ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1381

ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲੁ ਨ ਲਾਇ ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿਤਿ ਧਰਿ ॥ ਸਾਈ ਜਾਇ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ਜਿਥੈ ਹੀ ਤਉ ਵੰਞਣਾ ॥੫੮॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  mrg—mOq [ sqwxI—s-qwxI, qwx vwlI, bl vwlI [ iciq—ic`q ivc [ sweI—auhI [ jwie—QW [ sm@wil—(ies l&z dy A`Kr ‘m’ dy hyT A`Dw ‘h’ hY) [ ijQY hI—ijQy Aw^r ƒ [ vM\xw—jwxw [ mwlu—Dn [

ArQ:-  hy PrId! (inrw) mhl-mwVIAW qy Dn ƒ ic`q ivc nwh itkweI r`K, (sB qoN) blI mOq ƒ ic`q ivc r`K (cyqy r`K) [ auh QW BI Xwd r`K ijQy Aw^r ƒ qUM jwxw hY [58[

ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥ ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੫੯॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  ijn@I—(ieQy A`Kr ‘n’ dy nwl A`Dw ‘h’ hY) [ ijn@I kMmI—ijnHW kMmW ivc [ gux—lwB [ kMmVy—koJy kMm [ QIvhI—qUM hovyN [ dY—(l&z ‘dy’ dy QW ‘dY’ ikauN ho igAw hY, ieh g`l smJx leI pVHo myrw ‘gurbwxI ivAwkrx’) [ drbwir—drbwr ivc [ dY drbwir—dy drbwr ivc [

ArQ:-  hy PrId! auh koJy kMm C`f dyh, ijnHW kMmW ivc (ijMd vwsqy koeI) lwB nhIN hY, mqW Ksm (prmwqmw) dy drbwr ivc SrimMdw hoxw pey [59[

ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹਿ ਭਰਾਂਦਿ ॥ ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੋ ਲੋੜੀਐ ਰੁਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦਿ ॥੬੦॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  BrWid—(‘ivsu gMdlW’ dI ^wqr) Brm, BRWiq, sMsw, Btkxw [ lwih—lwh ky, dUr kr ky [ cwkrI—nOkrI, (Bwv,) bMdgI [ loVIAY—cwhIdI hY [ jIrWid—DIrj, sbr [ drvys—&kIr [ no—ƒ [

ArQ:-  hy PrId! (iehnW ‘ivsu gMdlW’ dI ^wqr Awpxy) idl dI Btkxw dUr kr ky mwlk (-pRBU) dI bMdgI kr [ &kIrW ƒ (qW) ru`KW vrgw ijgrw krnw cwhIdw hY [60[

ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸੁ ॥ ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ ਫਿਰਾ ਲੋਕੁ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ ॥੬੧॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  mYfy—myry [ vysu—pihrwvw, poSwk [ gunhI—gunwhW nwl [ iPrw—iPrW, iPrdw hW [ loku—jgqu [ khY—AwKdw hY [

ArQ:-  hy PrId! (myry AMdr ru`KW vwlI jIrWd nhIN hY jo &kIr dy AMdr cwhIdI sI &kIrW vWg) myry k`pVy (qW) kwly hn, myrw vys kwlw hY (pr ‘ivsu gMdlW’ dI ^wqr ‘BrWid’ dy kwrn) mYN gunwhW nwl BirAw hoieAw iPrdw hW qy jgq mYƒ &kIr AwKdw hY [61[

ਤਤੀ ਤੋਇ ਨ ਪਲਵੈ ਜੇ ਜਲਿ ਟੁਬੀ ਦੇਇ ॥ ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡੋਹਾਗਣਿ ਰਬ ਦੀ ਝੂਰੇਦੀ ਝੂਰੇਇ ॥੬੨॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  qqI—q`qI, sVI hoeI [ qoie—pwxI ivc [ plvY—plHrdI hY, pRPulq huMdI hY [ jil—jl ivc [ fohwgix—duhwgix, durBwgix, mMdy BwgW vwlI, Cu`tV [ JUrydI JUryie—sdw hI JUrdI hY [ jy—BwvyN [

ArQ:-  pwxI ivc sVI hoeI (KyqI iPr) hrI nhIN huMdI, BwvyN (aus KyqI ƒ) pwxI ivc (koeI) fobw dy dyvy [ hy PrId! (iesy qrHW jo jIv-iesqRI Awpxy vloN r`b dy rwh qy qurdI hoeI BI) r`b qoN ivCuVI hoeI hY, auh sdw hI duKI huMdI hY, (Bwv, &kIrI ilbws huMidAW BI jy mn gunwhW nwl BirAw irhw, drvysu bx ky BI jy ‘ivsu gMdlW’ dI ^wqr mn ivc ‘BrWid’ rhI, sqsMg ivc rih ky BI jy mn shisAW ivc irhw, qW BwgW ivc sdw Jorw hI Jorw hY) [62[

ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾ ਚਾਉ ਵੀਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ॥ ਫਰੀਦਾ ਏਹੋ ਪਛੋਤਾਉ ਵਤਿ ਕੁਆਰੀ ਨ ਥੀਐ ॥੬੩॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  vIvwhI—ivAwhI, jdoN ivAwhI geI [ mwmly—kzIey, jMjwl [ pCoqwau—pCuqwvw [ viq—iPr, muV ky [ n QIAY—nhIN ho skdI [ jW—jdoN [ qW—qdoN [

not:-  Slok nµ: 62 vwly i^Awl ƒ hI ieQy iek lVkI dy jIvn dI imswl dy ky smJwieAw hY [

ArQ:-  jdoN (lVkI) kuAwrI huMdI hY qdoN (aus ƒ ivAwh dw) cwau huMdw hY (pr jdoN) ivAwhI jWdI hY qW jMjwl pY jWdy hn [ hy PrId! (aus vyly) iehI pCuqwvw huMdw hY ik auh muV kuAwrI nhIN ho skdI (Bwv, auh pihlw cwau aus dy mn ivc pYdw nhIN ho skdw) [63[

not:-  jy sqsMg ivc roz Aw ky, jy &kIrI dy rwh qy qurdy hoieAW, jy Awpxy vloN Dwrimk jIvn ibqIq krdy hoieAW, mn ivc ‘ivsu gMdlW’ dI ^wqr ‘BrWid’ itkI rhy, qW swry Dwrimk au~dm bwhr-muKI ho jWdy hn [ Ajyhw Dwrimk jIvn sgoN ieh nukswn krdw hY ik auh pihlw Dwrimk cwau mwirAw hI jWdw hY, aus dw muV plHrnw AOKw ho jWdw hY [ ieh i^Awl Slok nµ: 60 qoN lY ky slok nµ: 63 qk cilAw Aw irhw hY [

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੰਝ ॥ ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨ੍ਹ੍ਹਿ ਨਾ ਪੀਵਹਿ ਉਡਣ ਸੰਦੀ ਡੰਝ ॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  kyrI—dI [ Awie aulQy—Aw auqry [ hMJ—hMs [ icMjU—cuMJ [ boVin@—fobdy hn [ sMdI—dI [ fMJ—qWG [

not:-  auprly 4 SlokW ivc auhnW dw hwl d`isAw hY; jo sqsMg ivc rihMdy hoey BI sqsMg dy Anµd qoN vWjy rhy, qy Awi^r AMdroN cwau hI mu`k igAw [ Slok nµ: 64 qy 65 ivc Asl sqsMgIAW dw hwl hY [

ArQ:-  k`lr dI C`prI ivc hMs Aw auqrdy hn, (auh hMs C`pVI ivc AwpxI) cuMJ fobdy hn, (pr, auh mYlw pwxI) nhIN pINdy, auhnW ƒ auQoN au~f jwx dI qWG l`gI rihMdI hY [64[

ਹੰਸੁ ਉਡਰਿ ਕੋਧ੍ਰੈ ਪਇਆ ਲੋਕੁ ਵਿਡਾਰਣਿ ਜਾਇ ॥ ਗਹਿਲਾ ਲੋਕੁ ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੰਸੁ ਨ ਕੋਧ੍ਰਾ ਖਾਇ ॥੬੫॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  auif—au~f ky [ koDRY—koDry dI pYlI ivc [ pieAw—jw ipAw, jw bYTw [ ivfwrix—aufwx leI [ ghlw—kmlw [ loku—jgq, (Bwv) jgq dy bMdy [

ArQ:-  hMs au~f ky koDry dI pYlI ivc jw bYTw qW dunIAw dy bMdy aus ƒ aufwx jWdy hn [ kmlI dunIAw ieh nhIN jwxdI ik hMs koDrw nhIN KWdw [65[

Slok nµ: 66 qoN 92 qk:

ਚਲਿ ਚਲਿ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਵਸਾਏ ਤਲ ॥ ਫਰੀਦਾ ਸਰੁ ਭਰਿਆ ਭੀ ਚਲਸੀ ਥਕੇ ਕਵਲ ਇਕਲ ॥੬੬॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  cil cil geIAW—Awpo AwpxI vwrI clIAW geIAW [ pMKIAW— pMCIAW dIAW fwrW [ ql—qlwb [ vswey—rOxk dy rhy sn [ sru—srovr, qlwb [ clsI—su`k jwiegw [ Qky—kumlw gey [ iekl—ip`Cy iek`ly rhy hoey [

ArQ:-  hy PrId! ijnHW (jIv-) pMCIAW dIAW fwrW ny ies (sMswr-) qlwb ƒ suhwvxw bxwieAw hoieAw hY, auh Awpo AwpxI vwrI (ies ƒ C`f ky) turIAW jw rhIAW hn [ (ieh jgq-) srovr BI su`k jwiegw qy ip`Cy rhy hoey iek`ly kaul Pul BI kumlw jwxgy (Bwv, ieh isRStI dy sohxy pdwrQ sB nws ho jwxgy) [66[

ਫਰੀਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ ਭੁਇ ਸਵਣੁ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸਿ ॥ ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤੁ ਪਇਆ ਪਾਸਿ ॥੬੭॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  iet isrwxy—isr hyT ie`t hovygI [ Buie—DrqI ivc [ mwis—mws ivc, ipMfy ivc [ kyqiVAw jug—keI jug, byAMq smW [ vwpry—lµG jwxgy [ iekqu pwis—ie`ko pwsy [

ArQ:-  hy PrId! (jIv-pMCIAW dIAW qurIAW jw rhIAW fwrW vWg jdoN qyrI vwrI AweI, qyry BI) isr hyT ie`t hovygI, DrqI ivc (Bwv, qUM kbr ivc) su`qw ipAw hovyNgw, (qy qyry) ipMfy ivc kIVy qurdy hoxgy [ (ies qrHW) ie`ko pwsy ipAW Fyr lµmw smW lµG jwiegw (qdoN qYƒ iksy jgwxw nhIN, hux qW Zwi&l ho ky nw sauN) [67[

ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੁਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥ ਅਜਰਾਈਲੁ ਫਰੇਸਤਾ ਕੈ ਘਰਿ ਨਾਠੀ ਅਜੁ ॥੬੮॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  svMnvI—sohxy vMn (rMg) vwlI [ GVI—srIr-rUp BWfw [ nwgr—suMdr [ lju—r`sI (suAwsW dI lVI) [

not—l&z ‘lju’ sMsik®q dy l&z ‘r`ju’ (r^ju) qoN bixAw hY jo (  u)-AMq hY [ so, ieh BI, (  u)-AMq hI hY BwvyN hY ieh l&z ‘iesqrI ilMg’ [ ies dy twkry qy l&z ‘lj’ mukqw-AMq hY, ies dw ArQ hY, ‘lwju Srm’, (voKo ‘gurbwxI ivAwkrx’) [ kY Gir—iks dy Gr ivc? nwTI—pRwhuxw [

ArQ:-  hy PrId! (vyK, qyry guAWF iks bMdy dw srIr-rUp) suMdr rMg vwlw BWfw B`j igAw hY (Aqy suAwsW dI) sohxI l`j tu`t geI hY? (vyK,) A`j iks dy Gr (mOq dw) &irsqw AzrweIl pRwhuxw hY? (Bwv, jy jIv-pMCIAW dIAW fwrW ivcoN in`q qyry swhmxy iksy n iksy dI ieQoN qurn dI vwrI AweI rihMdI hY), qW ƒ ikauN Zwi&l ho ky su`qw ipAw hYN? [68[

ਫਰੀਦਾ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ ਲਜੁ ॥ ਜੋ ਸਜਣ ਭੁਇ ਭਾਰੁ ਥੇ ਸੇ ਕਿਉ ਆਵਹਿ ਅਜੁ ॥੬੯॥ {ਪੰਨਾ 1381}

ArQ:-  Buie—DrqI auqy [ Bwru Qy—(inrw) Bwr sn (Bwv, jo jnm-mnorQ ƒ ivswrI bYTy sn) [ ikau Awvih Aju—A`j iPr ikvyN Awaux? (Bwv,) iPr ieh mnu`Kw jnm vwlw smW nhIN imldw [

ArQ:-  hy PrId! (vyK, iks dw srIr-rUp) sohxy rMg vwlw BWfw B`j igAw hY (qy suAwsW-rUp) sohxI l`j tu`t geI hY? ijhVy Brw (nmwz vloN Zwi&l ho ky) DrqI auqy (inrw) Bwr hI bxy rhy, auhnW ƒ mnu`Kw jnm vwlw ieh smw iPr nhIN imlygw [69[

ਫਰੀਦਾ ਬੇ ਨਿਵਾਜਾ ਕੁਤਿਆ ਏਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ ॥ ਕਬਹੀ ਚਲਿ ਨ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਖਤ ਮਸੀਤਿ ॥੭੦॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  rIiq—qrIkw, jIaUx dw qrIkw [ kb hI—kdy BI [ cil n AwieAw—c`l ky nhIN Awey, au~dm kr ky nhIN Awey [ byinvwjw—jo inmwz nhIN pVHdy, jo bMdgI nhIN krdy [

ArQ:-  hy PrId! jo bMdy inmwz nhIN pVHdy (Bwv, jo bMdgI vloN Zwi&l hn) jo kdy BI au~dm kr ky pMjy vyly msIq nhIN AwauNdy (Bwv, jo kdy BI G`t qoN G`t pMj vyly r`b ƒ Xwd nhIN krdy) auh ku`iqAW (smwn) hn, auhnW dw ieh jIaUx dw qrIkw cMgw nhIN ikhw jw skdw [70[

ਉਠੁ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜਿ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਿ ॥ ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕਪਿ ਉਤਾਰਿ ॥੭੧॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  aujU—inmwz pVHn qoN pihlW h`Q mUMh pYr Doxy [ aujU swij—auzU kr, mUMh h`Q Do [ subh—svyr dI [ invwj gujwir—inmwz pVH [ kip—k`t ky [

ArQ:-  hy PrId! au~T, mUMh h`Q Do, qy svyr dI inmwz pVH [ jo isr mwlk-r`b A`gy nhIN inaUNdw, auh isr k`t ky lwh dyh (Bwv, bMdgIhIx bMdy dw jIaUxw iks ArQ?) [71[

ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਕੀਜੈ ਕਾਂਇ ॥ ਕੁੰਨੇ ਹੇਠਿ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਦੈ ਥਾਇ ॥੭੨॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  kIjY kWie—kIh krIey? kIh bxweIey? kuMnw—hWfI [ sMdY—dy [

ArQ:-  jo isr (bMdgI ivc) mwlk-r`b A`gy nhIN inaUNdw, aus isr dw koeI lwB nhIN [ aus isr ƒ hWfI hyT bwlx dy QW bwl dyxw cwhIey (Bwv, aus AwkVy hoey isr ƒ su`kI l`kVI hI smJo) [72[

ਫਰੀਦਾ ਕਿਥੈ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਤੂ ਜਣਿਓਹਿ ॥ ਤੈ ਪਾਸਹੁ ਓਇ ਲਦਿ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੈ ਨ ਪਤੀਣੋਹਿ ॥੭੩॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  qYfy—qyry [ qU—qYƒ [ jwixEih—jnm id`qw [ ijn@I—ies l&z dy A`Kr ‘n’ dy hyT A`Dw ‘h’ hY [ pqIxoih—pqIijAw, qs`lI hoeI, XkIn AwieAw [ Eie—auh qyry mwpy (l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) [

ArQ:-  hy PrId! (jIv-pMCIAW dIAW qurIAW jw rhIAW hor fwrW dw jy qYƒ i^Awl nhIN AwauNdw, qW iehI vyK ik) qyry (Awpxy) mwpy ik`Qy hn, ijnHW qYƒ jMimAw sI [ auh qyry mwpy qyry pwsoN kdy dy cly gey hn [ qYƒ Ajy BI XkIn nhIN AwieAw (ik qUM qW ieQoN qur jwxw hY, iesy krky r`b dI bMdgI vloN Zwi&l ipAw hYN) [73[

ਫਰੀਦਾ ਮਨੁ ਮੈਦਾਨੁ ਕਰਿ ਟੋਏ ਟਿਬੇ ਲਾਹਿ ॥ ਅਗੈ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਦੀ ਭਾਹਿ ॥੭੪॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  mYdwnu—p`Drw QW [ lwih—dUr kr dyh [ toey itby—nIvyN qy au~cy QW [ AgY—qyry A`gy, qyrI izMdgI dy s&r ivc [ sMdI—dI [ Bwih—A`g [ AwvsI—AwvygI [

ArQ:-  hy PrId! mn ƒ p`Drw kr dyh (Aqy ies dy) au~cy nIvyN QW dUr kr dyh, (jy qUM kr skyN, qW) qyry jIvn-s&r ivc dozk dI A`g iblkul nhIN AwvygI, (Bwv, mn ivc toey it~by itky rihx krky jo klyS mnu`K ƒ vwprdy hn, iehnW dy dUr hoieAW auh klyS BI imt jwxgy) [74[

not—mn ivc ikhVy toey it`by hn, Aqy iehnW ƒ dUr krn dw kIh Bwv hY? ieh g`l PrId jI ny spSt krky nhIN ilKI [ PrId jI dy ies i^Awl ƒ auGyVn vwsqy siqgurU Arjn dyv jI ny Aglw Slok Awpxy v`loN iliKAw hY, Aqy nwm PrId jI dw hI vrq id`qw hY [ inKyVn vwsqy isrlyK ‘m: 5’ dy id`qw hY [

ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੭੫॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  Kwlku—^lkq ƒ pYdw krn vwlw prmwqmw [ mwih—mih, ivc [ iqsu ibnu—aus prmwqmw qoN ibnw [

ArQ:-  hy PrId! (^lkq pYdw krn vwlw) prmwqmw (swrI) ^lkq ivc mOjUd hY, Aqy ^lkq prmwqmw ivc v`s rhI hY [ jdoN (ikqy BI) aus prmwqmw qoN ibnw hor dUjw nhIN hY, qW iks jIv ƒ BYVw ikhw jwey? (Bwv, iksy mnu`K ƒ mwVw nhIN ikhw jw skdw) [

not:-  koeI mnu`K iksy dUjy ƒ mwVw AwKx vyly Awpxy Awp ƒ cMgw smJdw hY, dUjy l&zW ivc, Awp it`by qy Kloqw hoieAw hyTW toey vl q`k irhw huMdw hY [ ijnHW ƒ nIvyN AwKdw hY, auh ies AhMkwrI qoN n&riq krdy hn [ ies qrHW vYr qy n&riq dI A`g m`c au~TdI hY, ijs qoN keI iksm dy klyS pYdw huMdy hn [ Agly Slok ivc PrId jI kihMdy hn ik iehnW klySW nwloN qW mOq cMgI hY [

ਫਰੀਦਾ ਜਿ ਦਿਹਿ ਨਾਲਾ ਕਪਿਆ ਜੇ ਗਲੁ ਕਪਹਿ ਚੁਖ ॥ ਪਵਨਿ ਨ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾਂ ਨ ਇਤੀ ਦੁਖ ॥੭੬॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  ij idn—ijs idih [ nwlw—nwVU [ kpih—(qUM) k`t dyNdIEN (hy dweI!) cuK—rqw ku [ ieqˆØI—ieqny [ mwmly—JMbyly, kzIey [

ArQ:-  hy PrId! (AwK—) (hy dweI!) ijs idn myrw nwVU k`itAw sI, jy rqw ku myrw gl v`F dyNdIEN, qW (mn dy iehnW toieAW it`ibAW dy kwrx) nwh ieqny JMbyly pYNdy Aqy nwh hI mYN ieqny du`K shwrdw [76[

not—keI s`jx bVI kwhlI ivc AwKx l`g pey hn ik PrId jI dy Slok piVHAW ieauN jwpdw hY ijvyN bwbw jI dunIAw qoN bVy A`ky pey sn qy auhnW dw ieh Slok FihMdy pwsy vl lY jWdw hY [ Ajyhy lok ieh aukweI ies vwsqy Kw rhy hn ik auh iehnW SlokW ƒ rlw ky pVHnw Ajy nhIN is`Ky [ Slok nµ: 74 qy 76 ƒ rlw ky pVHo, Bwv sw& hY ik iek dUjy qoN n&riq kr ky lokW ny jgq ƒ nrk bxw id`qw hY [ PrId jI ies AwkV qy n&riq qoN vrj rhy hn [

ਚਬਣ ਚਲਣ ਰਤੰਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ ॥ ਹੇੜੇ ਮੁਤੀ ਧਾਹ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚਲਿ ਗਏ ॥੭੭॥ {ਪੰਨਾ 1381}

pd ArQ:-  cbx—dMd, c`bx [ clx—l`qW [ rqMn—A`KW [ suxIAr—kMn [ sy—auh (ijnHW dy mwx qy mn ivc toey it`by bxwey hoey sn, ijnHW dy mwx qy dUijAW ƒ hIxy smJdy sW) [ bih gey—bYT gey, bihkl ho gey hn, kMm krn qoN rih gey hn [ hyVy—srIr ny [ Dwh muqI—Fwh mwrI [ sy jwnI—auh im`qr (ijnHW qy mwx sI) [

ArQ:-  (iks mwx qy dUijAW ƒ mwVw AwKxw hoieAw? iks mwx qy mn ivc ieh toey it`by bxwxy hoey?) auh dMd, l`qW, A`KW qy kMn (ijnHW dy mwx dy ieh toey it`by bxy sn) kMm krnoN rih gey hn [ (ies) srIr ny Fwh mwrI hY (Bwv, ieh Awpxw hI srIr hux duKI ho irhw hY, ik myry) auh im`qr qur gey hn (Bwv, kMm dyxoN rih gey hn, ijnHW qy mYƒ mwx sI) [77[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh