jo PrId jI dy iek`ly Slok nµ: 119 ƒ pVH ky l`g skdw sI [

ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ ਪਚਾਸ ॥ ਇਹੁ ਤਨੁ ਲਹਰੀ ਗਡੁ ਥਿਆ ਸਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ॥੧੨੫॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ: srvr—(jgq-rUp) qlwb dw [ hykVo—iek`lw [ gfu iQAw—Ps igAw hY [ lhrI—lhrIN, lihrW ivc [

ArQ:-  (jgq-rUp) qlwb dw (ieh jIv-rUp) pMCI iek`lw hI hY, Pswaux vwly (kwmwidk) pMjwh hn [ (myrw) ieh srIr (sMswr-rUp qlwb dIAW ivkwrW rUp) lihrW ivc Ps igAw hY [ hy s`cy (pRBU)! (iehnW qoN bcx leI) iek qyrI (shYqw dI hI) Aws hY (ies vwsqy qYƒ imlx leI jy qp qpxy pYx qW BI sOdw ssqw hY) [125[

not:-  auh ‘qp’ kyhVy hn, jo PrId jI dy i^Awl-Anuswr pRBU-imlwp leI qy “PwhIvwl pcws” qoN bcx leI zrUrI hn? auh Agly pMj SlokW ivc id`qy gey hn [

ਕਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਕਵਣੁ ਗੁਣੁ ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥ ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤੁ ਵਸਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ॥੧੨੬॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  mxIAw—iSromxI [ hau—mYN [ ijqu—ijs (vys) nwl [ vis—v`s ivc [

ArQ:-  (hy BYx!) auh kyhVw A`Kr hY? auh kyhVw gux hY? auh kyhVw iSromxI mMqr hY? auh kyhVw vys mYN krW ijs nwl (myrw) Ksm (myry) v`s ivc Aw jwey? [126[

ਨਿਵਣੁ ਸੁ ਅਖਰੁ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ ॥ ਏ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰਿ ਤਾਂ ਵਸਿ ਆਵੀ ਕੰਤੁ ॥੧੨੭॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  Kvxu—shwrnw [ ijhbw—im`TI jIB, im`Tw bolxw [

ArQ:-  hy BYx! inaUxw A`Kr hY, shwrnw gux hY, im`Tw bolxw iSromxI mMqr hY [ jy ieh iqMn vys kr leyN qW (myrw) Ksm (qyry) v`s ivc Aw jwiegw [127[

ਮਤਿ ਹੋਦੀ ਹੋਇ ਇਆਣਾ ॥ ਤਾਣ ਹੋਦੇ ਹੋਇ ਨਿਤਾਣਾ ॥ ਅਣਹੋਦੇ ਆਪੁ ਵੰਡਾਏ ॥ ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤੁ ਸਦਾਏ ॥੧੨੮॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  miq—Akl [ hoie—bxy [ qwxu—zor, qwkq [ Axhody—jdoN kuJ BI dyx jogw nwh hovy [ sdwey—AKvwey [

ArQ:-  (jo mnu`K) Akl huMidAW BI AM\wxw bxy (Bwv, Akl dy qRwx dUijAW qy koeI dbwau n pwey), zor huMidAW kmzorW vWg jIvy (Bwv, iksy auqy D`kw nw kry), jdoN kuJ BI dyx-jogw nwh hovy, qdoN Awpxw Awp (Bwv, Awpxw ih`sw) vMf dyvy, iksy Ajyhy mnu`K ƒ (hI) Bgq AwKxw cwhIdw hY [128[

ਇਕੁ ਫਿਕਾ ਨ ਗਾਲਾਇ ਸਭਨਾ ਮੈ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥ ਹਿਆਉ ਨ ਕੈਹੀ ਠਾਹਿ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲਵੇ ॥੧੨੯॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  gwlwie—bol [ ieku—ie`k BI bcn [ DxI—mwlk, Ksm [ ihAwau—ihrdw [ kYhI—iksy dw BI [ Twih—Fwh [ mwxk—moqI [

ArQ:-  ie`k BI iP`kw bcn nwh bol (ikauNik) sB ivc s`cw mwlk (v`s irhw hY), iksy dw BI idl nwh duKw (ikauNik) ieh swry (jIv) Amolk moqI hn [129[

ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣੁ ਮੂਲਿ ਮਚਾਂਗਵਾ ॥ ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਦਾ ॥੧੩੦॥ {ਪੰਨਾ 1384}

pd ArQ:-  Twhxu—Fwhxw, duKwxw [ mUil—au~kw hI [ mcWgvw—cMgw nhIN [ qau—qYƒ [

ArQ:-  swry jIvW dy mn moqI hn, (iksy ƒ BI) duKwxw au~kw hI cMgw nhIN [ jy qYƒ ipAwry pRBU dy imlx dI qWG hY, qW iksy dw idl nwh Fwh [130[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh