ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1352

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਰਾਗੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥

ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਰਾਮੁ ਸਿਮਰਿ ਇਹੈ ਤੇਰੈ ਕਾਜਿ ਹੈ ॥ ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗੁ ਤਿਆਗੁ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨਿ ਲਾਗੁ ॥ ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨੁ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਧਨੁ ਪਛਾਨੁ ਕਾਹੇ ਪਰਿ ਕਰਤ ਮਾਨੁ ॥ ਬਾਰੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ਜੈਸੇ ਬਸੁਧਾ ਕੋ ਰਾਜੁ ਹੈ ॥੧॥ ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਕਹਤੁ ਬਾਤ ਬਿਨਸਿ ਜੈਹੈ ਤੇਰੋ ਗਾਤੁ ॥ ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ਕਰਿ ਗਇਓ ਕਾਲੁ ਤੈਸੇ ਜਾਤੁ ਆਜੁ ਹੈ ॥੨॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1352}

pd ArQ:-  ismir—ismirAw kr [ iehY—ieh (ismrn) hI [ qyrY kwij—qyry kMm ivc (Awaux vwlw) [ ko—dw [ sMgu—swQ, moh [ lwgu—ipAw rhu [ mwnu—mMn, smJ lY [ imiQAw—nwsvMq [ swju—jgq-pswrw [1[rhwau[

kwhy pir—kwhdy au~qy? mwnu—AhMkwr [ bwrU—ryq [ BIiq—kMD [ bsuDw—DrqI [ ko—dw [1[

nwnku khq—nwnk AwKdw hY [ bwq—g`l [ ibnis jY hY—nws ho jwiegw [ gwqu—srIr [ kwlu—k`l (dw idn) [ Awju—A`j dw idn [2[

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw (dw nwm) ismirAw kr, prmwqmw dw nwm ismirAw kr [ ieh (ismrn) hI qyry kMm ivc (Awaux vwlw) hY [ hy BweI! mwieAw dw moh C`f dyh, prmwqmw dI srn ipAw rhu [ hy BweI! dunIAw dy suKW ƒ nwsvMq smJ [ jgq dw ieh swrw pswrw (hI) swQ C`f jwx vwlw hY [1[rhwau[

hy BweI! ies Dn ƒ supny (ivc imly pdwrQW) vWg smJ (jwg KulHidAW hI auh pdwrQ lop ho jWdy hn [ d`s,) qUM kwhdy au~qy AhMkwr krdw hYN? (swrI) DrqI dw rwj (BI) ryq dI kMD vrgw hI hY [1[

hy BweI! dws nwnk (qYƒ ieh) g`l d`sdw hY ik qyrw (qW ieh Awpxw imiQAw hoieAw) srIr (BI) nws ho jwiegw [ (vyK, ijvyN qyrI aumr dw) k`l (dw idn) iCn iCn kr ky bIq igAw hY, iqvyN A`j (dw idn BI) lµGdw jw irhw hY [2[1[

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਰਾਮੁ ਭਜੁ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਤੁ ਹੈ ॥ ਕਹਉ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਤ ਨਹ ਕਿਉ ਗਵਾਰ ॥ ਬਿਨਸਤ ਨਹ ਲਗੈ ਬਾਰ ਓਰੇ ਸਮ ਗਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਭਰਮ ਡਾਰਿ ਦੇਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ॥ ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਇਹੈ ਏਕੁ ਜਾਤੁ ਹੈ ॥੧॥ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੁ ਜਿਉ ਬਿਸਾਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਜਸੁ ਹੀਏ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਿ ਅਉਸਰੁ ਬਿਹਾਤੁ ਹੈ ॥੨॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1352}

pd ArQ:-  Bju—Bjn kr, jipAw kr [ isrwqu hY—bIqdw jw irhw hY [ khau—khauN, mYN AwKW [ khw—khW? kIh? bwr bwr—muV muV [ gvwr—hy mUrK! ibnsq—nws huMidAW [ bwr—icr, iF`l [ Erw—gVw [ Ery sm—gVy vrgw, gVy dy brwbr [ sm—brwbr, smwn [ gwqu—srIr [1[rhwau[

Brm—Btkxw [ fwir dyih—C`f dyh [ ko—dw [ lyih—jipAw kr [ AMiq bwr—AMqly smy [ sMig qyrY—qyry nwl [ iehY eyk—isr& ieh hI [1[

ibiKAw—mwieAw [ ibKu—zihr [ ibswir—Bulw dyh [ jsu—is&iq-swlwh [ hIey—ihrdy ivc [ Dwir—vsweI r`K [ kih—khY, AwKdw hY [ pukwir—pukwr ky, kUk ky [ Aausru—mOkw, smw [2[

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw dw Bjn kirAw kr, prmwqmw dw Bjn kirAw kr [ mnu`Kw jnm lµGdw jw irhw hY [ hy mUrK! mYN (qYƒ) muV muV kIh AwKW? qUM ikauN nhIN smJdw? (qyrw ieh) srIr (nws hox ivc) gVy vrgw hI hY (ies dy) nws huMidAW icr nhIN l`gdw [1[rhwau[

hy BweI! swrIAW BtkxW C`f dyh, prmwqmw dw nwm jipAw kr [ AMqly smy qyry nwl isr& ieh nwm hI jwx vwlw hY [1[

hy BweI! mwieAw (dw moh Awpxy AMdroN) zihr vWg Bulw dyh [ prmwqmw dI is&iq-swlwh (Awpxy) ihrdy ivc vsweI r`K [ dws nwnk (qYƒ) kUk kUk ky AwK irhw hY, (mnu`Kw izMdgI dw smw) bIqdw jw irhw hY [2[2[

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਰੇ ਮਨ ਕਉਨ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹੈ ਤੇਰੀ ॥ ਇਹ ਜਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੋ ਤਉ ਨਹੀ ਸੁਨਿਓ ਕਾਨਿ ॥ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਅਤਿ ਲੁਭਾਨਿ ਮਤਿ ਨਾਹਿਨ ਫੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮੁ ਲੀਨੁ ਸਿਮਰਨੁ ਨਹ ਨਿਮਖ ਕੀਨੁ ॥ ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨੁ ਪਗਹੁ ਪਰੀ ਬੇਰੀ ॥੧॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਪੁਕਾਰਿ ਸੁਪਨੈ ਜਿਉ ਜਗ ਪਸਾਰੁ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਹ ਕਿਉ ਮੁਰਾਰਿ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਚੇਰੀ ॥੨॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1352}

pd ArQ:-  giq—hwlq, dSw [ hoie hY—hovygI [ mih—ivc [ qau—qW [ kwin—kMn nwl, iDAwn dy ky [ ibiKAn isauy—iviSAW nwl [ Aiq—bhuq [ luBwin—gRisAw hoieAw [ PyrI—prqweI [1[rhwau[

ko—dw [ lInu—ilAw, hwsl kIqw [ inmK—(inmy—) A`K Jmkx ijqnw smw [ kInu—kIqw [ dwrw—iesqRI [ dInu—Awqur, ADIn [ pghu—pYrW ivc [ prI—peI hoeI hY [ byrI—byVI [1[

kih—khY, AwKdw hY [ pukwir—pukwr ky [ jg pswru—jgq dw iKlwrw [ murwir—(mur-Air) prmwqmw [ jw kI—ijs (prmwqmw) dI [ cyrI—dwsI [2[

ArQ:-  hy mn! (qUM kdy socdw nhIN ik) qyrI kIh dSw hovygI [ ies jgq ivc (qyrw Aml swQI) prmwqmw dw nwm (hI) hY, auh (nwm) qUM kdy iDAwn nwl suixAw nhIN [ qUM iviSAW ivc hI bhuq PisAw rihMdw hYN, qUM (AwpxI) suriq (iehnW vloN kdy) prqWdw nhIN [1[rhwau[

hy BweI! qUM mnu`K dw jnm (qW) hwsl kIqw, pr kdy rqw Br smy leI BI prmwqmw dw ismrn nhIN kIqw [ qUM sdw iesqRI dy suKW dy hI ADIn hoieAw rihMdw hYN [ qyry pYrW ivc (iesqRI dy moh dI) byVI peI rihMdI hY [1[

hy BweI! dws nwnk (qYƒ) pukwr ky AwKdw hY ik ieh jgq dw iKlwrw supny vrgw hI hY [ ieh mwieAw ijs dI dwsI hY qUM aus prmwqmw dw ismrn ikauN nhIN krdw [2[3[

ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਬੀਤ ਜੈਹੈ ਜਨਮੁ ਅਕਾਜੁ ਰੇ ॥ ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਸੁਨਿ ਕੈ ਪੁਰਾਨ ਸਮਝਤ ਨਹ ਰੇ ਅਜਾਨ ॥ ਕਾਲੁ ਤਉ ਪਹੂਚਿਓ ਆਨਿ ਕਹਾ ਜੈਹੈ ਭਾਜਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਸਥਿਰੁ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਦੇਹ ਸੋ ਤਉ ਤੇਰਉ ਹੋਇ ਹੈ ਖੇਹ ॥ ਕਿਉ ਨ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਲੇਹਿ ਮੂਰਖ ਨਿਲਾਜ ਰੇ ॥੧॥ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਹੀਏ ਆਨਿ ਛਾਡਿ ਦੇ ਤੈ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨ ਇਹ ਬਖਾਨਿ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਰਾਜੁ ਰੇ ॥੨॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1352-1353}

pd ArQ:-  jYhY—jwiegw [ bIq jYhY—guzr jwiegw [ Akwju—(A-kwju) AsPl, jIvn-mnorQ pRwpq krn qoN ibnw [ ry—hy BweI! inis—rwq [ ry Ajwn—hy by-smJ! hy mUrK! kwlu—mOq dw smw [ Awin—Aw ky [ Bwij—B`j ky [ khw—ik`Qy? [1[rhwau[

AsiQru—sdw kwiem rihx vwlw [ jo dyh—ijhVw srIr [ mwinE—qUM mMnI bYTw hYN [ qau—qW [ hoie hY—ho jwiegw [ Kyih—im`tI, suAwh [ ko—dw [ ikau n lyih—qUM ikauN nhI jpdw? (lyihˆ) [ mUrK inlwj ry—hy mUrK! hy by-Srm! [1[

hIey—ihrdy ivc! Awin—ilAw r`K [ qY—qUM [ ko—dw [ mwnu—AhMkwr [ iehY—ieh hI [ bKwin—bKwnY, AwKdw hY [ mih—ivc [ ibrwju—rOSn ho, cMgw jIvn jIau [2[

ArQ:-  hy BweI! (prmwqmw dI BgqI qoN ibnw) mnu`Kw jIvn (dw smw) jnm-mnorQ hwsl krn qoN ibnw hI lµGdw jw irhw hY, guzrdw jw irhw hY [ hy mUrK! rwq idn purwx (Awidk pusqkW dIAW khwxIAW) sux ky (BI) qUM nhIN smJdw (ik ieQy sdw nhIN bYT rihxw) [ mOq (dw smw) qW (nyVy) Aw phuMicAw hY (d`s, qUM ies pwsoN) B`j ik`Qy clw jwihˆgw [1[rhwau[

hy mUrK! hy by-Srm! ijs (Awpxy) srIr ƒ qUM sdw kwiem rihx vwlw smJI bYTw hYN, qyrw auh (srIr) qW (zrUr) suAwh ho jwiegw [ (iPr) qUM ikauN prmwqmw dw nwm nhIN jpdw? [1[

dws nwnk (qYƒ muV muV) ieh g`l hI AwKdw hY ik (Awpxy) mn dw AhMkwr C`f dyh, prmwqmw dI BgqI (Awpxy) ihrdy ivc vsw lY [ ieho ijhw suc`jw jIvn jIau [2[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh