ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1382

ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿ ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ ॥ ਦੇਹੀ ਰੋਗੁ ਨ ਲਗਈ ਪਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇ ॥੭੮॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  min—mn ivc [ n hFwie—nwh Awaux dyh [ dyhI—srIr ƒ [ n lgeI—nhIN l`gdw [ sBu ikCu—hryk cIz [ plY pwie—p`ly peI rihMdI hY, sWBI rihMdI hY [

ArQ:-  hy PrId! burweI krn vwly nwl BI BlweI kr [ gu`sw mn ivc nwh Awaux dyh [ (ies qrHW) srIr ƒ koeI rog nhIN l`gdw Aqy hryk pdwrQ (Bwv, cMgw gux) sWiBAw rihMdw hY [

ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪਰਾਹੁਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗੁ ॥ ਨਉਬਤਿ ਵਜੀ ਸੁਬਹ ਸਿਉ ਚਲਣ ਕਾ ਕਰਿ ਸਾਜੁ ॥੭੯॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  pMK—pMCIAW dI fwr [ dunI—dunIAw [ suhwvw—sohxw [ naubiq—DONsw [ subh isau—svyr dw [ swju—swmwn, Awhr, iqAwrI [

ArQ:-  hy PrId! ieh dunIAw (iek) sohxw bwZ hY (ieQy mn ivc ‘toey it`by’ bxwey ikauN hoey? ieQy qW swry jIv-rUp) pMCIAW dI fwr prwhuxI hY [ jdoN svyr dw DONsw v`jw (sB ny izMdgI dI rwq k`t ky qur jwxw hY) [ (hy PrId! ieh ‘toey it`by’ dUr kr, qy qUM BI) qurn dI iqAwrI kr [79[

ਫਰੀਦਾ ਰਾਤਿ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁਤਿਆ ਮਿਲੈ ਨ ਭਾਉ ॥ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨੈਣ ਨੀਦ੍ਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਿਲਣੁ ਕੁਆਉ ॥੮੦॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  kQUrI—ksqUrI [ Bwau—ih`sw [ ijMn@w, iqMn@w—ieQy A`Kr ‘n’ dy hyTw A`Dw ‘h’ hY [ nˆØIdRwvly—nINd nwl Gu`ty hoey [ imlxu—myl, pRwpqI [ kuAwau—ikQoN? ikvyN?

ArQ:-  hy PrId! (auh iqAwrI rwq ƒ hI ho skdI hY) rwiq (dI iekWq) ivc ksqUrI vMfIdI hY (Bwv, rwiq dI iekWq vyly Bjn dI sugMDI pYdw huMdI hY), jo su`qy rihx auhnW ƒ (ies ivcoN) ih`sw nhIN imldw [ ijnHW dIAW A`KW (swrI rwq) nINd ivc Gu`tIAW rihx, auhnW ƒ (nwm dI ksqUrI dI) pRwpqI ikvyN hovy? [85[

zrUrI not:-  Slok nµ: 74 ivc mn dy jo ‘toey it`by’ d`sy hn, Agly Slok nµ: 81 ivc auhnW toey-it`ibAW dw Asr ibAwn krdy hn, ik iehnW dy kwrn swry jgq ivc du`K hI du`K vwpr irhw hY, pr ies g`l dI smJ aus ƒ pYNdI hY jo Awp mn dy ‘toey it`by’ qoN aucyrw huMdw hY [

ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਦੁਖੁ ਮੁਝ ਕੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਐ ਜਗਿ ॥ ਊਚੇ ਚੜਿ ਕੈ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹਾ ਅਗਿ ॥੮੧॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  muJ kU—mYƒ [ sbwieAY jig—swry jgq ivc [ aUcy ciV kY—du`K qoN au~cw ho ky [ Gir—Gr ivc [ Gir Gir—hryk Gr ivc [ Aig—(ies l&z dw joV iDAwn-jog hY, sdw (i)-AMq hY, Asl l&z sMsik®q dw ‘Agin’ hY, ies qoN pRwik®q-rUp ‘Aig’ hY) [

ArQ:-  hy PrId! mYN (pihlW mn dy ‘toey it`by’ qoN pYdw hoey du`K ivc Gwbr ky ieh) smiJAw ik du`K (isr&) mYƒ (hI) hY (isr& mYN hI duKI hW), (pr Asl ivc ieh) du`K qW swry (hI) jgq ivc (vwpr irhw) hY [ jdoN mYN (Awpxy du`K qoN) aucyrw ho ky (iDAwn mwirAw) qW mYN vyiKAw ik hryk Gr ivc iehI A`g (bl) rhI hY (Bwv, hryk jIv duKI hY) [81[

not:-  ies Slok qoN A`gy do Slok gurU Arjn swihb jI dy hn [ Awp ilKdy hn ik auhI ivrly bMdy du`KW dI mwr qoN bcy hoey hn, jo siqgurU dI srn pY ky prmwqmw ƒ Xwd krdy hn [

ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਫਰੀਦਾ ਭੂਮਿ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝਿ ਵਿਸੂਲਾ ਬਾਗ ॥ ਜੋ ਜਨ ਪੀਰਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਅੰਚ ਨ ਲਾਗ ॥੮੨॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  BUim—DrqI [ rMgwvlI—rMg-AwvlI [ AwvlI—kqwr, islislw [ rMg—suhj, ^uSI, Awnµd [ rMgwvlI—suhwvxI [ mMiJ—(ies) ivc [ ivsUlw—ivsu-BirAw, ivhulw [

not:-  ijnHW l&zW dy Asl rUp ivc (  u) sdw nwl rihMdw hY, auhnW dy ‘kwrkI’ Awid rUpW ivc (  u) dy QW (  U) ho jWdw hY, ijvyN ‘ijMdu’ qoN ‘ijMdU’, ‘Kwku’ qoN ‘KwkU’, ‘msu’ qoN ‘msU’ Aqy ‘ivsu qoN ‘ivsU’ [ invwijAw—vifAwieAw hoieAw [ iqMn@w—(ies l&z dy A`Kr ‘n’ dy nwl A`Dw ‘h’ hY) [ AMc—syk, AWc [ pIr—muriSd, gurU [

ArQ:-  hy PrId! (ieh) DrqI (qW) suhwvxI hY, (pr mnu`KI mn dy toey it`ibAW dy kwrn ies) ivc ivhulw bwg (l`gw hoieAw) hY (ijs ijs du`KW dI A`g bl rhI hY) [ ijs ivc mnu`K ƒ siqgurU ny au~cw kIqw hY, auhnW ƒ (du`K-Agin dw) syk nhIN l`gdw [82[

ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗਿ ਸੁਵੰਨੜੀ ਦੇਹ ॥ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਪਾਈਅਨਿ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ ॥੮੩॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  suhwvVI—suhwvlI, suKwvlI, suK-BrI [ sMig—(aumr dy) nwl [ suvMn—sohxw rMg [ suvMnVI—sohxy rMg vwlI [ dyh—srIr [ pweIAin@—pwey jWdy hn, imldy hn [ nyh—ipAwr [

ArQ:-  hy PrId! (auhnW bMidAW dI) izMdgI sOKI hY Aqy srIr BI sohxy rMg vwlw (Bwv, rog-rihq) hY, ijnHW dw ipAwr ipAwry prmwqmw nwl hY, (‘ivsUlw bwg’ qy ‘duK-AgnI’ auhnW ƒ CuMhdy nhIN, pr Ajyhy bMdy) koeI ivrly hI imldy hn [83[

ਕੰਧੀ ਵਹਣ ਨ ਢਾਹਿ ਤਉ ਭੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ ॥ ਜਿਧਰਿ ਰਬ ਰਜਾਇ ਵਹਣੁ ਤਿਦਾਊ ਗੰਉ ਕਰੇ ॥੮੪॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  vhx—hy vhx! kMDI—ndI dw kMFw [ qau—qUM [ ijDir—ijs pwsy [ rb rjwie—r`b dI mrzI [ iqdwaU—ausy pwsy [ gMau kry—rsqw bxwauNdw hY, qurdw hY; cwl c`ldw hY [

not:-  Slok nµ: 81 ivc PrId jI ny ‘du`K’ ƒ ‘A`g’ dw nwm id`qw hY [ Slok nµ: 82 ivc gurU Arjn dyv jI ies ƒ ‘ivsUlw bwZ’ AwKdy hn [ ieQy PrId jI sMswrk du`KW ƒ ‘iek lµmI ndI, pRvwh, vhx’ AwKdy hn [ mnu`Kw jIvn ndI dw kMFw hY jo du`KW-rUpI pRvwh dy vyg nwl Fih irhw hY [

ArQ:-  du`KW hyT n`ipAw hoieAw jIv ‘du`K’ A`gy qrly lY ky AwKdw hY—) hy (du`KW dy) vhx! (mYƒ) kMDI (-ru`KVy) ƒ nwh Fwh (Bwv, mYƒ duKI nwh kr), qYƒ BI (Awpxy kIqy dw) ihswb dyxw peygw [ (duKI mnu`K ƒ ieh smJ nhIN rihMdI ik) du`KW dw hVH ausy pwsy hI Fwh lWdw hY, ijs pwsy r`b dI mrzI huMdI hY (Bwv, r`b dI rzw-Anuswr r`b qoN ivCuVy hoey bMdy Awpxy kIqy mMdy krmW dy ADIn du`KW dw hVH aus ƒ Aw roVHdw hY) [84[

ਫਰੀਦਾ ਡੁਖਾ ਸੇਤੀ ਦਿਹੁ ਗਇਆ ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤਿ ॥ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਤਣੀ ਬੇੜਾ ਕਪਰ ਵਾਤਿ ॥੮੫॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  fuKw syqI—du`KW nwl, du`KW ivc [ idhu—idn [ sUlW—coBW, icMqw-i&kr [ rwiq—(ies l&z dy A^Ir ivc sdw (i) huMdI hY, ieh sMsik®q l&z ‘rwiqR’ (rwi>) qoN hY) [ pwqxI—mlwh, muhwxw [ kpr—lihrW, TwTW [ vwiq—mUMh ivc (vyKo Slok nµ: 50) [

ArQ:-  hy PrId! (mn ivc bxy ‘toey itby’ dy kwrn du`KW dI ndI ivc ruVHy jWdy jIvW dw) idn du`KW ivc lµGdw hY, rwq BI (icMqw dIAW) coBW ivc bIqdI hY [ (kMFy qy) Kloqw hoieAw (gurU-) mlwh iehnW ƒ au~cI au~cI kih irhw hY (ik quhwfw izMdgI dw) byVw (du`KW dIAW) TwTW dy mUMh ivc (Aw if`gx l`gw) hY [85[

ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੈ ਕੰਧੀ ਕੇਰੈ ਹੇਤਿ ॥ ਬੇੜੇ ਨੋ ਕਪਰੁ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੇ ਪਾਤਣ ਰਹੈ ਸੁਚੇਤਿ ॥੮੬॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  lµmI lµmI—bhuq lµmI [ ndI—duKW dI ndI [ vhY—c`l rhI hY [ kyrY hyiq—fygx vwsqy, Fwhx vwsqy [ no—ƒ [ ikAw kry—kIh ivgwV skdw hY? pwqx—pwqx dy [ pwqx cyiq—pwqx dy cyqy ivc, mlwh dy cyqy ivc [ su—auh byVw [ cyiq—cyqy ivc [

ArQ:-  (sMswrI bMidAW-rUp) kMDI (ru`KiVAW) ƒ Fwhux leI (Bwv, du`KI krn leI) (ieh du`KW dI) byAMq lµmI ndI vg rhI hY, (pr ies ndI dw) GuMmx-Gyr (aus izMdgI-rUp) byVy dw koeI nukswn nhIN kr skdw, jo (siqgurU) mlwh dy cyqy ivc rhy (Bwv, ijs mnu`K auqy gurU myhr dI nzr r`Ky, aus ƒ du`K-AgnI nhIN poNhdI) [86[

ਫਰੀਦਾ ਗਲੀ ਸੁ ਸਜਣ ਵੀਹ ਇਕੁ ਢੂੰਢੇਦੀ ਨ ਲਹਾਂ ॥ ਧੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਂਲੀਹ ਕਾਰਣਿ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਾ ਪਿਰੀ ॥੮੭॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  glˆØI—g`lW nwl, (Bwv,) g`lW nwl piqAwaux vwly [ ieku—Asl s`jx [ n lhW—mYƒ nhIN l`Bdw [ DuKW—AMdry AMdr duKI ho irhw hW [ mWlIh—imlI, su`ky gohy dw cUrw [ mw—myrw [ iprI kwrix—ipAwry s`jxW dI ^wqr [ iqMn@w—auhnW [

ArQ:-  hy PrId! g`lW nwl piqAwaux vwly qW vIh imqR (iml pYNdy) hn; pr Koj krn l`igAW Asl s`cw im`qr nhIN l`Bdw (jo myrI izMdgI dy byVy ƒ du`KW dI ndI ivcoN pwr lwey) [

mYN qW ieho ijhy (sq-sMgI) s`jxW dy (nwh imlx) krky DuKdI imlI vWg AMdry AMdr duKI ho irhw hW [87[

ਫਰੀਦਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਭਉਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਐ ਕਉਣੁ ॥ ਕੰਨੀ ਬੁਜੇ ਦੇ ਰਹਾਂ ਕਿਤੀ ਵਗੈ ਪਉਣੁ ॥੮੮॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  Baukxw—ijs ƒ Baukx dI Awdq pY geI hY, BauNkw [ duKIAY kauxu—kOx AOKw huMdw rhy? dy rhW—dyeI r`KW, dyeI r`KWgw [ ikqI—ikqnI hI, ijqnI jI cwhy [ pauxu—hvw [

ArQ:-  hy PrId! ieh (myrw) srIr qW BONkw ho igAw hY (Bwv, hr vyly in`q nvyN pdwrQ mMgdw rihMdw hY, ies dIAW in`q dIAW mMMgW pUrIAW krn dI ^wqr) kOx in`q AOKw huMdw rhy? (Bwv, mYƒ nhIN pu`jdw ik in`q AOKw huMdw rhW) [ mYN qW kMnW ivc bu`jy dyeI r`KWgw ijqnI jI cwhy hvw Ju`ldI rhy, (Bwv, ijqnw jI cwhy ieh srIr mMgW mMgx dw rOlw pweI jwey, mYN ies dI ie`k BI nhIN suxWgw) [88[

not:-  ie`k qW bMidAW ny mn ivc ‘toey itby’ bxwey hoey hn, dUjy, dunIAw dy mn-mohxy pdwrQ hryk jIv ƒ iK`c pw rhy hn [ nqIjw ieh inkl irhw hY ik jgq du`KW dI Kwx bx igAw hY [

ਫਰੀਦਾ ਰਬ ਖਜੂਰੀ ਪਕੀਆਂ ਮਾਖਿਅ ਨਈ ਵਹੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥ ਜੋ ਜੋ ਵੰਞੈਂ ਡੀਹੜਾ ਸੋ ਉਮਰ ਹਥ ਪਵੰਨਿ ॥੮੯॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  rb KjUrI—r`b dIAW KjUrW [ mwiKA—mwiKauN dIAW [ mwiKA neI—Sihd dIAW ndIAW [

(not:-  l&z ‘mwiKA’ vl iDAwn dyx dI loV hY, ijvyN ‘jIau’ qoN ‘jIA’, ‘ipRau’ qoN ‘ipRA’ Aqy ‘hIau’ qoN ‘hIA’ bixAw hY, iqvyN ‘mwiKau’ qoN ‘mwiKA’ hY) [ vhMin—vihMdIAW hn, vg rhIAW hn [ fIhVw—idhwVw [ hQ pvMin@—h`Q pY rhy hn [

not:-  l&z ‘pvMin@’ dy A`Kr ‘n’ dy nwl A`Dw ‘h’ hY, vyKo Slok nµ: 44 ivc ‘isM\wpsin@’ [

not:-  bwbw PrId jI dunIAw dy sohxy qy suAwdly pdwrQW ƒ p`kIAW KjUrW Aqy Sihd dIAW ndIAW nwl aupmW dyNdy hn [ vM\Y—jWdw hY, guzrdw hY [

ArQ:-  (pr ieh srIr ivcwrw BI kIh kry? ies ƒ iK`c pwx leI cwr-cuPyry jgq ivc) hy PrId! prmwqmw dIAW p`kIAW hoeIAW KjUrW (id`s rhIAW hn), Aqy Sihd dIAW ndIAW vg rhIAW hn (Bwv, hr pwsy sohxy sohxy, suAwdly qy mn-mohxy pdwrQ qy ivSy-ivkwr mOjUd hn) [ (auØN\ ieh BI TIk hY ik iehnW pdwrQW dy mwxn ivc mnu`K dw) jo jo idhwVw bIqdw hY, auh ies dI aumr ƒ hI h`Q pY rhy hn (Bwv, AzweIN jw rhy hn) [89[

ਫਰੀਦਾ ਤਨੁ ਸੁਕਾ ਪਿੰਜਰੁ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੂੰਡਹਿ ਕਾਗ ॥ ਅਜੈ ਸੁ ਰਬੁ ਨ ਬਾਹੁੜਿਓ ਦੇਖੁ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ ॥੯੦॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  QIAw—ho igAw hY [ ipMjru QIAw—h`fIAW dI mu`T ho igAw hY [ KMUMfih—TUMg rhy hn [ kwg—kW, ivkwr, dunIAwvI pdwrQW dy csky [ AjY—Ajy BI (jdoN ik srIr dunIAw dy Bog Boig Boig ky AwpxI siqAw BI gvw bYTw hY) [ n bwhuiVE—nhIN qu`Tw, qrs nhIN kIqw [

ArQ:-  hy PrId! ieh BONkw) srIr (ivSy-ivkwrW ivc pY pY ky) fwFw mwVw ho igAw hY, h`fIAW dI mu`T rih igAw hY [ (iPr BI, ieh) kW ies dIAW qlIAW ƒ TUMgy mwrI jw rhy hn (Bwv, dunIAwvI pdwrQW dy csky qy ivSy-ivkwr ies dy mn ƒ coBW lweI jw rhy hn) [ vyKo, (ivkwrW ivc pey) mnu`K dI iksmq BI AjIb hY ik Ajy BI (jdoN ik ies dw srIr dunIAw dy ivSy Bog Bog ky AwpxI s`iqAw BI gvw bYTw hY) r`b ies auqy qRü`Tw nhIN (Bwv, ies dI Jwk imtI nhIN) [90[

ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢੋਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ ॥ ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਛੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ ॥੯੧॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  kwgw—kwgW ny, kwvW ny, ivkwrW ny, dunIAwvI pdwrQW dy csikAW ny [ krMg—ipMjr, bhuq il`sw hoieAw hoieAw srIr [ sglw—swrw [ miq Cuhau—r`b kr ky koeI nwh CyVy (vyKo, Slok nµ: 25 ivc l&z ‘iBjau’, ‘vrsau’ Aqy ‘qutau’) [ Aws—qWG [

ArQ:-  kwvW ny ipMjr BI Pol mwirAw hY, Aqy swrw mws Kw ilAw hY (Bwv, dunIAwvI pdwrQW dy csky qy ivSy-ivkwr ies A`q il`sy hoey hoey srIr ƒ BI coBW lweI jw rhy hn, ies BONky srIr dI swrI s`iqAw iehnW ny iK`c leI hY) [ r`b kr ky koeI ivkwr (myrIAW) dohW A`KW ƒ nwh CyVy, iehnW ivc qW ipAwry pRBU ƒ vyKx dI qWG itkI rhy [91[

ਕਾਗਾ ਚੂੰਡਿ ਨ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੈ ਤ ਉਡਰਿ ਜਾਹਿ ॥ ਜਿਤੁ ਪਿੰਜਰੈ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਮਾਸੁ ਨ ਤਿਦੂ ਖਾਹਿ ॥੯੨॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  kwgw—hy kW! hy dunIAwvI pdwrQW dy csky! cUMif n—nwh TUMg [ ipMjrw—su`kw hoieAw srIr [ bsY—(jy) v`s ivc (hY), jy qyry v`s ivc hY, jy qUM kr skyN [ q—qW [ ijqu—ijs ivc [ ijqu ipMjrY—ijs srIr ivc [ iqdU—aus srIr ivcoN [

ArQ:-  hy kW! myrw ipMjr nwh TUMg, jy qyry v`s ivc (ieh g`l) hY qW (ieQoN) au~f jwh, ijs srIr ivc myrw Ksm-pRBU v`s irhw hY, ies ivcoN mws nwh Kwh, (Bwv, hy iviSAW dy csky! myry ies srIr ƒ coBW lwxIAW C`f dyh, qrs kr, qy jwh, ^lwsI kr [ ies srIr ivc qW Ksm-pRBU dw ipAwr v`s irhw hY, qUM ies ƒ ivSy-BogW vl pRyrn dw jqn nwh kr) [92[

Slok nµ: 93 qoN 130 qk

ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸਡੁ ਕਰੇ ਨਿਘਰਿਆ ਘਰਿ ਆਉ ॥ ਸਰਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਣਾ ਮਰਣਹੁ ਨਾ ਡਰਿਆਹੁ ॥੯੩॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  inmwxI—ivcwrI [ sfu—s`dw, vwj [ sfu kry—vwj mwr rhI hY [ inGirAw—hy by-Gry jIv! Gir—Gr ivc [ srpr—Awi^r ƒ [ mYQY—myry pws [

ArQ:-  hy PrId! kbr ivcwrI (bMdy ƒ) vwj mwr rhI hY (qy AwKdI hY—) hy by-Gry jIv! (Awpxy) Gr ivc Aw, (Bwv,) Awi^r ƒ (qUM) myry pws hI Awauxw hY (qW iPr) mOq qoN (ieqnw) nwh fr [93[

ਏਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆ ਕੇਤੀ ਚਲਿ ਗਈ ॥ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਈ ॥੯੪॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  loiex—A`KW [ ien@I loiexI—iehnW A`KW nwl [ (A`Kr ‘n’ dy hyT A`Dw ‘h’ hY) [ kyqI—ikqnI hI (^lkiq), byAMq jIv [

ArQ:-  iehnW A`KW nwl vyKidAW (Bwv, myrIAW A`KW dy swhmxy) ikqnI hI ^lkiq clI geI hY (mOq dw iSkwr ho geI hY) [ hy PrId! (^lkiq qurI jWdI vyK ky BI) hryk ƒ Awpo Awpxy suAwrQ dw hI i^Awl hY (Bwv, hryk jIv dunIAw vwlI Dun ivc hI hY), mYƒ BI Awpxw hI i&kr ipAw hoieAw hY [94[

ਆਪੁ ਸਵਾਰਹਿ ਮੈ ਮਿਲਹਿ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ॥੯੫॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  Awpu—Awpxy Awp ƒ [ mY—mYƒ [

not:-  mOq dI Fwh l`gI hoeI vyK ky jdoN PrId ny Awqmk jIvn v`l iDAwn mwirAw qW r`b vloN ieh DIrj imlI:

ArQ:-  hy PrId! jy qUM Awpxy Awp ƒ svwr leyN, qW qUM mYƒ iml peyNgw, qy myry ivc juiVAW hI qYƒ suK hovygw (dunIAw dy pdwrQW ivc nhIN) [ jy qUM myrw bx jweyN, (Bwv, dunIAw vwlw ipAwr C`f ky myry nwl ipAwr krn l`g peyN, qW) swrw jgq qyrw bx jweygw (Bwv, mwieAw qyry ip`Cy ip`Cy dOVygI) [95[

ਕੰਧੀ ਉਤੈ ਰੁਖੜਾ ਕਿਚਰਕੁ ਬੰਨੈ ਧੀਰੁ ॥ ਫਰੀਦਾ ਕਚੈ ਭਾਂਡੈ ਰਖੀਐ ਕਿਚਰੁ ਤਾਈ ਨੀਰੁ ॥੯੬॥ {ਪੰਨਾ 1382}

pd ArQ:-  kMDI—kMFw [ ruKVw—in`kw ijhw ru`K, ivcwrw ru`K [ DIr—DIrj, Drvws [ nIru—pwxI [

ArQ:-  (drIAw dy) kMFy au~qy (au~gw hoieAw) ivcwrw ru`K ikqnw ku icr Drvws bMnHygw? hy PrId! k`cy BWfy ivc pwxI ikqnw ku icr r`iKAw jw skdw hY? (iesy qrHW mnu`K mOq dI ndI dy kMFy qy Kloqw hoieAw hY, ies srIr ivcoN suAws mu`kdy jw rhy hn) [96[

ਫਰੀਦਾ ਮਹਲ ਨਿਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲਿ ॥ ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆ ਬਹਸਨਿ ਰੂਹਾਂ ਮਲਿ ॥ ਆਖੀਂ ਸੇਖਾ ਬੰਦਗੀ ਚਲਣੁ ਅਜੁ ਕਿ ਕਲਿ ॥੯੭॥ {ਪੰਨਾ 1382-1983}

pr ArQ:-  mhl—p`ky Gr [ insKx—iblkul ^wlI, suM\y [ qil—ql ivc, hyTW DrqI ivc [ bhsin—bYTxgIAW [ gorW inmwxIAw—ieh kbrW ijnHW qoN bMdy n&rq krdy hn [ mil—m`l ky [

ArQ:-  hy PrId! (mOq Awaux qy) mhl-mwVIAW suM\IAW rih jWdIAW hn, DrqI dy hyT (kbr ivc) fyrw lwxw pYNdw hY, auhnW kbrW ivc ijnHW qoN n&rq krIdI hY rUhW sdw leI jw bYTxgIAW [ hy Sy^ (PrId)! (r`b dI) bMdgI kr (iehnW mhl-mwVIAW qoN) A`j Blk kUc krnw hovygw [97[

not:-  ieQy Awm muslmwnI i^Awl Anuswr rUh dw kbr ivc jw bYTxw AwiKAw hY, Bwv ieh hY ik srIrW ny Awi^r im`tI ivc iml jwxw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh