ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1362

ਆਸਾ ਇਤੀ ਆਸ ਕਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ॥ ਮੈ ਤਨਿ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤੁ ਕਿ ਅਵਗਣ ਛਾਇਆ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ਤ ਮਨੁ ਠਹਰਾਇਆ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1362}

pd ArQ:-  ieqI Aws—ieqnI ku qWG [ purweIAY—pUrI ho jwey [ dieAwl—dieAwvwn [ q—qW [ pUrw—srb gux-BrpUr [ pweIAY—imldw hY [ mY qin—myry srIr ivc [ CwieAw—FikAw rihMdw hY [ ThrwieAw—Thr jWdw hY, ivkwrW vl folxoN ht jWdw hY [5[

ArQ:-  hy shylIey! (myry AMdr) ieqnI ku qWG bxI rihMdI hY ik (pRBU-imlwp dI myrI) Aws pUrI ho jwey [ pr srb-gux BrpUr pRBU qdoN imldw hY jdoN gurU dieAwvwn hovy [ hy shylIey! myry srIr ivc (ieqny) vDIk AOgux hn ik (myrw Awpw) AOguxW nwl FikAw rihMdw hY [ pr jdoN gurU dieAwvwn huMdw hY qdoN mn (ivkwrW vl) folxoN ht jWdw hY [5[

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਦੁਤਰੁ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਾਇਆ ॥ ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੬॥

pd ArQ:-  duqru—(duÔqr) ijs qoN pwr lµGxw bhuq AOKw hY [ qrwieAw—pwr lµGw id`qw [ Awvwgauxu—jMmx mrn dw gyV [ jW—jdoN [ pwieAw—l`B ilAw, imlwp hwsl kr ilAw [ qy—qoN, pwsoN [6[

ArQ:-  hy nwnk! AwK—(hy shylIey!) ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµGxw bhuq AOKw hY, pr ijs mnu`K ny byAMq prmwqmw dw nwm ismrnw SurU kr id`qw, gurU ny aus ƒ pwr lµGw id`qw (gurU ny aus ƒ pUrn pRBU nwl joV id`qw, qy) jdoN aus ny pUrn pRBU dw imlwp hwsl kr ilAw, aus dw jnm mrn dw gyV (BI) mu`k igAw [ hy shylIey! prmwqmw dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm gurU qoN (hI) imldw hY [6[

ਮੇਰੈ ਹਾਥਿ ਪਦਮੁ ਆਗਨਿ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ ॥ ਸਖੀ ਮੋਰੈ ਕੰਠਿ ਰਤੰਨੁ ਪੇਖਿ ਦੁਖੁ ਨਾਸਨਾ ॥ ਬਾਸਉ ਸੰਗਿ ਗੁਪਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸਿ ਹਰਿ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਬਸਹਿ ਜਿਸੁ ਸਦਾ ਕਰਿ ॥੭॥

pd ArQ:-  hwiQ—h`Q ivc [ myrY hwiQ—myry h`Q ivc [ pdmu—kOl-Pu`l, (kOl-Pu`l dI ryKw) [ Awgin—ivhVy ivc (ihrdy dy ivhVy ivc)! bwsnw—sugMDI [ suK bwsnw—Awqmk Anµd dI sugMDI [ sKI—hy shylIey! morY kMiT—myry gly ivc [ pyiK—vyK ky [ bswau—bswauN, mYN v`sdI hW [ sMig gupwl—isRStI dy pwlxhwr pRBU nwl [ sgl—swry [ suK rwis—suKW dw somw [ iriD isiD—Awqmk qwkqW [ nv iniD—(DrqI dy swry) nON ^zwny [ bsih—v`sdy hn [ ijs kir—ijs (prmwqmw) dy h`Q ivc [ kir—h`Q ivc [7[

ArQ:-  hy shylIey! ijs (prmwqmw) dy h`Q ivc swrIAW Awqmk qwkqW Aqy (DrqI dy swry) nON ^zwny sdw itky rihMdy hn, ijhVw prmwqmw swry suKW dw somw hY (gurU dI imhr dw sdkw) mYN aus isRStI dy pwlxhwr nwl (sdw) v`sdI hW [ (hux) myry h`Q ivc kOl-Pu`l (dI ryKw bx peI) hY (myry Bwg jwg pey hn) myry (ihrdy dy) ivhVy ivc Awqmk Awnµd dI sugMDI (iKlrI rihMdI) hY [ (ijvyN b`icAW dy gl ivc nzr-p`tU pwieAw huMdw hY) hy shylIey! myry gly ivc rqn ltk irhw hY (myry gl ivc nwm-rqn pRoqw igAw hY) ijs ƒ vyK ky (hryk) du`K dUr ho igAw hY [7[

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਾਵਣਿ ਜਾਹਿ ਸੇਈ ਤਾ ਲਾਜੀਅਹਿ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬੁ ਛਿਦ੍ਰ ਕਤ ਢਾਕੀਅਹਿ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਮਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਤਾਰਈ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਸੁਨਤੇ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਈ ॥੮॥

pd ArQ:-  pr iqRA—prweI iesqRI [ rwvix jwih—Bogx jWdy hn [ syeI—auh bMdy hI [ lwjIAih—(pRBU dI hzUrI ivc) l`ijAwvwn huMdy hn, Srmswr huMdy hn [ inq pRiq—sdw hI [ ihrih—curWdy hn (bhu-vcn) [ drbu—Dn [ iCdR—AYb, ivkwr [ kq—ik`Qy? FwkIAih—F`ky jw skdy hn [ rmq—ismridAW [ qwreI—qwr lYNdw hY (iek-vcn) [ punIq—piv`qr [ bIcwreI—ivcwrdw hY (iek-vcn) [8[

ArQ:-  hy BweI! ijhVy mnu`K prweI iesqRI Bogx jWdy hn, auh (pRBU dI hzUrI ivc) zrUr Srmswr huMdy hn [ ijhVy mnu`K sdw prwieAw Dn curWdy rihMdy hn (hy BweI! auhnW dy ieh) kukrm ik`Qy luky rih skdy hn? (prmwqmw sB kuJ vyK irhw hY) [ hy BweI! prmwqmw dy gux Xwd kridAW mnu`K (Awp) su`cy jIvn vwlw bx jWdw hY (Aqy AwpxIAW) swrIAW kulW ƒ (BI sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [ (ijhVy mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh) suxdy hn, auh swry piv`qr jIvn vwly ho jWdy hn [8[

ਊਪਰਿ ਬਨੈ ਅਕਾਸੁ ਤਲੈ ਧਰ ਸੋਹਤੀ ॥ ਦਹ ਦਿਸ ਚਮਕੈ ਬੀਜੁਲਿ ਮੁਖ ਕਉ ਜੋਹਤੀ ॥ ਖੋਜਤ ਫਿਰਉ ਬਿਦੇਸਿ ਪੀਉ ਕਤ ਪਾਈਐ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਜੇ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤ ਦਰਸਿ ਸਮਾਈਐ ॥੯॥

pd ArQ:-  aUpir—auqWh [ bnY—Pb irhw hY [ qlY—hyT, pYrW vwly pwsy [ Dr—DrqI [ sohqI—(hirAwvl Awidk nwl) sjI hoeI hY [ dh—ds [ ids—pwsw [ dh ids—dsIN pwsIN [ bIjuil—ibjlI [ johqI—q`kdI hY, ilSkwry mwrdI hY [ iPrau—iPrauN, mYN iPrdI hW [ ibdyis—prdys ivc [ pIau—pRIqm-pRBU [ kq—ik`Qy? pweIAY—iml skdw hY [ msqik—m`Qy au~qy [ dris—drsn ivc [ smweIAY—lIn ho skdw hY [9[

ArQ:-  hy shylIey! auqWh (qwirAW Awidk nwl) AwkwS Pb irhw hY, hyT pYrW vwly pwsy (hirAwvl Awidk nwl) DrqI sj rhI hY [ dsIN pwsIN ibjlI cmk rhI hY, mUMh au~qy ilSkwry mwr rhI hY (r`bI joiq dw kYsw sohxw swkwr srUp hY!) pr mYN (aus dy ies srgx srUp dI kdr nwh smJ ky) prdys ivc (jMgl Awidk ivc) FUMFdI iPrdI hW ik pRIqm-pRBU ikqy l`B pey [ hy shylIey! jy m`Qy au~qy Bwg jwg pey qW (hr QW hI aus dy) dIdwr ivc lIn ho skIdw hY [9[

ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੇਹਿਆ ॥ ਬਧੋਹੁ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂ ਸੋਹਿਆ ॥ ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹਿ ਨਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ॥੧੦॥

pd ArQ:-  Qwv—(l&z ‘Qwau’ qoN bhu-vcn) [ sBy Qwv—swry QW [ quDu jyihAw—qyry brwbr dw [ bDohu—qYƒ bMinHAw hY, qYƒ bxwieAw hY [ puriK—(Akwl-) purK ny [ ibDwqY—isrjxhwr ny [ soihAw—sohxw id`sdw hYN [ vsdI—v`soN, (au~cy Awqmk guxW dI) v`soN [ sGn—sMGxI [ Apwr—byAMq [ AnUp—(An-aUp) aupmw-rihq, by-imswl [ rwmdws—rwm dy dws [ rwmdwspur—hy rwm dy dwsW dy ngr! hy sqsMg! nwnk—hy nwnk! ksml—(swry) pwp [ jwih—dUr ho jWdy hn [ rwmdws sr—hy rwm dy dwsW dy srovr! nwieAY—(qyry ivc) ieSnwn kIiqAW [10[

ArQ:-  hy nwnk! (AwK—) hy rwm dy dwsW dy srovr! (hy sqsMg! qyry ivc Awqmk) ieSnwn kIiqAW! (mnu`K dy mn dy swry) pwp dUr ho jWdy hn [ hy rwm dy dwsW dy Shr! (hy sqsMg!) (qyry AMdr au~cy Awqmk guxW dI) v`soN bhuq sMGxI hY, byAMq hY, by-ibswl hY [ hy rwm dy dwsW dy Shr! mYN hor swry QW vyK ley hn, (pr) qyry brwbr dw (mYƒ koeI) nhIN (id`isAw) [ hy rwm dy dwsW dy Shr! (hy sqsMMg!) qyrI nINh Akwl purK isrjxhwr ny Awp r`KI hoeI hY, iesy vwsqy qUM (aus dy Awqmk guxW dI brkiq nwl) sohxw id`sdw irhw hYN [10[

ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਸੁਚਿਤ ਸੁ ਸਾਜਨੁ ਚਾਹੀਐ ॥ ਜਿਸੁ ਸੰਗਿ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕਉ ਆਹੀਐ ॥ ਬਨੁ ਬਨੁ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1362}

pd ArQ:-  cwiqRk—ppIhw [ icq suciq—sucyq-ic`q ho ky [ su—auh [ cwhIAY—ipAwrnw cwhIdw hY [ sMig—nwl [ pRwx—ijMd [ iqsY kau—iqs hI kau, ausy ƒ [ AwhIAY—loVnw cwhIdw hY, FUMFxw cwhIdw hY [ bnu bnu—hryk jMgl [ kwrxy—vwsqy [ hir jnu—prmwqmw dw Bgq [ mWgY—mMgdw hY (iek-vcn) [11[

ArQ:-  hy BweI! ppIhy vWg sucyq-ic`q ho ky aus s`jx-pRBU ƒ ipAwr krnw cwhIdw hY [ ijs s`jx nwl ijMd dI pRIiq bx jwey, ausy ƒ hI (imlx dI) qWG krnI cwhIdI hY [ (hy BweI! vyK, ppIhw vrKw dy) pwxI dI iek bUMd vwsqy (dirAwvW toiBAW dy pwxI vloN) auprwm ho ky jMgl jMgl (FUMfdw) iPrdw hY [ hy nwnk! (AwK—ijhVw) pRBU dw syvk (ppIhy vWg prmwqmw dw nwm) mMgdw hY, mYN aus qoN kurbwn jWdw hW [11[

ਮਿਤ ਕਾ ਚਿਤੁ ਅਨੂਪੁ ਮਰੰਮੁ ਨ ਜਾਨੀਐ ॥ ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਪਾਰ ਸੁ ਤਤੁ ਪਛਾਨੀਐ ॥ ਚਿਤਹਿ ਚਿਤੁ ਸਮਾਇ ਤ ਹੋਵੈ ਰੰਗੁ ਘਨਾ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰਹਿ ਮਾਰਿ ਤ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1362}

pd ArQ:-  imq—(pRBU) im`qr [ AnUpu—(An-aUp) by-imswl, A`iq sohxw [ mrMmu—Byq [ gwhk gunI Apwr—aus Apwr pRBU dy guxW dy gwhkW dI rwhIN [ su qqu—auh mrMmu, auh Byq, auh AslIAq [ pCwnIAY—pCwx skIdI hY [ icqih—(pRBU dy) ic`q ivc [ smwie—lIn ho jwey [ rMgu—Awqmk Awnµd [ Gnw—bhuq [ cMcl corih—hr vyly Btk rhy (mn) cor ƒ [ q—qW [ pwvih—qUM hwsl kr leyNgw [ scu—sdw itky rihx vwlw [12[

ArQ:-  hy BweI! (prmwqmw-) im`qr dw ic`q A`iq sohxw hY, (aus dw) Byq nhIN jwixAw jw skdw [ pr aus byAMq pRBU dy guxW dy gwhk sMq-jnW dI rwhIN auh Byq smJ leIdw hY [ (auh Byq ieh hY ik) jy aus prmwqmw dy ic`q ivc (mnu`K dw) ic`q lIn ho jwey, qW (mnu`K dy AMdr) bhuq Awqmk Awnµd pYdw ho jWdw hY [ so, hy BweI! jy qUM (pRBU dy ic`q ivc lIn kr ky) ies sdw Btkdy (mn-) cor ƒ (cMclqw vloN) mwr leyN, qW qUM sdw kwiem rihx vwlw nwm-Dn hwsl kr leyNgw [12[

ਸੁਪਨੈ ਊਭੀ ਭਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨ ਅੰਚਲਾ ॥ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਿਤ ਪੇਖਿ ਮਨੁ ਬੰਚਲਾ ॥ ਖੋਜਉ ਤਾ ਕੇ ਚਰਣ ਕਹਹੁ ਕਤ ਪਾਈਐ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤੰਨੁ ਬਤਾਇ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈਐ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1362}

pd ArQ:-  supnY—supny ivc (pRBU-pqI ƒ vyK ky) [ aUBI—au~cI [ aUBI BeI—mYN au~T KloqI [ kI n—ikauN n? gihE—PiVAw [ AMclw—(pRBU-pqI dw) p`lw [ ibrwijq—dg-dg kr irhw [ pyiK—vyK ky [ bMclw—T`igAw igAw, moihAw igAw [ Kojau—KojauN, mYN Koj rhI hW [ qw ky—aus (pRBU-pqI) dy [ khhu—d`so [ kq—ik`Qy? ikvyN? jqMnu—jqn, au~dm [ suKI—hy shylIey! ipRau—ipAwrw [13[

ArQ:-  hy shylIey! supny ivc (pRBU-pqI ƒ vyK ky) mYN au~T KloqI (pr mYN aus dw p`lw nwh PV skI) [ mYN (aus dw) p`lw ikauN n PiVAw? (ies vwsqy nwh PV skI ik) aus sohxy dg-dg krdy pRBU-pqI ƒ vyK ky (myrw) mn moihAw igAw (mYƒ Awpxy Awp dI suriq hI nwh rhI) [ hux mYN aus dy kdmW dI Koj krdI iPrdI hW [ dso, hy shylIey! auh ikvyN imly? hy shylIey! mYƒ auh jqn d`s ijs nwl auh ipAwrw iml pey [13[

(not:-  Agly ‘bMd’ ivc auh jqn d`isAw igAw hY) [

ਨੈਣ ਨ ਦੇਖਹਿ ਸਾਧ ਸਿ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦੁ ਕਰਨ ਮੁੰਦਿ ਘਾਲਿਆ ॥ ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨ ਨਾਮੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਕਰਿ ਕਟੀਐ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ ਦਿਨੋ ਦਿਨੁ ਘਟੀਐ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1362}

pd ArQ:-  nYx—A`KW [ n dyKih—nhIN vyKdIAW, drsn nhIN krdIAW [ swD—sMq-jn, sq sMgI bMdy [ is nYx—auh A`KW [ ibhwilAw—by-hwl, BYVy hwl vwlIAW [ krn—kMn (bhu-vcn) [ n sunhI—n sunih, nhIN suxdy [ nwdu—Sbd, is&iq-swlwh [ muMid—(Awqmk Awnµd vloN) bMd kr ky [ muMid GwilAw—bMd kIqy pey hn [ rsnw—jIB [ iqlu iqlu kir—rqw rqw kr ky [ ktIAY—k`tI jw rhI hY, (dunIAw dy JMbyilAW dIAW g`lW Aqy inMdw Awidk dI kYNcI nwl) k`tI jw rhI hY [ ibsrY—Bu`l jWdw hY [ GtIAY—Awqmk jIvn vloN kmzor huMdy jweIdw hY [14[

ArQ:-  hy shylIey! ijhVIAW A`KW sq-sMgIAW dy drsn nhIN krdIAW, auh A`KW (dunIAw dy pdwrQW Aqy rUp ƒ q`k q`k ky) by-hwl hoeIAW rihMdIAW hn [ ijhVy kMn prmwqmw dI is&iq-swlwh nhIN suxdy, auh kMn (Awqmk Awnµd dI DunI suxn vloN) bMd kIqy pey hn [ ijhVI jIB prmwqmw dw nwm nhIN jpdI, auh jIB (dunIAw dy JMbyilAW dIAW g`lW Aqy inMdw Awidk dI kYNcI nwl hr vyly) k`tI jw rhI hY [ hy shylIey! jdoN pRBU-pwiqSwh (dI Xwd) Bu`l jwey, qdoN idno idn (Awqmk jIvn vloN) kmzor huMdy jweIdw hY [ (so, hy shylIey! swD sMgiq ivc pRBU dI is&iq-swlwh suxdy rihxw, jIB nwl nwm jpdy rihxw—iehI hY jqn aus ƒ l`B skx dw) [14[

ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾ ਮਦ ਗੁੰਫਿਆ ॥ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਇ ਬਿਸਰਤੇ ਸੁੰਫਿਆ ॥ ਹੈ ਕੋਊ ਐਸਾ ਮੀਤੁ ਜਿ ਤੋਰੈ ਬਿਖਮ ਗਾਂਠਿ ॥ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨਾਥੁ ਜਿ ਟੂਟੇ ਲੇਇ ਸਾਂਠਿ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1362-1363}

pd ArQ:-  pMk—ic`kV [ pMkj—(ic`kV ivc au~gy hoey) kOl Pu`l [ pMk—pMK, BOirAW dy KMB [ md—sugMDI [ mhw md—qIbr sugMDI [ guMiPAw—(ÀwuzP`to string or weave together, guMdxw) guMidAw jw ky, Ps ky, Psx dy kwrn, msq ho jwx dy kwrn [ AMg sMg aurJwie—(kOl Pu`l dIAW) pMKVIAW nwl aulJ ky [ suMiPAw—iKVwau, ^uSI, iek Pu`l qoN au~f ky dUjy Pu`l auqy jwxw, aufwrI [ ij—ijhVw [ qorY—qoV dyvy [ ibKm—AOKI [ gWiT—gMF [ sRIDr—l`CmI dw Awsrw [ lyie sWiT—gMF lYNdw hY [

ArQ:-  hy BweI! (kOl Pu`l dI) qyz sugMDI ivc msq ho jwx dy kwrn (BOry dy) KMB kOl Pu`l (dIAW pMKVIAW) ivc Ps jWdy hn, (auhnW pMKVIAW nwl aulJ ky (BOry ƒ) aufwrIAW lwxIAW Bu`l jWdIAW hn (iehI hwl hY jIv-BOry dw) [ koeI ivrlw hI ieho ijhw (sMq-) im`qr imldw hY jo (ies jIv-BOry dI ijMd ƒ mwieAw dy moh dI peI hoeI) p`kI gMF qoV skdw hY [ hy nwnk! l`CmI-dw-Awsrw (swry jgq dw) nwQ pRBU hI smr`Q hY jo (Awpxy nwloN) tu`ty hoieAW ƒ muV gMF lYNdw hY [15[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh