ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1379

ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵਡੀਆਂ ਧੁਖਿ ਧੁਖਿ ਉਠਨਿ ਪਾਸ ॥ ਧਿਗੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਾ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ ॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  DuiK auTin—DuK au~Tdy hn, AMb jWdy hn [ pws—srIr dy pwsy [ (l&z ‘pws’ Aqy ‘pwis’ ivc &rk vyKxw zrUrI hY [ vyKo Slok nµ: 45 ‘pwis dmwmy’ [ ivAwkrx Anuswr l&z ‘pws’ ‘nWv’ bhu-vcn hY, (Noun, plural) Bwv, ijsm dy pwsy, pslIAW [ ‘pwis’ sMbMDk hY, Bwv, ijnHW dy pws; ijnHW dy kol) [ ivfwxI—ibgwnI [ (l&z ‘ijnHW Aqy ‘iqnHW’ dy A`Kr ‘n’ dy nwl ‘h’ hY) [ vfIAW—lµmIAW [ iDRgu—iPtkwr-jog [

ArQ:-  hy PrId! (isAwl dIAW) lµmIAW rwqW ivc (sauN sauN ky) pwsy DuK au~Tdy hn (iesy qrHW prweI Aws q`kidAW smw mu`kdw nhIN, prwey dr qy bYiTAW A`k jweIdw hY) [ so, jo lok dUijAW dI Aws q`kdy hn auhnW dy jIaux ƒ iPtkwr hY, (Aws iek r`b dI r`Ko) [21[

ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਮੈ ਹੋਦਾ ਵਾਰਿਆ ਮਿਤਾ ਆਇੜਿਆਂ ॥ ਹੇੜਾ ਜਲੈ ਮਜੀਠ ਜਿਉ ਉਪਰਿ ਅੰਗਾਰਾ ॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  vwirAw hodw—lukwieAw huMdw [ imqw AwieiVAW—Awey im`qRW qoN [ hyVw—srIr, mws [ mjIT ijau—mjIT vWg [ jlY—sVdw hY [

ArQ:-  hy PrId! jy mYN Awey s`jxW qoN kdy kuJ lukw r`KW, qW myrw srIr (ieauN) sVdw hY ijvyN bldy koilAW au~qy mjIT (Bwv, Gr-Awey iksy A`iBAwgq dI syvw krn qoN jy kdy mn iKsky qW ijMd ƒ bVw du`K pRqIq huMdw hY) [22[

not—auprly dohW SlokW ivc mnu`K ƒ jIaUx dI jwc isKWdy hoey, PrId jI ny ikhw hY ik nwh qW dUijAW dy bUhy qy ruldw iPr, Aqy nwh hI Gr Awey iksy prdysI dI syvw qoN ic`q curw [

ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜਉਰੀਆਂ ਕਿਕਰਿ ਬੀਜੈ ਜਟੁ ॥ ਹੰਢੈ ਉਂਨ ਕਤਾਇਦਾ ਪੈਧਾ ਲੋੜੈ ਪਟੁ ॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  ibjaurIAW—ibjOr dy ielwky dI (ieh ielwkw pTwxI dys ivc mwlwkMd sÍwq qoN pry hY) [ dwKu—Cotw AMgUr [ ikkir—ikkrIAW [ hMFY—iPrdw hY [ pYDw loVY—pihnxw cwhuMdw hY [

ArQ:-  hy PrId! (bMdgI qoN ibnw suKI jIvn dI Aws r`Kx vwlw mnu`K aus j`t vWg hY) jo j`t ikkrIAW bIjdw hY pr (auhnW ikkrIAW qoN) ibjOr dy ielwky dw Cotw AMgUr (Kwxw) cwhuMdw hY, (swrI aumr) au~n kqWdw iPrdw hY, pr rySm pihnxw cwhuMdw hY [23[

ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿਕੜੁ ਦੂਰਿ ਘਰੁ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੁ ॥ ਚਲਾ ਤ ਭਿਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤ ਤੁਟੈ ਨੇਹੁ ॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  rhW—jy mYN rih pvW, (Bwv,) jy mYN nwh jwvW [ q—qW [ qutY—tu`tdw hY [ nyhu—ipAwr [

ArQ:-  hy PrId! (vrKw dy kwrn) glI ivc ic`kV hY, (ieQoN ipAwry dw) Gr dUr hY (pr) ipAwry nwl (myrw) ipAwr (bhuq) hY [ jy mYN (ipAwry ƒ imlx) jwvW qW myrI kMblI iB`jdI hY, jy (vrKw qy ic`kV qoN frdw) nwh jwvW qW myrw ipAwr tu`tdw hY [24[

ਭਿਜਉ ਸਿਜਉ ਕੰਬਲੀ ਅਲਹ ਵਰਸਉ ਮੇਹੁ ॥ ਜਾਇ ਮਿਲਾ ਤਿਨਾ ਸਜਣਾ ਤੁਟਉ ਨਾਹੀ ਨੇਹੁ ॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  Alh—A`lwh kr ky, r`b kr ky [ iBjau—bySk iB`jy (Let it be soaked) (ieh l&z ivAwkrx Anuswr ‘hukmI Biv`Kq’ A`n purK iek-vcn (Imperative mood, Third person, Singular number) hY, ies vwsqy l&z ‘kMblI’ dw ArQ ‘hy kMblI!’ nhIN ho skdw [ iesy qrHW ‘vrsau’ BI ‘hukmI Biv`Kq, A`n purK, iek-vcn’ hY, ies dw ArQ hY ‘bySk brsy’ (Let it rain) ieQy BI l&z ‘mohu’ dw ArQ ‘hy mINh!’ nhIN ho skdw, ikauNik l&z ‘myhu’ ivAwkrx Anuswr prq`K qOr qy ‘krqw kwrk, iek-vcn’ hY [ jy ‘sMboDn’ huMdw qW ies dy AMq ivc (  u) nwh huMdw [ vDIk ivcwr vwsqy vyKo myrw ‘gurbwxI ivAwkrx’) [ l&z ‘qutau’ BI l&z ‘iBjau isjau’ Aqy ‘vrsau’ vWg hI hY [

ArQ:-  (myrI) kMblI byS`k cMgI qrHW iB`j jwey, r`b kry mINh (BI) byS`k vrHdw rhy, (pr) mYN aunHW s`jxW ƒ zrUr imlWgw, (qwik ikqy) myrw ipAwr n tu`t jwey [25[

Slok nµ: 24, 25 dw Bwv:

drvyS ƒ dunIAw dw koeI BI lwlc r`b dI bMdgI dy rwh qoN lWBy nhIN lY jw skdw [

ਫਰੀਦਾ ਮੈ ਭੋਲਾਵਾ ਪਗ ਦਾ ਮਤੁ ਮੈਲੀ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ ਗਹਿਲਾ ਰੂਹੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਿਰੁ ਭੀ ਮਿਟੀ ਖਾਇ ॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  mY—mYƒ [ Bolwvw—BulyKw, DoKw, vihm, i&kr [ mqu—mqW, ikqy n [ mqu ho jwie—mqW ho jwey, ikqy ho n jwey [ gihlw—byprvwh, Zwi&l [ jwxeI—jwxdw [

ArQ:-  hy PrId! mYƒ (AwpxI) p`g dw i&kr (rihMdw) hY (ik im`tI nwl myrI p`g) ikqy mYlI nw ho jwey, pr kmlI ijMd ieh nhIN jwxdI ik im`tI (qW) isr ƒ BI Kw jWdI hY [26[

ਫਰੀਦਾ ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜੁ ਮਾਖਿਓ‍ੁ ਮਾਂਝਾ ਦੁਧੁ ॥ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿਠੀਆਂ ਰਬ ਨ ਪੁਜਨਿ ਤੁਧੁ ॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  invwq—imsrI [ KMfu—(ieh l&z sdw (  u) AMq hY [ vyKo Slok nµ: 37) [ mwiKEu—(ies l&z dy A`Kr ‘a’ ƒ do mwqRW l`gIAW hoeIAW hn, (  o ) Aqy (  u) Asl l&z (  o ) nwl hY ‘mwiKE’ [ pr ieQy CMd dIAW mwqRW pUrIAW r`Kx vwsqy pVHnw hY ‘mwiKau’ [ ies do mwqRW dI iek`TI vrqoN ƒ vDIk smJx vwsqy pVHo ‘gurbwxI ivAwkrx’) mwiKE, Sihd [ rb—hy r`b! hy prmwqmw! n pujin—nhIN A`pVdIAW [ quDu—qYƒ [

ArQ:-  hy PrId! S`kr, KMf, imsrI, guV, Sihd Aqy mwJw du`D—ieh swrIAW cIzW im`TIAW hn [ pr, hy r`b! (imTws ivc ieh cIzW) qyry (nwm dI imTws) qk nhIN A`pV skdIAW [27[

ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣੁ ਮੇਰੀ ਭੁਖ ॥ ਜਿਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਨਿਗੇ ਦੁਖ ॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  kwT kI rotI—kwT vWg su`kI rotI, ru`KI-im`sI rotI [ lwvxu—BwjI, slUxw [ Gxy—bVy [ copVI—cMgI-coKI, suAwdlI (rotI) [

ArQ:-  hy PrId! (Awpxy h`QW dI kmweI hoeI) myrI ru`KI-im`sI (Bwv, swdw) rotI hY, myrI Bu`K hI (ies rotI dy nwl) slUxw hY [ jo lok cMgI-coKI KWdy hn, auh bVy kSt sihMdy hn (Bwv, AwpxI kmweI dI swdw rotI cMgI hY, csky mnu`K ƒ ^uAwr krdy hn) [28[

ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥ ਫਰੀਦਾ ਦੇਖਿ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਉ ॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  dyiK—vyK ky [

ArQ:-  hy PrId! (AwpxI kmweI dI) ru`KI-su`KI hI Kw ky TMFw pwxI pI lY [ pr prweI suAwdlI rotI vyK ky Awpxw mn nwh qrsweIN [29[

not:-  iehnW 3 SlokW ivc PrId jI d`sdy hn ik bMdgI krn vwly bMdy ƒ prmwqmw dw nwm sB pdwrQW qoN vDIk ipAwrw l`gdw hY [ aus dw jIvn sMqoK vwlw huMdw hY [ AwpxI h`k dI kmweI dy swhmxy auh ibgwny vDIAw qoN vDIAw pdwrQW dI BI prvwh nhIN krdw [

ਅਜੁ ਨ ਸੁਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗੁ ਮੁੜੇ ਮੁੜਿ ਜਾਇ ॥ ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  isau—nwl [ AMgu—srIr, ijsm [ muiV jwie—tu`t irhw hY [ muVy muiV jwie—muV muV jWdw hY, ieauN hY ijvyN tu`t irhw hY [ fohwgxI—duhwgx, Cu`tV, pqI qoN ivCuVI hoeI, Bwg-hIx, mMd-Bwgx [ jwie—jw ky [ rYix—rwq (Bwv, swrI izMdgI-rUp rwq) [

ArQ:-  mYN (qW kyvl) A`j (hI) ipAwry nwl nhIN su`qI (Bwv, mYN qW kyvl A`j hI ipAwry pqI-prmwqmw ivc lIn nhIN hoeI, qy hux) ieauN hY ijvyN myrw srIr tu`t irhw hY [ jw ky Cu`tVW (mMd-BwgxW) ƒ pu`Co ik quhwfI (sdw hI) rwq ikvyN bIqdI hY (Bwv, mYƒ qW A`j hI QoVw icr pRBU ivsirAw hY qy mYN duKI hW [ ijnHW kdy BI aus ƒ Xwd nhIN kIqw, auhnW dI qW swrI aumr hI duKI guzrdI hovygI) [90[

ਸਾਹੁਰੈ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਪੇਈਐ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥ ਪਿਰੁ ਵਾਤੜੀ ਨ ਪੁਛਈ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਉ ॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  swhurY—shury Gr, prlok ivc, pRBU dI hzUrI ivc [ FoeI—Awsrw, QW [ pyeIAY—pyky Gr, ies lok ivc [ ipru—Ksm-pRBU [ vwqVI—mwVI ijhI BI vwq [ Dn—iesqRI [

ArQ:-  ijs iesqRI dI mwVI ijhI vwq BI pqI nhIN pu`Cdw, auh Awpxw nwm byS`k suhwgx r`KI r`Ky, pr aus ƒ nwh shury Gr qy nwh hI pyky Gr koeI QW koeI Awsrw imldw hY (Bwv, pRBU dI Xwd qoN KuMJy hoey jIv lok prlok dohIN QweIN ^uAwr huMdy hn, bwhroN bMdgI vwlw vys shYqw nhIN kr skdw) [31[

ਸਾਹੁਰੈ ਪੇਈਐ ਕੰਤ ਕੀ ਕੰਤੁ ਅਗੰਮੁ ਅਥਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜੁ ਭਾਵੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 1379}

not:-  ieh Slok gurU nwnk dyv jI dw hY, ‘vwr mwrU m: 3’ dI CyvIN pauVI ivc BI ieh Slok drj hY, keI l&zW dw &rk hY, EQy ieh Slok ieauN hY:

m: 1 ] ssurY pyeIAY kMq kI, kMqu AgMmu AQwhu ] nwnk DMnu suohwgxI jo Bwvih vyprvwhu ]2]6]

PrId jI ny Slok nµ: 31 ivc d`isAw hY ik jy Ksm kdy ^br hI nwh pu`Cy qW inrw nwm hI ‘sohwgx’ r`K lYxw iksy kMm nhIN [ gurU nwnk dyv jI ny ‘sohwgx’ dw Asl l`Cx BI ies Slok ivc d`s ky PrId jI dy Slok dI hor ivAwiKAw kr id`qI hY [

pd ArQ:-  AgMmu—phuMc qoN pry [ AQwhu—fUMGw, AgwD [ byprvwh BwvY—by-prvwh ƒ ipAwrI l`gdI hY [

ArQ:-  hy nwnk! Ksm prmwqmw jIvW dI phuMc qoN pry hY, qy bhuq fUMGw hY (Bwv, auh ieqnw ijgry vwlw hY ik Bu`lVW au~qy BI gu`sy nhIN huMdw; pr) sohwgx (jIv-iesqRI) auhI hY jo aus by-prvwh pRBU ƒ ipAwrI l`gdI hY, jo ies lok qy prlok ivc aus Ksm dI bx ky rihMdI hY [32[

ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਬਹੀ ਸੁਤੀ ਆਇ ਨਚਿੰਦੁ ॥ ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੁ ਬੇੜੀ ਹਿੰਙੁ ਦੀ ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਧੁ ॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  sMbhI—sjI hoeI, PbI hoeI [ nicMdu—by-i&kr [ byVI—vyVHI hoeI, il`bVI hoeI [ kQUrI—ksqUrI [ gMDu—sugMDI, ^uSbo [

ArQ:-  (jo jIv-iesqRI) nHw Do ky (pqI imlx dI Aws ivc) iqAwr ho bYTI, (pr iPr) by-i&kr ho ky sauN geI, hy PrId! aus dI ksqUrI vwlI sugMDI qW au~f geI, auh ihM| dI (bo nwl) BrI rih geI (Bwv, jy bwhrly Dwrimk swDn kr ley, pr ismrn qoN KuMJy rhy qW Bly gux sB dUr ho jWdy hn, qy p`ly Aaugx hI rih jWdy hn) [33[

ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਫਰੀਦਾ ਕਿਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਿਨੁ ਸੁਕਿ ਗਏ ਕੁਮਲਾਇ ॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  shu—Ksm [ sh pRIiq—Ksm dw ipAwr [ (not:-  l&z ‘shu’ Aqy ‘sh’ dy ‘joV’, ‘au~cwrn’ Aqy ‘ArQ’ dy &rk ƒ pwTk jn iDAwn nwl vyK lYx) [ ikqI—ikqny hI [

ArQ:-  jy Ksm (pRBU) nwl myrI pRIq nwh tu`ty qW mYƒ juAwnI dy (guzr) jwx dw fr nhIN hY [ hy PrId! (pRBU dI) pRIiq qoN s`Kxy ikqny hI jobn kumlw ky su`k gey (Bwv, jy pRBU-crnW nwl ipAwr nhIN bixAw qW mnu`Kw jIvn dw jobn ivArQ hI igAw) [34[

ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣੁ ਦੁਖੁ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫੁ ॥ ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਵੇਖੁ ॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  icMq—icMqw [ Ktolw—in`kI ijhI Kwt, in`kI ijhI mMjI [ ibrh—ivCoVw [ ibrih—ivCoVy ivc (qVpxw) [ ivCwvx—qulweI [ swihb—hy swihb!

ArQ:-  hy PrId! (pRBU dI Xwd Bulw ky) icMqw (AswfI) in`kI ijhI mMjI (bxI hoeI hY), du`K (aus mMjy dw) vwx hY Aqy ivCoVy dy kwrx (du`K dI) qulweI qy ly& hY [ hy s`cy mwilk! vyK, (qYQoN ivCuV ky) ieh hY Aswfw jIaUx (dw hwl) [35[

ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਨ ਊਪਜੈ ਸੋ ਤਨੁ ਜਾਣੁ ਮਸਾਨੁ ॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  ibrhw—ivCoVw [ AwKIAY—AwiKAw jWdw hY [ sulqwnu—rwjw [ ijqu qin—ijs qn ivc [ ibrhu—ivCoVw, ivCoVy dI sUJ [ mswnu—murdy swVn dI QW [ ijqu—ijs ivc [ qin—qn ivc [

ArQ:-  hr koeI AwKdw hY (hwie!) ivCoVw (burw) (hwie!) ivCoVw (burw) [ pr hy ivCoVy! qUM pwqSwh hYN (Bwv, qYƒ mYN slwm krdw hW, ikauNik), hy PrId! ijs srIr ivc ivCoVy dw s`l nhIN pYdw huMdw (Bwv, ijs mnu`K ƒ kdy ieh coB nhIN v`jI ik mYN pRBU qoN ivCuiVAw hoieAw hW) aus srIr ƒ mswx smJo (Bwv, aus srIr ivc rihx vwlI rUh ivkwrW ivc sV rhI hY) [36[

slok nµ: 37 qoN 65 qk:

ਫਰੀਦਾ ਏ ਵਿਸੁ ਗੰਦਲਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡੁ ਲਿਵਾੜਿ ॥ ਇਕਿ ਰਾਹੇਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕਿ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜਿ ॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  ey—ieh dunIAw dy pdwrQ [ ivsu—zihr [ KMfu ilvwiV—KMf nwl gly& ky [ ieik—keI jIv [ rwhydy—bIjdy [ rih gey—Q`k gey, mu`k gey, mr gey [ rwDI—bIjI hoeI [ aujwiV—aujwV ky, inKsmI C`f ky [

ArQ:-  hy PrId! ieh dunIAw dy pdwrQ (mwno,) zihr-BrIAW gMdlW hn, jo KMf nwl gly& r`KIAW hn [ iehnW gMdlW ƒ keI bIjdy hI mr gey qy, bIjIAW ƒ (ivcy hI) C`f gey [37[

ਫਰੀਦਾ ਚਾਰਿ ਗਵਾਇਆ ਹੰਢਿ ਕੈ ਚਾਰਿ ਗਵਾਇਆ ਸੰਮਿ ॥ ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂ ਆਂਹੋ ਕੇਰ੍ਹੇ ਕੰਮਿ ॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  hMiF kY—BauN ky, Btk ky, dOV-B`j ky [ sMim—sauN ky [ mMgysIAw—mMgygw [ AWho—AwieAw sYN [ kyrHy kMim—iks kMm leI? (A`Kr ‘r’ dy hyT ‘h’ hY) [

ArQ:-  hy PrId! (iehnW ‘ivsu-gMdlW’ leI, dunIAw dy iehnW pdwrQW leI) cwr (pihr idn) qUM dOV-B`j ky ivArQ guzwr id`qw hY, qy cwr (pihr rwiq) sauN ky gvw id`qI hY [ prmwqmw ihswb mMgygw ik (jgq ivc) qUM iks kMm AwieAw sYN [38[

ਫਰੀਦਾ ਦਰਿ ਦਰਵਾਜੈ ਜਾਇ ਕੈ ਕਿਉ ਡਿਠੋ ਘੜੀਆਲੁ ॥ ਏਹੁ ਨਿਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਐ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲੁ ॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  dir—dr qy, bUhy qy [ drvwjY—drvwzy qy [ jwie kY—jw ky [ ikauN—kI? indosw—by-dosw [ mwrIAY—mwr KWdw hY [

ArQ:-  hy PrId! kI (iksy) bUhy qy (iksy) drvwzy qy jw ky (kdy) GVIAwl (v`jdw) vyiKAw eI? ieh (GiVAwl) by-dosw (hI) mwr KWdw hY, (Blw) Aswfw dosIAW dw kIh hwl? [39[

ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਐ ਪਹਰੀ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥ ਸੋ ਹੇੜਾ ਘੜੀਆਲ ਜਿਉ ਡੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 1379}

pd ArQ:-  GVIey GVIey—GVI GVI ip`CoN [ phrI—hryk pihr mgroN [ sjwie—dMf, ku`t [ hyVw—srIr [ isau—vWg [ rYix—(izMdgI dI) rwiq [ ivhwie—guzrdI hY, bIqdI hY [

ArQ:-  (GVIAwl ƒ) hryk GVI ipCoN mwr pYNdI hY, hryk pihr mgroN (ieh) ku`t KWdw hY [ GVIAwl vWg hI hY auh srIr (ijs ny ‘ivsu gMdlW’ dI ^wqr hI aumr guzwr id`qI) [ aus dI (izMdgI-rUp) rwiq du`KW ivc hI bIqdI hY [40[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh