ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1380

ਬੁਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਕੰਬਣਿ ਲਗੀ ਦੇਹ ॥ ਜੇ ਸਉ ਵਰ੍ਹ੍ਹਿਆ ਜੀਵਣਾ ਭੀ ਤਨੁ ਹੋਸੀ ਖੇਹ ॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  dyh—srIr [ Kyh—suAwh, im`tI [ hosI—ho jwiegw [

ArQ:-  (‘ivsu gMdlW’ ip`Cy dOV dOV ky hI) Sy^ PrId (hux) bu`Fw ho igAw hY, srIr kMbx l`g ipAw hY [ jy sau vrHy BI jIaUxw iml jwey, qW BI (AMq ƒ) srIr im`tI ho jwiegw (qy iehnW ‘ivsu gMdlW’ qoN swQ tu`t jwiegw) [41[

ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇਹਿ ॥ ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ ॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  bwir—bUhy qy [ bwir prwieAY—prwey bUhy qy [ bYsxw—bYTxw [ sWeI—hy sWeI! eyvY—iesy qrHW, (Bwv, dUijAW dy bUhy qy) [ srIrhu—srIr ivcoN [ jIau—ijMd [

ArQ:-  hy PrId! (AwK—) hy sWeIN! (iehnW dunIAw dy pdwrQW dI ^wqr) mYƒ prwey bUhy qy bYTx nwh dyeIN [ pr jy qUM iesy qrHW r`Kxw hY (Bwv, jy qUM mYƒ dUijAW dw muQwj bxwxw hY) qW myry srIr ivcoN ijMd k`F lY [82[

ਕੰਧਿ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰਿ ਘੜਾ ਵਣਿ ਕੈ ਸਰੁ ਲੋਹਾਰੁ ॥ ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਲੋੜੀ ਸਹੁ ਆਪਣਾ ਤੂ ਲੋੜਹਿ ਅੰਗਿਆਰ ॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  kMiD—kMDy auqy, moFy auqy [ isir—isr auqy [ vix—vx ivc, jMgl ivc [ kYsru—bwdSwh [ hau—mYN [ shu—Ksm [ loVI—mYN l`Bdw hW, loVIN [ AMigAwr—koly [

not:-  hux qk swry tIkwkwr ies Slok dI pihlI quk dy A^Irly ih`sy dw pd-Cyd ieauN krdy cly Aw rhy hn—‘vix kY sru’ Aqy ies dw ArQ krdy hn—‘vx dy isr auqy’ [ pr, ieh pd-Cyd BI Zlq hY qy ies dw ArQ BI Zlq hY [ Slok dI pihlI quk ivc Awey l&z ‘kMiD’ qy ‘isir’ dw ArQ hY ‘kMDy auqy’ ivAwkrx Anuswr ieh l&z ‘AiDkrx kwrk, iek-vcn’ hY [ hux qk pihlW Aw cuky SlokW ivc hyT ilKy l&z vI vyKo:

Slok nµ: 1 kY gil—iks dy gil ivc?

 . . nµ: 7 Gir—Gr ivc [

 . . nµ: 13 iciq—ic`q ivc [

 . . nµ: 16 dir—dr auqy [

 . . nµ: 18 qutY Cpir—tu`ty hoey C`pr auqy [

 . . nµ: 19 vix—vx ivc [

 . . nµ: 36 ijqu qin—ijs srIr ivc [

 . . nµ: 39 dir—dr auqy [

 . . nµ: 42 bwir—bwr auqy, bUhy auqy [

pr, ‘vix kY sru’ ivc l&z ‘sru’ dw joV aupr-id`qy l&zW vWg nhIN hY [ ies dy A^Ir ivc (‘i’) dy QW (  u) hY, ijvyN iesy hI Slok ivc l&z ‘lohwru’ Aqy ‘shu’ hn [ l&z ‘lohwru’ dw ArQ ‘lohwr ivc’ jW ‘lohwr auqy’ nhIN ho skdw; ‘shu’ dw ArQ ‘shu ivc’ jW ‘shu auqy’ nhIN ho skdw [ iesy qrHW ‘sru’ dw ArQ ‘isr auqy’ nhIN ho skdw [ iesy hI Slok ivc l&z ‘isir’ Aqy ‘sru’ hn [ dohW dy joV sw& vKo-v`K id`s rhy hn, ArQ dohW dw ie`ko nhIN ho skdw [

ijvyN l&z ‘kMiD’ qy ‘isir’ ƒ iksy ‘sbMDk’ dI loV nhIN, A^IrlI (i) nwl hI iehnW dw ArQ hY ‘kMDy auqy’, ‘isr auqy’; iesy qrHW l&z ‘vix’ ƒ BI iksy sMbMDk dI loV nhIN, ies dw ArQ hY ‘vx ivc’ [ so, l&z ‘kY’ dw koeI sbMD l&z ‘vix’ dy nwl nhIN hY [ shI pd-Cyd hY ‘vix kYsru’ (Bwv,) ‘jgq-rUp vx ivc bwdSwh’ [

keI s`jx ‘GVy’ qy ‘kuhwVy’ dw Awpo ivc sbMD smJx ivc AOkV mihsUs kr rhy hn [ pr swDwrn ijhI g`l hY [ ijs mzdUr ny swrw idn iksy jMgl ivc jw ky kMm krnw hY, aus ny rotI pwxI dw pRbMD BI GroN hI kr ky qurnw hY [ is`K ieiqhws ivc gurU hirgoibMd swihb dy vyly BweI swDU qy BweI rUpy dI swKI pRisD hY [ ieh BI jMgl ivcoN l`kVW k`tx dw kMm krdy sn [ GroN hI pwxI dw GVw ilAw ky iksy ru`K nwl ltkw r`Kdy sn [ iek idn grmIAW dI ru`qy ieh pwxI bhuq hI TMFw vyK ky BweI swDU qy BweI rUpy dy idl ivc qWG pYdw hoeI ik Awp pIx qoN pihlW ieh TMFw pwxI gurU hirgoibMd swihb ƒ Bytw krIey [ auhnIN idnIN gurU hirgoibMd swihb frOlI gey hoey sn [ idlW dw idlW nwl myl huMdw hY [ iehnW dI qIbr iK`c mihsUs kr ky siqgurU jI dupihr vyly GoVy qy cVH ky iehnW pws A`pVy sn [ ijs ielwky ivc bwbw PrId jI rihMdy sn, EDr grmI bhuq hY [ jMgl BI qdoN bVy sn, qy pwxI dw pRbMD ikqy nyVy-qyVy nhIN sI huMdw [ PrId jI ny auhnW jMglW ivcoN l`kVW k`tx vwly lohwrW ƒ keI vwrI GroN hI pwxI dw GVw lY jWidAW vyiKAw hovygw [

ArQ:-  moFy au~qy kuhwVw qy isr auqy GVw (r`KI) lohwr jMgl ivc bwdSwh (bixAw huMdw) hY (ikauNik ijs ru`K qy cwhy kuhwVw clw skdw hY) (iesy qrHW mnu`K jgq-rUp jMgl ivc srdwr hY) [ hy PrId! (AwK—) mYN qW (ies jgq-rUp jMgl ivc) Awpxy mwlk-pRBU ƒ l`B irhw hW, qy, qUM, (hy jIv! lohwr vWg) koly l`B irhw hYN (Bwv, ‘ivsu gMdlW’-rUp koly l`Bdw hYN) [43[

ਫਰੀਦਾ ਇਕਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣੁ ॥ ਅਗੈ ਗਏ ਸਿੰਞਾਪਸਨਿ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕਉਣੁ ॥੪੪॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  Aglw—bhuqw [ loxu—lUx [ AgY—prlok ivc [ isM\wpsin@—pCwxy jwxgy [

not:-  A`Kr ‘in@’ dy AMq ivc A`Dw A`Kr ‘h’ hY [ KwsI—Kweygw [

ArQ:-  hy PrId! keI bMidAW pws Awtw bhuq hY (‘ivsu gMdlW’ bhuq hn, dunIAw dy pdwrQ bhuq hn), ieknW pws (ieqnw BI) nhIN ijqnw (Awty ivc) lUx (pweIdw) hY [ (mnu`KI jIvn dI sPlqw dw mwp ieh ‘ivsu gMdlW’ nhIN), A`gy jw ky (AmlW au~qy) pCwx hovygI ik mwr iks ƒ pYNdI hY [44[

ਪਾਸਿ ਦਮਾਮੇ ਛਤੁ ਸਿਰਿ ਭੇਰੀ ਸਡੋ ਰਡ ॥ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣ ਮਹਿ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗਡ ॥੪੫॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  pwis—kol (ijnHW dy) [ dmwmy—DONsy [ Cqu—Cqr [ isir—isr auqy (vyKy Slok nµ: 43) [ ByrI—qUqIAW [ sfo—s`d [ rf—iek ‘CMd’ dw nwm hY jo ausqqI vwsqy vriqAw jWdw hY (vyKo, sveIey mhly cauQy ky, B`t nl´, CMd nµ: 1]5] qoN 8]12) [ jIrwx—mswx [ AqIm—XqIm, mih`tr [ gf QIey—rl gey [

ArQ:-  (iehnW ‘ivsu gMdlW’ dw kIh mwx?) (ijnHW lokW dy) pws DONsy (v`jdy sn), isr au~qy Cqr (Juldy sn), qUqIAW (v`jdIAW sn) ausqqI dy CMd (gWvy jWdy sn), auh BI Aw^r mswxW ivc jw su`qy, qy XqImW nwl jw rly (Bwv, XqImW vrgy hI ho gey) [45[

ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਉਸਾਰੇਦੇ ਭੀ ਗਏ ॥ ਕੂੜਾ ਸਉਦਾ ਕਰਿ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਇ ਪਏ ॥੪੬॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  mMfp—SwmIAwny [ mwVIAw—cubwirAW vwly mhl [ kUVw—sMg nwh inBx vwlw [ gorI—gorIN, kbrW ivc [

ArQ:-  hy PrId! (‘ivsu gMdlW’ dy vpwrIAW vl q`k!) Gr mhl mwVIAW auswrn vwly BI (iehnW ƒ C`f ky) cly gey [ auho hI saudw kIqo ny, jo nwl nwh iniBAw qy (AMq ^wlI h`Q) kbrIN jw pey [46[

ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜਿ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆ ਜਿੰਦੁ ਨ ਕਾਈ ਮੇਖ ॥ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ ॥੪੭॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  iKMQiV—godVI [ myKw—tWky, qRopy, myKW [ AglIAw—bhuq (vyKo Slok nµ: 44, ‘Aglw’) [ ijMdu—(ieh l&z sdw (  u)-AMq huMdw hY, vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’) [ mswiek—(l&z ‘SyK’ dw ‘bhu-vcn’) keI Sy^ [

ArQ:-  hy PrId! ieh ‘ivsu gMdlW’ qW ikqy rhIAW, ies AwpxI ijMd dI BI koeI pWieAW nhIN [ (ies nwloN qW nkwrI godVI dw hI vDIk ieqbwr ho skdw hY, ikauNik) godVI ƒ keI tWky l`gy hoey hn, pr ijMd ƒ ie`k BI tWkw nhIN (kIh pqw, kyhVy vyly srIr nwloN v`K ho jwey?) v`fy v`fy AKvwx vwly Sy^ Awidk sB Awpo AwpxI vwrI ieQoN qur gey [47[

ਫਰੀਦਾ ਦੁਹੁ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ ਮਲਕੁ ਬਹਿਠਾ ਆਇ ॥ ਗੜੁ ਲੀਤਾ ਘਟੁ ਲੁਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਇਆ ਬੁਝਾਇ ॥੪੮॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  duhu dIvI blµidAw—Ajy ieh dovyN dIvy jgdy hI sn, (Bwv,) iehnW dohW A`KW dy swhmxy hI [ mlku—(mOq dw) &irSqw [ gVu—iklHw (srIr-rUp) [ Gtu—ihrdw, AMqhkrx [ lIqw—lY ilAw, kbzw kr ilAw [

ArQ:-  hy PrId! iehnW dohW A`KW dy swhmxy (iehnW dohW dIivAW dy jgidAW hI) mOq dw &irsqw (ijs BI bMdy pws) Aw bYTw, aus ny aus dy srIr-rUp iklHy auqy kbzw kr ilAw, AMqhkrx lu`t ilAw (Bwv, ijMd kwbU kr leI) qy (ieh A`KW dy) dIvy buJw igAw [48[

ਫਰੀਦਾ ਵੇਖੁ ਕਪਾਹੈ ਜਿ ਥੀਆ ਜਿ ਸਿਰਿ ਥੀਆ ਤਿਲਾਹ ॥ ਕਮਾਦੈ ਅਰੁ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਹ ॥ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਦਿਆ ਏਹ ਸਜਾਇ ਤਿਨਾਹ ॥੪੯॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  ij—jo kuJ [ QIAw—hoieAw, vwpirAw, bIqI [ isir—isr auqy (vyKo Slok nµ: 43) [ kuMnI—im`tI dI hWfI [ sjwie—dMf [ iqnwh—auhnW ƒ [ Aml—kMm, krqUqW [

ArQ:-  hy PrId! vyK! jo hwlq kpwh dI huMdI hY (Bwv, vylxy ivc vylI jWdI hY), jo iqlW dy isr qy bIqdI hY (kohlU ivc pIVy jWdy hn), jo kmwd, kwgz, im`tI dI hWfI Aqy kOilAW nwl vrqdI hY, ieh szw auhnW lokW ƒ imldI hY jo (iehnW ‘ivsu gMdlW’ dI ^wqr) mMdy kMm krdy hn (Bwv, ijauN ijauN dunIAwvI pdwrQW dI ^wqr mMdy kMm krdy hn, iqauN iqauN bVy duKI huMdy hn [49[

ਫਰੀਦਾ ਕੰਨਿ ਮੁਸਲਾ ਸੂਫੁ ਗਲਿ ਦਿਲਿ ਕਾਤੀ ਗੁੜੁ ਵਾਤਿ ॥ ਬਾਹਰਿ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤਿ ॥੫੦॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  kMin—kMDy auqy, moFy auqy [ sUPu—kwlI ^PnI [ gil—gl ivc [ idil—idl ivc [

ArQ:-  hy PrId! (qyry) moFy auqy mus`lw hY, (qUM) gl ivc kwlI ^&nI (pweI hoeI hY), (qyry) mUMh ivc guV hY; (pr) idl ivc kYNcI hY (Bwv, bwhr lokW ƒ ivKwlx leI &kIrI vys hY, mUMhoN BI lokW nwl im`Tw boldw hYN, pr idloN ‘ivsu gMdlW’ dI ^wqr Kotw hYN so) bwhr qW cwnx id`s irhw hY (pr) idl ivc hnyrI rwq (vwprI hoeI) hY [50[

ਫਰੀਦਾ ਰਤੀ ਰਤੁ ਨ ਨਿਕਲੈ ਜੇ ਤਨੁ ਚੀਰੈ ਕੋਇ ॥ ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰਬ ਸਿਉ ਤਿਨ ਤਨਿ ਰਤੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  rqI—rqw ijqnI BI [ rqu—lhU [ (ieh l&z ‘iesqrI ilMg’ hY, pr ies dy AMq ivc (  u) sdw rihMdw hY; ies vrgy hor l&z jo iehnW SlokW ivc hI Awey hn, ieh hn—ijMdu, KMfu, mYlu, lju, ivsu, Kwku) [ rqy—rMgy hoey [ isau—nwl [ iqn qin—auhnW dy qn ivc [

ArQ:-  hy PrId! jo bMdy r`b nwl rMgy huMdy hn (Bwv, r`b dy ipAwr ivc rMgy huMdy hn), auhnW dy srIr ivc (‘ivsu gMdlW’ dw moh-rUp) lhU nhIN huMdw, jy koeI (auhnW dw) srIr cIry (qW aus ivcoN) rqw ijqnw BI lhU nhIN inkldw (pr, hy PrId! qUM qW mus`ly qy ^&nI Awidk nwl inrw bwhr dw hI i^Awl r`iKAw hoieAw hY) [51[

ਮਃ ੩ ॥ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸਭੋ ਰਤੁ ਹੈ ਰਤੁ ਬਿਨੁ ਤੰਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਜੋ ਸਹ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਲੋਭੁ ਰਤੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਭੈ ਪਇਐ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ਹੋਇ ਲੋਭੁ ਰਤੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਜਿਉ ਬੈਸੰਤਰਿ ਧਾਤੁ ਸੁਧੁ ਹੋਇ ਤਿਉ ਹਰਿ ਕਾ ਭਉ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥੫੨॥ {ਪੰਨਾ 1380}

not:-  PrId jI ny ijs ‘rqu’ dw izkr Slok nµ: 51 ivc kIqw hY, aus ƒ Slok nµ: 50 ivc l&z ‘idil kwqI’ ivc ieSwry-mwqR hI d`isAw hY [ aus ƒ hor spSt krn vwsqy gurU Amrdws jI ny ieh Slok aucwirAw [

pd ArQ:-  sBo—swrw hI [ rqu ibnu—r`q qoN ibnw (jo l&z AwpxI bxqr Anuswr sdw ‘(  u) AMq’ huMdy hn, auhnW dw A^Irlw (  u) ‘sMbMDk’ dy nwl BI itikAw rihMdw hY [ ieQy l&z ‘rqu’ dw (  u) ‘sMbMDk’ ‘ibnu’ dy huMidAW BI kwiem hY) [ qMnu—qn, srIr [ sh—Ksm [ sh rqy—Ksm nwl rMgy hoey [ iqqu qin—aus srIr ivc [ iqqu—aus ivc [ BY pieAY—fr ivc ipAW, fr ivc irhW [ KIxu—pqlw, il`sw [ jwie—dUr ho jWdI hY [ bYsMqir—A`g ivc [ suDu—sw& [ ij—jyhVy [ rMgu—ipAwr [

ArQ:-  ieh swrw srIr lhU hY (Bwv, swry srIr ivc lhU mOjUd hY), lhU qoN ibnw srIr rih nhIN skdw (iPr, srIr ƒ cIirAW, Bwv, srIr dI pVqwl kIiqAW, kyhVw lhU nhIN inkldw?) jo bMdy Awpxy Ksm (pRBU dy ipAwr) ivc rMgy hoey hn (auhnW dy) ies srIr ivc lwlc-rUp lhU nhIN huMdw [

jy (prmwqmw dy) fr ivc jIvIey, qW srIr (ies qrHW) il`sw ho jWdw hY (ik) ies ivcoN loB-rUp r`q inkl jWdI hY [ ijvyN A`g ivc (pwieAw sonw Awidk) Dwq sw& ho jWdI hY; iesy qrHW prmwqmw dw fr (mnu`K dI) BYVI m`q-rUp mYl ƒ k`t dyNdw hY [ hy nwnk! auh bMdy sohxy hn jo prmwqmw nwl inhuˆ lw ky (aus dy inhuˆ ivc) rMgy hoey hn [52[

ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰੁ ਢੂਢਿ ਲਹੁ ਜਿਥਹੁ ਲਭੀ ਵਥੁ ॥ ਛਪੜਿ ਢੂਢੈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਚਿਕੜਿ ਡੁਬੈ ਹਥੁ ॥੫੩॥ {ਪੰਨਾ 1380}

not:-  Slok nµ: 50 ivc d`sy ByKI ƒ ies Slok ivc ‘C`pV’ vrgw d`isAw hY, Aqy Slok nµ: 51 ivc d`sy su`cy ipAwr vwly bMdy ƒ ieQy ‘srvru’ AwiKAw hY [

pd ArQ:-  srvru—sohxw qlwb; (sr—qlwb [ vr—sRySt) [ vQu—(Asl) cIz [ CpiV FUFY—jy C`pV BwlIey [ ickiV—ic`kV ivc [

ArQ:-  hy PrId! auhI sohxw qlwb l`B, ijs ivcoN (Asl) cIz (nwm-rUp moqI) iml pey, C`pV BwilAW kuJ nhIN imldw, (auQy qW) ic`kV ivc (hI) h`Q fu`bdw hY [53[

ਫਰੀਦਾ ਨੰਢੀ ਕੰਤੁ ਨ ਰਾਵਿਓ ਵਡੀ ਥੀ ਮੁਈਆਸੁ ॥ ਧਨ ਕੂਕੇਂਦੀ ਗੋਰ ਮੇਂ ਤੈ ਸਹ ਨਾ ਮਿਲੀਆਸੁ ॥੫੪॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  nµFI—juAwn iesqRI ny [ n rwivE—nwh mwixAw [ vfI QI—bu`FI ho ky [ mueIAwsu—mueIAw su, auh mr geI [ Dn—iesqRI [ gor myN—kbr ivc [ qY—qYƒ [ sh—hy sh! hy pqI! nw imlIAwsu—auh nwh imlI [

ArQ:-  hy PrId! ijs juAwn (jIv-) iesqRI ny (prmwqmw-) pqI nw mwixAw (Bwv, ijs jIv ny juAwnI vyly r`b ƒ nwh ismirAw), auh (jIv-) iesqRI jdoN bu`FI ho ky mr geI qW (iPr) kbr ivc qrly lYNdI hY (Bwv, mrn ipCoN jIv pCuqWdw hY) ik hy (pRBU-) pqI! mYN qYƒ (vyly-isr) nwh imlI [54[

ਫਰੀਦਾ ਸਿਰੁ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ ॥ ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ ਮਾਣਹਿ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ ॥੫੫॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  pilAw—ic`tw ho igAw [ ry gihly—hy Zwi&l! bwvlw—kmlw [ rlIAW—mOjW [

ArQ:-  hy PrId! isr ic`tw ho igAw hY, dwVHI ic`tI ho geI hY, muCW BI ic`tIAW ho geIAW hn [ hy Zwi&l qy kmly mn! (Ajy BI qUM dunIAw dIAW hI) mOjW ikauN mwx irhw hYN? [55[

ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਧੁਕਣੁ ਕੇਤੜਾ ਪਿਰ ਨੀਦੜੀ ਨਿਵਾਰਿ ॥ ਜੋ ਦਿਹ ਲਧੇ ਗਾਣਵੇ ਗਏ ਵਿਲਾੜਿ ਵਿਲਾੜਿ ॥੫੬॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  Dukxu—dOVnw [ kyqVw—ikQoN qk? nIdVI—koJI nINd [ invwir—dUr kr [ idh—idn [ gwxvy idh—(aumr dy) igxvyN idn [ lDy—l`By, imly [ ivlwiV—dOV ky, CwlW mwr ky, (Bwv,) bVI CyqI CyqI [

ArQ:-  hy PrId! koTy dI dOV ikQoN qk (Bwv, koTy auqy dOV lµmI nhIN ho skdI, iesy qrHW r`b vloN Zwi&l BI kd qk rhyNgw? aumr Aw^r mu`k jwiegI, so) r`b (vwly pwsy) qoN ieh koJI (Z&lq dI) nINd dUr kr dyh [ (aumr dy) jo igxvNy idn imly hoey hn auh CwlW mwr mwr ky mu`kdy jw rhy hn [56[

ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਏਤੁ ਨ ਲਾਏ ਚਿਤੁ ॥ ਮਿਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਸੀ ਮਿਤੁ ॥੫੭॥ {ਪੰਨਾ 1380}

pd ArQ:-  mMfp—mhl [ eyqu—ies ivc, ies (mhl-mwVIAW dy islisly) ivc [

ArQ:-  hy PrId! (ieh jo qyry) Gr qy mhl-mwVIAW (hn, iehnW dy) ies (islisly) ivc ic`q nwh joV [ (mrn qy jdoN kbr ivc qyry au~qy) AqolvIN im`tI peygI qdoN (iehnW ivcoN) koeI BI swQI nhIN bxygw [57[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh