ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1361

ਮਰਣੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦਹ ॥ ਜੀਵਣੰ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧ੍ਯ੍ਯਾਵਣਹ ॥ ਲਭਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਣਹ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  mrxM-mOq (mrxz) [ ibsrxM goibMdh—prmwqmw ƒ ivswrnw [ pUrib ilKxh— pUrbly smy ivc ilKy Anuswr [ ibsrxM—(ivÔmrxz) Bulwxw, ivswrnw [ pUrib—(puvL) pUrbly smy ivc [ swD sMgyx—(swDu ÔzwÀwyn) gurU dI sMgiq dI rwhIN [ lBxM—(lBnz) [

ArQ:-  goibMd ƒ ibswrnw (Awqmk) mOq hY, Aqy prmwqmw dw nwm cyqy r`Kxw (Awqmk) jIvn hY pr hy nwnk! pRBU (dw ismrn) swD sMgiq ivc pUrbly ilKy Anuswr imldw hY [15[

Bwv:- prmwqmw dI is&iq-swlwh mnu`K vwsqy Awqmk jIvn hY, ieh dwiq swD sMgiq ivcoN imldI hY [

ਦਸਨ ਬਿਹੂਨ ਭੁਯੰਗੰ ਮੰਤ੍ਰੰ ਗਾਰੁੜੀ ਨਿਵਾਰੰ ॥ ਬ੍ਯ੍ਯਾਧਿ ਉਪਾੜਣ ਸੰਤੰ ॥ ਨਾਨਕ ਲਬਧ ਕਰਮਣਹ ॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  dsn—dMd (d_na tooth [ dz_@—to bite) [ BuXMgM—s`p (BujzÀw—a serpent) [ b´wiD—rog (ÒXwiDailment) [ krmxh—BwgW nwl [ gwruVI—gruV-mMqR dw jwnx vwlw, s`p dw zhr dUr krn vwlI dvweI dw jwxU (Àw}fza charm against snake-poison) [ lbD—(lÊD) l`Bdw [

ArQ:-  (ijvyN) gruV-mMqR jwnx vwlw mnu`K s`p ƒ dMd-hIx kr dyNdw hY Aqy (s`p dy zhr ƒ) mMqRW nwl dUr kr dyNdw hY, (BwvyN) sMq jn (mnu`K dy Awqmk) rogW dw nws kr dyNdy hn [

pr, hy nwnk! (sMqW dI sMgiq) BwgW nwl l`BdI hY [16[

Bwv:- swD sMgiq ivc itikAW mnu`K dy swry Awqmk rog dUr ho jWdy hn [

ਜਥ ਕਥ ਰਮਣੰ ਸਰਣੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਅਣਹ ॥ ਤਥ ਲਗਣੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ॥ ਪਰਸਾਦੰ ਗੁਰ ਦਰਸਨਹ ॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  jQ kQ—ijQy ikQy, hr QW [ qb—aus ivc [ prswdM—ikrpw (pRswd) [ srx—Et, Awsrw (_rxz) [ srbqR—swry (svL>in all places) [ rmx—ivAwpk [

ArQ:-  jo prmwqmw hr QW ivAwpk hY Aqy swry jIvW dw Awsrw hY, aus ivc, hy nwnk! gurU dy dIdwr dI brkiq nwl hI (jIv dw) ipAwr bxdw hY [17[

Bwv:- gurU dI sMgiq kIiqAW hI prmwqmw nwl ipAwr bxdw hY [

ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਮਨ ਬਿਧ੍ਯ੍ਯੰ ॥ ਸਿਧ੍ਯ੍ਯੰ ਸਰਬ ਕੁਸਲਣਹ ॥ ਗਾਥਾ ਗਾਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਭਬ੍ਯ੍ਯੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬਣਹ ॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  crxwribMd—crx AribMd, crn kml (crx-ArivNd) [ ibD´M—ivMinHAw hoieAw (ivÆdz) [ kuslxh—suK (ku_l) [ gwQw—is&iq-swlwh (ÀwwQw) [ Bb´M—BwvI, nsIb (BÒXprosperity) [ prw pUrbxh—bhuq pUrb kwl dy [ AribMd—(ArivNd) kOl Pu`l [ gwvMiq—(ÀwwXiNq) gWdy hn [

ArQ:-  (ijs mnu`K dw) mn (prmwqmw dy) sohxy crnW ivc iv`Jdw hY, (aus ƒ) swry suK iml jWdy hn [ pr, hy nwnk! auhI bMdy prmwqmw dI is&iq-swlwh gWdy hn ijnHW dy pUrbly Bwg hox [18[

Bwv:- is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dw jIvn suKI ho jWdw hY [

ਸੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣੰ ਗਵਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਉਧਰਣਹ ॥ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੰ ਨਾਨਕ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮ ਨ ਲਭ੍ਯ੍ਯਤੇ ॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  punrip—pnh Aip, iPr BI, muV muV (punrip pun: Aip) [ suB bcn—sohxy bol, is&iq-slwh dI bwxI (_uB vcn) [ rvx—aucwrn krnw [ gvx—jwxw, phuMcxw (Àwmnz) [ auDrxh—au~Dwr (aÆdrxz) [ swD sMgyx—(swDu ÔzwÀwynz) gurU dI sMgiq dI rwhIN [

ArQ:-  (jo mnu`K) swD sMgiq ivc jw ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdy hn, (auhnW dw) au~Dwr ho jWdw hY [

hy nwnk! auhnW ƒ (ies) sMswr-smuMdr ivc muV muV jnm nhIN lYxw pYNdw [1[

Bwv:- swD sMgiq ivc itk ky is&iq-swlwh kIiqAW ivkwrW qoN bc jweIdw hY[

ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੀਚਾਰੰ ॥ ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੰ ॥ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਸਗਲ ਉਧਾਰੰ ॥ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਾਰੰ ॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  bfBwgI ko—koeI v`fy BwgW vwlw mnu`K [ aur—ihrdw (arsheart) [ eykMkwr nwm—iek prmwqmw dw nwm [ kulh smUh—swrIAW kulW [

ArQ:-  hy nwnk! jyhVw koeI v`fy BwgW vwlw mnu`K vyd purwx SwsqR (Awidk Drm-pusqkW ƒ) ivcwr ky ie`k prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY, auh (Awp) qr jWdw hY Aqy AwpxIAW AnykW swrIAW kulW ƒ qwr lYNdw hY [20[

Bwv:- Drm pusqk dy pVHn qoN Asl lwB iehI imlxw cwhIdw hY ik mnu`K prmwqmw dw nwm ismry [

ਸਿਮਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ ਉਧਰਣੰ ਕੁਲ ਸਮੂਹਣਹ ॥ ਲਬਧਿਅੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੰਤਿ ਦਰਸਨਹ ॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  BytMiq—imldy hn [ BytMiq drsnh—drsn krdy hn [ lbiDAM—l`Bdw hY (lÊDX) [ swD sMgyx—(swDu szÀwyn) gurU dI sMgiq dI rwhIN [ ismrxM—(Ômrxz) [

ArQ:-  goibMd dw nwm ismirAW swrIAW kulW dw au~Dwr ho jWdw hY pr, (goibMd dw nwm) hy nwnk! swD sMgiq ivc imldw hY, (qy, swD sMgiq dw) drsn vfy BwgW vwly (bMdy) krdy hn [21[

Bwv:- prmwqmw dy nwm dI dwiq swD sMgiq ivcoN imldI hY [

ਸਰਬ ਦੋਖ ਪਰੰਤਿਆਗੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣਃ ॥ ਲਬਧੇਣਿ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣਿ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖ੍ਯ੍ਯਣਃ ॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  doK—ivkwr (dwy—) [ prM—cMgI qrHW, pUry qOr qy [ iqAwgI—iqAwgx vwlw (bxnw) [ idRVMqx:-  (ihrdy ivc) p`kw krnw [ msqik—m`Qy auqy (mÔqk—m`Qw [ mÔqky—m`Qy auqy) [ ilK´x:-  iliKAw hoieAw lyK [

ArQ:-  hy nwnk! swry ivkwr cMgI qrHW iqAwg dyxy Aqy Drm ƒ p`kI qrHW (ihrdy ivc) itkwxw—(ieh dwiq aus bMdy ƒ) swD sMgiq ivc imldI hY (ijs dy) m`Qy auqy (cMgw) lyK iliKAw hovy [22[

Bwv:- aus mnu`K dy Bwg jwg pey jwxo jo swD sMgiq ivc jwx l`g pYNdw hY [ swD sMgiq ivc nwm ismrn nwl swry ivkwr dUr ho jWdy hn [

ਹੋਯੋ ਹੈ ਹੋਵੰਤੋ ਹਰਣ ਭਰਣ ਸੰਪੂਰਣਃ ॥ ਸਾਧੂ ਸਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਾਰਣੰ ॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  hoXo—jo ipCly smy ivc mOjUd sI [ hY—jo hux BI mOjUd hY [ hovMqo—jo AgWh ƒ BI mOjUd rhygw [ hrx—nws krn vwlw [ Brx—pwlx vwlw [ sMpUrx:-  ivAwpk [ sqm—(sÄXz) inScy kr ky [ jwxo—smJo [

ArQ:-  jo prmwqmw BUq vrqmwn Biv`Kq ivc sdw hI iQr rihx vwlw hY, jo sB jIvW ƒ nws krn vwlw hY sB dw pwlx vwlw hY Aqy sB ivc ivAwpk hY, hy nwnk! aus nwl ipAwr pwx dw kwrn inScy kr ky sMqW ƒ hI smJo [23[

Bwv:- swD sMgiq dI rwhIN hI prmwqmw nwl ipAwr bx skdw hY [

ਸੁਖੇਣ ਬੈਣ ਰਤਨੰ ਰਚਨੰ ਕਸੁੰਭ ਰੰਗਣਃ ॥ ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਓਗੰ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਨ ਸੁਪਨਹ ॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  suKyx—suKdweI [ bYx rqnµ—bol rUp rqn (vcn, vAx) [ rcnµ—msq hoxw [ ksuMB rMgx:-  (mwieAw-) ksuMBy dy rMgW ivc [ ibEg—ivCoVw, du`K [ supnh—(ÔÒÈny) [ sog—(_wyk) icMqw [

ArQ:-  hy nwnk! (mwieAw-) ksuMBy dy rMgW ivc Aqy (mwieAw sMbMDI) suKdweI sohxy bolW ivc msq irhW rog icMqw Aqy du`K (hI ivAwpdy hn) [ suK supny ivc BI nhIN imldw [24[

Bwv:- mwieAw dy rMg qmwSy ksuMBy dy Pu`l vrgy hI hn [ iehnW ivc Psy irhW suK nhIN iml skdw [

(not:-  shsik®qI slok Aqy gwQw dw tIkw Agsq 1955 ivc iliKAw Aqy sqMbr 1963 ivc ies tIky dI suDweI kIqI)

Punhy mhlw 5 dw Bwv

hryk bMd dw v`K-v`K

1. ies jgq-rcnw ivc isrjxhwr pRBU hryk jIv dy AMg-sMg mOjUd hY [ aus dI kudriq ivc mrXwdw hI ieauN hY ik jIv dy kIqy krmW dy sMskwr ausdy mn ivc iek`Ty huMdy jWdy hn, mwno, aus dy m`Qy auqy lyK ilKy jWdy hn [

2. swD-sMgiq ivc ijs mnu`K dw bihx-Klox ho jWdw hY, auQy auh prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY [ ies qrHW, mwno, aus dy m`Qy dy Bwg jwg pYNdy hn, qy, aus dI suriq prmwqmw dy crnW ivc juVn lg pYNdI hY [

3. dunIAw dy mOj-myly, srIrk suK ikqny BI pey hox; pr ijqnw icr mnu`K dw mn prmwqmw dy crnW ivc nhIN juVdw, ies ƒ Awqmk Awnµd hwsl nhIN huMdw [

4. ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, aus dw jIvn kwmXwb ho jWdw hY [ ijhVw BI mnu`K Aijhy mnu`K dI sMgiq krdw hY, auh BI prmwqmw dI is&iq-swlwh krn l`g pYNdw hY [

5. mwieAw dy joDy kwmwidk ieqny blI hn ik koeI mnu`K Awpxy au~dm dI tyk r`K ky iehnW dy h`ly qoN bc nhIN skdw [ ijs mnu`K auqy gurU dieAwvwn huMdw hY aus dw mn itk jWdw hY, qy prmwqmw dI Xwd ivc juVn l`g pYNdw hY [

6. ivkwrW-Bry ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµGxw bVI hI AOKI Kyf hY [ gurU hI mnu`K ƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc joV ky ivkwrW qoN bcWdw hY [ prmwqmw dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm gurU qoN hI imldw hY [

7. BYVI nzr qoN bcwx leI lok Awpxy b`icAW dy gl ivc nzr-p`tU pWdy hn [ gurU dI imhr nwl ijs mnu`K dy gly ivr rwm-rqn proqw jWdw hY, aus dy Bwg jwg pYNdy hn, koeI ivkwr du`K aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdw [ aus dy AMdr hr vyly Awqmk Awnµd dI sugMDI iKlrI rihMdI hY [

8. pr qn, pr Dn Awidk ivkwr mnu`K ƒ Srmswr krdy hn [ pr ijhVw mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdw hY aus dw jIvn piv`qr ho jWdw hY, auh mnu`K Awpxy swry swQIAW snbMDIAW ƒ BI ivkwrW qoN bcw lYNdw hY [

9. pr qn, pr Dn Awidk ivkwrW qoN bcx leI igRhsq C`f ky jMglW ivc jw fyrw lwxw jIvn dw shI rsqw nhIN hY [ ieh swrw jgq prmwqmw dw rUp hY [ gurU dI srn pY ky ijhVw mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY, auh hr vyly aus dy drSn ivc msq rihMdw hY [

10. gurU dI sMgiq iek srovr hY ijs ivc Awqmk ieSnwn kIiqAW mnu`K dy mn dy swry pwp Dup jWdy hn [ swD-sMgiq, mwno, iek Shr hY ijs ivc Awqmk-guxW dI sMGxI v`soN hY [ swD-sMgiq ivc itikAW dunIAw dy pwp-ivkwr Awpxw zor nhIN pw skdy [

11. ppIhw vrKw dy pwxI dI iek bUMd vwsqy dirAwvW toiBAW dy pwxI vloN auprwm ho ky jMgl FUMFdw iPrdw hY [ ijhVw mnu`K ppIhy vWg prmwqmw dw nwm mMgdw hY auh BwgW vwlw hY [

12. swD-sMgiq ivc itk ky ieh smJ AwauNdI hY ik jy mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc Awpxy mn ƒ joVy, qW ieh sdw-Btkdw mn mwieAw ipCy Btkx vloN ht ky prmwqmw dy nwm-Dn dw pRymI bx jWdw hY [

13. prmwqmw dI Xwd hY hI AYsI suAwdlI ik ieh mnu`K ƒ DR¨h pwx l`g pYNdI hY [ iPr auh BwgW vwlw mnu`K prmwqmw dy iplwp ƒ hI AwpxI izMdgI dw sB qoN au~cw inSwnw smJdw hY [

14. jdoN prmwqmw dI Xwd Bu`l jwey qdoN idno idn Awqmk jIvn vloN kmzor huMdy jweIdw hY, A`KW pr Dn pr qn ƒ q`k q`k ky byhwl hoeIAW rihMdIAW hn, jIB inMdw Awidk krn ivc Aqy kMn inMdw cuZlI Awidk suxn ivc ru`Jy rihMdy hn [

15. kOl Pu`l dI qyz sugMDI ivc msq ho ky BOrw Pu`l qoN au~fxw Bu`l jWdw hY [ iehI hwl huMdw hY jIv-BOry dw [ prmwqmw dI Xwd Bulw ky mnu`K dI ijMd ƒ mwieAw dy moh dI p`kI gMF b`J jWdI hY [

16. kwmwidk pMjy vYrI mnu`K ƒ sdw hI sqWdy rihMdy hn [ iehnW ƒ mwrn dw ieko hI qrIkw hY ik gurU dw Awsrw lY ky ismrn dy iqRKy qIr sdw clWdy rhIey [

17. gurU dI srn pY ky hrI-nwm dI dwiq vrqx vwlw mnu`K ivkwrW dI mwr qoN bicAw rihMdw hY [ prmwqmw Awp hI ieh dwiq dyNdw hY [ ijs ƒ imldI hY, Awqmk mOq aus dy nyVy nhIN FukdI [

18. prmwqmw dw nwm jp ky mnu`K dy mn ivc Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY [ ijs QW bYT ky koeI pRymI jIaUVw nwm jpdw hY aus QW dy z`ry-z`ry ivc is&iq-swlwh dI rO c`l pYNdI hY [ auQoN dw suhwvxw vwXU-mMfl auQy Aw ky bYTy iksy mnu`K dy AMdr BI ismrn dw hulwrw pYdw kr dyNdw hY [

19. mwiek pdwrQW dy hvweI ikilAW ƒ vyK vyK ky ^uS huMdy rihxw jIvn dw Zlq rsqw hY [ iehnW dy moh ivc Psy rih ky izMdgI dI byVI bhuqw icr suK nwl nhIN clweI jw skdI [ auh qW mnu`K ƒ prmwqmw dI Xwd qoN dUr pry lY jWdw hY [

20. iehnW hvweI ikilAW dy Awsry kukrmW dI gMdgI ivc Ps ky mnu`K Awpxy Amolk jnm ƒ kOfIEN hOlw kr lYNdw hY, AhMkwr dy hnyry ivc quirAw iPrdw hY [ mnu`K ƒ mOq BI nhIN su`JdI [

21. Aw^r aumr dI imAwd pu`g jwx qy mOq Aw PVdI hY, qy, ieh mwiek pdwrQ ieQy hI Dry rih jWdy hn [ inry mwiek pdwrQW vwsqy hI kIqI hoeI swrI aumr dI imhnq ivArQ clI jWdI hY [

22. dunIAw dy pdwrQW dw moh qW mnu`K ƒ ivkwrW vwly pwsy pRyrdw hY; pr prmwqmw dw nwm dvweI hY jo ivkwrW ivc glx qoN bcWdI hY [ ijs mnu`K au~qy prmwqmw dI imhr huMdI hY aus ƒ ieh dvweI swD-sMgiq ivcoN imldI hY [ auh mnu`K prmwqmw dy imlwp dw Awnµd mwxdw hY [

23. sMq-jn ivkwrI bMidAW ƒ ivkwr-rogW qoN bcwx leI, mwno, hkIm hn [ auhnW sMq-jnW dy in`q dy krqb swD-sMgiq ivc Awey Awm lokW vwsqy vDIAw pUrny bx jWdy hn [ ies vwsqy swD-sMgiq ivc Awey vf-BwgIAW dy srIr qoN swry du`K swry rog swry pwp dUr ho jWdy hn [

lVI-vwr Bwv:

(1 qoN 4) isrjxhwr pRBU dI bxweI mrXwdw Anuswr mnu`K dy kIqy krmW dy sMskwr aus dy mn ivc iek`Ty huMdy rihMdy hn, qy, AgWh ausy qrHW dy krm krn dI pRyrnw krdy rihMdy hn [ ijhVw mnu`K swD-sMgiq ivc AwauNdw hY aus dy AMdrly Bly sMskwr jwg pYNdy hn, auh prmwqmw dy ismrn vl prqdw hY, aus dI izMdgI kwmXwb ho jWdI hY [

(5 qoN 10) koeI mnu`K Awpxy au~dm dy Awsry kwmwidk ivkwrW dy h`ilAW qo bc nhIN skdw [ ivkwrW-Bry ies sMswr-smuMdr ivcoN izMdgI dI byVI shI-slwmq pwr lµGwxI iek bVI AOKI Kyf hY [ prmwqmw dw nwm hI hY Awqmk jIvn dyx vwlw, qy, ieh imldw hY, gurU pwsoN swD-sMgiq ivc [ swD-sMgiq iek srovr hY, ies ivc Awqmk ieSnwn kIiqAW mnu`K dy mn dy swry pwp Dup jWdy hn [

(11 qoN 13) BwgW vwlw hY auh mnu`K ijhVw ppIhy vWg nwm-jl sdw mMgdw hY [ ies dI brkiq nwl mn mwieAw ipCy BtkxoN ht jWdw hY, ikauNik prmwqmw dI Xwd hY hI AYsI suAwdlI ik ieh mnu`K dy mn ƒ sdw Awpxy vl DR¨h pweI r`KdI hY [

(14 qoN 18) prmwqmw dI Xwd BulwieAW mnu`K dw mn Awqmk jIvn vloN kmzor ho jWdw hY, mnu`K dI ijMd mwieAw dy moh ivc b`J jWdI hY, kwmwidk vYrI sdw sqwx l`g pYNdy hn [ jy iehnW dI mwr qoN bcxw hY qW gurU dw Awsrw lY ky ismrn dy iqRKy qIr clWdy rho [ ijs QW koeI vfBwgI mnu`K nwm ismrdw hY aus QW dw BI vwXU-mMfl Aijhw bx jWdw hY ik auQy Aw ky bYTy mnu`K dy AMdr BI ismrn dw hulwrw pYdw kr dyNdw hY [

(19 qoN 23) mwiek pdwrQW dw Awsrw hvweI ikilAW smwn hI hY, mnu`K kukrmW dI gMdgI ivc Ps jWdw hY, mOq AwieAW ieh pdwrQ ieQy hI Dry rih jWdy hn [ prmwqmw dw nwm hI ieko-iek dvweI hY jo ivkwrW ivc glx qoN bcWdI hY, ieh imldI hY swD-sMgiq ivc [ swD-sMgiq kI hY? ivkwrI bMidAW ƒ ivkwr-rogW qoN bcwx vwly sMq-jn-hkImW dw iek`T [ ieh iek`T ivc auh mnu`K AwauNdw hY ijs au~qy prmwqmw dI imhr huMdI hY [

muK Bwv:

mnu`K dy kIqy krmW dy sMskwr aus dy mn ivc iek`Ty huMdy rih ky ausy pwsy vl hI aus ƒ pRyrdy rihMdy hn [ iehnW pihly sMskwrW dy zor dy kwrn hI mnu`K Awpxy au~dm nwl ivkwrW dy h`ilAW qoN bc nhIN skdw [ ieko hI qrIkw hY bcx dw [ gurU dw Awsrw lvo [ ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY auh gurU dI sMgiq ivc Aw ky ismrn dI Awdq bxWdw hY [ ismrn hI dvweI hY ivkwrW qoN bcwx vwlI, ieh imldI hY sMq-jn-hkImW pwsoN jo swD-sMgiq ivc iek`Ty ho ky vMfdy hn [

ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ ॥ ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ ॥ ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1361}

Punhy—(pun:™ punh, muV muV, iPr [ ies dw pRwik®q-rUp bwxI ivc ‘Puin’ AwieAw hY) auh ‘CMq’ ijs dy hryk ‘bMd’ ivc koeI ieko l&z ‘Puin’ (muV muV) AwieAw hY [ ies CMq dy bMdW ivc l&z ‘hirhW’ muV muV AwauNdw hY [

pd ArQ:-  hwiQ—(qyry) h`Q ivc [ AgMm—hy AphuMc hrI! msqik—(jIvW dy) m`Qy au~qy [ auriJ rihE—(qUM) imilAw hoieAw hYN [ sMig—nwl [ AnUp rUpwvqI—hy AnUp rUp vwly! ausqiq—vifAweI [ muKhu—mUMh qoN [ mohI—mYN mohI geI hW, myrw mn moihAw igAw hY [ dyiK—vyK ky [

ArQ:-  hy nwnk! (AwK—) hy AphuMc pRBU! (qyry) h`Q ivc klm hY (jo sB jIvW dy) m`Qy au~qy (lyK) ilKdI jw rhI hY [ hy Aiq suMdr rUp vwly! qUM sB jIvW dy nwl imilAw hoieAw hYN [ (iksy BI jIv pwsoN Awpxy) mUMh nwl qyrI vifAweI ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ mYN qYQoN sdky hW, qyrw drsn kr ky myrw mn moihAw igAw hY [1[

ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਸਿ ਕਿ ਕੀਰਤਿ ਮੈ ਕਹਾਂ ॥ ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਏਹੁ ਜੀਉ ਸਭੁ ਦਿਵਾ ॥ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜ ਸੁ ਕੰਤਿ ਵਿਛਾਈਐ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਤ ਸਾਜਨੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  bYs—bYTk, bihx-Klox [ ik—qw ik [ kIriq—is&iq-swlwh [ khw—khW, mYN AwKW [ ArpI—ArpIN, mYN Bytw kr idAW [ jIau—ijMd [ idvw—idvW, mYN dy idAW [ Aws ipAwsI syj—(drsn dI) Aws dI qWG vwlI dI ihrdw-syj [ kMiq—kMq ny [ hirhW—hy hrI! msqik—m`Qy au~qy [ pweIAY—imldw hY [2[

ArQ:-  (hy shylI! myrI ieh qWG hY ik) swD sMgiq ivc myrw bihx-Klox ho jwey qw ik mYN (prmwqmw dI) is&iq-swlwh krdI rhW, (aus pRBU-pqI dy imlwp dy v`ty ivc) mYN (Awpxw) swrw isMgwr Byt kr idAW, mYN AwpxI ijMd BI hvwly kr idAW [ (drsn dI) Aws dI qWG vwlI dI myrI ihrdw-syj kMq-pRBU ny (Awp) ivCweI hY [ hy shylIey! jy m`Qy au~qy Bwg jwg pey qW hI s`jx-pRBU imldw hY [2[

ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੈ ਕਿਛੁ ਸਾਜਿਆ ॥ ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸੀਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨੁ ਪਾਜਿਆ ॥ ਜੇ ਘਰਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਝੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਐ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  sKI—hy shylIey! kwjl—k`jl, surmw [ qMbol—pwn [ swijAw—iqAwr kr ilAw [ solh—solHW [ AMjnu—surmw [ pwijAw—pw ilAw [ Gir—Gr ivc [ kMqu—Ksm [ pweIAY—pRwpq kr leIdw hY [ bwJu—ibnw [ ibrQw—ivArQ [

ArQ:-  hy shylIey! (jy) k`jl, hwr, pwn—ieh sB kuJ iqAwr BI kr ilAw jwey, (jy) solHW isMgwr BI kr ley jwx, qy (A`KW ivc) surmw BI pw ilAw jwey, qW BI jy Ksm hI Gr ivc Aw phuMcy, qdoN hI sB kuJ pRwpq huMdw hY [ Ksm (dy imlwp) qoN ibnw swrw isMgwr ivArQ clw jWdw hY (iehI hwl hY jIv-iesqRI dw) [3[

ਜਿਸੁ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣੇ ॥ ਤਿਸੁ ਬਣਿਆ ਹਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਾਈ ਸੋਹਾਗਣੇ ॥ ਹਉ ਸੁਤੀ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ਮਨਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈਆ ॥ ਹਰਿਹਾਂ ਜਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਕੰਤੁ ਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1361}

pd ArQ:-  ijsu Gir—ijs (jIv-iesqRI) dy (ihrdy-) Gr ivc [ sw—auh (jIv-iesqRI [ bixAw—PibAw [ hBu—swrw [ sweI—auh hI [ hau—hauN, mYN [ AicMq—by-i&kr, icMqw-rihq [ suqI—(pRBU-pqI dy crnW ivc) lIn ho geI hW [ min—mn ivc (itkI hoeI) [ purweIAw—pUrI ho geI hY [ Gir—(ihrdy-) Gr ivc [4[

ArQ:-  hy shylIey! ijs (jIv-iesqRI) dy (ihrdy-) Gr ivc pRBU-pqI v`s pYNdw hY, auh v`fy BwgW vwlI ho jWdI hY [ (Awqmk jIvn au~cw krn leI aus dw swrw au~dm) aus dw swrw isMgwr aus ƒ Pb jWdw hY, auh (jIv-iesqRI) hI Ksm vwlI (AKvw skdI hY) [ (ieho ijhI sohwgx dI sMgiq ivc rih ky) mYN (BI hux) icMqw-rihq ho ky (pRBU-crnW ivc) lIn ho geI hW, myry mn ivc (imlwp dI purwxI) Aws pUrI ho geI hY [ hy shylIey! jdoN (ihrdy-) Gr ivc Ksm (-pRBU) Aw jWdw hY, qdoN hryk mMg pUrI ho jWdI hY [4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh