ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1353, The extra text associated with this page

gurmiq AMg sMgRih

1. prmwqmw

(E) srb-ivAwpk

 1. isrI rwgu m: 1—Awpy rsIAw Awip rsu—pMnw 23

 2. isrI rwgu m: 1—qU drIAwau dwnw bInw—pMnw 25

 3. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—hrht BI qUM qUM krih—pMnw 1420

 4. pauVI m: 4 (isrI rwg kI ‘vwr’)—spq dIp spq swgrw—pMnw 84

 5. pauVI m: 4 (isrI rwg kI ‘vwr’)—qUM Awpy jlu mInw hY Awpy—pMnw 85

 6. mwJ m: 4—Awvhu BYxy qusI imlhu ipAwrIAw—pMnw 601

 7. gauVI mwJ m: 4—cojI myry goivMdw, cogI myry ipAwirAw—pMnw 174-75

 8. ibhwgVw m: 4 CMq—siB jIA qyry, qUM vrqdw—pMnw 541

 9. soriT m: 4—Awpy syvw lwiedw ipAwrw—pMnw 606

10. soriT m: 4—Awpy AMfj jyrj syqj auqBuj—pMnw 605

11. soriT m: 4—Awpy kMfw Awip qrwjI—pMnw 605

12. iqlµg m: 4—siB Awey hukim Ksmwhu—pMnw 723

13. bsMq m: 4—ijau psrI sUrij ikrix joiq—pMnw 1177

14. gauVI m: 5—Ehu AibnwsI rwieAw—pMnw 206

15. gauVI suKmnI m: 5—so AMqir so bwhir Anµq—pMnw 293

16. gauVI suKmnI m: 5—byd purwn isMimRiq mih dyKu—pMnw 294

17. gauVI suKmnI m: 5—srb BUq Awip vrqwrw—pMnw 294

18. Awsw m: 5—Awpy pyf ibsQwrI swK—pMnw 387

19. Awsw m: 5—AwT phr audk iesnwnI—pMnw 393

20. pauVI m: 5—(gUjrI kI vwr m: 5)—ijau ijau qyrw hukmu—pMnw 523

21. soriT m: 5—sgl bnspiq mih bYsMqru—pMnw 617

22. DnwsrI m: 5—kir ikrpw dIE moih nwmw—pMnw 54

23. jYqsrI m: 5—dyhu sMdysry khIAau ipRA khIAau—pMnw 700

24. slok m: 5 (mwrU kI vwr)—fUMgir jlw Qlw—pMnw 1101

25. BYrau m: 5—inkit bUJY so burw ikau krY—pMnw 1139

26. DnwsrI m: 9—kwhy ry bn Kojn jweI—pMnw 684

27. soriT kbIr jI—duie duie locn pyKw—pMnw 655

28. bsMq kbIr jI—maulI DrqI mauilAw Awkwsu—pMnw 1193

29. pRBwqI kbIr jI—Avil Alh nUru aupwieAw—pMnw 1349

30. Awsw nwmdyau jI—eyk Anyk ibAwpk pUrk—pMnw 485

31. Awsw nwmdyau jI—AwnIly kuMB BrweIAly aUdk—pMnw 485

32. mwlI gauVw nwmdyv jI—sBY Gt rwmu bolY—pMnw 988

33. kwnVw nwmdyv jI—AYso rwm rwie AMqrjwmI—pMnw 1318

34. soriT rivdws jI—jb hm hoqy qb qUM nwhI—pMnw 657

35. slok PrId jI ky—ieku iPkw nw gwlwie—pMnw 1384

Bwv:

1. prmwqmw swrI isRStI ivc pUrn qOr qy ivAwpk hY [ auh Awp hI rs-BirAw pdwrQ hY, Awp hI aus ivc rs hY, qy Awp hI aus dw suAwd mwxdw hY [ Awp hI m`CI hY, Awp hI m`CIAW PVn vwlw hY, Awp hI jwl hY [ Awp hI suK du`K dyx vwlw hY, Awp hI suK du`K Bog irhw hY [

2. prmwqmw Awp hI hryk jIv dy AMdr mOjUd hY, swry jgq ivc mOjUd hY [ srb-ivAwpk huMidAW inrlyp BI hY [ Awp hI hryk jIv dI sMBwl krdw hY, Awp hI hryk dI ArzoeI suxdw hY [ jo hukm aus ƒ cMgw l`gdw hY auhI hryk jIv ƒ kbUl krnw pYNdw hY [

3. mwieAw dI nINd ivcoN ijnHW dI jwg KulH jWdI hY, auhnW dIAW A`KW hr pwsy isrjxhwr dw hI dIdwr krdIAW hn, auhnW dy kMn ieauN AnuBv krdy hn ik pSU pMCIAW bMidAW hryk iksm dy jIA jMqW ivc pRBU Awp hI bol irhw hY [ swrI kudriq dw iek iek AMg auhnW ƒ isrjxhwr vloN imlI kwr krdw id`sdw hY [ jgq ivc ho rhI hryk iksm dI Avwz ivcoN auhnW ƒ ‘qUM hY qUM’ suxweI dy irhw hY [

4. ieh jgq, jgq ivc AnykW iksmW dy coj-qmwSy, hryk iksm dI rcnw—sB ivc pRBU dw Awpxw hI h`Q hY [

5. swry hI jgq ivc koeI iek BI SY AYsI nhIN, ijsƒ isrjxhwr qoN v`KrI ikhw jw sky [

pwxI BI Awp, pwxI ivc qrn vwlI m`CI BI Awp hI hY [ m`CI ƒ PVn vwsqy bxwieAw jwl BI Awp, qy jwl lwx vwlw BI Awp hY [

suK du`K dyx vwlw BI Awp hY, qy sihx vwlw BI Awp hY [

6. swry jgq ivc hr QW pRBU dI joiq hI ivAwpk hY [

7. ieh jgq-qmwSw isrjxhwr ny Awp ricAw hoieAw hY [ Awp hI qmwSw kr irhw hY, Awp hI vyK irhw hY [ Awp hI vwjw hY, Awp hI vjwaux vwlw hY, Awp hI sux sux ky ^uS huMdw hY [

8. hryk jIv dy AMdr mOjUd hY, id`sdy sMswr ivc hr QW hY [

9. ies jgq-AKwVy ivc AnykW jIv Awey qy cly gey, Aw rhy hn qy qury jw rhy hn [ hryk dy gl ivc isrjxhwr ny jIvn-jugiq dI, mwno, r`sI pweI hoeI hY; ijvyN qordw hY iqvyN jIv qurdy hn [ hryk jIv ivc Awp hI bYTw pRyrnw krdw jWdw hY [ Awp hI syvw krn vwlw, Awp hI krwaux vwlw [ Awp hI gopIAW; Awp hI kwnH, Awp hI gaUAW cwrn vwlw [

hryk QW, hryk jIv ivc krqwr Awp hI ivAwpk hY [

10. AMfy, ijaur, muVHkw, DrqI—iehnW dI rwhIN isRStI ivc AnykW iksmW dy jIv qy Pu`l Pl bUtIAW Awidk pYdw hoey hn [ ijvyN minAwr sUqr dy Dwgy ivc rMgw rMg dy mxky pRo ky sohxI mwlw bxw dyNdw hY, prmwqmw ny Awpxy Awp qoN ieh rMg brMgI rcnw rc ky AwpxI s`iqAw dy Dwgy ivc pRoqI hoeI hY [ jIvW ƒ irzk dyx vwlw BI Awp qy KyfW ivc prcwx vwlw BI Awp hI hY [

11. byAMq hY ieh kudriq [ koeI jIv ies dw AMdwzw nhIN lw skdw [ pr isrjxhwr krqwr dI ieh K`by h`Q dI Kyf smJo [ ivroDI q`q iek`Ty kr id`qy hn [ kIh mjwl, koeI iek q`q dUjy ƒ qbwh kr sky [ jIvwldw BI Awp qy mwrdw BI Awp [ swry jIv aus dy bxwey hoey vwjy hn [ vwijAW ivc BI Awp hY, vjwx vwlw BI Awp hI hY [

12. hvw pwxI DrqI AwkwS Awidk jo kuJ BI id`s irhw hY ieh sB krqwr dy hukm ivc pYdw hoieAw hY [ sB ausdy hukm ivc hI kwr kr rhy hn [ koeI aus qoN AwkI nhIN ho skdw [ sB dy AMdr auh Awp hr QW mOjUd hY ies ivc rqw Br BI Sk nhIN [

13. sUrj dIAW ikrnW hr pwsy hr QW phuMc ky cwnx pYdw krdIAW hn [ iqvyN pRBU dI joiq ikxky ikxky ivc rumk rhI hY [

14. puqlIAW dw qmwSw b`cy bVy cwau nwl vyKdy hn [ kwT dIAW puqlIAW dI for puqlIgr dy Awpxy h`Q ivc huMdI hY [ ijs ijs puqlI ƒ ijvyN ijvyN auh cwhuMdw hY for iK`c ky ncWdw hY [

swry jIA jMq nt-pRBU dIAW puqlIAW hn [ grIb ivc, AmIr ivc; mUrK ivc, ivdvwn ivc; hryk dy AMdr Awp bYTw pRyrnw krdw jw irhw hY [

15. A`g pwxI hvw DrqI AwkwS bnspqI hryk SY ivc prmwqmw dI joiq hY [ koeI QW AYsw nhIN ijQy pRBU dI joiq nwh hovy [

16. ijvyN qwxy qy pyty dy Dwgy Awpo ivc auxy pRoqy hoey huMdy hn, iqvyN prmwqmw dI joiq hryk QW hY [ hryk jIv dy AMdr pRBU Awp hI bol irhw hY [

17. ieh swrw id`sdw Awkwr pRBU dw srIr smJo [ byAMq jIAW-jMqW dIAW A`KW ivcoN dI Akwl purK Awp hI ieh swrw Kyl vyK irhw hY [ jIvW ivc bYTw Awp hI AwpxI soBw kr irhw hY, qy Awp hI sux irhw hY [

18. Axid`sdy qy id`sdy jgq dy ikxky ikxky ivc prmwqmw Awp mOjUd hY [

gurU dI srn pY ky ijnHW dy Brm dy COV k`ty jWdy hn, auhnW ƒ hr QW v`sdw pRBU prq`K id`sdw hY [

19. m`CIAW Awidk jIv sdw pwxI ivc rihMdy hn, iehnW jIvW ivc pRBU Awp mOjUd hY [ ies qrHW pRBU-dyv A`Ty phr jl ivc ieSnwn kr irhw hY [ bnspqI dy Pu`l hr vyly sugMDI dy rhy hn [ Pu`lW ivc bYTw pRBU hr vyly sugMDI lY irhw hY [ hryk jIv AMdr pRBU Awp ivAwpk hY [ sB jIvW dy srIr pRBU-dyv dy sMput (f`by) hn [

20. ijnHW suBwg bMidAW ƒ pRBU AslIAq vyK skx vwlIAW A`KW b^Sdw hY, auhnW ƒ id`s pYNdw hY ik ies jgq dy AMdr bwhr hr QW ies dw rcnhwr krqwr Awp v`s irhw hY, qy ausy dw hukm c`l irhw hY [

21. gW mhIN b`krI Byf Awidk hryk dw du`D s&yd rMg dw hY, hryk ivcoN hI irVikAW m`Kx inkl AwauNdw hY [ pSU v`K-v`K SRyxIAW dy hn, pr m`Kx sB dy du`D ivc hY [

DrqI auqy AnykW iksmW dy ru`K hn, vyKx ƒ v`K-v`K SRyxIAW dy hn [ A`g hryk ru`K ivc mOjUd hY [

ies bhu-rMgy jgq ivc prmwqmw dI joiq hr QW mOjUd hY [

22. jl Ql DrqI AwkwS hr QW pRBU ivAwpk hY [ ieh XkIn auhnW ƒ bxdw hY jo sqsMg ivc jwx dy AiBAwsI huMdy hn [ auhnW ƒ swrw jgq Awpxw im`qR hI id`sdw hY [

23. isrjxhwr sB QW ivAwpk hY [ pr ieh mwieAw aus auqy Awpxw pRBwv nhIN pw skdI [

24. jl, Ql, prbq, bnspqI, AwkwS, pwqwl—swrI hI isRStI dw ikxkw ikxkw mwlw dy mxikAW vWg pRBU dI joiq dy Dwgy ivc pRoqy hoey hn [

25. mwieAw-gRsy mnu`K ƒ hI jgq ivc myr-qyr id`sdI hY [ pr gurU dy Sbd dI brkiq nwl ijs mnu`K dIAW A`KW KulH peIAW hn, aus ƒ isrjxhwr hr QW id`sdw hY, ies vwsqy auh kdy iksy dw burw nhIN icqvdw [

26. Pu`l ivc sugMDI v`sdI hY, pr AsI aus sugMDI ƒ vyK nhIN skdy [ SISy ivc mnu`K Awpxw pRqIibMb vyKdw hY, prMqU SISy ƒ vyKx vwlw aus SISy dy ivc jkiVAw nhIN igAw [ isrjxhwr pRBU ies swrI kudriq dy AMdr BI v`sdw hY, qy ies qoN inrlyp BI hY [

27. jdoN bwzIgr iksy ipMf ngr jw ky qmwSy dw Fol vjWdy hn, qW ipMf dy lok qmwSw vyKx Aw jWdy hn [ kuJ smw ^Ub rOxk bxI rihMdI hY [ bwzIgr Kyf smyt lYNdy hn, qW mylw au~jV jWdw hY [

pRBU ny ieh swrI Kyf rcweI hY [ hryk suAWg ivc auh Awp mOjUd hY [ ijs mnu`K dIAW A`KW ivc pRBU-ipAwr dI Jlk pYdw huMdI hY; aus ƒ hr QW pRBU dw hI dIdwr huMdw hY [

28. bsMq ru`q AwauNdI hY, qW swrI DrqI dI bnspqI iKV pYNdI hY [ jgq dI ieh swrI rcnw pRBU dI AwpxI hI hsqI dw pRkwS hY [

29. grIb AmIr, au~cI jwiq dy nIvIN jwiq dy—swry hI jIv prmwqmw dI joiq qoN pYdw hoey hn [ swrI hI ^lkq ivc auh Awp mOjUd hY [ GuimAwr ieko im`tI qoN keI iksmW dy BWfy GV dyNdw hY [

30. rMg rMg dI rcnw vyK ky mnu`K BulyKw Kw jWdw hY pr Asl ivc isrjxhwr Awp Anyk rMgW rUpW ivc Awpxw prkwS kr irhw hY [ hzwrW l`KW mxky Dwgy ivc pRo leIdy hn [ pRBU dI s`iqAw dy Dwgy ivc ieh rMg brMgI rcnw pRoqI peI hY [ lihrW, J`g, bulbuly pwxI nwloN v`K nhIN hn [ ieh swrw jgq aus AQwh smuMdr pRBU dw Anyk iksmW dw pRgtwv hY [

31. smuMdr dy Asgwh pwxIAW ivc byAMq jUnIAW dy jIv v`sdy hn, hryk jIv dy AMdr pRBU Awp mOjUd hY [ Pu`l ivc Awp hY, BOry ivc BI Awp hY [ du`D ivc Awp hY, v`Cy ivc BI Awp hY [ ijDr q`ko, pRBU Awp hI Awp hY [ koeI QW AYsw nhIN, ijQy pRBU mOjUd nhIN hY [

swry jgq ivc ivAwpk ho ky qmwSw kr irhw hY qy vyK irhw hY [

32. isRStI dy sB jIvW ivc prmwqmw Awp hI bol irhw [ hwQI qoN lY ky kIVI qk sB jIv-BWfy prmwqmw ny Awp hI GVy hn, Aqy sB ivc Awp mOjUd hY [

33. itkvyN in`qry pwxI ivc vyKIey, qW Awpxw mUMh id`s AwauNdw hY [ SISy ivc vyKx vwly ƒ Awpxw pRqIibMb id`sdw hY [ pr swfw pRQIibMb nwh pwxI ivc jkiVAw ipAw hY, nwh hI SISy ivc [

isrjxhwr pRBU swrI rcnw ivc mOjUd hY, pr aus auqy ies rcnw dw ies mwieAw dw pRBwv nhIN pYNdw [

34. qyz hvw dy c`lx nwl dirAw ivc smuMdr ivc pwxI dIAW lihrW au~TdIAW hn, iPr aus smuMdr ivc hI iml jWdIAW hn [ smuMdr nwloN ieh lihrW v`K nhIN hn [ mwieAw dy moh ivc Ps ky jIv ies jgq ƒ prmwqmw nwloN koeI v`KrI hsqI smJ lYNdw hY [

35. ZrIb hY cwhy DnwF hY, pRBU hryk mnu`K dy AMdr v`sdw hY [

hryk pRwxI ƒ pRBU dI AMS smJo [ iksy dw idl nw duKwE [ iksy bMdy dw idl duKwauxw pRBU dI nrwdrI krn dy brwbr hY [

(A) rwzk

 1. (mwJ kI vwr) m: 1—n irjku dsq AW ksy—pMnw 143

 2. (vwr rwmklI) slok m: 2—nwnk icMqw mq krhu—pMnw 955

 3. gauVI suKmnI m: 5—mwnuK kI tyk ibRQI sB jwnu—pMnw 281

 4. gUjrI m: 5—kwhy ry mn icqvih—pMnw 495

 5. gUjrI m: 5—ijsu mwnuK pih krau—pMnw 497

 6. soriT m: 5—iksu hau jwcI—pMnw 608

 7. DnwsrI m: 5—ijs kw qnu mnu Dnu sBu iqs kw—pMnw 671

 8. DnwsrI m: 5—ApnI aukiq KlwvY Bojn—pMnw 680

 9. DnwsrI m: 5—mWgau rwm qy siB Qok—pMnw 682

10. iqlµg m: 5—imhrvwnu swihbu imhrvwnu—pMnw 724

11. pauVI m: 5 (rwmklI kI vwr)—dyxhwr dwqwru—pMnw 957

12. mlwr m: 5—KIr ADwir—pMnw 1266

13. gUjrI kbIr jI—muis muis rovY kbIr kI mweI—pMnw 524

14. soriT kbIr jI—BUKy Bgiq n kIjY—pMnw 656

15. Awsw DMnw jI—ry icq cyqis kI n—pMnw 488

16. DnwsrI DMnw jI—gopwl qyrw Awrqw—pMnw 695

17. slok kbIr jI—kbIr QorY jil mwCulI—pMnw 1367

18. slok PrId jI—PrIdw hau bilhwrI iqn@ kau—pMnw 1383

Bwv:

(1) jIvW dw irzk prmwqmw qoN ibnw iksy hor dy h`Q ivc nhIN hY [ vyKo! pMCIAW dy p`ly Dn nhIN hY, auh pRBU dy bxwey ru`KW qy pwxI dw Awsrw hI lYNdy hn [ auhnW ƒ rozI dyx vwlw prmwqmw hI hY [ sB jIvW ƒ, b`s, iek pRBU dI hI Aws hY [

(2) smuMdrW dy fUMGy pwxIAW ivc isrjxhwr ny byAMq jIv pYdw kIqy hoey hn [ auQy koeI h`t nhIN hn, koeI ikrq nhIN ho rhI, koeI vpwr nhIN c`l rhy [ iPr BI, sB jIvW dI rozI dw pRbMD krqwr ny kr id`qw hY [ auQy in`ky jIvW ƒ v`fy jIv Kw jWdy hn [

ieqnI byAMq rcnw ivc krqwr ny sB dy irzk dw pRbMD BI kIqw hoieAw hY [

(3) isrjxhwr Awp hI rwzk hY [ auhI mwrdw, auhI jIvldw hY [ auhI irzk dyx dy smr`Q hY [

irzk dI ^wqr iDr iDr dI muQwjI C`fo [ pRBU ƒ rwzk mMn ky au~dm kro [

(4) p`Qr ivc kIVw jMm pYNdw hY [ bwhroN iksy vloN aus ƒ ^urwk nhIN phuMc skdI [ p`Qr dy AMdr hI aus ƒ ijaUNdw r`Kx leI pRbMD hY [

kUMjW AMfy dy ky sYNkVy kohW qy dUr au~f AwauNdIAW hn [ kUMjW dy b`icAW ƒ auQy koeI cogw cugwx vwlw nhIN huMdw [ iPr BI, auh pl pYNdy hn [

rwzk-pRBU ny hryk jIv dy irzk dw pRbMD kIqw hoieAw hY [

(5) iksy BI nwl g`l kr vyKo, hr koeI Awpxy Awpxy du`K Pol dyNdw hY [

iek prmwqmw qy forI r`K ky au~dm kro [ sBnW dw rwzk pRBU Awp hY [

(6) prmwqmw dIAW id`qIAW dwqW nwl hI mnu`K r`j skdw hY, prmwqmw hI sdw kwiem rihx vwlw hY [ aus ƒ ivswr ky aus dy pYdw kIqy bMidAW dI muQwjI krdy iPrnw jIvn dw shI rsqw nhIN [ swry suK prmwqmw hI dyx vwlw hY [

(7) ijs pRBU ny ieh srIr id`qw hY, ieh ijMd id`qI hY, rozI dw pRbMD BI auhI krdw hY [

(8) mW Awpxy b`cy ƒ iKfwauNdI BI hY, qy vyly-isr du`D BI iplWdI hY [ aus ƒ b`cy dw hr vyly i&kr rihMdw hY [

rwzk-pRBU sB jIvW dI mW hY [

(9) mnu`KW pwsoN mMg ky hOly pY jweIdw hY [ AwpxIAW loVW rwzk-pRBU dy dr qy pyS kIiqAW loVW BI pUrIAW huMdIAW hn, Srm-swr BI nhIN hoeIdw, qy mwiek dI ^wqr Btkxw BI nhIN rihMdI [

(10) prmwqmw sB jIvW dw pYdw krn vwlw hY, auhI sB dI r`iKAw krdw hY, auhI sB dI sMBwl krdw hY pwlxw krdw hY [ sB jIvW ƒ srIr qy ijMd dyx vwlw prmwqmw Awsrw BI sB dw Awp hI hY [

(11) mwpy Awpxy b`icAW ƒ bVy ghu nwl bVy ipAwr nwl pwldy hn [

isrjxhwr sB jIvW dw mW ipau hY [

(12) ijqnw icr b`cw isr& du`D qy pldw hY, mW bVy iDAwn nwl aus ƒ Awpxy QxW dw du`D iplWdI hY [ rqw ku isAwxw ho ky b`cw kdy bldI A`g ƒ Awpxy h`Q ivc PVn dw jqn krdw hY, kdy koeI sohxw s`p vyK ky aus ƒ PVn pYNdw hY, mwpy aus ƒ iehnW ^qirAW qoN sdw bcWdy hn [

AsIN b`cy hW [ prmwqmw swfI mW hY, swfw ipau hY [

(13) rwzk-pRBU ny mwpy b`icAW dI pwlxw vwsqy bhwnw bxwey hoey hn [

aus ƒ hryk dI pwlxw dw i&kr hY [

(14) iqRSnw dw hVH Awqmk jIvn dI rws-pUMjI ƒ roVH ky lY jWdw hY [ nhIN qW, rozwnw srIrk loVW aus rwzk-pRBU dy dr qoN hryk ƒ imldIAW qy iml skdIAW hn [

(15) mW dy pyt ivc prmwqmw b`cy dw srIr bxWdw hY, mW dy pyt dI A`g ivc aus dI r`iKAw BI krdw hY [

k`CU-kMmI pwxI ivc rihMdI hY, aus dy b`cy bwhr ryqy auqy rihMdy hn [ nwh b`icAW ƒ KMB hn ik au~f ky kuJ Kw lYx, nwh k`CU-kuMMmI ƒ Qx hn ik b`icAW ƒ du`D ipAwey [

p`Qr ivc kIVw luikAw rihMdw hY [ p`Qr ivcoN bwhr jwx leI koeI rsqw nhIN [ p`QrW ivc hI prmwqmw aus ƒ pwldw hY [

ieho ijhw hY rwzk prmwqmw [

(16) hr roz dIAW srIrk loVW vwsqy rwzk-pRBU dy dr qy hI Ardws kro [

Awpxy syvk ƒ pRBU ivrvw nhIN rihx dyNdw [

(17) C`pVW dy Coty pwxIAW ivc rihMdI m`CI bVI CyqI JIaUr dy jwl ivc Ps jWdI hY [ smuMdrW ivc qwrIAW BI KulHIAW, qy mwCI dy jwl vloN BI ^qrw G`t [

rwzk-pRBU dy dr qy Aws r`iKAW hornW dI muQwjI nhIN rihMdI [

(18) vyKo isdk pMCIAW dw! jMgl dy ru`KW auqy vsyrw hY, auQoN hI BuM\y if`gy dwxy cug ky guzwrw kr lYNdy hn [

mnu`K ƒ iqRSnw mwrdI hY [

(e) isrjxhwr

1.   pauVI m: 3 (gUjrI kI vwr)—Awpxw Awpu aupwieEnu—pMnw 509

2.   pauVI m: 3 (gUjrI kI vwr)—Awpy jgqu aupwieEnu—pMnw 517

3.   pauVI m: 3 (vwr rwmklI)—scY qKqu rcwieAw—pMnw 947

4.   pauVI m: 4 (vwr isrI rwg)—quDu Awpy DrqI swjIAY—pMnw 83

5.   pauVI m: 4 (vwr ibhwgVw)—jdhu Awpy Qwtu kIAw bih krqY—pMnw 551

6.   pauVI m: 4 (vwr ibhwgVw)—Awpy sB Gt AMdry—pMnw 555

7.   pauVI m: 4 (vwr soriT)—quDu Awpy jgqu aupwie kY—pMnw 643

8.   pauVI m: 4 (vwr swrMg)—Awpy Awip inrMjnw—pMnw 1237

9.   sUhI m: 5—bwjIgir jYsy bwjI pweI—pMnw 736

10. Awsw kbIr jI—korI ko kwhU mrmu n jwnW—pMnw 484

11. pRBwqI kbIr jI—Avil Alh nUru aupwieAw—pMnw 1349

Bwv:

(1) jdoN prmwqmw ny Awpxy Awp ƒ kudriq dy rUp ivc prgt kIqw, qdoN hor koeI hsqI mOjUd nhIN sI [ koeI aus dw slwhkwr nhIN sI [ ies isRStI dy pr`qK rUp ivc Awaux qoN pihlW prmwqmw Awp hI Awp mOjUd sI [

(2) v`fy v`fy Swh vpwrI dUr dUr dysW ivc vxj vpwr krn jWdy hn [ smuMdrW ƒ pwr krn leI jhwz iqAwr kIqy hoey hn, qy jhwzW ƒ clwx leI mlwh hn, kpqwn hn [

ieh jgq-rcnw pRBU ny Awp kIqI hY, pUrI igxI-imQI ivENq nwl [ auh Awp, mwno, v`fw Swh hY; jgq vpwr dI mMfI hY [ jIv-vxjwry ieQy Bly guxW dw vpwr krn leI Awey hn [ swrI rcnw aus dy Awpxy Awpy dw prkwS hY [ so, auh Awp hI Swh, Awp hI vpwrI, Awp hI smuMdr, Awp hI jhwz qy Awp hI mlwh hY [

(3) isrjxhwr krqwr ies rcI kudriq dw, mwno, bwdSwh hY [ ieh kudriq, mwno, q^q hY jo aus ny Awpxy bYTx leI bxwieAw hY [ cMd qy sUrj ies q^q ƒ cwnx dy rhy hn [

(4) krqwr ny ieh DrqI ieh sUrj cMd AwkwS pwqwl Awidk sB Awp hI pYdw kIqy hn [ mnu`K-vxjwry ƒ ieQy SuB guxW dw vxj krn leI aus ny pYdw kIqw hY [

 (5) jdoN isrjxhwr ny isRStI rcI qW aus ny iksy pwsoN koeI slwh nhIN leI [ koeI hor hsqI hY hI nhIN sI [ slwh iks qoN lYNdw? aus ny Awp hI jgq ricAw, Awp hI jIv pYdw kIqy, qy Awp hI kwry lwey [

(6) jgq dI rcnw qoN pihlW isrjxhwr krqwr Awp hI Awp sI [ aus vyly aus dI hoNd dw kIh rUp rMg sI—ies ivcwr auqy koeI jIv cwnx nhIN pw skdw [ ikqnw icr auh Awp hI Awp itikAw irhw—jIv dI smJ ieh AMq nhIN pw skdI [ jgq bxw ky hux auh pRBU ies id`sdy Awkwr ivc Awp hI Awp hY, qy gupq BI Awp hI Awp hY [

(7) jgq dI Kyf krqwr ny Awp hI bxweI hY [ mwieAw dw moh BI auh Awp hI bxwaux vwlw hY [ ies moh ivc aus dy pYdw kIqy jIv Psdy jWdy hn [ haumY ivc duKI huMdy hn, qy jnm mrn dy c`kr ivc pY jWdy hn [

ijnHW auqy myhr krdw hY, auhnW ƒ aus dw ByijAw gurU imldw hY [ gurU dI ikrpw nwl auhnW ƒ moh dI Kyf dI smJ pY jWdI hY [

(8) AidRSt prmwqmw ny Awpxy Awp ƒ ies id`sdy jgq dy rUp ivc prgt kIqw hY [ aus dI rcI mwieAw keI qrIikAW nwl jgq dy jIvW ƒ moh rhI hY, pr ies mwieAw dw zor rcxhwr krqwr auqy nhIN pY skdw [

(9) nt bwjI pwx vyly keI vys vtWdw hY [ pwxI ivcoN AnykW lihrW au~TdIAW hn [ pwxI nwl Bry hzwrW GiVAW ivc ieko hI AwkwS dw pRqIibMb id`sdw hY [ vys auqwr ky bwjIgr Awpxy Asl rUp ivc id`s pYNdw hY [ lihrW pwxI ivc hI iml ky pwxI ho jWdIAW hn [ GVy tu`t jwx qy AwkwS dy v`K-v`K pRqIibMb mu`k jWdy hn [

ieh bhu-rMgI kudriq krqwr ny Awp hI rcI hY, qy Awp hI ies ivc hr QW mOjUd hY [

(10) julwh k`pVw auxn vwsqy pihlW qwxw qxdw hY [ qwxy dIAW qMdW kMGI ivcoN dI lµGWdw hY [ qwxy ivc pycw auxn leI nwlW vrqdw hY [ K`fI dI QVI aupr bYT ky, pYr K`fI ivc lmkw ky, do KVwvW ƒ vwro vwrI iek iek pYr nwl dbwauNdw hY, qy ies qrHW qwxy ivc bxI ivrl ivcoN pyty vwlI nwl lµGw lµGw ky, nwlo nwl kMGI ƒ AgWh ipCWh iK`c ky, k`pVw iqAwr krdw jWdw hY [

krqwr ny BI jgq dw ieh qwxw qixAw hoieAw hY [ DrqI AwkwS aus dI kMGI smJo, cMd qy sUrj do nwlW hn [ aus dy hukm dI qwkq julwhy dIAW KVwvW hn [

(11) GuimAwr ieko im`tI qoN keI SklW dy BWfy bxw dyNdw hY [ prmwqmw Awp joiq-srUp hY, nUr hI nUr hY [ Awpxy nUr qoN aus ny rMgw-rMg dI isRStI qy ^lkq pYdw kIqI hY [ swrI rcnw ivc swrI ^lkq ivc auh joiq-rUp pRBU Awp mOjUd hY [

iPr iksy qoN koeI n&rq ikauN kry?

(s) rwKw

 1. slok m: 2 (vwr soriT kI)—nik nQ, Ksm hiQ—pMnw 653

 2. sUhI m: 4—qyry kvn kvn gux kih kih gwvw—pMnw 734

 3. iblwvl m: 4—audm miq pRB AMqrjwmI—pMnw 798

 4. mwlIgauVw m: 4—myry mn, Bju hir hir nwmu gupwlw—pMnw 985

 5. kilAwn m: 4—rwmw rm rwmY AMqu n pwieAw—pMnw 1319

 6. kilAwn m: 4—pRB kIjY ik®pw inDwn, hm hir gux gwvhgy—pMnw 1321

 7. isrI rwg m: 5—qyrY BrosY ipAwry, mY lwf lfwieAw—pMnw 51

 8. gauVI m: 5 CMq—mohn qyry aUcy mMdr, mhl Apwrw—pMnw 247

 9. pauVI m: 5 (vwr gauVI)—iqsY sryvhu pRwxIho—pMnw 320

10. slok m: 5 (vwr gUjrI)—ijmI vsMdI pwxIAY—pMnw 520

11. ibhwgVw m: 5 CMq—sunhu bynµqIAw, suAwmI myry rwm—pMnw 547

12. soriT m: 5—hmrI gxq n gxIAw kweI—pMnw 619

13. mlwr m: 5—KIr ADwir bwirku jb hoqw—pMnw 1266

Bwv:

(1) jvwnI msqwnI huMdI hI hY [ jvwn v`iCAW qy sMiFAW ƒ lok n`Q pw lYNdy hn [ auh n`Q mwlk dy h`Q ivc huMdI hY [ n`iQAw hoieAw bld jW sMFw Awpxy mwlk dy ieSwry auqy c`ldw hY [

isrjxhwr pRBU Awp hI jIvW dw pRyyrk hY [ aus dI rzw dI n`Q hryk dy n`k ivc hY [

(2) kudriq vl iDAwn mwr ky vyKo [ Asgwh smuMdrW dy ivc DrqI itkI hoeI hY, l`kV itkI hoeI hY, l`kV dy ivc A`g lukI peI hY [ isrjxhwr ny ivroDI q`q iek dUjy dy pws ibTw id`qy hn, ijvyN Syr qy b`krI [

isrjxhwr Awp hI sB dw rwKw hY [

(3) pRBU sdw Awpxy BgqW ƒ sMkt qoN bcwauNdw AwieAw hY [ pRihlwd qy hrxwKs dI kQw jgq-pRis`D hY [

lok nIvIN jwiq vwilAW ƒ durkwrdy Awey [ pr nIvIN jwiq ivcoN BI ijs ny pRBU dw Awsrw ilAw, au~c-jwqIey BI aus dy crnIN l`gx l`g pey [

(4) mwieAw dI iqRSnw inrI A`g hY, Awqmk jIvn ƒ swV ky r`K dyNdI hY [ jIv sdw ies A`g vl hI B`jdw hY [

pRBU Awp iqRSnw-A`g qoN bcwauNdw hY qy bcwx dy smr`Q hY [

(5) pRBU-ipqw AM\wx jIv-b`icAW ƒ Awpxw p`lw PVw ky ivkwrW dI AOJV qoN sdw bcwauNdw hI rihMdw hY [

(6) pu`qr muV muV Bu`ldw hY, ipqw muV muV b^Sdw hY, qy AgWh ƒ sm`q dyNdw hY [

pRBU-ipqw swfIAW Bu`lW p`ly nhIN bMnHdw [

(7) b`cy Bu`lW krdy hI rihMdy hn, pr mwpy kumwpy nhIN bxdy [

AsI muV muV Bu`ldy hW, pRBU-ipqw muV muV ipAwr nwl vrjdw hY [

(8) sMswr-smuMdr dIAW ivkwr-lihrW qoN bcx leI pRBU dw Awsrw hI smr`Q hY [

(9) v`fy C`qW dy SqIrW ƒ shwrw dyx leI auhnW dy hyT QMmH KVy krny pYNdy hn, nhIN qW C`q dy if`gx dw ^qrw rihMdw hY [

au~c jIvn dy mhl ƒ ivkwrW dy Bwr hyT if`gx qoN bcwaux leI ieh zrUrI hY ik Drm dw QMmH KVw kIqw jwey [

pRBU dw nwm p`kw QMmH hY, p`kw shwrw hY [

(10) DrqI iek ih`sw hY, pwxI iqMn ih`sy vDIk hY [ iPr BI DrqI pwxI ivc bcI hoeI hY [ hryk l`kV dy AMdr A`g hY, pr l`kV sur`iKAq hY [

pRBU dw Awsrw lvo [ ivkwr nyVy nhIN Fukxgy [

(11) ijs isrjxhwr ny jgq-rcnw kIqI hY ausy ny mwieAw pYdw kIqI hY [ ausy dy hukm Anuswr mwieAw Awpxw hukm jIvW auqy clw rhI hY [

jo mnu`K pRBU dy dr qy if`gdw hY, mwieAw dy ivkwr aus dy nyVy nhIN Fukdy [

(12) pRBU sdw b^iSMd hY [ Awpxy syvkW ƒ ivkwrW vloN Awp h`Q dy ky bcwauNdw hY [

(13) puqR AnykW Bu`lW krdw hY, ipau keI vwrI iJVkdw hY [ iPr BI, Bu`lW ƒ Bulw ky ipau sdw Awpxy puqR ƒ gl lwauNdw hY [

ipqw-pRBU sdw b^iSMd hY, qy jIvW ƒ mMdy pwsy vloN bcwauNdw hY [

(14) ijqnw icr b`cw AM\wx hY qy inry du`D dy Awsry hY, mW pUrw iDAwn r`KdI hY, qy aus ƒ Awpxy QxW dw du`D cuMGWdI hY [

AM\wxw bwl bldI cmkdI A`g vyK ky aus vl Awpxw h`Q AgWh krdw hY; sohxy kOfIAW vwly s`p ƒ vyK ky aus ƒ h`Q pwx dw jqn krdw hY [ bwl by-smJ hY, aus ƒ ^qry dI sUJ nhIN [ mwpy bcw lYNdy hn [

pRBU swfw ipqw hY, swƒ AM\wxW ƒ ivkwrW vloN Awp h`Q dy ky bcwauNdw hY [

(h) byAMq guxW dw mwlk

1. isrI rwgu m: 1—koit kotI myrI Awrjw—pMnw 14

2. Awsw m: 1—pauxu aupwie DrI sB—pMnw 350

3. iblwvl m: 1—qUM sulqwnu, khw hau mIAw—pMnw 795

4. sUhI m: 4—qyry kvn kvn gux—pMnw 734

5. gauVI m: 5—mohn qyry aUcy mMdr—pMnw 247

6. DnwsrI m: 5—qum dwqy Twkur pRiqpwlk—pMnw 674

7. sUhI m: 5—ikAw gux qyry swir—pMnw 738

8. bsMq m: 5—qyrI kudriq qUM hY jwxih—pMnw 1185

Bwv:

(1) jy kRoVW swl Aqu``t smwDI lw ky, bVy bVy qp shwr shwr ky id`b idRStI hwsl kr leIey; jy au~fx dI smrQw pRwpq kr ky prmwqmw dI rcI rcnw dw A^Irlw bMnw l`Bx leI sYNkVy AsmwnW qk ho AwvIey; jy Amu`k isAwhI nwl l`KW mxW kwZzW auqy prmwqmw dI vifAweI dw lyKw iek-swr ilKdy jweIey, qW BI koeI jIv aus dI vifAweI dw AMq pwx jogw nhIN hY [ auh prmwqmw Awpxy shwry Awp kwiem hY, aus ƒ shwrw dyx jogw koeI aus dw SrIk nhIN hY [

(2) isRStI dy swry jIv pYdw kr ky sBnW dI jIvn-jugiq prmwqmw ny Awpxy h`Q ivc r`KI hoeI hY, aus ny sBnW ƒ n`iQAw hoieAw hY [

koeI v`fy qoN v`fw mMinAw hoieAw dyvqw BI prmwqmw dI bzurgI dw AMq nhIN pw sikAw [

prmwqmw dIAW vifAweIAW aus dI rcI kudriq ivcoN QW-QW id`s rhIAW hn [ auh BwvyN AwpxI kudriq ivc luikAw hoieAw hY, pr luikAw rih nhIN skdw [ prq`K aus dI byAMq kudriq d`s rhI hY ik auh bhuq qwkqW dw mwlk hY [

v`fy qoN v`fy mMny hoey dyviqAW dy AvqwrW dy v`fy qoN v`fy imQy hoey kwrnwmy BI aus prmwqmw dy vwsqy swDwrn ijhI hI Kyf hn [

(3) koeI BI jIv prmwqmw dy swry gux ibAwn nhIN kr skdw [ ieh au~dm krnw ieauN hI hY ijvyN koeI mnu`K Awpxy vloN iksy bwdSwh dI is&iq krn vwsqy aus ƒ ‘mIAW jI’ AwKy [

(4) prmwqmw byAMq guxW dw ^zwnw hY, koeI BI jIv aus dy guxW dw AMq nhIN pw skdw [ prmwqmw qoN ibnw jIv dw hor koeI Awsrw shwrw nhIN hY [ vyKo aus dI Ascrj kudriq! pwxI dy ivc hI DrqI hY, DrqI dy ivc hI pwxI hY; l`kV ivc aus ny A`g sWB ky r`KI hoeI hY [ aus ny, mwno, Syr qy b`krI ieko QW r`Ky hoey hn [ vyKo aus dI qwkq dy ik®Smy! auh auhnW ƒ BI Awdr idvWdw hY ijnHW dI koeI ie`zq nhIN sI krdw [

(5) prmwqmw dy mMdr mhl AYsy hn ik auhnW dw pwrlw bMnw nhIN id`sdw [ isr& prmwqmw hI sdw kwiem rihx vwlw hY, hor swrI isRStI nwsvMq hY [ ijhVy mnu`K prmwqmw ƒ sdw cyqy r`Kdy hn, Awqmk mOq auhnW auqy Awpxw Asr nhIN pw skdI [

(6) mnu`K dI iek jIB, qy prmwqmw dy byAMq gux! ik`Qy hY ies dI qwkq ik ieh swry gux ibAwn kr sky? prmwqmw iek iek iCn Awpxy pYdw kIqy byAMq jIvW dI pwlxw krdw hY, AnykW hI qrIikAW nwl jIvW ƒ jIvn-jugiq smJWdw hY [ jIv Awqmk jIvn dI sUJ qoN s`Kxy, iPr BI prmwqmw Awpxw mu`F-kdImW dw ipAwr vwlw suBwau kwiem r`Kdw hY [

(7) prmwqmw dI hsqI dw mwp nhIN l`B skdw, prmwqmw dy guxW dw AMq nhIN pY skdw [ kurwhy jw rhy mnu`K ƒ auh Awp hI gurU imlWdw hY, qy, ies qrHW aus dy isr auqy h`Q r`K ky aus ƒ ivkwrW-Bry sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdw hY [

(8) prmwqmw ikqnI ku qwkq dw mwlk hY—ieh g`l auh Awp hI jwxdw hY [ auhI mnu`K aus nwl jwx-pCwx pWdw hY ijs auqy auh Awp imhr kry [ byAMq hn kOqk aus dy! mnu`K ƒ Awpxy nwm dw ipAwr auh Awp hI b^Sdw hY [ jIvW ƒ auh AnykW dwqW b^Sdw rihMdw hY, hryk dy idl dI loV auh sdw jwxdw hY [ b`s! aus dy dr qy sdw Ardws krdy rihxw cwhIdw hY [

2. jgq

(a) smuMdr

 1. ibhwgVw m: 4 CMq—AMimRqu hir hir nwmu hY myrI ijMduVIey—pMnw 538

 2. slok m: 4 (vwr mwrU)—swgru dyKau fir mrau—pMnw 1087

 3. kwnVw m: 4—jip mn rwm nwm jgMnwQ—pMnw 1296

 4. isrI rwgu m: 5 CMq—mn ipAwirAw jIau imqRw, goibMd nwmu smwly—pMnw 78

 5. gauVI m: 5—dX gusweI mIqulw qUM sMig hmwrY bwsu jIau—pMnw 203

 6. gauVI m: 5—AauD GtY idnsu rYnwry [ mn, gur imil, kwj svwry—pMnw 205

 7. slok m: 5 (vwr gauVI)—cyqw eI qW cyiq—pMnw 318

 8. Awsw m: 5—quJ ibnu Avru nwhI mY dUjw—pMnw 378

 9. Awsw m: 5—ikAw sovih nwmu ivswir—pMnw 398

10. slok m: 5 (vwr gUjrI)—lgVI su Qwin joVnhwrY joVIAw—pMnw 519

11. slok m: 5 (vwr gUjrI)—ndI qrMdVI mYfw Koju n KuMBY—pMnw 520

12. dyvgMDwrI m: 5—Apuny hir pih ibnqI khIAY—pMnw 531

13. dyvgMDwrI m: 5—krq iPry bn ByK, mohn rhq inrwr—pMnw 538

14. mwrU m: 5—PUto AWfw Brm kw—pMnw 1002

15. mwrU m: 5—ijnI nwmu ivswirAw—pMnw 1006

16. sveIey mhly pMjvy ky—Bvjlu swieru—(B`t kl´)—pMnw 1408

17. bsMqu nwmdyv jI—loB lhir Aiq nIJr bwjY—pMnw 1195

Bwv:

(1) kbUqr bVw Bolw pMCI hY [ ib`lI Awvy qW aus qoN bcx leI au~fx dy QW A`KW mIt lYNdw hY [

mUrK mnu`K ivkwrW dy h`ly qoN bcx dw au~dm krn dy QW iehnW dy A`gy hiQAwr su`t dyNdw hY [ is`tw ieh inkldw hY ik ivkwrW dy smuMdr-sMswr ivc goqy Kwx l`g pYNdw hY [

prmwqmw dw nwm jhwz hY [ gurU mlwh Awpxy Sbd dw c`pU lw ky pwr lµGwauNdw hY [

(2) koeI mnu`K pihlW pihl smuMdr dy kMFy clw jwey, byAMq pwxI hI pwxI vyK ky aus dI hYrq guMm ho jWdI hY [ smuMdr ivc bVIAW BwrIAW iT`lW BI pYNdIAW hn [ iehnW iT`lW ivcoN dI jhwz lµGdy vyK ky ieh Gwbrdw hY ik jhwz ikqy fu`b n jwey [ jdoN aus ƒ jhwz dI mzbUqI qy kpqwn dI huiSAwrI dw pqw-Qhu l`gdw hY, qW aus ƒ Drvws b`Jdw hY [

sMswr iek smuMdr smwn hY ijs ivc ivkwrW dIAW lihrW au~T rhIAW hn [ ienswnI izMdgI dI in`kI jyhI byVI dy fu`bx dw BwrI ^qrw rihMdw hY [ jo mnu`K gurU-mlwh dy nwm-sqsMg-jhwz ivc svwr ho jWdw hY, aus dy Awqmw ƒ ieh ivkwr fob nhIN skdy [

(3) dirAw ivc hVH AwieAw hoieAw hovy, GuMmx GyrIAW qy lihrW pYNdIAW hox, v`fy v`fy qwrU BI auDr mUMh krn dw hIAw nhIN krdy [ pr isAwxw mlwh muswi&rW ƒ AwpxI byVI ivc ibTw ky, auhnW GuMmx GyrIAW qoN iT`lW qoN bcw ky byVI ƒ pwr lY jWdw hY [ lohw BI byVI dy sMg pwr ho jWdw hY [

sMswr-ndI ivc mwieAw dIAW GuMmx GyrIAW ivcoN pRBU dI Xwd dw Awsrw shI slwmq pwr lµGw dyNdw hY [

(4) sMswr smuMdr hY ijs ivc ivkwrW dIAW lihrW pY rhIAW hn [ pRBU dI Xwd ƒ ies smuMdr ivcoN pwr lµGx leI jhwz bxwvo [ fu`bx dw ^qrw nhIN rhygw [

(5) sMswr ivkwrW dy zhrIly pwxIAW nwl BirAw hoieAw smuMdr hY [ pRBU dy dr qy Ardws kro ik swfw h`Q PV lY [ b`s! fu`bx dw fr nhIN rhygw [

(6) smuMdr ivc qU&wn lihrW au~T rhIAW hox, qy aus ivc mlwh-hIx jhwz hovy [ jhwz dIAW svwrIAW ƒ hr vyly hI ieh sihm rhygw ik hux BI fu`by, hux BI fu`by [

sMswr ivc ivkwrW dy J`KV Ju`l rhy hn [ gurU qoN KuMJy hoey mnu`K goqy KWdy hn, hr vyly icMqw i&kr sihm auhnW ƒ cMbVy rihMdy hn [

ijs BwgW vwly ny prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw leI auh ies smuMdr ivcoN bc ky pwr lµG igAw [

(7) sMswr-smuMdr ivcoN pwr lµGx leI gurU dI d`sI hoeI jIvn jugqI jhwz dw kMm dyNdI hY [

(8) ivkwrW dI A`g dy smuMdr ivcoN Awqmk jIvn ƒ sVn qoN bcwvx leI pRBU dI Et Awsrw hI smr`Q hY [

(9) ies iBAwnk sMswr-smuMdr ivc ivkwrW dIAW AnykW ndIAW pY rhIAW hn [ Zw&l fu`bdy hn [ jo pRBU dI Xwd dy jhwz ivc bYT gey, auh shI slwmq pwr lµG gey [

(10) ivkwrW dIAW AnykW lihrW pY rhIAW hn [ ijs dI suriq ƒ pRBU ny Awpxy crnW ivc joV ilAw, aus ƒ fu`bx nhIN dyNdw [

(11) dirAwvW dy kMFy keI QweIN ijlHx huMdw hY [ rwhI muswi&r vwsqy bVI ^qrnwk QW huMdI hY [ jy aus ivc mnu`K Ku`B jwey, qW ijauN ijauN inklx dw jqn kry, iqauN iqauN hor vDIk Ku`Bdw jWdw hY [

dunIAw dy ivkwr iek AYsI ijlHx hY, ijs ivcoN mnu`K Awpxy au~dm Akl dw Awsrw r`K ky sgoN vDIk Psdw hY [ pRBU-crnW dw ipAwr shjy hI bcw lYNdw hY [

(12) ies DrqI auqy purwxy simAW ivc jwdU dw bhuq zor sI [ swfy dys ivc BI iehI hwl sI [ jogI lok BI keI krwmwqW ivKWdy sn [ A`g ƒ bMnH lYxw iek swDwrx ijhw krq`b ho igAw sI [ A`g ƒ bMinHAW A`g ivc syk nhIN sI rihMdw [ l`kVW pweI c`lo, auh bldIAW jwxgIAW [ pr aus ivc Awpxw h`Q r`K idau, h`Q ƒ syk nhIN l`gygw [ keI AwdmI qW BKidAW koilAW dy auqoN dI nµgy pYrIN lµG jWdy sn [ hux ieh g`lW ikqy twvIAW twvIAW rih geIAW hn [

sMswr-smuMdr hY A`g dw [ ivkwrW dI juAwlw BV BV kr rhI hY [ jIv dy Awqmk jIvn ies ivc sV ky suAwh ho rhy hn [ pr ijs mnu`K ny iehnW ivkwrW ƒ kIl ilAw hY, aus dy Awqmk jIvn ƒ iehnW dw rqw BI syk nhIN l`gdw [

(13) sMswr-smuMdr ivcoN AwpxI Akl iv`idAw dy bl nwl pwr nhIN lµG skIdw [ AhMkwr moh myr-qyr iqAwgxw—ies AOKy KMfy dI Dwr nwloN pqly rsqy hI lµG skIdw hY [ pRBU dI ikrpw hoieAW sqsMg dI brkiq nwl pwr lµiGAw jw skdw hY [

(14) kVwhy ivc qyl pw ky aus dy hyT A`g dw BWbV mcw idau, qyl qp ky A`g vrgw lwl ho jwiegw [ aus qpdy kVwhy ivc iksy ƒ h`Q pYr bMnH ky su`t idau, ivcwrw pl ivc hI sV ky suAwh ho jwiegw [

A`g dw smuMdr TwTW mwr irhw hY [ moh ivc jkVy hoey jIv ivkwrW dI A`g ivc sV rhy hn [ pr gurU-mlwh A`g ƒ kIl ky, sVidAW dI qpS-imtw ky pwr lµGw dyNdw hY [

(15) ru`K dI CW dw kIh Brvwsw? kdy vDdI, kdy GtdI [ b`dlW dI CW BI kwhdI CW? hvw dw bu`lw AwieAw qy aufw lY igAw [

mwiek pdwrQW dI BI ieqnI ku hI pWieAW hY [ iPr BI iqRSnw dI A`g ivc jgq sV irhw hY [

pRBU dI Xwd hI ies A`g qoN bcwauNdI hY [

(16) v`fy v`fy drIAwvW ivcoN dI qr ky lµGxw iksy ivrly ivrly sUrmy qwrU dw kMm huMdw hY [ pr jy drIAw auqy p`kw pul b`J jwey, qW hr koeI sOKw hI pwr lµG skdw hY [ jhwz BI pwr lµGw dyNdy hn [

sMswr drIAw hY [ pRBU dI Xwd ies auqy pul hY, drIAw ivc jhwz hY [

(17) J`KV Ju`l pey, qU&wn Aw jwey, qW smuMdr ivc bVIAW au~cIAW lihrW auTdIAW hn [ auhnW lihrW ivcoN dI koeI ivrlw isAwxw kpqwn hI Awpxy jhwz ƒ shI slwmq lµGw skdw hY [

sMswr-smuMdr ivc mwieAw dy moh dw qU&wn AwieAw hoieAw hY, loB dIAW lihrW au~T rhIAW hn [ gurU prmwqmw dw Awsrw ilAW hI mnu`K dy igAwn-ieMdRy fu`bxoN bc skdy hn [

(A) jMgl

1. mlwr m: 3—haumY ibKu mnu moihAw lidAw Ajgr BwrI—pMnw 1260

2. slok m: 5 (vwr gUjrI)—bin BIhwvly ihku swQI lDmu—pMnw 519

3. slok m: 5 (vwr gUjrI)—bwir ivfwnVY huMms DuMms—pMnw 520

4. iblwvlu m: 5—ndrI AwvY iqsu isau mohu—pMnw 801

5. BYrau m: 5—ds imrgI shjy bMiD AwnI—pMnw 1136

Bwv:

(1) koeI Eprw prdysI iksy sMGxy jMgl ivc rwhoN KuMJ jwey, qy jMgl ivc aus ƒ koeI v`fw Bwrw AXdhw t`kr pey, AXdhw ƒ vyK ky aus ƒ s`qy suDW Bu`l jWdIAW hn [ AXdhw inh`Qy mnu`K ƒ Awpxy v`fy mUMh ivc hV`p kr jWdw hY [ pr ijs mnu`K ƒ gwruV mMqR AwauNdw hovy, koeI BI s`p aus auqy vwr nhIN kr skdw [

sMswr-jMgl ivc haumY dw AXdhw mUMh A`fI KVHw hY [ ijs mnu`K ny gur-Sbd dw gwruV mMqR Awpxy ihrdy ivc itkwieAw hoieAw hY, aus ƒ haumY-AXdhw ingl nhIN skdw [

(gwruV mMqR—s`p ƒ v`s ivc krn vwlw iek mMqR)

(2) jMgl ivc koeI Eprw muswi&r rwh Bu`l jwey [ aus dI Gbrwht auhI jwxdw hY [ kdm kdm qy aus ƒ fr l`gdw hY ik ikqy koeI ijMd dw vYrI n t`kr jwey [

sMswr iek iBAwnk jMgl hY [ kwmwidk ieQy Awqmk jIvn dy AnykW hI lwgU hn [ ijs ƒ hir-nwm swQI iml igAw, auh shI slwmq lµG igAw [

(3) Epry jMgl ivc rwhI rwh Bu`l jwey, BwdroN dI kVkdI Du`py dupihr vyly hvw bMd hovy, huMm l`gw hovy, rwhI dw dm Gutdw hY [ sihm BI hY ik koeI jMglI jwnvr n Aw pey [

sMswr-jMgl ivc ivkwrW dI qpS hY [ jy iksy pwsy vloN BI SWqI TMF dw JoNkw n Awvy, qW ies huMm ivc Awqmk jIvn Gu`itAw jWdw hY [ ijnHW ny krqwr dw p`lw PiVAw, auh ieQy sOKw jIvn guzwr gey [

(4) koeI prdysI muswi&r iksy jMgl ivc iksy v`fy nwg dy kwbU Aw jwey, nwg aus dy pYrW qoN vlyvyN mwrdw isr qk phuMc ky m`Qy auQy Aw fMg mwrdw hY [ vlW ivc jkVy mnu`K dI koeI pyS nhIN jWdI [

Swm vyly dIvy jgdy hn, vrKw ru`qy pqMgy DrqI ivcoN inkl ky dIivAW dI lwt auqy Aw sVdy hn [

(5) iqRSnw dI A`g auqy mnu`K Awpxw Awqmk jIvn swV rhy hn [ mwieAw nwgxI vl pw ky Awqmk jIvn dI sMGI Gu`tdI jw rhI hY [

moh dw smuMdr hY ieh jgq [ mwieAw dy qyz J`KV nwl ivkwr dIAW lihrW auT rhIAW hn, qy jIvW dy Awqmk jIvn goqy Kw rhy hn [

(e) rxBUmI

 1. slok m: 3 (isrI rwg kI vwr)—nwnk so sUrw vrIAwmu—pMnw 86

 2. slok m: 3 (vwr soriT)—hsqI isir ijau AMksu hY—pMnw 647

 3. pauVI m: 3 (vwr mwrU)—jo jn lUJih mnY isau—pMnw 1088

 4. pauVI m: 3 (mwrU kI vwr)—sUry eyih n AwKIAih—pMnw 1089

 5. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—mwieAw moih jgu BrimAw—pMnw 1414

 6. pauVI m: 4 (soriT kI vwr)—guir scY bDw Qyhu—pMnw 653

 7. kwnVw m: 4—myry mn hir hir rwm nwmu jip cIiq—pMnw 1295

 8. gauVI bwvn AKrI m: 5—xwxw rx qy sIJIAY, Awqm jIqY koie—pMnw 256

 9. pauVI m: 5 (vwr gauVI m: 5)—rsnw aucrY, hir sRvnI suxY, so auDrY imqw—pMnw 322

10. Awsw m: 5—cwir brn, cauhw ky mrdn—pMnw 404

11. Awsw m: 5 CMq—vM\u myry Awlsw, hir pwis bynµqI—pMnw 460

12. slok m: 5 (vwr gUjrI)—pwpiVAw pCwiV, bwxu scwvw sMin@ kY—pMnw 521

13. pauVI m: 5 (gUjrI kI vwr)—sUr bIr vrIAwm, iknY n hoVIAY—pMnw 522

14. soriT m: 5—grIbI gdw hmwrI—pMnw 628

15. DnwsrI m: 5—jw kau hir rMgu lwgo iesu jug mih—pMnw 680

16. swrg m: 5—hir kwtI kuitlqw kuTwir—pMnw 1225

17. Punhy m: 5—Dwvau dsw Anyk, pRym pRB kwrxy—pMnw 1363

18. gauVI bwvn AwKrI, kbIr jI—XXw jau jwnih qau durmiq hin—pMnw 342

19. slok kbIr jI (mwrU)—ggn dmwmw bwijE—pMnw 1105

20. BYrau kbIr jI—ikau lIjY gFu bMkw BweI—pMnw 1161

21. rwmklI kI vwr (rwie blvMif)—nwau krqw kwdru kry—pMnw 966

22. rwmklI vwr (s`qw fUMm)—so itkw so bYhxw soeI dIbwxu—pMnw 967

23. sveIey mhly qIjy ky—pihir smwiD snwhu—(1]21]) (B`t sl´) pMnw 1396

24. sveIey mhly cauQy ky—mohu mil ibvis kIAau—(1]59]) (B`t sl´) pMnw 1406

Bwv:

(1) AhMkwr mnu`K dw bVw fwFw vYrI hY [ ijs ny AhMkwr ƒ mwr ilAw, auh sUrmw hY auh vrIAwm hY [ ausy dw jgq ivc Awauxw mubwirk hY [

(2) rwjsI qwkq hwsl krn leI ies DrqI auqy Fyr purwxy simAW qoN rjvwiVAW dy prspr jMg huMdy cly Aw rhy hn [ ijauN ijauN swieMs au~nqI kr rhI hY iqauN iqauN vDIk vDIk mwrU hiQAwr bxn dy kwrn jMgW ivc vDIk AwhU lih rhy hn [

Awqmk jgq ivc BI sdw jMg ho irhw hY [ kwmwidk mnu`K dy Awqmw auqy rwj kwiem krn dw jqn krdy rihMdy hn [

hwQI ƒ mhwvq kuMfy hyT r`Kdw hY [ Aihrx lohwr dy vdwn dIAW s`tW shwrdI hY [ jo mnu`K iesy qrHW Awpxw mn gurU dy hvwly kr dyNdw hY, auh Awqmk jgq ivc kwmwidkW auqy blI ho jWdw hY [

(3) Asl sUrmy auh hn jo Awpxy mn nwl jMg krdy hn [ ijnHW ny mn ƒ ij`q ilAw, auhnW, mwno, jgq ij`q ilAw [ jgq dw koeI pdwrQ auhnW ƒ moh nhIN skdw [

(4) qwkq hkUmq dy mwx ivc m`qy jrvwxy &OjW iek`TIAW kr ky dUijAW auqy jw h`ly krdy hn [ auhnW ƒ sUrmy nhIN khIdw [ prmwqmw ƒ ieh AhMkwr AwkV psMd nhIN [

(5) mwieAw dy moh ivc dunIAw su`qI peI hY [ kwmwidk cor SuB guxW dI rwis-pUMjI lu`tI jw rhy hn [

ijs ivrly ny igAwn dI qlvwr nwl iehnW pMjW dw isr lwh id`qw, auh jwg ipAw smJo [

(6) kwmwidk mwieAw dy AnykW sUrmy mnu`K auqy h`ly krdy rihMdy hn [

gurU ny sqsMg-rUp iek iklHw iqAwr kr id`qw hY [ sqsMgI ies iklHy dy rwKy hn [ ies iklHy dI Et lYx vwlw mnu`K mwieAw dy sUrimAW dI mwr qoN bc jWdw hY [

(7) ies srIr dI pWieAW qW ieqnI hI hY ijqnI ru`K dI CW dI [ pr mwieAw ny ies ƒ p`kw iklHw bxw ky ies ivc hir nwm Dn ƒ Awpxy kwbU kIqw hoieAw hY [

ieh iklHw auhI vfBwgI sr kr skdw hY jo gurU dy Sbd dw Awsrw lYNdw hY [

(8) sMswr-rx-BUmI ivc auhI mnu`K sUrmw smJo ijs ny mn ƒ ij`q ilAw, ijs ny haumY ƒ pCwV id`qw [

(9) ies srIr-iklHy ƒ sr krnw bVw kTn kMm hY [ ijs ny sr kr ilAw, aus dw Awauxw sPl ho igAw hY [

(10) mnu`K iksy BI jwiq vrx dw hovy, iksy BI ByK dw hovy, mwieAw dy ieh pMjy kwmwidk sUrmy sB ƒ AwpxIAW qlIAW auqy pey ncWdy hn [ iehnW dI ies &Oj qoN bcx leI swD sMgiq hI ieko iek itkwxw hY [

(11) ijs ihrdy ivc r`b dI Xwd Aw v`sy, auQoN pwp ivkwr n`s jWdy hn [ auh mnu`K ies mwnsk Awqmk jMg ƒ ij`q lYNdw hY [

(12) kwmwidk ivkwr mnu`K dy mn auqy muV muV h`lw krdy hn [ ijs mnu`K ny gurU dI is`iKAw qy qur ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dy qIr clwey, aus dy nyVy nhIN Fukdy [

(13) ipCly simAW ivc rwjy bwdSwh AwpxI rwjDwnI dI rwKI vwsqy iklHy ausrwauNdy sn, ikilHAW dy duAwly cOVI qy fUMGI KweI bxweI jWdI sI, jo sdw pwxI nwl BrI r`KIdI sI, qwik vYrI-dl iksy pwsy vloN iklHy dI PsIl dy nyVy n Fuk sky [

mnu`K dw mwieAw-vyiVHAw mn srIr-ngr ivc AwkI ho bYTdw hY, Brm dy iklHy ivc Awpxy Awp ƒ sur`iKAq kr lYNdw hY, mwieAw dw moh aus iklHy dy duAwly KweI hY [ kwmwidk sUrmy ies dI mdd krdy hn [ bVy bVy qpIAW ƒ BI ieh zyr kr lYNdy hn [

gurU dI srn pY ky pRBU dw nwm jipAW hI ij`q hwsl kIqI jw skdI hY [

(14) purwxy simAW ivc dunIAwvI qwkq hwsl krn ihq kIqy jMg ivc gurj, qlvwrW, KMfy, qIr Awidk SsqR vrqy jWdy hn [

ijQy BI l`qW m`lx dI qWG hY, auQy hI Kih-Kih huMdI hI rihMdI hY, qy huMdI hI rhygI [ m`lW dI ^wqr ijqny hI idl s^q qy dieAw-hIn hoxgy, auqny hI JgVy vDxgy [

jo mnu`K ZrIbI suBwau vwlw hY, jo iksy nwl AwkV nhIN vrqdw, aus dy isr auqy koeI svwr nhIN ho skdw [

(15) sMswr iek rx-BUmI hY [ kwm kRoD loB moh AhMkwr Awidk AnykW ivkwr jgq dy suMdr mn-mohxy pdwrQW dI rwhIN mnu`K dy mn ƒ ij`qx dI koiSS krdy rihMdy hn [ ieh jMg sdw hI l`gw rihMdw hY [

gurU dI shwieqw nwl jo mnu`K pRBU-ipAwr Awpxy AMdr vswauNdw hY, aus dw mn itkwxy-isr rihMdw hY, qy ies Awqmk jMg ivc hwr nhIN KWdw [

(16) pRBU dI Xwd iek AYsw kuhwVw hY ijs nwl sMswrk jIvn ivcoN kutlqw k`tI jw skdI hY [ prmwqmw dy nwm dI cot nwl mn dI Btkxw kwm kRoD inMdw ƒ dUr kIqw jw skdw hY [

(17) pRBU dI BgqI dy iqR`Ky qIr clwvo, pMjy vYrI PuVk ky jw pYNdy hn [

(18) sUrmw auhI sdwauNdw hY jo mYdwn nwh C`fy [

ies sMswr-rxBUmI ivc auhI mnu`K smJo, jo ies srIr ngr ƒ ij`q ley [

(19) jdoN rx-jIq ngwry auqy cot v`jy, rxBUmI ivc Kloqw sUrmw pYr ipCWh nhIN su`tdw [ auh AgWh vD ky jW ij`qdw hY jW lV ky ShId huMdw hY [ dunIAw aus ƒ sUrmw AwKdI hY [

ZrIbW dInW dI bWh PVnI BI iksy ivrly sUrmy dw hI kMMm huMdw hY [ Ajyhw sUrmw BI bWh PVI dI lwj r`Kdw hY [

(20) p`kw iklHw hovy, duAwly dohrIAW &slW Aqy qyhrIAW KweIAW hox [ iklHy dw drvwzw bhuq krVw qy mzbUq hovy, aus auqy rwKy BI bVy lVwky sUrmy ibTwey hox [ Aijhy iklHy ivc bYTy AwkI vYrI ƒ ij`qxw sOKI Kyf nhIN hY [

ieh srIr iklHw hY [ dÍYq (myr qyr) dIAW &sIlW, mwieAw dy iqMn guxW dIAW KweIAW hn [ kwm qy kRoD drbwn hn [ iklHy-srIr dy AMdr mn AwkI ho bYTdw hY [ mmqw dw top pweI bYTw hY [ kubuiD dI aus ny kmwx k`sI hoeI hY, AMdroN bYTw iqRSnw dy qIr clw irhw hY [

ijs ny gurU dI shwieqw nwl igAwn dw golw clwieAw, pRym dw plIqw lwieAw, suriq dI hvweI cwVHI, sq sMqoK SsqR PVy, swD sMgiq dI &Oj dw Awsrw ilAw, aus ny ies gVH-srIr dy rwjy mn ƒ ij`q ilAw [

(21) blvMf rbwbI AwKdw hY—gurU nwnk ny r`bI rwj kwiem kIqw [ aus rwj ivc gurU AMgd ny gurmiq dw KMfw PV ky ivkwrW dw nws kr ky lokW ƒ Awqmk jIvn b^iSAw [

(22) s`qw rbwbI AwKdw hY—DrqI auqy AinAwie dw zor sI [ gurU Amrdws jI sihj-AvsQw dy GoVy auqy svwr hoey, aus auqy jq dI kwTI pweIE ny, h`Q ivc au~cy Awcrx dI kmwx lY ky pRBU dI is&iq-swlwh dw qIr k`s ilE ny [ ies qrHW jgq dy ivcoN Gu`p hnyry ƒ dUr kr idqo ny [

(23) B`t slH AwKdw hY ik gurU Amrdws ny sMswr rx BUmI ivc kwmwidk vYrIAW dy dl ƒ ij`q ilAw [ gurU Amrdws ny smwDI dI sMjoA pihn leI, igAwn dy GoVy auqy Asvwr hoieAw, Drm dw Dnu`K h`Q ivc PV ilAw, im`Ty suBwv dw qIr mwirAw, gurU-Sbd dw nyzw vYrIAW auqy clwieAw [ ies qrHW pMjy hI vYrI toty toty ho gey [

(24) B`t slH dIAW nzrW ivc gurU rwmdws iek blI sUrmw hY, ijs ny moh ƒ v`s ivc kr ilAw, ijs ny kwm ƒ BuMJy ptkwieAw, ijs ny kRoD dy toty kr id`qy Aqy ijs ny loB ƒ iJVk ky pry durkwr id`qw [

(s) PulvwVI

1. mwJ m: 3—siqgur swcI isK suxweI—pMnw 117

2. slok m: 5 (vwr rwmklI)—PrIdw BUim rMgwvlI—pMnw 966

3. slok m: 5 (vwr mwrU)—ikAw gwlwieE BUC—pMnw 1095

Bwv:

(1) jMgl ivc AnykW iksmW dy ru`K Awpy au~g pYNdy hn, Aqy vrKw dy isr qy Awpy pl pYNdy hn [ pr PulvwVIAW qy bgIcIAW dy bUty bhuq koml huMdy hn [ auhnW dI pwlxw krn leI mwlk ƒ ^ws iDAwn dyxw pYNdw hY, mwlI r`Kxw pYNdw hY jo auhnW dI gofI Awidk hryk iksm dI sMBwl krdw hY [ &wlqU hwnIkwrk Gwh bUt pu`txw huMdw hY, Aqy bUitAW ƒ keI rogW qoN bcwxw huMdw hY [ vyly isr pwxI dyx dI loV huMdI hY [

ieh jgq PulvwVI hY [ isrjxhwr Awp ies dw mwlI hY [ sB dI sMBwl krdw hY [ Pu`lW dIAW vK vK sugMDIAW, jIAW dy vK vK suBwv [

(2) ies sohxI DrqI auqy ivkwrW dw ivhulw bgIcw BI hY [ jo mnu`K gurU dy d`sy rwh qy qurdy hn, auhnW ƒ ieh ivkwr poh nhIN skdy [

(3) SihrW dI sMGxI v`soN ivc SihrIAW ƒ nwh ikqy KulHI hvw Aqy nwh hI ikqy sYr ƒ QW [ suihrIAW dI ieh AOiKAweI dUr krn leI imaUNispl kmytI vloN Sihr dy duAwly Pu`lW dy bgIicAW Aqy PulvwVIAW dw pRbMD kIqw jWdw hY [ pr ieh Pu`l qoVn dI mnwhI huMdI hY, nhIN qW PulvwVIAW ivc ikqy iek Pu`l BI n rih jwey [ swaU SihrI dw ieh &rz huMdw hY ik iksy Pu`l vl kYrI A`Ky n vyKy [

jgq PulvwVI hY [ iesqRI ies PulvwVI dw suMdr Pu`l hY [ mnu`K ny prwey Pu`l vl BYVI ingwh nwl nhIN q`kxw [

(h) AKwVw

1. isrI rwg m: 5—pY pwie mnweI soie jIau—pMnw 73

2. mwJ m: 5—qUM myrw ipqw qUM hY myrw mwqw—pMnw 103

Bwv:

(1) iCMJ dw Fol keI idn pihlW hI v`jx l`g pYNdw hY ^lkq vyKx ƒ Aw iek`TI huMdI hY [ ipV b`Jx qy Awpo Awpxy DVy dy pihlvwn rl ky PyrI lYNdy hn [ auhnW dy sufOl ju`sy vyK vyK ky lok vwh vwh pey krdy hn [ ij`qx vwilAW ƒ swQI QwpI dyNdy hn; AKwVy dy cODrIAW pwsoN mwlI imldI hY [

sMswr-AKwVy ivc ijs ny pMj kwmwidkW dI ip`T lw id`qI, aus ƒ gurU QwpI dyNdw hY [

(2) qurny-isr cODrI ipMf ivc iCMJW pvwauNdy hn [ Aws pws dy GulwtIey pihlvwn kuSqIAW lVn AwauNdy hn [ ipV b`Jdw hY [ pihlvwn Guldy hn [ ij`qx vwly ƒ mwlI imldI hY [

ieh jgq AKwVw hY, pRBU dw ricAw hoieAw [ sB jIv ies AKwVy dy pihlvwn hn [ kwmwidkW nwl kuSqIAW ho rhIAW hn [ jyhVw bMdw iehnW ƒ pCwV lYNdw hY, aus ƒ AKwVy dy mwlk pwsoN Awdr imldw hY [

(k) caupV

1. bsMqu m: 5—hoie iekqR imlhu myry BweI—pMnw 1185

2. sUhI kbIr jI—QwkY nYn, sRvn suin Qwky—pMnw 793

Bwv:

(1) caupV dI Kyf swfy dys ivc bVI pRis`D hY [ Awm qOr qy ibrD mnu`K Kyfdy hn, jo dunIAw dy hor kMm krn qoN rih jWdy hn [ k`pVy dy cwr pV (pt) joVy huMdy hn [ hryk pV auqy ieko ijqny cOrs ^wny huMdy hn [ AwmHo swhmxy cwr mnu`K bYT ky Kyf skdy hn [ cOhW pVW dy ivckwr iek v`fw cOrs ^wnw huMdw hY [ pu`gIAW hoeIAW nrdW (mohry) aus ^wny ivc jw phuMcdIAW hn [ ies ^wny ivc ApVn qoN pihlW iek dI nrd ƒ dUjy dI nrd mwr skdI hY [ pr jy iek iDr dIAW do nrdW iek`TIAW ieko ^wny ivc phuMc jwx, qW jd qk auh iek`TIAW hn ivroDI dI nrd dI mwr qoN bc jWdIAW hn [

ieh jgq cOpV dI Kyf hY [ AnykW ivkwr mnu`K dy mn auqy cotW mwrdy rihMdy hn [ sqsMg ivc ApiVAW mnu`K iehnW dI mwr qoN bc jWdw hY [

(2) ijs mnu`K ny prmwqmw dI rzw ƒ smJ ilAw, ijs ny caupV dI ieh Kyf KyfI, aus dw mn Awpxy v`s ivc Aw igAw [ auh kwmwidkW dI mwr qoN bc inkilAw [

(K) rMg-BUmI

1. Awsw m: 5 CMqu—Ando Andu Gxw mY so pRBu fITw rwm—pMnw 452

2. ibhwgVw m: 5 CMq—hir kw eyku AcMBau dyiKau dyiKAw—pMnw 541

Bwv:

(1) jMmx qoN mrn qk mnu`K dy jIvn-nwt ivc keI JwkIAW AwauNdIAW hn—bwl AvsQw dIAW KyfW, rqw isAwxI aumry iv`idAw Aqy ikrqkwr dI isKlweI, jvwnI vyly ivAwh, buFypw Awidk [ ivAwh dI JwkI bhuq suAwdlI hoieAw krdI hY—myl iek`Tw hoxw, suhwg gwauxy, jM\ Fu`kxI, lwvW, lVkI dw shury Gr jwxw Awid [

ies sMswr-AKwVy ivc jIv-iesqRI qy pqI-prmwqmw dy imlwp dI jIvn-JwkI iek AdBuq JwkI hY [ sqsMgI jW\I mW\IAW dI shwieqw nwl jIv-iesqRI pqI prmwqmw ƒ imldI hY [ ies srIr-Gr dy swry igAwn-ieMidRAW ƒ Awpxy v`s kr lYNdI hY, qy pMjy kwmwidk duSt n`s jWdy hn [

(2) nwtk dw ieiqhws ies DrqI auqy bVw purwxw cilAw Aw irhw hY [ klwkwr lok iksy pRis`D ivAkqI dy jIvn ivcoN koeI iek JwkI lY ky sMbMDq ivAkqIAW dy suAWg Dwr ky drSkW ƒ ivKwieAw krdy sn [ aus pRis`D ivAkqI dw jIvn nwt ivKwlx leI iek aucycI rMg-BUmI iqAwr kIqI jWdI sI [ sUqrDwr Awp Aw ky nwtk dw AwrMB krwauNdw sI [ iPr nt Aw Aw ky Awpxy ih`sy dw Kyl Kyldy sn [ jyhVw nt suc`jw Kyl Kyldw sI, aus ƒ drSk vwh vwh AwKdy sn, aus ƒ sUqrDwr qoN BI Awdr-mwn imldw sI [

ieh jgq iek rMg-BUmI hY [ sB jIv Awpxy ih`sy dw jIvn-nwt kr rhy hn [ suc`jy jIv-nt ƒ ieQy BI soBw Aqy pRBU dy dr qy BI Awdr [

3. mwieAw

(a) haumY

 1. gauVI pUrbI m: 4—kwim kroiD ngru bhu BirAw—pMnw 171

 2. sUhI m: 4—mwryih su vy jn haumY ibiKAw—pMnw 776

 3. gauVI guAwryrI m: 5—Agly muey is pwCY pry—pMnw 178

 4. gauVI m: 5—jn kI DUir mn mIT KtwnI—pMnw 199

 5. gauVI m: 5—hY koeI AYsw haumY qorY—pMnw 212

 6. gauVI bwvn AKrI m: 5—jjw jwnY hau kCu hUAw—pMnw 254

 7. gauVI bwvn AKrI m: 5—FFw FUFq kh iPrhu—pMnw 256

 8. Awsw m: 5—hir ibsrq so mUAw—pMnw 407

 9. mwrU m: 5—ivq nivq BRimE bhu BwqI—pMnw 999

10. mwrU m: 5—kvn Qwn DIirE hY nwmw—pMnw 999

11. BYrau m: 5—haumY rogu mwnuK kau dInw—pMnw 1140

12. slok kbIr jI (vwr gUjrI)—kbIr mukiq duAwrw sMkuVw—pMnw 509

Bwv:

(1) pYr ivc kMfw cu`B jwey, quirAW pIV hovygI [ pYrIN m^mlI ju`qI BI pw lvo, iPr BI quirAW kMfw drd hI krygw [

haumY BI iek kMfw hI hY [ ijs mnu`K dy mn ivc cuiBAw hovy, auh g`ly g`ly duKI huMdw rhygw [ Plwxy ny mYƒ slwm nhIN kIqI, Plwxy ny mYƒ ‘jI’ AwK ky nhIN bulwieAw [ kdm kdm qy AjyhIAW coBW aus dy AhMkwrI mn ƒ l`gdIAW rihMdIAW hn [

(2) AhMkwr ƒ Awpxy AMdroN dUr kro [ iehI iv`Q pWdw hY r`b nwloN qy ^lkq nwloN [

(3) ‘koeI swfI Buieˆ qy pYr qW Dry, mYN aus ƒ kYd krw idAWgw [ mYN bVw ivdvwn hW, kOx myrI brwbrI kr skdw hY?’—mwieAw dy pRBwv ivc mnu`K keI AjyhIAW haumY dIAW aUl jlUl g`lW krdw qy hwso-hInw huMdw hY [ ies ƒ cyqw hI nhIN rihMdw ik AjyhI AwkV ivKwlx vwly ieQy DrqI auqy AnykW Awey qy cly gey, ikqy auhnW dw nwm-inSwn nhIN rih igAw [

pRBU dI Xwd hI sB qoN sRySt vsq hY [

(4) BWfw qyl iGau Awidk nwl iQMDw ho jwey, qW iqlHkxw ho jWdw hY, h`QW ivcoN CyqI iqlHk jWdw hY qy icp icp krn l`g pYNdw hY [ ieh iQMDweI pwxI nwl nhIN lih skdI [ BWfy ƒ suAwh nwl mWjxw pYNdw hY [

ijqnw icr mnu`K dy mn auqy haumY dI iQMDweI itkI rhy, iksy hor dI syvw BlweI dw i^Awl mn ivc Asr hI nhIN kr skdw [ swD sMgiq ivc mn ƒ mWjo [

(5) hnyrw hovy svyrw hovy, jrnYlI sVky jw rhy muswi&r ƒ rwh Bu`lx dw fr nhIN huMdw [ pr rwq hovy hnyrI kwlI bolI, iksy Ku`lHI jUh ivc pgfMfI qy jw irhw rwhI sihjy hI rwhoN KuMJ jWdw hY [ AOJVy ipAw hoieAw ivcwrw aus jUh ivc hI t`krW mwrdw iPrdw hY; pYNfw mu`kx ivc nhIN AwauNdw, ikqy nyVy koeI v`soN nzry nhIN pYNdI [ aus vyly aus dw qrlw iehI huMdw hY ik idn cVHy qy ieh ibpqw mu`ky [

haumY dI kwlI hnyrI rwq ivc Btkdy mnu`K ƒ sqsMg ivc A`pV ky hI Awqmk jIvn dw rwh id`sdw hY [

(6) qoiqAW ƒ PVn vwly mnu`K iek Cotw ijhw XMqR bxw lYNdy hn, ijs ƒ nilnI AwKIdw hY [ do fMifAW dy shwry iek CotI crKVI KVI kIqI jWdI hY [ aus dy hyT vwr KulHy mUMh vwlw iek brqn pwxI nwl Br ky r`K dyNdy hn [ crKVI auqy qoqy vwsqy cogw pw dyNdy hn [ qoqw cogy dI ^wqr crKVI auqy Aw bYTdw hY [ qoqy dy Bwr nwl crKVI ault jWdI hY [ qoqw crKVI dy nwl hI hyTly pwsy ault jWdw hY [ hyTW pwxI vyK ky qoqw frdw hY ik pwxI ivc nw if`g pvW [ crKVI ƒ Gu`t ky PVI r`Kdw hY [ PwhI lwvx vwlw Aw ky qoqy ƒ sihjy hI PV lYNdw hY [

haumY dI PwhI ivc PisAw mnu`K BI sdw ^uAwr huMdw hY [ haumY cwhy Dn pdwrQ dI hovy, cwhy iv`idAw dI, koeI &rk nhIN pYNdw [ PwhI PwhI hI hY, cwhy auh sxI dI hY cwhy p`t dI [

(7) mYN v`fw bx jwvW—ieh bVI iBAwnk mwnisk dSw hY [ mnu`K AwpxI ies ‘hauN’, ‘haNu’ qoN bVy bVy AzIz ipAwirAW ƒ BI kurbwn kr dyNdw hY [ rihMdw Awp BI sdw duKI hY [

cMgy Bwg hox, mnu`K ƒ sqsMg nsIb hovy, qW ies blw qoN ^lwsI imldI hY [

(8) qoqw nilnI dI crKVI ƒ C`fdw nhIN ik mqW ikqy crKVI dy hyT r`Ky pwxI ivc nw if`g pvW [ ies leI ijMd bcwaux dy BulyKy ivc sdw leI ipMjry ivc kYd ho jWdw hY [

hkUmq dy nSy ivc mnu`K haumY AhMkwr dy kMm krdw hY [ ies mOj bhwr ƒ C`fx qy jI nhIN krdw [ Awqmk jIvn dI mOq huMdI jWdI hY [

(9) cMgw Blw mnu`K Srwb Awidk nSw vrq ky brilAw jWdw hY, qy mUMhoN aUl-jlUl ipAw boldw hY [ aus dIAW sB hrkqW hwso-hIxIAW id`sdIAW hn [

mwieAw iek nSw hY [ koeI ivrlw huMdw hY, ijs dI, Dnvwn ho ky, DOx ikrly vWg nhIN AwkVdI [ Dn dI ^wqr hI idn rwq dOV B`j kr ky auh swrI aumr guzwr jWdw hY [

(10) KrHvw bol qlvwr nwloN BI iqR`Kw fUMGw z^m kr jWdw hY [ iek KrHvy bol qoN qlvwrW c`l jWdIAW, jMg iCV pYNdy, kOmW qbwh ho jWdIAW [ koeI ivrlw hI DIrjvwn socdw hY ik gwl nwl s`c mu`c koeI srIrk z^m qW nhIN ho jWdw [

pr haumY qy DIrj dohW dw iek QW itkwxw nhIN ho skdw [ haumY nwl AwkiVAw hoieAw mn rqw ijqnw BI KrHvw bol shwr nhIN skdw [

haumY mnu`K dI m`q auqy prdw pw dyNdI hY [

(11) rog koeI BI cMgw nhIN [ kwm-vwsnw dw rog ieqny v`fy jwnvr hwQI ƒ mnu`K dw Zulwm bxw dyNdw hY [ dIvy dI lwt vyKx dw ieSk pqMgy ƒ swV ky suAwh krdw hY [ nwd suxn dI lwlsw hrn ƒ kYd krw dyNdI hY [ jIB dw cskw m`CI dI mOq dw kwrn bxdw hY [ sugMDI lYx dw cskw BOry dw mwrU bxdw hY [

iehI hwl hY ienswn dw [ haumY dw rog ies dy Awqmk jIvn ƒ mwr mukwauNdw hY [

(12) ikQy hwQI qy ikQy sUeI dw n`kw [ hwQI sUeI dy n`ky ivcoN dI ikvyN lµG sky?

mwieAw dy bMDnW qoN mukq hoieAw mn inmRqw suBwau Dwrn krdw hY, sB dy crnW dI ^wk bxdw hY, bVw hOlw Pu`l rihMdw hY, ieqnw sUKm ho jWdw hY ik, mwno, sUeI dy n`ky ivcoN dI BI lµG jWdw hY [

pr haumY nwl AwPirAw hoieAw mn hwQI smwn ho jWdw hY [ auh ikvyN lµGy sUeI dy n`ky ivcoN dI? auQy inmRqw ikQoN?

(A) iqRSnw

1. isrI rwgu m: 5—imTw kir kY KwieAw, kauVw aupijAw swdu—pMnw 50

2. gauVI guAwryrI m: 5—pRwxI jwxY iehu qnu myrw—pMnw 179

3. gauVI m: 5—iqRsnw ibrly kI hI buJI hy—pMnw 213

4. DnwsrI m: 5—vfy vfy rwjn Aru BUmn, qw kI iqRSn n bUJI—pMnw 672

5. swrg m: 5—Awquru nwm ibnu sMswr—pMnw 1224

6. bsMq kbIr jI—surh kI jYsI qyrI cwl—pMnw 1196

7. slok kbIr jI—kbIr BlI mDUkrI— pMnw 1373

8. sUhI lilq PrId jI—byVw bMiD n sikE—pMnw 794

9. slok PrId jI—PrIdw ey ivsu gMdlw—pMnw 1379

Bwv:

(1) hlkwieAw ku`qw by-QvHw ho ky cuPyry dOiVAw iPrdw hY [ cogy dy lwlc ivc PisAw qoqw swrI aumr ipMjry ivc hI guzwrdw hY [

mwieAw dI iqRSnw burI! ies dy Fhy ciVHAw mnu`K kdy ies dy pMjy ivcoN inklx jogw nhIN rihMdw [ iqRSnw dw Ajyhw hlk ku`ddw hY ik idn rwq mwieAw dI ^wqr iek kr dyNdw hY [

(2) icVImwr pMCIAW ƒ PVn vwsqy jwl qwxdw hY, qy aus auqy cogw iKlwr dyNdw hY [ Boly pMCI cogw cugx Aw bYTdy hn, jwl vl auhnW dw iDAwn hI nhIN pYNdw [ mOj nwl cogw cugdy hn, qy ^uS ho ho ky Awpo ivc bolIAW boldy hn [ icVImwr Acncyq jwl iK`c lYNdw hY, qy swry pMCI ivcy Ps jWdy hn [

mwieAw ny moh dw jwl iKlwirAw hoieAw hY [ sB jIv-pMCI ^uSI nwl ies ivc Psdy jw rhy hn [

(3) iqRSnw burI blw! Dn joVn dw cskw pY jwey, qW l`KW kRoVW rupey iek`Ty kIiqAW BI mn nhIN r`jdw [ jy prwey Gr q`kx dI BYVI bwx pY jwey, qW koeI Srm hXw nhIN rih jWdI, Bly bury dI koeI qmIz nhIN rihMdI [

ijs auqy pRBU dI myhr hovy, aus ƒ sqsMg ivc jw ky ies PwhI qoN ^lwsI imldI hY [

(4) bldI A`g ivc l`kVW pweI clo, auh bldIAW jwxgIAW [ A`g ny kdy BI l`kVW swVn qoN nwh nhIN krnI [

iehI hwl iqRSnw dw hY, csikAW dw hY [ mnu`K ƒ cMgy Kwxy Kwx dw cskw pY jwey, in`q in`q suAwdly Bojn Kwx nwl BI kdy Kwx dI iqRSnw ^qm nhIN hovygI [ mnu`K kwm-vwsnw dw iSkwr ho jwey, prwey Gr q`kdw iPrdw hY, vwsnw mu`kdI nhIN [

mwieAw dy jwl ivc PisAw kdy koeI r`ijAw nhIN [

(5) iqRSnw kdy mu`kdI nhIN, ijvyN ku`qy dI Gr Gr Btkxw ^qm nhIN huMdI [

(6) rotI dy tukVy dI ^wqr ku`qw Gr Gr jWdw hY [ kdy iksy Gr dw bUhw Ku`lHw ipAw hovy, mwlk Gr nwh hovy, ku`qw AMdr lµG ky c`kI ƒ c`tx l`g pYNdw hY [ Awtw c`t ky BI ku`qy dI iqRSnw nhIN mu`kdI, jWdw hoieAw c`kI dw prolw BI mUMh ivc PV ky lY dOVdw hY [

iehI hwl iqRSnw-mwry mnu`K dw huMdw hY [ vyKx ƒ BwvyN bVw swaU ipAw jwpy, pr mn dI dSw ku`qy vrgy hI huMdI hY [ iqRSnw kdy r`jdI nhIN [

(7) kcihrIAW ivc jw ky vyKo, muk`dmy krn vwilAW nwl BrIAW peIAW huMdIAW hn; ikqy dIvwnI dwhvy, ikqy &OjdwrI JgVy [ iehI sB JgVy jwiedwdW qy mlkIAqW dy kwrn hI huMdy hn [ in`q keI KUn ^rwby huMdy rihMdy hn [ muk`dimAW ivc Psy GrW dw koeI jIaUx dw h`j nhIN rih jWdw [

AjyhI mlkIAq nwloN qW mMg Kwxw cMgw [ nwh iksy nwl vYr-ivroD, nwh iksy nwl swVw-eIrKw [ mn sdw insicMq qy by-i&kr [

(8) isAwl dI bhwry dirAwvW ivc pwxI QoVHw huMdw hY [ keI QwvW qoN lok dirAw ivcoN gwhx hI lµG jWdy hn [ pr vrKw ru`qy jdoN hVHW dw pwxI kMiFAW qoN bwhr ipAw auCldw hY, kdy v`fy qwrU ƒ BI pwr lµGx dw hOslw nhIN pY skdw [

ksuMBy dy Pu`l vrgI So^-rMg mwieAw ƒ mnu`K ijauN ijauN h`Q pwauNdw hY, iqauN iqauN ies dy mn ivc mwieAw dy moh dIAW lihrW vDIk vDIk auTxIAW SurU ho jWdIAW hn [ sYNkVy, hzwrW, l`KW qy iPr kRoVW rupey joVn dI lwlsw bxdI jWdI hY [ moh dw hVH isroN pry cVH jWdw hY [

iqRSnw dy hVH ivcoN ienswnI izMdgI dI koeI ivrlI byVI shI-slwmiq pwr lµGdI hY [

(9) isAwl dI ru`qy ikswn AwpxIAW pYlIAW ivc srHooN bIjdy hn [ srHoN dw swg ies bhwr dI ^ws vDIAw sbzI hY [ p`qrW ƒ ieqnw psMd nhIN kIqw jWdw, ijqnw gMdlW ƒ [ pYlIAW ivc au~gIAW hoeIAW lµmIAW nrm sufOl gMdlW rwh jWidAW dy mn ƒ iK`c pWdIAW hn [

mwiek pdwrQ iehnW gMdlW vWg mnu`K dy mn ƒ BrmwauNdy hn [ idn rwq mnu`K iehnW dI ^wqr B`j dOV krdw hY, qy Awqmk jIvn dw cyqw hI Bulw dyNdw hY [ ijauN ijauN iehnW pdwrQW leI iqRSnw vDdI hY, keI qrHW dy sihm-du`K klySW dIAW cotW mnu`K dy mn auqy iqauN v`jdIAW rihMdIAW hn ijvyN iksy lK-pqI dy drvwzy auqy KVw pihrydwr GiVAwl ƒ iek iek GMty ipCoN cot mwrdw hY [

(e) pRbl

 1. gauVI m: 3—iesu jug kw Drmu pVhu qum BweI—pMnw 203

 2. gauVI m: 3 CMq—mwieAw sru sblu vrqY jIau—pMny 245-46

 3. slok m: 3 (vwr gUjrI)—mwieAw hoeI nwgnI—pMnw 510

 4. sloku m: 3 (vwr soriT) jnm jnm kI iesu mn kau mlu lwgI—pMnw 650

 5. sloku m: 3 (vwrW qy vDIk)—mwieAw BuieAMgmu srpu hY—pMnw 1415

 6. gauVI guAwryrI m: 5—nYnhu nId pr idRsit ivkwr—pMnw 182

 7. gauVI m: 5—jIvq Cwif jwih dyvwny—pMnw 199

 8. gauVI mwlw m: 5—pwieE bwl buiD suKu ry—pMnw 214

 9. gauVI mwlw m: 5—aubrq rwjw rwm kI srxI—pMnw 215

10. gauVI mwJ m: 5—Kojq iPry AsMK, AMqu n pwrIAw—pMnw 240

11. gauVI bwvn AKrI m: 5—TTw mnUAw Twhih nwhI—pMnw 255

12. gauVI bwvn AKrI m: 5—eyaU jIA bhuqu gRB vwsy—pMnw 251

13. Awsw m: 5—ijin lweI pRIiq soeI iPir KwieAw—pMnw 370

14. Awsw m: 5—Anidnu mUsw lwju tukweI—pMnw 390

15. Awsw m: 5—ien@ isau pRIiq krI GnyrI—pMnw 392

16. Awsw m: 5—mwQY iqRkutI idRsit krUir—pMnw 394

17. gUjrI m: 5—bRhm lok Aru rudR lok, AweI ieMdR lok qy Dwie—pMnw 500

18. DnwsrI m: 5—ijh krxI hovih srimMdw—pMnw 673

19. DnwsrI m: 5—ijin kIny vis ApunY qRY gux—pMnw 673

20. rwmklI m: 5—ghu kir pkrI n AweI hwiQ—pMnw 891

21. slok m: 5 (vwr rwmklI)—imqR ipAwrw nwnk jI mY Cif gvwieAw—pMnw 963

22. mwrU m: 5—mohnI moih lIey qRY gunIAw—pMnw 1008

23. mwrU m: 5—ijsu igRih bhuqu iqsY igRih icMqw—pMnw 1019

24. fKxy m: 5 (vwr mwrU)—kurIey kurIey vYidAw—pMnw 1095

25. slok m: 5 (mwrU kI vwr)—FhdI jwie krwir—pMnw 1097

26. swrg m: 5 (vwr mwrU)—iglI iglI rofVI—pMnw 1097

27. swrg m: 5—mwKI rwm kI qU mwKI—pMnw 1227

28. slok m: 5 (vwrW qy vDIk)—KuBVI kuQwie—pMnw 1425

29. slok m: 5 (vwrW qy vDIk) imRg iqRsnw pyiK Bulxy—pMnw 1425

30. slok m: 5 (vwrW qy vDIk)—dUjI Coif kuvwtVI—pMnw 1426

31. gauVI kbIr jI—kwlbUq kI hsqnI—pMny 335-36

32. gauVI bwvn AKrI kbIr jI—TTw iehY dUir TgnIrw—pMnw 341

33. Awsw kbIr jI—srpnI qy aUpir nhI blIAw—pMnw 480

34. Awsw kbIr jI—swsu kI duKI, ssur kI ipAwrI—pMnw 482

35. Awsw kbIr jI—jig jIvnu AYsw supny jYsw—pMnw 482

36. rwmklI kbIr jI—dunIAw husIAwr bydwr—pMnw 912

37. slok kbIr jI—kbIr mwieAw folnI—pMnw 1365

38. slok kbIr jI—kbIr mwieAw cortI—pMnw 1365

39. slok kbIr jI—kbIr cugY icqwrY BI cugY—pMnw 1371

40. swrMg nwmdyv jI—kweyN ry mn ibiKAw bn jwie—pMnw 1252

41. gauVI rivdws jI—kUpu BirE jYsy dwidrw—pMnw 346

42. sUhI PrId jI—qip qip luih luih hwQu mrorau—pMnw 794

43. slok PrId jI—PrIdw dr drvysI gwKVI—pMnw 1377

Bwv:

(1) Awm qOr qy pMjwb dy hryk ipMf dy bwhrvwr nwl hI bohV Awidk dw CW vwlw koeI v`fw ru`K huMdw hY [ ikswn hlW dy joqRy lw ky mwl fMgr leI p`iTAW dw pRbMD kr ky dupihr dI rotI Kw ky grmI dI bhwry bohV hyT Aw iek`Ty huMdy hn [ ies KulHI bhwry kdy kdy bwzIgr BI Aw phuMcdy hn [ bwzI dw Fol v`jidAW ipMf dy hor bwlk jvwn bu`Fy sB iek`Ty ho jWdy hn [ nt keI iksmW dy krqb ivKWdy hn [ keI GMty swry ipMf vwilAW dw jI cMgw pricAw rihMdw hY [ bwzIgr ƒ coKw dwxw-P`kw iml jWdw hY [

mwieAw dy nt moh ny jgq ivc bwzI rcweI hoeI hY [ sB jIv ies bwzI ivc prc rhy hn qy jIvn-smw AYvyN hwsy ivc hI gvw rhy hn [

(2) mwieAw, mwno, iek smuMdr hY ijs ivc moh dIAW lihrW bVy zorW ivc pY rhIAW hn [ Awqmk jIvn dI byVI ies ivc bVI foldI hY, bVw ^qrw huMdw hY fu`bx dw [ pRBU dw Bjn jhwz hY, Aqy gurU dw Sbd ies jhwz dw mlwh hY [

(3) jMglW phwVW ivc keI QW v`fy v`fy AXdhw qy nwg rihMdy hn [ koeI EBV mnu`K rwhoN KuMJ ky ikqy iksy nwg dy tyty cVH jwey, qW nwg qurq aus dy pYrW qoN vl mwrdw mwrdw aus ƒ AwpxI lpyt ivc lY lYNdw hY [ ies lpyt ivcoN ABwgy ƒ isr& mOq hI CufwauNdI hY [

mwieAw bVI iBAwnk nwgnI! inMidAw eIrKw iqRSnw kwm kRoD Awidk ies mwieAw dy AnykW hI vl hn [ iehnW dI lpyt ivcoN Awqmk jIvn ƒ bcwauxw bhuq AOKw hY [

s`p frdw hY gruV-mMqR qoN, mwieAw v`s AwauNdI hY swD sMgiq dI srn ipAW [

(4) qylI dw kmwm hY kolH¨ ivc iql pIV ky qyl k`Fxw qy vycxw [ auh swrw idn iehI kMm krdw hY [ aus dy h`Q pYr aus dIAW l`qW bwhW hr vyly qyl nwl iQMDIAW hoeIAW rihMdIAW hn [ k`pVy dI iek twkI nwl auh idn ivc keI vwr Awpxy ipMfy qoN iQMiDAweI pUMJdw rihMdw hY [ aus dy BWfy BI qyl nwl ilbVdy rihMdy hn, auhnW ƒ BI qylI aus twkI nwl pUMJ lYNdw hY, qy aus twkI ƒ kolH¨ auqy r`K dyNdw hY [ qylI dI ieh twkI KuMB cwiVHAW BI nhIN inKrdI [ hr vyly ju qyl nwl iQMDI huMdy rihxw hoieAw [

mnu`K dy mn ƒ jnmW jnmWqrW qoN mwieAw dI mYl lgdI AwauNdI hY [ ieh mYl DupxI koeI sOKI Kyf nhIN [ gurU dI myhr nwl iksy ivrly suBwgy dw mn prqdw hY [

(5) s`p ienswn dw bVw ^qrnwk vYrI hY [ ies DrqI auqy hr swl s`pW dy fMgy hoey hzwrW hI mr jWdy hn [ purwxy simAW ivc lok s`p dy fMgy dw ielwj mMqRW nwl hI krdy sn [

mwieAw dw moh mnu`K dy Awqmk jIvn vwsqy bVw ^qrnwk zihr hY [ ijs iksy ƒ BI ieh moh fMg mwrdw hY, aus dy AMdroN mnu`Kqw PuVk pYNdI hY [ gurU dw Sbd ies dI iv`s qoN bcw lYNdw hY [

(6) Zw&l ho ky sOx vwilAW dI GrIN corW dw BI cMgw dwau l`g jWdw hY [ cor koeI n koeI rwh l`B hI lYNdy hn [ qy, jy bUhy hI KulHy rih jwx, qW corW dy pON bwrW [

ies srIr-Gr dw mwlk mwieAw dI nINd ivc su`qw rhy, qW Gr dy bUhy igAwn-ieMdRy cOV-cup`t KulHy rih jWdy hn, kwmwidk cor iehnIN rwhIN Awpxw dwau lgw jWdy hn [

(7) koeI gurgurI swmI qwV ky T`g aus ƒ imiTAweI Awidk ivc DqUrw jW koeI hor nSIlI cIz Kvw dyNdy hn [ jdoN auh by-suriq ho jWdw hY, qW aus dw swrw Dn mwl lu`t lY jWdy hn [

mwieAw jIvW ƒ moh dI Tg-bUtI Kvw ky sB dw Awqmk Dn lutdI jw rhI hY [

(8) mnu`K dw idmwZ ih`l jwey, qW auh keI hwso hIxIAW hrkqW krdw hY [ koeI koeI pwgl AYsw vyKx ivc AwauNdw hY ik auh glIAW bzwrW ivcoN gMdIAW-mMdIAW lIrW iek`TIAW krI jWdw hY, qy iek CotI ijhI gMFVI bMnH ky isr auqy cu`kI iPrdw hY [ glI mh`ly dy bwl CyV^wnI vwsqy jy aus gMFVI ƒ h`Q lw dyx, qW auh swrw swrw idn gwlHW k`Fdw rihMdw hY [

moh dI potlI mnu`K dy isr auqy sryS vWg cMbV jWdI hY [ ‘mYN’ qy ‘mmqw’ dw b`Dw mnu`K g`ly g`ly hryk nwl Kih pYNdw hY [ suK imly cwhy duK, ‘mmqw’ dI potlI su`tx ƒ iqAwr nhIN huMdw [

(9) grmI dI ru`qy keI vwrI vw-vroly auTdy hn [ k`pVw kwZz Awidk koeI hOlI SY aus vw-vroly ivc Ps ky dUr au~cI au~f jWdI hY, qy vw-vroly dy ivc hI PsI rihMdI hY [ drIAwvW ivc keI QweIN GuMmx-GyrIAW pYNdIAW hn [ koeI lkVI SqIrI Awidk aus ivc Ps ky auQy hI c`kr lWdI rihMdI hY, aus gyV ivcoN bwhr nhIN inkl skdI [ myhdy ivc iksy nuks dy kwrn keI bMidAW ƒ c`kr Awaux lg pYNdy hn [ jdoN BI auh qurn iPrn dw jqn krn, c`krW dy kwrn BuM\y ifg pYNdy hn [

mwieAw dw c`kr bVw fwFw! Dn dw joVnw, iviSAW dw Bogxw, ieh AYsy gyV hn ik iehnW ivc PisAw mnu`K bwhr nhIN inkl skdw [ muV muV auQy hI BuAwtxIAW lYNdw hY qy ifgdw hY [ duKI vI huMdw hY, pr gyV dy ivc hI rihMdw hY [

(10) keI ielwikAW ivc pwxI dI bhuq Gwt huMdI hY, KUh bhuq hI fUMGy pu`txy pYNdy hn [ ipMf dy KUh auqy hr AM\wxw isAwxw jWdw rihMdw hY, kdy n kdy iksy n iksy dy KUh ivc if`gx dI Gtnw huMdI hI rihMdI hY [ nyVy dy pwxI vwly swDwrn KUhW ivcoN if`gy ƒ k`Fxw koeI AOKw kMm nhIN huMdw [ Ajyhy KUh huMdy BI hn cOVy [ pr fUMGy KUh Awm qOr qy sOVy BI huMdy hn [ Ajyhy KUh ivc if`gy ƒ bcwauxw sOKw nhIN huMdw [

mwieAw dw moh iek fUMGw sOVw KUh hY [ ies ivc AnykW Awqmk jIvn goqy Kw Kw ky mu`k jWdy hn [ ijs dI bWh gurU PV ley, auh bc inkldw hY [

(11) isAwxw GuimAwr im`tI dy BWfy bxw ky bVI jugiq nwl iek iek kqwr ivc r`Kdw hY, qy iek dUjy dy aupr tInW lw lw ky sWBdw hY [ by-jugq r`Ky BWfy idn ivc keI vwrI Thkx, tu`t jwx qy GuimAwr dI kIqI myhnq AjweIN jwey [

mwieAw dy pRBwv hyT mnu`K dw mn by-jugqw ho jWdw hY, dUijAW nwl JgVdw hY, Thkdw hY, qy keIAW dy idl duKwauNdw hY [ Awp BI duKI qy hor BI duKI [

(12) mwieAw dw moh iek p`kI PwhI hY [ pr ieh PwhI hY bVI hI im`TI suAwdlI [ jgq dy swry jIv ies PwhI ivc Psy pey hn [

(13) swrI isRStI auqy mwieAw dw hI bol-bwlw hY [ igRhsqI qW prq`K hI mwieAw dI ^wqr Awpo ivc fWg-sotw huMdy rihMdy hn [ Brw Brw dw mwrU bx jWdw hY [ pr jyhVy Awpxy vloN igRhsq iqAwg ky jMglW ivc cly jWdy hn, auhnW ƒ kwm-vwsnw dI rwhIN hI jw qVpWdI hY [ in`q Drm-gRMQ pVHn vwly ivdvwnW ƒ loB dI Skl ivc Aw gRsdI hY [

mwieAw dy Asr qoN kyvl auhI bcdw hY jo prmwqmw nwl jwx-pCwx bxwauNdw hY [

(14) dirAw dy duAwly kwhI iplCI kwinAW dw sMGxw bylw huMdw hY, pr drIAw dw kMFw Awm qOr qy sw& qy p`Drw hY, ryq qy im`tI imlI hoeI [ iPr BI koeI mnu`K ieh dlyrI nhIN kr skdw ik Awrwm krn leI, GVI Br sOx leI aus kMFy auqy lyt jwey [ kIh pqw, drIAw dw pwxI kyhVy vyly hyToN hyToN imtI kyr ky swrI iF`g Awpxy ivc fyg ley [

ijnHW KUhW ivcoN pIx leI pwxI BrIdw hY, auhnW auqy crKVI dy nwl l`j vhweI huMdI hY [ jy kdy KUh ivc iksy mnu`K dy vVn dI loV pey, qW ^ws p`kIAW l`jW lY ky do cwr mnu`K mdd krdy hn [ Ajyhw koeI mUrK nhIN ho skdw, ik crKVI dI l`j rsqy KUh ivc auqr jwey, l`j ƒ crKVI vwly isry qoN cUhw kuqr irhw hovy, pr auh mnu`K by-i&kr ho ky aus l`j dw Awsrw PVI imiTAweI KWdw rhy [

mnu`K dI aumr dI l`j ƒ jm-cUhw kuqrdw jw irhw hY, izMdgI dy idn qyzI nwl guzrdy jw rhy hn, pr ieh mzy nwl moh dI KUhI ivc pY ky ivSy ivkwrW ivc msq hY [ aumr ƒ Fwh lgI hoeI hY, pr mnu`K moh dI nINd ivc su`qw ipAw hY [

(15) jMglW ivc B`j jwvo cwhy GrW ivc rho, mwieAw mnu`K ƒ AYsI cuVyl ho ky cMbVdI hY ik ^lwsI krdI hI nhIN [ kwmwidk ies dy srdwr AYsy T`g hn ik ijs nwl XwrI pw lYNdy hn ausy dIAW muSkW bMnH lYNdy hn [

gurU hI bcwauNdw hY ies dI mwr qoN [

(16) DqUrw Awidk nSIlI bUtI imiTAweI ivc Kvw ky T`g Boly Bwly rwhI muswi&rW dw mwl lu`t ky p`qrw vwc jWdy hn [

mwieAw bVI momoTgxI hY [ moh dI TgbUtI Kvw ky sB dw Awqmk Dn lu`tdI jWdI hY [ ies dI mwr qoN kyvl auhI bcdw hY jo gurU dI srn pey [

(17) A`g nwl mkwnW qy kwr^winAW dy sVn dIAW GtnwvW in`q huMdIAW rihMdIAW hn [ iksy dI AngihlI nwl ikqy rqw ku ijqnI icxg l`kV kwT Awidk ivc pY jWdI hY [ auh shjy shjy by-mlUmy Asr krdI jWdI hY [ Gr dy lok rwq ƒ sON jWdy hn, auqny icr ƒ auh A`g kw&I mG auTdI hY [ pqw qdoN hI l`gdw hY jdoN swrw Gr BVk auTdw hY [

iqRSnw dI A`g AMdry AMdr mwr krdI hY [ v`fy v`fy irSIAW munIAW dy Awsn swV ky suAwh kr dyNdI hY [ ieh lukvIN A`g burI zwlm!

(18) GuimAwr jdoN Koqy auqoN BwrI C`t lwh lYNdw hY, qW QkyvW lwhx leI Koqw G`ty ivc suAwh ivc cMgI qrHW lytdw hY [ im`tI G`ty ivc lytxw Koqy dI bVI mn-BwauNdI hrkq hY [ rUVIAW auqy cu`gxw qy suAwh ivc lytxw—Koqy dI sB qoN cMgI rucI iehI hY [ mnu`K cMdn ru`K dI bVI kdr krdw hY [ ies dw lyp sugMDI dyNdw hY, qpS htWdw hY [ pr Koqy ƒ cMdn dy lyp dI kIh swr? Koqw G`ty ivc hI lytygw [

mwieAw dy pRBwv ivc Ps ky mnu`K auhI hrkqW krdw hY ijnHW krky ieQy BI hwso-hIxw hovy qy prlok ivc BI SrimMdw hovy [

(19) T`g DqUrw Awidk nSIlI cIz imiTAweI ivc KuAw ky Boly rwhI muswi&r ƒ lu`t lYNdw hY [

mwieAw mnu`K ƒ Dn joVn dI ieqnI cytk lWdI hY ik mW ipau puqR Brw swk AMg sBnW ivc duPyV pvw dyNdI hY [ Gr Gr iehI hwl ho irhw hY [ jp qp qIrQ-ieSnwn kuJ BI pey kro, mwieAw Agy iksy dI pyS nhIN jWdI [ AMdry AMdr gu`JI mwr mwrdI hY [ bcdw kyvl auh hY jo gurU dI srn Aw ky pRBU dw nwm cyqy r`Kdw hY [

(20) sUrj vl ip`T kr ky Klo jwau, Awpxw prCwvW swhmxy id`sygw [ mnu`K ijauN ijauN ies prCwvyN ƒ PVn leI dOVygw, prCwvW AgWh AgWh dOiVAw jwiegw [ pr hux prCwvyN vl ip`T kr ky dOVo, prCwvW BI ipCy ipCy dOiVAw Awvygw [

mwieAw BI jIvW nwl kuJ ieho jyhI hI Kyf krdI rihMdI hY [ mnu`K swrI aumr ies mwieAw dy ip`Cy hI dOV-B`j krdw hY [ joVdw hY, r`jdw nhIN [ icMqw qy hwhuky bxy hI rihMdy hn [ ivswh BI koeI nhIN [ kdy l`K qy kdy k`K [

jyhVw koeI Bwgvwn mwieAw vloN by-prvwh ho ky pRBU dI Xwd ivc juVdw qy ^lkq dI syvw krdw hY, aus dI ieh syvkw bxdI hY [

(21) cwlwk lok mulµmy ƒ Asl nwloN vDIk cmkIlw bxw dyNdy hn [ gwhk ƒ do cwr idnW ip`CoN hI pqw lgdw hY ik lu`itAw igAw [ SoK rMgW vwly sdw-gulwb Pu`l su`cy gulwb ƒ mwq kr dyNdy hn [ ksuMBy dy Pu`lW nwl lok k`pVy rMigAw krdy sn, rMg bVw So^ huMdw sI, pr do cwr idnW ivc hI ^rwb ho jWdw sI [

mwieAw dI So^I mnu`K dw mn Brmw lYNdI hY, pr Awqmk jIvn gvwc jWdw hY [

(22) kW bVw isAwxw pMCI hY [ kdy ies ƒ imiTAweI dw motw dwxw iml jwey, qy aus vyly ies ƒ Bu`K n hovy, qW aus dwxy ƒ lukwauNdw iPrdw hY [ aus vyly ieh iksy dw ivswh nhIN KWdw [ jy aus ƒ S`k pey ik koeI vyKdw hY, qW aus dwxy ƒ iksy hor QW lY jWdw hY, qy lukw dyNdw hY [ pr vyKo qmwSw! ieqnw isAwxw pMCI, lukwaux vyly BI ieqnI iehiqAwq! iPr BI lukweI cIz ƒ kW kdy l`B nhIN skdw [

mwieAw dI iK`c burI! BYx Brw mW ipau sB pwsoN lukw lukw ky sWBdw hY, koeI bYNkW ivc jmHw krwauNdw hY, koeI mUrK AM\wx Gr ivc hI d`b r`Kdw hY [ pr d`bI hI rih jWdI hY, qy Awp ^wlI-h`Q auT qurdw hY [

(23) CotI hovy, v`fI hovy, hryk m`CI pwxI qoN ivCuV ky qVPdI hY [ pwxI aus dI ijMd dw Awsrw ju hoieAw [

r`b dI Xwd Bulw ky ijs ny BI mwieAw ƒ ijMd dw Awsrw bxwieAw, ausy ƒ mwieAw dI qVPnI l`g geI [ AqIq hovy cwhy igRhsqI, grIb hovy cwhy DnwF, sB dw hwl ieho ijhw huMdw hY [ grIb vl q`ko, aus ƒ hr vyly rotI dw shsw [ DnwF ƒ joVI hoeI dI hr vyly rwKI dI icMqw [ igRhsq C`f ky qIrQW kMFy bYTy hoey BI islW dI mwlkI qoN hI lV pYNdy hn [ igRhsqI ƒ icMqw KWdI hY, swDU ƒ kRoD ncWdw hY [ ijs ny BI pRBU dw p`lw C`ifAw, mwieAw aus ƒ Awpxy lV lw ky ^uAwr krdI hY [

(24) vrKw dI ru`qy ndIAW nwly C`pV toBy sB pwxI nwl Br jWdy hn [ rwhIAW dy rwh ruk jWdy hn, hr pwsy ic`kV qy pwxI hI pwxI [ mINh QMmHx, Du`pW l`gx, qW rwhIAW dy pYrW dI pYCV nwl rsiqAW ivc CotI ijhI pg-fMfI bxdI hY [ aus pgfMfI qy BI muswi&r ƒ iehI fr rihMdw hY ik jy ikqy rqw BI AngihlI nwl pYr iqlHk igAw, qW duv`lI dy ic`kV KoBy ivc if`g ky k`pVy lIVy cOV ho jwxgy [

mwieAw dy hVHW ivc BI Awqmk pYNfy dy rwhIAW dw iehI hwl huMdw hY [ cuPyry moh dI iqlHkx, ivkwrW dw ic`kV [

(25) dirAwvW dy nwl nwl kwhI iplCI qy kwny bhuq au~gdy hn [ ies vwsqy rwhI muswi&r kwhI iplCI Awidk dI rukwvt qoN bcx leI Awm qOr qy drIAw dy kMFy dy isry auqy pgfMfI bxw lYNdy hn [ kMFw p`Drw huMdw hY, qy vyKx ƒ p`kw BI jwpdw hY [

pr ieh kMFw keI vwrI bhuq ^qrnwk swbq ho jWdw hY [ auproN qW ieh p`kw id`sdw hY, auN\ drIAw dw pwxI kMFy ƒ hyToN hyToN Kordw jWdw hY qy v`fIAW v`fIAW iF`gW Fwh lYNdw hY [ keI AM\wx muswi&r if`gdI iF`g qy nwl hI drIAW dy fUMGy vihx ivc ifg pYNdy hn qy jwn gvw lYNdy hn [

mwieAw dy moh dw qyz pRvwh BI AMdroN AMdr Fwh lw ky mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ Awpxy AMdr Zrk kr lYNdw hY [

(26) swvn BwdroN ivc vrKw dy kwrn hryk KulHI peI cIz is`lH jWdI hY, AMdr bwhr hr pwsy is`lH hI is`lH huMdI hY [ Gr ivc ikqy guV dI roVI nµgI peI rih jwey, qW auh is`lH ky ic`p ic`p krn l`g pYNdI hY [

auhnW idnW ivc GrylU m`KI dw BI bhuq zor huMdw hY [ ijqnw hI GrW dy nyVy gMd hovygw, auqnw hI m`KI m`Cr vDygw [ m`KI dw n`k bVw qyz [ nµgI peI is`lHI hoeI guV dI roVI auqy m`KIAW iBx iBx krdIAW Aw bYTdIAW hn, qy ic`p ic`p krdy guV nwl auhnW dy KMB cMbV jWdy hn [ auQy hI mr jWdIAW hn [

mwieAw icpicpy guV dI roVI smwn hI smJo [ iqRSnw-mwry AwauNdy hn, Psdy jWdy hn, qy Awqmk mOqy mrdy jWdy hn [

(27) Gr ivc ijQy ikqy BI t`tI Awidk dw gMd hovy, GrylU m`KI qurq au~f ky aus gMd auqy jw bYTdI hY [ gMd vl ies m`KI ƒ bVI iK`c huMdI hY [ aus gMd qoN ies dy in`ky in`ky pYrW nwl AnykW bImwrIAW dy sUKm ijrm cMbV jWdy hn [ auQoN au~f ky ieh rsoeI ivc BI jw phuMcdI hY, qy rotI Awidk auqy bYT ky Kwx vwilAW leI keI bImwrIAW dw kwrn bxdI hY [

mwieAw ƒ m`KI smwn smJo [ ijQy koeI mn rqw ku BI mlIn ho jwey, qurq aus auqy jw pRBwv pWdI hY [ aus mn ƒ hor fygdI hY, hor fygdI hY, qy aus dI igrwvt dw Asr AnykW hor mnu`KW dy mnW au~qy pw dyNdI hY [

koeI ivrly gurmuK ies qoN bcdy hn [

(28) vrKw-ru`qy dirAwvW ivc hVHW nwl ruVH ky AweI cIknI im`tI qy ryq ikqy ikqy kMiFAW dy nyVy Ql dI Ql iek`TI ho jWdI hY, qy ijlHx bx jWdI hY [ ieh ijlHx auqoN vyiKAW qW swDwrn AwTirAw hoieAw ryqlw QW hI jwpdw hY, pr AMdroN ieh bhuq nrm huMdI hY [ EBV rwhI muswi&r ies dy aupr pYr Drdw hY [ pihlW ieh suAwdlI nrm ryqlI DrqI l`gdI hY [ pr shjy shjy pYr Ku`Bx l`g pYNdw hY [ iPr ijauN ijauN rwhI pYr k`Fx dw jqn krdw hY, iqauN iqauN hor vDIk Ku`Bdw jWdw hY [ pSU qW keI vwrI ieqny Ku`B jWdy hn ik Ps ky ivcy hI mr jWdy hn [

mwieAw-moh dI ijlHx bVI iBAwnk! shjy shjy mnu`K dw mn ABol hI Ku`Bdw jWdw hY [ieqnw Ku`Bdw hY ik Awqmk jIvn dw swh Gu`itAw jWdw hY [

(29) grmI dI bhwry iqhwieAw hrn guAWF iksy drIAw qoN pwxI pIx c`l pYNdw hY [ drIAw dy kMiFAW dI ryq sUrj dIAW ikrnW nwl cmkdI hY [ dUroN hrn ƒ ieauN jwpdw hY ijvyN inqirAw hoieAw byAMq pwxI TwTW mwr irhw hY [ qRyh nwl GwbirAw hoieAw hrn aus id`sdy ilSkdy pwxI vl dOVdw hY [ nyVy pYrW hyTlI ryq qW ryq hI id`sdI hY, BulyKw pWdI hY dUr dI ilSkdI ryq [ so, auh aus Tg-nIry vl dOVdw hY, qy Tg-nIrw BI AgWh AgWh quirAw jWdw hY [ hrn ivcwrw qpdI ryq ivc dOV dOV ky ijMd gvw lYNdw hY [

mwieAw dI ilSk burI! Awqmk jIvn ƒ ieauN swVdI hY ijvyN P`gx dy b`dlW dI ilSk CoilAW dy &sl ƒ suAwh kr dyNdI hY [

(30) isAwl dI ru`qy jdoN drIAwvW dw pwxI Gtx kr ky drIAw gwhx ho jWdy hn, qW rwhI muswi&r byVI ivc cVHn dy QW Awp hI ivcoN dI lµG jWdy hn [ pr qdoN BI ^ws ^ws itkwxy vrqIdy hn, ijQy rwhIAW dy lµGx nwl rsqw rqw p`kw ho jWdw hY [ lWBW qoN lµiGAW fr huMdw hY ik mnu`K ikqy fuMmH ivc n pY jwey, ikqy KoBy ivc n Ps jwey [

brswqI nwilAW ivcoN lµGx vyly qW ies g`l vl ^ws iDAwn dyxw pYNdw hY [

mwieAw dy moh dI ndI ivcoN ausy rsqy lµGo, ijQoN dI ies ndI dy jwxU qy qwrU lµGy hn; nhIN qW Psx dw bhuq ^qrw hY [

(31) kwm-vwsnw dy ADIn hwQI kwgzW dI bxI hQnI auqy moihq ho ky sdw leI pr-ADIn ho jWdw hY [ CoilAW dI iek mu`T ku`jI ivcoN k`Fx dw jqn krdw bWdr pr-ADIn ho ky Gr Gr n`cdw iPrdw hY [ cogy dy lwlc ip`Cy qoqw nilnI ivc Ps ky sdw leI ipMjry ivc kYd ho jWdw hY [

kwmwidk ivkwrW dy Fhy cVHy hoey mnu`K dw Awqmk jIvn sdw dibAw rihMdw hY [

(32) ipAws nwl Gbrwey hoey hrn ƒ sUrj dI qpS ivc cmkdI ryq pwxI nwl BirAw hoieAw srovr jwpdI hY [ ies TgnIry dy ip`Cy dOV dOV ky hrn ijMd gvw lYNdw hY [

iviSAW dI iqRSnw mwieAw-vyVHy mnu`K ƒ Btkw Btkw ky aus dy Awqmk jIvn ƒ mukw dyNdI hY [

(33) Ajwieb-GrW ivc SISy dIAW AlmwrIAW ivc bMd r`Ky hoey s`p vyKo, keI rMgW dy, keI iksmW dy [ bVy hI sohxy huMdy hn [ s`p dI suMdrqw jgq-pRis`D hY [ pr s`p mnu`K dw bVw hI ^qrnwk vYrI hY [ klrwTI DrqI dw s`p ieqnw zihrIlw huMdw hY ik aus dw fMigAw hoieAw bMdw auQy hI FyrI ho jWdw hY [

mwieAw vyKx ƒ bVI sohxI! ies dy AnykW srUp, Dn, iesqRI, puqR, AYSÍrj Awidk [ pr moh dw AYsw qyz fMg mwrdI hY ik Awqmk jIvn auQy hI PuVk pYNdw hY [

(34) muitAwr ivAwhI jw ky shury Gr phuMcdI hY [ auQy s`s shurw, jyT, idEr, ijTwxIAW, idrwxIAW, nnwxW Awidk keI nvyN swkW snbMDIAW nwl aus ƒ vwh pYNdw hY [ ieh swry nvyN swk aus dw qdoN hI Awdr sqkwr krdy hn, jy auh Awpxy pqI dI pRsMnqw dI pwqr bx sky, nhIN qW swry swk lwgU ho jWdy hn [

ijs ijMd-vhutI ny pqI-pRBU ƒ ivswr id`qw, aus dw Awpxw srIr hI hr vyly vFUM vFUM ipAw krdw hY, hr vyly nvyN nvyN Bog mMgdw rihMdw hY, aus dI swrI aumr pMjW nwl JgVidAW hI guzrdI hY [ mwieAw dw dbwau sdw aus auqy itikAw rihMdw hY [

(35) pqMgy ƒ dIvy dI lwt vyKx dw cskw hY [ swvx dy mhIny pqMgy DrqI ivcoN inkldy hn [ Swm vyly dIvy jgidAW hI AnykW pqMgy au~f au~f ky dIvy dI lwt ƒ nyVy ho ho ky vyKdy hn [ mUrK pqMgy ƒ ieh smJ nhIN ik A`g dy nyVy igAW A`g swV dyvygI [ A`KW dy ivSy ivc PisAw pqMgw jwn gvw lYNdw hY [

mnu`K Dn qy iesqRI dy moh ivc Zlqwn ho jWdw hY [ mUrK ƒ ieh soc nhIN PurdI ik ies rs dy kwrn Awqmk jIvn dI mOq huMdI jw rhI hY [ mwieAw dw pRBwv bVw pRbl!

(36) corI dw ieiqhws Swied mnu`K dy jnm qoN hI SurU hoieAw hoieAw hY [ ijauN ijauN mnu`K huiSAwr huMdw jw irhw hY, iqauN iqauN corI T`gI BI kmwl dI huiSAwrI nwl hox l`g peI hY [ rwq ƒ su`qy pey lokW dy GrIN sMnH l`g jwxI qW swDwrn ijhI g`l hY [ huiSAwr T`g cusq cwlwk bMidAW qoN BI idn-idhwVy auhnW dy h`QoN hI mwl lY jWdy hn [ ikqy ip`ql ƒ sonw bxw ky ivKwieAw jWdw hY, ikqy rupey dUxy krn dI lwlsw id`qI jWdI hY, ikqy kory kwZzW qoN not bnwaux dw ckmw id`qw jWdw hY [

Drm-pusqkW pVH ky mnu`K Awpxy vloN pMifq igAwnI bx jWdw hY, hornW ƒ Drm dw rsqw ivKWdw hY [ pr aus dw Awpxw mn iv`idAw dy mwx ivc hwQI smwn ho jWdw hY [ r`b ƒ imlxw sI inmRqw Dwr ky, auh ikqy nyVy nhIN FukdI [ Awpxy vloN jwgdw hI Awqmk rws pUMjI lutw lYNdw hY [

(37) srdy-pujdy lok Awpxy GrW ivc lvyrw r`Kdy hn [ svwxIAW svyry au~T ky rwq dw jmwieAw dhIN cwtIAW ivc pw ky mDwxIAW nwl irVkdIAW hn qy m`Kx k`F ky t`br ivc vrqdIAW hn [ AWF guAWF dy grIb lok auhnW dy GrW qoN l`sI mMg ky lY jWdy hn [ ivcwry grIb l`sI lY ky BI sO sO Sukr krdy hn [ ijnHW dhIN irVikAW auhnW ƒ m`Kx BI imilAw qy l`sI BI [ pr pwxI ƒ irVikAW kIh, imly?

ijnHW suBwigAW ny dunIAw dI ikrq-kwr kridAW suAws suAws isrjxhwr pRBU ƒ cyqy r`iKAw, auhnW mnu`Kw jnm dw Asl mnorQ BI hwsl kr ilAw [

(38) dunIAwdwrW ƒ T`gx leI T`g lok AYsy AYsy FMg vrqdy hn ik kmwl kr dyNdy hn, bVy bVy isAwxy qy cwlwk bMidAW dy kMn kqr lYNdy hn [ pr auhI bMdy iehnW dy Fhy cVHdy hn ijnHW dy AMdr CyqI hI ibnw-myhnq dy AmIr bxn dI A`g l`gI huMdI hY [

mwieAw ienswn ƒ T`gx vwsqy keI Bys DwrdI hY [ ies qoN auhI bcdw hY ijs dI suriq pRBU-crnW ivc rihMdI hY [

(39) kUMjW sYlwnI pMCI hn [ PbvIN ru`q Anuswr dys dysWqrW ivc au~f ky clIAW jWdIAW hn, Awpxy Asl vqn qoN sYNkVy hzwrW mIl dUr [ dUr duryfy dysW ivc cogw cugdIAW hn, aufwrIAW lWdIAW hn, pr AwpxI suriq sdw Awpxy ip`Cy vqn ivc rih gey b`icAW ivc r`KdIAW hn [

swvx dy mhIny kwlIAW GtW cVHdIAW hn, vrH ky jl Ql kr dyNdIAW hn, C`pV toBy qwlwb sB nkw nk Br jWdy hn [ pr vyKo Bwg ppIhy dy! auh ivcwrw pwxI ƒ qrsdw hI rihMdw hY [

Bwg-hIx mnu`K! isrjxhwr krqwr hr QW ivAwpk hY, pr mwieAw-moihAw mnu`K ivCuV ky sdw duKI rihMdw hY [ ies dI suriq sdw mwieAw ivc hI rihMdI hY [

(40) Sihd dIAW m`KIAW swrw idn Pu`lW dy rs ivcoN Sihd lY lY ky Awpxy C`qy ivc iek`Tw krdIAW hn [ pr mnu`K C`qy ivcoN swrw Sihd incoV lYNdw hY, auh ivcwrIAW q`kdIAW rih jWdIAW hn [ gW Awpxy v`Cy vwsqy du`D Awpxy QxW ivc iek`Tw krdI hY, gu`jr auh swrw du`D co lYNdw hY [

kYsI mOj nwl m`CI KulHy pwxIAW ivc qwrIAW lWdI rihMdI hY, pr jIB dw cskw burw! kuMfI ivc Ps ky jwn gvw lYNdI hY [

iqRSnw ADIn ho ky mnu`K idn rwq Dn joVdw rihMdw hY [ Aw^r Dn DrqI ivc d`ibAw hI ipAw rih jWdw hY, qy mnu`K dw srIr im`tI ivc iml jWdw hY [

(41) KUh ivc v`sdy f`fUAW ƒ auh KUh hI swrI dunIAw pRqIq huMdw hY [

suAwrQ dI qMgidlI ivc PisAw mnu`K Awpxy qy Awpxy in`ky ijhy prvwr dy ih`qW qoN vDIk nhIN soc skdw [

(42) iksy ndI dw pwxI kMiFAW qoN auCl ky iksy toey ivc pY jwey, qy ndI nwloN sMbMD tu`t jwey, qW kuJ idnW ipCoN auh pwxI gMdw ho jWdw hY, aus ivc kIVy pY jWdy hn [ BKdw kolw A`g ivcoN bwhr k`F idau, bu`J ky kwlw ho jwiegw [ bsMq ru`qy jdoN AMbW ƒ bUr pYNdw hY, koiel Aw ky AMbW au~qy bYTdI hY qy ‘kU kU’ krdI hY [ aus dI sur bVI vYrwg-BrI huMdI hY, ieauN jwpdw hY ijvyN Awpxy pRIqm dy ivCoVy ivc ro rhI hY [ koiel dw rMg BI kwlw hY [ kvIAW ƒ ieauN pRqIq huMdw hY, ijvyN ivCoVy ny aus ƒ swV ky kwlI kr id`qw hY [

pRBU-crnW qoN ivCuVy pRwxI dw ihrdw ivkwrW nwl, mwno, kwlw ho jWdw hY [ izMdgI dw rsqw bVw ibKVw bx jWdw hY, kdm kdm qy TokrW, kdm kdm qy icMqw i&kr qy hwhuky [

(43) iksy mkwn ƒ A`g l`g jwey, qW guAWFI Aw ky au~dm nwl buJw dyNdy hn [ pr jy Gr dy mwlk ƒ A`g dw pqw hI n l`gy, qy auh AMdr hI su`qw rhy, qW guAWFIAW ƒ qdoN hI pqw l`gdw hY jdoN swrw Gr bl au~Ty [ Gr dw mwlk BI AMdr hI sV ky suAwh ho jWdw hY [

mwieAw dw moh bVI ^qrnwk gu`JI A`g hY, ies dw pqw hI nhIN l`gdw [ AMdry AMdr mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ swV dyNdI hY [ iPr ieh moh ieqnw im`Tw BI l`gdw hY ik ies dI potlI su`tx ƒ BI jI nhIN krdw [ ienswn igly-guzwrI BI krdw hY qy pMf isr auqy cu`kI BI r`Kdw hY [

(s) mwx kUVw

 1. slok m: 2 (vwr sUhI)—rwiq kwrix Dnu sMcIAY—pMnw 787

 2. isrI rwgu m: 4—idnsu cVY iPir AwQvY—pMnw 41

 3. pauVI m: 4 (vwr soriT)—eyh BUpiq rwxy rMg, idn cwir suhwvxw—pMnw 645

 4. pauVI m: 4 (soriT kI vwr)—Dnu sMpY mwieAw sMcIAY—pMnw 648

 5. isrI rwgu m: 5—GVI muhq kw pwhuxw—pMnw 43

 6. isrI rwg m: 5—Blky auiT ppolIAY—pMnw 43

 7. gauVI guAwryrI m: 5—bhuqu drbu kir mnu n AGwnw—pMnw 179

 8. gauVI m: 5—Awpn qnu nhI, jw ko grbw—pMnw 187

 9. gauVI m: 5—grbu bfo, mUlu ieqno—pMnw 212

10. gauVI suKmnI m: 5—Aink Bwiq mwieAw ky hyq—pMnw 268

11. gauVI suKmnI m: 5—DnvMqw hoie kir grbwvY—pMnw 278

12. gauVI suKmnI m: 5—sMig n cwlis qyrY Dnw—pMnw 288

13. pauVI m: 5 (vwr gauVI m: 4)—Bgq jnW kw rwKw hir Awip hY—pMnw 316

14. slok m: 5 (gauVI kI vwr)—vwaU sMdy kpVy, pihrih grib gvwr—pMnw 318

15. Awsw m: 5—rwj imlk jobn igRh soBw—pMnw 379

16. Awsw m: 5—BUpiq hoie kY rwju kmwieAw—pMnw 391

17. Awsw m: 5—auiT vM\u vtwaUiVAw, qY ikAw icru lwieAw—pMnw 459

18. gUjrI m: 5—pRQmy griB mwqw kY vwsw—pMnw 497

19. gUjrI m: 5—mwq ipqw BweI suq bMDp—pMnw 499

20. dyvgMDwrI m: 5—cMclu supnY hI aurJwieE—pMnw 531

21. ibhwgVw m: 5 CMq—boil suDrmIiVAw, moin kq DwrI rwm—pMnw 547

22. soriT m: 5—rqnu Cwif kaufI sMig lwgy—pMnw 615

23. jYqsrI m: 5 CMq—pwDwxU sMswru, gwrib AitAw—pMnw 705

24. tofI m: 5—mweI mwieAw Clu—pMnw 717

25. sUhI m: 5—bury kwm kau aUiT KloieAw—pMnw 738

26. sUhI m: 5—bhqI jwq kdy idRsit n Dwrq—pMnw 743

27. sUhI m: 5 CMq—suix bwvry, qU kwey dyiK Bulwnw—pMnw 777

28. iblwvlu m: 5—ibKY bnu PIkw iqAwig rI sKIey—pMnw 802

29. iblwvlu m: 5—imrqu hsY isr aUpry—pMnw 809

30. iblwvl m: 5—ibnu hir kwim n Awvq hy—pMnw 821

31. rwmklI m: 5—isMcih drbu dyih duKu log—pMnw 889

32. mwrU m: 5 AMjulIAw—ibrKY hyiT siB jMq iekTy—pMnw 1019

33. slok m: 5 (vwr mwrU)—Tgw nIhu mqRoiV—pMnw 1099

34. slok m: 5 (mwrU kI vwr)—ghfVVw iqRix CwieAw—pMnw 1096

35. slok m: 5 (vwr mwrU)—myrI myrI ikAw krih—pMnw 1101

36. kydwrw m: 5—hir ibnu jnmu AkwrQ jwq—pMnw 1120

37. sveIey sRI muK bwk´ m: 5—ry mn mUs, iblw mih grbq—pMnw 1387

38. Awsw kbIr jI—jb lgu qylu dIvy muiK bwqI—pMnw 477

39. Awsw kbIr jI—bwrh brs bwlpn bIqy—pMnw 479

40. kbIr jI—rwm ismru, pCuqwihgw mn—pMnw 1106

41. DnwsrI nwmdyv jI—ghrI kir kY nIv KudweI—pMnw 692

42. soriT rivdws jI—jl kI BIiq, pvn kw QMBw—pMnw 659

43. bsMq rivdws jI—quJih suJMqw kCU nwih—pMnw 1196

44. slok PrId jI (m: 5)—PrIdw grbu ijn@w vifAweIAw—pMnw 1383

45. sRI rwgu byxI jI—ry nr grB kuMfl jb AwCq—pMnw 93

Bwv:

(1) jgq ivc mnu`K dI izMdgI rYx-bsyry vWg hI hY [ ieQy joiVAw Dn ieQy hI rih jWdw hY [ iPr BI auh mnu`K ieh mUrKqw krdw clw Aw irhw hY [

(2) KUh ivc vhweI hoeI l`j ƒ auqy isr qoN jy cUhw in`q shjy shjy kuqrdw rhy, qW aus l`j dw kIh Brvwsw? Aw^r tu`t ky KUh ivc jw peygI [

swvx dI islH ivc icpicp krdy guV auqy m`KI Aw bYTdI hY [ aus dy pYr dy KMB guV dy nwl hI cMbV jWdy hn [ m`KI auQy hI ijMd gvw lYNdI hY [

mnu`K swrI aumr mwieAw dy im`Ty moh ivc PisAw rihMdw hY, qy auDroN aumr shjy ^qm ho ky jIvn-bwzI hr jWdI hY [

(3) ksuMBy dy So^-rMgy Pu`l mn ƒ iK`c pWdy hn, pr iehnW dI mOj-bhwr do idnW dI hI huMdI hY [

mwiek pdwrQ bVy suAwdly hn, pr cwr idnW dI hI Kyf hY [

(4) Dn pdwrQ, mhl-mwVIAW, hwQI GoVy—iehnW nwl swQ cwr idnW dw hI huMdw hY [ ijMd dw AslI swQI pRBU dw nwm hY [

(5) ikswn Awpxy Kyq ivc kxk Awidk bIjdw hY [ swDwrn qOr qy qW iehI inXm smiJAw jWdw hY ik p`kx qy &sl v`iFAw jwiegw [ pr keI vwrI loV Anuswr ikswn hrI KyqI hI v`F lYNdw hY [ KyqI ies mwmly ivc kIh ienkwr kr skdI hY?

ies BulyKy ivc rihxw Bu`l hY ik mOq ibrD aumry hI AwvygI [ Awqmk jIvn dI pRPu`lqw vwsqy kdy BI twl-mtolw nhIN krnw cwhIdw [

(6) b`krIAW GoVIAW KoqIAW Awidk pSUAW dy Coty b`cy vyKo, t`pdy klol krdy kYsy sohxy l`gdy hn! iesy qrHW icVIAW kbUqr Awidk pMCI tposxIAW mwrdy mn ƒ BwauNdy hn [ kdy iksy ƒ mOq cyqy nhIN huMdI [

mwieAw dy moh ivc PisAw mnu`K BI t`pdw iPrdw hY [ mOq Afol hI Aw dbocdI hY [

(7) supny ivc keI vwrI bVy rMg qmwSy vyKIdy hn [ swrw idn myhnq mjUrI kr ky Q`ky hoey ZrIb ƒ rwq su`iqAW supny ivc jy Dn l`B pey, rwj iml jwey, aus dy idl dI aus vyly dI ^uSI auhI jwxdw hY [ pr svyry jdoN au~T ky Awpxy cuPyry auhI purwxI Bu`K nµg vyKdw hY, qW aus dw idl bih jWdw hY, aus dy AMdroN hwhukw inkldw hY [

ivgwry PV ky ZrIb dy isr auqy rupieAW dI QYlI cukw idau, aus ivcwry ƒ ies dw kIh lwB! KyqW dw mwlk iksy kMmIN ƒ rwKw ibTw dyvy qW aus rwKy ƒ auhnW lih lih krdy KyqW dI kwhdI ^uSI?

mwieAw dw mwx JUTw [ supny dI Kyf hI hY [ ^wlI-h`Q mnu`K qur pYNdw hY [

(8) puqR iesqRI sonw cWdI GoVy mhl-mwVIAW sBnW nwloN AMq ƒ swQ Cu`t jWdw hY [ hor qW ikqy rhy, ieh nwl-jMimAw srIr BI ieQy hI rih jWdw hY [

mwieAw dI mmqw JUTI!

(9) jUey dI hwr burI! juAwrIAw ijauN ijauN jUey dy dwA hwrdw hY iqauN iqauN aus dy AMdr jUAw Kyfx dI hor A`g m`cdI hY [

iehI hwl hY iqRSnw dw [ kdy mukdI nhIN [ auDroN srIr jvwb dy jWdw hY [

(10) iksy qury jWdy rwhI muswi&r nwl pwey ipAwr dI kIh pWieAW? ru`K dI CW sUrj dy Awsry hI hY [

mwieAw dIAW mOjW in`q nhIN rihMdIAW [

(11) l`KW kRoVW rupieAW dw mwlk hovy, mrn vyly iek qIly ijqnw Dn BI nwl nhIN jw skdw [ &OjW dy srdwr dw srIr BI mOq ipCoN pl ivc sV ky suAwh ho jWdw hY [

dunIAw dw mwx kUVw!

(12) Dn, kutMb, rwj-Bwg, GoVy, hwQI—mOq AwieAW iehnW nwloN swQ mu`k jWdw hY [

AYSvrj dy mwx qy dyvxhwr dwqwr ƒ ivswr dyxw mUrKqw hY [

(13) hry &sl dI qW kuJ idn Kyq ivc it`ky rihx dI Aws ho skdI hY; jdoN &sl p`k igAw, A`j BI k`itAw Blky BI k`itAw smJo [

bu`Fy hoieAW BI mwieAw dI hI lgn XkInI Awqmk mOq dI inSwnI hY [

(14) rqw ku hvw ih`ilAW au~f pYx vwly bVy bwrIk rySmI k`pVy pihn ky mnu`K mwx krdw hY, AwpxI jvwnI qy AmIrI dw [

mwx kwhdw? mOq sB kuJ swV ky suAwh kr dyNdI hY [

(15) hkUmq dy nSy ivc mnu`K keIAW nwl vYr shyV lYNdw hY [ qwkq dy Awsry AwkV ivc Aw ky AwKdw hY ik vYrIAW ƒ bMnH lvWgw mwr mukwvWgw [ pr ieh AfMbr kUVw hI hY [ ijvyN jgq ivc ^wlI-h`Q AwauNdw hY, iqvyN ^wlI-h`Q hI qur pYNdw hY [

hwQI ƒ sw& suQry pwxI ivc ieSnwn krweI jwvo; pr aus dy BwgW ivc suAwh hI hY jo aus ny nHwvx ipCoN ipMfy auqy pw lYxI hY [

(16) k`cy GVy auqy GuimAwr ikqnI hI icqRkwrI krdw jwey, pwxI dIAW cwr iC`tW ipAW aus ny zrUr gl jwxw hY [

Dn, hkUmq, &OjW, mhl-mwVIAW, v`fw prvwr—ieh sB supny dy rMg-qmwiSAW vWg hI hn [

(17) hrnW dy iSkwrI hnyrI rwqy jMgl ivc cwnx krdy hn, hrn aus rOSnI vl dOiVAw Aw ky kwbU Aw jWdw hY [ m`KI im`Ty auqy cMbV ky jwn gvwauNdI hY [ fUMGy toey ivc kwZzW dI bxweI hQnI ƒ vyK ky kwm-v`s hwQI toey ivc ifgdw qy Zulwm ho jWdw hY [ muswi&r rsqy dy rMg-qmwSy vyKx ivc ru`J ky Awpxw pYNfw Kotw kr lYNdw hY [

A`KW dy Bog, jIB dw cskw, kwm-vwsnw—Ajyhy AnykW Tyfy jIv-muswi&r ƒ mnu`Kqw dy rsqy qoN auKyVdy rihMdy hn [ Aw^r aumr dI muhlq pu`g jWdI hY [

(18) mzdUr dy isr auqy hzwrW rupieAW dI QYlI hovy, aus ƒ qW do cwr Awny BwVw hI imlxw hY [ QYlI mwlk dy Gr [

Dn joiVAw, mhl-mwVIAW auswry, puqR iesqRI swk snbMDI Xwr imqR bxwey [ jdoN lµmy s&r dI iqAwrI hoeI, koeI iek pYr BI nwl nhIN jw skdw [

(19) swk snbMDI, Dn mwl—mOq AwieAW sB swQ mu`k jWdy hn [

(20) supny ivc vyKy hoey rMg qmwSy jwgidAW hI mu`k jWdy hn [ ksuMBy dy Pu`lW dw rMg So^ qW huMdw hY, pr kwiem do cwr idn hI rihMdw hY [

mwieAw dy swQ dI pWieAW BI ieqnI ku hI hY [

(21) moh dI nINd ivc su`qw hoieAw mnu`K puqR iesqRI Dn rwj-mwl Awidk ƒ Awpxy jwx ky iehnW dI mmqw ivc PisAw ipAw hY [ pr ieh swrw swQ k`cw hY [

cwnxI rwqy AwkwS vl au~Tdw DUMAW mhl-mwVIAW jwpx l`g pYNdw hY [ hvw dw bu`lw AwieAw, qy auh Gr-mhl BI Zwieb [

(22) su`qy ipAW supny ivc keI vwrI pYsy rupey duAwnIAW cuAwnIAW dy FyrW dy Fyr l`B ky iek`Ty kr leIdy hn [ pr jwg KulHidAW swr h`Q ^wlI hI rih jWdy hn [ supny ivc iek`Ty kIqy rupieAW dy v`ty koeI iek kOfI BI dyx ƒ iqAwr nhIN huMdw [

iqhwieAw hrn TgnIry ipCy dOV dOV ky ijMd gvw lYNdw hY [

izMdgI cwr idnW dI Kyf [ byAMq lµmy s&r ivc iek supnw ijhw [ ikqnI ABwgqw hY ik mnu`K ies supny dI mwieAw ^wqr Awqmk guxW dw vxj Bulw bYTdw hY! mwieAw-TgnIry ipCy dOV dOV ky Awqmk mOq shyV lYNdw hY [

(23) jUey dI cytk burI! juAwrI ijauN ijauN bwzI hwrdw hY, jUey dw cskw sgoN hor hor vDdw hY [

lµmy s&r ivc ipAw muswi&r rsqy ivc srwvW muswi&r-^winAW ivc rwqW guzwrdw hY [ auhnW srwvW ivc imldy hor rwhIAW nwl pRIq kr ky jy auQy hI auh bYT jwiegw, qW aus dw pYNfw Kotw hovygw [

mnu`K iek muswi&r hY [ au~cw Awqmk jIvn ies dI mMzl hY [ pr rsqy ivc iesqRI puqR swk AMg imly swQIAW nwl prc ky ieh izMdgI dw inSwnw Bulw bYTdw hY [ jIvn-bwzI hrdI jWdI hY [ ieh hwr ieqnI im`TI lgdI hY ik hwrdy jwxw hI jIvn-mnorQ bx jWdw hY [

(24) goihAW qy lkV dI A`g bwlIey [ kuJ icr ip`CoN jy hor l`kVW gohy pwxy bMd kr dyeIey, qW BI A`g GVI do GVIAW mGdI rhygI [ pr k`KW dI A`g ivc k`K pwxy bMd kro, ausy vyly bu`J jwiegI [

BwdroN dI kVwky dI Du`p ivc pYNfy ipAw rwhI bVw Gwbrdw hY [ koeI inkI ijhI bdlI sUrj dy A`gy Aw ky rqw CW kr dyvy, qW rwhI ƒ, mwno, jwn pY jWdI hY [ pr ies CW dw kIh Brvwsw? hvw dw bu`lw AwieAw, qy bdlI au~f geI [

hVHW dy pwxI sdw nhIN it`ky rihMdy [ hW, lµGdy lµGdy lokW dy &sl fMgr-v`Cy qy Gr-Gwt brbwd kr jWdy hn [

mwieAw iek in`kw ijhw JUtw hI dyNdI hY, pr ies dy v`ty Awqmk jIvn roVH ky lY jWdI hY [

(25) hryk ienswn Awpxy rozwnw jIvn ivc vyKdw hY ik aus dy keI AzIz imqR swk snbMDI Awpo AwpxI vwrI ieQoN qury jw rhy hn, qy joiVAw kmwieAw ieQy hI C`f jWdy hn [ iPr BI ieh nhIN ivcwrdw ik ieh idn myry auqy BI Awvygw [

iPr ieqnw lwlc ikauN?

(26) ndI dw pwxI shjy shjy Awpxy vihx vihMdw clw jWdw hY [ jyhVy pwxI A`j iek p`qx qoN lµG jWdy hn, auhnW muV kdy auQy nhIN Awauxw [

izMdgI dy guzrdy idn muV vwps kdy nhIN imlxy [ iPr ieh ieqnI by-prvwhI nwl aus mwieAw dI ^wqr hI ikauN gvwey jwx, ijs ny swQ nhIN inbwhuxw?

(27) do cwr idn hI So^I ivKwlx vwly ksuMBy dy Pu`l au~qy msq ho jwxw—ikqnw kmlw-pn hY ienswn dw!

mwieAw dI SoKI ksuMBy smwn hI hY [

(28) rwq vyly GrW dw DUMAW jdoN auqWh AwkwS vl auTdw hY, qW cwnxI rwqy keI vwrI ieauN BulyKw pYNdw hY ijvyN AwkwS ivc mkwn bxy hoey hn [ qpdI ilSkdI ryq ƒ pwxI dw fl fl krdw qlwb smJ ky hI iqhwieAw hrn ivcwrw dOV dOV ky ijMd gvw lYNdw hY [ ru`K dI CW kdy ieko QW itkI nhIN rih skdI [ ijauN ijauN sUrj cVHdw qy Fldw hY, iqauN iqauN CW Awpxw itkwxw C`fdI jWdI hY [

mwieAw dw swQ kdy qoV nhIN inBdw [ iPr BI mnu`K dI swrI aumr iesy dOV-B`j ivc ivArQ lµG jWdI hY [

(29) ksuMBy dy Pu`lW dw rMg bVw So^ huMdw hY [ iehnW Pu`lW nwl lok k`pVy BI rMgdy sn [ gUVHw rMg mn ƒ bVw BwauNdw sI [ pr do iqMn idnW ivc hI rMg iPt jWdw sI [

keI T`gIAW &ryb kr ky mnu`K Dn kmWdw hY [ ies dI mUrKqw ƒ vyK vyK ky mOq isr auqy h`sdI hY [ Aw^r srIr im`tI ivc rl jWdw hY, qy T`gIAW &ryb krn vwlw jgq qoN ^wlI-h`Q hI clw jWdw hY [ ikqnw ABwgw hY ienswn [

(30) k`KW kwinAW dw koTw auswr bxw ky, aus ivc A`g bwl ky by-prvwhI nwl bYTxw—koeI kmlw hI ieh mUrKqw krdw hY [

iehI pWieAW hY ies srIr dI [ kwmwidk ivkwrW dI ijqnI hI qyz A`g ies ivc bldI rhygI, auqnw hI CyqI ieh sV ky suAwh ho jwiegw [

pr cogw iKlirAw vyK ky pMCI ƒ psry jwl dI su`D nhIN rihMdI [

(31) ikqnw AOKw ho ho ky, qy dUijAW ƒ AOKw kr kr ky, mnu`K idn rwq mwieAw joVdw rihMdw hY! pr jdoN srIr C`ifAw, mwieAw ieQy hI iksy hor dy kMm Aw geI [ joVn vwlw ^wlI-h`Q hI igAw [

iek Ajb im`Tw supnw hY ieh!

(32) idn fu`bx vyly AwbwdI qoN bwhr iksy ru`KW dI JMgI ivc idRS vyKx vwlw huMdw hY [ kW; lwlHVIAW, Gu`GIAW, qoqy Awidk keI SRyxIAW dy pMCI, jo swrw idn cogw cugx vwsqy Awly duAwly dUr dUr qk in`kIAW in`kIAW aufwrIAW mwrdy rihMdy hn, Swm vyly sUrj dI rOSnI GtdI vyK ky rYx-bsyry leI aus JMgI dy ru`KW dIAW thxIAW auqy Aw bYTdy hn [ koeI Awpxw AwlHxw nhIN, JMgI ivc koeI QW AYsI nhIN ijs ƒ koeI pMCI AwpxI kih sky [ ijs tihxI auqy bYT gey, auh Gr ho igAw swrI rwq aus tihxI ƒ poNhicAW nwl Gu`t ky PV r`Kdy hn [ rwq mu`kdI hY, sUrj dI lo lgdI hY [ auh swry pMCI auQoN au~f jWdy hn [

dunIAw ivc mnu`K dw ieauN rYx-bsyrw hI hY [ mwx kwhdw?

(33) DrqI qoN AwkwS vl au~Tdy DUMeyN ƒ rwq vyly cMdRmw dI cwnxI ivc vyK ky ieh tplw nwh Kwvo ik ieh koeI suMdr Sihr ausirAw hoieAw hY [

do GVIAW dy mwiek mOj-myly ijMd ƒ Aw^r bhuq ^uAwr krdy hn [

(34) su`ky hoey Gwh qy kwinAW nwl g`fw l`d ky aus dy pws A`g bwl bwl ky bYiTAW kdy n kdy A`g l`g hI jwiegI, qy sB kuJ sV ky suAwh ho jwiegw [

ivkwrW dI A`g ny Awqmk jIvn dI komlqw ƒ swV ky suAwh krnw hI hY [

(35) bVIAW fUMGIAW p`kIAW nIhW pu`t ky auswry hoey p`ky mkwn BI Bucwl dy qkVy Joly AwieAW Fih ky FyrI ho jWdy hn [ pr jyhVy koTy pihlW hI ryq auqy auswry hoey hox, auhnW dw r`b hI rwKw!

srIr dw kIh Brvwsw kyhVy vyly Fih pey? iqRSnw qy mmqw dy hVH qoN ies ƒ bcw ky r`Ko [

(36) Bolw hrn TgnIry ip`Cy dOV dOV ky ijMd gvw lYNdw hY [ ru`K dI CW kdy iek itkwxy qy nhIN rhI [

Dn qy jvwnI dw mwx BI kUVw [

(37) cUhw AwpxI Ku`f ivc bVI cusqI nwl dOiVAw iPrdw hY [ bwhr Ku`f dy mUMh pws ib`lI qwk lweI bYTI rihMdI hY [ cUhw Ku`f ivcoN Ajy isr au~cw krdw hI hY ik ib`lI J`t aus ƒ kwbU kr lYNdI hY [

mOq ny ijMd ƒ Aw hI dbocxw hY [ Dn sMpq dy moh dy hnyry ivc hI au~lU vWg qury iPrnw mUrKqw hY [

(38) dIvw auqnw icr hI cwnx dyvygw, ijqnw icr aus ivc qyl qy v`tI hY [ dIvw bu`iJAW Gr ivc hnyrw hI hnyrw [

jd qk ijMd qy pRwx srIr ivc rumkdy hn, srIr quirAw iPrdw hY [ ieh mu`ikAW srIr Fih FyrI [ iPr ies ƒ koeI pl vDIk BI Gr ivc nhIN r`Kdw [

(39) su`ky hoey qlwb dw pwxI bwhr auClx qoN rokx leI v`tW KVIAW krn dw kIh lwB? aus ivc pwxI hI nhIN [ auClygw kIh? ijs Kyq ivcoN &sl v`F ilAw hovy, aus dy duAwly vwV ikauN dyxI hoeI? koeI mUrK hI Ajyhy au~dm krdw iPrygw [

pr vyKo mnu`K dI mUrKqw! bwlpn qoN ibrD aumr qk mwieAw dI mmqw dy kMm hI krdw rihMdw hY [ mOq Awaux qy auh mwieAw mhl-mwVIAW ieQy hI pey rih jWdy hn [

(40) ikqnw hI suMdr, mulwiem qy p`kw kwZz hovy, pwxI ivc pYNidAW hI gl jWdw hY [

Dn qy juAwnI dI pWieAW kwZz ijqnI hI smJo [

(41) durjoDn qy rwvx vrgy rwj Bwg dw mwx kr kr ky Aw^r K`t ky kIh lY gey?

mwieAw dw swQ k`cw hY [ mwieAw dIAW mOjW jIvn-AwdrS nhIN hn [

(42) pMCI ƒ ijQy rwq Aw jwey, auQy hI iksy ru`K dI tihxI au~qy bYT ky rwq guzwr lYNdw hY; ikqy mlkIAqW nhIN bxwauNdw, ikqy m`lW nhIN m`ldw [

ies srIr-ipMjr ivc ijMd dw bsyrw BI pMCI vWg hI GVI-pl dw hY [ sOx vyly v`D qoN v`D swFy iqMn h`Q QW mnu`K m`ldw hY, pr swrI aumr mlkIAqW bnwx dy Awhr ivc rih ky jIvn-bwzI hwr jWdw hY [ srIr Aw^r suAwh dI FyrI [

(43) BwdroN dy mhIny ryqly ijhy QwvW qy Gwh-bUt dy nyVy qyVy KuMbW au~gdIAW hn [ ijs QW Swm vyly kuJ BI nhIN huMdw, svyr-swr jw ky vyKo, sohxI ic`tI KuMb nzrIN peygI [ lok svyry svyry jw ky KuMbW pu`t ilAwauNdy hn qy BwjI irMnHdy hn [ jyhVI KuMb iksy dy nzrIN nwh cVHy qy auQy hI itkI rhy, auh idn dI grmI ivc su`k jWdI hY [ rwqo rwq jMm ky ieko idn ivc hI kumlw vI jWdI hY [

ies srIr dI BI iehI pWieAW hY [

(44) mINh pYNdw hY [ ndIAW nwilAW ivc hVHW dw pwxI TwTW mwrdw hY [ pr it`by su`ky dy su`ky [

Dn qy jvwnI dy APrw ivc AwkVnw mUrKqw hY [ Dn ieQy rih jWdw hY, jvwnI mu`k jWdI hY [ AwkV dy kwrn jIvn-au~cqw K`tx qoN ibnw mnu`K kory dw korw hI ie`QoN c`l pYNdw hY [

(45) bu`FI aumry DOilAW nwl isr ic`tw ho jWdw hY, Awvwz kmzorI kr ky pqlI pY jWdI hY, A`KW ivcoN pwxI vgdw rihMdw hY [ iPr BI mnu`K ƒ AwpxI mOq nhIN su`JdI, in`ky in`ky poqry poqrIAW dy lwfW ivc hI pricAw rihMdw hY [

gurU

 1. slok m: 1 (Awsw dI vwr)—nwnk gurU n cyqnI—pMnw 463

 2. pauVI m: 1 (vwr Awsw)—ndir krih jy AwpxI—pMnw 465

 3. pauVI m: 1 (Awsw dI vwr)—ibnu siqgur iknY n pwieE—pMnw 466

 4. pauVI m: 1 (vwr Awsw)—siqgur ivthu vwirAw—pMnw 470

 5. soriT m: 1—ijsu jl iniD kwrix qum jig Awey—pMnw 598

 6. rwmklI m: 1—(isD gosit)—gurmuiK bWiDE syqu ibDwqY—pMnw 942

 7. slok m: 2 (vwr Awsw)—jy sau cMdw augvih—pMnw 463

 8. slok m: 2 (vwr swrMg)—guru kuMjI, pwhU invlu—pMnw 1237

 9. mwrU m: 3—mwrU qy sIqlu kry—pMnw 994

10. slok m: 3—(vwr mlwr)—bbIhw iBMnI rYix boilAw—pMnw 1283

11. slok m: 3—(vwrW qy vDIk)—Durhu Ksim ByijAw—pMnw 1420

12. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—bwbIhw sglI DrqI jy iPrih—pMnw 1420

13. pauVI m: 4—(isrI rwg kI vwr)—hir ky sMq suxhu jn BweI—pMnw 87

14. DnwsrI m: 4—hm AMDuly AMD ibKY ibKu rwqy—pMnw 667

15. kilAwn m: 4—rwm guru pwrsu prsu krIjY—pMnw 1324

16. gauVI m: 5—sUky hry kIey iKn mwhy—pMnw 191

17. gauVI bwvn AKrI m: 5—llw lwvau AauKDu jwhU—pMnw 259

18. soriT m: 5—jnm jnm ky dUK invwrY—pMnw 618

19. slok m: 5 (vwr jYqsrI)—Baujlu ibKmu Asgwhu—pMnw 710

20. iblwvlu m: 5—BUly mwrgu ijnih bqwieAw—pMnw 803

21. iblwvl m: 5—qwqI vwau n lgeI—pMnw 819

22. gONf m: 5—gur kI mUriq mn mih iDAwnu—pMnw 864

23. slok m: 5—(vwr mwrU)—jo fubMdo Awip—pMnw 1101

24. soriT nwmdyv jI—AxmiVAw mMdlu bwjY—pMnw 657

25. sveIey mhly dUjy ky—AimA idRsit suB krY—pMnw 1392

26. sveIey mhly cauQy ky—kchu kMcnu BieAau—pMnw 1399

27. sveIey mhly cauQy ky—jwim gurU hoie vil—(nl´ B`t) pMnw 1399

28. sveIey mhly cauQy ky—gur ibnu Goru AMDwru—(n´l B`t) pMnw 1399

29. bsMqu ihMfol m: 4—rwm nwmu rqn koTVI—pMnw 1178

30. sUhI lilq kbIr jI—eyku kotu, pMc iskdwrw—pMnw 793

31. slok m: 3 (vwr rwmklI)—bwbwxIAw khwxIAw—pMnw 951

32. Awsw m: 5—ADm cMfwlI BeI bRhmxI—pMnw 381

Bwv:

1. kdy kdy by-ru`qI vrKw qy b`dlW dI ilSk dy kwrn CoilAW dy &slW dy &sl sV jWdy hn [ nWh qW auhnW ivc dwxy hI pYNdy hn, Aqy nwl hI auh pSUAW dy Kwx dy kMm Aw skdy hn [ izmINdwrW pws ivhl nwh hox kr ky, auh &sl in^smy hI KyqW ivc pey rihMdy hn [ qdoN ipMfW dy kmIx qy ZrIb loVvMdy lok roz jw ky bwlx vwsqy BrIAW dIAW BrIAW bMnH ky lY AwauNdy hn [ auQy ieh g`l prq`K vyKIdI hY ik iek izmINdwr-Ksm dy nwh hox krky kmIx Awidk keI auhnW dy Ksm Aw bxdy hn [

iesy qrHW jdoN AsI Awpxy mn ivc cqur bx ky gurU ƒ mnoN ivswr dyNdy hW, gurU dy d`sy jIvn-rwh ƒ zrUrI nhIN smJdy, gurU dI rwhbrI dI loV nhIN smJdy, qdoN kwmwidk sO Ksm ies mn dy Aw bxdy hn, mn kdy iksy ivkwr dw kdy iksy ivkwr dw iSkwr ipAw bxdw hY [

(2) izMdgI dw shI rsqw d`sx vwlw gurU prmwqmw dI imhr nwl hI imldw hY [ ieh ivcwrw jIv Awpxy kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr vwSnw dw b`Dw AnykW jnmW ivc Btkdw quirAw AwauNdw hY [ pRBU dI imhr nwl hI imilAw gurU ies ƒ jIvn-aupdyS suxWdw hY [

ijhVw mnu`K Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr krdw hY, aus ƒ siqgurU dy imlx nwl sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI Xwd dw SOk bxdw hY, Xwd qoN ipAwr bxdw hY, qy ies qrHW aus dy AMdroN purwxy nIvyN mwiek sMskwr im`t ky prmwqmw ivc aus dI lInqw ho jWdI hY [

(3) ieh g`l p`kI jwxo ik iksy BI mnu`K ƒ gurU dI srn pYx qoN ibnw gurU dy d`sy rsqy auqy qurn qoN ibnw prmwqmw nwl imlwp hwsl nhIN huMdw [ ikauN? ikauNik koeI mnu`K Awpxy AMdroN mwieAw dy moh vwly sMskwr dUr nhIN kr skdw [ iek gurU hI hY jo hornW ƒ BI ies mwieAw dy pMjy ivcoN Cfw skdw hY [

(4) mwieAw dy moh dy pRBwv dy kwrn mnu`K Awqmk jIvn vloN AMnHw hoieAw rihMdw hY, Awqmk jIvn vloN by-smJ rihMdw hY [ ieh by-smJI mnu`K Awpxy Awp dUr nhIN kr skdw [ ieh zrUrI hY ik krqwr dI imhr nwl imly gurU dy swhmxy mnu`K AwpxI Akl dw Awsrw C`f dyvy [ mwieAw dy moh ivc AMnHIAW ho cukIAW A`KW ivc gurU Awqmk jIvn dI sUJ dw cwnx pWdw hY, qy, ies qrHW mnu`K ƒ sMswr-smuMdr dIAW ivkwrW dIAW lihrW ivc fu`bxoN bcw lYNdw hY [

(5) K`tI-kmweI mwieAw qW hryk mnu`K ieQy hI C`f ky qur pYNdw hY, jgq ivc ies dy Awaux dw ieh mnorQ nhIN [ mnu`K AwauNdw hY Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl ivhwJx [ ieh nwm-jl hY qW hryk mnu`K dy AMdr hI, pr ieh sUJ imldI hY isr& gurU pwsoN, isr& gurU pwsoN [

Dwrimk ByK qIrQ-ieSnwn Awidk au~dmW nwl ieh cIz nhIN iml skdI [ AMdrlI Awqmk AvsQw qdoN hI au~cI bxdI hY jy mnu`K gurU dy d`sy rsqy auqy qur ky prmwqmw dy nwm ivc juiVAw kry [

(6) rwvx sIqw jI ƒ smuMdroN pwr lµkw ivc lY igAw sI [ sRI rwmcMdR jI ny smuMdr auqy pul b`Dw, dYNqW ƒ mwirAw, lµkw lu`tI qy sIqw jI ƒ Cfw ky ilAWdw [ Gr dy ByqI BBIKx dy d`sy hoey Byq ny ies swrI muihMm ivc bVI shwieqw id`qI [

mwieAw-vyVHy mn ny jIv-iesqRI ƒ pRBU-pqI qoN ivCoV id`qw hoieAw hY [ dohW dy ivckwr sMswr-smuMdr dI iv`Q bxI peI hY [ prmwqmw ny jgq ivc gurU G`ilAw [ gurU, mwno, pul bx igAw [ ijs jIv-iesqRI ƒ gurU imilAw, aus dI pRBU-pqI nwloN iv`Q imt geI [ gurU ny Gr dw Byq smJwieAw ik ikvyN mn ivkwrW ivc PsWdw hY [ so, gurU dI srn pY ky l`KW p`Qr-idl jIv sMswr-smuMdr qoN pwr lµGdy hn [

(7) mwieAw dy moh ivc Ps ky mnu`K Zlq jIvn-rwh qur pYNdw hY, Awqmk jIvn dI ies ƒ sUJ nhIN rih jWdI [ shI jIvn-qor vloN by-smJI mnu`K vwsqy Awqmk hnyrw hY [ ies hnyry ivc vYr-ivroD, inMdw, eIrKw, kwmwidk AnykW hI Tyfy hn jo jIvn-s&r ivc mnu`K ƒ l`gdy rihMdy hn [ ieh Tyfy hn mnu`K dy AMdr mn ivc [

hnyrI rwq ivc s&r ipAw mnu`K rsqy ivc keI Tyfy Kw skdw hY [ jy cMd cVH pey, qW auh Tyfy mu`k jWdy hn [ idny sUrj dI rOSnI ivc A`KW vwly ƒ Tyfy l`gxy hI ikauN hoey?

pr sUrj qy cMdRmw ny cwnx dyxw hY bwhrly pdwrQW ƒ vyKx vwsqy [ mn dy ivkwr Awidk Tyfy dUr krny iehnW dI qwkq qoN bwhr dI g`l hY [

Awqmk hnyrw isr& gurU hI dUr kr skdw hY [

(8) iksy Gr dw mwlk Awpxy Gr ƒ qkVw p`kw jMdRw mwr ky ikqy bwhr clw jwey, qy kuMjI Awpxy nwl lY jwey, qW aus dI ZYr-hwzrI ivc hor kOx Kohly aus jMdRy ƒ?

mnu`K dw mn, smJo, iek koTw hY [ ies koTy ƒ mwieAw dy moh dw qkVw p`kw jMdRw v`jw ipAw hY [ jIv mwieAw dI ^wqr idn-rwq bwhr Btkdw iPrdw hY [ kOx smJwvy ies ƒ bwhrlI mwieAw qW ieQy hI peI rih jwiegI, qUM Awpxy Gr dI BI swr lY? Gr ƒ jMdRw v`jw ipAw hY [ ieh jMdRw isr& gurU Kohl skdw hY [ mwieAw dy ipAwr dy jkV ivcoN isr& gurU hI mnu`K ƒ Awzwd kr skdw hY [

(9) BYVw ijhw lohw BI pwrs nwl l`gidAW hI sonw bx jWdw hY [ qpdw ryq-Qlw vrKw dI brkiq nwl TMFw-Twr ho jWdw hY [

jo mnu`K gurU dy rwh qy qur ky pRBU-nwm jpdw hY, aus dw suBwau sIql ho jWdw hY, aus dw Awcrn au~cw bx jWdw hY [

(10) nwm-AMimRq mnu`K dy Awqmk jIvn dw shwrw hY [ gurU dI srn pY ky ijs mnu`K ƒ ieh smJ Aw jWdI hY ik pRBU dy nwm-jl qoN ivrvy rih ky jIvn jIivAw nhIN jw skdw, auh ppIhy vWg AMimRq vyly auT ky pRBU dy dr qy Aw kUkdw hY [

(11) isrjnhwr dy hukm Anuswr b`dl AwauNdy hn, JVI lw ky vrHdy hn, ppIhy dy qn mn ivc TMf pYNdI hY [ swrI DrqI hI hirAwvlI ho jWdI hY qy AMn Dn byAMq pYdw huMdw hY [

jo mnu`K gurU dy Sbd ivc mn joV ky pRBU dw nwm-AMimRq pINdw hY, aus dy ihrdy ivc SWqI TMf vrqdI hY [

(12) jyhVw mnu`K gurU dI srn pY ky ppIhy vWg nwm-AMimRq dI bUMd leI qWGdw hY, aus dI mwiek iqRSnw ^qm ho jWdI hY [

(13) sUrj cVH pey, qW rwq dw swrw hnyrw dUr ho jWdw hY [

gurU dI is`iKAw ihrdy ivc itkweIey, qW AigAwnqw dw hnyrw imt jWdw hY [

(14) mwieAw dw moh mnu`K dy Awqmk jIvn vwsqy zihr hY, mnu`K dy AMdroN ieh SuB guxW ƒ sihjy sihjy mwrdw rihMdw hY [ ieh moh mnu`K dy Awqmk jIvn vwsqy Gu`p hnyrw hY [ mnu`K shI jIvn-qor nhIN qur skdw, AnykW ivkwrW dy Tyfy KWdw rihMdw hY [

iksy AMnHy mnu`K ƒ inrw zbwnI zbwnI rwh d`isAW auh ivcwrw Tyfy KwxoN bc nhIN skdw [ koeI dieAwvwn aus dw h`Q PV ky aus ƒ is`DI sVky pw dyvy, qW hI aus dw s&r TIk-TIk isry cVH skx dI Aws ho skdI hY [

mwieAw dy moh ivc AMnHy ho cuky ijs mnu`K ƒ gurU imhr kr ky Awpxw p`lw PVWdw hY, auh mnu`K prmwqmw dI Xwd dI sVky cVHdw hY, swD sMgiq dy Awsry jIvn-pYNfw qYA krdw hY [

(15) pwrs nwl Cuh ky lohw bx jWdw hY [ l`kVW dy Fyr ƒ A`g dI iek icMgwVI swV ky suAwh kr dyNdI hY; prmwqmw nwloN iv`CuV ky mnu`K AnykW pwp krdw hY, pr gurU ƒ imilAW mnu`K dy AMdr Awqmk jIvn dI sUJ dI AijhI icMgwVI bldI hY ik auh swry pwp dgD ho jWdy hn [ jIvn plt jWdw hY [ ijvyN murgweI dy KMB pwxI ivc nhIN iB`jdy, iqvyN gurU dI srn pey mnu`K dw mn mwieAw dy moh ivc nhIN Psdw [

(16) pwxI KuxoN su`k rhy byl bUitAW ru`KW ƒ vrKw muV ijvwl dyNdI hY [ hry-hry p`iqAW qy rMg-brMgy Pu`lW nwl swrI bnspqI sj jWdI hY [

mwieAw Awsw iqRSnw icMqw i&krW nwl sihmy hoey mn ivc jdoN pRBU dy nwm-AMimRq dw C`tw v`jdw hY, qW mn tihk AwauNdw hY [

ieh imhr hY pUry gurU dI!

(17) rogI ƒ rog dI ibpqw qoN bcwaux leI inrI dvweI kw&I nhIN hY [ isAwxw vYd dvweI dy nwl prhyz sMjm qy Anupwn BI d`sdw hY [

pRBU dI Xwd mnu`K dy swry mwnsk rogW dI dvweI hY [ auh pRBU hryk dy AMdr mOjUd BI hY [ iPr BI pUrw gurU-vYd ies dvweI dy nwl SuB-Awcrn dw Anupwn d`sdw hY, qy ivkwrW vloN prhyz isKWdw hY [

(18) keI Coty b`icAW dy srIr iksy AMdrly rog dy kwrn idno idn su`kdy jWdy hn, su`k ky qIlw ho jWdy hn [ auhnW dIAW mwvW keI hkImW vYdW pws auhnW ƒ lY jWdIAW hn, keI toiBAW srovrW qy nvHWdIAW hn [ ijnHW ƒ kwrI dvweI iml jWdI hY auh bc inkldy hn [

mwieAw dw moh bVw cMdrw rog hY [ ijs ƒ cMbV jwey, aus dw mn idno idn su`kdw jWdw hY, suMgVdw jWdw hY, vDIk vDIk suAwrQI huMdw jWdw hY [ pUrw gurU suc`jw vYd pRBU dy nwm dI dvweI dy ky suAwrQ ivc suky hoey mn ƒ hrw kr dyNdw hY [

(19) ijs dy cMgy Bwg hox, aus ƒ gurU nwm-jhwz ivc ibTw ky ies AQwh sMswr-smuMdr qoN pwr auqwr lYNdw hY [

(20) jgq iqRSnw dI A`g dy smuMdr ivc fu`b irhw hY sV irhw hY [ mnu`K dw mn kwm ivc kRoD ivc loB ivc moh ivc hr vyly PisAw rihMdw hY [

ijs BwgW vwly ƒ gurU imldw hY aus ƒ gurU izMdgI dw shI rsqw ivKWdw hY, gurU aus ƒ prmwqmw dy sohxy crnW dw Awsrw dyNdw hY, prmwqmw dI Xwd ivc joVdw hY [

(21) ipqw dSrQ vloN imly bnvws smy pMcbtI jMgl ivcoN jdoN lCmn ny srUpnKw dw n`k v`F id`qw sI, qW rwvx ny AwpxI BYx dI ies inrwdrI dw bdlw lYx leI iek Cl ricAw [ iek dYNq suMdr hrn dw rUp Dwr ky sRI rwmcMdR jI dI kutIAw dy A`goN lµiGAw [ sIqw jI ƒ auh hrn bhuq psMd AwieAw [ hrn ƒ pkVn leI hT kIqo ny [ sRI rwm jI hrn ƒ PVn leI gey [ jMgl ivc ieauN Awvwz AweI, ijvyN auh z^mI ho ky ‘hwey lCmn, hwey lCmn,’ kih ky rhy hn [ sIqw jI ny lCmn ƒ BI Byj id`qw [ pr auh jwx l`gw sIqw jI dy duAwly iek (kwr=) lkIr pw ky kih igAw ik ieh ‘rwm-kwr’ hY, ies qoN bwhr n inklxw [ rwvx swDU-rUp ivc iBiKAw mMgx Aw phuMicAw [ sIqw jI lkIroN bwhr ho ky Awtw pwx l`gy, qW rwvx auhnW ƒ lY igAw [ lkIr dy AMdr aus dw zor nhIN pYNdw sI [

prmwqmw dI Xwd mnu`Kw srIr dy duAwly, mwno, ‘rwm-kwr’ hY [ ijs mnu`K dI ijMd dy duAwly gurU ieh rwm-kwr iK`c dyNdw hY aus dy mn auqy kwmwidk vYrI h`lw nhIN kr skdy [

(22) mnu`K ƒ ieh g`l kdy BI Bu`lxI nhIN cwhIdI ik ies sMswr-smuMdr dIAW ivkwrW dIAW lihrW ivc fu`bx qoN isr& gurU hI mnu`K ƒ bcw skdw hY [ gurU prmwqmw dw rUp hY [ ijvyN ieh ivkwr-lihrW prmwqmw auqy Awpxw Asr nhIN pw skdIAW, iqvyN gurU BI iehnW dI mwr qoN auqWh rihMdw hY [

lok s`p Awidk ƒ kIlx vwsqy mMqr pVHdy hn [ gurU dw Sbd sB mMqrW qoN sRySt mMqr hY, ieh mMqr mnu`K dy mn-s`p ƒ kIl skdw hY [ gurU dw ieh Sbd-mMqr hI gurU dI mUrqI hY gurU dw Asl srUp hY [ jy mnu`K ny Awpxy mn-s`p ƒ kIl ky r`Kxw hY, qW mnu`K gurU dy Sbd ivc AwpxI suriq sdw itkweI r`Ky [ kurwhy jw rhy mnu`K ƒ gurU hI sdw jIvn dw shI rsqw ivKWdw hY [ mwieAw dy moh dy Gu`p hnyry ivc gurU dy Sbd dI rwhIN hI shI au~cy Awqmk jIvn dw cwnx imldw hY [

(23) hVH Awey hoey ndI nwly ivcoN qwrU-bMdy hI shI muswi&rW ƒ pwr lµGw skdy hn [ jyhVw Awp hI goqy KWdw hovy, auh iksy hor ƒ ikvyN pwr lµGwvy?

jyhVw mnu`K Awp hI ivkwrI hovy, auh iksy hor ƒ ivkwrW qoN bcwx dw kIh aupdyS kry? r`b nwl r`qw hoieAw hI dUijAW ƒ ivkwrW dy hVH ivcoN bcw skdw hY [

koeI ic`qrkwr iek sohxI qsvIr bxw ky AwpxI dukwn dy bwhr ltkw dyNdw hY [ lµGdy bMdy aus qsvIr ƒ vyK ky msq ho jWdy hn qy vyKx leI Atk jWdy hn [ ic`qrkwr AwpxI dukwn ivcoN au~T au~T ky aus qsvIr ƒ vyKx leI bwhr nhIN AwauNdw [ ieh qsvIr aus ny Awp bxweI hY, qy, ieho ijhIAW keI hor bxw skdw hY [

prmwqmw ic`qrkwr Awpxy bxwey jgq dI suMdrqw auqy msq ho ky iksy ivkwr Awidk dy kurwhy nhIN pYNdw [ gurU auqy BI mwieAw dI koeI suMdrqw Awpxw pRBwv nhIN pw skdI [ gurU dI Awqmk AvsQw auqnI hI au~cI hY ijqnI prmwqmw dI [ gurU prmwqmw dw rUp hY [ au~cI Awqmk AvsQw dy idRStI kox qoN gurU qy prmwqmw ivc rqw Br BI &rk nhIN hY [

(24) swvx dy mhIny b`dl virHAW jyT-hwV vwlI qpS imt jWdI hY [ pwrs nwl CuihAW lohw sonw bx jWdw hY [ Fol v`jy, qW suxn vwly dw mn Awp-muhwrw ^uSI nwl n`cdw hY [

gurU ƒ iml ky ijs ihrdy ivc pRBU-ipAwr pYdw ho jwey, auQy SWqI au~cqw qy suK dw rwj ho jWdw hY [

(25) gurU myhr dI ingwh kr ky swry pwp ivkwr dUr kr dyNdw hY [

(26) pwrs nwl CuihAW qWbw lohw Awidk Dwq sonw bx jWdI hY [ cMdn dy bUty pws au~gy hoey hOly myl dy ru`K BI sugMDI vwly ho jWdy hn [

siqgurU dI sMgiq ivc pSU-suBwv mnu`K dyvqw-suBwv bx jWdw hY [

(27) mwieAw dI cot burI! bhuqw Dn K`t ky koeI ivrlw hI hovygw jo AwkV AwkV ky nwh qurdw hovy [ ijs mnu`K dy ip`Cy qurn vwly bhuqy swQI bx jwx, auh koeI ivrlw hI rih jWdw hY ijs ƒ iehnW bhuqIAW bwhvW dw mwx-APryvW nwh hovy [

pr ijs mnu`K dy isr auqy gurU AwpxI imhr dw h`Q r`Kdw hY aus ƒ nwh Dn dw nwh bhuqIAW bwhW Awidk dw mwx kurwhy pw skdw hY [

(28) mwieAw dy moh ny jgq ivc Gu`p hnyrw pwieAw hoieAw hY [ Awqmk jIvn dI sUJ qoN s`Kxy mnu`K kdm kdm qy TyFy Kw rhy hn [ mnu`K dI suriq rihMdI hI hr vyly hY mwieAw dI invwx ivc [ iksy vyly BI kwmwidk ivkwrW dy h`ilAW qoN mnu`K ƒ ^lwsI nhIN imldI [

ijhVw mnu`K gurU dy Sbd dw Awsrw lYNdw hY aus dy ipCly swry kIqy pwpW dy sMskwr imt jWdy hn aus dw jIvn nvW-nroAw ho jWdw hY [

(29) mnu`K dw srIr iek ngr hY, iklHw hY [ ies ivc prmwqmw dy nwm Aqy Bly guxW dw ^zwnw luikAw ipAw hY [ AM\wx mnu`K ƒ Awpxy AMdr dy ies ^zwny dw pqw nhIN [

kwm kRoD loB moh AhMkwr pMjy cor mnu`K dy mn ƒ Awpxy v`s ivc kr lYNdy hn, qy SuB guxW dI swrI rws pUMjI lu`t lY jWdy hn [ gurU imilAW sUJ pYNdI hY [

(30) mnu`K dw srIr iek iklHw hY ijs ivc kwm kRoD loB moh AhMkwr pMj cODrI v`sdy hn [ srIr dy mwlk mn qoN ieh sdw muAwmlw mMgdy rihMdy hn, qy muAwmlw BI bhuq vDIk vsUl krdy hn [ ies qrHW ies iklHy dI swrI jwiedwd au~jV jWdI hY [ SuB guxW-rUp prjw ies ivc v`s hI nhIN skdI [

ijs mnu`K ƒ gurU iml pey, auh iehnW cODrIAW dy Fhy nhIN cVHdw [

(31) jgq ivc Awauxw auhnW mnu`KW dw sPl hY, jo au~c-jIvn bzurgW dy jIvn dIAW swKIAW Aqy auhnW dy aupdyS sux ky Awpxw jIvn au~cw krdy hn [ Ajyhy bMdy Awpxy ^wndwn vwsqy Awdr-mwx dw kwrn bxdy hn [

(32) ijvyN ib`lI cUihAW ƒ B`j ky Kwx pYNdI hY, ijvyN Syr jMgl dy kmzor pSUAW au~qy Aw pYNdw hY, iqvyN iqRSnw-mwirAw mnu`K mwiek pdwrQW ƒ tu`t tu`t pYNdw rihMdw hY [ Ajyhy mnu`K dI Awqmk p`Dr bhuq nIvIN ho jWdI hY [ aus dI nIAq hr vyly Bu`KI, hr vyly Bu`KI [ pr jdoN gurU dI ikrpw nwl mnu`K prmwqmw dI Xwd dw AMimRq pINdw hY, qW suAwrQ ivc mrI hoeI Awqmw jIaU pYNdI hY; ivkwrW vloN ies ƒ iGRxw ho jWdI hY, mwno, ib`lI cUihAW qoN frn l`g peI hY, Aqy Syr b`krI dy ADIn ho igAw hY [

5. sMgiq

swD sMgiq, kusMg

sMgiq:

 1. slok m: 2 (vwr sUhI)—qurdy kau qurdw imlY—pMnw 788

 2. isrI rwgu m: 3—pMKI ibriK suhwvVw—pMnw 66

 3. slok m: 3 (vwr ibhwgVw)—nwnk qrvru eyku Plu—pMnw 550

swD sMgiq:

 4. iblwvl m: 4—hir hir nwmu sIql jlu iDAwvhu—pMnw 833

 5. mwlI gauVw m: 4—myrw mnu rwmnwim ris lwgw—pMnw 985

 6. kwnVw m: 4—jip mn hir hir nwmu, qrwvYgo—pMnw 1309

 7. gauVI m: 5—nYnhu nId pr idRsit ivkwr—pMnw 182

 8. gauVI m: 5—rwKu ipqw pRB myry—pMny 205-06

 9. Awsw m: 5—cwir brn cOhw ky mrdn—pMnw 404

10. Awsw m: 5—(DMnw jI)—goibMd goibMd goibMd sMig—pMnw 487

11. soriT m: 5—rwm dws srovir nwqy—pMnw 625

12. DnwsrI m: 5—kir ikrpw dIE moih nwmw—pMnw 671

13. kwnVw m: 5—ibsir geI sB qwiq prweI—pMnw 1299

14. BYrau kbIr jI—ikau lIjY gFu bMkw BweI—pMnw 1161

15. BYrau kbIr jI—gMgw kY sMig silqw ibgrI—pMnw 1158

16. slok kbIr jI—kbIr cMdn kw ibrvw Blw—pMnw 1365

17. bsMq nwmdyv jI—shj Avil DUiV mxI gwfI cwlqI—pMnw 1196

18. Awsw rivdws jI—qum cMdn, hm ierMf bwpurY—pMnw 486

19. DnwsrI rivdws jI—icq ismrnu krau nYn Aivlokno—pMnw 694

kusMg:

20. dyv gMDwrI m: 5—aultI ry mn aultI ry—pMnw 535

21. slok m: 5 (vwr rwmklI)—kbIr cwvl kwrxy—pMnw 965

Bwv:

(1) hwx ƒ hwx ipAwrw [ Bly mnu`K ƒ BilAW dw sMg ipAwrw l`gdw hY, qy, ivkwrI ƒ ivkwrI dw [

(2) jyhy ru`K auqy pMCI bYTy, auho ijhw aus ƒ Pl imlygw, jo jIv-pMCI pRBU dI Xwd dw cogw cugdw hY, auh suKI jIvn guzwrdw hY [

(3) sMswr iek ru`K-smwn hY [ ieQy BWq BWq dy jIv-pMCI AwauNdy hn [ koeI ivkwrW ivc privrq hY, koeI nwm-rs ivc msq hY [

(4) ierMf qy plwh dy bUty cMdn dI sMgiq ivc rih ky cMdn dI sugMDI lY lYNdy hn [

(5) sUrj cVHy qW aus dIAW ikrnW dI sMgiq nwl kOl Pu`l iKV pYNdw hY [

BlI sMgiq ivc Aw ky ivkwrIAW dy ivkwr nSt ho jWdy hn [ ivkwrW ivc su`qw mn jwg pYNdw hY [

(6) l`kVI dy sMg lohw BI ndI qoN pwr lµG jWdw hY [

(7) hryk jIv ƒ prmwqmw ny au~cy Awqmk jIvn dI rws-pUMjI id`qI hoeI hY [ pr ies vloN Avyslw ho ky jIv dw mn pRBU-crnW ivc juVn dy QW mwieAw dy rMg-qmwiSAW ivc mgn rihMdw hY [ ijnHW A`KW ny hr pwsy Awpxy isrjxhwr dw drsn krnw sI, auh A`KW prwieAw rUp q`kx ivc msq rihMdIAW hn [ ijnHW kMnW ny pRBU dI is&iq-swlwh suxnI sI, auh kMn prweI inMdw suxn dy Awhry l`gy rihMdy hn [ ijs jIB ny pRBU dI is&iq-swlwh dIAW g`lW krnIAW sn, auh jIB Kwx-pIx dy csky ivc ru`JI rihMdI hY [

vyKo jIv dy Bwg! ies dy swry hI ieMdRy Awpo Awpxy csky ivc Psy rihMdy hn [ Awqmk jIvn dI rws-pUMjI ƒ inKsmI peI vyK ky kwmwidk fwkU ies ƒ idn-rwq lu`tI jw rhy hn [ nwh mW nwh ipau, nwh im`qr nwh Brw—koeI BI iehnW fwkUAW qoN bcw nhIN skdw [ nwh iehnW ƒ Dn dw lwlc dy ky htwieAw jw skdw hY, nwh hI iksy clwkI nwl ieh v`s ivc Aw skdy hn [

ieko iek qrIkw hY iehnW qoN bcx dw [ ijs ivrly BwgW vwly ƒ swD-sMgiq nsIb ho jwey, aus auqy ieh Awpxw zor nhIN pw skdy [

ies vwsqy pRBU-dr qy hI ArzoeI krnI cwhIdI hY—hy pwiqSwh! mYƒ sq-sMgIAW dy crnW dI DUVI b^SI r`K [

pMjvyN pwiqSwh gurU Arjn dyv jI gauVI rwg dy iek Sbd ivc ieauN &urmWdy hn:

(8) kwmwidk pMjy ivkwr bVy blI hn [ jIv iehnW dw twkrw krn-jogw nhIN hY [ ieh hr vyly jIv ƒ qMg krdy rihMdy hn [ jIv ipAw jqn kry, ieh aus dI pyS nhIN jwx dyNdy [ iehnW qoN bcx dw ieko iek hI vsIlw hY—auh hY swD sMgiq [ swD sMgiq ivc sq-sMgIAW dI ikrpw nwl gurU dI bwxI Anuswr jIvn bxwx dw Avsr imldw hY [

ijhVw mnu`K swD sMgiq dw Awsrw q`kdw hY, auh iehnW blI JgVwlUAW auqy kwbU pw lYNdw hY [ gurU dI bwxI aus ƒ Awqmk Afolqw ivc lY A`pVdI hY, aus dw jIvn suKI bxw dyNdI hY [ mnu`K dy AMdr au~cy Awqmk jIvn dI sUJ pYdw ho jWdI hY [

swD sMgiq ivc itk ky hI mnu`K pRBU-dr qy Ardws krnI is`Kdw hY ik hy pRBU! mYƒ ZrIb ƒ iehnW pMjW dI mwr qoN bcw lY [

pMjvyN pwiqSwh gurU Arjn dyv jI pRBU-dr qy ieauN ArzoeI krdy hn:

(9) koeI bRwhmx hovy K`qRI hovy, vYS hovy koeI SUdr hovy, koeI jogI hovy jMgm hovy, koeI sryvVw hovy koeI sMinAwsI hovy—kwmwidk ivkwr iksy BI vrn jW ByK dw ilhwz nhIN krdy, sBnW ƒ Awpxy h`QW auqy ncWdy hn, sB ƒ Awpxy v`s ivc kr lYNdy hn [

dunIAw ivc ausy mnu`K ƒ pUrn smJo, ijs ny iehnW pMjW dw Awpxy auqy dwA nhIN clx id`qw [

iehnW kwmwidkW dI &Oj bVI fwFI hY, nwh ieh eIn mMndI hY qy nwh hI ieh iksy pwsoN fr ky B`jdI hY [ isr& ausy mnu`K ny iehnW ƒ ij`iqAw hY ijs ny swD-sMgiq dw Awsrw ilAw hY [

swihb gurU Arjn dyv jI Awsw rwg ivc ieauN &urmWdy hn:

(10) DMnw jI ƒ sMq jnW dI sMgiq ivc jIvn dw shI rsqw l`B ipAw [

(11) rwm dy dwsW dw iek`T, swDUAW dI sMgiq, swD-sMgiq iek AYsw srovr hY ijs ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh dy AMimRq-jl nwl mn ƒ ieSnwn krwieAW mn dy jnmW jnmWqrW dy kIqy hoey pwpW dI mYl auqr jWdI hY, mn piv`qr ho jWdw hY [ pr ieh dwiq gurU dI rwhIN hI imldI hY [

ijhVw mnu`K gurU dy Sbd ƒ Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY, aus dy au~cy Awqmk jIvn vwlI swrI rws-pUMjI kwmwidk ivkwrW dI mwr qoN bc rihMdI hY [ pRBU dI ikrpw nwl aus dy AMdr sdw Awqmk Afolqw dw Awnµd bixAw rihMdw hY [

ieh XkIn jwxo ik swD-sMgiq ivc itky irhW mn dI ivkwrW dI mYl lih jWdI hY prmwqmw hr vyly AMg-sMg v`sdw id`sdw hY [ ijs mnu`K ny sqsMg ivc Aw ky prmwqmw dw nwm ismirAw hY, aus mnu`K dw prmwqmw nwl imlwp ho igAw hY [

swihb gurU Arjun dyv jI soriT rwg dy Sbd ivc &urmWdy hn:

(12) ijs mnu`K ƒ prmwqmw swD sMgiq ivc bYTx dw Avsr b^Sdw hY, aus dy AMdroN ivqkrw, AhMkwr, moh Aqy mn dIAW hor swrIAW BYVIAW vwSnW sdw leI imt jWdIAW hn [

gurU dI srn dI brkiq nwl aus mnu`K ƒ prmwqmw dw nwm jpx dI dwiq imldI hY, iPr aus ƒ swry sMswr ivc prmwqmw dw hI pRkwS id`sdw hY, aus dy mn ivc iksy pRwxI vwsqy koeI vYr-ivroD nhIN rih jWdw [

mnu`K dw mn jnmW jnmWqrW dIAW bxIAW hoeIAW vwdIAW dy kwrn AmoV ijhw ho jWdw hY, ieh muV muV ivqkirAW ivc pYNdw hY, ieh muV muV JgVy-bKyVy krdw hY, pr swD sMgiq dI brkiq nwl jdoN ies dy AMdr prmwqmw dw pRym jwgdw hY, qW ies dw ieh AmoV-puxw dUr ho jWdw hY, ies ƒ ieauN XkIn bx jWdw hY ik prmwqmw hr QW hryk jIv dy AMdr v`s irhw hY [

swihb pMjvyN pwiqSwh DnwsrI rwg dy Sbd ivc swD sMgiq dI brkiq dw izkr krdy hoey Awpxy auqy hoeI ikrpw ieauN ibAwn krdy hn:

(13) cwhy koeI igRhsqI hY cwhy iqAwgI, eIrKw-swVw iek AYsI A`g hY jo qkrIbn hryk pRwxI dy AMdr by-mlUmy hI Du`KdI rihMdI hY [ AnykW bMdy jgq-ipAwr qy srb-ivAwpkqw bwry viKAwn krdy rihMdy hn [ pr jy auhnW dy AMdr v`sdI eIrKw dw AMdwzw lwxw hovy qW auhnW dy A`q nyVy rihMdy auhnW dy Awpxy hI ik`qy dy bMidAW bwry kdy suxo auhnW dy injI i^Awl [ Awpxw AzIz iemiqhwn ivc Pyhl ho jwey, qy guAWFI dw pws ho jwey, qW eykWq ivc Pol vyKo Pyhl hoey b`cy dy mwipAW dy idl dw aubwl [ iqAwgI swDU ƒ, lokW ƒ iqAwg dw sdw aupdyS krdy swDU ƒ nyVy ho ky vyKo qW Awpxy nyVy v`sdy iksy hor swDU dy ivru`D igly-guzwrIAW krdw Q`kdw nhIN [

pr jdoN mnu`K swD sMgiq ivc iml bYTx dw suBwau pkWdw hY, qW aus dy AMdroN ieh Dur AMdr lukI hoeI DuKdI A`g BI bu`J jWdI hY [ guAWFIAW dI qr`kI huMdI vyK ky AMdr pYdw hox vwlw swVw BI aus dy AMdroN mu`k jWdw hY [ pr ieh suc`jI Akl gurU pwsoN hI pRwpq huMdI hY [ swD sMgiq ivc rihx vwly bMdy ƒ pRBU dI rzw im`TI l`gdI hY [ sB ivc prmwqmw ƒ v`sdw vyK ky auh mnu`K dUijAW dy sOrdy kMm vyK ky BI ^uS huMdw hY [

swD sMgiq dI aupmw krdy hoey gurU Arjn swihb Awpxy AMdr AweI qbdIlI dw izkr kwnVw rwg dy Sbd dI rwhIN ieauN krdy hn:

(14) rwjy lok purwxy simAW ivc guAWFI doKI rwijAW qoN bcx leI iklHy bxvwieAw krdy sn [ p`kw iklHw, aus dy duAwly do do au~cIAW p`kIAW &sIlW, qy, iqMn iqMn fUMGIAW KweIAW [ iklHy dy drvwzy dI rwKI krn leI &OjI pihrydwr ijnHW dy isrW auqy lohy dy top, h`QW ivc qIr kmwn bMdUk Awidk hiQAwr [

ieho ijhy iklHy ivc qy ih&wzq ivc AwkI ho ky bYTy iksy rwjy ƒ bwhroN Awey vYrIAW dw sr kr lYxw koeI sOKI Kyf nhIN sI huMdI [

mnu`Kw srIr BI iek iklHw smJo [ ies ivc mn-rwjw AwkI ho ky bYTw rihMdw hY [ kwm, kRoD, loB, moh, AhMkwr Awidk ies iklHy dy pihrydwr bxy rihMdy hn [

swD sMgq dw Awsrw lY ky ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY, aus dy AMdr pRym sq sMqoK Awidk gux pYdw huMdy hn, qy, aus mnu`K dw mn ivkwrW dI kYd ivcoN bc inkldw hY [

ieh dwiq imldI hY gurU dI imhr nwl [

(15) gMgw ivc hor ndIAW nwly iml ky gMgw bx jWdy hn [ cMdn dy nyVy au~gy hoey ru`K cMdn dI sugMDI lY lYNdy hn [ pwrs nwl Cuh ky qWbw bx jWdw hY [

(16) Fwk qy plwh dy bUitAW ivc iGirAw hoieAw cMdn dw bUtw Awpxw suBwau nhIN C`fdw, sgoN auhnW ƒ BI sugMiDq kr dyNdw hY [

(17) Dobx mYly k`pVy l`d ky Gwt qy lY jWdI hY, auQy DobI auhnW k`piVAW ƒ sw&-suQry kr dyNdw hY [

sqsMg iek AYsw Gwt hY ijQy ivkwrIAW dy mnW dI mYl Dup jWdI hY [

(18) cMdn dI sMgq ivc ierMf sugMiDq ho jWdw hY [

(19) purwxIAW mMdIAW vwdIAW C`fxIAW koeI sOKI Kyf nhIN [ ieh muV muV Aw dbWdIAW hn [ bVw hI cOkMnw rihx dI loV huMdI hY [

ieh vwdIAW C`fx qoN ibnw prmwqmw dy crnW dw ipAwr iml BI nhIN skdw [ so, Awpo Awpxy AMdr iDAwn mwr ky vyK lvo [ pRBU-pRIiq dw sOdw bVy hI mihMgy mu`l imldw hY [

qy, ieh imldw isr& swD-sMgiq dI h`tI qoN [

(20) koilAW dw qo~lw isr qoN pYrW qk kwlK nwl hI BirAw huMdw hY [ Gr dy kmry ivc koeI mnu`K koly rwK Awidk Br ley, auQy hI AwpxI irhwieS BI r`Ky, qW ieh nhIN ho skdw ik aus dy k`pVy kwlK qoN bcy rihx [

r`b nwloN tu`ty kukrmI bMidAW dI sMgq ivcoN kdy BlweI dI Aws nhIN ho skdI [

(21) cwvl iqAwr krn vwsqy muMjI ƒ auKlI ivc pw ky muhilAW nwl CVIdw hY [ muhly dIAW s`tW nwl qoh iPs iPs ky v`K ho jWdy hn [ mnu`K ƒ cwvlW dI loV huMdI hY, pr qoh mu&q ivc hI Awpxw isr kutWdy hn [

kusMgI dy bYhxy bYiTAW ivkwrW dIAW cotW shwrnIAW hI pYNdIAW hn [

6. jIvn-jugiq

 1. slok PrId jI—jo isru sweI nw invY—pMnw 1381

 2. slok kbIr jI—kbIr Pl lwgy Plin—pMnw 1371

 3. slok PrId jI—PrIdw pMK prwhuxI—pMnw 1382

 4. slok PrId jI—PrIdw rwqI vfIAW—pMnw 1378-79

 5. slok PrId jI—PrIdw bwir prwieAY bYsxw—pMnw 1380

 6. BYrau m: 3—jwiq kw grbu n krIAhu koeI—pMnw 1127

 7. sUhI m: 4 CMq—mwryihsu vy jn haumY ibiKAw—pMnw 776

 8. gauVI m: 5 CMq—suix sKIey imil audmu kryhw—pMnw 249

 9. slok PrId jI—PrIdw mnu mYdwnu kir—pMnw 1381

10. Awsw m: 5 CMq—idnu rwiq kmwiedVo—pMnw 461

11. slok PrId jI—PrIdw skr KMfu invwq guVu—pMnw 1379

12. iblwvl m: 5—kvnu kvnu nhI pqirAw—pMnw 815

Bwv:

(1) ienswn vwsqy r`b dI Xwd zrUrI hY [

(2) fwl nwl l`gy rih ky p`ky AMb hI mwlk pws prvwn huMdy hn [

jo isdkoN fol igAw, auh jIvn hwr igAw [

(3) ieQy pMCIAW vwlw rYx-bsyrw hY, c`lx leI loVINdw pRbMD krnw hI cwhIdw hY [ ijnHW swrI rwq Z&lq dI nINd ivc guzwr id`qI, auhnW dI aumr AjweIN hI geI [

(4) ibgwny bUhy qy muQwj n bxdy iPro [ ies ivc duK hI duK hY [

muQwjI vwlw smW mu`kx ivc nhIN AwauNdw ijvyN isAwlI rwqW [

(5) iek r`b dw qkIAw r`Ko [ iDr iDr dy muQwj n bxdy iPro [

(6) au~cI jwiq dw mwx nw kro [ au~cw auhI ijs ny au~cy r`b ƒ cyqy r`iKAw hY [ swrI ^lkq r`b ny hI pYdw kIqI hY [

(7) AhMkwr ƒ AMdroN dUr kro, iehI iv`Q pWdw hY r`b vloN qy ^lkq vloN [

(8) gurU dy aupdyS qy qur ky AhMkwr C`fo, qy r`b ƒ Xwd kro [ iehI hY jIvn dw shI rsqw [

(9) jgq ivc au~cy nIvyN dw ivqkrw bxw ky du`K-klyS pYdw n kro [ swrI hI ^lkq ivc r`b v`sdw hY [

(10) T`gI Pryb C`fo, prmwqmw pwsoN swfy ieh ivkwr lukwey nhIN jw skdy [

(11) AwpxI h`k dI kmweI hoeI rotI ivc hI suK hY, ibgwny Dn pdwrQ vl nwh q`ko [

(12) mn sdw kurwhy pWdw hY [ jo BI mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY, auh ^uAwr huMdw hY [ mn ƒ sdw kwbU ivc r`Ko [

7. mnu`K

vxjwrw, vpwrI

1. gauVI guAwryrI m: 4—ikrswxI ikrswxu kry—pMnw 166

2. rwmklI m: 4—jy vfBwg hovih vfBwgI—pMnw 880

3. Awsw m: 5—prdysu Jwig saudy kau AwieAw—pMnw 372

4. slok m: 5 (vwr mwrU)—mwixkU moih mwau—pMnw 1098

5. slok m: 5 (vwrW qy vDIk)—iqhtVy bwjwr—pMnw 1426

6. sUhI kbIr jI—Amlu isrwno lyKw dynw—pMnw 792

7. BYrau kbIr jI—inrDn Awdru koeI n dyie—pMnw 1136

8. gauVI rivdws jI—Gt AvGt fUgr Gxw—pMnw 345

Bwv:

(1) ikswn imhnq nwl vwhI dw kMm krdw hY [ vpwrI vpwr krdw hY, qy Dn K`tdw hY [ htvwxIAw swrw idn h`tI qy bYTdw hY [

jIv ies jgq ivc vxj krn AwieAw hY [ ausy dw Awauxw sPlw hY ijs ny ikswn vpwrI htvwxIey vWg ic`q lw ky nwm-vxj kIqw [

(2) ieh sMswr iek AYsw smuMdr hY, jo au~cy Awqmk guxW dy hIirAW jvwhrW nwl BrpUr hY [ jo mnu`K Awpxy hI mn dy ipCy qurdw hY, aus dI Awqmk-nzr ieqnI kmzor qy sOVI ho jWdI hY ik aus ƒ ieh hIry mwxk jhwvr nhIN id`sdy [ BwgW dI g`l vyKo! g`l inkI jyhI hI hY ik koilAW dy vpwrI mn dI AgvweI ivc qurnw C`f ky rqnW dy vpwrI gurU dw p`lw PV ley, qW ies ƒ k`K dy auhly luikAw hoieAw l`KW dw ^zwnw iml pey [ bs! iPr ieh v`fy BwgW vwlw ho jWdw hY [

(3) mnu`K-vpwrI ƒ prmwqmw-Swh ny ies jgq-prdys ivc vpwr krn ByijAw hY [ cMgy guxW dI rws-pUMjI ies ƒ sONpI geI hY [ pr ies prdys ivc ivkwr-corW dw ^qrw hY, loB dIAW TwTW ivc jhwz dy fu`bx dw fr hY [ guxW dy sOdy ivc inpuMn gurU ijs mnu`K-vpwrI ƒ cMgy BwgW nwl iml pYNdw hY, auh Awpxw swrw K`itAw-kmwieAw au~cw Awcrn shI slwmiq lY ky Swh dI hzUrI ivc jw phuMcdw hY [ pr Ajyhy vpwrI huMdy hn ivrly hI, qy auhI hn AslI mnu`K [

(4) prmwqmw dI Xwd iek Amolk moqI hY [ mnu`K ny ieQy iehI moqI ivhwJxw hY [ ijs ƒ iml jWdw hY, aus dy mn ivc sdw TMF-SWqI itkI rihMdI hY [

(5) s`cy vxjwry auh hn, ijnHW dunIAw dI ikrq-kwr dy nwl nwl nwm-vxj BI kIqw [

(6) huxy hI smw hY nwm-vxj dw [ jdoN mOq isr qy Aw geI, qdoN vkq nhIN imlygw [ ieQoN ^wlI-h`Q igAW SrimMdw hoxw peygw [

(7) Asl Dn pRBU dw nwm hI hY [

(8) pivqR jIvn phwVI rsqy vWg iek AOKw kMm hY [ sqsMg dI brkiq nwl ieh vxj sOKw hI ho skdw hY [

8. mnu`Kw srIr

(a) guPw

1. slok m: 2 (vwr swrMg)—guru kuMjI, pwhU invlu—pMnw 1237

2. mwJ m: 3—iesu guPw mih AKut BMfwrw—pMnw 124

3. sUhI m: 5—igRhu vis guir kInw—pMnw 737

Bwv:

(1) jd qk mkwn ƒ bwhroN jMdRw v`jw rhy, mkwn dw mwlk BI aus dy AMdr nhIN jw skdw, bwhr hI ^uAwr huMdw rihMdw hY [

suAwrQI mnu`K dw mn iek AYsw koTw hY, ijs dy bwhr mwieAw dI iqRSnw dw jMdRw v`jw hoieAw hY [ jIvwqmw sdw Btkdw rihMdw hY, iksy vyly ies ƒ SWqI nsIb nhIN huMdI [ mwieAw dI pwh dw jMdRw Kohlx vwsqy kuMjI gurU dw aupdyS hI hY [

(2) purwxy simAW ivc AnykW dysW dy irSI munI phwVW dIAW kMdrW gu&W ivc swlW-b`DI bYT ky prmwqmw dI Bwl krdy rhy [ hux qk lok auhnW QwvW dw Awdr-sqkwr krdy cly Aw rhy hn [

mnu`Kw srIr Asl gu&w hY ijs ivc hrI v`sdw hY [ ieh smJ gurU qoN pYNdI hY [ mwieAw-moh dy krVy kvwV ies gu&w A`gy l`gy pey hn [ kuMjI gurU dy h`Q ivc hY [ ies gu&w vloN Avysly ho ky phwVW dIAW gu&W ivc Bwlx jwxw ivArQ au~dm hY [

(3) s`j-ivAwhI muitAwr shury-Gr jw ky Awpxy pqI ƒ pRsMn krn leI keI qrHW dy hwr-iSMgwr lwauNdI hY [ s`s, shurw, jyT, idaur, ijTwxIAW, idrwxIAW, nnwxW—swry hI prvwr nwl im`Tw ipAwr-BirAw vrqwrw kr ky sB dw mn moh lYNdI hY [ ies qrHW swry Gr ƒ Awpxy v`s ivc kr lYNdI hY [

mnu`Kw srIr iek Gr hY [ jyhVI ijMd-muitAwr pRBU-pqI dI Xwd qy SuB guxW dw iSMgwr krdI hY, auh pRBU-pqI ƒ BI pRsMn kr lYNdI hY, qy Gr dy swry igAwn-ieMidRAW ƒ BI Awpxy v`s ivc r`KdI hY [ ies Gr dI mwlk bxI rihMdI hY [

(A) h`t

1. mwJ m: 3—krmu hovY siqgurU imlwey—pMnw 110

2. pauVI m: 4 (vwr gauVI)—kwieAw kotu Apwru hY—pMnw 309

3. Awsw m: 4 CMq—jIvno mY jIvnu pwieAw—pMnw 442

4. slok m: 5 (vwr rwmklI)—hT mMJwhU mY mwxku lDw—pMnw 964

Bwv:

(1) ies srIr-ngr ivcoN SuB guxW dy swry kImqI pdwrQ iml skdy hn, pr ijnHW dI miq buiD ƒ mwieAw-moh dy krVy kvwV lgy pey hn, auhnW dy AMdr AigAwnqw dw Gu`p hnyrw hY, auhnW ƒ Awpxy AMdr iehnW kImqI pdwrQW dI hoNd dI swr nhIN [ gurU dI ikrpw nwl ieh b`jr kvwV KulHdy hn [

(2) purwxy simAW ivc v`fy v`fy ngrW qy SihrW dI ih&wzq vwsqy duAwly au~cI v`fI &sIl hoieAw krdI sI [ ies qrHW Sihr dy bwzwrW ivc vxj vpwr by-i&krI nwl huMdw sI [

mnu`Kw srIr iek ngr hY, &sIl vwlw [ igAwn-ieMdRy ies ngr dy bzwr hn, ijnHW ivc SuB guxW dw vxj vpwr ho skdw hY [ prmwqmw dy nwm dw Dn K`itAw jw skdw hY [

jo bMdy ies srIr-ngr qoN bwhr ies sOdy dI Bwl krdy hn, auh aus hrn vWg Btkdy iPrdy hn jo AwpxI nwBI ivc ksqUrI huMidAW aus dI sugMDI JwVIAW ivcoN lYx dw Xqn krdw iPrdw hY [

(3) GuimAwr cIknI im`tI go ky c`k auqy aus qoN BWfy bxwauNdw hY [ pYrW nwl c`k ƒ aus dy Dury dy duAwly BuAWdw jWdw hY, qy h`QW nwl kMm krdw hY, c`k Dury dy duAwly hI BONdw rihMdw hY [

suAwrQI mnu`K BI iesy qrHW mwieAw dy gyV ivc hI Btkdw qy jIvn AjweIN gMvw jWdw hY [ pr ieh srIr-h`t ivc jyhVy vpwrI prmwqmw dI Xwd dw vxj krdy hn, auh ies jgq-mMfI ivcoN lwB K`t ky jWdy hn [

(4) moqIAW lwlW hIirAW dw vpwr bVy DnwF jOhrI hI krdy hn [ auhnW ƒ rotI dI ^wqr iksy dI muQwjI nhIN huMdI [

mnu`Kw srIr iek h`t hY ijs ivc prmwqmw dy nwm-moqIAW dw vxj vpwr ho skdw hY [ jyhVy Bwgvwn ieh vpwr krdy hn, auh dr dr qy nhIN Btkdy [ pr ieh nwm-moqI dunIAw dy Dn-dOlq dy vtWdry ivc nhIN imldw [ gurU dy dr qy Awpw kurbwn krnw pYNdw hY [

(e) Kyq, ngr, GoVI

 1. isrI rwgu m: 3—iksu hau syvI, ikAw jpu krI—pMnw 34

 2. slok m: 3 (vwr rwmklI m: 3)—mnmuKu duK kw Kyqu hY—pMnw 947

 3. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—Duir hir pRiB krqY iliKAw—pMnw 1417

 4. slok m: 4 (vwr gauVI)—hir pRB kw sBu Kyqu hY—pMnw 305

 5. slok m: 4 (vwr gauVI)—jo inMdw kry siqgur pUry kI—pMnw 309

 6. Awsw m: 4—hiQ kir qMqu vjwvY jogI—pMnw 368

 7. Awsw m: 4 CMq—ijn@ msqik Duir hir iliKAw—pMnw 450

 8. mwrU m: 4—hir Bwau lgw bYrwgIAw—pMnw 997

 9. pRBwqI m: 4—Agm dieAwl ik®pw pRiB DwrI—pMnw 1336

10. slok m: 5 (vwr gauVI)—vq lgI scy nwm kI—pMnw 321

11. mwrU m: 5—ijsih swij invwijAw—pMnw 1002

12. slok PrId jI—PrIdw loVY dwK ibjaurIAW—pMnw 1379

13. Awsw m: 5 AstpdIAw—pMc mnwey, pMc ruswey—pMnw 430

14. mwrU kbIr jI—dyhI gwvw, jIau Dr mhqau—pMnw 1104

15. vfvMs m: 4 (GoVIAw)—dyh qyjix jI—pMnw 575

16. vfhMs m: 4 (GoVIAw)—dyh qyjnVI—pMnw 576

Bwv:

(1) ikswn bVI imhnq kr ky hl vwhuMdw hY, qy pYlI ivcoN Gwh-bUt kFdw hY [ pYlI ƒ ies qrHW keI joqRy lw ky sMvwr bxw ky aus ivc bI bIjdw hY [ pr jy bIj bI ky ausy vyly auproN suhwgw nwh Pyry, qW pMCI swry bI cug jwxgy, qy ikswn dI swrI myhnq AjweIN clI jwiegI [

jyhVw mnu`K jvwnI dy vyly pRBU dI Xwd dI brkiq nwl Awpxy AMdr mnu`Kqw dy vDx Pulx leI au~dm nhIN krdw, aus dI jvwnI auqy kUMj Aw pYNdI hY, buFypw Aw dbwauNdw hY [ iPr mnu`Kqw qoN suM\y rhy ies srIr-Gr ivcoN ieh prdysx ijMd ^wlI hI clI jWdI hY [

(2) Buieˆ ivc kxk bIjWgy qW kxk augygI [ pr jy lw-prvwhI kr ky pohlI dw bIj bIijAw jwey, qW auh QoVI bhuq au~gI kxk dy bUitAW ƒ BI n`p leygI, qy pYlI dy mwlk dIAW tMgW BI kMifAW nwl ivMnH dyvygI [ pohlI dw ielwj b`s iehI hY ik aus ƒ Kyq dy ivc hI A`g lw ky swV id`qw jwey [

srIr-DrqI ivc ivkwrW dy bIj bIijAW mnu`K iehnW qoN suK dI Aws nwh r`Ky [

(3) j`t Awpxy Kyq ivc ik`krIAW bIj dyvy, qy Aws ieh lw bYTy ik iehnW ƒ ibjOrI dwK lgygI—ieh mUrK-puxw hI hY [ jyhVw bIj bIjIey, aus dw hI Pl iml skygw [

srIr-Kyq ivc inMdw Awidk bIj bIijAW inMdw hI plrygI [

(4) j`t dI myhnq ƒ sO blweIN pYx vwlIAW [ kdy AOV, kdy gVymwr, kdy hVH [ ikDry fMgrW dw aujwVw, ikDry rwhIAW dy &sl im`Dx dw pvwVw [ pr iek blw ies ƒ Kyq dy AMdroN hI pY jWdI hY [ auh hn cUhy [ kuqr kuqr ky &sl dw k`K nhIN C`fdy [

mnu`Kw srIr dI KyqI aujwVn vwsqy jmrwj ny kwmwidk cUhy C`fy hoey hn [ ieh AMdroN AMdr hI SuB guxW dI &sl aujwV ky r`K dyNdy hn [ ijnHW r`b dw qkIAw PiVAw, auh iehnW cUihAW dI mwr qoN bc gey [

(5) qylI dy kolH¨ Agy joieAw hoieAw bld in`q hI aus kolH¨ dy duAwly hI gyVy lWdw rihMdw hY [ aus bld dI dunIAw isr& aus kolH¨ dw cuigrdw hI hY [

inMidAw dw cskw burw [ ieh iek AYsI BYVI vwdI hY ik ies dy gyV ivcoN inklxw koeI sOKI Kyf nhIN [ mnu`K ijauN ijauN inMidAw dw bIj bIjdw hY, iqauN iqauN Pl vjoN hor inMidAw hor inMidAw krn dI pRyrnw vDdI jWdI hY [

(6) AOV dy idnIN j`tW ƒ bVI myhnq krnI pYNdI hY [ &sl isMjx leI idn rwq KUh joxy pYNdy hn [ ieqnI myhnq nwl iqAwr kIqy &sl ƒ jy kdy iksy dw fMgr v`Cw Kw jwey, qW j`t ƒ bVw du`K huMdw hY [ aus ny lhU pwxI iek kr ky ieh myhnq kIqI huMdI hY [

mnu`K srIr dy Kyq ivc SuB guxW dw &sl iqAwr krnw hY [ KUh jox leI mn ƒ bYl bnwauxw hY [ ies mn ƒ pRBU dI Xwd nwl ieqnw qkVw kro ik kwmwidk koeI fMgr v`Cw SuB guxW dI KyqI ƒ Kw jwey [

(7) hunr koeI BI hovy, nypry cVHn leI ^ws sUJ loVdw hY [ KyqI BI iek hunr hY [ hr vyly dy bIjy hoey dwxy nhIN aug skdy [ hryk &sl dI Awpo AwpxI ru`q huMdI hY [ PbvIN ru`q BI kw&I nhIN hY [ Buieˆ ƒ vwhxw qy suhwgxw A`q zrUrI hY [ iPr ieh vyKxw huMdw hY ik zmIn v`qr hovy, zmIn ivc nmI dw-myc dI hovy [

jIv pRBU qoN ivCuV ky AnykW jUnW ivc Btkdw cilAw AwauNdw hY [ mnu`Kw srIr v`qr-AweI DrqI smwn hY [ b`s! iehI vylw hY jdoN pRBU dI Xwd dw bIj bIijAw jw skdw hY [

(8) KyqI bIj ky jy ikswn rwKI nwh kry, qW lokW dy fMgr v`Cy hI &sl aujwV jwx, rwhI muswi&r KyqW ivcoN dI pg-fMfIAW pw ky swrI KyqI im`D dyx [ pYlI-bMny Pyrw-qorw r`Kxw bhuq zrUrI huMdw hY [

srIr-DrqI ivc prmwqmw dI Xwd dw bIj bIj ky ies dI BI rwKI krn dI loV hY, nhIN qW kwmwidk pSU SuB guxW dI swrI &sl aujwV dyx [ ies &sl dI rwKI sqsMg ivc hoieAw krdI hY [

(9) hrx dI nwBI ivc ksqUrI dw nwPw huMdw hY [ pr BwgW dI g`l! auh ivcwrw ies Byq ƒ jwxdw nhIN, qy ksqUrI dI sugMDI vwsqy jMgl ivc JwVIAW suMGdw iPrdw hY [

mnu`Kw srIr iek ngr hY ijs ivc prmwqmw v`sdw hY, iek srovr hY ijs ivc pRBU dy nwm qy SuB guxW dw AMimRq BirAw ipAw hY [ pr BwghIx swkq mnu`K aus pRBU ƒ jMglW ivc FUMFdw hY [

(10) ijs j`t ƒ pYlI dw v`qr sWBx dI sUJ nwh hovy, aus ny kIh bIjxw, qy kIh v`Fxw! isAwxw ikrswn v`qr KuMJx nhIN dyNdw, p`kw &sl v`Fx dI mOj-bhwr BI auhI lYNdw hY [

mnu`Kw srIr hY Kyq, jvwnI hY v`qr dw vylw [ ijs dy Bwg cMgy hox, auh ies v`qr-AweI pYlI ivc pRBU dy nwm dw bIj bIjdw hY, qy SuB guxW dw p`kw &sl v`Fdw hY [

(11) hryk &sl dI Awpo AwpxI ru`q huMdI hY [ kuru`qw bIijAw bIj Pl nhIN dyvygw [ ru`q-isr bIijAw BI auhI bIj Pl dyvygw, jo v`qr vyly bIijAw jwey [ jy DrqI ivcoN v`qr su`k jwey, nmI ^qm ho jwey, qW bIijAw hoieAw bIj au~gygw nhIN [

jIv vwsqy mnu`Kw-srIr hI BlI ru`q hY, jdoN ieh SuB guxW dI &sl pkw skdw hY [ ies ru`q ivc v`qr dw vylw hY jvwnI dw smw [ jvwnI vyly mn pRBU dI Xwd ivc joVo [

(12) Kyq ivc ikkrIAW bIijAW auhnW qoN ibjOrI dwK nhIN iml skdI [ swrI aumr au~n k`qdy rhIey, qW aus au~n qoN rySmI k`pVy nhIN bx jwxy [

srIr-Kyq ivc mMd krmW dy bIj dy bIijAW mMdy krmW vl hI hor hor pRyrnw hovygI [ mn Bly pwsy nhIN jw skygw [

(13) v`fy v`fy ngrW qy SihrW dy bwhr cuMgI-Gr bxy huMdy hn [ bwhroN Sihr ivc jo AMn dwxw Awidk AwauNdw hY, aus qy ngr-sBw vloN msUl ilAw jWdw hY [ auh msUl AMq ƒ Sihr-vwsIAW auqy hI pYNdw hY, ikauNik vpwrI Awpxw mwl auqnw hI mihMgw vycdy hn [

mnu`Kw-srIr iek ngr hY [ igAwn-ieMdRy ies ngr dy v`fy drvwzy hn [ iehnW dI rwhIN hI srIr dy AMdr v`sdy Awqmw dI sWJ bwhrlI dunIAw nwl bxdI hY [ pr jd qk igAwn-ieMdRy kwmwidk ivkwrW dy Asr hyT hn, bwhroN AwauNdI SuB guxW dI pRyrnw ƒ ieh rsqy ivc hI rok lYNdy hn, mwno, msUl vjoN hV`p kr jWdy hn [ pRBU-Xwd dI rwhIN qkVweI kIiqAW ieh lu`t bMd ho jWdI hY, srIr-ngr dy AMdr SuB guxW dI pUMjI vDx Pulx l`g pYNdI hY [

(14) ijs ipMf ivc cor auc`ikAW dI mMnI jwey, auQy BlymwxsW dI koeI vtk nhIN huMdI [ corIAW qy vYl lu`cy bMdy krdy hn, puls vwilAW dw mUMh im`Tw krWdy rihMdy hn, qy PVIdy hn grIb qy Blymwxs [

aus srIr-ipMf dI v`soN dw BI koeI h`j nhIN, ij`Qy kwmwidk corW ny igAwn-ieMidRAW ƒ n`iQAw hoieAw hovy [ Aw^r PVIdw hY jIvwqmw, qy iek`lw hI mwr ku`t KWdw hY [

(15) ivAwh smy lVkI vwly Gr znwnIAW rl ky ‘suhwg’ gWdIAW hn, qy lVky vwly Gr ‘GoVIAW’ [ jdoN jM\ cVHdI hY, qW lVkw GoVI cVHdw hY, BYxW vwg PVdIAW hn, aus vyly BI GoVIAW gWdIAW hn [ lwVw GoVI cVH ky shury-Gr Fu`kdw hY qy vhutI ivAwh ky ilAwauNdw hY [

mnu`Kw-dyhI iek bWkI GoVI hY [ ijs ny ies dy mUMh ivc gurU dy aupdyS dI lgwm pweI hY, qy pRBU-ipAwr dI cwbk vrqI hY, aus dw myl pqI-prmwqmw nwl ho jWdw hY [

(16) mnu`Kw-dyhI bWkI GoVI hY [ ijs ijMd-vhutI ny ies dy mUMh ivc gurU dy igAwn dI lgwm pw ky mn ƒ ij`iqAw hY, auh pRBU pqI ƒ jw imldI hY [

(s) mMdr Gr iklHw

1. pauVI m: 3 (vwr rwmklI)—hir kw mMdru AwKIAY, kwieAw kotu gVu—pMnw 952

2. pauVI m: 3 (vwr rwmklI)—hir mMdru soeI AwKIAY—pMnw 953

3. pRBwqI m: 3—gur prswdI vyKu qU, hir mMdru qyrY nwil—pMnw 1346

4. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—hir mMdru hir swijAw—pMnw 1418

5. pauVI m: 3 (gUjrI kI vwr)—bjr kpwt kwieAw gV@ BIqir—pMnw 514

6. gauVI kbIr jI—Kt nym kir koTVI bWDI—pMnw 339

Bwv:

(1) auh mnu`K Bwgvwn jOhrI hn, jo ies srIr-h`t ivc prmwqmw dy nwm Aqy SuB guxW dw vpwr krdy hn [ ivcwry suAwrQI bMdy mwieAw dy moh ivc Psy rih ky ies ^zwny dI kdr nhIN pWdy [

(2) mnu`Kw srIr hI hirmMdr hY [ ies ivcoN, gurU dy aupdyS qy c`l ky, hrI iml pYNdw hY [ srIroN bwhr Bwlx dI loV hI nhIN pYNdI [ hryk srIr ivc aus ƒ v`sdw vyKo [

(3) mnu`Kw srIr hir-mMdr hY, prmwqmw dw h`t hY, iehI Asl QW hY ijQy prmwqmw dy nwm-Dn dw vpwr kr skIdw hY, ies mMdr ivc hrI Awp v`sdw hY, hryk srIr ivc hrI v`sdw hY [

(4) eIsweI, muslmwn, jYnI, boDI, pwrsI, ihMdU, is`K—DrqI dy swry DrmW dy AvlµbIAW ny Awpo Awpxy DrmW dy mMdr bxwey hoey hn, auQy iek`Ty ho ky prmwqmw dI pUjw AwrwDnw krdy hn, qy auhnW Drm-AsQwnW ƒ r`b dw Gr prmwqmw dw mMdr mMndy hn [

mnu`Kw-srIr iek mMdr hY, hrI dw mMdr hY, prmwqmw ny Awpxy rihx leI mMdr bxwieAw hoieAw hY [ prmwqmw ies mMdr ivc v`sdw hY jyhVw mnu`K Awpxy AMdroN mwieAw dy moh dw prdw dUr kr lYNdw hY, aus ƒ ieh smJ Aw jWdI hY [

(5) ipCly simAW ivc rwjy lok Awpo AwpxI rwjDwnI dI rwKI vwsqy p`ky iklHy bxw r`Kdy sn [ jy koeI iek rwjw iksy dUjy dys auqy h`lw bol dyNdw sI, qy A`goN jy twkry qy kmzor rwjw hovy, qW auh Awpxy iklHy ivc AwkI ho bYTdw sI [ ikilHAW dy drvwzy bVy mzbUr huMdy sn [ auhnW ƒ sr krnw sOKI Kyf nhIN sI huMdI [

srIr iek iklHw hY [ mwieAw-vyVHy jIv dy ies srIr-iklHy ƒ kUV kus`q AhMkwr dy bVy krVy kvwV l`gy rihMdy hn [ iklHy dy AMdr bYTw mn AwkI itikAw rihMdw hY [ ijs Bwgvwn dy ieh kvwV KulH jWdy hn, aus ƒ Awpxy AMdroN pRBU dw nwm-rs imldw hY [

(6) mnu`K Awpxy rihx leI Gr bxwauNdw hY [ Gr dw vsq-vlyvw sWB ky r`Kx leI jMdRy BI vrqdw hY, pihrydwr BI r`Kdw hY [ pr jy pihrydwr hI corW nwl iml jwx, qW by-i&kr ho ky su`qy pey dw Gr lu`itAw jWdw hY [

mnu`Kw srIr iek Gr hY [ ies ƒ bUhw jMdRw kuMjI koeI nhIN [ ies Gr dy pihrydwr igAwn-ieMdRy hn [ pr ieh kwmwidk corW nwl iml jWdy hn, qy Gr dI SuB guxW dI rwis-pUMjI shjy shjy swrI hI lu`tI jWdI hY [

iksy ivrly BwgW vwly ƒ ieh sUJ pYNdI hY [

(h) Aswrqw

 1. sloku m: 3 (vwr gUjrI)—kwieAw hMs ikAw pRIiq hY—pMnw 510

 2. Awsw m: 4—AwieAw mrxu Durwhu—pMnw 369

 3. Awsw m: 4 CMq—min nwmu jpwnw—pMnw 447

 4. isrI rwgu m: 5—goieil AwieAw goielI—pMnw 50

 5. isrI rwgu m: 5—iqcru vsih suhylVI—pMnw 50

 6. gauVI bwvn AKrI m: 5—ggw goibd gux rvhu—pMnw 254

 7. slok m: 5 (vwr gauVI)—dwmnI cmqkwr—pMnw 319

 8. Awsw m: 5—puqrI qyrI ibiD kir QwtI—pMnw 374

 9. Awsw m: 5—jYsy ikrswxu bovY ikrswnI—pMnw 375

10. Awsw m: 5—ijs no qUM AsiQru kir mwnih—pMnw 401

11. soriT m: 5—puqR klqR lok igRh binqw—pMnw 609

12. iblwvlu m: 5—imRq mMfl jgu swijAw—pMnw 808

13. mwrU solhy m: 5—sMgI jogI nwir lptwxI—pMnw 1072

14. slok m: 5 (vwrU mwrU)—scu jwxY kcu vYidE—pMnw 1095

15. gauVI kbIr jI—pyvkVY idn cwir hY—pMny 333-34

16. BYrau kbIr jI—nWgy Awvnu nWgy jwnw—pMnw 1157

17. swrMg kbIr jI—hir ibnu kaunu shweI mn kw—pMnw 1253

18. sUhI rivdws jI—aUcy mMdr swl rsoeI—pMnw 794

19. Awsw PrId jI—bolY syK PrIdu—pMnw 488

20. slok PrId jI (1)—ijqu idhwVY Dn vrI—pMnw 1377

21. slok PrId jI (9, 10)—dyKu PrIdw ju QIAw dwVI hoeI BUr—pMnw 1378

22. slok PrId jI (26)—PrIdw mY Bolwvw pg dw—pMnw 1379

23. slok PrId jI (47, 48)—PrIdw iKMQiV myKw AglIAw—pMnw 1380

24. slok PrId jI (56)—PrIdw koTy Dukxu kyqVw—pMnw 1380

25. slok PrId jI (66, 67)—cil cil geIAW pMKIAW—pMnw 1381

26. slok PrId jI (68, 69)—PrIdw BMnI GVI svMnVI—pMnw 1381

27. slok PrId jI (96)—kMDI auqY ruKVw—pMnw 1382

28. slok PrId jI (99)—PrIdw drIAwvY kMn@Y bgulw—pMnw 1383

29. slok PrId jI (102)—PrIdw ruiq iPrI vxu kMibAw—pMnw 1383

30. soriT BIKn jI—nYnhu nIru bhY, qnu KInw—pMnw 659

Bwv:

(1) ijMd qy srIr dw ipAwr kUVw [ T`gI &ryb kr ky ies srIr ƒ pwlx dw jqn krnw mUrKqw hY [ jdoN ijMd ƒ DuroN s`dw AwauNdw hY, srIr ieQy hI Fih pYNdw hY, qy, kIqy mMd krmW dw lyKw ijMd ƒ Bugqxw pYNdw hY [

(2) jUey dI cytk burI [ juAwrIAw hwrdw BI jWdw hY, qy iPr BI ij`qx dI Aws qy jUAw KyfxoN h`tdw nhIN [

mwieAw dI cytk BI AjyhI hI hY [ mnu`K Awqmk jIvn hwrdw jWdw hY; pr, hor joV lvW hor joV lvW dI qWG ivc Awqmk Gwt dI prvwh nhIN rihMdI [

DuroN ilKI mOq Aw phuMcdI hY, mwieAw ieQy hI rih jWdI hY, jIvn-bwzI hr jWdI hY [ pr qdoN pCuqwvy dw kIh lwB?

(3) jgq ivc jo BI AwieAw hY aus dy isr auqy mOq dI qlvwr ltkdI hY [ pr Ajb Kyf hY ik ies mOq qoN hr koeI sihimAw rihMdw hY [ hryk ijMd srIr dy auhly lukdI hY, lukdI hY [

ies sihm qoN isr& auhI bcdw hY jo pRBU dI Xwd ƒ izMdgI dw Awsrw bxwauNdw hY [

(4) lµmI AOV l`g jwey, AMn dw kwl pY jWdw hY [ pr AMn nwloN BI vDIk AOiKAweI pSUAW leI Gwh p`Ty dI ho jWdI hY [ loAW nwl lUTI DrqI sV ky suAwh hoeI peI huMdI hY, ikqy BI hry Gwh dw qIlw nhIN id`sdw [

pSUAW ƒ Bu`K dI ies ibpqw qoN bcwaux leI lok Awpxy fMgr v`Cy iek`Ty kr ky dirAw dy kMFy cly jWdy hn qy AOV dy idn k`t AwauNdy hn [ ies ƒ goiel-vwsw khIdw hY [ mINh pYx qy sB goielI Awpo Awpxy ipMf muV jWdy hn [

rwhI muswiPr Awpxy s&r dy rsqy ivc ikqy rwq k`tdw hY, prBwq huMidAW hI auQoN AgWh c`l pYNdw hY ik pYNfw Kotw n ho jwey [

mwlI bZIicAW ivc moqIAw gulwb Awidk sugMDI vwly bUty pwldy hn [ Pu`l iKVdy hn, pr ieko idn ivc hI kumlw jWdy hn, qy Agly idn nivAW ƒ iKVn dw mOkw imldw hY [

jgq goiel-vwsw hY, srW hY, Pu`lW dI bZIcI hY [ mOq ieQy iksy ƒ p`ky fyry nhIN lwvx dyNdI [

(5) iesqRI dI dunIAw Ksm nwl hI hY [ jd qk suhwgix hY, qd qk ivc s`s shurw jyT idaur ijTwxIAW idrwxIAW nnwxW swrw hI prvwr aus dw Awdr sqkwr krdw hY [ pr jyhVI mMd-Bwgix isroN nµgI ho jWdI hY, aus ƒ hr pwsy vloN dury dury hox l`g pYNdI hY; kulihxI kul`CxI aus dw nwm pY jWdw hY [ swrw hI Gr aus ƒ v`F v`F KWdw hY [

jIv-BOr dy au~fx dI dyr huMdI hY ik ieh kWieAW BI vyhVy ivc peI nhIN suKwauNdI [ mOq swrw nkSw bdl dyNdI hY [ sul`KxI kWieAW auhI, ijs ny jIvwqmw dy huuMidAW BlweI K`tI [

(6) isAwxy AwKdy hn ik mOq dw qy gwhk dw koeI pqw nhIN kyhVy vyly Aw jwey [

bwlpx, jvwnI, buFypw—mOq dw koeI ^ws Tuk nhIN kdoN Aw jwey [ ies srIr dw koeI Brvwsw nhIN [

iPr ieh ikqnI mUrKqw hY ik ijs mwieAw ƒ AnykW hI ieQy hI C`f ky cly gey, mnu`K muV muV iek`TI krn dy Awhry lg ky jIvn AjweIN gvw lYNdw hY [

(7) swvx dy mhIny b`dl au~Tdy hn, GtW cVHdIAW hn, ibjlIAW ilSkdIAW hn [ b`dl-vweI hnyrI rwq ivc jdoN h`Q pswirAW nhIN id`sdw; ibjlI dI ilSk kyhI sohxI l`gdI hY, rwhoN KuMJy hoey rwhI ƒ bVw shwrw imldw hY [

pr ibjlI dI ieh ilSk A`K dy Jmkwry ivc guMm ho jWdI hY [ jgq ivc jIvW dw jIvn BI iKn-BMgr hI hY, ibjlI dI ilSk hI hY [ CyqI hI mOq dw Gu`p hnyrw aus ilSk ƒ guMm kr lYNdw hY [

(8) vyKx ƒ kyhw suMdr srIr mnu`K ƒ imilAw hY [ pr ieh Zw&l ies dy GVnhwr ƒ ivswr ky mwieAw dy moh ivc Ps irhw hY [ ieqnw BI nhIN socdw ik ies sohxI cmVI dy AMdrly pwsy auh kuJ hY ijs ƒ q`kx ƒ BI jI nwh kry [ mwx krdw hY aus Dn pdwrQ qy jyhVw ies dy pws Amwnq jyhI hI hY [

mOq ny ies srIr ƒ im`tI ivc imlw dyxw hY, qy Amwnq ieQy hI DrI rih jwiegI [

(9) j`t pYlI bIjdw hY [ aus dI mrzI hY k`cI v`F ley, cwhy p`kI v`Fy [ idn ciVHAw hY qW rwq BI peygI [ sdw rwq hI nhIN rihxI, idn BI iPr cVHygw [ sdw-iQr koeI cIz nhIN hY [

ABwgw hY auh jyhVw ies id`sdy pswry ivc moh pweI bYTw hY [ sdw itkx vwlw pdwrQ pRBU dw ipAwr hI hY [

(10) pwxI dy GVy ivc lUx dw Fylw pw idau, shjy shjy swrw hI gl jwiegw [ kMD auqy ikqnI ku dOV lw lvogy? kMD mu`k hI jwiegI [ jyhVy k`pVy A`j nvyN pihndy ho, auh Aw^r pwtxy hn [

jgq ivc jo kuJ vyKdy ho, sB hvweI ikilHAW smwn hY [ swk AMg Gr bwr sB nwl moh kUVw hY [ ieQy sB hI cwr idnW dy prwhuxy hn [

(11) bhuq swrI A`g bwlIey, qW DUM dy b`dl auTdy id`sdy hn [ pr nwh auhnW b`dlW ivc vrKw dIAW bUMdW hn Aqy nwh hI GVI pl itk skdy hn [ hvw dw ieko bu`lw aufw lY jWdw hY [

rMg brMgy sohxy mxky lY ky koeI mnu`K iek Dwgy ivc pRo ley, pr Dwgw hovy k`cw [ Dwgw qurq tu`t jwiegw, qy mxky DrqI qy rul jwxgy [

mnu`K Awpxy srIr ƒ pwldw posdw rihMdw hY, Awpxy krqwr ƒ ivswr dyNdw hY [ pr kIh mwx ies srIr dw? ies dI pWieAW DUMeyN dy b`dlW ijqnI hI smJo [ pRwxW dy k`cy Dwgy ny ieh srIrk AMg pRoqy hoey hn [ Dwgw tu`tidAW iF`l nhIN l`gdI [

(12) kwgz auqy pwxI fu`lH jwey, kwZz gl ky sIrw ho jWdw hY [ ryq dw Gr iqAwr kro, nwlo nwl ikr ikr ky FihMdw jweygw [ supny ivc AnykW rMg-qmwSy vyKIdy hn, jwgidAW swr auh lop ho jWdy hn [

AnykW Awey, AnykW Aw rhy hn, AnykW Awauxgy [ sB Awpo AwpxI vwrI qury jw rhy hn [ koeI ieQy sdw nhIN rih skdw [ iPr mlkIAqW dw mwx kwhdw?

(13) jIvwqmw qy kWieAW dw ieQy QoVy smy dw mylw hY [ jIv ies kWieAW dI ^wqr idn rwq dOV-B`j krdw rihMdw hY [ kWieAW dI in`q ieh qWG hY ik jIvwqmw mYƒ C`f ky nwh jwey [ pr DuroN hukm AwauNdw hY, mOq ijMd ƒ lY qurdI hY, qy kWieAW Cu`tV ho ky im`tI ivc rl jWdI hY [

ieh moh dI swrI Kyf iek qmwSw hI hY [

(14) m`Kx ƒ syk l`gy, qurq gl jWdw hY [ cup`qI pwxI ivc hI ijaUNdI rih skdI hY [ pwxI FilAW jW su`ikAW cup`qI ausy vyly sV su`k jWdI hY [

srIr dI BI ieqnI ku hI pWieAW hY [

(15) ipMfW ivc pIx vwlw pwxI Brn leI Awm qOr qy ipMfoN bwhr ieko KUhI huMdI hY [ ipMf dIAW muitAwrW Awpo Awpxw GVw isr qy Aqy Awpo AwpxI l`j moFy qy r`K ky iek`TIAW KUh qy jWdIAW hn, qy pwxI Br ilAwauNdIAW hn [ jy kdy koeI muitAwr AwpxI l`j dI pikAweI dw i^Awl nwh r`Ky, qW l`j K`dI ho ky GVy smyq, KUh ivc if`g pYNdI hY [ muitAwr ^wlI-h`Q Gr muV AwauNdI hY [

lVkI sdw pyky Gr nhIN rih skdI [ jvwn hoeI kuVI mwpy vr l`B ky ivAwh dyNdy hn [ pr ijs lwflI DI ny pyky Gr koeI suc`j nwh is`iKAw hovy, aus ƒ shury Gr kdy Awdr-mwx nhIN imldw [

suAwsW dI l`j ny Aw^r tu`txw hY, qy srIr-GVy ny BI B`jxw hY [ mOq ny iksy dw kdy ilhwz nhIN kIqw [ auhI ijMd-muitAwr prlok ivc Awdr hwsl krdI hY ijs ny ies lok ivc SuB gux p`ly b`Dy [

(16) dunIAw dw Dn-pdwrQ qW ikqy irhw, ieh srIr BI, jo jMmx vyly nwl huMdw hY, mrn qy ieQy hI rih jWdw hY [ jIv jgq ivc nµgw hI AwauNdw hY qy nµgw hI qur jWdw hY [ mOq iksy dw ilhwz nhIN krdI [

(17) im`tI dy BWfy ƒ rqw ku Tokr l`g jwey, tu`k ky TIkry ho jWdw hY [

ies srIr dI BI ieqnI ku hI pWieAW hY [

(18) Gwh PUs dw bxwieAw hoieAw C`pr, A`g dI rqw ku icxg l`g jwey, vyNhidAW vyNhidAW sV ky suAwh ho jWdw hY [

mnu`Kw srIr dI pWieAW BI ieqnI ku hI hY [ ies dI ^wqr mnu`K mhl mwVIAW auswrdw hY, AMq ƒ iek GVI BI rihxw nhIN imldw [ swry swk AMg ieh kihMdy hn ik ies ƒ hux CyqI lY c`lo [

(19) kudriq ivc hryk SY bdldI rihMdI hY [ ru`qW bdldIAW, ru`qW ivc ho rhy kOqk BI bdldy [ k`qk dy mhIny pMjwb ivc kUMjW AwauNdIAW, isAwl mu`kx qy qur jWdIAW hn [ cyqr ivc jMglW ƒ A`g l`g jWdI hY [ swvx ivc sohxIAW GtW AwauNdIAW qy ibjlIAW ilSkdIAW hn [ ieh sB kOqk Awpxw smw pu`gx qy lop ho jWdy hn [

mnu`Kw srIr BI sdw itikAw nhIN rih skdw [ ieQy AnykW hI Awey qy cly gey [ iPr ieh m`lW m`lx vwlI mUrKqw ikauN?

(20) jdoN DI muitAwr ho jWdI hY, mwpy aus dy ivAwhux dw i&kr krdy hn [ koeI vr Gr l`B ky ivAwh dw idn imiQAw jWdw hY [ hQ-lyvyN dw vkq mukrr kIqw jWdw hY [ soDy hoey swhy qoN rqw BI AgWh ipCWh nhIN hox id`qw jWdw [

ijMd vhutI dw mOq lwVw TIk vyly isr Aw Fukdw hY [ rqw A`gw ip`Cw nhIN hox dyNdw [

auh mnu`K ABwgw hY jo dunIAw dy rMg qmwiSAW ivc msq rih ky mOq ƒ Bulw dyNdw hY [

(21) auN\ qW ikswn dI mrzI hY ik AwpxI KyqI jdoN cwhy v`F ley, k`cI hovy cwhy p`kI [ pr p`kI KyqI dw AMq nyVy qW sw& ipAw id`sdw hY [

jdoN dwVHI ic`tI ho geI, qW ies ƒ mOq dw s`dw smJo [ ies aumry auh suAwdly Bojn BI zihr ho Fukdy hn ijnHW ƒ mnu`K jvwnI vyly bVy SOk nwl mwxdw hY [

(22) mnu`K svwr svwr ky p`g isr auqy bMnHx l`igAW ieh BI vyKdw hY ik ikqy p`g mYlI qW nhIN ho geI [ swrI aumr mnu`K srIrk bx-Tx ivc hI guzwr dyNdw hY [

iksy ivrly BwgW vwly ƒ ieh cyqw rihMdw hY ik ies srIr ny Aw^r im`tI ivc iml jwxw hY [ huxy hI vylw hY ies ƒ Bly pwsy vrqx dw [

(23) &kIr drvyS twkIAW gMF gMF ky pihnx leI godVI iqAwr krdy hn [ BwvyN auh godVI keI twkIAW dy gMFx qoN bxdI hY, pr DwigAW dy qRopy p`ky huMdy hn, qy bQyrw icr hMF jWdI hY [

vyKo ies srIr dw hwl [ ies dI godVI ijqnI BI pWieAW nhIN hY [ mOq GVIAW plW ivc ijMd ƒ lY qurdI hY qy A`KW dy dIvy sdw leI bu`J jWdy hn [

(24) KulHy QW qW ijQoN qk jI kry dOVo qy CwlW mwr lvo, pr GrW dy koiTAW auqy ikQoN qk dOV lvogy? ieh qW igixAw imixAw QoVw ijqnw hI QW huMdw hY [

izMdgI dy igxy imQy idn huMdy hn [ smw lµGidAW icr nhIN l`gdw, CwlW mwrdw lµGdw jWdw hY [

(25) ndIAW drIAwvW dy kMFy jMglW dy ru`KW auqy AnykW hI pMCI AwlHxy bxwauNdy hn [ pMCIAW dIAW fwrW dIAW fwrW aufdIAW iPrdIAW hn [ AnykW hI Awey, qy aufwrI lw gey [

jIv pMCI ies DrqI qy AnykW hI Awey, qy kUc kr gey [ jdoN kbr ivc jw pYNdw hY, qW pwsw prqwaux jogw nhIN rih jWdw [

ikqnw ABwgw hY auh mnu`K jo hux ijMd qy s`iqAw dy huMidAW pRBU dI Xwd vwsqy au~dm nhIN krdw!

(26) muitAwrW KUh qoN pwxI Brn jWdIAW hn [ hryk dy isr auqy Awpo Awpxw GVw, qy moFy auqy Awpo AwpxI l`j [ ijs dI l`j purwxI K`dI ho jwey, GVy dy Bwr nwl auh tu`t ky GVy smyq KUh ivc jw pYNdI hY [

mnu`Kw srIr iek GVw hY suAws iek kmzor ijhI l`j hY [ in`q vyKdy hW koeI nw koeI l`j tu`t jWdI hY, GVw BI TIkr ho jWdw hY [ mOq dw &irSqw iksy nw iksy Gr hr roz AwieAw hI rihMdw hY [

ies srIr dw qy dunIAw dy Dn pdwrQ dw mwx kUVw [

(27) dirAw dy kMFy auqy koeI au~g pey, auh cwr idnW dw hI prwhuxw huMdw hY [ pwxI dI rqw ku Fwh l`gx nwl ru`K drIAw ivc ruVH jWdw hY [ k`cy BWfy ivc pwxI pwieAW BWfw ausy vyly gl jWdw hY, qy pwxI bwhr ruVH jWdw hY [

ies srIr dI BI ieqnI hI pWieAW hY [ mOq dI Fwh hr vyly l`gI hoeI hY [ ies k`cy BWfy ivc suAws sdw leI nhIN itky rih skdy [

(28) fwFy A`gy hr iksy ƒ il`Pxw pYNdw hY [ jMgl dw bwdSwh Syr igixAw jWdw hY [ pMCIAW auqy bwj BwrU huMdw hY [ bguly Awidk pMCI ndI dy iknwry kyl krdy hox, bwj Aw pey qW auhnW ƒ sB kylW Bu`l jWdIAW hn [ bwj ieko Jpt nwl ijs pMCI dI cwhy DOx mroV dyNdw hY [

mnu`K dunIAw dy rMg qmwiSAW ivc ru`Jw ipAw huMdw hY [ mOq Acncyq Aw dbocdI hY [ swrIAW m`lW m`lIAW hoeIAW ieQy hI DrIAW rih jWdIAW hn [

(29) vrKw ru`qy pwxI dI brkiq nwl hr pwsy ru`K lih lih krdy hn, cuPyry hirAwvl hI hirAwvl [ nHwqy Doqy ru`K ikqny sohxy l`gdy hn!

pr jdoN Br-isAwl ivc k`kr pwly pYNdy hn; TMFIAW br&wnI hvwvW c`ldIAW hn, qW auh hsUM hsUM krdy ru`K swry kMb jWdy hn [ hvw dw ieko bu`lw AwauNdw hY, ru`KW dy Try hoey p`qr Qr Qr krdy BuM\y if`gdy jWdy hn [ ivcwry ru`K bot jyhy bxy id`sdy hn [

ies jvwnI dw BI kIh mwx? swry sohxy id`sdy AMgW ƒ buFypw Aw ky idnW ivc koJy bxw dyNdw hY [ Aw^r mOq hUMjw Pyr ky lY jWdI hY [ koeI nhIN bicAw ies mOq rwxI qoN [

(30) kys du`D vrgy ic`ty, A`KW ivcoN pwxI jwxw, srIr bhuq durbl, glw kP nwl rukxw—ieho ijhIAW buFypy dIAW inSwnIAW prgt ho jWdIAW hn [ pRq`K ipAw id`sdw hY ik mOq nyVy Aw rhI hY [ iPr BI vyKo mnu`K dI ABwgqw! Ajy BI Awpxy isrjxhwr ƒ cyqy nhIN krdw, mwieAw dI iqRSnw imtdI nhIN [

BwgW vwly hn auh ijnHW dI lgn pRBU-crnW ivc hY [

9. ismrn-hInqw

 1. isrI rwgu m: 1—moqI q mMdr aUsrih—pMnw 14

 2. isrI rwgu m: 1—eyku suAwnu duie suAwnI nwil—pMnw 24

 3. soriT m: 1—ijau mInw ibnu pwxIAY—pMnw 597

 4. DnwsrI m: 1—jIau qpqu hY bwro bwr—pMnw 661

 5. mwrU m: 1—krxI kwgdu, mnu msvwxI—pMnw 990

 6. slok m: 1—(vwrW qy vDIk)—pbr qUM hrIAwvlw—pMnw 1412

 7. slok m: 2 (vwr rwmklI)—AMDY kY rwih disAY—pMnw 954

 8. mwJ m: 3—hir Awpy myly syv krwey—pMnw 126

 9. slok m: 3 (vwr mlwr)—bwbIhw n ibllwie—pMnw 1282

10. slok m: 3 (mlwr kI vwr)—bwbIhw eyhu jgqu hY—pMnw 1283

11. gauVI bYrwgix m: 4—inq idnsu rwiq lwlcu kry—pMny 166-67

12. iblwvlu m: 4—And mUlu iDAwieE purKoqmu—pMnw 800

13. pauVI m: 4 (vwr swrMg)—inMmu ibrKu bhu sMcIAY—pMnw 1244

14. gauVI m: 5—dulB dyh pweI vfBwgI—pMnw 188

15. gauVI m: 5—Aink rsw Kwey jYsy For—pMnw 190

16. gauVI m: 5—kx ibnw jYsy QoQr quKw—pMny 192-93

17. slok m: 5 (vwr gauVI)—KKVIAw suhwvIAw—pMnw 319

18. slok m: 5 (vwr gauVI)—iPrdI iPrdI dhidsw—pMnw 322

19. slok m: 5 (vwr gauVI)—ciV kY GoVVY kuMdy pkVih—pMnw 322

20. slok m: 5 (gUjrI kI vwr)—kVCIAw iPrMin@—pMnw 521

21. slok m: 5 (vwr gUjrI)—koit ibGn iqsu lwgqy—pMnw 522

22. sloku m: 5 (ibhwgVy kI vwr)—hir nwmu n ismrih swD sMig—pMnw 553

23. DnwsrI m: 5—pr hrnw, loBu JUTw inMd—pMnw 681

24. toFI m: 5—mwnuKu ibnu bUJy ibrQw AwieAw—pMnw 712

25. sUhI m: 5 (AstpdI)—auriJ rihE ibiKAY kY sMgw—pMnw 759

26. iblwvlu m: 5 CMq—sRI gopwlu n aucrih—pMnw 848

27. gof m: 5—PwikE mIn kipk kI inAweI—pMnw 862

28. slok m: 5 (mwrU kI vwr)—nwnk ibjulIAw cmkMin—pMnw 1101

29. BYrau m: 5—jy sau loic loic KwvwieAw—pMnw 1137

30. Awsw m: 9—ibrQw khau kaun isau mn kI—pMnw 411

31. iblwvlu m: 9—jw mih Bjnu rwm ko nwhI—pMnw 831

32. gauVI kbIr jI—ijau kip ky kr musit cnn kI—pMnw 336

33. Awsw kbIr jI—swsu kI duKI, ssur kI ipAwrI—pMnw 482

34. slok kbIr jI—kbIr ckeI jau inis bICurY—pMnw 1371

35. slok kbIr jI—kbIr twlY tolY idnu gieAw—pMnw 1375

36. soriT rivdws jI—cmrtw gWiT n jneI—pMnw 659

37. slok PrId jI—kMiD kuhwVw, isir GVw—pMnw 1380

Bwv:

(1) prmwqmw dI Xwd Bulw ky ijMd ivkwrW ivc sV bl jWdI hY [ jog dIAW ir`DIAW is`DIAW, qy bwdSwhI dy suK prmwqmw dy ivCoVy qoN pYdw hoey aus swV ƒ SWq nhIN kr skdy [ ieh qW sgoN prmwqmw nwloN iv`Q vDw ky swV pYdw krdy hn [

(2) prmwqmw guxW dw somw hY [ ieh kudrqI g`l hY ik aus somy qoN iv`CuV ky mnu`K dy AMdr guxW dI BI Gwt pYxI SurU ho jWdI hY [ loB, Awsw, iqRSnw, JUT, inMdw, pr Dn, pr qn, kwm, kRoD, T`gI Awidk ieh AnykW hI ivkwr hn jo guxW-dy-somy prmwqmw qoN iv`CuVy mnu`K dy mn ivc Awpxw zor pw lYNdy hn [ bVI hI koJI qy frwauxI Skl qy GwVq bxI rihMdI hY Aijhy mn dI [

(3) pwxI ivcoN m`CI ƒ bwhr k`F lvo, m`CI qVP ky mr jWdI hY [ prmwqmw Awqmk jIvn dw suc`jy jIvn dw somw hY [ ies somy qoN iv`CuV ky mnu`K mwieAw dy moh dI PwhI ivc Ps jWdw hY, Awqmk mOq shyV lYNdw hY, mnu`K dy AMdr ivkwr hI ivkwr Awpxw zor pweI r`Kdy hn [

pr nwm dI ieh dwiq imldI hY isr& gurU pwsoN [

(4) prmwqmw dI Xwd ƒ Bulw ky mnu`K dI izMdgI du`KW dI iek lµmI khwxI bxI rihMdI hY [ mnu`K hr vyly ieauN ivlkdw rihMdw hY ijvyN koVH dy rog vwlw bMdw [ ivCoVy qoN ivkwr, qy ivkwrW qoN du`K-klyS—ieh iek kudrqI islislw hY [ iPr BI Ajb Kyf hY ik mnu`K ivkwrW ivc hI pY ky ^uAwr huMdw hY [

ijs prmwqmw ny ieh sohxw srIr id`qw hY aus dI Xwd Bulw ky, ivkwrW ivc Ps ky, mnu`K ivkwrW dy dwZ hI Awpxy m`Qy auqy lw ky ieQoN Aw^r qur pYNdw hY [

(5) mnu`Kw srIr dI bxqr hI ieauN bxI hoeI hY ik ijauN ijauN mnu`K Awpxy isrjxhwr ƒ BulWdw hY iqauN iqauN ies dy AMdroN gux Gtdy jWdy hn [

mnu`K dy bx-rhy Awcrn-kwgz auqy mn dy sMskwrW dI isAwhI nwl cMgy mMdy nvyN lyK nwlo nwl ilKy jWdy hn [ ies qrHW ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dy pRBwv ivcoN mnu`K inkl nhIN skdw [ izMdgI dw hryk idn qy hryk rwq mnu`K ƒ mwieAw ivc Pswx leI jwl dw kMm dy irhw hY, aumr dIAW swrIAW hI GVIAW mnu`K ƒ hor hor Pswx leI PwhI bxdIAW jWdIAW hn [

lohwr B`TI ivc koly BKw ky lohy ƒ qpWdw qy, iPr Aihrx auqy r`K ky cotW mwrdw hY; iqvyN hI mnu`K srIr dI B`TI ivc mn lohw hY, aus auqy kwmwidk pMj A`gW bl rhIAW hn, ies qpS ƒ qyz krn leI aus auqy pwpW dy BKdy koly pey hoey hn ies A`g ivc mn sV irhw hY, icMqw dI sMnHI ies ƒ coBW dy dy ky hr pwsy vloN swVn ivc mdd dy rhI hY [

(6) pwxI nwl Bry hoey srovr ivc kOl-Pu`l dI hrIAwvl vyKx vwlI huMdI hY [ sony dy rMg vwly Pu`l aus dI ih`k auqy qwrIAW lYNdy Ajb mOj bxweI r`Kdy hn [

pr srovr dw sMbMD cSmy nwloN tu`t jWdw hY, pwxI su`k jWdw hY, kOl-Pu`l sV jWdy hn, srovr kwlw pY jWdw hY [ aus vl q`kx ƒ BI ic`q nhIN krdw [

iehI hwl huMdw hY aus ijMd dw jo jIvn dy somy prmwqmw nwloN iv`CuV jWdI hY [

(7) auhnW bMidAW ƒ AMnHy smJo, jo Ksm-pRBU ƒ ivswr ky izMdgI dy ies s&r ivc Zlq rsqy pey rihMdy hn [ Aijhy bMdy jy mnu`Kw-smwj ivc ikqy AwgU bx jwx, qW hornW ƒ BI kurwhy pw dyNdy hn [

(8) mnu`Kw srIr hI iek AYsI gu&w hY ijs dy AMdr prmwqmw gupq bYTw hoieAw hY [ gurU pwsoN ieh sUJ imldI hY [ ijauN ijauN pRBU dI Xwd ivc juVIey, aus dw drsn hox l`g pYNdw hY [ pRBU dI Xwd qoN KuMiJAW mn ivkwrW vl dOVdw hY, qy AMdrlI SuB guxW dI rws-pUMjI Ku`s jWdI hY [

(9) vrKw-ru`q toey C`pV nIvyN QW pwxI nwl Br jWdy hn, hr pwsy pwxI hI pwxI id`sdw hY [ pr vyKo Bwg ppIhy dy! ieqnw pwxI huMidAW BI auh vrKw dI bUMd leI ipAw qrsdw hY [

pRBU srb-ivAwpk hY, hr QW v`sdw hY, qy hryk jIv ausy ivc v`sdw hY [ iPr BI mnmuK mnu`K ies Byd qoN AM\wx hox kr ky pRBU qoN ivCuiVAw hoieAw duKI rihMdw hY [

(10) swrI kwienwq dw srdwr huMidAW BI mnu`K pRBU dI Xwd Bulw ky ppIhy nwloN BI hOlw pY jWdw hY [ ppIhy ƒ vrKw dI bUMd dI qWG nhIN Bu`ldI, pr mnu`K mwieAw dy moh ivc Ps ky Awpxy pRIqm-pRBU ƒ ivswr dyNdw hY [

(11) DnI qy jwbr lok ZrIbW ƒ vgwry PV lYNdy hn [ swrw swrw idn Awpxy kMm lweI r`Kdy hn, qy isr& do rotIAW Kvw dyNdy hn [ auhnW ƒ ieh qrs nhIN AwauNdw ik Aw^r ieh ZrIb BI bwl b`cy vwly hn, auhnW dw iF`f Brn leI BI iehnW ƒ mwieAw Awidk dI loV hY [

mwieAw-gRsy mnu`K dw BI iehI hwl huMdw hY [ swrw idn Dn kmwvx leI dOV B`j krdw hY, ies dy Awpxy ih`sy do rotIAW hI huMdIAW hn [ jmHw kIqI mwieAw ieQy hI rih jWdI hY, qy ijMd SuB guxW qoN s`KxI ^wlI-h`Q hI qur pYNdI hY [

(12) qylI dy kolH¨ A`gy joieAw hoieAw bld aus kolH¨ dy duAwly hI c`kr lWdw rihMdw hY [ aus bld dI swrI aumr aus kolH¨ dy duAwly BONidAW hI bIq jWdI hY [ hor koeI nvIN DrqI nvW pYNfw koeI nvW rsqw aus dy BwgW ivc nhIN huMdy [

mwieAw dw lwlc iek AYsw ^qrnwk c`kr hY ik ies ivc PisAw mnu`K ies ivcoN inklx jogw nhIN rihMdw [ auTidAW bYTidAW su`iqAW jwgidAW KWidAW pINidAW hr vyly aus dw mn mwieAw dy gyV ivc hI PisAw rihMdw hY [ iqRSnw mu`kdI nhIN [

(13) inMm dy p`qr kOVy huMdy hn [ ies ru`K ƒ pwxI dy QW im`Ty Srbq isMjo, qW BI ies dy p`qr kOVy hI rihxgy [ s`p ƒ du`D iplweI jwvo, fMg mwrnoN nhIN tlygw, aus dw zihr iPr BI jwn-mwrU hI rhygw [ p`Qr ƒ swlW b`DI pwxI ivc r`KI r`Ko, AMdroN korw hI rhygw [

r`b dI Xwd qoN KuuMiJAw hoieAw suAwrQI mnu`K sdw suAwrQI hI rhygw [ jdoN dwA lgygw, suAwrQ dw fMg mwr hI dyvygw [

(14) mnu`Kw jnm Amolk hY [ pr jo mwlk-pRBU ƒ Xwd nhIN krdy, auhnW dI Awqmw murdw ho jWdI hY [

(15) mYxy Awidk dI pYlI ivc ikswn iek lkVI auqy kwlIAW twkIAW vlHyt ky muMfw jyhw bxw ky KVw kr dyNdw hY, qw ik GwhIAW ƒ pqw lg jwey ik ieh mYxW rwKvW hY [ bMdr AwidkW qoN &sl ƒ bcw r`Kx vwsqy BI pYlI ivc iek mnu`K Skl vwlw FWcw KVw kIqw jWdw hY [ aus dw kMm isr& iehI hY ik bMdr Awidk jwnvr fry rihx, qy pYlI n aujwVn [

ijs mnu`K dI Awqmw suAwrQ ivc mr cukI hovy, auh srIr ƒ by-Sk suMdr k`pVy pihnwey, pr Asl ivc aus pYlI dy frny smwn hI hY [ srIr mnu`Kqw dy Aihsws qoN s`Kxw hY [

(16) muMjI ivc mnu`K dy kMm dI Asl cIz cwvl hI hn [ jy cwvl k`F ley jwx, qW ipCy rih gey qoh [ ieh QoQy qoh mnu`K dw pyt ikvyN Brn?

mnu`K BI auhI mnu`K hY ijs dy AMdr mnu`Kqw dy Aihsws vwlI ijMd hovy [ jy ijMd mwieAw dI muridhwx ivc Ps geI, qW srIr QoQy qohW smwn hI smJo [

(17) jyT hwV dIAW Du`pW ivc A`k bVy lih lih krdy hn [ A`kW dIAW fwlIAW nwl lgIAW hoeIAW K`KVIAW BI bhuq sohxIAW lgdIAW hn [ auhnW dI Skl AMbW vrgI huMdI hY [ keI Coty Boly bwl auhnW ƒ AMb smJ ky bVy SOk nwl qoV ilAwauNdy hn [

pr fwl nwloN tu`tI AMbwKVI Pt jWdI hY, aus ivcoN sYNkVy hzwrW inky inky qUMby hvw ivc au~f jWdy hn [

ipAwry ijMd-dwqy nwloN ivCoVw bVw duKdweI! fwl nwloN ivCuV ky ivcwrI qUMbw qUMbw ho geI [

ijMd dwqy pRBU nwloN ivCuV ky mn sYNkVy hzwrW shisAW dw iSkwr ho jWdw hY [

(18) in`qry hoey AwkwS ivc ie`lW bhuq au~cIAW jw ky itkvyN vwXU-mMfl ivc KMB iKlwr ky GMitAW-b`DI qwrIAW lWdIAW rihMdIAW hn [ ie`lW dIAW iehnW lµmIAW qwrIAW vwlw idRS vyKx vwlw hoieAw krdw hY [ ie`l dI ingwh bVI qyz huMdI hY [ DrqI auqy jdoN BI aus ƒ ikqy koeI murdwr id`s pey, auh au~cI aufwrI C`f ky qurq is`DI aus murdwr qy Aw pYNdI hY [

mnu`K ies DrqI dw srdwr hY [ pr ies dy suAwrQI mn ƒ ie`l vwlI kubwx hY [ mnu`Kqw dI au~cI Swn ƒ Bulw ky qurq ivkwr jW lwlc dy toey ivc jw if`gdw hY [

(19) ku`kV dy KMB qW hn, pr ieh au~f nhIN skdw [ aufwrI ivc ku`kV hMsW dI rIs nhIN kr skdw [

ipMfW ivc muMfy KuMfI-iKdo dI Kyf Kyfdy hn, ijvyN hux SihrW ivc skUlW kwljW ivc hwkI dI Kyf hY [ KuMfI dw iKfwrI muMfw iksy GoV Asvwr &OjI ƒ vyK ky ieh rIJ nhIN kr skdw, ik mYN qurq hI GoVy auqy Asvwr ho ky bMdUk nwl inSwny bMnH skdw hW [

Bly mnu`KW vwly gux inrI rIs qy inry ivKwvy nwl nhIN iml jWdy [

(20) qWbIey dygcIAW Awidk ivc keI iksm dy im`Ty slUxy Kwxy iqAwr krIdy hn, ijnHW ƒ mnu`K bVy suAwd lw lw ky KWdy hn [ auhnW KwixAW ivc kVCIAW BI PyrIdIAW hn [ pr auh kVCIAW kIh jwxn suAwd ƒ?

kTor-idl suAwrQI mnu`K BilAW dI sMgiq ivc bYT ky BI kory dw korw hI rihMdw hY [

(21) idn cVHdy-swr kW Awpxy AwlHxy Cf ky ikqy v`soN vl au~f pYNdy hn [ rotI dI igrwhI Awidk dI ^wqr GrW dy bnyirAW qy bYT ky pey lON lON krdy hn [ pr jy koeI kW iksy suM\y Gr dy bnyry qy jw bYTy, auQy ipAw kW kW kry, AMq Bu`iKAW hI jwxw peygw [

ijMd dI Asl ^urwk hY pRRBU dI Xwd [ pr jo mnu`K dunIAw dw Dn hI joVdw irhw, qy Awqmk ^urwk qy vWijAw irhw, aus dI ijMd ies suM\y srIr Gr qoN AMq s`KxI hI geI [

(22) jyT hwV ivc jdoN hnyrIAW AwauNdIAW hn, im`tI G`tw au~f ky Asmwn ƒ cVHdw hY, G`ty nwl hryk cIz SkloN by-Skl ho jWdI hY [ jy koeI mnu`K ikqy bwhr hnyrI ivc kwbU Aw jwey, aus dI Skl iPr vyKx vwlI huMdI hY [ A`KW n`k mUMh kMn sB G`ty nwl Br jWdy hn [ mnu`K BUq ipAw id`sdw hY [

sqsMg qy pRBU dI Xwd qoN vWijAw bMdw, b`s, BUq hI id`sdw hY, qMg-idlI, ivkwr, kukrmW dI Kyh aus dy mUMh au~qy au~fdI jwpdI hY [ hr pwsy vloN lok aus ƒ idl hI idl ivc iPtkwr hI dyNdy hn [

(23) cUhy dIAW dMdIAW bhuq iqRKIAW huMdIAW hn [ koeI cIz ies dy Fhy cVH jwey, kuqr ky nSt kr dyNdw hY [ cIzW kuqrn dw ies ƒ suBwivk SOk hY [ jy ikqy ieh ikqwbW dI AlmwrI ivc jw vVy, qW kwZz kuqr kuqr ky sB kuJ Pnwh kr dyNdw hY [ auN\ ies ivcoN aus ƒ Kwx leI kuJ nhIN l`Bdw [ b`s! BYVI bwx [

iqRSnw-Psy mnu`K ƒ ieh cUhy vwlI hI Awdq hY [ swrI aumr ieh auhI iek`Tw krdw rihMdw hY, ijs nwloN AMq swQ mu`k jWdw hY [ JUT qy inMidAw Awidk ivc BI bhuq smw guzwr dyNdw hY [ ies mUrK-puxy ivc AwpxI aumr dw kwZz kuqr kuqr ky mukw dyNdw hY [ aumr ivArQ hI lµG jWdI hY [

(24) inry qoh auKlI ivc pw ky muhlI nwl CVI jwau, swrw idn CVI jwau, cwvl kdy nhIN iml skxgy [ murdy ƒ sohxy sohxy k`pVy pw idau, murdw murdw hI rhygw [ jyhVw mnu`K inq ibgwnIAW bu`qIAW k`Fdw rhy, aus dy Awpxy Gr Kwx ƒ dwxy ikQoN Aw jwxgy?

hryk pRwxI dy sdw hI kMm Awaux vwlw AslI Dn hY prmwqmw dI Xwd [ jyhVw mnu`K ies Dn qoN vWijAw irhw, aus ny AwpxI aumr AjweIN gvw leI [

(25) mnu`K dw srIr prmwqmw ny Awpxy rihx leI iek mh`l bxwieAw hY [ prmwqmw ies mh`l ivc v`s irhw hY [ pr srIr ivc cMfwl kRoD dI A`g BI mOjUd hY [ mwieAw dI ^wqr Btkxw Aqy ivkwrW dw zor—ieh do qkVy kvwV aus mh`l qy jVy pey hn [ ies kwrn jIv ƒ Awpxy AMdr v`sdw pRBU id`sdw nhIN [

ijvyN m`CI pwxI qoN ivCuV ky qVpdI hY, iqvyN jIv ivkwrW dy v`s hoieAw hoieAw pRBU qoN ivCuV ky mwieAw dI iqRSnw ivc qVp qVp ky aumr guzwrdw hY [

(26) mnu`K ies DrqI dw srdwr hY [ hor swrIAW jUnIAW nwloN au~qm srIr mnu`K ƒ imilAw hoieAw hY [

pr ijs mnu`K ny kdy AwpxI jIB ƒ pRBU dI Xwd ivc nhIN vriqAw, aus dy ies srIr ƒ kwmwidk kW sdw TUMg TUMg ky gMdw kr dyNdy hn [ ies srIr ivkwrW dy gMd dw kIVw hI bx jWdw hY [

(27) hwQI kwm vwsnw ivc Ps ky swrI aumr leI mnu`K Zulwm bx jWdw hY [ m`CI jIB dy csky dy kwrn kuMfI ivc Ps ky jwn gMvw lYNdI hY [ bWdr CoilAW dI iek mu`T dI ^wqr klµdr dy kwbU Aw ky dr dr n`cdw iPrdw hY [

mnu`K ƒ kwm kRoD loB moh AhMkwr Awidk Awpxy pMjy ivc Psw ky ies dy Awqmk jIvn dw gl Gu`t dyNdy hn [

(28) swvx dI Gtw cVHdI hY, b`dl g`jdy hn, ibjlI ilSkdI hY, pury dI TMFI hvw vgdI hY, qy vrKw dIAW bUMdW loAW dI qpS imtWdIAW hn [

ikqnw rs-BirAw hY ieh smw auhnW suhwgxW leI ijnHW dy pqI auhnW dy pws hn!

prdys gey pqI vwlI ƒ ieh swrI mOj-bhwr Ajy BI qpS hI dyNdI hY [

pRBU-Xwd qoN s`KxI ijMd ƒ suK kwhdw?

(29) p`Qr ƒ swlW-b`DI pwxI ivc ipAw rihx idau, p`Qr AMdroN kory dw korw hI rhygw [ dwxy-hIx KlvwVy ivc gwh pw idau, gwhI jwvo, gwhI jwvo, dwxy nsIb nhIN hoxgy [

r`b qoN tu`ty hoey suAwrQI bMdy qoN kdy Bly dI Aws nhIN hoxI cwhIdI [

(30) prmwqmw dI Xwd qoN KuMJ ky mnu`K dw hwl ieh huMdw hY ik ies dw mn dsIN pwsIN dOVdw rihMdw hY, Dn joVn dI iqRSnw ies ƒ cMbVI rihMdI hY [ suK hwsl krn vwsqy mnu`K iDr iDr dI ^uSwmd krdw iPrdw hY, ku`qy vWg hryk dy dr qy Btkdw iPrdw hY [ lokW vloN ho rhy hwsy-m^Ol dI BI ies ƒ Srm nhIN AwauNdI [

(31) ieh g`l p`kI cyqy r`Ko ik ijs mnu`K dy AMdr prmwqmw dI Xwd nhIN, aus ny AwpxI izMdgI ivArQ gvw leI, aus dw mn AnykW ivkwrW dy Fhy ciVHAw rihMdw hY [ auh BwvyN qIrQW dy ieSnwn krdw hY, qy, vrq BI r`Kdw hY, pr aus dw ieh swrw au~dm ivArQ jWdw hY [ ijvyN pwxI ivc r`Ky hoey p`Qr ƒ pwxI ivMnH nhIN skdw, iqvyN nwm-hIn mnu`K dy hor hor au~dm aus dy jIvn ivc qbdIlI nhIN ilAw skdy [

(32) bMdgI qoN ibnw jIvn ivArQ hY [ nwm dI sugMDI qoN ibnw jgq-PulvwVI dw ieh jIv-Pu`l iks ArQ? dunIAw dy rsW ivc Ps ky ^uAwr huMdw hY [ bWdr dy h`Q Bu`jy CoilAW dI m`T AweI, loBI bWdr ny ku`jI ivc h`Q PisAw vyK ky BI CoilAW dI mu`T nwh C`fI, qy klµdr dy kwbU Aw igAw [ iehI hwl hY ismrn qoN s`Kxy mwieAw-gRsy jIv dw [

(33) mwieAw-vyVHI ijMd dI ieh iek bVI drdnwk khwxI hY [ moh ivc PisAw mnu`K du`KI rihMdw hY, iPr BI srIr nwl ipAwr hox kr ky iksy dw BI mrn ƒ ic`q nhIN krdw [ sB jIvW ƒ pMjy kwmwidkW nwl hr vyly vwh ipAw rihMdw hY, swrw jgq iehnW nwl KihMidAW hI aumr AjweIN gvw jWdw hY [

(34) ckvI ckvw pMCI rwq ƒ ivCuV jWdy hn, iek dUjy ƒ iml nhIN skdy [ ckvI swrI rwq ivCoVy ivc kUkdI rihMdI hY [ kdoN sUrj cVHy, qy kdoN auhnW dw myl hovy [

sMK smuMdrW ivcoN imldy hn [ ihMdU s`jx mMdrW ivc sMK vjwauNdy hn, in`q svyry [

iqRSnw-mwirAw mnu`K prmwqmw dI Xwd Bulw bYTdw hY [ ausdI ijMd dy Bw dI sdw ivCoVy vwlI rwq peI rihMdI hY [ ijvyN sMK smuMdr qoN ivCuiVAw hoieAw mMdr ivc in`q svyry, mwno, FwhW mwrdw hY, iqvyN iqRSnwlU bMdy dI Awqmw sdw mwieAw dy hI hwhuky lYNdI rihMdI hY [

(35) ipMfW ngrW qoN bwhr ijQy ikqy BI murdwr suitAw jwey, ku`qy auQy qurq jw phuMcdy hn [ phuMcy hoey ku`qy aus murdwr dy mws nwl swry dy swry hI bySk Awpxw pyt Br skdy hox, iPr BI koeI ku`qw ieh nhIN shwr skdw ik koeI hor ku`qw BI Aw ky Kw ley [ iek dUjy ƒ BONkdy hn, lVdy hn qy iek dUjy ƒ v`Fdy hn [

iehI suBwau bx jWdw hY iqRSnw-mwry mnu`KW dw [ prmwqmw dI rcnw ivc byAMq pdwrQ huMidAW BI suAwrQI bMdy iek dUjy ƒ KWdw vyK ky shwr nhIN skdy [ Ajyhy bMidAW dw sMg BI mwVw [ iqRSnw dw hlk ku`d pYNdw hY [

(36) grIb mnu`K AwpxI purwxI ju`qI muV muV mocI qoN gMFWdw rihMdw hY, qw ik CyqI tu`t nw jwey [

mwieAw dy pRBwv hyT AwieAw mnu`K ZrIb dI ju`qI vWg hr vyly Awpxy srIr dy pwlx posx vl hI iDAwn r`Kdw hY [

(37) lohwr jMgwl ivcoN l`kVW k`tx jWdw hY, moFy auqy kuhwVw r`K ky [ pwxI pIx dI ^wqr GroN BirAw GVw lY ky isr auqy r`K lYNdw hY [ jMgl ivcoN Awpxy mn-psMd dy ru`K v`Fdw hY, mwno, jMgl dw bwdSwh bixAw ipAw hY [ pr krqUq Aw^r ieh hY ik auhnW l`kVW dy koly bxweI jWdw hY [

mnu`K ies DrqI dw srdwr hY [ pr swrI aumr ivkwrW dy koly hI ivhwJdw rihMdw hY [

10. ivkwrI jIvn

1. pauVI m: 5 (vwr 4 gauVI)—lY Pwhy rwqI qurih—pMnw 314

2. ibhwgVw m: 5 CMq—Ankwey rwqiVAw, vwt duhylI rwm—pMnw 546

3. swrg m: 5—ibKeI idnu rYin iev hI gudwrY—pMnw 1205

4. BYrau nwmdyv jI—Gr kI nwir iqAwgY AMDw—pMnw 1164

5. slok PrId jI—PrIdw vyKu kpwhY ij QIAw—pMnw 1380

Bwv:

(1) qylI iqlW dI GwxI kolH¨ ivc pw ky pIVdw hY [ koeI iek BI iqlW dw dwxw swbq nhIN rih jWdw [ kolH¨ ivc sB mlIAw-myt ho jWdy hn, qyl incuV ky v`K ho jWdw hY [

corI XwrI Awidk ivkwrW ivc Psy mnu`K dI Awqmw dy swry SuB gux inpIVy jWdy hn [ ^uSI qy KyVy dy QW sihm i&kr aus dy jIvn dw ih`sw bx jWdy hn [

(2) fUMGy hnyry KUh ivc mnu`K if`g pey, k`Fx vwlw BI koeI nyVy qyVy nwh hovy, if`gx vwly dI ijMd auQy bVI qVpdI hY, dm Gu`tdw hY, qrlo-m`CI huMdw hY, Aw^r mOq mukw dyNdI hY [

qylI dw kolH¨ vyKo [ iqlW dI GwxI qylI kolH¨ ivc pw dyNdw hY [ ijauN ijauN kolH¨ dI l`T kolH¨ ivc iPrdI hY, iql inpIVy jWdy hn, swrw qyl nucV jWdw hY [

ivkwrW ivc Psy mnu`K dI izMdgI BI swrI hI du`KW dI lµmI khwxI huMdI hY [ aumr dw bIiqAw smw muV h`Q nhIN AwauNdw ik BlweI vwly pwsy dw au~dm kr sky [ Blw ru`K nwloN JVy hoey p`qr muV twhxIAW nwl ikvyN Aw juVn?

(3) k`KW dI ku`lI bxw leIey rihx vwsqy, pr aus dy bUhy A`gy A`g bwl bYTIey [ auh ku`lI kd qk bcI rih skdI hY? ic`ty k`pVy pw ky sdw koTy ivc vsybw r`KIey jo koilAW qy rwK nwl BirAw hoieAw hY [ auQy k`piVAW qoN kd kwlK JwVdy rhWgy? mnu`K ru`K dy ijs twhx auqy bYTw hovy, ausy ƒ kuhwVy nwl v`Fdw jwey qy ^uS ho ky kuJ KWdw BI jwey; twhx tu`tidAW swr auh mUMh-Bwr BuM\y Aw if`gdw hY, qy h`f gofy quVw bYTdw hY [

sdw ivkwrW ivc jIvn guzwrn vwlw bMdw mnu`Kw jnm dI bwzI hwr ky jWdw hY [

(4) isMbl dw ru`K bVw au~cw qy Jwtlw huMdw hY [ Pu`l bVy sUhy cuhcuhy huMdy hn [ Pu`lW qy Bu`l ky qoqw Pl Kwx leI Aw bYTdw hY [ pr Kwvy kIh? auQy qW inrw rUM hI rUM [ iqRpqI nhIN huMdI [

kwmI mnu`K ƒ AwpxI nwloN prweI iesqRI vDIk suMdr id`sdI hY [ sdw kwm vwsnw ivc sVdw hY [

(5) kpwh vylxy ivc vylI jWdI hY qy iPr pyNJy dy h`ØQoN ipMjI jWdI hY [ iql kolH¨ ivc pIVy jWdy hn [ kmwd vylxy ivc pIVIdw hY, iPr aus dI rhu kVwhy ivc kwVHI jWdI hY [ kuMnw (hWfI) sdw A`g auqy r`iKAw rihMdw hY [

ivkwrI bMdy dw hwl q`ko [ vYr ivroD icMqw i&krW ivc aus dI ijMd sdw qVpdI lu`CdI rihMdI hY [

11. ismrn

(a) jIvn-mnorQ

 1. isrI rwgu m: 1—jwil mohu, Gis msu kir—pMnw 16

 2. isrI rwgu m: 1—suix mn imqR ipAwirAw—pMnw 20

 3. sloku m: 1 (vwr mwJ)—pihrw Agin, ihvY Gru bwDw—pMnw 146

 4. soriT m: 1—mnu hwlI, ikrswxI krxI—pMnw 595

 5. slok m: 2 (swrMg kI vwr)—jYsw kry khwvY qYsw—pMnw 1245

 6. rwmklI m: 3 Anµdu—ey rsnw qU An ris rwic rhI—pMnw 921

 7. rwmklI m: 3 Anµdu—ey srIrw myirAw hir qum mih joiq rKI—pMnw 921

 8. rwmklI m: 3 Anµdu—ey srIrw myirAw iesu jug mih Awie kY—pMnw 921

 9. rwmklI m: 3 Anµdu—ey nyqRhu myirho, hir qum mih joiq DrI—pMnw 921

10. rwmklI m: 3 Anµdu—ey sRvxhu myirho, swcY sunxY no pTwey—pMnw 922

11. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—sy dwVIAW scIAw—pMnw 1419

12. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—muK scy scu dwVIAw—pMnw 1419

13. ibhwgVw m: 4 CMq—hau bilhwrI iqn@ kau myrI ijMduVIey—pMnw 539

14. mwJ m: 5—rYix suhwvVI, idnsu suhylw—pMnw 107

15. gauVI m: 5—keI jnm Bey kIt pqMgw—pMnw 176

16. gauVI bwvn AKrI m: 5 (13)—Awqm rsu ijh jwinAw—pMnw 252

17. gauVI suKmnI m: 5—ijsu vKr kau lYin—pMnw 282

18. soriT m: 5—guir pUrY ikrpw DwrI—pMnw 621

19. sUhI m: 5—rhxu n pwvih suir nr dyvw—pMnw 729

20. slok m: 5—(vwr rwmklI)—pwv suhwvy jW qau iDir juldy—pMnw 964

21. slok kbIr jI (vwr rwmklI)—kbIr ksautI rwm kI—pMnw 948

22. swrg m: 5—AwieE sunn pVn kau bwxI—pMnw 1219

23. gONf kbIr jI—nrU mrY nru kwim n AwvY—pMnw 870

24. kydwrw kbIr jI—ikn hI bnijAw kWsI qWbw—pMnw 1123

25. BYrau kbIr jI—gur syvw qy Bgiq kmweI—pMnw 1136

Bwv:

(1) mnu`K dy nwl sdw dw swQ inbwhux vwlw pdwrQ prmwqmw dw nwm hI hY [ ieh prmwqmw dI imhr nwl gurU pwsoN imldw hY [ srdwrIAW qy pwiqSwhIAW ieQy hI DrIAW rih jWdIAW hn, prmwqmw dI Xwd qoN vWjy rih ky iehnW dw mu`l kOfI BI nhIN pYNdw, swrI izMdgI hI AjweIN clI jWdI hY [

so, jgq dw moh dUr kr ky ipAwr nwl prmwqmw dI is&iq-swlwh ihrdy ivc vswxI cwhIdI hY [

(2) ieko hI K`tI hY jo mnu`K ieQoN K`t ky Awpxy nwl lY jw skdw hY, auh hY prmwqmw dI Xwd [ ieh Xwd gurU dI srn ipAW hI imldI hY, AwpxI Akl dy hyT quirAW sMswr-smuMdr dy ivkwrW ivc fu`bIdw hY [

ivdvwn mnu`K lokW dIAW nzrW ivc qW Awdr hwsl kr lYNdw hY; pr jy ies dy AMdr iqRSnw hY haumY hY, qW cuMc-igAwnqw prmwqmw dy dr qy kbUl nhIN huMdI [ mnu`K ikqnw hI isAwxw hovy ikqny hI dosq-im`qr bxw ley, prmwqmw dw nwm jpx qoN ibnw ies dy AMdr du`K-klyS bixAw hI rihMdw hY [

(3) koeI mnu`K vwhI dw kMm krdw hY, koeI h`tI krdw hY, koeI vpwr krdw hY, qy, koeI nOkrI krdw hY [ swrI aumr mnu`K Awpxy ArMBy ik`qy dI rwhIN mwieAw kmwx dy Awhry l`gw rihMdw hY [ pr mwieAw ieQy dI ieQy hI rih jWdI hY [

mnu`K dw sdw nwl inBx vwlw swQI hY prmwqmw dw nwm [ ijhVw mnu`K nwm ismrdw hY, aus dy AMdr prmwqmw vwsqy qy ^lkq vwsqy ipAwr pYdw huMdw hY, aus dw mn hr vyly iKiVAw rihMdw hY [ jgq qoN qurn vyly BI aus ƒ prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr imldw hY, prmwqmw aus auqy sdw imhr dI ingwh r`Kdw hY [

(4) dunIAw dy lok ir`DIAW is`DIAW vwly jogIAW swDW dIAW g`lW sux sux ky hYrwn pey huMdy hn, qy DMn DMn AwKdy Q`kdy nhIN [ pr Boly lok ieh nhIN jwxdy ik ieh ir`DIAW is`DIAW mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ AhMkwr dy Kwqy ivc hI fygdIAW hn [

ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY aus ƒ Awpxy nwm ivc joVdw hY [

(5) au~lU, Koqw, bWdr Awidk nwm auhnW mnu`KW vwsqy vrqy jWdy hn, jo muV muV au~lU Koqy bWdrW vwlIAW hrkqW krn [ mnu`K huMidAW BI Ajyhy bMdy mnu`K SRyxI qoN hyTlIAW jUnW dI p`Dr qy smJy jWdy hn [

sohxI Skl vwlw mnu`K auh, ijs dy swry AMg sohxy [ Asl mnu`K auh, ijs dy AMg sohxy BI qy ijs dy igAwn-ieMdRy suc`jy BI [

(6) jIB ƒ rs ks prKx dI qwkq imlI hoeI hY [ pr jIB dw cuskw burw [ csikAW dy v`s pey mnu`K dI iqRSnw kdy mu`kdI hI nhIN [

ijs dy cMgy Bwg hox, ijs ƒ gurU iml pey, aus ƒ pRBU dw nwm jpx dw rs Awvy, qW csikAW dI ^uAwrI qoN auh bcdw hY [

(7) ijs krqwr ny ieh jg ricAw hY aus ny mnu`Kw srIr ivc BI AwpxI joiq itkw r`KI hY [ mnu`K dw ieh sB qoN pihlw &rz hY ik Awpxy isrjxhwr ƒ sdw cyqy r`Ky, qy ies jgq ƒ aus dI rcI Kyf jwxy [

(8) auh mnu`Kw srIr DMn hY qy mnu`Kw srIr AKvwaux dw h`kdwr hY jo Awpxy krqwr isrjxhwr ƒ Xwd r`Kdw hY [ jy ieh Xwd Bulw id`qI, qW mnu`Kw jnm dI bwzI hwrI geI smJo [

(9) A`KW ƒ prmwqmw vloN vyKx dI s`iqAw imlI hY [ auhI A`KW mubwirk hn jo swry hI sMswr ƒ prmwqmw dw rUp vyKdIAW hn [

(10) kMnW ƒ suxn dI qwkq imlI hY [ pr jo kuJ ieh suxdy hn, aus dw Asr mnu`K dy mn Aqy srIr auqy pYNdw rihMdw hY [

auhI kMn cMgy smJo jo pRBU dI is&iq-swlwh mnu`K dy AMdr ApVw ky ies dI ijMd qy igAwn-ieMidRAW ƒ suc`jw jIvn dyNdy hn [

(11) gurU dy crnW qy l`gx vwlIAW dwVHIAW hI Awdr-siqkwr pRwpq krn dIAW h`kdwr hn [ auhI mnu`K sqkwr-jog hn jo gurU dy d`sy rwh qy qurdy hn [

(12) dwVHI dI lwj r`KxI—pMjwbIAW dw ieh bhuq purwxw AKwx cilAw Aw irhw hY [ vfyrI aumr vwly bMdy qoN ieh Aws krIdI hY ik ieh Awpxy bol qy pihrw dyvygw, jo bcn krygw aus qy kwiem rhygw [ dwVHI vwly mnu`K auqy suqy hI ieqbwr bx jWdw hY [

auh dwVHI s`cI dwVHI hY, auhI mnu`K mnu`K AKvwaux dy Xog hY, jo gurU dy aupdyS auqy qur ky pRBU dI Xwd ihrdy ivc vsWdw hY Aqy sdw bol dw pUrw hY [

(13) sdky aus jIB qoN jo pRBU dI Xwd ivc juVdI hY [ auh kMn BI mubwirk jo pRBU dI is&iq-swlwh suxdy hn [ aus mnu`K dy swry hI AMg pivqR hn jo pRBU dI Xwd nhIN BulwauNdw [

(14) jyhVw smw pRBU dI Xwd ivc guzry, auh sPlw jwxo [

(15) jIv Awpxy kIqy krmW dy sMskwrW dy Asr hyT AnykW jUnW ivc Btkdw iPrdw hY [ bVy icrW ipCoN ies ƒ ieh mnu`Kw srIr imldw hY [ iehI mOkw hY jdoN ieh ismrn kr ky prmwqmw ƒ iml skdw hY, qy, jUnW dy gyV ivcoN inkl skdw hY [

(16) jgq ivc ausy mnu`K dw Awauxw sPl hY ijs dI jIB sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh krdI hY [ ijs mnu`K auqy sdw prmwqmw dI imhr hoeI, auh gurU dI hzUrI ivc itk ky sdw prmwqmw dy nwm ivc msq rihMdw hY, jgq ivc auhI AwieAw smJo [

(17) jIv jgq ivc prmwqmw dw nwm-v`Kr ^rIdx vwsqy AwauNdw hY [ ieh nwm swD sMgiq ivc itikAW imldw hY [ pr imldw hY mn dy v`ty [ AhMkwr dy it`ibAW auqy nwm vrKw dw kIh Asr hovy?

ijhVw mnu`K ieh vxj krdw hY, aus ƒ ies lok ivc soBw imldI hY, qy, prmwqmw dI hzUrI ivc auh sur^rU huMdw hY [

(18) prmwqmw dw ismrn krnw hI mnu`K vwsqy gurU dw d`isAw hoieAw shI rsqw hY, ismrn hI Drm dI pOVI hY ijs dI rwhIN mnu`K prmwqmw dy crnW ivc phuMc skdw hY [ ismrn hI Awqmk ieSnwn hY [

ijs mnu`K au~qy gurU imhr krdw hY aus ƒ ieh dwiq iml jWdI hY [

(19) jgq ivc AnykW Awey [ koeI dyvqy qy irSI-munI AKvw gey, koeI DrqI qy hkUmq kr gey, koeI vpwr kr ky DnwF ho gey [ pr AslI ijaUNdy auh mnu`K hn jo BilAW dI sMgiq kr ky prmwqmw ƒ Xwd krdy, qy, aus ƒ hryk pRwxI mwqR ivc vyKdy hn [

(20) pYr sohxy auh hI hn jo sqsMg vwly pwsy qurn, isr sohxw auh jo AhMkwr ivc AwkVy nwh [ mUMh sohxw auh jo pRBU dI is&iq-swlwh kry, qy ijMd BwgW vwlI auh jo pRBU ƒ hI Awpxw Awsrw-prnw bxwey [

(21) sony dw Krw-pn prKx leI aus ƒ ksv`tI qy k`s lweIdI hY [ ksv`tI auqy Koty sony dw pwj au~GV jWdw hY [ mnu`Kqw dI prK leI BI iek ksv`tI hY [ ijqnw hI koeI mnu`K Awpxy mn dy ADIn hY, auqnw hI auh mnu`Kqw qoN dUr hY [ suAwrQ vloN mr ky jo dUijAW leI ijaUNdw hY, auh mnu`K AKvwaux dw h`kdwr hY [

(22) mnu`Kw jIvn dw Asl mnorQ hI ieh hY ik mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juVy [ ismrn dI brkiq nwl prmwqmw dw ipAwr ihrdy ivc itkdw hY [ ieh ipAwr ieQoN qk vDdw hY ik aus dI rcI ^lkq nwl BI ipAwr bx jWdw hY [ suAwrQ qy hor lwlc iqAwg ky mnu`K ^Lkq dI syvw ƒ hI Asl lwB smJx lg pYNdw hY [

(23) mnu`Kw srIr hY qW hor swrIAW jUnW nwloN sRySt [ pr sRySt qdoN hI jwxo jy ies ivc mnu`Kqw vwly l`Cx BI hox [ nhIN qW jy pSU mr jwey qW aus dy murdwr qoN BI keI kMm sOrdy hn, jy mry mnu`K qW srIr ic^w ivc pY ky sV ky suAwh ho igAw [

(24) dunIAw dy lok dunIAw dy DMiDAW ivc msq rihMdy hn, pr sMq-jn pRBU-nwm dw vpwr krdy hn [

(25) sMswr ivc l`KW jUnW qy byAMq jIA jMq hn [ mnu`Kw-srIr sB qoN sRySt hY [ mnu`KW ivc BI ausy ƒ mnu`K smJo jo Awpxy isrjxhwr ƒ cyqy r`Kdw hY, qy suAwrQ iqAwg ky ^lkq dI syvw krdw hY [ buFypw AwieAW syvw BI nhIN ho skdI [ jvwnI dw vylw hI hY, mnu`Kw jnm dw lwB K`tx dw [ jo ieh smw suAwrQ ivc guzwrdy hn, auh ies jgq ivcoN bwzI hwr ky jWdy hn [

prmwqmw dw nwm

(A) vrKw

 1. sloku m: 3 (gUjrI kI vwr)—Kyiq imAwlw aucIAw—pMnw 517

 2. slok m: 3 (vwr mlwr)—guir imilAY mnu rhsIAY—pMnw 1278

 3. slok m: 3 (mlwr kI vwr)—aUniv aUniv AwieAw—pMnw 1280

 4. slok m: 3 (vwr mlwr)—auNniv aUNniv AwieAw—pMnw 1280

 5. slok m: 3 (mlwr kI vwr)—klmil hoeI mydnI—pMnw 1281

 6. slok m: 3 (vwr mlwr)—iBMnI rYix cmikAw—pMnw 1282

 7. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—bwbIhw ipRau ipRau kry—pMnw 1419

 8. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—bwbIhw qUM scu cau—pMnw 1419

 9. slok m: 4 (vwr swrMg)—swvxu AwieAw iJmiJmw—pMnw 1250

10. mwJ m: 5—AMimRq bwxI hir hir qyrI—pMnw 103

11. mwJ m: 5—hukmI vrsx lwgy myhw—pMnw 104

12. mwJ m: 5—Bey ik®pwl goivMd gusweI—pMnw 105

13. mwJ m: 5—mIhu pieAw prmysir pwieAw—pMnw 105

14. pauVI m: 5 (vwr gauVI)—EQY AMimRqu vMfIAY—pMnw 320

15. slok m: 5 (gauVI kI vwr)—pwrbRhim PurmwieAw—pMnw 321

16. slok m: 5 (vwr gauVI)—Drix suvMnI KV rqn jVwvI—pMnw 322

17. fKxy m: 5 (mwrU kI vwr)—jy qU vqih AM|xy—pMnw 1095

18. slok m: 5 (vwr swrMg)—vuTy myG suhwvxy—pMnw 1251

Bwv:

(1) kwlI Gtw cVHI vyK ky ikswn khI moFy auqy r`K lYNdw hY, KyqW ivc jw ky v`t-bMny au~cy krn l`g pYNdw hY, qw ik mINh dw pwxI aus dIAW pYlIAW ivcoN bwhr nw ruVH jwey [

ikqnw suBwg hY auh mnu`K ijs dw ihrdw pRBU-dIdwr vwsqy auqwvlw ho ho pYNdw hY!

(2) vrKw hox qy DrqI hirAwvlI ho jWdI hY, hr pwsy pwxI hI pwxI id`sdw hY [ ies qrHW DrqI sohxI id`sx l`g pYNdI hY [

ijs mnu`K dI ihrdw-DrqI auqy pRBU dy nwm dI vrKw huMdI hY, auh ihrdw tihk pYNdw hY, ijvyN sUrj cVHn qy kOl Pu`l iKV pYNdw hY [

(3) jdoN kwlIAW GtW cVHdIAW qy b`dl DrqI dy nyVy ho ho ky lµGdy hn, qdoN DrqI auqy Ajb rUp ciVHAw jwpdw hY [

 kYsI suMdr ho jWdI hY auh ihrdw-DrqI ijs ivc pRBU dI Xwd dI JVI l`gdI hY [

(4) pwxI nwl l`dy b`dl Juk Juk ky AwauNdy hn, JVI lw ky vrHdy hn, qy DrqI ƒ Bwg lw dyNdy hn [

pr b`dlW dy kIh v`s hY? b`dl Byjx vwly dwqwr rwzk pRBU ƒ kdy n BulwE [

(5) jyT-hwV dIAW lUµhdIAW loAW nwl sB jIAw-jMq Gbrw au~Tdy hn, DrqI auqy ikqy hirAwvl nzrIN nhIN pYNdI, loAW nwl sB kuJ sV su`k jWdw hY [

swvx cVHdw hY [ kwlIAW GtW au~TdIAW hn [ C`jIN KwrIN mINh vrHdw hY [ cuPyry hirAwvl hI hirAwvl ho jWdI hY [ AMn dy &sl hr pwsy lih lih krdy hn [

byAMq hY rwzk pRBU! ikauN nhIN, hy mn! aus ƒ Xwd krdw?

(6) swvx dy mhIny kwlIAW GtW cVHdIAW hn, b`dl ilSkdy hn, vrKw dI JVI l`g jWdI hY [ vrKw dI brkiq nwl DrqI hirAwvlI ho jWdI hY [ ikswn pYlIAW bIjdy hn, jIAW vwsqy byAMq AMn pYdw huMdw hY [

pr keI vwrI bhuqI vrKw dy kwrn &sl brbwd BI ho jWdy hn [ pRBU dw nwm hI iek AYsw Dn hY jo kdy brbwd nhIN huMdw [

(7) vrKw ru`qy b`dl AwauNdy vyK ky ppIhw ‘pI, pI’ kUkdw hY [ vrKw dI bUMd jdoN aus dy mUMh ivc pYNdI hY, qW aus dy qn mn ivc TMf pY jWdI hY [

gurU dw Awsrw lY ky ijs mnu`K ny nwm-AimRq pIqw, aus dI iqRSnw mu`k geI [

(8) swvx dy b`dl Juk Juk ky AwauNdy hn, qW ppIhw vrKw dI bUMd vwsqy kUkdw hY [

ijs vfBwgI ny nwm-AMimRq dI bUMd c`KI hY, aus dI hor sB iqRSnw mu`k geI [

(9) swvx cVHdw hY, kwlIAW GtW AwauNdIAW hn, JVIAW l`gdIAW hn, jyT hwV vwlI swrI qpS imt jWdI hY [ DrqI auqy hirAwvl hI hirAwvl id`sdI hY, qy byAMq AMn aupjdw hY [

ijs ihrdy ivc nwm-vrKw huMdI hY, auQoN ivkwrW dI swrI qpS imt jWdI hY, auQy SWqI hI SWqI, TMF hI TMF, ipAwr hI ipAwr [

(10) swvx dy b`dl vrHdy hn, DrqI dI qpS mu`k jWdI hY, TMF pY jWdI hY [ ijDr q`ko, pwxI hI pwxI qy hirAwvl hI hirAwvl [

ikqnI suBwgx hY auh ihrdw-DrqI, ijQy nwm dI JVI l`gdI hY [

(11) dwqy pRBU dI myhr dw sdkw mINh vrHdw hY, loAW mu`k jWdIAW hn, TMF pYNdI hY, AMn dw sukwl ho jWdw hY, Gwh-p`Ty dI pSUAW ƒ mOj ho jWdI hY [

ijs ihrdy-DrqI ivc nwm dI Gtw vs pey; auQy TMF qy pRPulqw ikauN n hovy?

(12) mW Awpxy AM\wxy puqR ƒ ikqny ghu nwl pwldI hY! ieh swry jIA-jMq pRBU dy Awpxy pYdw kIqy hoey hn [ ipAwr dw pRyirAw hoieAw myhr kr ky b`dl Byjdw hY, hr pwsy vrKw huMdI hY, AMn Dn aupj ky jIvW dI sMBwl huMdI hY [

jyhVw vfBwgI aus rwzk dw Awsrw-prnw lYNdw hY, aus dy qn mn ivc TMF hI TMF ho jWdI hY [

(13) prmysr mINh Byj ky DrqI dy swry klyS imtwauNdw hY, hr pwsy suK qy TMF dw pRBwv ho jWdw hY [ isrjxhwr AwpxI pYdw kIqI isRStI dI Awp hI rwKI krdw hY [

pRBU dI srn ipAW mn dIAW swrIAW kwmnW pUrIAW ho jWdIAW hn [

(14) prmwqmw dI kudriq dw suhj vyKo iksy phwV auqy jw ky [ hr pwsy hirAwvl qy pwxI dy cSmy, hirAwvl qy pwxI dy cSmy!

jyhVy vfBwgI pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI aucwrdy hn, auhnW dy AMdr ipAwr dy, mwno, somy Pu`t pYNdy hn [

(15) isrjxhwr dy Byjy hoey b`dl Aw ky vrKw krdy hn, DrqI hirAwvlI ho jWdI hY, byAMq AMn Dn pYdw huMdw hY [ loAW dI sVI hoeI DrqI muV jIaU pYNdI hY [

ijs ihrdw-DrqI auqy nwm dI vrKw huMdI hY, aus ivc Awqmk jIvn rumk pYNdw hY [

(16) vrKw dI brkiq nwl DrqI hirAwvlI ho jWdI hY [ vMn-su-vMny Pu`l ieauN id`sdy hn ijvyN hrI m^ml auqy rqn jVy hoey hn [

ijs suBwA dy ihrdy ivc pRBU-nwm dI vrKw ho jwey, aus dw qn mn iKV pYNdw hY [

(17) DrqI dy ijs ih`sy auqy vrKw ho jwey, auQy hirAwvl hI hirAwvl ho jWdI hY [ DrqI dw auh ih`sw suhwvw ho jWdw hY [ prdys qoN pqI Awpxy Gr dy vyhVy Aw vVy, qW iesqRI ƒ swrw Gr sohxw id`sx l`g pYNdw hY [

ijs jIv-iesqRI dy ihrdy ivc pRBU-pqI Aw bYTy, aus dw qn mn iKV pYNdw hY [

(18) krqwr dy hukm ivc DrqI auqy mINh pYNdw hY, byAMq AMn pYdw huMdw hY, sMswr ivc TMF pY jWdI hY [

jo mnu`K pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, aus dw qn mn pRPu`lq ho jWdw hY [

ismrn

(e) Awqmk Awnµd

1. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—gurmuiK AMqir shju hY—pMnw 1414

2. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—nwnk iqnw bsMqu hY—pMnw 1420

3. pauVI m: 4 (soriT kI vwr)—hir colI dyh svwrI—pMnw 646

4. BYrau m: 5—suKu nwhI bhuqY Din KwtY—pMnw 1147

5. soriT BIKn jI—AYsw nwmu rqnu inrmolku—pMnw 659

Bwv:

(1) nroey pMCIAW vl q`ko, ikvyN mOj ivc Aw ky AwkwS ivc aufwrIAW lWdy hn [ pr AhuirAw hoieAw pMCI inmoJUxw ho ky iksy ru`K dI twhxI auqy hI bYTw rihMdw hY [

mwieAw-vyiVHAw mn hr vyly mwiek JMmyilAW ivc fu`bw hoieAw hY [ pr ijs ƒ nwm-rs AwieAw, auh dunIAw dy icMqw i&krW qoN au~cw ho ky nwm-rs dy hulwry lYNdw hY [

(2) isAwl dI ru`qy k`kr Awidk dy pwly nwl DrqI dI bnspqI su`k sV jWdI hY [ ijauN ijauN isAwl lµGdw jWdw hY, sUrj dw in`G vDdw hY, qW bnspqI ivc BI jwn pYx l`g pYNdI hY [ hr pwsy hirAwvl, qy hirAwvl dy nwl nwl Pu`lW dw KyVw [ bsMq ru`q ^uSI hI ^uSI, cwau hI cwau, iKlyr dyNdI hY [

ijs mnu`K dy ihrdy ivc pRBU-nwm dw in`G pYdw hovy, aus dw mn, aus dy swry igAwn-ieMdRy hulwry ivc AwauNdy hn [

(3) k`pVy ƒ p`ky lwl rMg ivc rMg ky, suc`jIAW znwnIAW rMg-brMgw p`t lY ky, aus rMgy hoey k`pVy auqy sohxy byl-bUty bxwauNdIAW hn [ iehnW ƒ bwZ PulkwrIAW AwKIdw hY [ ivAwh SwdI dy mOikAW qy muitAwrW ieh bwZ PulkwrIAW isr auqy lYNdIAW hn [ muitAwr dy kudrqI rUp ƒ ieh k`pVw cwr cMn lw dyNdw hY [

BgqI dI brkiq nwl mnu`K dy SuB Awcrnk gux cmk ky srIr ƒ ieauN ilSkwauNdy hn, ijvyN bwZ-PulkwrI dy rMg-brMgy p`t dy byl-bUty d`K dyNdy hn [

(4) dunIAw ivc kOx hY ijs ƒ suK dI loV qy qWG nhIN? Dn pdwrQ, dys, imlK, mhl mwVIAW, rMg-qmwSy—mnu`K dI idn rwq iehnW dI ^wqr dOV B`j iesy vwsqy hY ik suK imly [

pr suK m`lW m`lx ivc nhIN hY [ AslI suK BlI suhbq Aqy prmwqmw dI Xwd ivc hI hY [

(5) iksy kMgwl ƒ kImqI lwl l`B pey, auh ipAw lukwx dw jqn kry, pr aus dy cyhry dI rOxk hI d`sygI ik ies ƒ koeI Amolk vsq l`B peI hY [

guMgw suAwdlI imiTAweI Kw ley, suAwd qW d`s nhIN skdw, pr aus dy ichry qoN Anumwn l`g skdw hY [

nwm-rs dw suAwd ibAwn qW nhIN ho skdw, pr ijs ny c`iKAw aus dy AMdr TMF-SWq suK bx jWdw hY [

cMgI ^urwkoN tu`tw hoieAw srIr idno idn kmzor huMdw jWdw hY, qy Aw^r au~kw hI rih jWdw hY [

Awqmw ƒ BI cMgI ^urwk dI loV hY—syvw Bwv, sMqoK Aqy Bly guxW dI vIcwr [ ijauN ijauN ies ^urwk nwl Awqmw plrdw hY, iqauN iqauN ieh pRBU dI Xwd ivc juVdw hY, qy ies ƒ hr QW pRBU hI v`sdw id`sdw hY [

ismrn qoN

(s) Awdr siqkwr

 1. iqlµg m: 1—Bau qyrw BWg, KlVI myrw cIqu—pMnw 712

 2. sUhI m: 4—nIc jwiq hir jpiqAw—pMnw 733

 3. Awsw m: 5—ijsu nIc kau koeI n jwnY—pMnw 386

 4. Awsw m: 5—goibMd goibMd goibMd sMig—pMnw 487

 5. gUjrI m: 5—piqq pivqR lIey kir Apuny—pMnw 498

 6. pauVI m: 5 (vwr jYqsrI)—bsqw qUtI JuMpVI—pMnw 707

 7. mwrU kbIr jI—rwjn kaunu qumwrY AwvY—pMnw 1105

 8. Awsw rivdws jI—hir hir, hir hir, hir hir hry—pMnw 487

 9. mwrU rivdws jI—AYsI lwl quJ ibnu kaunu krY—pMnw 1106

10. kydwrw rivdws jI—Ktu krm kul sMjugqu hY—pMnw 1124

11. mlwr rivdws jI—nwgr jnW myrI jwiq biKAwq cMmwrM—pMnw 1292

Bwv:

(1) nIvIN au~cI jwiq dy ivqkry dw rog swfy dyS ivc bhuq purwxw quirAw Aw irhw hY [ nIvIN jwiq dw bMdw au~cI jwiq vwly cONky ivc vV jwey, qW auh cONkw iB`itAw igAw, aus cONky ivc ipAw pwxI rotI Awidk sB kuJ iB`itAw igAw [

pr kysr, Pu`l, ksqUrI, sonw—iehnW cIzW ƒ jy koeI nIvIN jwiq dw mnu`K h`Q lw dyvy, qW ieh nhIN iB`tIAW jWdIAW [ rySmI k`pVw, iGau BWfw—iehnW ƒ BI iB`t nhIN l`gdI [

jy nIvIN jwiq dw BI bMdw prmwqmw dw ismrn krn l`g pey, qW jgq ivc auh Bgq igixAw jWdw hY [ lok aus dI crnIN l`gdy hn [

(2) ibdr iek dwsI dw pu`qr sI [ ik®Sn jI jdoN hsqnwpur gey, kYrvW ny auhnW dy Awdr-sqkwr vwsqy keI pRbMD kIqy pr ik®Sn jI auhnW ƒ C`f ky grIb ibdr dy Gr gey [

rivdws jI jwqI dy cmwr sn, lokW dIAW nzrW ivc nIvIN jwiq dy [ pr vyKo ismrn dI brkiq! cOhW vrnW dy lok auhnW dI crnIN Aw ky l`gdy sn [

nwmdyv jI CINby sn [ ismrn dI brkiq nwl auhnW dw jIvn ieqnw au~cw bixAw ik jdoN au~cI jwiq vwilAW ny auhnW ƒ mMdr ivcoN D`ky dy ky k`iFAw qW prmwqmw ny auhnW AhMkwrIAW vl AwpxI ip`T kr leI [

(3) nIvIN jwiq dy bMidAW ƒ swfy dyS ivc Blw kOx Awdr dyNdw sI? koeI auhnW dy nyVy nhIN sI l`gdw [ pr nIvIN jwiq vwly BI ijs ny prmwqmw dw nwm ismirAw, aus dI soBw swry dys ivc iK`lr geI, lukweI Aw Aw ky aus dy pYrIN l`gx l`g peI [ aus dI sMgiq ivc itk ky AnykW ny Awpxw jIvn svwirAw [

(4) lokW dIAW nzrW ivc A`DI kOfI dw sI ivcwrw nwmdyv [ pr ismrn dI brkiq nwl, mwno, l`K-pqI ho igAw [

kbIr ny pRBU crnW nwl pRIq bxweI, auh guxW dw ^zwnw bx igAw [

moey hoey pSU Fox vwilAW ivcoN sI rivdws [ jdoN aus ny mwieAw dw moh C`f ky hir-nwm jipAw, qW aus dI soBw cwr cuPyry psr geI [

sYx lokW dIAW bu`qIAW k`Fx vwlw sI [ ismrn ny aus dw jIvn ieqnw cmkwieAw ik auh pRis`D Bgq ho igAw [

iehI imhr hoeI DMny auqy jdoN aus ny BI iehnW BgqW dI soBw sux ky nwm jipAw, qW aus ƒ prmwqmw prq`K id`s ipAw [ aus dy Bwg jwg pey [

(5) ijhVw BI mnu`K nwm jpdw hY iksy BI jwiq dw hovy lok aus dI crn-DUV mMgdy hn [ prmwqmw Awpxy Bgq dI sdw lwj r`Kdw hY [ vyKo nwmdyv iqRlocn kbIr rivdws vl [ ismrn dI brkiq nwl iehnW ieQy soBw BI K`tI, qy, sMswr-smuMdr ivcoN AwpxI jIvn-neIAw shI-slwmiq lY ky pwr lµG gey [

(6) tu`tI hoeI ku`lI ivc v`sdw hovy, duAwly lIrW plmdIAW hox, koeI aus dI kdy vwq nwh pu`Cdw hovy, koeI swk-AMg aus dy nyVy nwh Fukdw hovy [ pr jy aus dw mn prmwqmw dy nwm ivc iB`j jwey, qW dunIAw dy Swh pwiqSwh BI aus dy dr qy AwauNdy hn [ aus dy crnW dI DUV lY ky AnykW dw mn ivkwrW qoN bc jWdw hY [

(7) sRI ik®Sn jI vwsqy kYrvW dIAW kIqIAW Awau-Bgq dIAW iqAwrIAW DrIAW hI rih geIAW [ ik®Sn jI grIb ibdr dy Gr cly gey [ kYrvW ny iglw krnw hI sI [ pr vyKo, ik®Sn jI ny kIh au~qr id`qw! kihx l`gy, mYƒ grIb ibdr ipAwrw l`gw hY [ quhwfy Gr dy du`D nwloN aus dy Gr dw pwxI vDIk suAwdlw hY [ quhwfI KIr nwloN ibdr dw swg cMgw, ikauNik aus dI sMgiq ivc rih ky r`b cyqy AwauNdw hY [

ipAwr jwiq nhIN pu`Cdw [

(8) vyKo ismrn dI brkiq! kbIr swry dys ivc prgt ho igAw [ ismrn dI brkiq nwl nwmdyv jI dw jIvn ieqnw au~cw hoieAw ik aus dw gurU aucycw c`l ky AwieAw nwmdyv jI dI gW dw du`D pIx [

ijhVw BI prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMigAw jwey aus dw byVw pwr ho jWdw hY [

(9) jwqI-ivqkry ny ies dys dy kRoVW bMidAW ƒ pYrW hyT lqwiVAw hoieAw sI [ Sihr bnwrs ivcoN moey pSU Fo ky bwhr lY jwx vwly sn cmwr, qy, auhnW ivc jMimAw rivdws [ jy qusW kdy q`ikAw hY ieho ijhw idRS, qW vyiKAw hovygw ik swaU n`k qy k`pVw r`K ky koloN dI lµGdw hY [ Blw auh swaU ikvyN shwry Ajyhy bMidAW dI Cuh!

pr vyKo Kyl mwlk dy! cmwr rivdws ny Bgvwn dw p`lw PiVAw, Bgvwn ny aus ƒ nIcW qoN aUc bxw id`qw [ ieho ijhI hI au~cI Awqmk AvsQw Awdr-jog AvsQw bxI—nwmdyv dI, kbIr dI, iqRlocn dI, sDny dI, sYx dI [

ijhVw hir-nwm ismrdw hY au~cy au~cy AwkV-Kwn aus dy crnW qy Aw if`gdy hn [

(10) nIc auh hY ijs dI Awqmw nIvIN hY, qy, ismrn qoN s`Kxy dI Awqmw nIvIN hoxI hI hoeI [ vyKo bwlmIk dI hwlq! ismrn dI brkiq nwl iks nIvIN AvsQw qoN iks drjy qy phuMicAw! Ajwml vrgy hor BI AnykW ismrn dI pOVI qy cVH ky au~cy r`bI mMflW ivc jw A`pVy [

(11) vMgwr ky AwiKAw rivdws ny—vyKo ngr dy loko! qusIN jwxdy ho ik mYN cmwr jwqI ivc jMimAw, pr prmwqmw dI imhr nwl myry ihrdy ivc aus dI is&iq-swlwh Aw v`sI [ myrI jwqI dy lok qW Ajy qk cMm k`tx v`Fx dw kMm krdy hn, bnwrs dy Awsy pwsy, moey pSU FoNdy rihMdy hn [ pr ieh prmwqmw dI imhr hY, aus dy ismrn dI vifAweI hY ik au~cI kul dy bRwhmx Aw Aw ky mYƒ cmwr ƒ nmskwrW krdy hn [

gMdw-mMdw ndI nwilAW dw pwxI gMgw ivc iml ky gMgw jl bx jWdw hY [ Bgvwn ivc lIn hoieAw mnu`K iPr ikvyN rih jwey nIvIN kul dw?

lok kwZz ƒ Apiv`qr cIz mMndy hn [ pr ijnHW kwZzW auqy prmwqmw dI is&iq-swlwh ilKI jWdI hY, auhnW A`gy m`Qw tyikAw jWdw hY [

ismrn qoN

(h) inrBYqw pYdw huMdI hY

1. BYrau m: 3—myrI ptIAw ilKhu—pMnw 1133

2. BYrau m: 3—Awpy dYq lwie idqy sMq jnw kau—pMnw 1133

3. isrI rwgu m: 5—jw kau musklu Aiq bxY—pMnw 70

4. gauVI m: 5—mIqu krY soeI hm mwnw—pMnw 187

5. Awsw m: 5—pRQmy mqw ij pqRI clwvau—pMnw 371

6. swrg m: 5—mohn siB jIA qyry—pMnw 1211

7. BYrau nwmdyv jI—sMfw mrkw jwie pukwry—pMnw 1165

Bwv:

(1) mW ny bQyrw smJwieAw—puqR pRihlwd! rwm dw nwm C`f dyh; qy AwpxI ijMd bcw lY [ pRihlwd rqw nwh GbrwieAw [ aus ny hir-nwm dw ismrn C`fxoN nwh kr id`qI [

Aw^r Bgq dI hI ij`q hoeI [

(2) pRBU dw Bgq pRihlwd iksy dw frwieAw nwh firAw [ pRBU Awpxy Bgq dI lwj Awp r`Kdw hY [

(3) ijs mnu`K ƒ koeI BwrI ibpqw Aw pey ijs qoN bcx leI koeI mnu`K aus ƒ shwrw nwh dyvy, vYrI aus dy mwrU bx jwx, aus dy swk-snbMDI aus qoN pry dOV jwx, aus dw hryk iksm dw Awsrw ^qm ho jwvy, hryk qrHW dw shwrw mu`k jwey, jy aus ibpqw-mwry mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw Xwd Aw jwey qW aus dw vwl BI ivMgw nhIN huMdw [

jy koeI mnu`K Aijhw kmzor ho jwey ik Bu`K nµg dw du`K aus ƒ hr vyly KWdw rhy, pr jy prmwqmw ausdy ihrdy ivc Aw v`sy qW aus dI Awqmk AvsQw bwdSwhW vrgI bxI rihMdI hY [

ijs mnu`K ƒ hr vyly icMqw bxI rhy, ijs dy srIr ƒ koeI n koeI rog gRsI r`Ky, pr jy prmwqmw aus dy ic`q ivc Aw v`sy qW aus dw mn SWq rihMdw hY [

(4) vYrI pwsoN qW hryk mnu`K ƒ kuJ n kuJ ^qrw itikAw hI rihMdw hY, pr Awpxy im`qr auqy hryk mnu`K ƒ pUrw inScw rihMdw hY ik auh kdy myrw burw nhIN icqv skdw [

ijs ƒ muV muV Xwd krIey aus nwl ipAwr bx jwxw kudrqI g`l hY [ Xwd qy ipAwr dI sWJ mu`F-kdImW qoN qurI AwauNdI hY [ qy, ieh ipAwr huMdw BI hY du-v`lI [

ijhVw mnu`K hr vyly prmwqmw ƒ Xwd krdw hY prmwqmw nwl aus dw ipAwr bx jWdw hY, prmwqmw auqy aus ƒ pUrw XkIn bx jWdw hY ik auh myrw im`qr hY qy kdy BI koeI kMm myry bury ivc nhIN krygw [

iPr ijs dw im`qr prmwqmw Awp bx igAw, aus ƒ dunIAw ivc hor iksy pwsoN koeI fr-^qrw rih hI nhIN skdw [

(5) is`K-ieiqhws d`sdw hY ik srkwrI krmcwrI sulhI ^W gurU Arjn swihb auqy koeI BwrI cot krn leI cVH AwieAw [ jdoN is`K sMgqW ƒ pqw l`gw qW keI kmzor-idl is`K siqgurU jI ƒ slwhW dyx l`g pey ik sulhI ^W dy gu`sy ƒ TMFw krn leI A`go-vWFI koeI ic`TI aus ƒ ilKI jwey; koeI qurny-isr do bMdy Byjy jwx, koeI hor ieho ijhw hI hIlw soicAw jwey, pr siqgurU jI sB ƒ DIrj dyNdy rhy ik iek krqwr dw Awsrw ilAW koeI ibpqw poh nhIN skdI [

prmwqmw dI rzw AYsI hoeI ik sulhI ^W dw vwr c`l nwh sikAw [ doKI sulhI ^W vwlI blw tlx qy siqgurU jI ny ies Sbd dI rwhIN ieh is`iKAw id`qI ik hr vyly prmwqmw ƒ Xwd krdy rho, qy, ausy dw p`lw PVI r`Ko [ ismrn dI brkiq nwl mn sdw cVHdI klw ivc itikAw rhygw [

(6) ijs ƒ muV Xwd krIey, aus nwl ipAwr bx jWdw hY [ ijs nwl fUMGw ipAwr pY jwey, ausy vrgw suBwau BI ho jWdw hY [

inrBau pRBU dw syvk Awp BI inrBau ho jWdw hY [ dunIAw dy jwbr jrvwxy aus ƒ frw nhIN skdy [

(7) pRihlwd ƒ keI frwvy id`qy gey qy AwiKAw igAw ik jy ijMd dI loV hY qW rwm dw nwm C`f ky hrnw^S dw nwm jp [ mW ny BI bQyrw smJwieAw [ pr pRihlwd foilAw nhIN [

“inrBau jpY sgl Bau imtY” [

ismrn

(k) ivkwrW qoN bcWdw hY

 1. slok m: 1 (vwr mwJ)—jw pkw qw kitAw—pMnw 142

 2. gauVI m: 1—Avir pMc hm eyk jnw—pMnw 155

 3. pauVI m: 3 (gUjrI kI vwr)—sBu jgu iPir mY dyiKAw—pMnw 510

 4. DnwsrI m: 4—jo hir syvih sMq Bgq—pMnw 666

 5. pauVI m: 4 (vwr swrMg)—hir kw nwmu inDwnu hY—pMnw 1239

 6. mwJ m: 5—sBy suK Bey pRB quTy—pMnw 106

 7. gauVI m: 5—rwKu ipqw pRB myry—pMny 205-06

 8. gauVI suKmnI m: 5—ijau mMdr kau QwmY QMmnu—pMnw 282

 9. pauVI m: 5 (vwr m: 4 gauVI)—quis idqw pUrY siqgurU—pMnw 315

10. Awsw m: 5—ADm cMfwlI BeI bRhmxI—pMnw 381

11. Awsw m: 5—moh mln nId qy CutkI—pMnw 383

12. slok m: 5 (vwr gUjrI)—KojI lDmu Koju—pMnw 521

13. slok m: 5 (jYqsrI kI vwr)—eIDxu kIqo mU Gxw—pMnw 706

14. iblwvlu m: 5—crn Bey sMq boihQw—pMnw 810

15. rwmklI m: 5—gaU kau cwry swrdUlu—pMnw 898

16. rwmklI m: 5—pMc isMG rwKy pRiB mwir—pMnw 899

17. slok m: 5—(vwr rwmklI)—ssu ivrwieix nwnk jIau—pMnw 963

18. Awsw kbIr jI—PIlu rbwbI, bldu pKwvj—pMnw 477

19. Awsw nwmdyv jI—mnu myro gju, ijhvw myrI kwqI—pMnw 485

20. iblwvlu sDnw jI—inRp kMinAw ky kwrnY—pMnw 457

21. slok PrId jI—PrIdw mY jwinAw duKu muJ kU—pMnw 1382

22. slok PrId jI—srvr pMKI hykVo—pMnw 1382

23. mwJ m: 3—inrguxu srguxu Awpy soeI—pMnw 128

24. slok m: 3 (isrI rwg kI vwr)—nwnk hir nwmu ijnI AwrwiDAw—pMnw 90

25. Awsw m: 5—swic nwim myrw mnu lwgw—pMnw 384

26. DnwsrI kbIr jI—jo jnu Bwau Bgiq kCu jwnY—pMnw 692

27. slok PrId jI—klr kyrI CpVI—pMnw 1381

28. slok PrId jI—PrIdw iehu qnu Baukxw—pMnw 1382

Bwv:

(1) jdoN kxk Awidk &sl dw bUtw p`k jWdw hY qW auqoN auqoN v`F leIdw hY, kxk dI nwV qy pYlI dI vwV ip`Cy rih jWdI hY [ ies ƒ is`itAW smyq gwh leIdw hY, qy bohl aufw ky dwxy k`F leIdy hn [

c`kI dy dovyN puV joV ky iehnW dwixAW ƒ pIhx leI mnu`K Aw bYTdw hY [ pr vyKo Ajb qmwSw! ijhVy dwxy c`kI dy dr qy ik`lI dy nyVy rihMdy hn, auh pIsxoN bc jWdy hn [

ijhVy mnu`K prmwqmw dy dr qy itky rihMdy hn, auhnW ƒ jgq dy ivkwr poh nhIN skdy [

(2) prmwqmw mnu`K ƒ ieh sohxw srIr dyNdw hY, pr jIv aus isrjxhwr ƒ Bulw ky sdw dunIAw vwly coj-qmwiSAW ivc msq rihMdw hY, qy, kwmwidk pMjy vYrI ies dy AMdroN Bly guxW dI rwis-pUMjI lu`tdy rihMdy hn [

auN\ BI jIv iek`lw iehnW pMjW vYrIAW dw twkrw BI nhIN kr skdw [ ismrn hI ie`ko ie`k vsIlw hY ijs dI shwieqw nwl iehnW qoN mnu`K bc skdw hY [

(3) jyT hwV dI ru`qy dupihr vyly ipMfy ƒ lUµhdI lo c`l rhI hovy, iksy vgdy KUh dI nswr hyT bYT jwau, iksy srovr dy pwxI ivc cu`BI lwau, ipMfy ƒ TMF pY jwiegI [ ijqnw smW aus TMFy pwxI ivc cu`BI lweI r`Kogy, lo dw swV nyVy nhIN Fu`kygw [

mwieAw-vyVHy mn ƒ iqRSnw dI A`g AMdry AMdr sdw swVdI rihMdI hY [ srIr dy AMdr hI r`bI Xwd-ipAwr dw cSmw hY [ jo mnu`K aus cSmy ivc ieSnwn krdw hY, aus ƒ auh A`g poh nhIN skdI [

(4) p`Qr ƒ byVI ndI qoN pwr lµGw dyNdI hY [ lohy Awidk dy brqn auqy l`gw hoieAw jMgwl ryg-mwl qy GswieAW lih jWdw hY [ sony ƒ A`g ivc qpwieAW aus ivcoN Kot sV jWdI hY, qy sonw su`D ho jWdw hY [

jo mnu`K gurU-srn pY ky syvw-ismrn dI Gwl-kmweI krdw hY, auh ivkwrW dIAW lihrW ivcoN bc inkldw hY qy su`D Awcrn vwlw ho jWdw hY [

(5) pMCI ƒ prmwqmw ny KMB id`qy hoey hn [ KMBW dw sdkw ieh kdy iksy ru`K auqy kdy iksy ru`K auqy jw bihMdw hY, qy iksm iksm dy PlW dw suAwd c`Kdw hY [

mnu`K dw mn pMCI-smwn hI hY [ kdy Awpxy srIr dy AMdr nhIN itkdw [ hr vyly dunIAw dy pdwrQW dI vwsnw ies ƒ BtkweI iPrdI hY [

jyhVw koeI BwgW vwlw pRBU dI Xwd ivc itkdw hY aus dw mn kwbU ivc rihMdw hY [

(6) du`D-pINdw nvyN nroey AMgW vwlw Cotw bwl kyhw sohxw l`gdw hY! pr jy aus dI mW Kwx pIx ivc koeI vwDw Gwtw kr dyvy qW aus dw Asr qurq aus bwl dI ishq auqy ho jWdw hY, qy auh ivlkx l`g pYNdw hY [ isAwxI iesqRI b`cy dy hwzmy vwsqy P`kI bxw r`KdI hY, qy dUjy cOQy idn aus ƒ rqw ku Kvw dyNdI hY [

ijs AM\wxy mn ƒ nwm dI h`QI imldI rhy, aus dy swry rog dUr hoey rihMdy hn [

(7) pRBU dI srn ipAW pMjy kwmwidkW ƒ ij`q leIdw hY [

(8) Gr dI C`q hyT QMmHI dw shwrw huMdw hY, gurU dw Sbd mn ƒ folx qoN bcwx leI QMmHI dw kMm dyNdw hY [ p`Qr ƒ byVI ivc r`K ky ndI qoN pwr lµGw leIdw hY [ jIv pRBU-nwm dw Awsrw lY ky sMswr-smuMdr dy ivkwrW qoN bc jWdw hY [ dIvy dw cwnx hnyry ƒ dUr krdw hY [ gurU dI ikrpw nwl mnu`K dI AigAwnqw dUr huMdI hY [

(9) icVIAW Awm qOr qy v`sdy GrW ivc hI Awpxy AwlHxy bxwauNdIAW hn [ Awpxy b`icAW ƒ auh auqnw icr AwlHxy ivc hI cogw dyNdIAW rihMdIAW hn, jd qk auhnW dy KMB au~fx jogy n ho jwx [ iPr BI keI vwrI koeI bot AwlHxy ivcoN hyTW if`g pYNdw hY [ Boieˆ qy if`gw hoieAw bot au~kw hI inAwsrw ho jWdw hY [ icVIAW aus ƒ cogw BI nhIN dyNdIAW [ auQy hI auh bot sihk sihk ky mr jWdw hY [

isrjxhwr pRBU ƒ ivswrn vwly mnu`K dI Awqmk mOq BI iesy qrHW hI huMdI hY [ AnykW ivkwr aus dI Awqmw ƒ Aw dbwauNdy hn [

gurU imhr kr ky ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy nwm dI dwiq dyNdw hY, aus auqy ieh Awpxw zor nhIN pw skdy [

(10) cUhy ƒ vyK ky ib`lI B`j ky aus ƒ jw dbocdI hY [ ^urwk ju hoeI ib`lI dI ieh [ AwpxI qwkq dy mwx ivc m`qw Syr jMgl dy hor pSUAW ƒ Bbk mwr ky pYNdw hY [

rqw ku qwkq iml jwey mnu`K ƒ, Awpxy qoN mwiVAW ƒ GUr GUr ky pYNdw hY [

iqRSnw, AhMkwr, AwkV Awidk AnykW hI hn ivkwr jo r`b qoN iv`CuVy mnu`K dy mn auqy Awpxw kbzw krI r`Kdy hn [

ijs mnu`K ƒ gurU imhr kr ky prmwqmw dy nwm-AMimRq dI dwiq dyNdw hY, aus dy AMdroN ieh swry ivkwr ^qm ho jWdy hn [

(11) jMgl ƒ A`g l`gx dw idRS bhuq iBAwnk hoieAw krdw hY [ au~cy isr-k`F qy moty ply hoey ru`K pl ivc sV ky suAwh ho jWdy hn [ jgq iek jMgl smwn hY, ijs ivc mnu`K v`fy-v`fy ru`KW smwn hn [ ies jMgl ivc iqRSnw dI A`g l`gI hoeI hY, jo sB dI Awqmw ƒ swV ky suAwh krdI jWdI hY [ ijnHW dy AMdr prmwqmw dI Xwd dI qrwvt hY, auh iqRSnw-A`g dI mwr qoN bc jWdy hn [ pr AYsy huMdy koeI ivrly hI hn [ k`jl-BrI ies jgq-koTVI ivcoN Awcrn dI ic`tI cwdr lY ky ivrly hI lµGdy hn [ qy, auhI hn mnu`K ijnHW ƒ AwdrSk mnu`K ikhw jw skdw hY [

(12) ikswn bVI myhnq kr ky pYlI iqAwr krdw hY, iPr aus ivc dwxy bIjdw hY [ KyqI au~gdI hY, qW pSU aus hirAwvl ƒ vyK ky Kwx Aw pYNdy hn [ rwhI muswi&r BI keI vwrI pg-fMfIAW pw ky KyqI im`D dyNdy hn [ KyqI ƒ bcw ky r`Kx leI ikswn pYlI dy duAwly qkVI vwV kr dyNdw hY [ pYlI dI rwKI krdw hY [ aujwVw krn vwly pSUAW ƒ nyVy nhIN Awaux dyNdw [

srIr-KyqI ivc SuB-guxW dy &sl ƒ kwmwidk pSUAW qoN bcw ky r`Kx leI pRBU-Xwd dI vwV dI loV hY [

(13) l`kVW dw mxW-mUMhI Fyr ipAw hovy, A`g dI iek cMigAwVI dy BKx nwl Ajyhw BWbV m`cdw hY ik vyNhidAW vyNhidAW auh swrw Fyr sV ky suAwh ho jWdw hY [

mn ivc prmwqmw dy ipAwr dI cMigAwVI BKwau, swry du`K ivkwr Bsm ho jwxgy [

(14) iek`lw muswi&r rwh KuMJ ky AOKVy pY jwey, qW aus ƒ corW fwkUAW dw ^qrw pY jWdw hY [ AnykW muswi&r ies qrHW lu`ty jWdy hn, qy AnykW hI jwn qoN BI h`Q Do bYTdy hn [

sMswrk jIvn iek`ly mnu`K-rwhI vwsqy aujwV dw hI pYNfw hY [ kwmwidk cor fwkU hr vyly ies dy Awqmk jIvn dy lwgU hn [ ijs ƒ gurU iml pey, sqsMg iml jwey, auh suB guxW dI AwpxI rws-pUMjI bcw ky lY jWdw hY [

(15) suArwQ qy iqRSnw dI A`g ivc sV rhy mnu`K dI Awqmw kmzor ho jWdI hY [ mnu`K inrdieAqw kTorqw Awidk keI AaugxW dy dbwau hyT rozwnw kwr-ivhwr krdw hY [ vyKx ƒ id`sdy mnu`K dw suBwau pSUAW vwlw ho jWdw hY [ srb-ivAwpk pRBU dI Xwd dI brkiq nwl mnu`K dI Awqmw, mwno, hrI ho jWdI hY, jo pihlW qMg idlI dy soky dI mwrI hoeI sI [

(16) jIvn dy shI rsqy qoN KuMJy hoey mnu`K vwsqy sMswr iek AYsy smuMdr smwn bx jWdw hY, ijs ivc ivkwrW dIAW byAMq lihrW pY rhIAW hox [ Ajyhy TwTW mwr rhy smuMdr ivcoN suAwrQI jIvn dI kmzor byVI ƒ pwr lµGwxw mnu`K vwsqy bhuq kTn ho jWdw hY [

pRBU-Xwd dI brkiq nwl mnu`K Awqmk qOr qy ieqnw blI ho jWdw hY, ik auh smuMdr ies ƒ iek GVy ivc pey pwxI ijqnw hI Bwsdw hY, iek v`Cy dy Kur nwl pey inSwn ijqnw hI id`sdw hY [

(17) shury Gr jw ky s`j-ivAwhI muitAwr dw kuJ icr qW s`s shurw jyT Awidk swry hI Awdr krdy hn [ pr shjy shjy bolI-TolI SurU ho jWdI hY [ rqw mwsw fu`lHy ivgVy qoN s`s shurw jyT sBy hI iJVkW dyNdy rihMdy hn [ ivAwhI AweI muitAwr ƒ Gr ivc ieko hI shwrw ho skdw hY, auh hY Awpxy pqI dw [ jy pqI ipAwr krdw rhy, qW muitAwr hor iksy dIAW iJVkW dI prvwh nhIN krdI [

jyhVI ijMd-vhutI pqI-prmwqmw dw ipAwr ij`q lYNdI hY aus ƒ mwieAw dI iqRSnw swV nhIN skdI, jgq dw moh qOKly ivc nhIN pw skdw, mOq dw sihm frw nhIN skdw [

(18) mnu`K ijqnw icr suAwrQI hY, auqnw icr ies dw jIvn pSU-smwn hY [ A`k dIAW AMbwkVIAW vyKx ƒ sohxy AMb id`sdIAW hn [ mnu`K BI inrw vyKx ƒ hI bwkI dIAW jUnW dy jIvW nwloN sohxw id`sdw hY [ pr jdoN prmwqmw dI Xwd dI brkiq nwl ies dw suAwrQI suBwau bdldw hY, qW AMbwkVI qoN p`kw AMb bx jWdw hY [ pSU-ibrqIAW dUr ho jWdIAW hn [ ^ud-ZrzI ^qm ho jWdI hY [ AhMkwr lop ho jWdw hY [ mnu`K dI kWieAW hI plt jWdI hY [ ies dy suBwau ivc imTws hI imTws [ ies dy AMdr ^lkq dy ipAwr dw in`G pYdw huMdw hY [ Awpxw jIvn ^lkq dI syvw ivc guzwrdw hY [

(19) CINbw gz nwl kpVw imxdw hY [ kurqw Awidk iqAwr krn leI aus ƒ kYNcI nwl k`t ky sUeI Dwgy nwl isau lYNdw hY [

Bgq nwmdyv jI jwiq dy CINby sn [ Awpxy ik`qy dw idRStWq dy ky kihMdy hn ik pRBU crnW dw pRymI AwpxI suriq pRBU dI Xwd ivc pRoNdw hY, qy jIB nwl pRBU dy gux gwauNdw hY [ ies qrHW aus dI jmW vwlI PwhI k`tI jWdI hY [

ipAwr qy Xwd, Xwd Aqy ipAwr dw fUMGw sMbMD hY [

(20) ieh sMswr iek jMgl smwn hY ijs ivc ig`dV Awidk AnykW pSU ivcr rhy hn [ Syr ies jMgl dw srdwr hY [ jyhVw koeI Syr dw Awsrw lY lYNdw hY, aus ƒ ig`dV AwidkW qoN koeI fr-^qrw nhIN rih jWdw [

prmwqmw dy nwm dI Et ilAW ivkwr qMg krnoN ht jWdy hn [

(21) drIAwvW dw pwxI swDwrx qOr qy qW p`Drw hI vihMdw hY, pr ijQy ikqy vihx dy rsqy ivc koeI BwrI Atk Aw jwey, jW, Acncyq bhuq nIvIN DrqI Aw jwey, qW auQy pwxI ivc bVIAW iT`lW pYx l`g pYNdIAW hn [ keI QWeIN GuMmx-GyrIAW BI pYNdIAW hn [ mlwh Ajyhy QwvW qoN AwpxI byVI bVy sucyq ho ky lµGWdy hn [ byVI ivc bYTy rwhIAW dy rMg qW P`k ho jWdy hn, pr jy mlwh isAwxy hox qW koeI ^qrw nhIN vwprdw [

sMswrk jIvn iek smuMdr hY, iek v`fw dirAw hY AnykW iksmW dy ivkwrW dy ies ivc J`KV Ju`l rhy hn, C`l pY rhy hn [ mnu`Kw srIr dI byVI iehnW C`lW ivc foldI hY [ AnykW hI fu`b jWdy hn [ pr ijnHW ƒ isAwxw gurU muhwxw iml jWdw hY, auhnW dI byVI shI slwmiq pwr lµG jWdI hY [

(22) CMBW ivc hr swl AnykW sYlwnI pMCI AwauNdy hn [ auhnW ƒ iSkwr krn leI BI AnykW iSkwrI phuMcy rihMdy hn [ hr roz AnykW hI pMCI mwry jWdy hn [

jIv ies sMswr-srovr iek pMCI-smwn hY [ kwmwidk AnykW hI iSkwrI ies dy Awqmk jIvn dy lwgU Aw bxdy hn [ iek`ly jIv-pMCI dI iehnW dy twkry qy koeI pyS nhIN jWdI [ bc ky auhI inkldw hY jo prmwqmw dI Et lYNdw hY [

(23) jo mnu`K pRBU dI Xwd ihrdy ivc vswauNdw hY auh Awp qW ivkwrW qoN bcdw hI hY, hornW ƒ BI bcwx dy smrQ ho jWdw hY [

(24) ijnHW pRBU dw p`lw PiVAw, pRBU dI dwsI mwieAw auhnW dy ipCy ipCy iPrdI hY [

auh mnu`K sMswr-smuMdr dIAW ivkwrW dIAW lihrW ivcoN AwpxI jIvn-neIAw shI-slwmq pwr lµGw lYNdy hn [

(25) r`b dw ipAwrw mnu`K ikrq kwr qW krdw hY, pr aus dw mn mwieAw dy moh ivc Ku`Bdw nhIN [

(26) GVy dw pwxI iksy Bry srovr ivc fohl idE [ GVy dw auh pwxI muV v`K nhIN kIqw jw skdw [ rl ky ie`k-jwn ho jWdy hn [

ijs ƒ muV muV Xwd krIey, aus nwl fUMGw ipAwr pY jWdw hY [ ipAwr dI sWJ nwl suBwv iml jWdy hn, mwno, do ijMdW iml ky iek ho jWdIAW hn [

prmwqmw dI Xwd nwl mnu`K dw suAwrQI suBwau dUr ho ho ky myr-qyr imtdI jWdI hY, Awqmw ieqnI au~cI huMdI jWdI hY ik jIvwqmw qy prmwqmw ivc koeI &rk nhIN rih jWdw [

(27) hMs mwn srovr ivc rih ky hI ^uS rihMdy hn [ auhnW dI ^urwk BI hY moqI [ jy kdy BwvI-v`s ho ky auhnW ƒ mwn srovr qoN dUr iksy C`pVI dy kMFy bYTxw pY jwey, ikqy koDry dI pYlI ivc auqrnw pY jwey, qW auh C`pVI ivcoN f`fIAW PV ky nhIN Kwxgy, nwh hI auh koDry dy dwxy cugxgy [

mhw purK kdy ivkwrW ivc nhIN Psdy, BwvyN auhnW ƒ sqsMg qoN dUr hI rihxw pY jwey [

(28) iksy glI muh`ly dw ku`qw hryk nvyN Epry Awey bMdy ƒ vyK ky BONkdw hY [ rwq vyly koeI iek ku`qw BONk pey, qW hr pwsy Awpo Awpxy QW bYTy ku`qy BONkx l`g pYNdy hn, ieauN jwpdw hY ijvyN hvw ƒ hI pey BONkdy hn [ in`q BONkxw in`q BONkxw ku`qy dI Awdq bxI huMdI hY [

kW krMg ƒ bVy SONk nwl cUMfdy hn [ gMdI mMdI cIz auhnW dw mn BwauNdw Kwxw hY [

kudrq ivc hr pwsy prmwqmw ny rMg-rMg dy sohxy pdwrQ bxwey hoey hoey hn [ mnu`K dw mn qy igAwn-ieMdRy ku`qy vWg hryk pdwrQ vwsqy mwno, BONkdy hn [ pr ieh lwlsw ijauN ijauN vDy, iqauN iqauN ^uAwr krdI hY [ kwmwidk ivkwr kwvW vWg mnu`K dI swrI srIrk s`iqAw incoV lYNdy hn, qy Awqmk jIvn qbwh kr dyNdy hn [ ijs ihrdy ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sy, auQy ieh mwr nhIN kr skdy [

nwm dI dwiq

(K) prmwqmw dI imhr nwl gurU dI rwhIN

 1. pauVI m: 1 (vwr Awsw)—ndir krih jy AwpxI—pMnw 465

 2. pauVI m: 3 (vwr mwrU)—BwxY hukmu mnwieEnu—pMnw 1093

 3. pauVI m: 3 (mwrU kI vwr)—Awpy kir kir vyKdw—pMnw 1094

 4. mwJ m: 5 (bwrhmwh)—hir jyT juVMdw loVIAY—pMnw 134

 5. pauVI 1 m: 5 (mwrU kI vwr)—qU scw swihbu scu—pMnw 1094

 6. pauVI 2 m: 5 (vwr mwrU)—qU Agm dieAwl byAMqu—pMnw 1094

 7. pauVI 3 m: 5 (mwrU kI vwr)—qU pwrbRhmu prmysru—pMnw 1095

 8. pauVI 4 m: 5 (vwr mwrU)—suGVu sujwxu srUpu qU—pMnw 1095

 9. pauVI 11 m: 5 (mwrU kI vwr)—ivxu krmw hir jIau n pweIAY—pMnw 1098

10. pauVI 21, m: 5 (vwr mwrU)—hir jI mwqw hir jI ipqw—pMnw 1101

11. pauVI 22, m: 5 (mwrU kI vwr)—kwrxu krqY jo kIAw—pMnw 1102

12. pauVI 13, m: 5 (vwr mwrU)—kImiq khxu n jweIAY—pMnw 1102

13. slok PrId jI—PrIdw kwlˆØI ijnI n rwivAw—pMnw 1378

Bwv:

(1) ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY aus ƒ gurU imldw hY [ keI jUnW ivc Btkdy Aw rhy aus mnu`K ƒ gurU prmwqmw dI is&iq-swlwh krn dy rsqy auqy qordw hY [ is&iq-swlwh sB qoN au~cI r`bI dwiq, is&iq-swlwh hI mnu`Kw jIvn dw Asl mnorQ hY [ dunIAw dy hor pdwrQ ies dy twkry qy qu`C hn [ so, gurU mnu`K ƒ sB qoN au~cI dwiq b^Sdw hY [ pr ieh zrUrI hY ik mnu`K AwpxI Akl-cqurweI C`f ky gurU dy d`sy rsqy auqy qury [

(2) prmwqmw AwpxI rzw Anuswr imhr kr ky ijs mnu`K ƒ gurU imlWdw hY, auh mnu`K aus dI Xwd ivc juVdw hY auh mnu`K prmwqmw dI rzw ivc qurdw hY [

(3) prmwqmw, mwlk qW sB jIvW dw hY; pr aus dy ismrn ivc auhI mnu`K l`gdw hY ijs ƒ AwpxI imhr nwl auh gurU dw imlwp b^Sdw hY [ swry jIv ies-jgq-AKwVy ivc aus prmwqmw dy ncwey nc rhy hn [

(4) prmwqmw jIvW dy Awpxy au~dm nwl nhIN iml skdw; jy Awpxy au~dm nwl iml skdw hovy qW jIv aus qoN ivCuV ky duKI ikauN hox? prmwqmw dy imlwp dw Awnµd auhI bMdy mwxdy hn ijnHW ƒ aus dI imhr nwl gurU dw swQ iml jwey [ ijnHW ƒ prmwqmw AwpxI is&iq-swlwh dI dwiq dy ky Awpxw bxw lYNdw hY [ auhnW ƒ jgq ivc SwbwS imldI hY, Awqmk mOq auhnW dy nyVy nhIN Fu`kdI [ lok hIry moqI lwl Awidk kImqI Dn iek`Tw krn leI dOV-B`j krdy hn, pr aus Dn dy corI ho jwx dw BI qOKlw rihMdw hY, prmwqmw dw nwm hIry moqI Awidk AYsw Dn hY ik auh curwieAw nhIN jw skdw [

(5) prmwqmw ny ieh jgq Awp hI pYdw kIqw hY; qRY-guxI mwieAw BI aus ny Awp hI bxweI hY, swry jIv BI prmwqmw dy pYdw kIqy hoey hn [ aus dI rzw Anuswr hI jIv mwieAw dy moh ivc Psy rihMdy hn [ ieh inXm BI ausy ny bxwieAw hoieAw hY ik jIv gurU dy d`sy rsqy auqy qur ky mwieAw dy moh qoN bcx [

(6) isrjxhwr ƒ Bulw ky jIv mwieAw dy moh ivc Ps jWdy hn, qy, jnm mrn dy gyV ivc pY jWdy hn [ ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY, auh gurU dI srn pYNdw hY [ gurU dy d`sy hoey rsqy auqy qur ky auh mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY [ isr& iehI rsqw hY mwieAw dy moh ivcoN inklx dw [

(7) mwieAw nwl qW mnu`K ƒ hr vyly vwh pYNdw hY, ies vwsqy aus dy moh ivc suBwivk hI Ps jWdw hY [ pr prmwqmw iehnW A`KW nwl id`sdw nhIN, aus nwl ipAwr bxnw bVI AOKI g`l hY [ so, ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY aus ƒ gurU imldw hY [ gurU dI srn pY ky mnu`K prmwqmw dy gux gWdw hY [

(8) mwieAw rcx vwlw BI qy jIv pYdw krn vwlw BI prmwqmw Awp hI hY [ aus dI AwpxI hI rcI ieh Kyf hY ik jIv mwieAw dy moh ivc Ps ky jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn [ jIvW dy v`s dI g`l nhIN [

(9) prmwqmw dI imhr qoN ibnw mnu`K ƒ gurU dw imlwp hwsl nhIN huMdw [ qy, gurU dI sMgiq qoN ibnw mnu`K dy AMdroN AhMkwr dUr nhIN huMdw, haumY nhIN imtdI [ haumY Aqy pRBU-imlwp—ieh dovyN ieko ihrdy ivc nhIN itk skdy [ so, gurU dI srn pY ky swD sMgiq dI brkiq nwl prmwqmw dw ismrn ho skdw hY, qy, Awqmk Awnµd imldw hY [

(10) ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY aus ƒ gurU dI srn ivc r`K ky nwm dI dwiq b^Sdw hY [ aus dIAW mUMh-mMgIAW murwdW pUrIAW krdw hY [ swry suK aus dy dws bx jWdy hn [

(11) prmwqmw ny ijs mnu`K ƒ gurU dI srn b^SI, aus ny ihrdy ivc nwm ismirAw [ auh prmwqmw dI imhr dw pwqr bx igAw [ dunIAw vwly swry fr-sihm aus dy AMdroN mu`k gey [ gurU-jhwz ivc bYT ky auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG igAw [

(12) jIv dy Awpxy v`s dI g`l nhIN [ ijs mnu`K auqy prmwqmw Awp imhr krdw hY ausy ƒ AwpxI is&iq-swlwh ivc joVdw hY [

(13) pihlI aumry jyhVIAW AwdqW bx jwx, auhnW ƒ htwauxw bhuq hI AOKw kMm ho jWdw hY [

jyhVy jvwnI vyly r`b vl nhIN prq skdy, buFypy vyly auhnW dw mn ies pwsy bVI aucycI myhnq nwl hI prq skdw hY [

auN\ koeI mwx nhIN kr skdw [ ieSk r`bI dwq hY [

12. Ardwis

(a) nwm dI mMg

1. Awsw m: 5—quJ ibnu Avru nwhI mY dUjw—pMnw 378

2. tofI m: 5—siqgur AwieE srix quhwrI—pMnw 713

3. sUhI m: 5—drsnu dyiK jIvw gur qyrw—pMnw 741

4. sUhI CMq m: 5—qU Twkuro bYrwgro—pMnw 779

5. iblwvlu m: 5—rwKhu ApnI srix pRB—pMnw 809

6. rwmklI m: 5—ikrpw krhu dIn ky dwqy—pMnw 882

7. iblwvlu kbIr jI—drmwdy TwFy drbwir—pMnw 856

8. mwlIgauVw nwmdyv jI—myro bwpu mwDau—pMnw 988

Ardwis

zrUrI not:

Ardws swfy ihrdy ivc ieh XkIn ibTWdI hY ik prmwqmw sc-muc mOjUd hY [

Ardws vyly mnu`K dI mMg Awqmw sMbMDI hovy cwhy dunIAw dy pdwrQW leI, pr qWG iehI huMdI hY ik ies loV dI ^wqr prmwqmw Awp swfI shwieqw kry, AwpxI auh qwkq vrqy ijs dI mnu`K ƒ Ajy smJ nhIN peI, qy, ijs dy vrqy jwx qy lok AwKx l`g pYNdy hn ik krwmwq ho geI hY [ so, Ardws mnu`K ƒ id`sdy jgq qoN cu`k ky au~cy Awqmk mMflW ivc lY A`pVdI hY [

Ardws dI brkiq nwl swƒ sdw cyqy rihMdw hY ik prmwqmw swfw Awsrw-prnw hY qy aus qoN ibnw AsI ADUry hW [

Ardws swfI srDw ƒ hulwrw dyNdI hY, qy, ies qrHW swƒ ies rwhy hor au~dmI bxWdI hY [

Ardws dy A`iBAws nwl Awqmw dIAW hor SkqIAW BI hulwry ivc AwauNdIAW hn [ ijauN ijauN AsI prmwqmw dy crnW ivc juVWgy, mwiek pdwrQW dy sMskwr swfI suriq dI for ƒ qoV nhIN skxgy [ Awm qOr qy jVH pdwrQW nwl AsI jVH hI ho rhy hW [ pr ijhVy gurmuK prmwqmw dy crnW ivc juVn leI QoVw BI smw mukrr krdy hn auh jwxdy hn ik inrw ieqnw hI au~dm mn ƒ mwieAw dy pRBwv qoN aucyrw krI jWdw hY [

Ardws dI rwhIN mnu`K ƒ iek hor suAwdlI brkiq hwsl ho jWdI hY [ AwpxI ^wqr kIqI hoeI Ardws ƒ sPl huMdw vyK ky mnu`K dy AMdr swrI mnu`K jwqI dy Bly vwsqy iek qrMg au~Tdw hY [ Awpxy Awp ƒ prmwqmw dy crnW ivc pyS krn vyly mnu`K dUijAW dy Bly leI Ardws krnoN rih nhIN skdw [

sMgiq nwl iml ky kIqI hoeI Ardwis dI brkiq nwl Ardws krn vwilAW dy ihrdy Awpo ivc gMFy jWdy hn [ iek dUjy ƒ sqsMgI ‘Awpxw’ smJx l`g pYNdy hn [

Bwv:

(1) hy pRBU! mYƒ qyrw hI shwrw hY, mYƒ qyrI hI shwieqw dI Aws rihMdI hY [ imhr kr, ik bYTidAW, au~TidAW, su`iqAW, jwgidAW, hryk swh dy nwl, hryk igrwhI dy nwl, mYƒ qUM kdy BI nwh Bu`lyN [

qYQoN ibnw myrw koeI hor shwrw nhIN, qUM sdw myry mn ivc v`sdw rhu [ qUM hI myrw s`jx hYN, qUM hI myrw swQI hYN, qUM hI myrw mwlk hYN [

(2) hy gurU! mYN qyrI srn AwieAw hW [ myrI icMqw dUr kr, imhr kr, qyry dr qoN mYƒ prmwqmw dw nwm iml jwey [ iehI myry vwsqy suK hY, iehI myry vwsqy soBw hY [

hy pRBU! mYN hor AwsirAW vloN hwr ky qyry dr qy Aw ipAw hW, hux mYƒ koeI hor Awsrw su`Jdw nhIN [ hy pRBU! AsW jIvW dy krmW dw lyKw nwh krIN [

(3) hy pRBU! myrI ieh bynqI sux [ gurU dI rwhIN mYƒ Awpxw syvk bxw ky Awpxw nwm b^S [

hy myry pRBU! qyrI pUrn imhr hovy, qy, mYƒ gurU iml pey [ gurU dw drsn kr ky Awqmk jIvn iml jWdw hY [

hy sB dwqW dyx vwly pRBU! mYƒ AwpxI srn ivc r`K [ imhr kr, qyry sohxy crn myry ic`q ivc v`sdy rihx [ b`s! myrI iehI ArzoeI hY ik mYN qYƒ kdy nwh BulwvW [

(4) hy myry rwm! myry vrgIAW qyry dr qy AnykW dwsIAW hn [ hy pRBU! mYN qyrI kdr nhIN smJ skI [ mYN qyry guxW dI kdr nhIN jwxdI [ myry auqy imhr kr, mYƒ AijhI smJ b^S ik A`Ty pihr mYN qyrw ismrn krdI rhW [

(5) hy pRBU! imhr kr ky qUM mYƒ AwpxI hI srn ivc r`K [ mYƒ qyrI syvw BgqI krn dI jwc-Akl nhIN hY [

myry in`q dy krm ieh hn ik mYN qYƒ Bulw ky qyrI tihlx-mwieAw dI sMgiq ivc itikAw rihMdw hW [

hy pRBU! qUM imhr kr ky mYƒ hryk cIz dyNdw hYN [ mYN nw-Sukrw hW [ mYN qYƒ Awpxy ic`q ivc nhIN vsWdw, sdw qyrIAW id`qIAW dwqW nwl hI cMbiVAw rihMdw hW [

(6) hy grIbW auqy b^SSW krn vwly pRBU! myry auqy imhr kr [ myrw koeI gux nwh ivcwrIN, myrw koeI AOgux nwh ivcwrIN, myry AMdr qW AOgux hI AOgux hn [ pwxI nwl DoiqAW im`tI dw mYlw-pn kdy Dup nhIN skdw [

hy pRBU! mYN qyrw dws hW [ imhr kr, mYN qyrI BgqI krdw hW, mYN qyry gux gWdw rhW [

(7) hy pRBU! mYN qyry dr qy mMgqw bx ky KVw hW [ Blw qYQoN ibnw hor kOx myrI dwrI kr skdw hY? hy dwqy! bUhw Kohl ky mYƒ dIdwr b^S [

hy pRBU! qUM jgq dy swry Dn-pdwrQ dw mwlk hYN [ qUMhI dwnI hYN, hor sB mYƒ kMgwl id`s rhy hn [ myrw byVw qyry rwhIN hI pwr ho skdw hY [

(8) hy sohxy lµmy kysW vwly pRBU! qUM hI myrw pYdw krn vwlw qy rwKw hYN [ jo jo BI qyrI srn AwauNdw hY, qUM aus ƒ ibpqw qoN bcw lYNdw hYN [

h`QW ivc c`kr PV ky bYkuMT qoN qUM hI AwieAw sYN, qy gj dI ijMd qUM hI qMdUey qoN bcweI sI [

duhswsn dI sBw ivc jdoN dropqI dy bsqr auqwry jw rhy hn, aus dI ie`zq qUM hI bcweI sI [

goqm irSI dI vhutI Ah`ilAw ƒ (jo irSI dy srwp nwl islw bx geI sI) qUM hI mukq kIqw sI [

mYN nIc-jwiq nwmdyv BI, hy pRBU! qyrI hI srn AwieAw hW [

(A) ivkwrW qoN bcx leI

1. gauVI m: 5—Buj bl bIr bRhm suK swgr—pMnw 203

2. jYqsrI m: 9—hir jU rwiK lyhu piq myrI—pMnw 703

3. bsMqu nwmdyv jI—loB lhir Aiq nIJr bwjY—pMnw 1196

4. gauVI rivdws jI—myrI sMgiq poc—pMnw 345

5. gauVI rivdws jI—kUpu BirE jYsy dwidrw—pMnw 346

6. jYqsrI rivdws jI—nwQ kCUA n jwnau—pMnw 710

7. iblwvlu sDnw jI—inRp kMinAw ky kwrnY—pMnw 857

Ardwis—ivkwrW qoN bcx leI

zrUrI not:

ijhVy BI cMgy mMdy krm mnu`K krdw rihMdw hY auhnW dy sMskwr mnu`K dy mn ivc nwlo nwl iek`Ty huMdy jWdy hn [ AgWh jIvn-pMD ivc ieh sMskwr hI (ijauN ijauN mOkw bxdw rhy) mnu`K ƒ cMgy jW mMdy pwsy pRyrdy hn [ jy mnu`K dy mn ivc mMdy sMskwrW dw p`lw Bwrw hY, qW mnu`K ƒ ivkwrW vwly pwsy dI vDIk pRyrnw huMdI rhygI [

hryk ‘Drm’ mnu`K ƒ pwp-krm vloN vrjdw Aw irhw hY [ pr mnu`K kdy Awpxy au~dm nwl ivkwrW vloN ht nhIN skdw, ikauNik aus dy mn ivc iek`Ty hoey ivkwr-sMskwr aus ƒ ivkwrW vl hI pRyrngy [ kdy koeI mnu`K dirAw dy kMFy jy ikqy ij`lHx ivc Ps jwey, aus ivcoN inklx leI ijauN ijauN auh h`Q-pYr mwrygw, iqauN iqauN aus ivc hor vDIk Ku`Bdw jwiegw [

ies dw ieh Bwv nhIN ik inrw au~dm C`f id`iqAW burweI dy pMjy ivcoN bc skIdw hY [ nhIN, au~dm nhIN C`fxw, au~dm dw ru^ bdlwxw hY [ ivkwrW vloN shj-suBwie bcx dw FMg nwmdyv jI ieauN d`sdy hn:

nwmy pRIiq nwrwiex lwgI [ shj suBwie BieE bYrwgI [

ivkwrW dw is`Dw twkrw krn dy QW ivkwrW qoN bcx leI sdw prmwqmw dy dr qy Ardws krdy rihxw hY [

Bwv:

(1) hy blI bwhW vwly sUrmy pRBU! sMswr-smuMdr dy ivkwrW dy toey ivc if`gdy dI myrI auNglI PV lY [

hy pRBU! myry kMnW ivc qyrI is&iq-swlwh suxn dI sUJ nhIN, myrIAW A`KW AijhIAW sohxIAW nhIN ik hr QW qyrw dIdwr kr skx; mYN qyrI swD-sMgiq ivc jwx-jogw nhIN mYN ipMglw ho cukw hW, qy, duKI ho ky qyry dr qy pukwr krdw hW mYƒ ivkwrW dy toey ivcoN bcw lY [

hy pRBU! qyry sMq qyry sohxy crn Awpxy ihrdy ivc r`K ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµGdy hn; imhr kr, mYƒ BI Awpxy crnW dw ipAwr b^S qy mYƒ BI pwr lµGw lY [

(2) hy pRBU! mYN v`fw ivkwrI hW, mUrK hW, lwlcI hW [ pwp krdw krdw hux Q`k igAw hW [ Awqmk mOq sdw myry isr auqy svwr rihMdI hY, kwmwidk ivkwr hr vyly myry auqy Awpxw zor pweI r`Kdy hn [ myrw jIvn bVw hwso-hIxw ho irhw hY [ imhr kr mYN qyrI srn AwieAw hW, myrI ie`zq bcw lY [

(3) hy sohxy lµmy kysW vwly pRBU! myry AMdr loB dIAW lihrW bVy zor nwl au~T rhIAW hn, mYN iehnW lihrW ivc fu`b irhw hW [ hy bITl ipqw! myrI izMdgI dI byVI ivkwrW dy J`KV ivc Ps geI hY, mYN ies ƒ Awpxy au~dm nwl ies ivcoN shI slwmq pwr nhIN lµGw skdw [ hy pwiqSwh! mYN qrnw nhIN jwxdw, myrI bWh PV lY, mYƒ gurU dy crnW ivc joV, qy, ies sMswr-smuMdr ivc fu`bxoN bcw lY [

(4) hy myry rwm! hy myrI ijMd dy Awsry! mYƒ nwh ivswrIN, mYN qyrw dws hW [ idn rwq mYƒ ieh soc rihMdI hY ik myrw kIh bxygw [ mwiVAW nwl myrw bihx-Klox hY, Kot myrw in`q krm hY [

hy pRBU! myrI ieh ibpqw k`t [ mYN qyry crn nwh C`fW [ imhr kr, mYN qyrI srn Aw ipAw hW [

(5) ijvyN koeI KUh f`fUAW nwl BirAw hoieAw hovy, auhnW f`fUAW ƒ koeI vwk&I nhIN huMdI ik ies KUh qoN bwhr koeI hor dys prdys BI hY, iqvyN myrw mn mwieAw dy moh dy KUh ivc ieqnw PisAw hoieAw hY ik ies KUh ivcoN inklx leI koeI aurlw pwrlw bMnw nhIN su`Jdw [ hy swry jgq dy srdwr pRBU! mYƒ qUM Awp ies KUh ivcoN k`F [ myrI Akl ivkwrW nwl mYlI hoeI peI hY, ies vwsqy mYƒ smJ nhIN pYNdI ik qUM ikho ijhw hYN [ hy pRBU! imhr kr, mYƒ suc`jI miq dyh qw ik myrI Btkxw mu`k jwey [

(6) hy pRBU! mYN Awpxw mn mwieAw dy h`Q vyc cukw hW, myrI ies A`gy koeI pyS nhIN jWdI [ qUM jgq dw Ksm AKvWdw hYN, AsI ivSeI jIv hW, myrI shwieqw kr [

kwmwidk pMjW ny hI myrw mn ieqnw ivgwV id`qw hY ik ieh hux hr vyly myrI qyry nwloN iv`Q pvw rhy hn [ iehnW ny jgq ƒ bVw ^uAwr kIqw hoieAw hY [ ieh vyK ky BI ik ivkwrW dw is`tw hY du`K, myrw mn mMndw nhIN [ iehnW cMdirAW ny myry mUrK mn ƒ burI qrHW mwr kIqI hY, pr ieh mn bVw by-Srm hY Ajy BI ivkwrW vloN muVdw nhIN [ hor ikQy jwvW? hor kIh krW? qyrw hI Awsrw hY [

(7) hy pRBU! sMswr-smuMdr ivc ivkwrW dIAW AnykW lihrW au~T rhIAW hn [ mYN AwpxI ihMmq nwl AwpxI kmzor ijMd dI in`kI ijhI byVI ƒ iehnW ivc fu`bx qoN bcw nhIN skdw [ mnu`Kw jIvn dw smw mu`kdw jw irhw hY, qy, ivkwr muV muV h`ly kr rhy hn [ CyqI bhuV, mYƒ iehnW dy h`ilAW qoN bcw lY [

hy pRBU! jy mYN ipCly kIqy mMd krmW dy sMskwrW Anuswr hux BI mMdy krm krI hI igAw, qW qyrI srn Awaux dw kIh gux hovygw? Syr dI srn pYx dw kIh lwB, jy iPr BI ig`dV hI Kw jwey?

hy pRBU! jy qyry nwm-AMimRq dI bUMd KuxoN myrI ijMd ivkwrW ivc hI mr geI, qW iPr qyrI imhr dw smuMdr myrw kIh svwrygw?

hy pRBU! jy mYN ivkwrW dy smuMdr ivc fu`b hI igAw, qy, ip`CoN qyrI byVI imlI, qW d`s, aus byVI ivc mYN iks ƒ cVHwvWgw?

hy pRBU! myrI koeI pWieAW nhIN, myrw koeI hor Awsrw nhIN [ ieh mnu`Kw jnm hI myrI lwj r`Kx dw smw hY [ mYN qyrw dws hW, myrI lwj r`K [

13. (a) syvk dw jIvn

1. gauVI suKmnI m: 5—ijs kY min pwrbRhm kw invwsu—pMny 274-75

2. Awsw m: 5—AwT phr inkit kir jwnY—pMnw 392

3. dyvgMDwrI m: 5—qyrw jnu rwm rswieix mwqw—pMnw 532

4. mwrU m: 5—mwn moh Aru loB ivkwrw—pMnw 1000

5. mwrU m: 5—ssiqR qIKix kwit fwirE—pMnw 1017

6. swrMg m: 5 (sUrdws)—hir ky sMg bsy hir lok—pMnw 1253

syvk dw jIvn

Bwv:

(1) auhI mnu`K Asl ivc prmwqmw dw dws prmwqmw dw Bgq AKvw skdw hY ijs dy ihrdy ivc hr vyly prmwqmw dI Xwd itkI rihMdI hY [ aus mnu`K ƒ hr QW prmwqmw hI v`sdw id`sdw hY [ iPr auh iksy mwVy ƒ vyK ky mwx ikauN krygw? prmwqmw dI imhr nwl aus mnu`K ƒ shI jIvn dI jwc Aw jWdI hY [ sBnW nwl auh ipAwr vwlw slUk r`Kdw hY, pr aus dI suriq sdw prmwqmw dI Xwd ivc itkI rihMdI hY [

(2) bVI au~cI qy su`cI huMdI hY syvk dI jIvn-jugiq [ suK Awvy du`K Awvy syvk prmwqmw dI rzw A`gy iKVy-m`Qy isr JukWdw hY [ A`Ty phr hr vyly syvk prmwqmw ƒ Awpxy AMg-sMg v`sdw smJdw hY [ koeI aus nwl vYr kry koeI aus nwl ipAwr kry, syvk nwl ivqkrw nhIN r`Kdw, syvk ƒ im`qr ivc BI qy vYrI ivc BI prmwqmw hI v`sdw id`sdw hY [ iksy BI FMg nwl mwieAw syvk auqy Awpxw zor nhIN pw skdI [

(3) vyKo lokW dw jIaUx! AnykW hI csky hn jo mnu`K ƒ db`lI iPrdy hn [ pr ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy ismrn dw suAwd Aw jWdw hY, auh ies suAwd ƒ C`f ky dunIAw dy suAwdW dy ip`Cy nhIN dOVdw [ jwgidAW su`iqAW hr vyly hI prmwqmw dI Xwd aus dI Awqmk izMdgI dI ^urwk bx jWdI hY [

dunIAw dy lok qIrQW dy ieSnwn dI ^wqr dOVy iPrdy hn [ pr Bgq vwsqy prmwqmw dw ismrn hI hY Awqmk ieSnwn, sMq jnW dI sMgiq hI hY aus dy vwsqy ATwhT qIrQ ij`Qy aus ƒ nwm-jl ivc ieSnwn krn dw mOkw imldw hY [

mubwirk hY izMdgI ismrn krn vwly mnu`K dI [ auhI hY Asl pu`qr prmwqmw-ipqw dw [

(4) koeI juAwnI dy mwx ivc m`qw hoieAw hY, iksy ƒ loB dw hlk ku`idAw rihMdw hY [ AnykW hI FMg jo cortI mwieAw mnu`K ƒ T`gx vwsqy vrqdI rihMdI hY [ jy koeI iehnW dy pMjy ivcoN inklx dw jqn krdw BI hY, qW BI mwieAw ausƒ rsqy ivc hI Fwh lYNdI hY [

ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY, auh prmwqmw dI rzw ivc qurdw hY, prmwqmw dI Xwd dw p`lw PVI r`Kdw hY, Aijhw Gu`t ky PVdw hY ik prmwqmw nwl aus dI pRIq A^Ir dm qk inB jWdI hY [ suK Awvy du`K vwpry, ikqy BI auh prmwqmw dI Xwd qoN foldw nhIN [

(5) qyz kuhwVw AwrI lY ky mnu`K ru`K dy twhx v`Fdw hY, ru`K koeI ros nhIN krdw, sgoN aus dy kMm svwr dyNdw hY [

rwhI-muswi&r byVI ivc Aw bYTdw hY, byVI aus dy pYrW ivc rihMdI hY [ ies inrwdrI dI prvwh krn dy QW byVI aus rwhI ƒ ndIEN pwr lµGw dyNdI hY [

DrqI auqy koeI cMdn dw lyp kry qW kIh, qy jy koeI aus auqy t`tI iPr dyvy qW kIh? DrqI iksy nwl koeI ivqkrw nhIN krdI [

koeI ipAwr-Bwvnw nwl Awvy cwhy vYr-Bwvnw nwl, prmwqmw dI bMdgI krn vwlw mnu`K hryk dw Blw q`kdw hY [

(6) ieh mn bVw ^uAwr krdw hY mnu`K ƒ [ jok ij`Qy BI r`K idE lhU hI cUsygI, gMdw lhU ^ws SOk nwl cUsygI [ mn mnu`K ƒ gMdy pwsy dI sdw pRyrnw krdw hY [

pr ijs mnu`K dy mn ƒ prmwqmw Awpxy h`Q ivc lY lYNdw hY aus dw lok prlok suDr jWdw hY [ prmwqmw dI Xwd dI brkiq nwl auh mnu`K ivSy-ivkwrW dI mwr qoN au~cw ho jWdw hY [ prmwqmw dw sohxw drsn kr ky aus mnu`K ƒ mohxI mwieAw dy rMg-qmwiSAW dI cwh hI nhIN rih jWdI [

syvk dI kwr-ikrq

(A) h`k dI kmweI

1. slok m: 1 (mwJ kI vwr)—jy rqu lgY kpVY—pMnw 140

2. slok m: 1 (vwr mwJ)—hku prwieAw nwnkw—pMnw 140

3. slok m: 1 (swrMg kI vwr)—igAwn ivhUxw gwvY—pMnw 1254

4. Awsw m: 5 CMq—idnu rwiq kmwieAVo—pMnw 461

5. Awsw m: 5 CMq—vlvMc kir audru—pMnw 461

6. soriT kbIr jI—bhu prpMc kir—pMnw 656

Bwv:

(1) jy iksy inmwzI mnu`K dy jwmy ƒ lhU l`g jwey qW auh jwmw plIq ho jWdw hY qy inmwz nhIN ho skdI [ pr ijhVy bMdy mnu`KW dw lhU pINdy hn, D`kw krky hrwm dI kmweI KWdy hn auhnW dw mn pwk-sw& nhIN rih skdw [ qy, plIq mn nwl inmwz pVHI ikvyN kbUl ho skdI hY?

jy r`b dw nwm lYxw hY qW ieh zrUrI hY ik idl BI sw& hovy [ jy idl sw& nhIN qW auh kMm dunIAw vwly ivKwvy hI hn [

(2) prwieAw h`k muslmwn vwsqy sUr hY ihMdU vwsqy gW hY [ gurU pYZMbr qW hI is&wrS kr skdw hY jy mnu`K prwieAw h`k nwh vrqy [ jy mnu`K v`FI KWdw hY pr g`lW mzhb dIAW krdw hY qW ies qrHW auh bihSq ivc nhIN phuMc skdw [

v`FIAW lY lY ky prwieAw hrwm mwl joiVAw hovy, qy, aus ivcoN r`b dy rwh qy BI ^Yrwq kr dyvy, qW ies qrHW hrwm mwl hlwl nhIN bx jWdw [

(3) Awqmk jIvn dI sUJ nwh hovy, pr mUMhoN Bjn Awid gWdw rhy, aus dy ieh gwey Bjn iks kMm?

msIq Awidk Drm AsQwn ƒ auQoN dw pujwrI inrI AwpxI rozI dw vsIlw bxweI r`Ky aus dI inmwz aus dw pUjw-pwT Awqmk lwB nhIN dy skdw [

aus &kIr dI pYrIN nwh l`gdy iPro jo mK`tU ho ky kMn pVw ky &kIr bx jWdw hY, qy Gr Gr tu`kr mMgdw iPrdw hY [ auh iqAwgI nhIN hY [

izMdgI dw shI rsqw aus mnu`K ƒ l`Bdw hY ijhVw Awp imhnq kr ky h`k dI kmweI vrqdw hY, qy aus kmweI ivcoN iksy loVvMd dI BI syvw krdw hY [

(4) mnu`K idn rwq vyly ijhVw BI cMgw mMdw krm krdw hY auh sMskwr-rUp bx ky aus dy mn ivc au~kirAw jWdw hY [ mnu`K Awpxy kIqy kMmW ƒ lukwx dy jqn krdw hY, pr prmwqmw mnu`K dy AMdr bYTw sB kuJ vyKdw hY [

swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dw Bjn krnw cwhIdw hY, ies dI brkiq nwl ipCly kIqy hoey ivkwr imt jWdy hn [

(5) ijs prmwqmw ny ijMd id`qI hY srIr id`qw hY auh hI jIv dI rozI dw pRbMD krdw hY [ pr mnu`K ieh g`l Bulw ky rozI dI ^wqr in`q T`gI-&ryb krdw hY [ ieh mUrKW vwlw kMm hY [

rwzk dwqwr prmwqmw ƒ sdw cyqy r`Kxw cwhIdw hY, qy, h`k dI kmweI krnI cwhIdI hY [ pr ies rsqy mnu`K qdoN hI pY skdw hY jy in`q swD sMgiq krdw rhy [

(6) kwr-ivhwr ivc T`gI Awidk krnI BwrI mUrKqw hY [ ijnHW pu`qr iesqRI Awidk sMbMDIAW dI ^wqr mnu`K T`gI-TorI krdw hY, AMq vyly swQ inbwhuxw qW ikqy irhw, buFypw AwieAW hI auh ^uS ho ky pwxI dw Gu`t BI nhIN dyNdy [

e—syvk dw shweI

1. Awsw m: 5—Apuny syvk kI Awpy rwKY—pMnw 403

2. soriT m: 5—hmrI gxq n gxIAw kweI—pMnw 619

3. DnwsrI m: 5—cqur idsw kIno blu Apnw—pMnw 681

4. sUhI m: 5—ijs ky isr aUpir qUM suAwmI—pMnw 749

5. swrMg nwmdyv jI—dws AinMn myro inj rUp—pMnw 1252

Bwv:

lok prlok ivc prmwqmw Awpxy Bgq dI ie`zq r`Kdw hY, syvk dI hryk loV pUrI krdw hY [ syvk ƒ ieh XkIn huMdw hY ik prmwqmw sdw myry AMg-sMg hY [ Bgq prmwqmw ƒ ipAwrw l`gdw hY [ ijhVw mnu`K prmwqmw dy syvk dI soBw suxdw hY aus dy AMdr BI Awqmk jIvn cmk pYNdw hY [

(2) prmwqmw sdw dieAw krn vwlw hY [ aus dI imhr nwl hI gurU syvk dI izMdgI dy rsqy ivcoN ivkwrW ƒ bMnH mwr dyNdw hY [ prmwqmw dw ieh mu`F-kdImW dw suBwau hY ik auh Awpxy syvk ƒ ^ws iDAwn nwl ivkwrW dy h`ilAW qoN bcWdw hY, qy, ies qrHW aus dI ie`zq bcWdw hY [

(3) prmwqmw Awpxy syvk ƒ Awpxy gl nwl lw ky r`Kdw hY, syvk dy isr auqy Awpxw imhr-BirAw h`Q r`Kdw hY [ imhr dI ingwh kr ky prmwqmw Awpxy syvk dw hryk du`K Awp dUr krdw hY [ pRBU dy syvk jo kuJ prmwqmw qoN mMgdy hn auhI kuJ auhnW ƒ dyNdw hY [

(4) dunIAw dy lok mwieAw dy moh ivc Ps ky ivlkdy hI izMdgI dy idn guzwr jWdy hn [ pr vyKo jIvn iksy Bgq dw! moh aus dy nyVy nhIN Fukdw, ies vwsqy Awqmk mOq BI aus dy nyVy nhIN AwauNdI [ prmwqmw Awpxy syvk ƒ Awpxy nwim dI AijhI b^SS krdw hY ik ieh dwiq ieh nwm-Dn aus pwsoN koeI Koh nhIN skdw [ syvk auqy aus dI AijhI imhr hoeI rihMdI hY ik syvk kwmwidk pMjW vYrIAW dw zor Awpxy auqy pYx nhIN dyNdw [

(5) Awpw Bwv iqAwg ky syvk prmwqmw dy crnW ƒ Aijhw Gu`t ky PVI r`Kdw hY ik prmwqmw aus syvk dy pRym-v`s ho jWdw hY [ auh prmwqmw jo swry jIvW dI izMdgI dw Awsrw hY BgqW dy ipAwr-vlvly ƒ Awpxw Awsrw bxw lYNdw hY [

(s) syvk Aqy sMswrI dw

AjoV

1. pauVI m: 1 (vwr mwJ)—Bgqw qY sYswrIAw—pMnw 145

2. gUjrI kbIr jI—muis muis rovY kbIr kI mweI—pMnw 524

3. iblwvlu kbIr jI—inq auiT korI, gwgir AwnY—pMnw 856

4. gONf kbIr jI—qUty qwgy, inKutI pwin—pMnw 871

Bwv:

(1) AsI jgq ivc ieh in`q vyK rhy hW ik BgqW qy dunIAwdwrW dw kdy joV nhIN bxdw, pr jgq-rcnw ivc prmwqmw vloN ieh koeI aukweI nhIN hY [ auh aukweI Kwx vwlw nhIN hY, nwh hI iksy dw KuMJwieAw KuMJx vwlw hY [ ieh aus dI AwpxI rzw hY ik aus ny Awp hI Bgq Awpxy crnW ivc joVy hoey hn [ dunIAwdwr BI aus ny Awp hI KuMJwey hoey hn auh JUT bol bol ky Awqmk mOq shyVdy rihMdy hn, auhnW ƒ ieh smJ hI nhIN AwauNdI ik ieQoN qur BI jwxw hY; so, auh kwm kRoD Awidk dw zihr jgq ivc vDw rhy hn [ prmwqmw dI AwpxI rzw ivc hI Bgq aus prmwqmw dI bMdgI kr rhy hn, hr vyly nwm ismr rhy hn [

(2) Bgq qy dunIAwdwr dI izMdgI dw inSwnw vK vK huMdw hY [ dunIAwdwr iek qW hr vyly mwieAw kmwx ivc l`gy rihxw cwhuMdw hY; dUjy, kmweI hoeI ƒ isr& Awpxy leI hI ^rcxw TIk smJdw hY [ Bgq AwpxI guzrwn leI kmWdw qW hY, pr mwieAw joVnI hI aus dy jIvn dw inSwnw nhIN huMdw, aus dw Asl inSwnw hY ‘prmwqmw dI Xwd’ [ iPr aus AwpxI kmweI ivcoN dUijAW dI syvw BI krdw hY [ kbIr Bgq dw ieh rveIAw aus dI mW aus dI vhutI dy hor sMbMDIAW ƒ cMgw nhIN l`gdw, ies krky K`tdw kmWdw BI auh iehnW ƒ ivhlV jwpdw hY, prmwqmw dy rwh aus dI vl dI hryk hrkq auhnW ƒ cu`BdI hY [

kbIr jI gUjrI rwg dy Sbd ivc AwpxI mW dy igly-guzwrIAW ibAwn krdy hn [

(3) kbIr jI dI mW ƒ kbIr jI dw Bjn-bMdgI vwlw jIvn psMd nhIN sI [ iksy dI ijhVI g`l cMgI nwh l`gy aus dw iglw krn l`igAW Awm qOr qy bVI vDw vDw ky g`l AwKIdI hY [ jgq dI cwl hI iehI hY [ sqsMg iksy ivrly ƒ cMgw l`gdw hY [ lgn vwilAW dI ivroDqw huMdI hI AweI hY qy huMdI hI rhygI [

kbIr jI dI ‘mwlw’ kbIr jI dI AwpxI zbwnI ieauN hY:-  ‘kbIr myrI ismrnI rsnw aupir rwmu’ [ pr kbIr jI dI mW in`q guAWFxW nwl ieh igly krdI hY ik ies AOqry ny jdoN qoN ‘‘mwlw’’ PVI hY qdoN qoN Gr ivc suK nhIN irhw [

kbIr jI nwh gl ivc ‘mwlw’ pweI iPrdy sn Aqy nwh hI sdw svyry pocw Pyrnw Awpxw Drm mMnI bYTy sn [ pr hW, auh au~dmI sn, qy AMimRq vyly au~Tx vwly sn [ Awls dy mwry dunIAwdwr qW idn cVHy qk mMjy qy pey rihMdy hn, pr bMdgI vwlw in`q svyry au~Tx dw AwdI hoieAw krdw hY [ aus vyly ieSnwn krnw BI suBwivk g`l hY [ hux BI ipMfW ivc jw ky vyKo [ lok KUh auqy nHwaux jWdy hn, AwauNdI vwrI Gr vrqx leI GVw jW gwgr Br ilAwauNdy hn [ jdoN SihrW ivc kmytIAW dy nlky nhIN sn, qy GrW ivc BI v`Ko v`Kry nlky nhIN l`gy hoey sn, qdoN glIAW bwzwrW dy sWJy KUhW qoN hI lok Awp pwxI Br ky ilAwauNdy sn [

kbIr jI, au~dmI kbIr jI GridAW dy su`qy ipAW hI ieSnwn kr AwauNdy qy pwxI dw GVw Br ilAwauNdy sn [ mW ƒ kbIr jI dw Bjn psMd nwh hox krky ieh svyry pwxI lY Awauxw BI mMdw l`gdw sI [ qy, ies ƒ BI auh vDw vDw ky AwKdI sI ik kbIr in`q pocw Pyrdw rihMdw hY [

iblwvl rwg dy Sbd dI rwhIN kbIr jI AwpxI mW dw rveIAw qy igly ibAwn kr ky iPr Awp hI Awpxw in`q dw krq`b d`sdy hn [

(7) bMdgI krn vwly Aqy dunIAwdwr dw izMdgI dw inSwnw v`Ko-v`K hox krky dohW dw myl bhuq muSkl hY [ ieh g`l Zlq hY ik kbIr jI kMm krnw C`f bYTy sn [ Aw^r, prvwr dy inrbwh leI hor ikhVI iDr kmweI krdI sI? Gr ivc sqsMgI BI Awey rihMdy sn, prvwr BI sI, iehnW sBnW vwsqy kbIr jI hI imhnq krdy sn [ pr kbIr jI dI vhutI ƒ iehnW sqsMgIAW dw in`q Awauxw psMd nhIN sI [ ies vwsqy ienswnI suBwv Anuswr iglw bhuq vDw ky krdI hY [

kbIr jI gONf rwg dy Sbd ivc AwpxI vhutI dy igly ibAwn krdy hn [ vhutI AwKdI rihMdI hY ik myrw ieh Ksm swrw kmwieAw Dn gvweI jWdw hY, ies dy sqsMgIAW dI Awvw-jweI nwl myrI n`k-ijMd AweI peI hY ies ƒ Gr dy kMm-kwj dw koeI i&kr hI nhIN hY, k`pVw auxn dw ies ƒ koeI i^Awl hI nhIN [ Gr ivc kuVI muMifAW dy Kwx jogw kuJ nhIN rihMdw, pr ies dy sqsMgI hr roz r`j ky jWdy hn [

14 AMimRq-vylw

1. jpu m: 1—swcw swihbu, swcu nwie—pMnw 2

2. sloku m: 1 (vwr mwJ)—sbwhI swlwh—pMnw 145

3. sloku m: 2 (mwJ kI vwr)—ATI pihrI AT KMf—pMnw 146

4. slok m: 3 (vwr mlwr)—bwbIhw AMimRq vylY boilAw—pMnw 1285

5. slok m: 4 (gauVI kI vwr)—gur siqgur kw jo isKu AKwey—pMny 205-06

6. slok m: 5 (gauVI bwvn AKrI)—JwlwGy auiT nwmu jip—pMnw 255

7. slok m: 5 (vwr gauVI)—icVI cuhkI phu PutI—pMnw 319

8. Awsw m: 5 CMq—iBMnI rYnVIAY cwmkin qwry—pMnw 459

9. slok PrId jI—PrIdw ipCl rwiq n jwigEih—pMnw 1383

Bwv:

(1) ijauN ijauN mnu`K dw mn mwieAw dy moh ivc Psdw hY, prmwqmw nwloN ies dI iv`Q bxdI jWdI hY [ ieh iv`Q dwn-puMn krn nwl jW koeI mwiek Bytw pyS krn nwl imt nhIN skdI, ikauNik ieh dwqW qW swrIAW aus prmwqmw dIAW hI id`qIAW hoeIAW hn [ aus prmwqmw nwl g`lW aus dI AwpxI bolI ivc hI ho skdIAW hn, qy auh bolI hY ‘pRym’ [ Xwd qy pRym dw Awpo ivc fUMGw sMbMD hY, ijs ƒ in`q Xwd krdy rhIey, aus nwl ipAwr bx jwxw kudrqI g`l hY [ so, ijhVw mnu`K AMimRq vyly au~T ky prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY, aus ƒ ‘pRym ptolw’ imldw hY ijs dI brkiq nwl hr QW prmwqmw hI id`sx l`g pYNdw hY [

(2) idn-cVHy mnu`K dy mn dIAW vwsnW iKlr jWdIAW hn, mn keI pwsIN dOVnw SurU kr dyNdw hY, mnu`K dunIAw dy DMiDAW dy fUMGy smuMdr ivc pY jWdw hY aus ivc Aijhw Psdw hY ik inkl nhIN skdw [

Bu`K iqRh ny BI cmkxw hoieAw, Kwx pIx dw ruJyvW BI bxnw kurdqI g`l hY [ iPr swry idn dy kMm-kwr ivc Q`k ky mnu`K GUk nINdr ivc rwq guzwr dyNdw hY [

so, AMimRq vylw hI hY jdoN mnu`K dw mn iekwgr ho ky prmwqmw dI Xwd ivc juV skdw hY [ pr AMimRq vyly dw ieh A`iBAws ieho ijhw bxnw cwhIdw hY ik A`Ty phr prmwqmw dw fr-Adb mn ivc itikAw rhy [ suriq dw prmwqmw dI Xwd ivc juVy rihxw hI mnu`K vwsqy Awqmk ieSnwn hY [

(3) mnu`K dw hwl vyKo! A`Ty phr aus dw mn DrqI dy pdwrQW ivc hI l`gw rihMdw hY [ koeI ivrly BwgW vwly huMdy hn ijhVy AMdr-v`sdy prmwqmw dI Bwl BI krdy hn [ Aijhy mnu`K AMimRq vyly au~T ky sqsMgIAW nwl sWJ bxWdy hn, sqsMg ivc nwm AMimRq vMifAw jWdw hY, prmwqmw dI imhr nwl auQy nwim dI dwiq imldI hY [

AMimRq vylw pRBU-crnW ivc vrq ky bwkI dy vkq ivc BI ikrq-kwr krdy hoieAW ieh iDAwn r`Kx dI loV hY ik Awcrn au~cw bxdw rhy [ qy, Awcrn cMgw bxdw hY cMigAW dI sMgiq ivc hI [

(4) Juky hoey vrHwaU b`dl vyK ky ppIhw svyr-swr hI kUkdw hY [

nwm-AMimRq dy ipAwsy AMimRq vyly au~T ky pRBU dI Xwd ivc mgn huMdy hn, ijs dI brkiq nwl auhnW dw ihrdw iKV AwauNdw hY [

(5) is`K dw krq`b ieh hoxw cwhIdw hY ik svyry AMimRq vyly au~T ky ieSnwn nwl srIrk Awls dUr kr ky prmwqmw dI Xwd ivc mn ƒ joVy, nwm-AMimRq dy srovr ivc cu`BI lwey [ iPr siqgurU dI bwxI pVHy suxy [

idn vyly ikrq-kwr kridAW BI prmwqmw dI Xwd nwh Bulwey, ies qrHW ikrq kwr h`k dI hovygI, iksy nwl T`gI-&ryb krn vwlw mn pRyirq nhIN hovygw [

(6) swrI isRStI dw srdwr hY mnu`K [ pr vyKo ies dI durdSw! prmwqmw nwloN iv`CuV ky mnu`K icMqw-JoirAW ivc hI Awqmk mOqy mirAw rihMdw hY, prmwqmw ƒ ivswrn krky ies dy mn ivc mwieAw dy moh dw hI zor ipAw rihMdw hY, kwmwidk vYrIAW dy Fhy ciVHAw rihMdw hY [

ijs mnu`K auqy prmwqmw Awp imhr kry, aus ƒ sqsMg nsIb huMdw hY ij`Qy auh Awqmk jIvn dyx vwlI gurbwxI suxdw hY [ mnu`K ƒ smJ Aw jWdI hY ik AMimRq vyly auT ky prmwqmw dy crnW ivc juVn dw A`iBAws kIiqAW swrw idn ikrq kwr vyly BI prmwqmw dI Xwd ihrdy ivc bxI rih skdI hY [

(7) phu-Putwly dy smyN icVIAW Awidk pMCI bolx l`g pYNdy hn [ aus iekWq smyN icVIAW dw cuhkxw bVw suhwvxw l`gdw hY [ kudriq vloN iehnW pMCIAW dI rwhIN hI ienswn ƒ pRyrnw huMdI hY ik phu-Putwly dw smw su`qy rihx dw nhIN hY [

AMimRq vyly au~T ky pRBU dI Xwd ivc juVo [ auhI vylw hY jdoN r`bI ipAwr dy qrMg mnu`K dy ihrdy ivc au~T skdy hn [

(8) ijvyN qRyl-iB`jI rwq ivc AwkwS ivc qwry flHkW mwrdy hn, iqvyN prmwqmw dy pRym ivc iB`jy hoey ihrdy vwly mnu`KW dy ic`q-AwkwS ivc sohxy Awqmk gux ilSkW mwrdy hn [ AMimRq vyly auT ky ismrn dw A`iBAws krn vwly sMq jn mwieAw dy h`ilAW v`loN sucyq rihMdy hn [

(9) prmwqmw hI mnu`K dy Awqmk jIvn dw somw hY [ Awqmk jIvn qoN ibnw mnu`K vyKx ƒ qW ijaUNdw hY, pr Asl ivc Awqmk mOq shyVI r`Kdw hY [ Awqmk mOq qdoN dUr hovy jdoN mnu`K Awqmk jIvn dy somy prmwqmw ivc Awpw lIn kry, qy, ies au~dm vwsqy Asl vkq hY AMimRq vylw [ ijs mnu`K ny AMimRq vylw sON ky guzwr id`qw aus ny Awqmk mOq shyVI r`KI [

(14) imlwp AvsQw

 1. slok m: 1 (mwJ kI vwr)—AKI bwJhu vyKxw—pMnw 138

 2. gauVI m: 5—sKI nwil vsw Apuny nwh ipAwry—pMnw 249

 3. Awsw m: 5—ssU qy ipir kInI vwiK—pMnw 370

 4. Awsw m: 5—nis vM\hu iklivKhu krqw Gir AwieAw—pMnw 460

 5. soriT m: 5—suKIey kau pyKY sB suKIAw—pMnw 510

 6. DnwsrI m: 5—lvY n lwgn kau hY—pMnw 672

 7. mwrU m: 5—KuilAw krmu ik®pw BeI Twkur—pMnw 1000

 8. swrg m: 5—mweI rI crnh Et ghI—pMnw 1225

 9. soriT m: 9—jo nru duK mih duKu nhI mwnY—pMnw 633

10. bsMqu m: 9—mweI mY Dnu pwieE hir nwmu—pMnw 1186

11. Awsw kbIr jI—jau mY rUp kIey bhuqyry—pMnw 483

12. soriT kbIr jI—duie duie locn pyKw—pMnw 655

13. soriT nwmdyv jI—AxmiVAw mMdlu bwjY—pMnw 657

14. gauVI rivdws jI—bygmpurw shr ko nwau—pMnw 345

Bwv:

(1) ijs mnu`K dw Ksm-pRBU nwl imlwp ho jWdw hY aus dy rozwnw jIvn ivc iek AjIb suMdr pltw Aw jWdw hY [ auh mnu`K prwieAw rUp q`kx dI vwdI vloN AwpxIAW A`KW ƒ htw lYNdw hY, aus dy kMn prweI inMdw suxn vloN ht jWdy hn, aus dy pYr mMdy pwsy vl nhIN jWdy, aus dy h`Q prwieAw nukswn krn vloN ruky rihMdy hn, aus dI jIB iksy dI inMdw nhIN krdI [

(2) swD sMgiq dI brkiq nwl ijs mnu`K dw ipAwr prmwqmw nwl bx jWdw hY aus dw mn hr vyly prmwqmw dI Xwd ivc ig`Jw rihMdw hY, su`iqAW jwgidAW hr vyly aus dI suriq prmwqmw ivc itkI rihMdI hY, aus dw mn dunIAw dy pdwrQW vl nhIN Btkdw, aus dy AMdr SWqI bxI rihMdI hY, aus dI suriq Awqmk Afloqw ivc itkI rihMdI hY, ijvyN sUrj dIAW ikrnW nwl kOl-Pu`l iKV pYNdw hY iqvyN prmwqmw dI joiq dy cwnx nwl ausdw ihrdw iKiVAw rihMdw hY [

(3) gurU dI ikrpw nwl ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy nwm dI dwiq iml jWdI hY kwmwidk ivkwr aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdy [ aus mnu`K ƒ Awqmk jIvn jIaUx dI smJ Aw jWdI hY [ Awsw, iqRSnw, haumY lokwcwrI rsmW—iehnW dy Asr qoN aus mnu`K dw jIvn bhuq au~cw ho jWdw hY [ ausdy AMdr Awqmk Afolqw bxI rihMdI hY, dunIAw ivc koeI mnu`K aus ƒ Awpxw vYrI nhIN jwpdw [

(4) ijs mnu`K dy ihrdy ivc krqwr Aw v`sdw hY, auQy pwp itky nhIN rih skdy [ auQoN ivkwr-vYrIAW dw nws ho jWdw hY [ aus dy mn ivc SWqI bxI rihMdI hY, aus dy AMdr sdw cVHdI klw bxI rihMdI hY [

(5) Awqmk jIvn dI sUJ dw surmw ijs mnu`K dIAW A`KW ivc pY jWdw hY aus ƒ Awqmk jIvn dI swrI smJ Aw jWdI hY [ swD sMgiq ivc itk ky aus mnu`K dw mn ivkwrW vloN SWq ho jWdw hY, aus ƒ hryk mnu`K Awqmk suK mwxdw id`sdw hY [ Awpxy AMdroN myr-qyr gvw cuky mnu`K ƒ ieh inscw ho jWdw hY ik mwlk-pRBU hI sB kuJ krn dI smrQw vwlw hY jIvW pwsoN krwx dI qwkq vwlw hY [

(6) ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy nwm dw suAwd Aw jWdw hY, koeI hor cskw aus auqy Asr nhIN pw skdw [ vyKo hwl mnu`K dw! mwiek pdwrQW dI ^wqr idn rwq Btkdw iPrdw hY, pr ijs mnu`K ƒ gurU ny Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl dy id`qw, dnIAw dy hor swry pdwrQ aus ƒ ies dwiq dy twkry qy qu`C jwpdy hn [ ijs mnu`K ƒ ies nwm-jl dI ieko hI bUMd iml jWdI hY aus dw qn mn sdw iKiVAw rihMdw hY [

(7) ijs mnu`K auqy mwlk-pRBU dI imhr huMdI hY, auh sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gWdw rihMdw hY, aus dw Bwg jwg pYNdw hY, aus dI dOV-B`j mu`k jWdI hY aus dI swrI Btkxw dUr ho jWdI hY [ aus dy AMdroN kwm kRoD loB moh Awidk swry ivkwr dUr ho jWdy hn, aus ƒ prmwqmw hr vyly AMg-sMg id`sdw hY, aus dy AMdr hr vyly TMF qy Awnµd bixAw rihMdw hY [

(8) swD sMgiq ivc bYT ky ijs mnu`K ny prmwqmw dy crnW dw Awsrw ilAw, aus ƒ prmwqmw jl ivc Ql ivc hr QW ivAwpk id`sx l`g pYNdw hY [ sB jIvW ivc prmwqmw dw dIdwr kr ky aus dw mn hr vyly iKiVAw rihMdw hY [ iKVy BI ikauN n? aus ƒ iPr koeI Eprw nhIN n id`sdw [

(9) gurU dI ikrpw nwl ijs mnu`K dI joiq prmwqmw dI joiq nwl iek-imk ho jWdI hY auh du`KW ivc GbrWdw nhIN, auh iksy dI cuglI nhIN krdw, iksy dw mMdw nhIN icqvdw, iksy dI ^uSwmd nhIN krdw [ aus dy AMdr nwh loB nwh moh nwh AhMkwr, ^uSI ZmI qoN ieh inrlyp rihMdw hY, jgq qoN inrlyp rih ky jIvn ibqIq krdw hY [

(10) prmwqmw dI imhr nwl ijs mnu`K ƒ aus dw nwm-^zwnw iml jWdw hY aus dy AMdroN mwieAw dI ^wqr Btkxw dUr ho jWdI hY [ aus ƒ shI jIvn dI jwc Aw jWdI hY [ mwieAw dI mmqw loB, mwieAw dw moh, mwieAw dI iqRSnw—ieh aus ƒ Coh nhIN skdy [ auh sdw Awqmk Awnµd ivc lIn rihMdw hY [

(11) ijs mnu`K ƒ prmwqmw dw drsn ho jWdw hY, auh mwieAw dy h`QW qy n`cxoN ht jWdw hY aus dw mn mwieAw dy moh dI FolkI nhIN vjWdw [ aus dy mn dw moh dw Dwgw moh dI qwr moh dy swry AfMbr mu`k jWdy hn [ auh mnu`K Awpxy AMdroN kwm kRoD qy mwieAw dy moh dw pRBwv swV dyNdw hY, aus dy AMdroN iqRSnw dI mtkI tu`t jWdI hY [ mu`kdI g`l aus dy AMdroN mwieAw dI swrI hI Kyf mu`k jWdI hY [

(12) ijs mnu`K ƒ prmwqmw Awp gurU dI rwhIN sum`q dyNdw hY, aus dw qn mn sB prmwqmw ivc lIn ho jWdw hY; aus ƒ hr QW prmwqmw hI v`sdw id`sdw hY, auh ijDr vyKdw hY aus ƒ koeI Eprw nhIN idsdw [ aus mnu`K ƒ ieh XkIn bx jWdw hY ik jdoN pRBU-bwzIgr fugfugI vjWdw hY qW swrI ^lkq jgq-qmwSw vyKx Aw jWdI hY, jdoN auh bwzIgr Kyl smytdw hY qW iek`lw Awp hI Awp AwpxI mOj ivc rihMdw hY [

(13) ijvyN ikqy Fol v`ijAW in`ky moty hor KVwk suxweI nhIN dyNdy iqvyN ijs mnu`K dy AMdr rwm-nwm dw Fol v`jdw hY nwm dw pRBwv pYNdw hY auQy mwiek ivkwrW dw Sor nhIN suxINdw, auQy hr vyly nwm dw b`dl g`jdw hY qy mnu`K dw mn-mor pYlW pWdw hY auQy nwm dI vrKw nwl hr vyly TMF peI rihMdI hY [

siqgurU dI is`iKAw dI brkiq nwl mnu`K dw mn ieauN suA`C ho jWdw hY, ijvyN pwrs nwl Coh ky lohw sonw bx jWdw hY [ ijvyN smuMdr dy pwxI ivc GVy dw pwxI iml ky AwpxI v`KrI hsqI imtw lYNdw hY iqvyN mnu`K dy AMdr AwpxI Apx`q rih hI nhIN jWdI [

(14) ijs mnu`K dI suriq prmwqmw dy crnW ivc juVI rihMdI hY auh iek AYsI Awqmk AvsQw qy phuMc jWdw hY ijQy koeI Zm poh nhIN skdw [ auQy koeI icMqw nhIN vwprdI auQy koeI Gbrwht nhIN zor pWdI [ aus Awqmk AvsQw ivc koeI pwp krm mMdy pwsy dI pRyrnw nhIN kr skdw [ aus Awqmk AvsQw qy jo jo A`pVdy hn auhnW dy AMdr koeI ivqkrw nhIN rihMdw qy auhnW ƒ dunIAw dI Bu`K nhIN rihMdI [

16. pRIiq

(a) m`CI qy pwxI

 1. isrI rwgu m: 1—ry mn AYsI hir isau pRIiq kir—pMnw 59

 2. gauVI m: 1—hrxI hovw bin bsw—pMnw 157

 3. mwJ m: 4—hir gux pVIAY—pMnw 95

 4. soriT m: 4—hir isau pRIiq AMqru mnu byiDAw—pMnw 607

 5. mwJ m: 5—qUM jliniD hm lIn qumwry—pMnw 100

 6. Awsw m: 5—qUM myrw qrMgu hm lIn qumwry—pMnw 389

 7. Awsw m: 5 CMq—jl duD inAweI rIiq—pMnw 454

 8. Awsw m: 5 CMq—hir crn kml mnu byiDAw—pMnw 453

 9. DnwsrI m: 5—ibnu jl pRwn qjy hY mInw—pMnw 670

10. pauVI m: 5 (vwr jYqsrI)—ijau mCulI ibnu pwxIAY—pMnw 708

11. iblwvlu m: 5 CMq—sKI Awau sKI—pMnw 847

12. quKwrI m: 5 CMq—Goil GumweI lwlnw—pMnw 1117

Bwv:

(1) kOl Pu`l pwxI dIAW lihrW nwl D`ky KWdw hY, iPr BI Pu`l iKVdw hI hY, D`ikAW qoN gu`sw nhIN krdw [

pwxI ijqnw hI vDIk huMdw hY, m`CI ƒ auqnw hI vDIk suK-Awnµd huMdw hY [ pwxI qoN ibnw m`CI iek GVI BI jIaU nhIN skdI [

pwxI nwl srovr Bry huMdy hn, pr jy ppIhy ƒ vrKw dI bUMd nwh imly, qW aus ƒ ies swry pwxI nwl koeI Bwg nhIN [

koeI ivrly BwgW vwly huMdy hn, ijhVy gurU dI srn pY ky prmwqmw nwl AijhI pRIq bxWdy hn [

m`CI pwxI qoN ibnw jIaU nhIN skdI [ fUMGy pwxIAW ivc m`CI Awpxy bwzU iKlwr ky qwrIAW lWdI hY [

(2) hrxI jMgl ivc Gwh-bUt Kw ky mOj nwl cuMgIAW mwrdI hY [

koiel dI AMb nwl pRIq hY [ AMb auqy bYT ky koiel im`TI msq sur ivc kUkdI hY [

spxI bIn auqy msq huMdI hY [ bIn ivc msq ho ky spxI ƒ vYrI dI suD-buD Bu`l jWdI hY [

koeI ivrly BwgW vwly bMdy hn jo prmwqmw nwl Aijhw ipAwr gMFdy hn [

(3) ijvyN m`CI vwsqy pwxI hY, ijvyN ppIhy leI vrKw dI bUMd hY, iqvyN nwm-rsIey dy Awqmk jIvn vwsqy pRBU-crnW dI Xwd hY [

(4) m`CI ƒ pwxI ivcoN bwhr k`F idau, qVP qVP ky mr jwiegI [ ikqny hI srovr qwlwb pwxI nwl Bry pey hox, ppIhw vrKw dI bUMd ƒ hI qWGdw rhygw [ srovrW dy pwxI aus dy iksy kMm nhIN [

nwm dy rsIey dI ijMd pRBU dI Xwd qoN ibnw qVP auTdI hY [ dunIAw dy rMg qmwSy aus ƒ Awsrw nhIN dy skdy [

(5) KulHy fUMGy pwxIAW ivc m`CI mOj nwl qwrIAW lWdI hY [ ppIhw vrKw dI bUMd nwl iqRpq huMdw hY [

pRBU-crnW dy ipAwry ƒ pRBU dw Xwd hulwry ivc ilAwauNdI hY [

(6) m`CI pwxI ƒ ijMd dw Awsrw bxw ky pwxI dIAW lhrW ivc qwrIAW lYNdI hY [ kOl Pu`l sUrj dw dIdwr kr ky iKVdw hY [

pRBU-crnW dy rsIey hr QW pRBU dw dIdwr kr ky hulwry ivc AwauNdy hn [

(7) m`CI pwxI dI AwiSk hY [ pwxI du`D nwl pRIiq kr ky A`g auqy r`Ky du`D ƒ syk nhIN l`gx dyNdw qy Awp syk shwrdw hY [ BOrw kOl Pu`l auqy msq huMdw hY [ ppIhw vrKw bUMd dw ipAwsw hY [ ckvI dw sUrj nwl ipAwr hY [ koiel AMb nwl pRIiq kr ky im`Ty ibrhoN dy bol boldI hY [ hrn nwd auqy ijMd vwr dyNdw hY [

vfBwgI nwm-rsIAw pRBU-pRIiq auqoN Awpw kurbwn krdw hY [

(8) m`CI pwxI dw ivCoVw nhIN shwrdI [ ppIhw vrKw-bUMd leI ivlkdw hY [

nwm-rsIey ƒ pRBU dI pRIiq qoN ibnw hor kuJ nhIN BwauNdw [

(9) m`CI ny pwxI nwl pRIiq pweI, pwxI qoN ivCuiVAW aus dI ijMd clI geI [ BOry ny kOl Pu`l nwl ipAwr pwieAw, auh Pu`l ivc hI Awpw gvw igAw [

hwQI kwm-vwsnw nwl ipAwr kr ky sdw leI kYdI bixAw [ hrn ny nwd nwl ipAwr kIqw, aus ny jwn gvweI [ mnu`K ny kutMb nwl moh kIqw, auh mwieAw dy jwl ivc jkiVAw igAw [

ijs vfBwgI ny pRBU-crnW ivc pRIiq bxweI, aus ƒ Awqmk jIvn dI dwiq imlI [ pRBU-pRIiq hI suc`jI pRIiq hY [

(10) m`CI pwxI qoN ibnw nhIN jIaU skdI; ppIhw vrKw dI bUMd qoN ibnw nhIN r`jdw; hrn nwd ivc msq ho ky Awpxw Awp bMnHw lYNdw hY; BOrw kOl Pu`l ivc msq huMdw hY [

iqvyN pRBU dw ipAwrw pRBU dI Xwd ivc ^uS huMdw hY [

(11) m`CI ƒ pwxI dw shwrw [ ppIhy ƒ vrKw-bUMd dI qWG [

nwm-rsIey ƒ pRBU dI Xwd dI tyk hY [

(12) m`CI pwxI qoN ivCuV ky nhIN jIaUNdI [ pRBU dw ipAwr pRBU dI Xwd qoN ibnw nhIN rih skdw [

pRIiq

(A) BOrw qy kol Pu`l

1. AwswvrI m: 4—mweI myro pRIqmu rwmu bqwvhu rI mweI—pMnw 369

2. Awsw m: 5 CMq—kmlw BRm BIiq, kmlw BRm BIiq hy—pMnw 461

3. gUjrI m: 5—ijsu ismrq siB iklivK nwsih—pMnw 496

4. kilAwnu m: 5—hmwrY eyh ikrpw kIjY—pMnw 1321

5. Punhy m: 5—pMkj PwQy pMk—pMnw 1362

6. cauboly m: 5—mUsn mskr pRym kI—pMnw 1364

Bwv:

(1) BOrw iKVy hoey kOl Pu`l qk phuMcxoN rih nhIN skdw [

s`cw AwiSk pRBU-pRIiq qoN ikvyN hty?

(2) kOl dy mkrMd auqy guMjwr pWdw pWdw BOrw Awpxw Awp Pu`l ivc bMnHw lYNdw hY [

(3) idn vyly kOl Pu`l iKVdw hY [ BOrw ies Pu`l dw pRymI hY [ Pu`l auqy Aw bYTdw hY, sugMDI ivc ieqnw msq ho jWdw hY ik aus ƒ Awpw Bu`l jWdw hY [ idn fu`bx qy Pu`l mIitAw jWdw hY, BOrw sugMDI dI msqI ivc by-su`D Pu`l dy au~qy hI bYTw rihMdw hY, qy mIty Pu`l dy ivc hI kwbU Aw ky ijMd dy dyNdw hY [

ijs mnu`K dw mn pRBU dy crn-kmlW auqy BOry vWg msq rhy, auQy ivkwrW ƒ ikQy QW? auQy qW Awpw hI imt jWdw hY [

(4) BOrw kOl Pu`l Cf ky iksy hor Pu`l qy nhIN jWdw [ kOl Pu`l auqy hI Awpw kurbwn kr dyNdw hY [

koeI ivrlw hY Bwgvwn ijs dw mn pRBU-crnW ivc hI juiVAw rihMdw hY [

(5) sugMDI ivc msq hox krky BOry dy KMB kOl Pu`l ivc Ps jWdy hn [ BOrw ie`k Pu`l qoN dUjy qy jwxw Bu`l jWdw hY [

BwgW vwlw hY auh mnu`K ijs dI pRBU-crnW ivc BOry vrgI AinMn pRIiq bx geI hY [

(6) kOl Pu`l dI sugMDI ivc iv`J ky BOrw Pu`l dy AMdr hI b`J jWdw hY [

pRIiq dI cwl AnoKI!

pRIiq

(e) mor, v`Cw, ckvI, pqMgw, hMs, ppIhw, Cotw bwl

 1. bsMqu m: 5—htvwxI Dn mwl hwtu kIqu—pMnw 1180

 2. soriT rivdws jI—jau qum igirvr qau hm morw—pMnw 648

 3. gauVI guAwryrI m: 4—mwqw pRIiq kry puqu Kwie—pMnw 164

 4. gONf nwmdyv jI—moih lwgqI qwlwbylI—pMnw 874

 5. rwmklI nwmdyv jI—AwnIly kwgdu, kwtIly gUfI—pMnw 972

 6. gauVI guAwryrI m: 4—BIKk pRIiq BIK pRB pwie—pMnw 164

 7. rwmklI m: 5—dwvw Agin rhy hir bUt—pMnw 914

 8. cauboly m: 5—mgnu BieE ipRA pRym isau—pMnw 1364

 9. mlwr m: 4—ijn@ kY hIArY bisE myrw siqguru—pMnw 1264

10. gUjrI m: 4—goivMdu goivMdu pRIqmu min pRIqmu—pMnw 493

11. jYqsrI m: 5—cwiqRk icqvq brsq myNh—pMnw 702

12. Punhy m: 5—cwiqRk icq suicq—pMnw 1363

13. bsMqu ihMfol m: 4—myrw ieku iKnu mnUAw rih n skY—pMnw 1178

Bwv:

(1) swvx dIAW kwlIAW GtW cVHdIAW vyK ky mor pYlW pWdy hn qy kuhkdy hn [ cMdRmw dI koml roSnI vyK ky kMmIAW iKVdIAW hn [ mW Awpxy puqR ƒ vyK ky hulws ivc AwauNdI hY [

pRBU-crnW dw BOrw pRBU dI Xwd ivc juV ky ^uS huMdw hY [

(2) mor ƒ kwly b`dl-Cwey phwV ipAwry [ ckor ƒ cMd ipAwrw [

s`cy AwiSkW ƒ pRBU dI Xwd ipAwrI [

(3) ppIhw vrKw huMdI vyK ky ^uS huMdw hY [ m`CI pwxI ivc qwrIAW lWdI hulwry lYNdI hY [ gW Awpxy v`Cy ƒ iml ky pRsMn huMdI hY [ mW dw ihrdw Awpxy puqR ƒ Bojn KuAw ky iqRpq huMdw hY [

is`K Awpxy gurU dI crnIN l`g ky ^uS huMdw hY [ gurU qoN hI Awqmk jIvn dI dwiq imldI hY [

(4) gW qy aus dw v`Cw idn rwq v`K-v`K ik`ilAW nwl b`Jy rihMdy hn [ ivcwry by-bs hn [ auhnW dy idlW dI pIV auhI jwxdy hoxgy [ du`D cox vyly jdoN Gr dI mwlk v`Cw KolH ky gW hyT CfdI hY, aus vyly mW pu`qr dy ipAwr dy hulwry vyKx vwly huMdy hn [ v`Cw DwA ky QxIN jw pYNdw hY, pUCl ihlWdw hY [ gW v`Cy ƒ c`tdI hY, qy ipAwr-BrIAW A`KW nwl q`kdI hY [

pRBU-pRIiq dy Bu`Ky BI iesy qrHW qrlo-m`CI huMdy hn [

(5) gW swrw idn cOxy dy nwl jUh ivc Gwh cugdI hY, pr aus dI suriq Awpxy v`Cy ivc hI rihMdI hY [ Swm vyly vwgI cOxw cwr ky ilAwauNdw hY, gW vwho-dwhI kwhlI pYr pu`t ky Gr AwauNdI hY [ ik`ly nwl b`Jx qoN pihlW pihlW auh is`DI Awpxy v`Cy kol phuMcdI hY, aus ƒ c`tdI hY qy ipAwr-ingwhW nwl q`kdI hY [

pRBU crnW dy rsIey ikrq-kwr krdy hoey BI suriq crnW ivc hI r`Kdy, qy ikrq qoN vyhly ho ky DwA ky aus dy dr qy phuMcdy hn [

(6) kudriq dI kuJ AYsI Kyf hY ik ckvI qy ckvw pMCI sUrj fubidAW hI ivCuV jWdy hn [ swrI rwq ivCuVy rihMdy hn [ sUrj hI auhnW dy imlwp dw kwrn in`q bxdw hY [ ckvI dI pRIiq sUrj nwl hY, aus dy ipAwry ckvy nwl imlwp dw kwrn ju sUrj hI hoieAw [

v`Cw AwpxI mW gW ƒ iml ky ^uS huMdw hY, mW pwsoN du`D ju imlxw hoieAw [

is`K Awpxy gurU pwiqSwh nwl pRIiq krdw hY [ gurU hI jIvn-somy pRBU nwl imlwp dw vsIlw hY [

(7) ckvI sUrj dy cVHn dI qWG aufIk ivc rwq guzwrdI hY [ ppIhw vrKw dI bUMd ƒ qrsdw hY [ hrn dy kMnIN GMfyhyVy dI Awvwz pYNdI hY, qW auh aus im`TI Dun dy somy vl au~T dOVdw hY [

nwm dw rsIAw sdw pRBU dI Xwd vwsqy qWGdw hY [ pRBU dI Xwd hI aus ƒ mwieAw-Agin qoN bcwauNdI hY jo swry sMswr-bn ƒ swV rhI hY [

(8) pqMgw iek inmwxw ijhw kIVw! ieqnI byAMq kudriq ivc kIh hY ies dI hsqI? pr pqMgy ny dIvy dI lwt dI pRIiq qoN Awpw vwirAw, qW ieh inmwxw ijhw kIVw pRIiq dI Kyf ivc bwzI ij`q igAw, qy jgq qoN soBw K`t igAw [

pRBU-pRIiq dy rsIey jgq ivc sdw hI jIaUNdy hn [

(9) hMs dI ^urwk moqI hY [ kudriq vloN ies ƒ ieh SkqI imlI BI mMnI jWdI hY ik ieh AwpxI cuMJ nwl du`D qy pwxI ƒ v`K v`K kr dyNdw hY [

ijnHW BwgvwnW ny pRBU dI Xwd ƒ Awpxy Awqmw dI ^urwk bxwieAw hY, auh Awpxy AMdroN haumY eIrKw Awidk ƒ k`F dyNdy hn [

(10) kW dI mn BwauNdI ^urwk ivStw Awidk hY [ hMs moqI cugdw hY [

ivkwrI bMdy ivkwrW ivc hI rIJdy hn [ jy auhnW ƒ gurU dI sMgiq ho jwey, qW auh BI suDr skdy hn [

(11) ppIhw vrKw dI bUMd ƒ qrsdw hY [ ckvI sUrj dy drSn ƒ qVpdI hY [ m`CI pwxI qoN ivCuV ky jIaU nhIN skdI [

pRBU-crnW dw BOrw pRBU dI Xwd qoN ibnw nhIN rih skdw [

(12) ppIhy dI pRIq vrKw-bUMd nwl hY, auh iesy dI ^wqr bn bn ivc kUkdw iPrdw hY [ pRIq dI rIq iehI hY ik ijs ƒ idl id`qw igAw, ausy dI Xwd ivc mgn [

pRBU dw Bgq pRBU dy nwm qoN kurbwn huMdw hY [

(13) Coty bwl ƒ Bu`K lgdI hY, auh roNdw hY [ mW du`D iplwx leI Awpxw Qx k`FdI hY [ bwl ibhbl ho ky Qx ƒ h`QW ivc PV ky mUMh ivc pw lYNdw hY [ koeI hor Kyf aus vyly aus ƒ nhIN BwauNdI [

kOl-Pu`l pwxI qoN ibnw nhIN jIaU skdw [ pRymI jIaUVw pRIqm pRBU dI Xwd qoN ibnw iek pl nhIN rih skdw [

pRIiq

(s) Awpy dI Byt

1. slok m: 2 (vwr isrI rwg)—ijsu ipAwry isau nyhu—pMnw 83

2. slok m: 5 (vwrW qy vDIk)—KMB ivkWdVy jy lhW—poQI pMnw 1426

3. soriT nwmdyv jI—pwV pVosix pUiC ly nwmw—pMnw 657

4. gUjrI rivdws jI—dUDu q bCrY Qnhu ibtwirE—pMnw 525

5. DnwsrI rivdws jI—icq ismrnu krau—pMnw 694

Bwv:

(1) ijs nwl s`cw ipAwr hovy, Awpw-Bwv aus dy A`gy Bytw krnw pYNdw hY, aus dI mrzI ivc AwpxI mrzI lIn krnI huMdI hY [

(2) pMCI Awpxy KMBW dI mdd nwl AwkwS ivc ijs pwsy cwhy sYNkVy mIl au~f ky clw jWdw hY [ prdys gey pqI dy ivCoVy ivc Gr bYTI nwr dy idl ivc hwhukw auTdw hY ik myry nwloN ieh pMCI hI cMgy [

kihMdy hn humw pMCI au~cy AwkwSW ivc rihMdw hY [ jy iksy ƒ aus dw KMB iml jwey, qW auh KMB aus ƒ aufw ky humw qk lY A`pVdw hY [

pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI pRBU dy dys qoN AweI hY [ jyhVw mnu`K ies ƒ Awpxy ihrdy nwl joVdw hY, bwxI aus ƒ dunIAw dy mwieAw-moh ivcoN au~cw kr ky pRBU-crnW ivc joVdI hY [

(3) nwmdyv dw Gr iksy sq sMgI ny bVI imhnq nwl bxw id`qw [ nwmdyv dI koeI guAWFx aus qoN dUxI mzdUrI dyx ƒ iqAwr ho peI [ pr ijQy pRIq hovy, auQy qnoN mnoN kMm krIdw hY, mwieAw dI pRyrnw aus dw mukwblw nhIN kr skdI [

pRBU-crnW qoN ivky hoey BgqW dy kwrj pRBU Awp svwrdw hY [

(4) pujwrI Awpxy ieSt ƒ du`D Pu`l pwxI DUp Awidk dI Bytw nwl ^uS krn dy jqn krdw hY, qy aus dw ipAwr lYxw cwhuMdw hY [

pr idl idl dw swKI huMdw hY [ idl ij`qx leI Awpxw idl dyxw pYNdw hY [ pRIiq Awpw vwrn dI Bytw mMgdI hY [

(5) pRIq dI mMfI ivc pYisAW nwl vxj nhIN ho skdw [ Awpw dyxw pYNdw hY [ ic`q pRIqm dI Xwd ivc rhy, A`KW aus pRIqm dI hI Bwl ivc rihx, kMn BI ausy dIAW g`lW suxn, jIB BI ausy dIAW g`lW kr ky ^uS hovy [

pRIiq

(h) ipAwry nwl sMbMDq cIzW

1. slok m: 4 (vwr gauVI m: 4)—sw DrqI BeI hrIAwvlI—pMnw 310

2. mwlIgauVw nwmdyv jI—Din DMin E rwm bynu bwjY—pMnw 988

Bwv:

(1) ipAwr dI ieh is&iq hY ik ijs nwl ipAwr hovy aus nwl sMbMD r`Kx vwly QW BI ipAwry l`gx l`g pYNdy hn [ ipAwr ivc iB`jy hoey gurU rwmdws jI ieh vlvlw ieauN ibAwn krdy hn—ijs DrqI auqy ipAwrw siqgurU Aw ky bYTdw hY, is`K ƒ auh DrqI sohxI l`gx l`g pYNdI hY [ auh ipau BwgW vwlw qy auh kul BwgW vwlI id`sdI hY ijs kul ivc siqgurU ny jnm ilAw, auh mnu`K BwgW vwly id`sdy hn ijnHW ny gurU dw drsn kIqw [ BweI gurdws jI ilKdy hn:

“lylw dI drgwh dw ku`qw mjƒ dyiK loBwxw ]

ku`qy dI pYrIN pvY, hiV hiV h`sy loku ivfwxw ]”

(2) gokl dy guAwly guAwlxW sRI ik®Sn jI ƒ ipAwr krdy sn [ auhnW ƒ isr& ausy bMsrI dI sur im`TI l`gdI sI jyhVI ik®Sn jI vjWdy sn [ ik®Sn jI dI hI kwlI kMblI auhnW dy mn ƒ DR¨h pWdI sI [ auhnW ƒ ibMdRwbn dI jUh hI ipAwrI l`gdI sI ijQy ik®Sn jI gWeIAW cwirAw krdy sn [

pRIq dI ieh is&iq hY ik ijs nwl s`cw ipAwr hovy aus nwl sMbMD r`Kx vwlI hryk SY ipAwrI l`gdI hY [

pRIiq

(k) iesqRI-pqI dw ipAwr

 1. slok m: 2 (vwr sUhI)—nwnk iqn@w bsMqu hY—pMnw 791

 2. BYrau m: 3—mY kwmix myrw kMqu krqwru—pMnw 1128

 3. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—ijau purKY Gir BgqI nwir hY—pMnw 1413

 4. slok m: 4 (vwr gauVI)—suix swjn pRym sMdysrw—pMnw 301

 5. Awsw m: 4 CMq—myry mn prdysI vy ipAwry—pMnw 451

 6. slok m: 4 (vwrW qy vDIk)—hau KVI inhwlI pMDu—pMnw 1421

 7. Awsw m: 5—ssU qy ipir kInI vwiK—pMnw 370

 8. Awsw m: 5—mITI AwigAw ipr kI lwgI—pMnw 394

 9. sloku m: 5 (vwr gUjrI)—pRym ptolw qY sih idqw—pMnw 520

10. sUhI m: 5—aumikE hIau imln pRB qweI—pMnw 737

11. slok m: 5 (vwr rwmklI)—soie suxMdVI myrw qnu mnu maulw—pMnw 964

12. fKxy m: 5 (vwr mwrU)—auTI JwlU kMqVy—pMnw 1094

13. slok m: 5 (mwrU kI vwr)—mU QIAwaU syj—pMnw 1098

14. Punhy m: 5—sKI kwlj hwr qMbol—pMnw 1361

15. gauVI kbIr jI—pMQu inhwrY kwmnI—pMnw 337

16. gauVI kbIr jI—mn ry Cwfhu Brmu—pMnw 338

Bwv:

(1) bsMq dI ru`qy cuPyry hI AnykW iksmW dy Pu`l iKV pYNdy hn, DrqI hirAwvlI ho jWdI hY [ pSU pMCI mnu`K sBnW dy AMdr nvIN ijMd rumkdI hY [ s`j-ivAwhy joVy nvIN iKVI gulzwr dI mOj mwnx leI GrW dy kMm-kwj C`f ky bsMq dy myilAW qy jWdy hn [

pr ijs iesqRI dw pqI prdys ivc hY, aus dy mn dI klI ƒ kudriq dI ieh bsMq iKVw nhIN skdI, aus dI klI murJweI hI rihMdI hY [

pqI-pRBU qoN iv`CuVI ijMd-vhutI leI iKVwau ik`Qy?

(2) pqI dI pRymx iesqRI sdw Awpxy pqI ƒ pRsMn krn leI srIrk isMgwr krdI rihMdI hY [ iksy ijTwxI idrwxI Awidk dI ies bwry iksy nok-Jok dI prvwh nhIN krdI [

jyhVw mnu`K pRBU-crnW dw AwiSk hY, aus dI koeI inMidAw kry koeI vifAweI kry, aus ƒ rqw Br BI prvwh nhIN huMdI [

(3) iesqRI Awpxy pqI dI syvw vwsqy in`q keI iksmW dy sohxy sohxy Bojn iqAwr krdI hY [

Bgq-jn pRBU-pqI dI pRsMnqw vwsqy gurbwxI dI rwhIN aus dy AnykW gux slwhuMdy hn [

(4) prdys gey pqI dw Gr Awaux dw sunyhw sux ky iesqRI dIAW A`KW aus dw rwh q`kx l`g pYNdIAW hn [ aufIk ivc A`KW JmkxW BI Bu`l jWdIAW hn [

(5) pqI dy prdys jwx ipCoN suBwivk hI iesqRI Awpxy srIrk hwr isMgwrW vloN by-prvwh ho jWdI hY [ Gr dy vyhVy dI s&weI BI suc`jqw dI ^wqr irvwjI hI rih jWdI hY [

pr jdoN pqI dy Gr Awaux dI ic`TI AwauNdI hY, qW aus Gr dI kWieAW hI bdl jWdI hY [ cwau-Bry mn nwl suhwgix Gr dI nu`kr nu`kr ƒ sw& krdI hY [ mn Awp-muhwrw ivsry hwr-isMgwrW ivc muV prcx l`g pYNdw hY [

icrW dy iv`CuVy pu`qr ƒ vyK ky, kihMdy ny, mW dy QxW ivcoN du`D cox l`g jWdw hY [

pRIiq dy hulwry AnoKy!

iksy ivrlI BwgW vwlI ijMd ƒ pRBU-crnW dI AjyhI pRIiq nsIb huMdI hY [

(6) prdys qoN pqI dI ic`TI Awvy, ic`TI ilAwaux vwly qoN iesqRI sdky peI huMdI hY, aus dw lUµ lUµ DMnvwd kr au~Tdw hY [ aufIk ivc rwh q`kdI hY mqW A`j Aw jwey [

ijMd-dwqy pRBU nwl imlwaux vwly gurU qoN is`K Awpw vwrdw hY [

(7) sWJy v`fy t`br ivc nvIN ivAwhI AweI muitAwr ƒ sdw ieh sihm rihMdw hY ik s`s shury ijTwxIAW Awidk vloN JwV-JMb nwh pey, iehnW dI cu`kxw qy ikqy pqI gu`sy n ho jwey [ Ajyhy QW muitAwr ƒ Awpxy pqI dI sdIvI pRsMnqw vwsqy ^ws iDAwn r`Kxw pYNdw hY [ pr jy pqI ƒ AwpxI kwr-ivhwr jW nOkrI Awidk dy kwrn AwpxI iesqRI smyq t`br ivcoN lWBy rihxw pY jwey, qW iesqRI dy isr qoN auh swry sihm dUr ho jWdy hn [

ijs ijMd ƒ pqI-pRBU dw myl ho jwey, haumY lok-ivKwvw kwmwidk ivkwr koeI aus auqy Awpxw pRBwv nhIN pw skdy [

(8) suMdr suGV suSIl qy AwigAwkwr iesqRI ƒ ieh fr nhIN huMdw ik pqI iksy hor auqy rIJ peygw qy aus dy isr koeI sOkx ilAw ibTweygw ijs krky pqI dI aus nwloN iv`Q pY jwiegI [

mwieAw sdw ies ijMd-iesqRI ƒ pRBU-pqI nwloN ivCoVI r`KdI hY, ieh mwno, ijMd dI sOkx bxI rihMdI hY [ ijs ƒ gurU ivcolw iml pey, mwieAw aus nwl sOkx-puxw nhIN kr skdI [

(9) purwxy simAW qoN keI dysW ivc GuMf dw irvwj cilAw Aw irhw hY [ iesqRI Awpxy jyT shury Awidk v`ifAW qoN Aqy AWF guAWF Awpxy pqI qoN aumroN vfyirAW qoN prdw krdI hY [ aus dw Srmwkl suBwau aus ƒ auhnW dy swhmxy A`K krn qoN vrjdw hY [

ijs suBwgx ijMd ƒ pRBU-pRIiq dw k`pVw iml jwey, ieh k`pVw kwmwidk duStW qoN aus dI ie`zq bcWdw hY [

(10) prdys gey pqI dI Gr prqx dI ^br AwauNdI hY, iesqRI dw idl myl dI Aws ivc qVp au~Tdw hY [ AgoN vWFI rwh q`kx qur pYNdI hY [ ipAwry dw sunyhw sux ky Gr ivc aus dy vwsqy plµG sjw sMvwr ky ivCwauNdI hY [ hux iek iek GVI aus ƒ virHAW vrgI jwpdI hY [

pRBU-crnW dw AwiSk pRBU dI Xwd qoN ibnw nhIN rih skdw [

(11) auh pRIq kwhdI ijQy pRIqm dI soA sux ky lUµ lUµ n iKV pey? Awpxy s`jx dw nwm mUMhoN ilAW cyhrw cmk pYNdw hY [ icr-ivCuMnI nwr jdoN pyky GroN pqI-Gr vl qurdI hY, ijauN ijauN aus dw pYNfw mu`kdw hY aus ƒ ivCoVw BI mu`kdw jwpdw hY qy aus dy idl ivc TMF ijhI pYNdI hY [

pRBU-crnW dy BOirAW ƒ pRBU dI Xwd ivc hI Awnµd AwauNdw hY [

(12) pqI-pRymx iesqRI AMimRq vyly auT ky k`jl Awidk vrq ky sB qoN pihlW Awpxy pqI dw dIdwr krnw locdI hY [ pr jdoN pqI prdys clw jwey, qW auh k`jl hwr Awidk sB ivsr jWdy hn [

pRBU-crnW dy BOry mnu`K ƒ AMimRq vyly sB qoN pihlw Awhr pRBU dI Xwd ivc juVn dw hI huMdw hY [

(13) prdysoN Aw rhy pqI dI aufIk ivc auqwvlI hoeI iesqRI vYrwg ivc bol auTdI hY—sdky auhnW rwhW qoN ijnHIN rwhIN qUM Aw irhw hYN! Aw, mYN qYƒ AwpxIAW A`KW auqy ibTwvW [ keI jug hI bIq gey qyry ivCoVy ivc [ qyry drSn dI iek Jlk myry leI Akih suK hY [

pRBU-crnW dy BOry sdw pRBU-dIdwr dI qWG ivc msq rihMdy hn [

(14) iesqRI pqI dI pRsMnqw leI keI qrHW dy hwr isMgwr krdI hY, pqI dI inktqw dy kwrn Ajyhy au~dm aus dy Awpxy mn ƒ cMgy l`gdy hn [ pr jy pqI prdys igAw hovy, qW ieh hwr isMgwr cMgy lgx dy QW duKdweI jwpdy hn [

pRIiq dI rIiq hI AYsI hY [ Awpxy pRIqm dy ivCoVy ivc dunIAw dw koeI suhj-svwd nhIN BwauNdw [

“iek GVI n imlqy q kiljugu hoqw” [

(15) prdys gey pqI dI aufIk ivc iesqRI Awpxy koTy qy cVH ky rwh q`kdI hY, A`KW vYrwg-jl nwl Br jWdIAW hn, rwh q`k q`k ky idl r`jdw nhIN, icr dI KloqI dy pYr iQVkdy nhIN, bnyry qy Aw bYTy kW ƒ aufw ky pu`CdI hY ik d`s kI myrw pRIqm Aw irhw hY [

ibrhoN dI ikqnI idl-ihlwauxI qsvIr hY!

Awqmk jIvn dy cwhvwn jIaUVy pRBU-dIdwr dI qWG iesy hI ibhblqw nwl krdy hn [

(16) purwxy simAW ivc swfy dyS AMdr ieh koeI rIq c`l peI ik pqI dy mrn qy koeI koeI iesqRI Awpxy pqI dI ic^w auqy jIaUNdI sV mrdI sI [ aus ƒ sqI kihMdy sn [ jdoN swk snbMDI imrqk srIr ƒ AMqm sMskwr vwsqy mswx-BUmI vl lY qurdy sn, qW sqI hox vwlI iesqRI Awpxy h`Q ivc nlIeyr PV lYNdI sI [ lok smJ lYNdy sn ik ieh sqI hox jw rhI hY [ aus ƒ smJwxw buJwxw ivArQ ho jWdw sI [

pRBU-pRIq dy rsqy qurn vwly bMdy ƒ koeI mwiek pdwrQ fulw nhIN skdy [

pRIiq

(K) ivCoVw Asih

 1. slok m: 3 (vwrW qy vDIk)—vfVY Jwil JluµBlY—pMnw 1420

 2. gONf m: 4—hir drsn kau myrw mnu bhu qpqY—pMnw 861

 3. mwJ m: 5—myrw mnu locY gur drsn qweI—pMnw 96

 4. Awsw m: 5—iek GVI idnsu mo kau bhuqu idhwry—pMnw 378

 5. slok m: 5 (vwr gUjrI)—ivCohy jMbUr—pMnw 520

 6. vfhMs m: 5 CMq—myrY AMqir locw imlx kI—pMnw 564

 7. soriT m: 5—dh ids CqR myG Gtw Gt—pMnw 624

 8. swrg m: 5—mohn Gir Awvhu, krau jodrIAw—pMnw 1209

 9. Punhy m: 5—aUpir bnY Akwsu—pMnw 1362

10. slok m: 5 (vwrW qy vDIk)—suqVy suKI svMin@—pMnw 1425

11. gauVI kbIr jI—Aws pws Gn qursI kw ibrvw—pMnw 338

Bwv:

(1) pRIq dI ieh is&iq hY ik pRymI ƒ Awpxw pRIqm kdy BI nhIN Bu`ldw [

AMimRq vyly svyry au~TidAW hI pRBU-crnW dw pRymI pRBU dI Xwd ivc juVdw hY [

(2) iqhwey mnu`K ƒ pwxI pIiqAW hI SWqI Aw skdI hY [ ijnHW dy mn ƒ pRIq dy qIr ny ivMnH ilAw hY, auh Awpxy pRIqm dy dIdwr qoN ibnw iqRpq nhIN huMdy [

r`b dy AwiSk r`bI dIdwr qoN ibnw nhIN rih skdy [

(3) ppIhw sÍWqI nC`qR dI vrKw dI bUMd vwsqy ivlkdw hY [ hor toBy qwlwb pwxI nwl byS`k Bry pey hox, aus ppIhy ƒ auh iK`c nhIN pw skdy [ ijs mnu`K dw mn gurU dI sMgiq ivc ig`J jWdw hY, aus ƒ dunIAw dy hor rMg-qmwSy Awpxy vl pRyr nhIN skdy [ jy kdy gurU dI sMgiq qoN gurU qoN aus ƒ kdy ivCoVw ho jwey, qW aus ƒ hor iksy QW DIrj nhIN AwauNdI [

(4) pRymI ƒ Awpxy pRIqm nwloN cwr pihrW dw ivCoVw cwr jugW vrgw jwpdw hY [

kwmwidk ivkwr ijMd ƒ pRBU nwloN ivCoVdy hn, qy ijMd ies ivCoVy ivc bVI ivAwkul huMdI hY [

(5) mnu`K DrqI dw srdwr qW ikhw jWdw hY, pr ies dIAW inrdieqw dIAW krqUqW sux ky lUµ-kMfy ho jWdy hn [

doSIAW ƒ, ^ws kr ky isAwsI ivroDIAW ƒ, bVy bVy qsIhy id`qy jWdy rhy hn [ iek qsIhw ieh sI ik jMbUr nwl jIaUNdy bMdy dw mws qUMbw qUMbw kr ky aucyiVAw jWdw sI [ bVw iBAwnk qsIhw hY, qy bVI Asih hY ies dI pIV [

s`cw AwiSk Awpxy pRIqm nwloN ivCoVy ƒ jMbUr dy qsIhy vrgw AnuBv krdw hY [

(6) ikqnw hI iKfOixAW nwl bwl ƒ prcwx dw jqn kro, auh du`D qoN ibnw ikvyN prcy [

suBwgy bwl-jIaUVy ƒ dunIAW dy rMg-qmwSy nhIN moh skdy, auh nwm-AMimRq nwl hI pqIjdw hY [

(7) jyT hwV dIAW qpdIAW loAW ipCoN swvx dy mhIny kwlIAW GtW cVHdIAW hn, qy qpy mnW ƒ TMF pWdIAW hn [ auhnW suMdr kwlIAW GtW ivc ilSkdI ibjlI mn ƒ DR¨h pWdI hY [ suhwgxW pIGW JUtdIAW, sWvy mnWdIAW qy ^uSI dy gIq gWdIAW hn [

pr pu`Co auhnW ƒ ijnHW dy pqI prdys gey hoey hn [ auh suhwvxI kwlI Gtw, qy lhrwauNdI ibjlI dI ilSk auhnW dy AMdr ivCoVy dI CurI clw dyNdI hY [

ikqny ABwgy hn auh ijnHW ƒ pqI-pRBU qoN ivCoVy dw s`l kdy BI nhIN v`jw!

(8) pRymI ƒ Awpxy pRIqm nwloN iek pl dw ivCoVw keI jugW vrgw jwpdw hY [

(9) swvx dIAW kwlIAW GtW, hirAwvlI DrqI, cuPyry ilSkdI ibjlI, piqbRqw suhwgx iesqRI ƒ prdys gey Awpxy pqI dI Xwd muV muV krWdIAW hn [

ikqnI ABwgx hY auh ijMd ijs ƒ ies swrI suMdr kudriq vyK ky kdy BI ies dy rcnhwr pRBU-pqI dI Xwd dw hulwrw nhIN AwauNdw!

(10) s`cw AwiSk su`qw ipAw BI AwpxI suriq pRBU dI Xwd ivc itkweI r`Kdw hY [ A`Ty phr iksy vyly BI auh ivCoVw nhIN pYx dyNdw [

(11) s`cy pRymIAW ƒ pRBU nwloN ivCoVw iek Asih klyS pRqIq huMdw hY [ ies ivCoVy qoN bcx leI jy auhnW ƒ DUxIAW qpwx Awidk dy AnykW srIrk kSt BI shwrny pYx, qW BI auh ies ƒ ssqw sOdw smJdy hn [

pr pRBU-imlwp vwsqy srIrk kStW dI loV nhIN huMdI [ auh qW hryk mnu`K dy AMdr hI v`sdw hY [ bs! mn ƒ bwhrlI mwiek dOV vloN htw ky AMdr vl moVnw hY [

(12) gokl dy goipAW qy gopIAW nwl rl ky ik®Sn jI ibMdRwbn ivc gWeIAW cwirAw krdy sn [ kdy kdy pRym ivc Aw ky bVI msq sur ivc bMsrI BI vjWdy sn [ gokl dy sB gvwly gvwlxW ik®Sn jI dy crn-BOry bx cuky hoey sn [ kMs ƒ dMf dyx leI ik®Sn jI gokl qoN mQurw jwx leI iqAwr hoey [ gokl-vwsI ies Aw rhy sdIvI ivCoVy ƒ sux ky qVP auTy [ gvwlxW hwVy G`qx lgIAW ik swƒ C`f ky nwh jwxw [

ijs suBwgy dw mn pRBU-crnW ivc pqIjdw hY, auh pRBU dI Xwd iek pl BI nhIN Bulw skdw [ pRymI leI ivCoVw Asih hY [

17. krm kWf

imrqk sMskwr

1. Awsw m: 1—dIvw myrw eyku nwmu—pMnw 358

2. slok m: 1 (vwr Awsw)—imtI muslmwn kI—pMnw 466

3. slok m: 3 (vwr soriT)—iek dJih iek dbIAih—pMnw 648

4. rwmklI sdu—AMqy siqguru boilAw—pMnw 923

srwD:

5. slok m: 1 (Awsw dI vwr)—jy mohwkw Gru muhY—pMnw 472

6. gauVI kbIr jI—jIvq ipqr n mwnY koaU—pMnw 332

sUqk:

7. sloku m: 1 (vwr Awsw)—jykir sUqku mMnIAY—pMnw 472

8. gauVI kbIr jI—jil hY sUqku—pMnw 331

mwlw iqlk:

9. BYrau m: 4—suik®qu, krxI swru jpmwlI—pMnw 1134

10. Awsw m: 5—hir hir AKru duie ieh mwlw—pMnw 388

11. BYrau kbIr jI—mwQy iqlku hiQ mwlw bwnW—pMnw 1158

vrq:

12. slok m: 1 (vwr swrMg)—scu vrqu, sMqoKu qIrQu—pMnw 1245

13. DnwsrI m: 5—pUjw vrq iqlk—pMnw 674

14. BYrau m: 5—vrq n rhau—pMnw 1136

jnyaU:

15. slok m: 1 (Awsw dI vwr)—dieAw kpwh, sMqoKu sUqu—pMnw 471

su`cw cOkw:

16. slok m: 1 (vwr isrI rwg)—kubuiD fUbxI—pMnw 90

17. bsMqu m: 1—suieny kw caukw—pMnw 1168

dIvy qwrny:

18. rwmklI m: 1—surqI suriq rlweIAY eyqu—pMnw 878

imQy Dwrimk krm:

19. gauVI m: 5—hir ibnu Avr ik®Aw ibrQy—pMnw 216

20. gauVI bwvn AKrI m: 5—Aiq suMdr kulIn cqur—pMnw 253

21. soriT m: 5 AstpdIAw—pwTu piVE Aru bydu bIcwirE—pMnw 641

22. sUhI m: 5—krm Drm pwKMf jo dIsih—pMnw 787

23. gauVI kbIr jI—sMiDAw pRwq iesnwnu krwhI—pMnw 324

24. tofI nwmdyv jI—kaun ko klµku rihE—poQI pMjvIN pMnw 718

25. rwmklI nwmdyv jI—bwnwrsI qpu krY—poQI s`qvIN pMnw 973

Bwv:

imrqk sMskwr

(1) ihMdU-mrXwdw Anuswr, jdoN, koeI pRwxI mrn l`gdw hY qW aus ƒ mMjy qoN hyTW lwh lYNdy hn [ aus dy h`Q dI qlI auqy Awty dw dIvw r`K ky jgw dyNdy hn, qw ik ijs Axif`Ty hnyry rsqy aus dI Awqmw ny jwxw hY, ieh dIvw rsqy ivc cwnx kry [ aus dy mrn ip`CoN jvW jW cOlW dy Awty dy pyVy (ipMn) p`qrW dI QwlI (p`ql) auqy r`K ky mxsy jWdy hn [ ieh mry pRwxI leI rsqy dI ^urwk huMdI hY [ mOq qoN 13 idn ipCoN ‘ikirAw’ kIqI jWdI hY [ Acwrj (ikirAw krwx vwlw bRwhmx) vyd-mMqR Awidk pVHdw hY; mry pRwxI inimq iek lµmI mrXwdw kIqI jWdI hY [ 360 dIvy qy ieqnIAW hI v`tIAW Aqy qyl r`iKAw jWdw hY [ auh v`tIAW iek`TIAW hI qyl ivc iBauN ky bwl id`qIAW jWdIAW hn [ srDw ieh huMdI hY ik mry pRwxI ny iek swl ivc ip`qr-lok qk phuMcxw hY, ieh 360 dIvy (iek dIvw hr roz) iek swl rsqy ivc cwnx krngy [ iksy mMdr ivc iek swl hr roz hr vyly dIvw bwlx leI qyl BI ByijAw jWdw hY [

sskwr qoN cOQy idn mVHI Pol ky sVn qoN bcIAW h`fIAW (Pu`l) cux leIAW jWdIAW hn [ ieh ‘Pu`l’ hirduAwr jw ky gMgw ivc prvwhy jWdy hn [ Awm qOr qy ‘ikirAw’ qoN pihlW hI ‘Pu`l’ gMgw-prvwh kIqy jWdy hn [

(Sbd dw Bwv):-  prmwqmw dw nwm hI dIvw hY jo mnu`K dI izMdgI dy rsqy ivc Awqmk rOSnI krdw hY, ies Awqmk rOSnI nwl mnu`K dy auh swry du`K mu`kdy jWdy hn jo ies ƒ vwprdy rihMdy hn [

ijvyN rqw ku ijqnI A`g l`kVW dy Fyr ƒ swV ky suAwh kr dyNdI hY iesy qrHW prmwqmw dy nwm dw ismrn mnu`K dy jnmW jnmWqrW dy kIqy pwpW dy sMskwr ies dy AMdroN mukw dyNdw hY [ prmwqmw dw nwm hI mnu`K vwsqy ies lok Aqy prlok ivc shwrw hY [

ipMf Brwxy, ikirAw krwxI, Pu`l gMgw-prvwh krwxy—prmwqmw dw nwm ismrn ivc hI ieh sB kuJ Aw igAw smJo [ Asl swQI hY hI hir-nwm [

(2) muslmwn ieh i^Awl krdy hn ik mrn qoN ip`CoN ijnHW dw srIr swiVAw jWdw hY auh dozk dI A`g ivc sVdy hn [ pr ij`Qy muslmwn murdy d`bdy hn aus QW dI im`tI cIkxI ho jwx dy kwrn GuimAwr lok auh im`tI keI vwrI BWfy bxwx leI lY AwauNdy hn [ GuimAwr aus im`tI ƒ GV ky BWfy qy ie`tW bxWdw hY, qy Aw^r auh im`tI BI AwvI dI A`g ivc pYNdI hY [ pr injwq jW dozk dw sMbMD murdw srIr dy swVn jW d`bx nwl nhIN hY [ jdoN jIvwqmw srIr-colw C`f jwey, qW aus srIr ƒ d`bx jW swVn Awidk iksy BI ikirAw dw Asr jIvwqmw auqy nhIN pY skdw [ ijqnw icr ieh srIr ivc rihMdw sI, qdoN dy kIqy hoey krmW Anuswr hI aus dI iksmq dw &Yslw huMdw hY [ auh &Yslw kIh hY? prmwqmw Awp hI jwxdw hY ik jIv AwpxI kmweI Anuswr aus dy hukm ivc ikQy jw A`piVAw hY [ so, ieh JgVw ivArQ hY [ hryk jIv vwsqy sB qoN vDIAw ivcwr iehI hY ik ijs mnu`K ny prmwqmw dy crnW ivc Awpxw ic`q joVI r`iKAw ausy ƒ aus dw imlwp nsIb hoieAw [

(3) mrn qy iksy dw srIr swiVAw jWdw hY, iksy dw d`ibAw jWdw hY, iksy dy srIr ƒ ku`qy Kw jWdy hn qy iksy dw srIr igrJW A`gy pwieAw jWdw hY [

pr srIr dy ies sVn d`bx Awidk nwl ieh pqw nhIN l`g skdw ik jIvwqmw ik`Qy jw v`sdw hY [

(4) ihMdU-GrW ivc jy koeI pRwxI bhuqI aumr dw ho ky mry, poqirAW pVoqiVAW vwlw ho jwey, qW aus dw sskwr krn vyly aus ƒ ‘v`fw’ krdy hn [ ijs P`ty auqy imrqk srIr cu`k ky lY jweIdw hY aus P`ty ƒ sohxy k`piVAW qy Pu`lW nwl sjWdy hn [ murdw lY jwx vyly aus dy auqoN dI aus dy poqry pVoqVy Awidk Cuhwry mKwxy pYsy Awidk su`tdy hn [ ies rsm ƒ ‘bbwx’ k`Fxw AwKIdw hY [

sskwr krn qoN ip`CoN ikirAw vwly idn qk gruV purwx dI kQw krweI jWdI hY [ gruV purwx ivc ivSnU Awpxy Avwhn gruV ƒ jm-mwrg dw hwl suxWdw hY qy AwKdw hY ik mrn ip`CoN jIv pRyq jUn pRwpq krdw hY, pRyq-krm krn nwl pRwxI ds idnW ivc hI swry pwpW qoN Cutkwrw pw lYNdw hY, gruV-purwx ƒ suxn qy suxwx vwly pwpW qoN mukq ho jWdy hn [

joqI joiq smwx vyly gurU Amrdws jI dI aumr 95 swl sI [ auhnW Awpxy swry prvwr ƒ iek`Tw kr ky ihdwieq kIqI ik dIvw jgwx, ipMf Brwx, bbwx k`Fx; Pu`l hrduAwr lY jwx, ikirAw krwx Awidk dI koeI BI rsm auhnW dy ip`CoN nwh kIqI jwey [ gurU ƒ isr& prmwqmw dI is&iq-swlwh hI ipAwrI l`gdI hY [ auhnW dI ieh ihdwieq auhnW dy pVoqVy bwbw suMdr jI ny rwmklI rwg dI bwxI ‘sdu’ ivc ivsQwr nwl ibAwn kIqI hoeI hY [

srwD

(5) ihMdU-GrW ivc iksy pRwxI dy mrn qy iek vrHw ip`CoN mrn dI iQ`q auqy hI ‘vrHIxw’ kIqw jWdw hY [ ^urwk dy ielwvw ivCuVy pRwxI vwsqy BWfy bsqR Awidk Byjy jWdy hn [ swrw swmwn Acwrj ƒ dwn kIqw jWdw hY [ ies qoN ip`CoN hr swl srwDW dy idnW ivc aus iQ`q qy bRwhmxW ƒ Bojn KuAwieAw jWdw hY [ ieh BI ivCuVy pRwxI ƒ ApVwx leI hI huMdw hY [

srwD hr swl BwdroN dI pUrnmwSI ƒ SurU huMdy hn Aqy A`sU dI m`isAw qk rihMdy hn, m`isAw dw srwD Aw^rI huMdw hY [

gurU nwnk dyv jI &urmWdy hn ik iksy BI pRwxI ƒ aus dy mrn ip`CoN aus dy sMbMDI koeI Dn pdwrQ ^urwk Awidk kuJ BI ApVw nhIN skdy [ ieQy jIauNidAW ijhVw mnu`K h`k dI kmweI krdw hY qy aus ivcoN loVvMidAW dI syvw krdw hY ies nyk krm dy Bly sMskwr auh Awpxy nwl lY qurdw hY [

ip`CoN A`pVn ApVwx vwlI mnOq qW mry pRwxI vwsqy sgoN ^qrnwk ho jWdI hY [ jy s`c muc ipCilAW dw id`qw A`pVdw hI hovy, qW jy koeI mnu`K prwieAw mwl T`g ky aus ivcoN ipqrW inimq dwn kr dyvy, AgWh prlok ivc auh pdwrQ is\wixAW jwiegw ikauNik ijs Gr dw mwl T`igAw jWdw hY aus dy ipqr BI prlok ivc hI v`sdy hn [ ies qrHW auh mnu`K Awpxy ipqrW ƒ BI cor bxWdw hY ikauNik auhnW pwsoN corI dw mwl inkl AwauNdw hY [ corI dw mwl ApVwx vwly dlwl ƒ BI szw imlxI hI hoeI [

(6) Gr ivc hr qrHW dw suK-Awnµd bxy rihx dI ^wqr lok ipqrW inimq srwD krdy hn, im`tI dy dyvqy bxw ky auhnW dy A`gy kurbwnI dyNdy hn, ivAwhW-SwdIAW smy ‘v`fy A`fdy hn’ [ pr iPr BI sihm bxy hI rihMdy hn [ suK-Awnµd dw somw hY prmwqmw, aus dI Xwd ivc juVo [

lok jIaUNdy mwipAW dw qW Awdr-mwx nhIN krdy, pr mr gey ipqrW inim`q Bojn KuAWdy hn [ ieh Bojn nhIN phuMcdy [ jIaUNdy mwipAW dI syvw krnI is`Ko [

sUqk

(7) ijs Gr ivc koeI bwl jMm pey, aus Gr ƒ ApivqR jwx ky bRwhmx aus Gr ivcoN 13 idn AMn-jl nhIN vrqdy [

pr jy ieh mMn leIey ik sUqk dw Brm r`Kxw cwhIdw hY qW ieh BI cyqw r`Ko ik ies qrHW qW sUqk sB QweIN hI hY, gohy Aqy l`kVI dy AMdr BI kIVy jMmdy rihMdy hn [ AMn dy ijqny BI dwxy hn, auhnW ivcoN koeI BI dwxw jIv qoN ibnw nhIN hY [ pwxI Awp BI jIv hY ikauNik ies nwl hryk jIv ijMd vwlw huMdw hY [ sUqk dw Brm pUry qOr qy mMnxw bVw hI kTn hY ikauNik ies qrHW qW hr vyly hI rsoeI ivc sUqk ipAw rihMdw hY, rsoeI ivc pwxI vrqIdw hY gohy Aqy l`kVW vrqIdIAW hn [

jMmxw qy mrnw—ieh qW prmwqmw dI rzw ivc sdw huMdy hI rihxy hn [ iehnW dy Brm ivc pYx dy QW mnu`K ƒ cwhIdw hY ik Awpxy AMdroN loB, JUT, inMidAw, prweI iesqRI vl mMdI ingwh Awidk ivkwr dUr kry [ mnu`K dy ihrdw-Gr ƒ ieh hr vyly mYlw qy gMdw krI r`Kdy hn [

(8) jy jIvW dy jMmx mrn nwl Gr iB`ty jwx qW jgq ivc koeI BI QW su`cw nhIN ho skdw ikauNik hr vyly hr QW jnm mrn dw islislw jwrI rihMdw hY [ pwxI ivc sUqk hY, DrqI auqy sUqk hY, hr QW iB`itAw hoieAw hY [ soco qW shI ik jdoN hr QW sUqk pY irhw hY qW su`cw kOx ho skdw hY?

C`fo ieh Brm qy, hr QW v`sdy prmwqmw dw Bjn kirAw kro [

mwlw, iqlk

(9) BwgW vwly hn auh mnu`K ijhVy dunIAw dI ikrq-kwr krdy hoey pRBU dI Xwd ƒ BI ihrdy ivc vsweI r`Kdy hn [ pr ieh kMm hY bhuq hI AOKw [ ikrq-kwr ivcoN mn iksy vyly inkldw hI nhIN [ cyqw hI Bu`l jWdw hY prmwqmw dI Xwd dw [ ies hr vyly dy ruJyvyN ivcoN cyqw krwx leI hI iksy isAwxy ny ‘mwlw’ dI kwF k`FI [

pr mwieAw bhuq T`gxI hY [ Jbdy hI ieh ‘mwlw’ mnu`K ƒ ivKwvy vl lY qurdI hY [ ijs ny h`Q ivc mwlw PV leI, lok aus ƒ Bgq smJx l`g pey [ qy, BgqI vl priqAW mnu`K CyqI hI ‘mwlw’ ivc aulJ igAw, Dwrimk ivKwvy ivc Ps igAw [ Awcrn dI p`Dr qoN hyTW Aw igAw [

Awcrn ƒ au~cw bxwE, iehI hI vDIAw mwlw [ ieh Awcrn bxdw hY ismrn nwl, qy, ismrn hI hY mnu`K dw Asl sdw nwl inBx vwlw swQI [

(10) quridAW iPridAW, ikrq-kwr kridAW hr vyly prmwqmw dI Xwd Awpxy ihrdy ivc itkweI r`KxI—iehI hY Asl mwlw [

ijhVw mnu`K hir-nwm ƒ Awpxy ihrdy ivc sWB ky r`Kdw hY, qy, mUMhoN prmwqmw dw nwm aucwrdw rihMdw hY auh mnu`K nwh ies lok ivc nwh prlok ivc ikqy BI iksy g`ly BI nhIN foldw [ hir-nwm dI mwlw mnu`K dy nwl prlok ivc BI swQ bxweI r`KdI hY [

(11) m`Qy auqy iqlk lw ky, h`Q ivc mwlw PV ky, dunIAw ƒ qW BulyKy ivc pw skdI hY ik iehnW dw DwrnI mnu`K Bgq hY [ pr prmwqmw ƒ T`igAw nhIN jw skIdw [ ieh qW iKfOxw hn iKfOxy [ prmwqmw iehnW nwl nhIN prcdw, auh swfy AMdr bYTw swfy Awqmk jIvn ƒ hr vyly vyKdw qy smJdw hY [

vrq

(12) mnu`K idn rwq mwieAw dI ^wqr hI dOV-B`j krdw rihMdw hY, qy, AMq vyly ieh mwieAw ieQy hI DrI rih jWdI hY [ BwgW vwly hn auh jo Drm BI kmWdy hn [ pr dunIAw dy hor pdwrQ prK ky mu`l leIdy hn, ieh Drm-pdwrQ dI ^rId BI prK nwl hI krnI cwhIdI hY [ lok vrq r`Kdy hn, qIrQ ieSnwn krdy hn, dyviqAW dI pUjw krdy hn, mwlw Pyrdy hn, DoqI pihndy hn, cOky dI su`c dw bhuq iDAwn r`Kdy hn, m`Qy auqy iqlk lWdy hn—ieh swry krm krdy hoey smJdy hn ik AsI Drm kmw rhy hW [ pr krm qW ieh BI ieQy hI rih jwxy hn [ kI iehnW dI rwhIN Awqmk jIvn au~cw bx irhw hY? vyKxw qW isr& ieh hY [ au~cy Awqmk jIvn dy sMskwr hI sdw inBx vwly swQI hn [ kI mn sMqoKI ho irhw hY? kI prmwqmw nwl ismrn dI sWJ bx rhI hY? kI duKIAW loVvMidAW vwsqy ihrdy ivc dieAw pYdw ho rhI hY? kI dUijAW dI vDIkI shwrn dw suBwau bx irhw hY? kI ikrq-kwr kridAW suriq prmwqmw dI Xwd ivc juVI rihMdI hY? kI prmwqmw Aqy aus dI rcI ^lkq nwl ipAwr bx irhw hY?

Aijhw Awqmk jIvn qdoN hI bxygw, jy au~cy guxW dy somy prmwqmw ivc cu`BI lweI r`KIey, prmwqmw dw ismrn krdy rhIey [ vrq r`K ky kdy kdy rotI Kwx qoN prhyz krn nwl srIrk Arogqw ƒ qW mdd imldI hY, pr Awqmk Arogqw pRwpq krn dw ieh qrIkw nhIN [ ismrn hI hY Awqmk Arogqw dI pRwpqI dw vsIlw, ismrn hI hY Asl vrq [

(13) prmwqmw dw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw hY, ieh dwiq prmwqmw dI imhr nwl imldI hY; qy, iehI mnu`K dy nwl sdw inBdI hY [

lok dyv-pUjw krdy hn, vrq r`Kdy hn, m`Qy auqy iqlk lWdy hn [ qIrQW auqy ieSnwn krdy hn, bVy dwn-puMn krdy hn qy soBw K`tdy hn [ pr AijhI iksy BI jugq nwl prmwqmw ^uS nhIN huMdw[

jp qp kr ky, swrI DrqI auqy c`kr lw ky, isr-Bwr qp kr ky, pRwx dsm duAwr ivc cwVH ky—iehnW qrIikAW nwl BI prmwqmw nhIN pqIjdw [

prmwqmw dw nwm jipAW hI mn ƒ SWqI imldI hY [ ismrn qoN ibnw koeI hor qrIkw nhIN hY ijs nwl prmwqmw iml sky [

(14) gurU dI srn pY ky, gurU dy d`sy jIvn-rwh qur ky prmwqmw dw ismrn kIiqAW prmwqmw nwl sWJ bxdI hY [ prmwqmw nwl sWJ bixAW hI au~cy Awqmk jIvn vwly gux mnu`K dy AMdr pYdw huMdy hn, qy mnu`K ƒ ivkwrW dy h`ilAW qoN bcWdy hn [

vrq, rozw, qIrQ-ieSnwn, h`j, dyv-pUjw, ivKwvy dI inmwz—koeI BI Aijhw ivKwvy dw krm prmwqmw nwl mnu`K dI sWJ nhIN bxw skdw [

jnyaU

(15) mnu`K idn rwq corI XwrI JUT Awidk AnykW ivkwr krdw rihMdw hY [ ieh hY ies dy AMqr Awqmy dw hwl [ pr bwhr q`ko, lokwcwrI imQy hoey Dwrimk krm BI krdw hY [ sUqr dw v`itAw hoieAw jnyaU pw ky ieh imQ lYNdw hY ik Drm dy rsqy auqy qur irhw hW [

kpwh qoN k`qy hoey sUqr dw jnyaU pw ky hI prmwqmw dy dr qy sur^rU hox dI Aws r`KxI ivArQ hY [ prmwqmw dI hzUrI ivc qdoN hI Awdr iml skdw hY jy ihrdy ivc aus dw nwm itkweI r`KIey [ hir-nwm hI hY su`cw jnyaU jo mnu`K ƒ ivkwrW qoN bcweI r`Kdw hY, qy AMq prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr BI idvWdw hY [

srIr ƒ pwieAw hoieAw jnyaU qW mOq AwieAW srIr dy nwl ieQy hI rih igAw [ Awqmw dy kMm Awaux vwlw jnyaU hor hY [ jy Awqmk jIvn au~cw krnw hY qW ihrdy ivc dieAw, sMqoK, Awidk gux vswE [ ieh gux ismrn dI brkiq nwl pYdw huMdy hn [

su`cw-cONkw

(16) BYVI miq mnu`K dy AMdr hI imrwsx hY, by-qrsI inrdieqw mnu`K dy AMdr kswiex hY, dUijAW dI inMdw krdy rihxw mnu`K dy ihrdy dy cONky ivc cUhVI bYTI hoeI hY, kRoD cMfwlxI hY jo kdy mnu`K dy mn ivc SWqI nhIN bxn dyNdw [ jy ieh cwry sdw mnu`K dy ihrdy cONky ivc itkIAW rihx, qW bwhr cONkw su`cw r`kx leI lkIrW k`Fx dw koeI lwB nhIN huMdw [

prmwqmw dw nwm sdw ismro [ iehI hY qIrQ-ieSnwn ies dI shwieqw nwl Awpxy Awcrn ƒ au~cw kro, qw ik ihrdy dy cONky ƒ kwmwiek ivkwr Aw ky iB`t nwh skx [

(17) ijhVy lok su`c-iB`t dy Brm-BulyKy ivc Psy hoey hn, auh sony qy cWdI ƒ piv`qr DwqW mMndy hn [ ip`ql kihˆ Awidk dy BWifAW ƒ mWjxw zrUrI smJdy hn, pr cWdI dy glws Awidk ƒ isr& Do lYxw hI kw&I jwxdy hn, qy, auhnW dy i^Awl Anuswr sony dy brqn ƒ isr& hvw hI piv`qr kr dyNdI hY [

ihMdU-s`jx vwsqy gMgw dw pwxI hor swry pwxIAW nwloN piv`qr hY [ ijs A`g ƒ iek vwrI vrq ilAw, auh jUTI ho geI [ su`cI A`g auhI hovygI jo nvyN isry p`QrW ƒ rgV ky iqAwr kIqI jwey [

sony dw cONkw, sony dy BWfy, cONky dy duAwly cWdI dIAW lkIrW, gMgw dw pwxI, p`QrW ƒ rgV ky iqAwr kIqI su`cI A`g—jy bwhrlI su`c dy ieh swry au~dm kr ky vDIAw iksm dy cOlW dI KIr iqAwr kr ky KwDI jwey, qW BI ies qrHW dI bwhrlI su`c nwl mnu`K dw ihrdw piv`qr nhIN ho skdw [ ihrdw piv`qr huMdw hY prmwqmw dI Xwd nwl [

dIvy qwrny

(18) k`qk pUrnmwSI dI rwq ƒ ihMdU iesqRIAW Awty dy dIvy bxw ky qy jgw ky qulhy auqy r`K ky pwxI auqy qwrdIAW hn [

mnu`Kw jIvn dy s&r ivc keI Tyfy hn, ivkwrW dy keI hnyry hn [ hr vyly ^qrw rihMdw hY ik sMswr-smuMdr ivc ienswnI izMdgI dI byVI nwh fu`b jwey [ ies ^qry qoN Awty dy ieho ijhy dIvy bcw nhIN skdy [ ieQy cwhIdw hY auh dIvw jo Awqmk jIvn dw cwnx dyvy, jo shI Awqmk jIvn dI smJ dyvy [

so, prmwqmw dy crnW ivc sdw suriq joVn dw A`iBAws krdy rihxw cwhIdw hY ijs dI brkiq nwl srIr ivkwrW dy Bwr qoN bc ky hOlw-Pu`l itikAw rhy [ Aijhw srIr hY AslI qulhw, ieh nhIN fu`bdw sMswr-smuMdr ivc [ ismrn dI shwieqw nwl Awpxy AMdr r`bI joiq jgweI r`Ko, ies qrHW shI Awqmk jIvn dI sUJ dw dIvw hr vyly AMdr bldw rih skdw hY [

ikqnw hI ivkwrW dw J`KV Ju`ly, Awqmk jIvn dw cwnx dyx vwlw ieh dIvw foldw nhIN, ieh Awqmk dIvw bu`Jdw nhIN [ ies dIvy dy cwnx nwl ihrdy-q^q auqy bYTw hoieAw prmwqmw prq`K id`s pYNdw hY [ iksy BI jwiq dw iksy BI vrn dw mnu`K hovy, ijhVw BI mnu`K ieho ijhw Awqmk cwnx dyx vwlw dIvw jgWdw hY, aus dI Awqmk AvsQw ieho ijhI bx jWdI hY ik auh sMswr-smuMdr dIAW ivkwrW dIAW lihrW ivcoN shI slwmq pwr lµG jWdw hY [

imQy Dwrimk krm

(19) prmwqmw dy ismrn qoN ibnw hor swry imQy hoey Dwrimk krm mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ au~cw nhIN kr skdy [ jp, qp, sMjm, vrq, qIrQ-ieSnwn, DrqI dw rtn—Aijhy koeI BI krm mnu`K ƒ inMdw eIrKw kwm kRoD Awidk ivkwrW dI mwr qoN bcw nhIN skdw [ qy, jy mnu`K dw mn sdw iSkwr hoieAw irhw, qW mOq Awaux qy BI iehnW ivkwrW dy sMskwr mn dy AMdr itky rhy [ ieho ijhw gMdw mn mnu`K dy nwl gvwh huMidAW prmwqmw dI hzUrI ivc mnu`K dy kIqy hoey AKOqI Dwrimk krmW dw mu`l iek kOfI BI nhIN pY skdw [ pey BI ikvyN? Asl swQI hY hI au~cw Awqmk jIvn, qy, ieh bxdw hY ismrn dI brkiq nwl hI [

(20) koeI mnu`K Cy SwsqRW dw jwxn vwlw hovy, pRwxwXwm dy AiB`Aws ivc suAws aupr cwVHn, rok r`Kx Aqy hyTW auqwrn dy krm krdw hovy, Dwrimk crcw krdw hovy, smwDIAW lWdw hovy, su`c dI ^wqr AwpxI h`QIN rotI pkWdw hovy, jMglW ivc rihMdw hovy, pr jy aus dy mn ivc prmwqmw dy nwm nwl ipAwr nhIN qW aus dI ieh swrI imhnq ivArQ geI jwxo [

sohxy nkS, au~cI kul, ivdvqw, Dn—ieh Awqmk jIvn ƒ au~cw krn ivc mdd nhIN kr skdy [ prmwqmw dy nwm dw ismrn hI Awqmw ƒ au~cw krdw hY qy ivkwrW dI mwr qoN bcWdw hY [

(21) Drm-pusqkW dy inry pwT, invlIkrm pRwxwXwm dw A`iBAws—Aijhy swDnW nwl kwmwidk pMjW nwloN swQ mu`k nhIN skdw [

smwDIAW, rotI Kwx vwsqy BWifAW dy QW Awpxy h`Q hI vrqxy, jMglW ivc nµgy qury iPrnw, qIrQW dI jwqRw—iehnW nwl BI mn dI fwvWfol hwlq mu`kdI nhIN [

qIrQW auqy irhYS, Awpxy Awp ƒ iSv jI vwly Awry nwl icrw lYxw—Aijhy l`KW jqnW nwl BI mn dI ivkwrW dI mYl dUr nhIN ho skdI [

sonw, iesqRI, GoVy, hwQI, AMn Awidk dw dwn—ies qrHW BI Awqmk jIvn au~cw nhIN huMdw, prmwqmw dy crnW qk phuMc nhIN ho skdI [

AnykW hI imQy hoey iehnW Dwrimk krmW dI rwhIN prmwqmw dy crnW ivc juiVAw nhIN jw skdw [ iehnW krmW dw Awsrw C`f ky sdw prmwqmw dy dr qy Ardws kirAw kro [

(22) qIrQ-ieSnwn Awidk imQy hoey Dwrimk krm inry ivKwvy dy hI hn, iehnW nwl mn qoN ivkwrW dI mYl dUr nhIN ho skdI [ iksy Sihr ivc koeI mwl lY ky jweIey, qW Sihr dI h`d qy bYTy msUlIey msUl lYx qoN ibnw auh mwl lµGwx nhIN dyNdy [ ieauN hI smJ lvo ik prmwqmw dy ngr ivc dw^l hox qoN pihlW hI iehnW ivKwvy dy kIqy krmW ƒ qW jm-msUlIAw hI Koh lYNdw hY [ inry iehnW krmW dw sOdw lY jwx vwlw mnu`K AgWh rih igAw ^wlI-h`Q [

koeI BI krm hovy mzhb hovy aus dy Drm-pusqkW ƒ inrw pVHn nwl mn ivkwrW dI mwr qoN nhIN bc skdw [ prmwqmw dw ismrn hI jIvn ƒ piv`qr krdw hY [ iPr ieQy iksy au~cI nIvIN jwiq dI koeI bMdS BI nhIN [ ijhVw BI mnu`K nwm jpdw hY auh sMswr-smuMdr dIAW, lihrW ivcoN AwpxI izMdgI dI byVI shI-slwmq lµGw lYNdw hY [

(23) qIrQW dy ieSnwn, keI qrHW dy ByK, Drm-pusqkW dy inry pwT—Aijhw koeI BI krm Awqmk Awnµd nhIN dy skdw [ ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dy nwm dw ipAwr nhIN, aus ny jmW dy hI v`s pey rihxw hY [ au~dmW dy isr au~dm iehI hY ik mwieAw dw moh iqAwg ky prmwqmw dy nwm dw ismrn krIey [

(24) prmwqmw dy nwm dw ismrn krn dI brkiq nwl ivkwrI mnu`K BI Bly bx jWdy hn [ qIrQ vrq Awidk Awqmk jIvn dI au~cqw vwsqy koeI mdd nhIN krdy [

(25) kWSI Awidk qIrQW qy aulty ltk ky qp krny, qIrQW qy srIr dw iqAwg, DUxIAW qpwxIAW, jog AiBAws, AsmyD Awidk j`g, PlW ivc lukw ky sony cWdI dw dwn, swry qIrQW dy ieSnwn, GoVy hwQI srbMs dwn, mUrqIAW dI pUjw—Aijhw koeI BI krm mnu`K ƒ ivkwrW dI mwr qoN nhIN bcw skdw [ Aijhy krm kridAW BI Awqmk jIvn nIvW hI rihMdw hY [

prmwqmw dy nwm dw ismrn hI mnu`K ƒ au~cw Awqmk jIvn dyNdw hY [

(18) qIrQ-ieSnwn

 1. soriT m: 1—ijsu jliniD kwirx qum jig Awey—pMnw 598

 2. DnwsrI m: 1 CMq—qIriQ nwvx jwau, qIrQu nwmu hY—pMnw 687

 3. quKwrI m: 1 bwrhmwhw—mwiG punIiq BeI—pMnw 1109

 4. pRBwqI m: 1—AMimRqu nIru, igAwin mn mjnu—pMnw 1328

 5. gUjrI m: 3—nw kwsI miq aUpjY—pMnw 491

 6. quKwrI m: 4—nwvxu purbu ABIcu—pMnw 1116

 7. mlwr m: 4—gMgw jmunw godwvrI srsuqI—pMnw 1263

 8. mwJ m: 5 (bwrhmwhw)—mwiG mjnu sMig swDUAw—pMnw 135

 9. gauVI suKmnI m: 5—mn kwmnw qIrQ dyh CutY—pMnw 265

10. ibhwgVw m: 5 CMq—hir crx srovr—pMnw 544

11. BYrau m: 5—nwmu lYq mnu prgtu BieAw—pMnw 1142

12. gauVI kbIr jI—ijau jl Coif, bwhir BieE mInw—pMnw 326

13. Awsw kbIr jI—hj hmwrI gomqI qIr—pMnw 478

14. Awsw kbIr jI—AMqir mYlu jo qIrQ nwvY—pMnw 484

15. DnwsrI kbIr jI—jo jn Bwau Bgiq kCu jwnY—pMnw 692

Bwv:

(1) Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dI ^wqr ieh mnu`Kw jnm imilAw hY [ ies nwm-jl dw ^zwnw gurU qoN imldw hY [ Dwrimk ByK C`fo [ bwhroN Skl DrmIAW vwlI, qy AMdr dunIAw ƒ T`gx vwlI clwkI—ies do-ru^I cwl ivc ipAW ieh AMimRq iml nhIN skdw [

jy AMdr mn ivc loB dI mYl hY, qy loB ADIn ho ky mnu`K keI T`gI dy kMm krdw rihMdw hY qW bwhr qIrQ AwidkW qy ieSnwn krn dw koeI Awqmk lwB nhIN ho skdw [ AMdrlI au~cI Awqmk AvsQw qdoN hI bxdI hY jy gurU dy d`sy hoey rsqy auqy qur ky sdw prmwqmw dw piv`qR nwm jpdw rihMdw hY [

(2) prmwqmw dw nwm hI Asl qIrQ hY, gurU dy Sbd ƒ mn ivc vswxw hI qIrQ-ieSnwn hY ikauNik ies dI brkiq nwl mnu`K dy AMdr prmwqmw nwl fUMGI sWJ bx jWdI hY qy mn qoN ivkwrW dI mYl Dup jWdI hY [

gurU qoN imlI Awqmk jIvn dI sUJ hI sdw kwiem rihx vwlw qIrQ-ieSnwn hY, ds piv`qr idhwVy hn [ jgq ivkwrW ivc rogI hoieAw ipAw hY, prmwqmw dw nwm iehnW rogW dw ielwj hY [

swD-sMgiq ivc im`qr-pRBU dw imlwp ho jwxw—iehI hY Asl qIrQ-ieSnwn [ is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K prmwqmw dy crnW ivc juiVAw rih ky Awqmk Afolqw ivc Awqmk ieSnwn krdw rihMdw hY [ iehI hY s`cy qoN s`cw iqRbyxI sMgm dw ieSnwn [

(3) mwGI vwly idn lok pRXwg Awidk qIrQ auqy ieSnwn krn ivc piv`qRqw mMndy hn [ pr ijs mnu`K ny Awpxy ihrdy ivc hI qIrQ pCwx ilAw aus dI ijMd piv`qr ho jWdI hY [ ijhVw mnu`K prmwqmw dy gux Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY auh ivkwrW dy h`ilAW qoN sdw Afol rihMdw hY [ prmwqmw dI is&iq-swlwh ihrdy ivc vswxI hI ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY [

(4) gurU dy brwbr dw hor koeI qIrQ nhIN [ gurU hI dirAw hY, gurU dI bwxI piv`qr jl hY [ ijhVw mnu`K ies bwxI ƒ Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY aus dy AMdroN ivkwrW dI mYl Dup jWdI hY [ ijs mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY ijs mnu`K dw mn gurU dI bwxI ivc pqIj jWdw hY auh sB qoN vDIAw qIrQ-ieSnwn kr lYNdw hY [ gurU pSU-suBwv mnu`K qoN dyvqy bxw dyNdw hY [ gurU mnu`K ƒ Awqmk jIvn dI sUJ b^Sdw hY, ieh sUJ AMimRq-jl hY [ ijs mnu`K dw mn gurU dy b^Sy igAwn-jl ivc cu`BI lWdw hY auh ATwhT qIrQW dy ieSnwn kr lYNdw hY [

(5) nwh hI kWSI Awidk qIrQW qy igAW mnu`K dy AMdr suc`jI Akl pYdw huMdI hY, nwh hI iehnW qIrQW qy nwh igAw cMgI Akl dUr ho jWdI hY [ vyKo Awm hwlq mnu`K dI! mnu`K dw mn kwmwidk pMjW dy Fhy ciVHAw rihMdw hY [ ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY, aus dw mn kwmwidk ivc folxoN bc jWdw hY [ auh, smJo, qIrQW auqy hI invws kr irhw hY [

ijs mnu`K ƒ gurU Awqmk jIvn dI sUJ b^Sdw hY, aus dy vwsqy ieh mn hI kWSI hY ieh mn hI swry qIrQ hY aus mnu`K dy nwl ATwhT hI qIrQ v`sdy hn [

(6) gurU AMgd dyv jI dy joqI joiq smwx qy gurU Amrdws jI sMn 1552 ivc gurU bxy [ sMn 1558 ivc ieh kurUKyqR Aqy hirduAwr gey [ is`K sMgqW BI kw&I igxqI ivc auhnW dy nwl sn [ BweI jyTw jI BI (jo iPr 1574 ivc gurU rwmdws bxy) nwl sn [ kuJ AM\wx bMidAW ƒ ieh BulyKw l`gx l`g ipAw ik gurU Amrdws jI SrDwlUAW vWg qIrQ-ieSnwn krn gey sn [

ies BulyKy ƒ dUr krn leI gurU rwmdws jI ny quKwrI rwg dy iek CMq ivc aus s&r dw izkr kIqw, qy, ieh BulyKw dUr kIqw [ auhnW d`isAw ik ijs mnu`K ƒ gurU dw drsn ho jWdw hY, ieh gur-drsn hI aus dy vwsqy qIrQ ieSnwn hY, iehI aus dy vwsqy ABIc nC`qR dw piv`qr idhwVw hY [ gurU dy drsn nwl aus mnu`K dy AMdroN Awqmk jIvn vloN by-smJI vwlw hnyrw dUr ho jWdw hY [

iPr gurU Amrdws jI qIrQW qy ikauN gey sn? ies bwry gurU rwmdws jI ilKdy hn ik ABIc purb smy qIrQW auqy iek`TI hoeI swrI lukweI ƒ jIvn dy Zlq rsqy qoN bcx leI siqgurU jI ny qIrQW qy jwx dw au~dm kIqw sI [

(7) prmwqmw dI is&iq-swlwh hI ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY [ is&iq-swlwh dI ieh dwiq gurU-dr qoN swD sMgiq ivcoN imldI hY [

gurU dy crnW dI DUV, swD-sMgiq dI crn-DUV ijs mnu`K dy m`Qy auqy l`gdI hY aus dy Bwg jwg pYNdy hn, ijs mnu`K dIAW A`KW ivc pYNdI hY aus dIAW A`KW mwieAw dy moh dI nINd ivcoN jwg pYNdIAW hn aus dy AMdroN ivkwrW dI mYl Dup jWdI hY [

gMgw, kydwr, kWSI, ibMdRwbn Awidk ijqny BI pRis`D qIrQ hn iehnW sBnW ƒ pRis`Dqw imlI sMq jnW dy crnW dI Cuh dI brkiq nwl [

ijs mnu`K dy m`Qy qy Bwg jwgx qy AwauNdy hn aus ƒ prmwqmw Awpxy sMq jnW dy crnW dI DUV b^S ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdw hY [

(8) ijhVw mnu`K gurU dI sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY aus dw jIvn piv`qr ho jWdw hY [ smJo ik aus ny ATwhT qIrQW dw ieSnwn kr ilAw hY [ kwm kRoD loB Awidk iksy BI ivkwr dw auh dbyl nhIN bxdw [ izMdgI dy ies rwhy qur ky auh jgq ivc soBw K`t lYNdw hY [

(9) keI mnu`K ieh cwhuMdy rihMdy hn ik iksy qIrQ qy jw ky srIrk colw CifAw jwey [ pr ies qrHW haumY AhMkwr mn ivcoN Gtdw nhIN [

mnu`K idn rwq sdw qIrQW qy ieSnwn krdw rhy, pr srIr ƒ DoiqAW mn dI ivkwrW dI mYl Dup nhIN skdI [ ieh mYl qW prmwqmw dw nwm ismirAW hI dUr huMdI hY [

(10) prmwqmw dy crn hI iek suMdr srovr hY [ prmwqmw dI is&iq-swlwh dy srovr ivc hI sdw ieSnwn krnw cwhIdw hY [ ieh ieSnwn hI mn ivcoN swry ivkwr dUr krdw hY [ ijhVw mnu`K ieh ieSnwn krdw hY prmwqmw aus dy swry du`K nws kr dyNdw hY aus dw moh dw hnyrw dUr kr dyNdw hY [ aus dIAW Awqmk mOq ilAwaux vwlIAW PwhIAW k`t dyNdw hY [

(11) ijs mnu`K ƒ gurU Awqmk jIvn dI sUJ b^Sdw hY aus ƒ smJ Aw jWdI hY ik prmwqmw dw nwm ismrnw hI Asl qIrQ ieSnwn hY [ ijhVw mnu`K nwm ismrdw hY, aus dy vwsqy ieh ismrn hI swry purb hn, aus dy swry rog k`ty jWdy hn, iehI hY ATwhT qIrQW dw ieSnwn [ ies ieSnwn nwl mnu`K dy AMdr shI Awqmk jIvn dI sUJ dw cwnx ho jWdw hY, mwieAw dy moh dIAW PwhIAW k`tIAW jWdIAW hn [

(12) Awm lokW ivc ieh vihm pYdw kIqw igAw hoieAw hY ik bnwrs Awidk qIrQ auqy srIr iqAwigAW jIv ƒ mukqI iml jWdI hY [ kbIr jI lokW dy ies Brm ƒ dUr krn leI A^IrlI aumry bnwrs C`f ky mghr jw v`sy [ mghr bwry ieh vihm hY ik ieh DrqI srwpI hoeI hY, jo auQy mrdw hY auh Koqy dI jUny pYNdw hY [

kbIr jI ilKdy hn ik iksy ^ws dys jW ngrI ivcoN mukqI nhIN iml skdI [ mukq auhI hY jo prmwqmw dw Bjn kr ky Awpxy AMdroN ‘mYN-myrI’ imtw cuikAw hY [

(13) ieh mn hI h`j-AsQwn hY ieh mn hI gomqI ndI dw kMFw hY [ mnu`K dy mn ivc hI prmwqmw dw invws hY [ ies mn ƒ hI piv`qr kro, qw ik ies ivc prmwqmw dw drsn ho sky [

hr vyly AwpxI jIB nwl prmwqmw dw nwm jpdy rho [ iehI hY AslI mwlw [

(14) jy mn ivc ivkwrW dI mYl itkI rhy, pr mnu`K qIrQW auqy ieSnwn krdw iPry qW ies qrHW aus ny surg ivc nhIN jw A`pVnw [ qIrQW auqy nHwiqAW lok qW kihx l`g pYxgy ik ieh Bgq hY, pr lokW dy pqIijAW kIh bxygw? prmwqmw qW hryk dy idl ƒ jwxdw hY [

pwxI ivc cu`BI lwieAW jy mukqI iml skdI hovy qW f`fU sdw hI nHwauNdy hn [ jy koeI mnu`K kWSI ivc srIr iqAwgy, pr mn dw kTor hI rhy, qW ies qrHW aus dw nrkI jIvn mu`k nhIN skdw [

(15) prmwqmw nwl imlwp dw vsIlw prmwqmw dy nwm dw ismrn hI hY [ iksy ^ws qIrQ-jwqRw nwl ies dw sMbMD nhIN hY [ koeI kWSI ivc v`sy qW kIh, qy, koeI mghr ivc v`sy qW kIh? prmwqmw dI Xwd ivc mn ƒ pRoeI r`Ko [

19. mUrqI-pUjw

 1. gUjrI m: 1—qyrw nwmu krI cnxwTIAw—pMnw 489

 2. bsMq m: 1—swlgRwm ibp pUij mnwvhu—pMnw 1170

 3. Awsw m: 5—AwT phr audk iesnwnI—pMnw 393

 4. sUhI m: 5—Gr Twkuru ndir n AwvY—pMnw 738

 5. BYrau m: 5 (kbIr)—jo pwQr kau khqy dyv—pMnw 1160

 6. Awsw kbIr jI—pwqI qorY mwilnI pwqI pwqI jIau—pMnw 479

 7. Awsw nwmdyv jI—AwnIly kuMB BrweIly aUdk—pMnw 485

 8. gONf nwmdyv jI—BYrau BUq sIqlw DwvY—pMnw 874

 9. gUjrI rivdws jI—dUDu q bCrY Qnhu ibtwirE—pMnw 525

10. DnwsrI iqRlocn jI—nwrwiex inMdis kwie BUlI gvwrI—pMnw 695

Bwv:

(1) swfI qy prmwqmw dI bVI hI nyVy dI sWJ hY [ aus ƒ Awpxy qoN dUr nwh smJo, auh sdw swfI swr lYNdw hY [ aus prmwqmw dw hI nwm ismrnw cwhIdw hY [ ieh ismrn hI mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ au~cw krdw hY [

cMdn kysr Awidk vrq ky iksy mUrqI dI pUjw krn dy QW prmwqmw dy nwm ƒ cMdn bxwE [ mUrqI dw pujwrI cMdn ƒ isl auqy GsWdw hY [ prmwqmw dy nwm cMdn ƒ sdw Awpxy mn dI isl auqy GsWdy rho [ Awpxw Awqmk jIvn au~cw bxwE [ iehI hY kysr dI sugMDI [

ijvyN bwhr dyv-mUrqIAW dy ieSnwn krweIdy hn, iqvyN jy koeI mnu`K Awpxy mn ƒ Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl nwl DoNdw rhy qW aus dy mn dI ivkwrW dI mYl Dup jWdI hY, aus dw jIvn-s&r ivkwrW qoN Awzwd ho jWdw hY [

(2) mUrqI dw pujwrI mnu`K swlgRwm dI pUjw krdw hY Aqy Awpxy gl ivc qulsI dI mwlw pWdw hY [ ies bwhrlI Dwrimk ikirAw ƒ hI auh izMdgI dw TIk rsqw smJdw rihMdw hY [ ies qrHW shjy shjy aus dw jIvn vKwvy vwlw jIvn bx jWdw hY [ ieh ieauN hI hY ijvyN koeI mnu`K k`cI kMD bxw ky aus auqy cUny Awidk dw plsqr krdw rhy, jW, klrwTI zmIn ƒ isMjdw rhy [

krnw hY Awqmk jIvn ƒ au~cw, qy, auh hovygw au~cqw dy somy prmwqmw ivc juiVAW [ qulsI dI mwlw kIh svwrygI? Awpxy jIvn ƒ au~cw krn dy jqn kro [

izmIdwr pYlI ƒ pwxI isMjx vwsqy KUh dI mwlH iqAwr krdw hY aus nwl itMfW bMnHdw hY qy iPr bld joA ky pwxI pYlI ƒ dyNdw hY [ ihrdy dI pYlI ƒ Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl nwl isMjxw hY, Awpxy mn ƒ bld bxwE [

au~gI hoeI pYlI ƒ gofx dI loV pYNdI hY, nhIN qW Gwh ndIx Awidk AslI &sl ƒ n`p lYxgy [ izmIdwr bVy ghu nwl ipAwr nwl bUitAW ƒ rMby dI mwr qoN bcWdw hY, qy, ndIx ƒ rMby nwl v`Fdw jWdw hY [ ihrdy-Kyq ivc au~g rhy kwmwidk ivkwrW ƒ iDAwn nwl jVHoN pu`tI c`lo, qy, Bly guxW ƒ ipAwr nwl Awpxy AMdr vDx-Pu`lx idau [

ies swry au~dm ivc sPlqw qdoN hI hovygI jy Bly guxW dy somy prmwqmw dy dr qy sdw Ardws krdy rhogy [

(3) nypwl dy d`Kx ivc vgdI ndI gMfkw ivcoN ipMf swlgRwm dy nyVy DwrIdwr qy gol Coty Coty p`Qr inkldy hn [ auhnW ƒ ivSƒ dI mUrqI mMinAw jw irhw hY [ aus ipMf dy nwm qy aus dw nwm BI swlgRwm r`iKAw igAw hY [

prmwqmw-dyv dI syvw-BgqI hI sRySt au~dm hY, AslI syvw-pUjw hY swlgRwm dI [ mUrqI dw pujwrI swlgRwm dI mUrqI ƒ svyry ieSnwn krWdw hY qy Bog lvWdw hY [ pr jlW QlW ivc hr QW v`sx vwlw hrI-swlgRwm A`Ty phr hI pwxIAW dw ieSnwn krn vwlw hY Aqy sB jIvW dy AMdr bYT ky sdw hI Bog lWdw rihMdw hY [ isr& mMdr ivc suxy jwx dy QW aus hrI-swlgRwm dI rzw dw GMtw swry jgq ivc hI suixAw jw irhw hY [

auh hrI-swlgRwm hryk srIr ivc v`s irhw hY, hryk dw ihrdw hI aus dw TwkrW vwlw f`bw hY [

(4) prmwqmw nwloN tu`tw hoieAw mnu`K Btkxw ivc pY ky kurwhy quirAw iPrdw hY [ mUrqI-pUjw kr ky pwxI hI irVkdw hY, ieh ivArQ imhnq kr ky Awqmk mOq shyVdw rihMdw hY [ prmwqmw qW hryk mnu`K dy ihrdy-Gr ivc v`sdw hY, pr Awqmk jIvn vloN KuMiJAw hoieAw mnu`K p`Qr dI mUrqI lY ky Awpxy gl ivc ltkweI iPrdw hY [ p`Qr dI byVI ndI qoN pwr nhIN lµGw skdI [ p`Qr dI mUrqI dI pUjw sMswr-smuMdr qoN pwr nhIN lµGw skdI [

ijhVw mnu`K gurU ƒ iml ky prmwqmw nwl fUMGI sWJ pWdw hY, aus ƒ auh isrjxhwr krqwr pwxI ivc DrqI ivc AwkwS ivc hr QW v`sdw id`sdw hY [

(5) kbIr jI dy BYrau rwg dy iek Sbd dy prQwie gurU Arjn swihb jI ny iek Sbd ilK ky kbIr jI dy SbdW dy sMgRih ivc hI drj kIqw hY [ aus ivc nwm BI kbIr jI dw hI id`qw hY [ isr& isrlyK “mhlw 5” qoN pqw imldw hY ik ieh Sbd gurU Arjn swihb dw hY [ aus Sbd ivc Awp ilKdy hn—prmwqmw sB jIvW ivc ivAwpk ho ky sB dy AMdr boldw hY sB ƒ ijMd dyx vwlw hY [ pr p`Qr inrijMd hY [ p`Qr dI mUrqI bxw ky aus ƒ prmwqmw dI mUrqI AwKxw Zlq rsqw hY [ aus mUrqI A`gy m`Qy tykxy ivArQ au~dm hY [ p`Qr dI mUrqI bol nhIN skdI, kuJ dy nhIN skdI [

prmwqmw hryk dy AMdr v`sdw hY [ p`Qr dI mUrqI ƒ prmwqmw smJx dy QW Awpxy AMdr-v`sdy prmwqmw nwl sB dy AMdr-v`sdy prmwqmw nwl ismrn dI rwhIN fUMGI sWJ bxwE [

(6) Pu`lW qy p`qrW dy twkry qy p`Qr Awidk dI mUrqI inrijMd hY [ inrijMd dI pUjw vwsqy aus dy A`gy sijMd Pu`l p`qr ilAw ky r`Kxy jIvn dw shI rsqw nhIN hY [

mUrqI GVn vwly ny p`Qr GV ky qy GVn vyly mUrqI dI CwqI auqy pYr r`K ky mUrqI iqAwr kIqI [ jy ieh mUrqI Asl dyvqw hY qW ies inrwdrI dy kwrn GVn vwly ƒ dMf dyNdI [

B`q, l`pI, pMjIrI Awidk ijhVy pdwrQ mUrqI dy A`gy Bytw r`KIdy hn auhnW ƒ mUrqI Kw nhIN skdI, aus dw pujwrI hI KWdw hY [

Asl jIaUNdw-jwgdw dyvqw prmwqmw Awp hY auh sB jIvW dy AMdr v`sdw hY [

not! kuJ s`jx A`j-klH ieh nvIN rIq clw rhy hn ik sRI gurU gRMQ swihb dI hzUrI ivc rotI dw Qwl ilAw ky r`Kdy hn qy Bog lvWdy hn [ kI ies qrHW sRI gurU gRMQ swihb ƒ mUrqI dw drjw dy ky inrwdrI nhIN kIqI jw rhI? pMQ ƒ sucyq rihx dI loV hY [

(7) mUrqI dw pujwrI pwxI dw GVw ilAw ky mUrqI ƒ ieSnwn krWdw hY [ pr soc ky vyKo [ pwxI ivc bqwlI l`K jUnW dy jIv v`sdy hn; auh hr vyly pwxI ƒ jUTw kr rhy hn [ iPr, auhnW jIvW ivc BI prmwqmw Awp v`sdw hY qy ies qrHW hr vyly hI ieSnwn kr irhw hY [ aus ƒ iksy v`Kry aucycy ieSnwn dI kIh loV?

pujwrI Pu`lW dI mwlw ilAw ky mUrqI dy A`gy Byt krdw hY, pr iehnW Pu`lW ƒ ­qW BOirAW ny pihlW hI jUTw kr id`qw huMdw hY [ iPr, auhnW BOirAW ivc v`sdw prmwqmw qW A`gy hI Pu`lW dI sugMDI lY irhw hY [ mUrqI A`gy ies aucycI Bytw dw kIh lwB?

pujwrI du`D dI KIr irMnH ky mUrqI dy A`gy pyS krdw hY Bog lvwx leI [ pr ijs du`D dI ieh KIr bxI, gW dw v`Cw aus ƒ pihlW hI cuMG ky jUTw kr cukw huMdw hY [ Bytw kIqI KIr BI jUTI [ auN\ prmwqmw qW aus v`Cy ivc bYTw pihlW hI du`D cuMG lYNdw hY, ies aucycI KIr dI aus ƒ kIh loV?

prmwqmw sB jIvW ivc ivAwpk ho ky swry pdwrQ Bog irhw hY; aus ƒ iksy aucycI Bytw dI loV nhIN [

(8) pUjw kr ky mnu`K vD qoN vD jo lwB K`t skdw hY auh ieh hY ik pujwrI Awpxy pUjX dw rUp bx jwey [ sMswr-smuMdr ivc ivkwrW dIAW AnykW lihrW pY rhIAW hn ijnHW ivc mnu`K dI jIvn-neIAw hr vyly foldI rihMdI hY [ ienHW ivkwrW qoN bcwxw iksy dyvI dyvqy dy v`s dI g`l nhIN [ mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ prmwqmw dw ismrn hI au~cw kr skdw hY ikauNik prmwqmw hI swry guxW dw ^zwnw hY [

(9) mUrqIAW dy pujwrI lok dyvI dyviqAW dIAW mUrqIAW ƒ Awpxy vloN su`cy jl Pu`l Aqy du`D Awidk dI Bytw nwl pRsMn krn dy jqn krdy hn, pr ieh cIzW mUrqI qk phuMcx qoN pihlW hI jUTIAW ho jWdIAW hn [

du`D ƒ QxW qoN hI v`Cy ny jUTw kr id`qw huMdw hY, Pu`l ƒ BOrw suMG ky jUTw kr jWdw hY, pwxI ƒ m`CI jUTw krdI rihMdI hY, cMdn dy bUty dy duAwly s`p cMbVy rihMdy hn [

pr prmwqmw Byt mMgdw hY su`cy mn dI su`cy qn dI [ gurU dI srn pY ky imilAw au~cw Awcrn hI pRBU-imlwp dy rsqy pWdw hY [ au~cw Awcrn imldw hY au~cqw dy somy prmwqmw dI Xwd qoN [

(10) mnu`K Awpxy jIvn-s&r ivc ijhVy BI cMgy jW mMdy krm krdw hY auhnW dy sMskwr aus dy mn ivc au~krdy jWdy hn [ iPr auh sMskwr AgWh mOkw imlx qy auho ijhy krm krn vl pRyrdy jWdy hn [ ies qrHW mnu`K Awpxy kIqy krmW dy gyV ivc PisAw rihMdw hY [

ijhVw mnu`K prmwqmw dy ismrn ivc l`gdw hY aus dy AMdr ieh sMskwr bxny SurU ho jWdy hn [ ijauN ijauN ieh sMskwr pRbl huMdy hn iqauN iqauN pihly kIqy krmW dy sMskwr kmzor ho ky imtdy jWdy hn [ Aw^r ies qrHW mnu`K krmW dy gyV ivcoN bc inkldw hY [

pr iksy v`fy qoN v`fy dyvI dyvqy dI pUjw ipCly kIqy krmW dy sMskwr imtw nhIN skdI [ purwxW dIAW swKIAW vl iDAwn mwr ky vyK lvo—(a) iSv jI dy m`Qy auqy v`sx vwly Aqy in`q gMgw ivc ieSnwn krn vwly cMdRmw dw klµk dUr nhIN hoieAw Ajy qk [ (A) sUrj dw rQvwhI Aqy gruV dw Brw Arux ipMglw hI hY hux qk [ (e) ijs iSv jI ƒ hornW dy pwp dUr kr skx vwlw mMinAw jw irhw hY jdoN aus ny bRhmw dw iek isr v`iFAw qW auh KoprI bRhm-h`iqAw dy pwp dy kwrn aus dy h`Q nwl hI cMbVI rhI [ (s) smuMdr ivcoN cOdW rqn inkly mMny jw rhy hn, swrIAW ndIAW dw nwQ mMinAw jw irhw hY [ pr pVH vyKo ttIhrI dy AMifAW dI swKI [ smuMdr Ajy qk Kwrw hY [ (h) hnUmwn ny sRI rwmcMdr jI dI isroN pry syvw kr ivKweI, pr aus ƒ auhnW qoN l`k dw k`Cw hI nsIb hoieAw [ pUrbly krmW dI Kyf nwh imt skI [

prmwqmw dw ismrn hI krmW dy gyV qoN bcWdw hY [

20. igRhsq-iqAwg

1. sUhI m: 1—jogu n iKMQw, jogu n fMfY—pMnw 730

2. rwmklI isD gosit m: 1—hwtI bwtI rhih inrwly—pMnw 938

3. pauVI m: 1 (mlwr kI vwr)—ieik vxKMif bYsih jwie—pMnw 1284

4. pauVI m: 4 (soriT kI vwr)—iqn kw KwDw pYDw mwieAw sBu pivqu hY—pMnw 648

5. BYrau m: 5—pRQmy CofI prweI inMdw—pMnw 1147

6. DnwsrI m: 9—kwhy ry bn Kojn jweI—pMnw 684

7. gauVI kbIr jI—ngn iPrq jO pweIAY jogu—pMnw 324

8. iblwvlu kbIr jI—igRhu qij bn KMf jweIAY—pMnw 855

9. gUjrI iqRlocn jI—AMqru mil, inrmlu nhI kInw—pMnw 525

Bwv:

(1) godVI pihn lYxw, fMfw h`Q ivc PV lYxw, ipMfy auqy suAwh ml lYxI, kMnW ivc muMdRW pw lYxIAW, qy isr munw lYxw—prmwqmw nwl imlwp dy ieh swDn nhIN hn [

GroN bwhr mVHIAW ivc mswxW ivc rihxw, smwDIAW lwxIAW, dys prdys ivc BONdy iPrnw, qIrQW qy ieSnwn krny—ieh hIly prmwqmw nwl mnu`K dw myl nhIN krw skdy [

prmwqmw nwl imlwp dw AiBAws ieauN krnw cwhIdw hY ik dunIAw dy kwr-ivhwr kridAW hI mnu`K ivkwrW vloN pry hitAw rhy [ ikrq-kwr BI kry qy prmwqmw dI Xwd ivc BI juVy [ jdoN mwieAw dy moh dI kwlK ivc rihMidAW hI mwieAw qoN inrlyp pRBU ivc juV skIey, qdoN pRBU-imlwp dI jwc Aw jWdI hY [

(2) jdoN A`cl-vtwly dy myly qy gurU nwnk dyv jI jogIAW ƒ jw ky imly qW jogIAW &^r nwl AwiKAw ik AsI dunIAw dy JMbyilAW qoN v`Kry jMgl ivc iksy ru`K-ibrK hyT gwjr-mUlI auqy guzwrw krdy hW, qIrQW auqy ieSnwn krdy hW [ ies qrHW swfy mn ƒ mwieAw dI mYl nhIN l`gdI [

gurU nwnk dyv jI ny AwiKAw ik igRhsq ƒ C`f ky jMglW ivc jw v`sxw mwieAw dy moh qoN bcx dw shI rsqw nhIN hY [ cwhIdw ieh hY ik dunIAw dI ikrq-kwr kridAW mnu`K DMiDAW ivc hI Zrk nwh ho jwey, prwey Gr vl Awpxy mn ƒ folx nwh dyvy [ pr ieh qdoN hI ho skdw hY jy mnu`K gurU dy d`sy hoey rsqy auqy qurdw hoieAw sdw prmwqmw dI Xwd ivc Awpxy mn ƒ joVI r`Ky [

(3) keI mnu`K AYsy hn ijhVy Gr C`f ky jMgl ivc jw itkdy hn Aqy mon DwrI r`Kdy hn [ keI mnu`K iksy qIrQ dy TMFy-Twr pwxI ivc Klo ky Awpxy srIr ƒ Twrdy hn [ keI Aijhy hn jo ipMfy auqy suAwh mlI r`Kdy hn, kdy srIr ƒ sw& nhIN krdy [ keI mnu`KW ny lµmIAW lµmIAW jtW isr auqy vDw leIAW huMdIAW hn [ keI mnu`K idn rwq nµgy qury iPrdy hn, qy, keI AYsy hn jo DUxIAW qpw ky sdw Awpxy srIr ƒ sykdy rihMdy hn [

prmwqmw dy dr qy auhI mnu`K prvwn hn ijhVy gurU dy d`sy rsqy auqy qur ky sdw prmwqmw dw nwm ismrdy hn [

(4) Gr C`f ky jMglIN nhIN jw v`sxw [ ijhVy mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auhnW dw mwieAw ƒ vrqxw, Kwxw pihnxw sB kuJ piv`qr hY [ auhnW dy Gr mMdr mhl Awidk sB piv`qr hn, ikauNk auhnW GrW ivc Aw ky is`K syvk A`iBAwgq suK lYNdy hn [ ijhVy mnu`K prmwqmw dI Xwd nhIN BulWdy, auhnW dy swry kMm-kwj piv`qr huMdy hn [

(5) Gr C`f ky &kIr bixAW iqAwgI nhIN bx skIdw [ Asl iqAwgI auh hY jo Gr ivc rihMdw hoieAw hI prmwqmw dw nwm ismrdw hY [ Aijhw koeI ivrlw hI huMdw hY [

Aijhw mnu`K ismrn dI brkiq nwl prweI inMdw dw iqAwg krdw hY, loB moh Awidk ivkwrW ƒ Awpxy nyVy nhIN Awaux dyNdw [ auh mnu`K haumY C`fdw hY, kwmwidk ivkwr aus auqy vwr nhIN kr skdy [ iksy dy cMgy mMdy slUk dI prvwh nwh kr ky auh sB nwl im`qrW vwlw slUk krdw hY [

(6) prmwqmw ƒ l`Bx vwsqy jMglW ivc jwx dI loV nhIN, auh hryk jIv dy AMdr v`sdw hY [ ijvyN Pu`l ivc sugMDI v`sdI hY ijvyN SISy ivc SISw vyKx vwly dw Aks v`sdw hY, iqvyN prmwqmw hryk jIv dy AMdr v`sdw hY, qy, rihMdw BI hY inrlyp [

pr vyKo mnu`K dy Bwg! vrKw ru`qy iksy QW bhuqw icr pwxI Kloqw rhy qW auQy DrqI auqy hry rMg dw jwlw bx jWdw hY, aus jwly dy kwrn DrqI ivc pwxI jIaUr nhIN skdw [ ijs mnu`K dI Akl auqy Btkxw dw jwlw Aw jMmy, aus ƒ ies g`l dw Asr hI nhIN huMdw ik prmwqmw aus dy Awpxy AMdr v`s irhw hY [ auh Awpxw Awqmk jIvn prKx vwly pwsy prqdw hI nhIN [ Awpxy Awp ƒ priKAW hI ieh smJ pYxI hoeI ik prmwqmw swfy hryk dy AMdr hY, aus ƒ l`Bx vwsqy jMglW ivc jwx dI loV nhIN [

(7) nµgy rih ky jMglW ivc BOxw, isr munw ky &kIr bx jwxw, bwl-jqI itky rihxw—ieho ijhw koeI BI swDn mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ au~cw nhIN krdw, mnu`K ƒ sMswr-smuMdr dIAW ivkwr lihrW ivcoN fu`bxoN bcw nhIN skdw [ isr& prmwqmw dw nwm hI byVw pwr krdw hY [

(8) hryk cMgy mMdy kIqy krm dy sMswkr mnu`K dy mn ivc nwlo nwl au~krdy jWdy hn [ ies qrHW AnykW iksmW dy csky mnu`K pwsoN C`fy nhIN jw skdy [ ipAw iehnW ƒ roky mnu`K, pr mn muV muV iviSAW dIAW vwSnW ƒ jw cMbVdw hY [ Gr C`f ky jMglIN vwsw krn nwl BI koeI &rk nhIN pYNdw, ikauNik ivkwrW dy sMskwr qW mnu`K dy AMdr itky rihMdy hn [

juAwnI dI aumr lµG jWdI hY, buFypw Aw jWdw hY; pr mn iPr BI mMdIAW vwSnW dw hI iSkwr hoieAw rihMdw hY, qy, ies qrHW mnu`K Awpxy kImqI jnm ƒ ivArQ gvw lYNdw hY [

prmwqmw dy dr qy pY ky aus dI Xwd ivc juiVAW hI iehnW ivkwrW qoN ^lwsI huMdI hY [

(9) inrw &kIrI ByK DwirAW prmwqmw nwl imlwp nhIN ho skdw [

mnu`K Awpxy srIr auqy swDUAW vwlw bwxw pw lYNdw hY, pr jy aus ny Awpxy mn ƒ kdy nhIN priKAw qW sMinAws Dwrn dw koeI Awqmk lwB nhIN ho skdw [

Gr Gr qoN mMg ky tu`kr Kw lYxw, godVI pihx lYxI, muMdRw pw lYxIAW, mswxW dI DrqI dI suAwh ipMfy qy ml lYxI—jy mnu`K gurU dy d`sy rsqy auqy nhIN qurdw, Awqmk jIvn nhIN jIaUNdw, qW ieh swrw au~dm ivArQ hY [

igxy-imQy jp krny, qp swDny—jy mn dIAW vwsnW nhIN mu`kIAW qW vwsnw-rihq prmwqmw nwl imlwp nhIN ho skdw [

h`Q ivc K`pr PV lYx dw koeI Awqmk lwB nhIN, ATwhT qIrQW auqy ieSnwn dw BI lwB nhIN [ ieh swry au~dm ieauN hI hn ijvyN BrIAW ivc AMn dy dwxy qW nwh hox pr mnu`K gwh pweI r`Ky [

prmwqmw dw nwm ismro nwm [ iehI hY ivkwrW qoN bcwx vwlw [

21. Drm-pKMf, ivKwvw

 1. slok m: 1 (Awsw dI vwr)—piV pusqk sMiDAw bwdM—pMnw 470

 2. slok m: 1 (vwr Awsw)—mwxs Kwxy krih invwj—pMnw 471

 3. DnwsrI m: 1—kwlu nwhI jogu nwhI—pMnw 662

 4. sUhI m: 1—aujlu kYhw iclkxw, Goitm kwlVI msu—pMnw 729

 5. Awsw m: 3—inriq kry bhu vwjy vjwey—pMnw 364

 6. slok m: 3 (vwr vfhMs)—ByKI Agin n buJeI—pMnw 588

 7. slok m: 3 (PrId jI)—hMsw dyiK qrMidAw—pMnw 1384

 8. Awsw m: 4—gurmuiK hir hir vyil vDweI—pMnw 367

 9. rwmklI m: 4—jy vfBwg hovih vfBwgI—pMnw 880

10. slok m: 4 (vwr kwnVw)—hir kIriq auqmu nwmu hY—pMnw 1314

11. gauVI m: 5—jIA ry El@w nwm kw—pMnw 211

12. gauVI suKmnI m: 5—mn kwmnw qIrQ dyh CutY—pMnw 265

13. gauVI suKmnI m: 5—krqUiq psU kI mwns jwiq—pMnw 267

14. Awsw m: 5—bwhru Doie, AMqru mnu mYlw—pMnw 381

15. slok m: 5 (vwr rwmklI)—AMdrhu AMn@w bwhrhu AMn@w—pMnw 960

16. slok m: 5 (vwr rwmklI)—pMifqu AwKwey bhuqI rwhI—pMnw 960

17. BYrau m: 5—vrq n rhau n mh rmdwnw—pMnw 1136

18. swrg m: 5—Avir siB BUly BRmq n jwinAw—pMnw 1205

19. svXy sRI muKbwk´ m: 5—audmu kir lwgy bhu BwqI—pMnw 1389

20. Awsw kbIr jI—gj swFY qY qY DoqIAw—pMnw 476

21. Awsw kbIr jI—hm Gir sUqu qnih inq qwnw—pMnw 482

22. Awsw kbIr jI—AMqir mYlu jy qIrQ nwvY—pMnw 484

23. soriT kbIr jI—ihRdY kptu muK igAwnI—pMnw 656

24. Awsw nwmdyE jI—swpu kuMc CofY, ibKu nhI CwfY—pMnw 485

25. slok PrId jI—qqI qoie n plvY—pMnw 1381

Bwv:

(1) Drm-pusqkW pVH ky hornW nwl crcw CyVdy rihxw, mUrqI dI pUjw qy ivKwvy dI smwDI, gl ivc mwlw qy m`Qy auqy iqlk—prmwqmw dI is&iq-swlwh dy twkry qy swry krm Poky hn [

(2) irSvqW KwxIAW, pr pVHnIAW inmwzW; ZrIbW auqy zulm kmweI jwxy, pr gl ivc jnyaU;—ieh inmwzW qy ieh jnyaU Awqmk jIvn dw kuJ BI nhIN svwrdy [ Aijhy v`FI-Kwxy jnyaU-DwrIAW dy GrIN srwD Awidk dw Bojn Kw ky sgoN bRwmx BI Awpxw jIvn mlIn kr lYNdy hn [

(3) ieh mnu`Kw jnm dw smw ies vwsqy nhIN hY ik lokW ivc DrmI AKvwx dI ^wqr qy lokW ƒ T`gx dI ^wqr A`KW mIt ky n`k ƒ PV ky smwDI dI Skl ivc bYTo, qy srDwlUAW ƒ AwKdy rho ik swƒ ies qrHW iqMny hI lok id`s rhy hn [ iehnW FbW nwl prmwqmw dw myl nhIN huMdw, nwh hI au~cy Awcrn dw qrIkw hY [

(4) kYNh dw BWfw vyKx ƒ sw& qy ilSkvW huMdw hY, pr ies nwl h`Q GswE h`Q kwlw ho jwiegw [ bwhrlI ilSk iks ArQ, jy AMdr kwlw hY?

cOhW pwisAW qoN ic`qry hoey p`ky sohxy GrW dw kIh lwB jy auhnW ivc koeI v`sdw nwh hovy?

ic`ty KMBW vwly bguly qIrQW auqy v`sdy hox [ qW BI kIh hoieAw? KwxIAW qW auhnW f`fIAW qy m`CIAW hI hn [

au~cy lµmy isMbl dy Pl qoiqAW dy iks Bw? auhnW dy AMdr qW rUM hI huMdw hY [

phwVI rsqy vWg jIvn-pMD bVw AOKw hY [ lok-ivKwvy qy clwkIAW mdd nhIN krdIAW [

(5) jyT-hwV dI ruqy pMjwb ivc bVIAW iBAwnk hnyrIAW AwauNdIAW hn [ Awm qOr qy hnyrI Swm vyly dy krIb AwauNdI hY [ pyNfU GrW ivc im`tI dy dIvy, rUM dIAW v`tIAW, qy srhoN dw qyl [ bUhy bMd kr ky lok cwnx leI dIvy jgWdy hn [ pr jy rqw BI bUhw KulH jwey, hnyrI dw ieko hI bu`lw, qy dIvw gu`l [

ijs mnu`KI ihrdy ivc loB dI hnyrI hr vyly Ju`l rhI hovy, auQy h`k by-h`k prKx leI igAwn dw dIvw ikvyN bly?

(6) s`p bVw zhrIlw jwnvr hY, mnu`K ƒ ies qoN hr vyly ^qrw huMdw hY [ vrKw-ru`qy ieh Ku`fW ivcoN inkldy hn [ DrqI dy hzwrW mnu`K swl dy swl s`p dy fMg nwl sdw dI nINdry sON jWdy hn [ mnu`K BI Awpxy ies vYrI ƒ ijQy vyKdw hY jwnoN mwrn dw jqn krdw hY [

pr jy koeI AM\wx mnu`K s`p ƒ mwrn dy QW aus dI Ku`f ƒ bMd kr dyvy, qW ies qrHW vYrI vloN ^qrw mu`k nhIN skdw [ iesy qrHW ivgVy mn ƒ soDx dy QW srIr ƒ Dwrimk pihrwvy pihnwieAW koeI lwB nhIN huMdw [

(7) hMs mwnsrovr dy fUMGy pwxIAW ivc qwrIAW lwauNdy hn [ hMsW dI ^urwk moqI [ pwxI qy du`D ƒ vK vK kr skx dI kudrqI SkqI auhnW dI cuMJ ƒ [ bglw ivcwrw Coty pwxIAW ivc Klox vwlw [ ipAw Klovy iek tMg-Bwr, pr aus dI ^urwk m`CIAW [ hMsW dI rIsy jy ikqy bglw BI fUMGy pwxI ivc qrn dw jqn kry, qW fu`bygw hI [

pKMfI ByKI s`cy AwiSkW dI brwbrI nhIN kr skdy [

(8) hwQI jdoN iksy ndI nwly qy pwxI pIx jWdw hY qW AwpxI suMf nwl pwxI auCwl auCwl ky bVy Awnµd nwl nHwauNdw BI hY [ ikqnw ikqnw smw ies mOj ivc guzwr dyNdw hY [

pr ndI ivcoN bwhr inkl ky suMf nwl G`tw im`tI iek`Tw kr ky Awpxy ipMfy auqy pweI jWdw hY [ aus dw swrw ieSnwn im`tI ivc iml jWdw hY [

pRBU dw ismrn mnu`K dy mn vwsqy jl hY, pr kIqy Dwrimk krmW dI haumY ic`kV hY jo mn ƒ gMdw krdI jWdI hY [

(9) bgulw mwnsr qy jw bYTy, auQy BI f`fIAW m`CIAW dI Bwl krygw [ kW sdw krMg jW ivSty qy rIJygw [

hir jnW dI sMgq AMimRq dw srovr hY [ suAwrQI bMidAW ƒ Ajyhy pivqR AsQwn qoN BI kuJ pRwpq nhIN huMdw [ sqsMg ivc bYT ky BI auhnW dI suriq suAwrQ qy ivkwrW vl hI rihMdI hY [

(10) hwQI ƒ ikqnw hI ml ky ieSnwn krwvo, auh muV ic`kV qy im`tI G`tw Awpxy auqy pw lYNdw hY [ prmwqmw dI Xwd ƒ C`f ky Awpxy vloN ikqny hI puMn-krm krI jwau, mn ƒ haumY dI mYl hor vDIk l`gdI jwiegI [

(11) dirAw-kMFy v`sdy ipMfW dy muMfy fMgr cwrn drIAw dy byly ivc jWdy hn [ fMgr byly ivc crdy hn [ muMfy drIAw kMFy Kyfdy rihMdy hn [ keI vwrI ryq ivc Awpxy pYr r`K ky ryq ƒ n`p ky ryq dy Gr BI bxwauNdy hn [ pr ryq dy Gr auDr bxdy hn, auDr FihMdy jWdy hn [ jy drIAw dy pwxI dI C`l Aw jwey, qW auhnW GrW dw ikqy nwm-inSwn nhIN rih jWdw [

Awpxy vf`px dI ^wqr kIqy hoey dwn-puMn Awidk dy kMmW qoN ieh Aws nhIN hoxI cwhIdI ik ies dwn-puMn nwl mn ivc dieAw Gr kr leygI [ haumY dI C`l nwlo nwl hI mn ivcoN dieAw Awidk SuB guxW dw s&wieAw krdI jWdI hY [

(12) ieSnwn dy bwhrly swDn mn dI ivkwrW dI mYl dUr nhIN kr skdy [

(13) hlkwieAw ku`qw hr iksy ƒ k`tdw iPrdw hY, qy ies qrHW hornW ƒ BI hlkwieAw krdw jWdw hY [ hlky ku`qy dy mUMh dI J`g BI ieqnI ^qrnwk huMdI hY ik ijs ƒ l`g jwey, aus auqy hlk dw Asr ho jWdw hY [

mwieAw dw loB mnu`K dy mn vwsqy hlk smwn hY [ loB-v`s mnu`K h`k-ib-h`k dI prvwh nhIN krdw [ loBI dw sMg BI mwVw [ hornW dy AMdr BI loB-hlk pYdw krdw hY [

ijs mnu`K dy mn ivc loB-hlk hovy, aus dy bwhrly Dwrimk ByK iksy kMm nhIN [

(14) mnu`K-jwqI dy vYrI s`p dI inrI Ku`f bMd kIiqAW s`p dw ^qrw tl nhIN jWdw [ ivgiVAw mn s`p-smwn hY [ srIrk ieSnwn mn dI mYl dUr nhIN kr skdy [

(15) hMsW dI ^urwk hY moqI, qy bgilAW dI f`fIAW m`CIAW [ hMsW ivc kdy inry bYTx nwl bgly hMs nhIN bx jWdy, auh sdw f`f-m`CI KWdy hI rihxgy [ suAwrQI qy mwieAw-vyiVHAw mnu`K ipAw A`KW mIt mIt ky Bjn gwvy, mwieAw dw j`Pw itikAw hI rhygw [ mn ƒ ivkwrW vloN rokx dI loV hY [

(16) swbq moT irMnHxy Dro [ moT qW gl jwxgy, pr korVU p`Qr hI rihxgy [ vyKx ƒ auh BI moT hI hn, pr auhnW auqy aubldy pwxI dw Asr nhIN huMdw [ ijs mnu`K dw mn AMdroN moh nwl korV moT bixAw ipAw hY, aus dy bwhrly Drm krm ivArQ jWdy hn [

(17) ihMdU hovy cwhy muslmwn, bwhrlw ByK mu`l nhIN pWdw [ iek prmwqmw dw ipAwr hI prvwn hY [

(18) pYlI ivc in`q hl vwhI jwvo, jd qk bIj nhIN bIjogy, &sl dI kdy Aws nhIN ho skdI [ du`D irVikAW qW m`Kx inkl skygw, pr pwxI ƒ irVko, swrI aumr irVkI jwvo. m`Kx nhIN inkl skdw [

guxW dw somw hY prmwqmw [ jd qk mnu`K ies somy qoN ivCuiVAw hoieAw hY, by-S`k hor hor puMn krm krI jwey, AslI au~cw Awqmk jIvn nhIN iml skdw [

(19) khxw bVw sohxw bwrIk jwlw qxdw hY [ AnykW m`KIAW qy m`Cr hr roz aus dy jwly ivc Psdy hn [ khxw auhnW dy lhU auqy pldw rihMdw hY [ pr Aw^r auhI jwlw aus dI AwpxI mOq dw kwrx bxdw hY [ aus dy Awpxy hI b`cy aus ƒ aus jwly ivc Gyr lYNdy hn, qy aus dw lhU pI jWdy hn [

pKMfI mnu`K Awpxy duAwly Dwrimk ivKwvy dw jwlw qxI r`Kdw hY [ ^uS huMdw rihMdw hY AnykW SrDwlUAW ƒ T`g T`g ky [ pr ieh jwlw shjy shjy aus ƒ Awqmk mOqy mwr dyNdw hY [

(20) bwhroN sMqW vwlw bwxw hovy, cONky dI bVI su`c BI r`KI hovy, pr jy mn ivc Kot hY, qW auh sMq nhIN, Bwrw T`g hY [

(21) gweIAW dy rwKy gvwly dw ieh &rz huMdw hY ik ij`Qy auh hr roz auhnW ƒ jUh ivc cwrdw iPrdw hY auQy auhnW ƒ hr iksm dy ^qry qoN bcweI r`Kx leI BI swvDwn rhy, vrKw ru`qy ndIAW dy hVHW ivcoN shI slwmiq GrIN ApVwaux dI BI izMmyvwrI smJy [

jnqw Awpxy Dwrimk nyqwvW dI syvw Awidk kr ky auhnW qoN ieh Aws BI r`KdI hY ik auh jnqw ƒ sdw shI jIvn-AgvweI dyx [ inrI AwpxI pUjw-pRiqSTw dw i^Awl r`Kx vwlw mnu`K AwgU AKvwaux dw h`kdwr nhIN huMdw [

(22) f`fU sdw pwxI ivc rihMdy hn [ pr ieh in`q-ieSnwnI f`fU mukq nhIN ho jWdy [ inry srIrk ieSnwn mnu`K dy mn dI mYl dUr nhIN kr skdy [ mlIn-miq iksy pivqR DrqI qy sdw itky rihx nwl hI mhwqmw AKvwaux dw h`kdwr nhIN ho jWdw [

(23) quMmI dI kuiV`qx ATwhT qIrQW qy ieSnwn krwieAW BI nhIN jWdI [

jy idl ivc T`gI hY, qW mUMhoN igAwn dIAW g`lW krnIAW inrw pwxI irVkxw hY [

(24) isAwl dI ru`q lµG jwx qy s`p AwpxI kuMj auqwr dyNdw hY, pr ies qrHW aus dw zihr dUr nhIN ho jWdw [ bglw pwxI ivc iek tMg Bwr Kloqw rihMdw hY, pr aus dI q`k sdw m`CI vl rihMdI hY [

mnu`K Awpxy mn ƒ su`D krn dw jqn nwh kry, qy inrIAW smwDIAW hI lWdw rhy; auh smwDIAW ivArQ hn [

(25) pwxI bnspqI dI ijMd jwn hY [ AOV dy mwry &sl vrKw nwl muV hry Bry ho jWdy hn [ pr vrKw-ruqy invwx pYlIAW dy jyhVy &sl pwxI ivc kuJ idn fu`by rihMdy hn, auh Ajyhy sVdy hn ik BwvyN ikqnI vwrI auhnW ƒ pwxI idau, auh nhIN plrdy [

jyhVy bMdy in`q Drm-AsQwnW ivc BI itky rihMdy hn, qy ivkwrW dw BI iSkwr bxy rihMdy hn, auhnW dy AMdr au~cw Awqmk jIvn bxnw AsMBv ho jWdw hY [ ijs cwau qy auqSwh nwl auh pihlW pihl Drm-AsQwn ivc Awey sn, auh auqSwh sdw leI mu`k jWdw hY [

22. cuMc-igAwnqw

1. slok m: 1 (Awsw dI vwr)—piV piV gfI ldIAih—pMnw 467

2. slok m: 1 (sUhI kI vwr)—dIvw blY AMDyrw jwie—pMnw 791

3. slok m: 1 (vwr mlwr)—hrxW bwjW qY iskdwrW—pMnw 1288

4. slok m: 3 (vwr soriT)—pVxw guVxw sMswr kI kwr hY—pMnw 650

5. slok m: 5 (gUjrI kI vwr)—kVCIAw iPrMin@—pMnw 521

6. BYrau m: 5—inkit buJY so burw ikau krY—pMnw 1138

7. tofI nwmdyv jI—koeI bolY inrvw—pMnw 718

Bwv:

(1) jy ieqnIAW pusqkW pVH leIey ijnHW nwl keI g`fIAW Br leIAW jw skx ijnHW dy FyrW dy Fyr lgwey jw skx, jy ieqnIAW pusqkW pVH leIey ijnHW nwl iek byVI BrI jw sky; jy pVH pVH ky izMdgI dy swlW dy swl guzwr ley jwx, swrI aumr guzwr id`qI jwey, qW BI prmwqmw dI hzUrI ivc ies ivcoN kuJ BI prvwn nhIN huMdw [

mwiek Dn vWg iv`idAw-Dn vI haumY hI vDweygw [

(2) vyd Awidk Drm-pusqkW dy inry pwT qW dunIAwvI ivhwr hI smJo [ ivdvwn lok iehnW ƒ pVH pVH ky iehnW dy isr& ArQ hI ivcwrdy hn [ jd qk miq nhIN bdldI, inry pwT qy ArQ-ivcwr Awqmk jIvn dw kuJ BI nhIN svwrdy [

ijvyN jdoN dIvw jgdw hY qW hnyrw dUr ho jWdw hY, iesy qrHW vyd Awidk Drm pusqkW dI bwxI Anuswr FlI hoeI miq pwpW dw nws krdI hY [

auh mnu`K hI pwpW dy hnyry qoN pwr lµGdw hY ijs ny AwpxI miq gurU dy hvwly kr id`qI hY [

(3) lok hrxW qy bwjW ƒ pwl ky igJw ky auhnW dI rwhIN hor hrxW qy pMCIAW ƒ PVdy hn [ iv`idAw pVH ky mnu`K kcihrIAW Awidk dy d&qrW ivc nOkrI krdy hn, qy, lokW pwsoN r`j ky irSvqW lYNdy hn [

ieh kwhdI hY iv`idAw? ieh qW PwhI hY PwhI [ hrx pVH ky (ig`J ky) Awpxy jwiq-BrwvW ƒ mnu`K dI PwhI ivc ilAw PsWdy hn, bwj hor pMCIAW dI mOq dw kwrn bxdy hn [ pVHy hoey cusq-clwk mnu`K BI Awpxy BrwvW vwsqy PwhIAW A`fdy hn [

aus ƒ Asl iv`idAw nwh AwKo ijs dI mdd nwl mnu`K mnu`KW dw lhU pIx ivc cusq ho jwx [

(4) pusqkW pVHnIAW qy auhnW ƒ ivcwrnw hor kwr-ivhwrW vWg iek ivhwr hI hY [ mnu`K dI Akl ies nwl qyz ho jWdI hY [ pr jy ies iv`idAw dw mnu`K dy jIvn auqy koeI Asr nhIN pYNdw, jy mnu`K dy AMdr mwieAw dI iqRSnw qy ivkwr itky hI rihMdy hn, qW iv`idAw dy AhMkwr Aqy mwieAw dy moh ivc mnu`K AMqr Awqmy ^uAwr hI huMdw rihMdw hY [

aus mnu`K ƒ hI piVHAw hoieAw qy isAwxw jwxo jo gurU dy Sbd dI rwhIN Awpxy mn ƒ Kojdw hY, qy, iqRSnw qoN bcx leI rsqw l`B lYNdw hY, Awqmk Afolqw ivc itk ky prmwqmw dy guxW ivc suriq joVnI is`Kdw hY [

(5) dwl BwjI dy BWfy ivc kVCI PyrIdI hY, pr aus kVCI ƒ aus BwjI dw aus dwl dw koeI suAwd nhIN AwauNdw [

Dwrimk pusqkW pVH ky inrIAW g`lW krn vwly mUMh kVCIAW vWg hI hn [ sohxy mUMh auh hn ijhVy prmwqmw dy ipAwr dy suAwd ivc rMgy jWdy hn [

(6) hr koeI AwKdw hY ik prmwqmw sB dy nyVy hY sB dy AMdr hY [ pr ies cuMc-igAwnqw dw kIh lwB, jy AmlI jIvn ies kQnI dy Anuswr nhIN hY?

ijhVw mnu`K dUijAW dw nukswn krdw hY, ijhVw mnu`K prwieAw Dn curwx dy jqn krdw rihMdw hY, ijhVw mnu`K kwr-ivhwr ivc sdw JUT boldw hY, aus dw zbwnI zbwnI ieh AwKx dw kIh lwB ik prmwqmw hryk dy AMdr v`sdw hY?

iv`idAw auh jo mnu`K dy Awqmk jIvn dy kvwV KolH dyvy, jo mnu`K dw rozwnw jIvn sohxw bxw dyvy [

(7) koeI mnu`K AwKdw hY prmwqmw Aswfy nyVy v`sdw hY koeI AwKdw hY ik swQoN iksy dUr QW qy hY [ pr inrw bhs nwl inrnw kr lYxw ieauN hI AsMBv hY ijvyN pwxI ivc rihx vwlI m`CI KjUr auqy cVHn dw jqn kry [ prmwqmw nyVy hY ik dUr, ies bwry AwpxI iv`idAw dw ivKwvw krn leI bhs iek ivArQ jqn hY [

iv`idAw dy bl nwl prmwqmw dI hsqI bwry bihs krnI ivArQ au~dm hY [ aus dI BgqI krnw hI izMdgI dw shI rsqw hY [

23. mn

 1. mwrU m: 1—sUr sru sois lY—pMnw 991

 2. slok m: 1 (swrg kI vwr)—n BIjY rwgI nwdI byid—pMnw 1237

 3. pauVI m: 3—jo jn lUJih mnY isau—pMnw 1088

 4. slok m: 3 (vwr mwrU)—mwrU mwrx jo gey—pMnw 1089

 5. sUhI CMq m: 4—vis Awixhu vy jn iesu mn kau—pMnw 776

 6. pauVI m: 4 (vwr swrg)—hir kw nwmu inDwnu hY—pMnw 1239

 7. iblwvlu m: 5—kvnu kvnu nhI pqirAw—pMnw 815

 8. BYrau kbIr jI—ikau lIjY gFu bMkw BweI—pMnw 1161

 9. mwrU jYdyv jI—cMd sq ByidAw—pMnw 1106

10. slok m: 3 (gUjrI kI vwr)—mnu kuMcru, pIlku gurU—pMnw 576

Bwv:

(1) mnu`K ijhVy BI cMgy mMdy krm krdw hY auhnW dy sMskwr aus dy AMdr iek`Ty huMdy rihMdy hn [ auhnW sMskwrW dw pRyirAw hoieAw mnu`K dw mn hr vyly Btkxw ivc ipAw rihMdw hY, iksy vyly nhIN itkdw [

pRwxwXwm ies cMcl mn ƒ Btkxw ivc pYx qoN htw nhIN skdw [ l`K pRwxwXwm ipAw kry, AMdrly sMskwr AMdr itky hI rihxgy [ jy prmwqmw nwl ie`k-rUp hoxw hY qW ieh zrUrI hY ik mnu`K dw Awqmk jIvn au~cw ho ky prmwqmw dy jIvn vrgw au~cw bx jwey [ qy, ieh qdoN hI ho skygw jy mnu`K prmwqmw dI Xwd ƒ sdw hr vyly mn ivc vsweI r`Ky [

jd qk mn ivc ipCly kIqy krmW dy sMskwr mOjUd hn qd qk mn cMcl hY, mnu`K ƒ Btkxw ivc pweI hI r`Kygw [

(2) koeI mnu`K rwg ivc sohxIAW surW nwl Bjn gWdw hY, koeI mnu`K smwDIAW lWdw hY, koeI mnu`K sdw sogI suBwau bxweI r`Kdw hY, koeI ngn swD bx ky qIrQW qy ieSnwn krdw iPrdw hY, koeI mnu`K AnykW dwn-puMn krdw hY, koeI mnu`K mon Dwr ky bYTw rihMdw hY, koeI mnu`K rx-BUmI ivc sUrimAW vWg mOq dw twkrw krdw hY—vyKx ƒ [ ieh swry krm BwvyN Dwrimk pey jwpx, pr prmwqmw hryk mnu`K dy AMdr v`sdw ieh vyKdw hY ik ies dy mn dI ikho ijhI AvsQw hY [ jy mn bwhr Btkdw iPrdw hY, qW prmwqmw dy crnW ivc imlwp iks dw hovy?

qy, mn ny qdoN hI Btkx qoN htxw hY jdoN mnu`K ies ƒ prmwqmw dI Xwd ivc joVdw hY [

(3) sUrmy auh nhIN jo rx-BUmI ivc vYrIAW nwl lVdy hn [ sUrmy auh hn ijhVy Awpxy mn nwl lVweI krdy rihMdy hn, auhI mnu`K jgq ivc Awdr-mwx hwsl krdy hn [ ijhVy mnu`K sdw Awpxy mn dI Koj-pVqwl krdy rihMdy hn, auh prmwqmw nwl imly rihMdy hn [ igAwnvwn bMidAW dI vifAweI hI iesy g`l ivc hY ik auh mwieAw dy ip`Cy Btkx dy QW sdw AMdr vl prqy rihMdy hn [

ijnHW ny gurU dI imhr nwl Awpxy mn ƒ ij`q ilAw, auhnW ny jgq ƒ ij`q ilAw [

(4) ijhVw mnu`K ieh i^Awl krdw hY ik mn ƒ v`s ivc ilAwaux leI igRhsq C`f ky jMgl ivc jwxw zrUrI hY auh kurwhy pY jWdw hY [ ies mn ƒ cMclqw vloN htwx dw ieko hI qrIkw hY, auh ieh hY ik ies mn ƒ gurU dy Sbd dI ivcwr ivc joiVAw jwey [ gurU dI shwieqw nwl AMdr vl priqAW mn v`s ivc Aw jWdw hY [

(5) Awpxy ies mn ƒ sdw Awpxy v`s ivc r`Kxw cwhIdw hY [ mnu`K dw ieh mn sdw iSkwrI pMCI bwSy vWg Btkdw rihMdw hY [ sdw AwsW hI AwsW bxWidAW mnu`K dI swrI izMdgI du`K ivc hI bIqdI hY [

ijs mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY auh prmwqmw dw nwm jpx l`g pYNdw hY, qy, nwm jpidAW aus dy mn ivc au~TI hir-nwm ismrn dI Aws pUrI ho jWdI hY [ sdw prmwqmw dy dr qy Ardws krdy rihxw cwhIdw hY ik hy pRBU! mYƒ Awpxw nwm jpx dI sUJ b^S [

(6) prmwqmw dw nwm hI suKW dw ^zwnw hY [ ijhVw mnu`K nwm jpdw hY auh prmwqmw dI hzUrI ivc BI ieQoN ie`zq nwl hI jWdw hY [

ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY prmwqmw dw nwm aus dy ihrdy ivc Aw v`sdw hY [ ies nwm dI brkiq nwl mn kwbU ivc AwieAw rihMdw hY, nhIN qW auN\ ieh sdw Btkdw hI rihMdw hY [

pr hY ieh sdw dwiq hI [ ijs auqy prmwqmw Awp imhr krdw hY ausy ƒ hI nwm dI dwiq imldI hY qy ausy dy mn dI Btkxw mu`kdI hY [

(7) Koqy ƒ ieh Awm vwdI hY ik jy aus dw dwA l`gy qW dul`qIAW bhuq mwrdw hY, qwhIeyN l&z ^r-msqI dI Awm vrqoN hY [ Bwv, ^r vwlI msqI, Koqy vwlI msqI [ Koqy dI ies msqI ƒ kwbU ivc r`Kx vwsqy hI GuimAwr Koqy dI ipCwVI qdoN hI KolHdw hY jdoN aus ƒ pihlW l`d lYNdw hY [

mnu`K dw mn BI ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dy kwrn bhuq cMcl hY, ies ƒ ^r msqI krn dw mOkw nhIN id`qw jwxw cwhIdw [ ijhVw BI mnu`K Awpxy mn auqy ieqbwr krdw hY mn dI AgvweI ivc qurdw hY auh sdw mwieAw ivc PisAw rihMdw hY [

bVy bVy jpI qpI qy sMjmI BI mn dy Fhy cVH ky AwpxI swrI kIqI kmweI dy isr pwxI pw lYNdy hn, kwmwidk pMjy lutyry auhnW ƒ jIvn-s&r dy Zlq rsqy pw dyNdy hn [

auhI mnu`K Awpxy mn auqy kwbU pWdy hn ijnHW ƒ prmwqmw Awpxy nwm dI dwiq b^Sdw hY [

(8) purwxy simAW ivc rwjy mhwrwjy Awpxy rwj dI ih&wzq vwsqy iklHy bxvwieAw krdy sn [ iklHy dy duAwly au~cIAW au~cIAW &sIlW qy &sIlW dy bwhr-vwr fUMGIAW KweIAW huMdIAW sn jo sdw pwxI nwl BrIAW rihMdIAW sn [ iklHy dw bVw v`fw Pwtk huMdw sI ijs dy swhmxy pihrydwr qy drbwn sdw KVy rihMdy sn [ jdoN koeI rwjw Awpxy qoN v`fy iksy guAWFI rwjy qoN AwkI huMdw sI qW AwpxI swrI &OjI qwkq iklHy ivc iek`TI kr lYNdw sI [ bwhroN Awey rwjy ƒ aus AwkI iklHy dy sr krn vwsqy keI mhIny iklHy dy duAwly Gyrw pwxw pYNdw sI [

mnu`K srIr iklHw hY [ mnu`K ies iklHy dw rwjw hY, Awqmk jIvn dy mwlk prmwqmw vloN ieh mn-rwjw AwkI ho bYTdw hY [ ies iklHy dy duAwly myr-qyr dI BwrI &sIl hY, iqRguxI mwieAw dw pRBwv ies iklHy dy &sIl dy duAwly bVI fUMGI KweI hY [ kwm kRoD Awidk ies iklHy dI rwKI krn vwly hn [ kmzor ijMd srIr-iklHy ivc AwkI ho ky bYTy mn rwjy ƒ ij`q nhIN skdI [

prmwqmw dI imhr nwl ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky swD sMgiq dw Awsrw lYNdw hY aus dy AMdr pRBU-crnW vwsqy pRym pYdw huMdw hY aus dI suriq pRBU-crnW ivc juVdI hY aus ƒ shI jIvn dI jwc Aw jWdI hY [ ieh, mwno, auh qop dw golw clWdw hY [ syvw sMqoK Awidk dy hiQAwr vrq ky auh mnu`K srIr-iklHy ivc AwkI hoey mn ƒ Awpxy v`s ivc kr lYNdw hY [

(9) GrW ivc vyKo CotI aumr dy b`icAW ƒ [ swl swl do do swlW dy b`cy BI Awpxy iKfOixAW qoN Gul Gul mrdy hn [ Gr ivc koeI Eprw nvW bwl Aw jwey [ ipAw hovy auhnW dw nyVy dw irSqydwr hI [ pr kIh mjwl ik auhnW dy iKfOixAW ƒ h`Q BI lw sky!

mwieAw bVI fwFI! CotI aumr qoN hI myr-qyr b`cy dy jIvn dI koeI GwVq GVn l`g pYNdI hY [ iPr ijauN ijauN bwl isAwxw huMdw jwiegw, iqauN iqauN aus dy AMdr myr-qyr pRbl huMdI jWdI hY [ ieh myr-qyr hI jgq ivc aupwDIAW-JgiVAW dI mUl hY [

ijhVy Gr C`f ky jMglIN jw bYTdy hn qy mn ƒ ies koJy pwsy vloN htwx leI pRwxwXwm Awidk krdy hn, ^lwsI auhnW dI BI nhIN huMdI [ swD Awpo AwpxI isl dI mlkIAq qoN hI Awpo ivc AOKy ho pYNdy hn keI vwrI [

isr& ieko qrIkw hY ies myr-qyr ƒ mukwx dw [ prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy rho [ ivkwrW ivc pYx krky AmoV ho cuky mn dI myr-qyr dw bl is&iq-swlwh dI brkiq nwl tu`t jWdw hY, AmoV ho cuky mn dw cMcl suBwau ruk jWdw hY [ mn dI nvIN sohxI GwVq bxdI jWdI hY [

Aw^r kIh huMdw hY? ijvyN pwxI ivc pwxI iml ky iek-rUp ho jWdw hY iqvyN is&iq-swlwh dI mdd nwl jIvwqmw prmwqmw nwl AByd ho jWdw hY, mn v`s ivc Aw jWdw hY [

(10) hwQI clwx vwlw mhwvq Awpxy h`Q ivc iek iqRKI p`kI lµmI lohy dI sIK r`Kdw hY; qy loV Anuswr hwQI dI DOx auqy mwrdw rihMdw hY [ mhwvq ies sIK dI shwieqw nwl hwQI ƒ kurwhy pYx qoN rokI r`Kdw hY [

mnu`K dw mwx-m`qw mn hwQI smwn hI AvYVw ho jWdw hY [ auhI mn ivkwrW vl AOJV rwh qoN ruikAw rih skdw hY, ijs auqy gurU dy igAwn dw kuMfw hovy [ nhIN qW—‘isr qy nhIN kuMfw, qy hwQI iPrdw luMfw [’

24. inMdw

1. gauVI suKmnI m: 5—sMq kw doKI ieau ibllwie—pMnw 280

2. Awsw m: 5—jnm jnm kI mlu DovY prweI—pMnw 380

3. Awsw m: 5—ArVwvY ibllwvY inMdk—pMnw 373

4. iblwvlu m: 5—inMdku AYsy hI Jir prIAY—pMnw 823

5. BYrau m: 5—inMdk kau iPtky sMswru—pMnw 1151

6. gONf rivdws jI—jy Ehu ATsiT qIrQ n@wvY—pMnw 875

Bwv:

(1) m`CI ƒ pwxI ivcoN bwhr k`F lvo qVp qVp ky mr jWdI hY [ bldI A`g ivc l`kVW pweI jwau, pweI jwau, aus ny kdy r`jxw nhIN [ hor vDIk hor vDIk BWbV m`cdw jwiegw [

inMidAw dI vwdI bVI BYVI [ inMidAw krn vwlw qy AgoN inMidAw suxn vwlw GMitAW-b`DI ies Sugl ivc guzwr dyxgy [ iPr BI nhIN r`jxgy [ pr inMdk dw Awpxw kIh hwl huMdw hY? eIrKw dI A`g ivc ieauN qVpdw hY ijvyN m`CI pwxI qoN ivCuVI hoeI [

(2) Bly mnu`KW dI inMdw kr ky inMdk mnu`K ieh Aws bxWdw hY ik auhnW ƒ dunIAw dIAW nzrW ivc fyg ky auh Awp auhnW dy QW AMdr-sqkwr hwsl kr leygw, pr guxW qoN ibnw ie`zq ik`Qy? inMdk AwpxI hI aumr AwjweIN gvWdw hY [

ijs dy Aaugx nSr krIey, aus ƒ Awpxy AaugxW dw muV muV pqw l`gx qy ieh mOkw imldw jWdw hY ik auh Awpxy Awp ƒ suDwr ley; pr inMdw krn vwly dy Awpxy AMdr mMdy sMskwr iek`Ty huMdy jWdy hn jo aus dy Awqmk jIvn ƒ idno idn nIvW krdy rihMdy hn [

inMdk BI kIh kry? ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dy Asr hyT auh inMdw krn qoN ht nhIN skdw qy ies c`kr ivc ipAw rihMdw hY, ies inGrI Awqmk dSw ivc auh sdw ^uAwr huMdw rihMdw hY [

(3) eIrKw dw mwirAw hI mnu`K iksy hor dI inMdw krdw hY [ ijqnw vkq mnu`K inMdw krn ivc guzwrdw hY auqnw icr eIrKw dI A`g ivc sVdw rihMdw hY, duKI huMdw rihMdw hY [

iPr ieh vwdI ieqnI BYVI hY ik ijhVw koeI mnu`K aus inMdk dw swQI bxdw hY inMdk pwsoN iksy dI inMdw suxdw rihMdw hY aus ƒ BI inMdw krn dI vwdI pY jWdI hY [ kudriq dw ieh inXm hI AYsw hY ik koeI ies ƒ plt nhIN skdw [

Blw mnu`K qW AwpxI inMdw sux ky Awpxy AMdroN Aaugx dUr krn dy jqn krdw hY qy Awpxy Awcrn ƒ suDwrdw hY, pr inMdk dy AMdr inMdw krn dy sMskwr iek`Ty ho ho ky aus dw Awqmk jIvn gwl dyNdy hn [

(4) ijvyN k`lr dI kMD ikr ikr ky if`g pYNdI hY, iehI hwl huMdw hY inMdk dy Awqmk jIvn dw, inMdk BI iesy qrHW Awqmk jIvn qoN if`g pYNdw hY [ inMdw aus dy Awqmk jIvn ƒ, mwno, k`lr l`gw hoieAw hY [

jdoN koeI inMdk iksy mnu`K dw koeI nuks vyKdw hY qdoN ^uS huMdw hY pr iksy dw gux vyK ky inMdk duKI huMdw hY [ A`Ty phr hr vyly inMdk iksy nwl burweI krn dIAW socW socdw rihMdw hY; burweI kr skx qk A`pV qW skdw nhIN, burweI dI ivauNq socidAW socidAW Awp hI Awqmk mOq shyVdw jWdw hY [ ijauN ijauN inMdw krn vwly Zlq rsqy mnu`K pYNdw hY iqauN iqauN aus dI Awqmk mOq nyVy AwauNdI jWdI hY [

(5) mnu`K iksy hor dI inMdw krdw qW iesy vwsqy hY ik lokW dIAW nzrW ivc aus ƒ fyg ky AwpxI ie`zq bxwey; pr ies dw Asr huMdw hY aultw [ lok aus inMdk ƒ hI iPtkW pWdy hn, aus dI iksy g`l dw BI lok ieqbwr nhIN krdy [ inMdw dy kwrn aus dw Awpxw Awcrn BI idno idn nIvW huMdw jWdw hY [

ijhVw koeI hor mnu`K aus inMdk dw swQI bxdw hY, aus dIAW inMdw dIAW aUjW dIAW g`lW ^uS ho ky suxdw hY, auh BI aus dy nwl hI ruVHdw hY [ aus dw Awqmk jIvn BI nIvW huMdw jWdw hY [

inMdk ikqnw hI Awpxy Awp ƒ cMgw prgt krn dy jqn kry, aus dy au~dm ivArQ hI jWdy hn [

(6) Bly mnu`KW dI inMdw krn vwlw mnu`K jgq dIAW invwxW ivcoN pwr nhIN lµG skdw, auh sdw ienHW sdw invwxW dy nrk ivc hI ipAw rihMdw hY [

jy koeI mnu`K ATwhT qIrQW dy ieSnwn kr Awvy, lokW dy Bly leI KUh lvwey qlwb bxvwey; pr jy auh BilAW dI inMdw krdw rihMdw hY qW aus dI ieh swrI imhnq ivArQ jWdI hY [

jy koeI mnu`K bVw dwn krdw rhy, Drm pusqk BI iDAwn nwl suxdw rhy; pr jy auh sdw Bly mnu`KW dI inMdw krdw hY qW iehnW swry kMmW qoN BI aus ƒ koeI Awqmk lwB nhIN huMdw [

jy koeI mnu`K TwkurW ƒ Bog lvWdw rhy, dwn Awidk kr ky jgq ivc soBw K`t ley, Awpxw nukswn kr ky BI dUijAW dw kMm svwrdw rhy; pr jy auh BilAW dI inMdw BI krdw rihMdw hY qW aus dw jIvn suKI nhIN ho skdw [

25. jwiq-AiBmwn

1. slok m: 1 (isrI rwg kI vwr)—PkV jwqI, PkVu nwau—pMnw 83

2. pauVI m: 1 (mwJ kI vwr)—jwqI dY ikAw hiQ—pMnw 142

3. BYrau m: 3—jwiq kw grbu n krIAhu koeI—pMnw 1127

4. gauVI kbIr jI—grB vws mih kulu nhI jwqI—pMnw 324

5. pRBwqI kbIr jI—Avil Alh nUru aupwieAw—pMnw 1349

Bwv:

(1) au~cI jwiq dw mwx dunIAw ivc vf`px dw AhMkwr ivArQ hn [ Awqmw sB jIvW ivc ieko hI hY [ au~cI jwiq jW vifAweI dy Awsry jy koeI mnu`K Awpxy Awp ƒ cMgw AKvwey qW ies qrHW auh cMgw nhIN bx jWdw [

mnu`K qdoN hI cMgw smJo jy auh ieQy Awpxy Awqmk jIvn ƒ au~cw kr ky prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr hwsl krn jogw ho jWdw hY [

(2) jgq ivc jIv-vpwrI prmwqmw dw nwm ivhwJx vwsqy AwauNdw hY [ prlok ivc mnu`K dy iesy hI vxj vpwr dI prK huMdI hY [ iksy jwqI dw iksy vrn dw auQy koeI ilhwz nhIN huMdw [

au~cI jwqI dw AhMkwr krnw mhury smwn hY [ ieh mhurw mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ mwr mukWdw hY [ jy iksy pws mhurw hovy auh BwvyN iksy BI jwiq dw hovy jy auh mhurw Kwiegw qW mrygw hI [ iksy BI jug ivc ieh inXm kdy nhIN bdilAw kdy iksy dw ilhwz nhIN hoieAw BwvyN auh ikqnI hI au~cI jwiq ivc jMimAw hovy [

prmwqmw dy dr qy aus ƒ Awdr imldw hY ijhVw ieQy aus dw nwm ismrdw hY aus dI rzw ivc jIvn ibqIq krdw hY [

(3) prmwqmw dI joiq qoN hI swrI isRStI bxI hY [ au~cI jwiq dw mwx kwhdw? ies qoN qW sgoN BweIcwrk jIvn ivc keI ivgwV c`l pYNdy hn [ jwiq dy Awsry ‘bRwhmx’ nhIN bx skIdw, bRwhmx auh jo bRhm (prmwqmw) nwl fUMGI sWJ pWdw hY [

ijvyN koeI GuimAwr ie`ko im`tI qoN keI iksmW dy BWfy GV lYNdw hY iqvyN ieh swrw sMswr hY, iek prmwqmw dI joiq qoN hI bixAw hoieAw [

pMj q`q iml ky srIr dI Skl bxdI hY [ koeI ieh nhIN AwK skdw ik iksy vrn vwly ivc bhuqy q`q hn, qy iksy vrn vwly ivc QoVy hn [

BwvyN koeI bRwhmx hY BwvyN koeI SUdr hY, hryk pRwxI Awpo Awpxy kIqy krmW dy sMskwrW dw b`Jw ipAw hY [ gurU dI srn pYx qoN ibnw kIqy krmW dy sMskwrW dy bMDnW qoN ^lwsI nhIN huMdI [

(4) mW dy pyt ivc qW iksy ƒ ieh smJ nhIN huMdI ik mYN iks kul dw hW [ swry jIvW dI pYdwieS prmwqmw qoN hI huMdI hY [

ijhVy mnu`K au~cI jwiq dw mwx krdy hn, auh iesy AhMkwr ivc Awpxw mnu`Kw jnm AwjweIN gvw jWdy hn [

vyKo mnu`Kw srIr dI bxqr! SUdr dy srIr ivc inrw lhU nhIN hY, qy, bRwhmx dy srIr ivc lhU dy QW du`D nhIN hY [

au~cw auhI mnu`K hY jo prmwqmw dI BgqI kr ky Awpxw Awqmk jIvn au~cw krdw hY [

(5) swry hI jIv prmwqmw dy nUr qoN pYdw huMdy hn [ iPr au~cw kOx qy nIvW kOx? joiq qW sBnW ivc ieko hI hY [ swrI hI ^lkiq ivc pYdw krn vwlw prmwqmw v`s irhw hY [

sB srIr-BWifAW dI im`tI ieko hI hY, isrjxhwr krqwr ny aus ieko im`tI qoN AnykW iksmW dy jIv-BWfy bxw id`qy hn [

au~cw aus mnu`K ƒ smJo ijhVw prmwqmw dI rzw ivc qurdw hY [

ijs mnu`K dy Bwg jwgdy hn aus ƒ prmwqmw dI imhr nwl gurU imldw hY auh prmwqmw dw nwm ismrdw hY, qy, aus ƒ sB jIvW ivc, prmwqmw hI v`sdw id`sdw hY [

26. sqI

1. slok m: 3 (vwr sUhI)—sqIAw eyih n AwKIAin—pMnw 787

2. slok m: 3 (vwr sUhI)—BI so sqIAw jwxIAin—pMnw 787

3. slok m: 3 (sUhI kI vwr)—kMqw nwl mhylIAw—pMnw 787

4. gauVI m: 5—kiljug mih imil Awey sMjog—pMnw 185

5. gauVI kbIr jI—ibnu sq sqI hoie kYsy nwir—pMnw 327

Bwv:

(1) auh iesqRIAW sqI ho geIAW nhIN AwKIdIAW ijhVIAW pqI dI loQ dy nwl sV mrdIAW hn [ hW, ijhVIAW pqI dI mOq qy ivCoVy dI hI s`t nwl mr jwx, auhnW ƒ sqI ho geIAW smJxw cwhIdw hY [

(2) auhnW znwnIAW ƒ BI sqIAW hI smJo ijhVIAW piqbRq Drm ivc rihMdIAW hn ijhVIAW Awpxy Ksm dI syvw krdIAW hn, qy ies Drm ƒ sdw cyqy r`KdIAW hn [

(3) sqI iesqRIAW auh hn ijhVIAW Awpxy Ksm dy ijaUNidAW hI aus dI syvw krdIAW hn, pqI ƒ ‘Awpxw’ smJdIAW hn qwhIeyN aus dI syvw ivc qqpr rih ky Awpxy srIr auqy du`K shwrdIAW hn [

pr ijnHW ny pqI ƒ nwh jwqw, auh ikauN du`K sihx? pqI cwhy suKI hovy cwhy duKI, auh AOKy vyly nyVy nhIN FukdIAW [

(4) piqbRqw Drm dI au~cqw ƒ vDWidAW vDWidAW Aw^r ieQoN qk ApVwieAw igAw, ik ikqy ikqy koeI koeI iesqRI Awpxy pqI dy mrn qy aus dy imrqk srIr dy nwl hI aus dI ic^w auqy ijaUNdy sV mrn ƒ iqAwr ho peI [ jgq ny aus ƒ ‘sqI’ AwKxw SurU kr id`qw, Bwv, ies iesqRI dw Awcrn bhuq au~cw sI [

pRIiq dI rMg-BUmI ivc iesqRI ny kmwl drjy dI kurbwnI kr ivKweI [ pr hY ieh Awqm-Gwq [ smwj ivc ies dI kdy BI AwigAw nhIN hoxI cwhIdI [

Asl sqI auh iesqRI hY jo suSIl hY jo sMjm ivc rihMdI hY jo pqI dI AwigAwkwr hY, Aqy ijvyN prmwqmw kyvl iek hY iqvyN aus iesqRI ny pqI-Bwvnw BI isr& ieko AwpxI pqI ivc hI r`KI hoeI hY [

(5) mn ivc ivcwr ky vyK lvo, ijs iesqRI dw Awcrn au~cw nhIN hY auh mry-pqI dI loQ nwl sV ky BI sqI nhIN AKvw skdI [

iesy qrHW ihrdy ivc ipAwr qoN ibnw pqI-pRBU nwl jIv-iesqRI dw imlwp nhIN ho skdw [ jd qweIN mn ivc mwieAw dw cskw hY qd qweIN jIv-iesqRI dw Awpw pRBU-crnW ivc juV nhIN skdw [ ijhVw mnu`K mwieAw ƒ izMdgI dw mnorQ smJI r`Kdw hY auh prmwqmw ƒ supny ivc BI nhIN iml skdw [ mwieAw dw moh iqAwigAW hI prmwqmw dy crnW ivc ipAwr bx skdw hY [ dovyN iek`Ty nhIN itk skdy [

27. mws

1. isrI rwg m: 1—lbu kuqw, kUVu cUhVw—pMnw 174 15

2. isrI rwg m: 1—bwbw horu Kwxw KusI KuAwru—pMnw 16

3. slok m: 1 (vwr mwJ)—isru Kohwie pIAih mlvwxI—pMnw 149

4. slok m: 1 (mlwr kI vwr)—pihlW mwshu inMimAw—pMnw 1289

5. slok m: 1 (vwr mlwr)—mwsu mwsu kir mUrKu JgVy—pMnw 1289

6. pRBwqI kbIr jI—byd kqyb khhu mq JUTy—pMnw 1350

7. slok kbIr jI—kbIr KUbu Kwnw KIcrI—pMnw 1374

8. slok kbIr jI—kbIr jIA ju mwrih joru kir—pMnw 1375

9. slok kbIr jI—kbIr BWg mwCulI surw pwin—pMny 1376-77

BweI gurdws jI dIAW vwrW

(a) cMgw ru`Ku vFwie—vwr 14, pauVI 15

(A) hsiq AKwju gumwnu kir—vwr 23, pauVI 13

(e) sIh pjUqI b`krI—vwr 25, pauVI 17

(s) jy kir auDrI pUqnw—vwr 31, pauVI 9

(h) kuhY ksweI b`krI—vwr 37, pauVI 21

Bwv:

(1) ijs mnu`K dy mn ivc dunIAw dy csikAW qy ivkwrW dw zor hovy, auh prmwqmw dy nwm ivc nhIN juV skdw [ csky-ivkwr qy BgqI ie`ko ihrdy ivc iek`Ty nhIN ho skdy [ Aijhw mnu`K BwvyN ikqnw hI AkleIAw mMinAw-pRmMinAw qy DnI hovy, aus dw jIvn Kyh-^uAwrI ivc hI guzrdw hY [

sonw cWdI iek`Tw krn dw cskw, kwm dw cskw, sugMDIAW dI lgn, GoiVAW dI svwrI dw SOk, nrm syjW qy sohxy mhl-mwVIAW dI lwlsw, suAwdly im`Ty pdwrQ qy mws Kwx dw cskw—jy mnu`Kw srIr ƒ ieqny csky l`gy hoey hox, qW prmwqmw dy nwm dw itkwxw aus ivc nhIN ho skdw [

cskw koeI BI hovy auh mwVw [ jy mws BI jIv dw cskw bx igAw hY qW ieh cskw BI mwVw [

(2) ^urwk ienswnI srIr dI ishq vwsqy zrUrI hY [ AMn iqAwgxw nhIN, pr ieh sdw cyqw rihxw cwhIdw hY ik ijnHW pdwrQW dy Kwx nwl srIr rogI ho jWdw hY, Aqy mn ivc BI keI mMdy i^Awl qur pYNdy hn auhnW pdwrQW ƒ Kwx nwl ^uAwr hoeIdw hY [

(3) jYnIAW dy gurU ‘sryvVy’ AihMsw dy pujwrI hn [ qwzw sw& pwxI nhIN pINdy ik jIv-ihMsw nwh ho jwey, iesy kwrn, s`jrI rotI BI nhIN pkWdy KWdy [ p^wny ƒ Poldy hn ik aus ivc jIv n pYdw ho jwx [ jIv-ihMsw qoN frdy hI ieSnwn BI nhIN krdy [ jIv-ihMsw ƒ auhnW ieqnw vihm bxw ilAw hY ik bVy hI gMdy rihMdy hn [ hryk dy h`Q ivc iek cOrI huMdI hY, nµgIN pYrIN iek kqwr ivc qurdy hn ik ikqy koeI kIVI kIVw pYr hyT Aw ky mr nw jwey, sB qoN Aglw AwdmI aus cOrI nwl rwh ivc Awey kIVy ƒ pry htw dyNdw hY [ AwpxI h`QIN koeI kMm kwr nhIN krdy, mMg ky Kw lYNdy hn [ ij`Qy bYTdy hn isr su`t ky bYTdy hn, in`q audws [ AMdr koeI cwau jW ^uSI nhIN, ijvyN PUhVI pweI bYTdy hn [ so, dunIAw gvweI iehnW ies qrHW [

pr dIn BI nhIN svwrdy [ ieko jIv-ihMsw dw vihm lweI r`Kdy hn [ nwh koeI ihMdU-mq dI mrXwdw, nwh koeI muslmwnI jIvn-jugiq, nwh dwn puMn, nwh koeI pUjw-pwT nwh bMdgI [ r`b vloN BI gey gvwqy [

ieh ivcwry ieh nhIN smJdy ik jIvW ƒ mwrn jIvwlx vwlw prmwqmw Awp hI hY, prmwqmw qoN ibnw koeI hor iehnW ƒ ijaUNdw r`K nhIN skdw [

gurU smuMdr hY, aus dw aupdyS (mwno) swrIAW ndIAW hn [ ies smuMdr ivc iehnW ndIAW ivc cu`BI lwieAw kro [ gurU dy Sbd ivc suriq joiVAw kro [ isr& iehI qrIkw hY Awqmk jIvn au~cw krn dw [ jIv-ihMsw dy vihm ƒ C`fo [ BwdroN dy mhIny lok GrW dI kxk sukWdy hn [ kRoVW ArbW dI igxqI ivc susrI qy Kprw Awidk mr jWdy hn [ kI iPr ies jIv-ihMsw qoN fr ky swrI kxk susrI Kpry dy hvwly kr dyxI hY?

(4, 5) mws dI vrqoN purwxy simAW qoN hI huMdI clI Aw rhI hY [ rwjy mhwrwjy j`g krdy sn, hvn krdy sn [ auhnW j`gW hvnW dy smy gYNfw, GoVw Awidk pSUAW dI kurbwnI id`qI jWdI sI [ keI p`CVy dysW ivc Ajy qk b`kry AwidkW dI Bytw dyvIAW dyviqAW dy mMdrW ivc kIqI jw rhI hY, ^ws qOr qy dusihry vwly idn [ iehnW j`gW hvnW smyN pMifq bRwhmx hI AgvweI krdy Awey hn [

swry hI pdwrQ jo mnu`K KWdw vrqdw hY pwxI qoN hI pYdw huMdy hn, pwxI qoN hI vDdy Puldy hn [ pSU pMCI ijnHW dw mws mnu`K vrqdw hY pwxI dy Awsry hI pldy hn, pwxI hI sB dw mu`F hY [ pr mnu`K pwsoN pwxI C`ifAw nhIN jw skdw, qy, mws C`fx dw k`cw p`K lY bYTdw hY [

Awqmk jIvn ƒ nIvW krn vwly qW hn kukrm [ kukrm C`fo, qw ik au~cw Awqmk jIvn bxy, qy lok prlok ivc jIvn suKI ho sky [ csky C`fo, csikAW ivc Ps ky mnu`Kw jIvn inrw pSU-jIvn hI bixAw rihMdw hY [ Asl sMinAwsI, Asl iqAwgI, Asl vYSnv auhI hY jo csky C`fdw hY [ cskw iksy BI cIz dw hovy auh mwVw [

BwgW vwlw hY auh mnu`K, ijhVw gurU dI srn pY ky shI jIvn dI jwc is`Kdw hY [ mws Kwx jW nwh Kwx ivc pwp jW puMn nhIN hY [ hW, mws cskw nwh bxy, mws ivkwrW dI ^wqr nwh vriqAw jwey [

(6) muslmwn iksy pSU Awidk dw mws Kwx vwsqy jdoN aus ƒ zbh krdw hY (mwrdw hY) qW mUMhoN AwKdw hY ‘ibsim`lwh’ (biesim-A`lwh, A`lw dy nwm qy) [ ieh AwK ky muslmwn ieh imQ lYNdw hY ik mYN ieh mws A`lw dy A`gy Byt kIqw hY, qy, ies qrHW aus A`lw ƒ ^us kIqw hY [

pr jy A`lw ^udw swrI ^lkq ivc v`sdw hY swry jIvW ivc v`sdw hY, qW zbh kIqy jw rhy pSU ivc v`sdy ^udw ƒ mwr ky ^udw A`gy hI Bytw Dr ky ^udw ^uS nhIN ho skdw [ hW, ^udw ^uS huMdw hY mnu`K auqy, ijhVw Awpxw Awpw Byt krdw hY, ijhVw Awpxy Awp ƒ ivkwrW dw iSkwr nhIN bxn dyNdw [

ijs mnu`K dw Awpw ivkwrW nwl nwpwk hoieAw rhy gMdw itikAw rhy auh ieh Aws nwh r`Ky ik murZI b`kry jW gW Awidk dy mws dI kurbwnI nwl auh pwk-piv`qr ho igAw hY [ pwk qy nwpwk dw myl nhIN ho skdw [

(7) koeI BI mzhb hovy Drm hovy, ienswn vwsqy auh qd qk hI lwBdwiek hY jd qk aus dy d`sy pUrinAW auqy qur ky mnu`K Awpxy idl ivc BlweI pYdw krn dI koSS krdw hY, Kwlk Aqy ^lkiq vwsqy Awpxy idl ivc muh`biq bxWdw hY [

pTwxW muZlW dy rwj vyly swfy dys ivc ieslwmI Srh dw kwƒn c`ldw sI [ ies qrHW rwjsI qwkq kwzIAW mOlvIAW dy h`Q ivc Aw geI, ikauNik iehI lok kurwn SrI& dy ArQ krn ivc ieqbwr-jog mMny jWdy sn [ iek pwsy ieh lok rwjsI qwkq dy mwlk; dUjy pwsy iehI lok Dwrimk AwgU, Awm lokW ƒ jIvn dw shI rsqw d`sx vwly [ do ivroDI g`lW iek`TIAW ho geIAW [ rwj pRbMD clwx vyly Zulwm ihMdU kOm auqy kTorqw vrqxI iehnW vwsqy kudrqI g`l sI [ pr ies kTorqw ƒ Awpxy vloN auh ieslwmI Srh smJdy sn [ so, mzhb ivcoN auhnW ƒ suBwivk hI idl dI kTorqw hI imldI geI [

kbIr jI Awpxy vkq dy kwzIAW dI ieh hwlq vyK ky kih rhy hn ik mzhb ny, mzhb dI rhu-rIqI ny, bWg inmwz h`j Awidk ny idl dI s&weI isKwxI sI [ pr jy irSvq, kTorqw qA`sb dy kwrn idl inrdeI ho cukw hY qW sgoN iehI h`j Awidk krm idl ƒ hor kTor bxweI jw rhy hn [

kbIr jI AwKdy hn ik jo mu`lW bWg dy ky isr& lokW ƒ hI s`d irhw hY pr aus dy Awpxy idl ivc SWqI nhIN, qW auh ies bWg Awidk nwl r`b ƒ DoKw nhIN dy skdw [ Aijhw mnu`K jy h`j BI kr Awvy qW aus ƒ aus dw koeI lwB nhIN huMdw [

iPr, iksy jwnvr ƒ ‘ibsim`lw’ AwK ky ieh lok zbh krdy hn qy smJdy hn ik ieh zbh kIqw jwnvr r`b dy nwm qy kurbwnI dyx dy lwiek ho igAw hY Aqy ^udw ny ^uS ho ky kurbwnI dyx vwly bMdy dy gunwh b^S id`qy hn—ieh g`l mMnI nhIN jw skdI [ jwnvr dw mws qW ieh lok rl iml ky Awp hI Kw lYNdy hn [ kbIr jI AwKdy hn ik kurbwnI dy bhwny mws Kwx nwloN qW iKcVI Kw lYxI hI cMgI hY [

(8) Awm muslmwn kwby ƒ ^udw dw Gr mMndw hY [ kbIr jI BI auhI i^Awl d`s ky AwKdy hn ik ^udw ies h`j auqy ^uS nhIN huMdw [ AnykW vwrI h`j krn qy BI ^uS ho ky ikauN hwjI ƒ dIdwr nhIN dyNdw, qy, auh hwjI Ajy BI ^udw dIAW ingwhW ivc ikauN gunwhgwr smiJAw jWdw hY—ies Byq dw izkr iehnW SlokW ivc kIqw igAw hY ik ^udw dy nwm qy gW Awidk dI kurbwnI dy dyxI rl-iml ky Kw pI jwxw sB kuJ Awp hI, qy iPr ieh smJ lYxw ik ies ‘kurbwnI’ dy ievz swfy gunwh b^S id`qy gey hn—ieh bVw Bwrw BulyKw hY [ ieh ^udw ƒ ^uS krn dw qrIkw nhIN [ ^udw ^uS huMdw hY idl dI pwkIzgI piv`qRw nwl [

T`gI-&ryb dI kmweI kr ky, sUd ^orI nwl grIb lokW dw lhU pI ky, Awm jnqw dI by-bsI qoN &wiedw auTWdy hoieAW sOdw ieqny mihMgy Bw vyc ky ik grIb lok pIsy jwx, irSvq Awidk dI rwhIN; mu`kdI g`l, hor Aijhy qrIky vrq ky ijnHW nwl grIb lok bhuq duKI hox, jy koeI mnu`K (cwhy auh iksy BI dys jW kOm dw hY) pYsw kmWdw hY qy aus ivcoN mMdr gurduAwry bxwx leI dwn krdw hY, qIrQ-XwqRw krdw hY, gurduAwirAW dy drsn krn qy mwieAw ^rcdw hY, gurU-dr qy kVwh-pRSwd Bytw krdw hY, Aijhy BwvyN AnykW puMn-krm kry, gurU prmwqmw aus auqy ^uS nhIN ho skdw [

iehnW slokW ivc ienswnI jIvn dI auhI qsvIr hY ijs dw kuJ ku AMg mlk Bwgo vwlI swKI ivc imldw hY [

(9) ies slok dy Asl Bwv ƒ qdoN hI smiJAw jw skygw jdoN ies ƒ ies dy swQI-slokW nwl rlw ky pVHWgy [

slok nµ: 228 qoN iek nvW i^Awl c`ilAw hY [ jgq ivc ‘bwd-ibbwd’ dI qpS pY rhI hY, jIv qVP rhy hn [ prmwqmw dw nwm ieQy iek sohxw ru`K hY [ ijnHW ivrly BwgW vwly gurmuKW ny dunIAw dw ieh ‘bwd-ibbwd’ qijAw hY, auh ies ru`K dI TMFI CW hn [ ies CW dw Awsrw ilAW, swDU-gurmuKW dI sMgiq kIiqAW, ies ‘bwd-ibbwd’ dI qpS ivc sVn qoN bc jweIdw hY, ies ‘bwd-ibbwd’ qoN ‘vYrwg’ pRwpq ho jWdw hY [

pr dunIAw ivc iek AjIb Kyf ho rhI hY [ lok svyr vyly Drm-AsQwn BI ho AwauNdy hn, vrq Awidk BI r`Kdy hn, hor keI iksmW dy nym BI inbwhuMdy hn, pr iehnW dy nwl nwl ivkwr BI krI jWdy hn [ kbIr jI ieQy AwKdy hn ik ‘swDU’ dI sMgiq krn dw Bwv ieh nhIN ik ijqnw icr sqsMg ivc bYTo auqnw icr ‘rwm rwm’ krI jwau, auQoN Aw ky ivkwrW ivc BI ih`sw lY ilAw kro [ ieh qIrQ-XwqRw, vrq-nym swry hI insPl jWdy hn jy mnu`K ivkwrI jIvn vloN nhIN prqdw [

ipCly slok ivc izkr hY ik ‘Bgqn syqI gosty, jo kIny so lwB’ [ Agly slok ivc AwKdy hn ik jy mnu`K ‘Bgqn syqI gosty’ qoN Aw ky Srwb-mws Awidk ivkwrW ivc l`gw rhy qW auh kIqw hoieAw sqsMg qy auQy ley hoey pRx (vrq) sB ivArQ jWdy hn [

l&z ‘BWg mwCulI Aqy surw’ qoN ieh Bwv nhIN lYxw ik kbIr jI isr& BMg qy Srwb qoN rokdy hn, Aqy posq APIm Awidk dI mnwhI nhIN krdy [ iesy qrHW ieh g`l BI nhIN ik ieQy m`CI dw mws Kwx qoN rok rhy hn [ swry pRsMg ƒ rlw ky pVHo [ sqsMg BI krnw qy ivkwr BI krI jwxy—kbIr jI ies kMm qoN vrjdy hn [ kwmI lok Awm qOr qy Srwb-mws vrq ky kwm-vwsnw ivBcwr ivc pRivrq huMdy hn, qy, m`CI dw mws cUMik kwm-rucI vDIk pYdw krn ivc pRis`D hY ies vwsqy kbIr jI ny Srwb BMg m`CI l&z vrqy hn [

BweI gurdws jI Aqy ‘mws’

‘gurmiq AMg sMgRih’ ivc isr& sRI gurU gRMQ swihb dI bwxI ivcoN ‘gurmiq’ dy vK-vK AMg lY ky ivcwr kIqI jw rhI hY [ pr ‘mws’ bwry BweI gurdws jI dIAW ‘vwrW’ ivc pMj QW qy izkr hY [ auhnW pauVIAW ƒ Awm qOr qy Zlq qrIky nwl ivcwirAw qy smiJAw jw irhw hY [ ies vwsqy zrUrI jwipAw hY ik auhnW pauVIAW ƒ iesy mzmUn ivc pyS kIqw jwey [

‘vwr’ dw mzmUn:

swfy dyS ivc kvI lok joiDAW dIAW ‘vwrW’ iliKAw krdy sn, qy, FwFI auh ‘vwrW’ gw ky lokW ƒ suxwieAw krdy sn [ hryk ‘vwr’ dw isr& ieko hI b`JvW mzmUn huMdw hY [

Bw: gurdws jI dIAW ‘vwrW’ kdoN ilKIAW geIAW?

(a) vwr nµ: 2 pauVI nµ: 19—ies pauVI ivc gurU nwnk dyv jI dI ilKI bwxI ‘jpu’ dy A^Irly slok dI ivAwiKAw hY [

(A) vwr nµ: 6 pauVI nµ: 3 Aqy 5 ies pauVI dI ATvIN quk ivc l&z ‘soihlw’ vriqAw igAw hY [ sRI gurU gRMQ swihb dI bIV iqAwr hox qoN pihlW iksy bwxI-sMgRih dw nwm ‘soihlw’ nhIN sI [ ieQy ieauN prqIq huMdw hY ik BweI gurdws jI ny ieh ‘vwrW’ qdoN ilKIAW jdoN sRI gurU Arjn swihb dI AwigAw Anuswr auh swrI ‘bIV’ ilK cuky sn [

(e) swrIAW hI ‘vwrW’ sRI gurU hir goibMd swihb dy smy ilKIAW geIAW sn [ vyKo vwr 1 pauVI 48; vwr 3 pauVI 12; vwr 26 pauVI 24 Aqy 25 [

mws dw izkr:

hyT-ilKIAW pMj pauVIAW ivc hY:

(a) cMgw ruKu vFwie—vwr 14, pauVI 15

(A) hsiq AKwju gumwn kir—vwr 23, pauVI 13

(e) sINhu pjUqI bkrI—vwr 25, pauVI 17

(s) jykir auDrI pUqnw—vwr 31, pauVI 9

(h) kuhY ksweI b`krI—vwr 37, pauVI 21

iehnW ‘vwrW’ dw mu`K-mzmUn:

(a) vwr nµ: 14 ivc gurmuKW dy l`Cx id`qy gey hn ik gurmuK in`q svyry swD sMgiq ivc jw ky kIrqn krdy suxdy hn loVINdy swj BI vjWdy hn [ auhnW swjW ivc iek hY ‘rbwb’ [ ikvyN bxwieAw jWdw hY? cMgI l`kV qoN ‘rbwb’ bxI, b`krI ƒ mwr ky aus dw ‘mws’ qW vMf ky KwDw pIqw igAw, aus dI K`l nwl ‘rbwb’ mVHI geI, b`krI dIAW AWdrW qoN ‘rbwb’ vwsqy qMdI (qwr) bxweI geI [

(A) vwr nµ: 23 ivc swD sMgiq dI crn-DUV dI vifAweI dw izkr hY, sqsMg ivc mnu`K ‘grIbI’ is`Kdw hY [ AhMkwrI hwQI dy srIr dI koeI cIz swD sMgiq ivc kMm nhIN AwauNdI; pr grIbI suBwv vwlI b`krI ƒ auQy Awdr imilAw [

(e) ‘vwr’ nµ: 25 ivc gurmuKW dy ‘grIbI-mwrg’ dw izkr hY [ au~icAW ivc mMdy qy nIivAW ivc cMgy jMm pYNdy hn [ mrnw qW sBnW ny hY, pr AhMkwrIAW nwloN grIbVy cMgy hn jo jIvMidAW muieAW ds kMm svwrdy hn [

(s) ‘vwr’ nµ: 31 ivc Bly mnu`K qy bury mnu`K dy jIvn dw twkrw kIqw igAw hY [ ies vwr dIAW 20 pauVIAW hn, pRsMg Anuswr ‘vwr’ dy iqMn ih`sy hn [

(h) ‘vwr’ nµ: 37 ivc mnu`K dIAW jnm qoN A^Ir qk v`K-v`K hwlqW dw izkr hY:

1 qoN 5; 6 qoN 7; 8 qoN 10; 11 qoN 13; 14 qoN 28 [

pauVI nµ: 20, 21 ivc izkr hY ik mnmuK aus du-jIBy s`p nwloN BI BYVw hY jo du`D pI ky ivhu su`tdw hY [ mnmuK cMgy pdwrQ vrq ky pr-qn pr-Dn pr-inMdw dy pwp krdw hY [ dohW pauVIAW ivc ingury mnmuK dw hI izkr c`l irhw hY [ mws Kwx jW nwh Kwx qy ivcwr nhIN hY [ isr& mnu`K dIAW v`K-v`K Awqmk hwlqW dw hI izkr hY [

not—jdoN BI iksy b`JvyN mzmUn dI lVI ivcoN koeI ie`k do qukW jW koeI ie`k pauVI lY ky aus ƒ Asl mnmUn qoN A`f kr ky ivcwirAw jwey, qdoN hI Asl ivcwr qoN KuMJ jwx dI sMBwvnw bx jWdI hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh