ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1353

Extra text associated with this page

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਪੜ੍ਹ੍ਹਿ ਪੁਸ੍ਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥ ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥ ਮੁਖਿ ਝੂਠੁ ਬਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ ॥ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥ ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥ ਜੋ ਜਾਨਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚੈ ਕਰਮੰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਸਚੌ ‍ਿਧ੍ਯ੍ਯਾਵੈ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1353}

pd ArQ:-  pusœk—vyd SwsqR Awidk Drm-pusqk [ bwdM—crcw (vwd)[ isl—p`Qr dI mUrqI [ ibBUKx—(ivBu—x) ghxy [ swrM—sRySt [ qRYpwl—iqMn pwlW vwlI, gwXqRI mMqR [ iqhwl—iqRh kwl, iqMn vyly [ illwtM—(llwtz) m`Qy auqy [ bRhmM krmM—prmwqmw dI BgqI dw kMm [ inscY—zrUr, XkInn [ inscO—srDw Dwr ky [ bwt—(vwt) rsqw [ sMiDAw—(szÆXwThe morning, noon and evening prayers of a Brahmin) bRwhmx dw iqMn vyilAW dw pUjw-pwT [ gil—gl ivc [ kpwt—(kpwl) KoprI, isr [

ArQ:-  pMifq (vyd Awidk Dwrimk) pusqkW pVH ky sMiDAw krdw hY, Aqy (hornW nwl) crcw krdw hY, mUrqI pUjdw hY Aqy bgly vWg smwDI lWdw hY; muKoN JUT boldw hY (pr aus JUT ƒ) bVy sohxy ghixAW vWg sohxw kr ky ivKwldw hY; (hr roz) iqMn vyly gwXqRI mMqR ƒ ivcwrdw hY; gl ivc mwlw r`Kdw hY, m`Qy auqy iqlk lWdw hY; sdw do DoqIAW (Awpxy pws) r`Kdw hY, qy (sMiDAw krn vyly) isr auqy iek vsqR Dr lYNdw hY [

pr jo mnu`K prmwqmw dI BgqI dw kMm jwxdw hovy, qd inScw kr ky jwx lvo ik aus dy vwsqy ieh swry kMMm Poky hn [ hy nwnk! AwK—(mnu`K) srDw Dwr ky prmwqmw ƒ ismry (kyvl ieho rsqw lwBdwiek hY, pr) ieh rsqw siqgurU qoN ibnw nhIN l`Bdw [1[

Bwv:- srDw r`K ky prmwqmw dI BgqI krnI hI jIvn dw shI rsqw hY, ieh rsqw gurU pwsoN hI l`Bdw hY [ ivKwvy dy Dwrimk krm Awqmk jIvn ƒ sohxw nhIN bxw skdy [

ਨਿਹਫਲੰ ਤਸ੍ਯ੍ਯ ਜਨਮਸ੍ਯ੍ਯ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਬਿੰਦਤੇ ॥ ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਰਸ੍ਯ੍ਯ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਖੀ ਧਾਰਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1353}

pd ArQ:-  qs´—aus (mnu`K) dw (qÔX) [ jwvd—ijqnw icr (Xwvq`) [ bRhm—prmwqmw (ƒ) [ n ibMdqy—nhIN jwxdw (ivd`to know) [ swgrM—smuMdr [ qrih—qrdy hn [ ky—keI bMdy (pronoun, plural) [ krx kwrx—jgq dw mUl [ vis—v`s ivc [ ijin—ijs prmwqmw ny [ kl—s`iqAw [ rKI Dwir—Dwr r`KI, itkw r`KI hY [ kwrxu—sbb [ inhPlµ—(inÕPl) ivArQ [ sMswrs´—(szswrÔX) sMswr dw [

ArQ:-  jd qk mnu`K prmwqmw nwl sWJ nhIN pWdw, qd qk aus dw (mnu`Kw) jnm ivArQ hY [ (jo mnu`K) gurU dI ikrpw dI rwhIN (prmwqmw nwl sWJ pWdy hn, auh) AnykW hI sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [ hy nwnk! (prmwqmw dw nwm muV muV) AwK, (prmwqmw dy nwm dI) ivcwr kr, (auh) jgq dw mUl (prmwqmw) sB qwkqW dw mwlk hY [ ijs pRBU ny (jgq ivc AwpxI) s`iqAw itkw r`KI hY, aus krqwr dy ie^iqAwr ivc hI (hryk) sbb hY [2[

Bwv:- prmwqmw nwl fUMGI sWJ pwieAW hI mnu`Kw jnm sPl huMdw hY [ gurU dI srn pY ky ijhVy mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auh dunIAw dy ivkwrW qoN bcy rihMdy hn [ ivkwrW qoN bcw r`Kx dI smrQw prmwqmw dy nwm ivc hI hY [

ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਬੇਦ ਸਬਦੰ ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਹ ॥ ਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ ਸਬਦੰ ਸੂਦ੍ਰ ਸਬਦੰ ਪਰਾ ਕ੍ਰਿਤਹ ॥ ਸਰਬ ਸਬਦੰ ਤ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਨਸਿ ਭੇਉ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1353}

pd ArQ:-  sbdM—Drm [ sbdM bRwhmxh—bRwhmxW dw Drm [ sUr—sUrmy [ prw ik®qh—dUijAW dI syvw krnI [ srb sbdM—swirAW DrmW dw Drm, sB qoN sRySt Drm [ eyk sbdM—iek pRBU dw (ismrn-rUp) Drm [ Byau—Byq [ inrMjn dyau—mwieAw-rihq pRBU dw rUp [ qw ko—aus dw [ ko—koeI (kI*s*ip) [ jwnis—(jwnwiq) jwxdw hY [ inrMjn—(inr`-Azjn [ Azjn—kwlK, moh dI kwlK) auh prmwqmw ijs auqy mwieAw dy moh dI kwlK Asr nhIN kr skdI [

ArQ:-  (vrn-vMf dy ivqkry pwx vwly AwKdy hn ik) jog dw Drm igAwn pRwpq krnw hY (bRhm dI ivcwr krnw hY;) bRwhmxW dw Drm vydW dI ivcwr hY; KqRIAW dw Drm sUrimAW vwly kMm krnw hY Aqy SUdrW dw Drm dUijAW dI syvw krnI hY [

pr sB qoN sRySt Drm ieh hY ik prmwqmw dw ismrn kIqw jwey [ jy koeI mnu`K ies Byq ƒ smJ ley, nwnk aus mnu`K dw dws hY, auh mnu`K prmwqmw dw rUp ho jWdw hY [3[

Bwv:- prmwqmw dw nwm ismrnw mnu`Kw jIvn dw AslI &rz hY, qy, ieh &rz hryk mnu`K vwsqy sWJw hY BwvyN mnu`K iksy hI vrn dw hovy [ ismrn krn vwlw mnu`K prmwqmw dw rUp hI ho jWdw hY [

ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ੍ਨੰ ਤ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ ਆਤਮਹ ॥ ਆਤਮੰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸ੍ਵਦੇਵਸ੍ਯ੍ਯ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਸਿ ਭੇਵ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੋ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1353}

pd ArQ:-  eyk ik®s˜M—(ø&xThe Supreme Spirit) ie`k prmwqmw [ srb dyv Awqmw—swry dyviqAW dw Awqmw [ dyvw dyv Awqmw—dyviqAW dy dyviqAW dw Awqmw [ q—BI [ bwsÍdyvs´—prmwqmw dw, vwsdyv dw [ bwsÍdyvs´ Awqm—pRBU dw Awqmw [ inrMjn—inr-AMjn, mwieAw dI kwlK qoN rihq pRBU [ ko—dw [

ArQ:-  iek prmwqmw hI swry dyviqAW dw Awqmw hY, dyviqAW dy dyviqAW dw BI Awqmw hY [ jo mnu`K pRBU dy Awqmw dw Byq jwx lYNdw hY, nwnk aus mnu`K dw dws hY, auh mnu`K prmwqmw dw rUp hY [4[

Bwv:- prmwqmw hI swry dyviqAW dw dyvqw hY, ausy nwl hI fUMGI sWJ pwxI cwhIdI hY [

< siqgur pRswid ]

mhlw 5 dy shsik®qI slokW dw Bwv

slokW-vwr

1. mnu`K dy nwl sdw dw swQ krn vwlw isr& prmwqmw dw Bjn hI hY [ ikqny BI ipAwry irSqydwr hox iksy dw BI swQ sdw leI nhIN ho skdw [ mwieAw BI ieQy hI DrI rih jWdI hY [

2. ijhVy mnu`K swD-sMgiq ivc ipAwr bxWdy hn, auhnW dI izMdgI Awqmk Awnµd ivc bIqdI hY [

3. Ajb Kyf bxI peI hY! ijauN ijauN buFypw vDdw hY iqauN iqauN mnu`K dy AMdr mwieAw dw moh BI vDdw jWdw hY [ mnu`K mwieAw dy moh dy KUh ivc if`gw rihMdw hY [ prmwqmw dI ikrpw hI ies KUh ivcoN k`FdI hY [

4. ies srIr dI kIh pWieAW? pr Awqmk jIvn dI sUJ qoN s`Kxw mnu`K ies ƒ sdw kwiem rihx vwlw imQ bYTdw hY qy prmwqmw ƒ Bulw dyNdw hY [

5. prmwqmw dy dr qy pey irhW hI jIvn dI shI smJ pYNdI hY [

6. ijs dw rwKw prmwqmw Awp bxy, aus dw koeI vwl BI ivMgw nhIN kr skdw [

7. pr Dur drgwh qoN ijs dI ic`TI pwtI hoeI Aw jWdI hY, auh AwpxI rwKI dy ipAw keI bwnHxU bMnHy, mwVw ijhw bhwnw hI aus dI cog sdw leI mukw dyNdw hY [

8. ijhVy mnu`K gurU dy Sbd ƒ ipAwr kr ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy hn auhnW ƒ prmwqmw hr QW v`sdw id`sdw hY [

9. ieh swrw id`sdw jgq nwsvMq hY [ isr& isrjxhwr prmwqmw AibnwsI hY, Aqy aus dw ismrn krn vwly bMidAW dw Awqmk jIvn At`l rihMdw hY [

10. ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY, auh aus dw nwm ismrdw hY [ nwm dI brkiq nwl aus dw jIvn AYsw bx jWdw hY ik auh ivkwrW vloN sdw sMkoc krdw hY, pr nykI BlweI krn ivc rqw iF`l nhIN krdw [

11. mwieAw keI rMgW rUpW ivc mnu`K auqy Awpxw pRBwv pWdI hY [ ijhVw mnu`K prmwqmw dI srn AwauNdw hY aus auqy mwieAw dw zor nhIN pY skdw [

12. jgq ivc id`sdI hryk SY dw AMq BI hY [ isr& prmwqmw hI mnu`K dy nwl inB skdw hY, qy, ieh ismrn swD sMgiq dy Awsry kIqw jw skdw hY [

13. ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY, aus ƒ shI jIvn dI sUJ Aw jWdI hY, aus dw mn kwbU ivc rihMdw hY, qy, auh sdw prmwqmw dy dIdwr ivc msq rihMdw hY [

14. sB qoN sRySt iv`idAw hY prmwqmw dI Xwd [ ijnHW mnu`KW auqy prmwqmw dI ikrpw huMdI hY auh prmwqmw pwsoN sdw nwm ismrn dI dwiq mMgdy rihMdy hn [

15. prmwqmw dw nwm ismrn dI brkiq nwl mnu`K AMdr ieh inScw bx jWdw hY ik dieAw dw smuMdr iek prmwqmw hI sB dI pwlxw krn vwlw hY [

16. prmwqmw dI imhr nwl ijs mnu`K ƒ swD-sMgiq pRwpq huMdI hY auh mwieAw dI ^wqr BtkxoN bc jWdw hY auh ivkwrW ivc PsxoN bc jWdw hY [

17. koeI v`fy qoN v`fy kTn qp BI mnu`K ƒ mwieAw dy moh qoN bcw nhIN skdy [ ijMd dw Awsrw isr& gur-Sbd hI ho skdw hY jo swD sMgiq ivcoN imldw hY [

18. prmwqmw dy nwm dw ismrn ipCly kIqy hoey swry kukrmW dy sMskwrW dw nws kr dyNdw hY [

19. nwm ismrn dI brkiq nwl shI jIvn jIaUx dI jwc Aw jWdI hY, mnu`K dw Awcrn su`cw bx jWdw hY [

20. gurU dI srn pY ky prmwqmw dy dr qoN hryk mMgI murwd pUrI ho jWdI hY [ prmwqmw sB dwqW dyx vwlw hY, dyx dy smr`Q hY [

21. srb-ivAwpk prmwqmw sB dy idl dI jwxn vwlw hY, inAwsirAW ƒ Awsrw dyx vwlw hY [ aus dy dr qoN aus dI BgqI dI dwiq mMgdy rihxw cwhIdw hY [

22. ijs auqy prmwqmw imhr kry auh aus dw nwm ismrdw hY [ Awpxy au~dm nwl mnu`K BgqI nhIN kr skdw [

23. ijhVy mnu`K sB dwqW dyx vwly prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auh iehnW nwsvMq pdwrQW dy moh qoN bcy rihMdy hn [

24. jgq ivc mlkIAqW qy mOj-myilAW dy kwrn ijhVy mnu`K jIvn dy aulty rwhy pY jWdy hn auhnW ƒ AnykW jUnW dy du`K shwrny pYNdy hn [

25. ijhVy mnu`K prmwqmw dI Xwd Bulw dyNdy hn, auh srIrk qOr qy nroey huMidAW BI AnykW Awqmk rog shyV lYNdy hn [

26. ijs mnu`K ƒ prmwqmw dw nwm jpx dI Awdq pY jWdI hY auh ies qoN ibnw rih hI nhIN skdw [

27. ijhVw mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdw hY; dUijAW dI vDIkI shwrnI aus dw suBwau bx jWdw hY [

28. prmwqmw dw nwm ismrn vwly mnu`K auqy iksy vloN hoeI inrwdrI Awpxw Asr nhIN pw skdI, koeI du`K-klyS Awpxw zor nhIN pw skdw [

29. inmRqw, ismrn, Sbd dI Et—ijs mnu`K dy kol hr vyly ieh hiQAwr hn, kwmwidk ivkwr aus auqy Awpxw pRBwv nhIN pw skdy [

30. ijhVw mnu`K prmwqmw dw nwm ismrdw hY auh t`br-prvwr dy moh ivc nhIN Psdw [

31. swD sMgiq ivc itk ky mUrK mnu`K BI isAwxw bx jWdw hY, ikauNik auQy auh jIvn dw shI rsqw l`B lYNdw hY [

32. prmwqmw dw nwm jpx nwl Aqy ihrdy ivc pRBU-ipAwr itkwx nwl mnu`K mohxI mwieAw dy pRBwv qoN bicAw rihMdw hY [

33. ijhVw mnu`K gurU dy d`sy rsqy auqy nhIN qurdw, auh ivkwrW dy Fhy ciVHAw rihMdw hY Aqy cuPyirEN aus ƒ iPtkwrW hI pYNdIAW hn [

34. swD sMgiq dw Awsrw lY ky ijhVw mnu`K sdw prmwqmw dw nwm ismrdw hY, ivkwr aus dy nyVy nhIN Fuk skdy [

35. dunIAw dy pdwrQ imlxy AOKI g`l nhIN pr prmwqmw dw nwm ikqy BwgW nwl imldw hY [ imldw hY ieh swD sMgiq ivcoN; qdoN, jdoN prmwqmw Awp imhr kry [

36. ijhVw mnu`K hr QW prmwqmw dw drSn krn lg pYNdw hY, aus auqy ivkwr Awpxw pRBwv nhIN pw skdy [

37. ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy nwm dw shwrw iml jWdw hY, auh jnm mrn dy gyV ivcoN inkl jWdw hY, Awqmk mOq aus dy nyVy nhIN FukdI, dunIAw dy koeI fr-sihm aus auqy Asr nhIN pw skdy [

38. ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY aus ƒ SWqI suBwau b^Sdw hY aus ƒ piv`qr jIvn b^Sdw hY [

39. swD sMgiq hI iek AYsI QW hY ijQy mnu`K ƒ Awqmk SWqI hwsl huMdI hY [

40. AslI swD auh mnu`K hY, srb-ivAwpk prmwqmw dy nwm dI brkiq nwl ijs dI Awqmk AvsQw AijhI bx jWdI hY ik aus dy AMdroN myr-qyr imt jWdI hY prmwqmw dI is&iq-swlwh hI aus dI izMdgI dw shwrw bx jWdI hY mwieAw Aqy kwmwidk ivkwr aus auqy Awpxw pRBwv nhIN pw skdy [

41. dunIAw dy BogW dy nwl nwl jgq ivc AnykW sihm BI hn jo prmwqmw dy nwm qoN KuMiJAW mnu`K auqy Awpxw dbwau pweI r`Kdy hn [

42. mwieAw AnykW qrIikAW nwl mnu`K auqy Awpxw pRBwv pweI r`KdI hY [ ijhVw mnu`K swD sMgiq dw Awsrw lY ky prmwqmw dw Bjn krdw hY auh ies qoN bicAw rihMdw hY [

43. prmwqmw hI sB jIvW ƒ dwqW dyNdw hY qy dyx-jogw hY [ ausy dw Awsrw lYxw cwhIdw hY [

44. ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY auh swD sMgiq dw Awsrw lY ky aus dw nwm jpdw hY [ iehI hY mnu`Kw jIvn dw mnorQ [ ismrn dI brkiq nwl mnu`K dw jIvn plt jWdw hY [

45. moh jgq dy swry jIvW auqy BwrU hY ies dI mwr qoN auhI bcdy hn jo jgq dy mwlk prmwqmw dw Awsrw lYNdy hn prmwqmw dw nwm ismrdy hn [

46. mnu`K au~cI jwiq dy hox jW nIvIN jwiq dy, kwmdyv sBnW ƒ Awpxy kwbU ivc kr lYNdw hY [ ies dI mwr qoN auhI bcdw hY jo swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dw Awsrw lYNdw hY [

47. blI k®oD dy v`s ivc Aw ky mnu`K keI JgVy KVy kr lYNdw hY, qy, Awpxw jIvn duKI bxw lYNdw hY [ ies dI mwr qoN bcx leI BI prmwqmw dI Srn hI ieko iek vsIlw hY [

48. loB dy Asr hyT mnu`K Srm-hXw C`f ky AXog krqUqW krn l`g pYNdw hY [ prmwqmw dy hI dr qy ArdwsW kr ky ies qoN bicAw jw skdw hY [

49. prmwqmw hI iek AYsw hkIm hY jo AhMkwr dy rog qoN jIvW ƒ bcWdw hY [ AhMkwr dy v`s ho ky jIv AnykW vYrI shyV lYNdw hY [

50. hr vyly prmwqmw dw nwm hI ismrnw cwhIdw hY [ auhI sMswrI jIvW dy du`K nws krn dy smr`Q hY [

51. sMswr-smuMdr ivcoN izMdgI dI byVI shI-slwmq pwr lµGwx dw ieko iek qrIkw hY—swD sMgiq ivc rih ky prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI jwey [

52. prmwqmw hI mnu`K dy srIr dI ijMd dI hryk iksm dI r`iKAw krn vwlw hY [ ijhVy mnu`K aus dI BgqI krdy hn auhnW nwl auh ipAwr krdw hY [

53. sMswr-smuMdr smwn hY [ ies ivc AnykW ivkwrW dIAW lihrW au~T rhIAW hn [ ijhVw mnu`K prmwqmw dw Awsrw lYNdw hY aus dy Awqmk jIvn ƒ ieh ivkwr qbwh nhIN kr skdy [

54. prmwqmw dI BgqI hI ienswnI izMdgI dy s&r vwsqy p`Drw rsqw hY [ ieh dwiq swD-sMgiq ivcoN imldI hY [

55. ijhVw mnu`K swD sMgiq dI rwhIN prmwqmw dw Awsrw lY ky nwm ismrdw hY auh moh AhMkwr Awidk swry blI ivkwrW dw twkrw krn jogw ho jWdw hY [

56. inry Dwrimk icMnH Dwrn kr ky qy BgqI qoN s`Kxw rih ky Awpxy Awp ƒ DrmI AKvwx vwlw mnu`K DrmI nhIN hY [

57. prmwqmw BgqI krn vwly bMidAW dy ihrdy ivc v`sdw hY [

58. mnu`K ies sMswr-smuMdr dy AnykW hI ivkwrW dy Gyry ivc PisAw rihMdw hY [ swD sMgiq dw Awsrw lY ky ijhVw mnu`K prmwqmw dw Bjn krdw hY auhI iehnW qoN bcdw hY [ pr ieh dwiq imldI hY prmwqmw dI AwpxI imhr nwl hI [

59. ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY, auh swD sMgiq ivc Aw ky aus dw nwm ismrdw hY [

60. Blw mnu`K auh hY jo AMdroN BI Blw hY qy bwhroN BI Blw hY [ AMdr Kot r`K ky BlweI dw ivKwvw krn vwlw mnu`K Blw nhIN hY [

61. mwieAw dw moh bhuq pRbl hY [ buFypw Aw ky mOq isr auqy kUk rhI huMdI hY, iPr BI mnu`K prvwr dy moh ivc PisAw rihMdw hY [ ies moh qoN prmwqmw dI Xwd hI bcWdI hY [

62. jIB nwl prmwqmw dw nwm jpxw sI, pr ieh mnu`K ƒ csikAW ivc hI pweI r`KdI hY [

63. prmwqmw ƒ Bulw ky dUijAW auqy vDIkIAW krn vwly AhMkwrI mnu`K nwloN prmwqmw dw nwm ismrn vwlw A`q grIb mnu`K cMgw hY [ AhMkwrI dw jIvn ivArQ jWdw hY, auh Aijhy krm hI sdw krdw hY ik aus ƒ iPtkwrW hI pYNdIAW hn [

64. ijs mnu`K auqy gurU prmwqmw imhr krdw hY, ismrn dI brkiq nwl aus dw Awqmk jIvn bhuq au~cw ho jWdw hY, ivkwrW dw hnyrw aus dy nyVy nhIN Fukdw, aus dI izMdgI guxW nwl BrpUr ho jWdI hY [

65. prmwqmw dw nwm ismrn vwlw mnu`K hI au~cI jwiq dw hY aus dI sMgiq ivc hor bMdy BI kukrmW qoN bc jWdy hn [ mwieAw dy moh ivc PisAw hoieAw (au~cI jwiq dw BI) mnu`K ivArQ jIvn gvw jWdw hY [

66. AwpxI ijMd dI ^wqr hornW dw nukswn kr ky prwieAw Dn vrqx vwly mnu`K dI izMdgI sdw mMdy kMmW dy gMd ivc hI guzrdI hY [

67. ijhVw mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juiVAw rihMdw hY auh ivkwrW qoN bc jWdw hY, aus dI sMgiq krn vwly mnu`K BI ivkwrW dy pMjy ivcoN inkl jWdy hn [

lVI-vwr Bwv:

(1 qoN 15) mnu`K dy nwl sdw inBx vwlw swQI isr& prmwqmw dw nwm hI hY [ pr Awqmk jIvn dI sUJ qoN s`Kxw mnu`K mwieAw dy moh dy KUh ivc if`gw rihMdw hY, qy, Asl swQI ƒ BulweI r`Kdw hY [ mwieAw keI rMgW rUpW ivc mnu`K auqy Awpxw pRBwv pWdI hY [ ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY aus ƒ shI Awqmk jIvn dI sUJ Aw jWdI hY, auh swD sMgiq dI Et lY ky nwm ismrdw hY [

(16 qoN 25) Awpxy au~dm nwl mnu`K BgqI nhIN kr skdw [ ipCly kIqy krmW dy sMskwr ausy hI pwsy vl pRyrdy hn [ koeI v`fy qoN v`fy kTn qp BI mnu`K ƒ mwieAw dy moh qoN bcw nhIN skdy [ ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr krdw hY, auh swD sMgiq dI srn lY ky is&iq-swlwh ivc juVdw hY, qy, ies qrHW aus dy ipCly kIqy swry kukrmW dy sMskwr imt jWdy hn [ srIrk qOr qy nroAw huMidAW BI jy mnu`K prmwqmw dI Xwd BulWdw hY, qW auh AnykW Awqmk rog shyVI r`Kdw hY [

(26 qoN 44) prmwqmw dw nwm ismrn dI brkiq nwl mnu`K dy AMdr au~cy Awqmk gux pYdw ho jWdy hn [ iksy vloN hoeI koeI BI inrwdrI aus auqy Asr nhIN pw skdI, koeI ivkwr aus dy nyVy nhIN Fuk skdw, dUijAW dI vDIkI shwrn dI aus ƒ Awdq pY jWdI hY [

ieh dwiq imldI hY swD sMgiq ivcoN, qy, imldI hY prmwqmw dI myhr nwl [

(45 qoN 55) kwm k®oD loB moh AhMkwr Awidk ivkwr ieqny blI hn ik Awpxy au~dm nwl mnu`K iehnW dw twkrw nhIN kr skdw [ iehnW dI mwr qoN bc ky sMswr-smuMdr ivcoN izMdgI dI byVI shI-slwmq pwr lµGwx dw ieko iek qrIkw hY—swD sMgiq ivc rih ky prmwqmw dI is&iq-swlwh [ iehI ienswnI izMdgI dy s&r vwsqy jIvn dw p`Drw rsqw hY [ pr ieh imldw hY prmwqmw dI AwpxI imhr nwl [

(56 qoN 67) inry Dwrimk icMnH mnu`K ƒ ivkwrW dw twkrw krn-jogw nhIN bxw skdy [ AMdr Kot r`K ky BlweI dw ivKwvw mnu`K ƒ Blw nhIN bxw skdw [ mwieAw dw moh bhuq pRbl hY, ies qoN prmwqmw dI Xwd hI bcWdI hY [

prmwqmw ƒ Bulw ky dUijAW auqy vDIkI krn vwly AhMkwrI mnu`K nwloN ismrn krn vwlw A`q grIb bMdw cMgw hY, auh hI au~cI jwiq vwlw hY, aus dI sMgiq ivc hor bMdy BI kukrmW qoN bc jWdy hn [

mu`K Bwv:

mwieAw dw moh bhuq pRbl hY, ies dy Asr hyT rih ky mnu`K ivkwrW ivc Ps jWdw hY [ ivkwrW qoN bcy rihx dw ieko iek qrIkw hY—swD sMgiq ivc itk ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy rihxw [ ieh dwiq imldI hY prmwqmw dI AwpxI hI imhr nwl [

not:-  shsik®qI—l&z ‘shs’ sMsik®q dy l&z ‘sMs’ qoN pRwik®q-rUp hY, ijvyN l&z ‘sMSX’ (sz_Q) qoN pRwik®q-rUp ‘shsw’ hY [ so, ieh slok ijnHW dw isrlyK hY ‘shs ik®qI’ sMsik®q dy nhIN hn [ l&z ‘shs-ik®qI’ l&z ‘sMsik®q’ (szÔøq) dw pRwik®q-rUp hY [ ieh swry slok BI pRwik®q bolI dy hI hn [

pwTkW dI shUlq vwsqy keI l&zW dy Asl sMsik®q-rUp BI pd-ArQW ivc dy id`qy gey hn [

ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ਸੁਤਹ ॥ ਕਤੰਚ ਭ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਹਿਤ ਬੰਧਵ ਕਤੰਚ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ੍ਯ੍ਯਤੇ ॥ ਕਤੰਚ ਚਪਲ ਮੋਹਨੀ ਰੂਪੰ ਪੇਖੰਤੇ ਤਿਆਗੰ ਕਰੋਤਿ ॥ ਰਹੰਤ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਸਿਮਰਣ ਨਾਨਕ ਲਬਧ੍ਯ੍ਯੰ ਅਚੁਤ ਤਨਹ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1353}

pd ArQ:-  kqM—ik`Qy? c—Aqy [ binqw—iesqRI (vinqw) [ ibnod—Awnµd, lwf-ipAwr [ suqh—pu`qr [ ihq—ihqU [ bMDv—irSqydwr [ cpl—cMcl [ pyKMqy—vyKidAW hI [ kroiq—krdI hY (krwyiq) [ rhMq—rihMdw hY [ lbD´M—l`BIdw hY, l`B skIdw hY [ Acuq—AibnwsI pRBU (AÁXuq, A`cuq) [ qnh—pu`qr [ Acuq qnh—AibnwsI pRBU dy pu`qr, sMq jn [

ArQ:-  ik`Qy rih jWdI hY mW, qy ik`Qy rih jWdw hY ipau? qy ik`Qy rih jWdy hn iesqRI pu`qRW dy lwf-ipAwr? ik`Qy rih jWdy hn Brw imqR ihqU qy snbMDI? qy ik`Qy rih jWdw hY prvwr dw moh? ik`Qy jWdI hY mn ƒ mohx vwlI ieh cMcl mwieAw vyKidAW vyKidAW hI C`f jWdI hY [

hy nwnk! (mnu`K dy) nwl (sdw) rihMdw hY Bgvwn dw Bjn (hI), qy ieh Bjn imldw hY sMq jnW qoN [1[

Bwv—mnu`K dy nwl sdw dw swQ krn vwlw isr& prmwqmw dw Bjn hI hY [ ikqny BI ipAwry irSqydwr hox, iksy dw BI swQ sdw leI nhIN ho skdw [ mwieAw BI ieQy hI DrI rih jWdI hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh