ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1360

ਬ੍ਰਹਮਣਹ ਸੰਗਿ ਉਧਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜਿ ਪੂਰਣਹ ॥ ਆਤਮ ਰਤੰ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲਹ ॥੬੫॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  sMig—nwl, sMgiq ivc [ auDrxM—(aÆdrxz) au~Dwr [ bRhm—prmwqmw [ bRhm krm—hir-nwm ismrx dw kMm [ ij—jo, ijhVw [ Awqm—Awpxw Awp, Awpxw mn (AwÄmn`) [ rqM—r`qw hoieAw [ ghMqy—(ÀwÁCiNn) jWdy hn, jIvn guzwr jWdy hn [ nr—auh mnu`K, auh bMdy [ inhPlh—(inÕPlfruitless) APl [

ArQ:-  jo mnu`K hrI-ismrn dy kMm ivc pUrw hY auh hY Asl bRwhmx, aus dI sMgiq ivc (hornW dw BI) au~Dwr ho skdw hY [

(pr) hy nwnk! ijnHW mnu`KW dw mn sMswr ivc r`qw hoieAw hY auh (jgq qoN) insPl cly jWdy hn [65[

Bwv:- prmwqmw dw nwm ismrn vwlw mnu`K hI au~cI jwiq dw hY, aus dI sMgiq ivc hor bMdy BI kukrmW qoN bc jWdy hn [ mwieAw dy moh ivc PisAw hoieAw (au~cI jwiq dw BI) mnu`K ivArQ jIvn gvw jWdw hY [

ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀਅ ਕਹ ॥ ਲਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਤਿਪਤਿ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਿ ਸੂਕਰਹ ॥੬੬॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  pr—prwieAw [ drb—Dn (dàÒXz) [ ihrxM—curwxw (to steal) [ kh—vwsqy, dI ^wqr [ srb—swry, keI iksmW dy bol [ lau—mYN lY lvW [ leI—mYN lY lvW [ mwey—mwieAw [ sUkrh—sUr (sukr) [ jIA kh—ijMd dI ^wqr, ijMd pwlx vwsqy, aupjIivkw vwsqy [ Aiqpiq—(A-iqpiq), Bu`K, AsMqoK [ s—sy, auh bMdy [

ArQ:-  jo mnu`K AwpxI ijMd pwlx dI ^wqr prwieAw Dn curWdy hn, hornW dy kMmW ivc roVw AtkWdy hn, keI iksmW dy bol boldy hn, ijnHW dy mn ivc (sdw) mwieAw dI Bu`K hY, iqRSnw dy ADIn ho ky (hor mwieAw) lY lvW lY lvW (hI socdy rihMdy hn), auh bMdy sUrW vwly kMm krdy hn (sUr sdw gMd hI KWdy hn) [66[

Bwv:- AwpxI ijMd dI ^wqr hornW dw nukswn kr ky prwieAw Dn vrqx vwly mnu`K dI izMdgI sdw mMdy kMmW dy gMd ivc hI guzrdI hY [

ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਧਰਣੰ ਭੈ ਦੁਤਰਹ ॥ ਅਨੇਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨ ਸੰਸਯਹ ॥੬੭॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  smyv—lIn (sz-Ev) nwl hI [ smyv crxM—crnW nwl hI [ duqrh—ijs qoN qrnw AOKw hY (duÔqr) [ pwiqk—pwp [ (pwqka sin) [ sMsXh—S`k (sz_X:) [ swD sMgm—gurmuKW dI sMgiq [ BY—frwauxw, iBAwnk [ mqy—msq (mÔq) [

ArQ:-  jo mnu`K (pRBU-Xwd ivc) msq ho ky (pRBU-crnW ivc) lIn rihMdy hn, auh iBAwnk qy du`qr (sMswr) qoN pwr lµG jWdy hn [

hy nwnk! ies ivc (rqw BI) S`k nhIN ik Ajyhy gurmuKW dI sMgiq AnykW pwp dUr krn dy smr`Q hY [67[4[

Bwv:- ijhVw mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juiVAw rihMdw hY, auh ivkwrW qoN bc jWdw hY, aus dI sMgiq krn vwly mnu`K BI ivkwrW dy pMjy ivcoN inkl jWdy hn [

not:-  dUjy AMk 4 dw Bwv ieh hY ik ieh pihly cwr slokW dI igxqI hY [ swry shsik®qI slokW dw joV 71 hY [

gwQw m: 5 dw Bwv

slok-vwr:

 1. ies srIr dw mwx krnw mUrKqw hY ijs dy AMdr mYlw hI mYlw hY qy ijs nwl Cuh ky sugMDIAW BI durgMDIAW bx jWdIAW hn [

 2. ieh mnu`Kw srIr sPl qdoN hI hY jy mnu`K gurU dw Awsrw lY ky prmwqmw dw nwp jpy [ bVIAW bVIAW is`DIAW hwsl kIqIAW BI iksy kMm nhIN [

 3. ies nwsvMq jgq ivcoN mnu`K dy sdw nwl inBx vwlI ieko hI cIz hY—prmwqmw dI is&iq-swlwh jo swD sMgiq ivcoN imldI hY [

 4. suK BI ies is&iq-swlwh ivc hI hY, qy, ieh imldI hY gurU dI sMgiq ivc irhW [

 5. ijhVw mnu`K bWs vWg sdw AwkV ky rihMdw hY aus ƒ swD sMgiq ivcoN kuJ BI nhIN imldw [

 6. is&iq-swlwh ivc bVI qwkq hY, ies dI brkiq nwl mnu`K dy AMdroN kwmwidk pMjy vYrI nws ho jWdy hn [

 7. prmwqmw dI is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K suKI jIvn ibqIq krdw hY, mnu`K jnm mrn dy gyV vwly rwhy nhIN pYNdw [

 8. nwm qoN vWijAw mnu`K du`K shwrdw hY qy jIvn AjweIN gvw jWdw hY [

 9. swD sMgiq dI rwhIN hI prmwqmw dy nwm ivc srDw bxdI hY [ mnu`K dI izMdgI dI byVI sMswr-smuMdr ivcoN shI-slwmq pwr lµG jWdI hY [

10. swD sMgiq ivc itk ky ismrn kIiqAW dunIAw dIAW vwsnW zor nhIN pWdIAW [ is&iq-swlwh dI qwkq dI iksy ivrly ƒ smJ pYNdI hY [

11. gurU dy bcn k®oVW pwpW dw nws kr dyNdy hn [ iehnW bcnW auqy qur ky nwm ismrn vwlw mnu`K Awpxy AnykW swQIAW dw au~Dwr kr lYNdw hY [

12. ijs QW prmwqmw dI is&iq-swlwh huMdI rhy, auh QW hI suhwvxw ho jWdw hY [ is&iq-swlwh krn vwly bMdy BI dunIAw dy bMDnW qoN mukq ho jWdy hn [

13. prmwqmw hI mnu`K dw Asl swQI Asl im`qr hY [

14. prmwqmw dw ismrn mnu`K ƒ dunIAw dy ivkwrW qoN bcw lYNdw hY [ ieh ismrn imldw hY gurU dI bwxI dI rwhIN [

15. prmwqmw dI is&iq-swlwh mnu`K vwsqy Awqmk jIvn hY, ieh dwiq swD sMgiq ivcoN imldI hY [

16. swD sMgiq ivc itikAW mnu`K dy swry Awqmk rog dUr ho jWdy hn [

17. gurU dI sMgiq kIiqAW hI prmwqmw nwl ipAwr bxdw hY [

18. is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dw jIvn suKI ho jWdw hY [

19. swD sMgiq ivc itk ky is&iq-swlwh kIiqAW ivkwrW qoN bc jweIdw hY [

20. Drm-pusqkW ky pVHn qoN Asl lwB iehI imlxw cwhIdw hY ik mnu`K prmwqmw dw nwm ismry [

21. prmwqmw dy nwm dI dwiq swD sMgiq ivcoN imldI hY [

22. aus mnu`K dy Bwg jwg pey jwxo jo swD sMgiq ivc jwx l`g pYNdw hY [ swD sMgiq ivc nwm ismrn nwl swry ivkwr dUr ho jWdy hn [

23. swD sMgiq dI rwhIN hI prmwqmw nwl ipAwr bx skdw hY [

24. mwieAw dy rMg-qmwSy ksuMBy dy Pu`l vrgy hI hn [ iehnW ivc Psy irhW suK nhIN iml skdw [

lVI vwr Bwv:

(1 qoN 8) ieh mnu`Kw srIr qdoN hI sPl smJo jdoN mnu`K ZrIbI suBwv ivc rih ky swD sMgiq dw Awsrw lY ky prmwqmw dw nwm ismrdw hY [ ismrn dI brkiq nwl mnu`K ivkwrW qoN bicAw rihMdw hY qy suKI jIvn ibqIq krdw hY [

(9 qoN 24) ismrn qy is&iq-swlwh dI dwiq isr& swD sMgiq ivcoN imldI hY [ swD sMgiq ivc irhW hI prmwqmw ivc srDw bxdI hY, iPr ivkwr Awpxw zor nhIN pw skdy, jIvn ieqnw au~cw bx jWdw hY ik aus mnu`K dI sMgiq ivc hor BI AnykW bMdy ivkwrW qoN bc ky jIvn-neIAw ƒ sMswr-smuMdr ivcoN shI-slwmq pwr lµGw lYNdy hn [

mu`K Bwv:

mnu`Kw srIr qdoN hI sPl hY jy mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw rhy [ qy, ieh dwiq isr& swD-sMgiq ivcoN hI imldI hY [

ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ॥ ਮਜਾ ਰੁਧਿਰ ਦ੍ਰੁਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਿ ਗਰਬੇਣ ਅਗ੍ਯ੍ਯਾਨਣੋ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  gwQw—iek pRwcIn pRwik®q BwSw ijs ivc sMsik®q pwlI Aqy hor bolIAW dy Sbd ilKy hoey imldy hn [ ‘lilq ivsqr’ Awidk boD Drm-gRMQ iesy BwSw ivc hn [

krpUr—kw&Ur (kpuLr) [ puhp—puSp, Pu`l (puÕp) [ prs—pris, Cuh ky (Ôpã_`-to touch) [ dyh—srIr [ mjw—m`jw, im`J, srIr dI icknweI (m^jn-marrow of the bones & flesh) [ ruiDr—lhU ({iDrz) [ dRügMDw—bd-bU [ AiQ—iPr BI, ies auqy BI [ Ag´wnxo—AigAwnI mnu`K [

ArQ:-  muSk-kpUr, Pu`l Aqy hor sugMDIAW mnu`K dy srIr ƒ Cuh ky mYlIAW ho jWdIAW hn [ (mnu`K dy srIr ivc) im`J lhU Aqy hor durgMDIAW hn; iPr BI, hy nwnk! AigAwnI mnu`K (ies srIr dw) mwx krdw hY [1[

Bwv:- ies srIr dw mwx krnw mUrKqw hY ijs dy AMdr mYlw hI mYlw hY qy ijs nwl Cuh ky sugMDIAW BI durgMDIAW bx jWdIAW hn [

ਪਰਮਾਣੋ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸਹ ਦੀਪ ਲੋਅ ਸਿਖੰਡਣਹ ॥ ਗਛੇਣ ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨ ਸਿਧ੍ਯ੍ਯਤੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  prmwxo—(prmwxuan atom) prm AxU, bhuq Cotw Bwg, brIk z`rw ijs dw ih`sw n ho sky [ prjMq—(pXLNq) Aw^rI h`d, AMqm sImw [ dIp—jzIry (§*Ipan island) [ loA—lok [ isKMfxh— (i_Kirn`) phwV [ gCyx—quirAW [ nYx Bwryx—nYx Bryx, A`K dy Por ivc [ nYx Bwr—nyqR Br, A`K dy Jmkx dw smw, inmK [ n isD´qy—sPl nhIN huMdw [

ArQ:-  hy nwnk! jy mnu`K A`q Cotw AxU bx ky AkwSW qk swry dIpW lokW Aqy phwVW aupr A`K dy iek Por ivc hI ho Awvy, (ieqnI is`DI huMidAW BI) gurU qoN ibnW aus dw jIvn sPl nhIN huMdw [2[

Bwv:- ieh mnu`Kw srIr sPl qdoN hI hY jy mnu`K gurU dw Awsrw lY ky prmwqmw dw nwm jpy [ bVIAW bVIAW is`DIAW hwsl kIqIAW BI iksy kMm nhIN [

ਜਾਣੋ ਸਤਿ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਣੋ ਦ੍ਰਿਸਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ॥ ਕੀਰਤਿ ਸਾਥਿ ਚਲੰਥੋ ਭਣੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  siq—s`c, At`l (sÄX) [ mrxo—mOq (mrxz) [ imiQAw—nwsvMq, JUT (imÅXw) [ kIriq—is&iq-swlwh (kIiqL) [ clµQo—jWdI hY (cliq, clq: cliNq) [ idRstyx—jo kuJ id`s irhw hY, ieh id`sdw jgq [ swD sMgyx—swD sMgiq dI rwhIN (swDu szÀwyn) [

ArQ:-  mOq dw Awauxw At`l smJo, ieh id`sdw jgq (zrUr) nws hox vwlw hY (ies ivcoN iksy nwl swQ nhIN inBdw) [

nwnk AwKdw hY—swD sMgiq dy Awsry kIqI hoeI prmwqmw dI is&iq-swlwh hI (mnu`K) dy nwl jWdI hY [3[

Bwv:- ies nwsvMq jgq ivcoN mnu`K dy sdw nwl inBx vwlI ieko cIz hY—prmwqmw dI is&iq-swlwh jo swD sMgq ivcoN imldI hY [

ਮਾਯਾ ਚਿਤ ਭਰਮੇਣ ਇਸਟ ਮਿਤ੍ਰੇਖੁ ਬਾਂਧਵਹ ॥ ਲਬਧ੍ਯ੍ਯੰ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  iest—ipAwry (eÕt) [ imqRyKu—imqRW ivc (im>y—u) [ lbD´M—l`B skdw hY, l`Bx-jog [ suK AsQwnµ—suK imlx dw QW (suK ÔQwnz) [ icq—(icÄqz) [

ArQ:-  mwieAw (mnu`K dy) mn ƒ ipAwry imqRW sMbMDIAW (dy moh) ivc BtkWdI rihMdI hY [ (qy, BtkxW dy kwrn ies ƒ suK nhIN imldw) [

hy nwnk! suK imlx dw QW (kyvl) prmwqmw dw Bjn hI hY, jo swD sMgiq dI rwhIN iml skdw hY [4[

Bwv:- suK BI ies is&iq-swlwh ivc hI hY, qy, ieh imldI hY gurU dI sMgiq ivc irhW [

ਮੈਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿੰਮੁ ਬਿਰਖ ਸਿ ਚੰਦਨਹ ॥ ਨਿਕਟਿ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁਧਿ ਨ ਬੋਹਤੇ ॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  mYlwgr—mlX prbq qy auigAw hoieAw bUtw, cMdn (mlXwÀwR) [ sMgyx—sMgq nwl (szÀwyn) [ inkit—nyVy (inkty) [ AhMbuiD—haumY vwlI bu`D dy kwrn (Ahz buiÆd) [ bohqy—sugMiDq huMdw hY [ ibrK—(vã˜) ru`K [

ArQ:-  cMdn dI sMgiq nwl inMm dw ru`K cMdn hI ho jWdw hY, pr, hy nwnk! cMdn dy nyVy v`sdw bWs AwpxI AwkV dy kwrn sugMDI vwlw nhIN bxdw [5[

Bwv:- ijhVw mnu`K bWs vWg sdw AwkV ky rihMdw hY aus ƒ swD sMgiq ivcoN kuJ BI nhIN imldw [

ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨਹ ॥ ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤ੍ਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਾਣੇ ਪ੍ਰਹਾਰਣਹ ॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  gwQw—ausqiq, is&iq-swlwh (ÀwwQwa religious verse. ÀwY-to sing) [ guMP—guMdxw, kiv-rcnw krnI (ÀwuzP`to string together, to compose) [ kQM—kQw (kQw) [ mQM—kucl dyxw, nws kr dyxw (mNQ`to crush, destroy) [ mrdnh—milAw jWdw hY (mdLNzw) [ hqM—nws ho jWdy hn [ bwx—(bwx) qIr [ pRhwrxh—clwieAW (pRhrxzStriking, throwing) [

ArQ:-  prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW khwxIAW dw guMdx mnu`K dy AhMkwr ƒ kucl dyNdw hY nws kr dyNdw hY [

hy nwnk! prmwqmw (dI is&iq-swlwh) dw qIr clwieAW (kwmwidk) pMjy vYrI nws ho jWdy hn [6[

Bwv:- is&iq-swlwh ivc bVI qwkq hY, ies dI brkiq nwl mnu`K dy AMdroN kwmwidk pMjy vYrI nws ho jWdy hn [

ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬਡ ਕਰਮਣਹ ॥ ਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਹ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  pMQw—rsqw (pNQw) [ swD—(swDu) gurU, gurmuK [ lhMQw—l`Bdy hn [ rhMqw—rih jWdw hY, mu`k jWdw hY [ rmxM—ismrn [

ArQ:-  gurU dy (prmwqmw dI is&iq-swlwh dy) bcn suK dw rsqw hn, pr ieh bcn BwgW nwl imldy hn [

hy nwnk! prmwqmw dI is&iq-swlwh krn nwl jnm mrn (dw gyV) mu`k jWdw hY [7[

Bwv:- prmwqmw dI is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K suKI jIvn ibqIq krdw hY, mnu`K jnm mrn dy gyV vwly rwhy nhIN pYNdw [

ਪਤ੍ਰ ਭੁਰਿਜੇਣ ਝੜੀਯੰ ਨਹ ਜੜੀਅੰ ਪੇਡ ਸੰਪਤਾ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤਿ ਜੋਨਿ ਬਾਸਰੋ ਰੈਣੀ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  Buirjyx—Bur ky [ pyf—ru`K [ sMpqw—sMpq nwl (szpd`—Wealth) [ ibKmqw—kTnweI (iv—mqw) [ bhMiq—(du`K) shwrdy hn, Btkdy hn (vhiNqwvh@—to suffer experience) [ bwsro—idn (vwsr:) [ rYxI—rwq (rjin, rjnI, rAix, rYix) [ pyf sMpqw—ru`K dI sMpq nwl, ru`K dIAW twhxIAW nwl [

ArQ:-  (ijvyN ruK dy) p`qR Bur Bur ky (ru`K nwloN) JV jWdy hn, (qy muV ru`K dIAW SwKW nwl juV nhIN skdy, (iqvyN) hy nwnk! nwm qoN vWjy hoey mnu`K du`K shwrdy hn qy, idn rwq (hor hor) jUnW ivc pey Btkdy hn [8[

Bwv:- nwm qoN vWijAw mnu`K du`K shwrdw hY qy jIvn AjweIN gvw jWdw hY [

ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਭੰਤੰ ਬਡ ਭਾਗਣਹ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨਹ ਬਿਆਪਣਹ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  BwvnI—srDw (Bwvnwfeeling of devotion, faith) [ swgr—smuMdr (swÀwr) [ ibAwpxh—(ÒXwp@—to pervade) zor pw skdw [ rmxM—ismrn [

ArQ:-  swD sMgiq rwhIN (prmwqmw dy nwm ivc) srDw v`fy BwgW nwl imldI hY [ hy nwnk! prmwqmw dy nwm qy guxW dI Xwd nwl sMswr-smuMdr (jIv auqy) Awpxw zor nhIN pw skdw [9[

Bwv:- swD sMgiq dI rwhIN hI prmwqmw dy nwm ivc srDw bxdI hY, mnu`K dI izMdgI dI byVI sMswr-smuMdr ivcoN shI-slwmq pwr lµG jWdI hY [

ਗਾਥਾ ਗੂੜ ਅਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨਹ ॥ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮਹ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  gUV—fUMGI (Àwuhhidden, concealed Àwuh—to conceal) [ kwm—vwsnw [ gwQw—is&iq-swlwh (ÀwwQwA religious verse) [ Apwr—byAMq (pRBU) (Apwr) [ qjxM—(ÄjX`—to give up) [ swD sMgmh—(swDu szÀwm) sqsMg [

ArQ:-  byAMq prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI iek fUMGI (rmz vwlw) kMm hY, ies ƒ koeI ivrlw mnu`K smJdw hY [

hy nwnk! sqsMg ivc rih ky prmwqmw dw ismrn kIiqAW dunIAw dIAW vwsnW iqAwgIAW jw skdIAW hn [10[

Bwv:- swD sMgiq ivc itk ky ismrn kIiqAW dunIAw dIAW vwsnW zor nhIN pWdIAW [ pr is&iq swlwh dI qwkq dI iksy ivrly ƒ smJ pYNdI hY [

ਸੁਮੰਤ੍ਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟਿ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨਹ ॥ ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣਹ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  sumMqR—sRySt mMqR (sumz>) [ koit—k®oV (kwyit) [ smUh— Fyr (smuh) [ doK—pwp (dwy—) [ D´wnµ—(ÆXwn) [ swD—(swDu) gurU [

ArQ:-  gurU dy bcn (AYsy) sRySt mMqR hn (jo) k®oVW pwpW dw nws kr dyNdy hn [

hy nwnk! (auhnW bcnW dI rwhIN) pRBU dy kOl Pu`lW vrgy sohxy crnW dw iDAwn swrIAW kulW dw au~Dwr kr dyNdw hY [11[

Bwv:- gurU dy bcn k®oVW pwpW dw nws kr dyNdy hn [ iehnW bcnW au~qy qur ky nwm ismrn vwlw mnu`K Awpxy AnykW swQIAW dw au~Dwr kr lYNdw hY [

ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣਹ ਜੇਣ ਮਧ੍ਯ੍ਯ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਹ ॥ ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦਹ ਨਾਨਕ ਲਬਧ੍ਯ੍ਯੰ ਬਡ ਭਾਗਣਹ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  mMdr—Gr (miNdra dwelling) [ jyx mD´—ijnHW dy AMdr (Xynwz mÆXy) [ sYxh—sOxw, v`sxw (Ôvp@—to lie down, to rest) [ mukqy—suqMqr, Awzwd (mukq) [ rmx—ismrn [

ArQ:-  auhnW GrW ivc v`sxw hI suhwvxw hY ijnHW ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh huMdI hovy [ jo mnu`K prmwqmw dw ismrn krdy hn auh (dunIAw dy bMDnW qoN) mukq ho jWdy hn [ pr, hy nwnk! (ieh ismrn) v`fy BwgW nwl imldw hY [

Bwv:- ijs QW prmwqmw dI is&iq-swlwh huMdI rhy auh QW hI suhwvxw ho jWdw hY [ is&iq-swlwh krn vwly bMdy BI dunIAw dy bMDnW qoN mukq ho jWdy hn [

ਹਰਿ ਲਬਧੋ ਮਿਤ੍ਰ ਸੁਮਿਤੋ ॥ ਬਿਦਾਰਣ ਕਦੇ ਨ ਚਿਤੋ ॥ ਜਾ ਕਾ ਅਸਥਲੁ ਤੋਲੁ ਅਮਿਤੋ ॥ ਸਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਕਿਤੋ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1360}

pd ArQ:-  suimqo—sRySt im`qR (suim.*>) [ ibdwrx—PwVnw, qoVnw (vd@—to cut piecesl ivdwrxz—breaking) [ AsQlu—QW (ÔÅlzfirmground) [ Aimqo—AqolvW, jo imixAw nw jw sky (Aimq) [ suoeI—(ieQy) Asl pwT ‘soie’ hY, pr pVHnw ‘sueI’ hY [ ikqo—kIqw hY (øq:) [ icqo ibdwrx—idl ƒ qoVnw, idl-iSknI [ lbDo—l`Bw hY (lÊD:) [

ArQ: hy nwnk! mYN auh sRySt im`qR prmwqmw l`B ilAw hY, mYN aus prmwqmw ƒ AwpxI ijMd nwl rihx vwlw) swQI bxwieAw hY jo kdy (myrI) idl-iSknI nhIN krdw, Aqy ijs dw itkwxw AimxvyN qol vwlw hY [13[

Bwv:- prmwqmw hI mnu`K dw Asl swQI Asl im`qr hY [

ਅਪਜਸੰ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁਤ੍ਰਹ ॥ ਸਿਮਰਤਬ੍ਯ੍ਯ ਰਿਦੈ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰਣਹ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਾਨ ਅਚੁਤ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਾਰਣਹ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1360-1361}

pd ArQ:-  Apjs—bdnwmI (ApX_s@) [ sq puqRh—cMgw puqR (sÄpu>) [ ismrqb´—ismrnw cwhIdw hY (Ômãto remember, Ômriq—remembers) [ mMqRxh—aupdyS [ irdY—ihrdy ivc [ Acuq—AivnwSI (AÁXuq) [

ArQ:-  (ijvyN) cMgw pu`qR jMm pYx nwl swrI kul dI ipClI koeI) bdnwmI Dup jWdI hY, (iqvyN) hy nwnk! AivnwSI ipAwry prmwqmw (dw ismrn) sMswr-smuMdr (dy ivkwrW) qoN bcw lYNdw hY [

(ies vwsqy) gurU dw aupdyS ihrdy ivc itkw r`Kxw cwhIdw hY (Aqy prmwqmw dw ismrn krnw cwhIdw hY) [14[

Bwv:- prmwqmw dw ismrn mnu`K ƒ dunIAw dy ivkwrW qoN bcw lYNdw hY [ ieh ismrn imldw hY gurU dI rwhIN [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh