ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1350

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥ ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥ ਲੋਗਾ ਭਰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥ ਖਾਲਿਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਿਕੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸ੍ਰਬ ਠਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੈ ॥ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ ॥੨॥ ਸਭ ਮਹਿ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਕਛੁ ਹੋਈ ॥ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ਸੁ ਏਕੋ ਜਾਨੈ ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੩॥ ਅਲਹੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਗੁਰਿ ਗੁੜੁ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨੁ ਡੀਠਾ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1349-1350}

pd ArQ:-  Avil—sB qoN pihlW, SurU ivc, sB dw mUl [ Alh nUr—A`lwh dw nUr, prmwqmw dI joq [ aupwieAw—(ijs ny jgq) pYdw kIqw [ kudriq ky—^udw dI kudrq dy (pYdw kIqy hoey) [ nUr—joq [ qy—qoN [ ko—kOx? [1[

logw—hy loko! BweI—hy BweI! Kwlku—(jgq ƒ) pYdw krn vwlw pRBU [ sRb TWeI—sB QW [1[rhwau[

BWiq—iksm [ swjI—pYdw kIqI, bxweI [ poc—AYb, aUxqweI [2[

soeI—auhI mnu`K [3[

AlKu—ijs dw mukMml srUp ibAwn nhIN ho skdw [ guVu—(prmwqmw dy guxW dI sUJ-rUp) guV [ guir—gurU ny [ sMkw—S`k, BulyKw [ srb—swirAW ivc [4[

ArQ:-  hy loko! hy BweI! (r`b dI hsqI bwry) iksy BulyKy ivc pY ky ^uAwr nwh hovo [ auh r`b swrI ^lkq ƒ pYdw krn vwlw hY qy swrI ^lkq ivc mOjUd hY, auh sB QW BrpUr hY [1[rhwau[

sB qoN pihlW ^udw dw nUr hI hY ijs ny (jgq) pYdw kIqw hY, ieh swry jIA-jMq r`b dI kudrq dy hI bxwey hoey hn [ iek pRBU dI hI joq qoN swrw jgq pYdw hoieAw hY [ (qW iPr iksy jwq mzhb dy BulyKy ivc pY ky) iksy ƒ cMgw qy iksy ƒ mMdw nwh smJo [1[

isrjnhwr ny ie`ko hI im`tI qoN (Bwv, ie`ko ijhy hI q`qW qoN) AnykW iksmW dyu jIAw-jMq pYdw kr id`qy hn [ (ij`QoN qk jIvW dy Asly dw sMbMD hY) nwh iehnW im`tI dy BWifAW (Bwv, jIvW) ivc koeI aUxqw hY, qy nwh (iehnW BWifAW dy bxwx vwly) GuimAwr ivc [2[

auh sdw kwiem rihx vwlw pRBU sB jIvW ivc v`sdw hY [ jo kuJ jgq ivc ho irhw hY, ausy dw kIqw ho irhw hY [ auhI mnu`K r`b dw (ipAwrw) bMdw ikhw jw skdw hY, jo aus dI rzw ƒ pCwxdw hY qy aus iek nwl sWJ pWdw hY [3[

auh r`b AYsw hY ijs dw mukMml srUp ibAwn qoN pry hY, aus dy gux khy nhIN jw skdy [ kbIr AwKdw hY—myry gurU ny (pRBU dy guxW dI sUJ-rUp) im`Tw guV mYƒ id`qw hY (ijs dw suAwd qW mYN nhIN d`s skdw, pr) mYN aus mwieAw rihq pRBU ƒ hr QW vyK ilAw hY, mYƒ ies ivc koeI S`k nhIN irhw (myrw AMdr iksy jwq jW mzhb dy bMidAW dI au~cqw jW nIcqw dw krm nhIN irhw) [4[3[

Sbd dw Bwv:- srb-ivAwpk pRBU hI swry jIvW dw isrjxhwr hY [ sB dw Aslw ieko hY, iksy ƒ mMdw nwh AwKo [

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨ ਬਿਚਾਰੈ ॥ ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ ॥੧॥ ਮੁਲਾਂ ਕਹਹੁ ਨਿਆਉ ਖੁਦਾਈ ॥ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਕਰਿ ਜੀਉ ਆਨਿਆ ਦੇਹ ਬਿਨਾਸੀ ਮਾਟੀ ਕਉ ਬਿਸਮਿਲਿ ਕੀਆ ॥ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਅਨਾਹਤ ਲਾਗੀ ਕਹੁ ਹਲਾਲੁ ਕਿਆ ਕੀਆ ॥੨॥ ਕਿਆ ਉਜੂ ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹੁ ਧੋਇਆ ਕਿਆ ਮਸੀਤਿ ਸਿਰੁ ਲਾਇਆ ॥ ਜਉ ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟੁ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਹੁ ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਇਆ ॥੩॥ ਤੂੰ ਨਾਪਾਕੁ ਪਾਕੁ ਨਹੀ ਸੂਝਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਿਸਤਿ ਤੇ ਚੂਕਾ ਦੋਜਕ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1350}

pd ArQ:-  mulW—hy mu`lW! khhu—suxwauNdw hYN [ inAwau—iensw& [1[rhwau[

AwinAw—ilAWdw [ dyh—srIr [ ibsiml—(A: ibsim`lwh—A`lwh dy nwm qy, ^udw vwsqy [ murgI Awidk iksy jIv dw mws iqAwr krn vyly muslmwn l&z ‘ibsim`lwh” pVHdw hY, Bwv ieh ik mYN ‘A`lwh dy nwm qy, A`lwh dI ^wqr’ ies ƒ zbh krdw hW [ so, ‘ibsiml’ krn dw ArQ hY ‘zbh krnw’) [ joiq srUp—auh pRBU ijs dw srUp joq hI joq hY, jo inrw nUr hI nUr hY [ Anwhq—Anwhq dI, AivnwsI pRBU dI [ lwgI—hr QW l`gI hoeI hY, hr QW mOjUd hY [ hlwlu—jwiez, Byt krn-jog, r`b dy nwm qy kurbwnI dyx dy lwiek [2[

aujU—auzU, nmwz pVHn qoN pihlW h`Q pYr mUMh Dox dI ik®Aw [ pwku—piv`qr [3[

nwpwku—plIq, Apiv`qr, mYlw, mlIn [ pwku—piv`qr pRBU [ mrmu—Byq [ cUkw—KuMJ igAw hYN [ isau—nwl [8[

ArQ:-  (hy ihMdU qy muslmwn vIro!) vydW jW kurwn Awidk (iek dUjy dIAW) Drm-pusqkW ƒ JUTIAW nwh AwKo [ JUTw qW auh bMdw hY jo iehnW Drm-pusqkW dI ivcwr nhIN krdw [ (Blw, hy mu`lW!) jy qUM ieh AwKdw hYN ik ^udw sB jIvW ivc mOjUd hY qW (aus ^udw A`gy kurbwnI dyx leI) murZI ikauN mwrdw hYN? (kI aus murZI ivc auh Awp nhIN hY? murZI ivc bYTy ^udw dI AMS ƒ mwr ky ^udw dy A`gy hI Bytw krn dw kIh Bwv hY? [1[

hy mu`lW! qUM (hor lokW ƒ qW) ^udw dw inAW suxwauNdw hYN, pr qyry Awpxy mn dw BulyKw Ajy dUr hI nhIN hoieAw [1[rhwau[

hy mu`lW! (murZI Awidk) jIv ƒ PV ky qUM lY AWdw, aus dw srIr qUM nws kIqw, aus (dy ijsm) dI im`tI ƒ qUM ^udw dy nwm qy kurbwn kIqw (Bwv, ^udw dI nzr-Byt kIqw) [ pr hy mu`lW! jo ^udw inrw nUr hI nUr hY, qy jo AivnwSI hY aus dI joq qW hr QW mOjUd hY, (aus murZI ivc BI hY jo qUM ^udw dy nwm qy kurbwn krdw hYN) qW iPr, d`s, qUM r`b dy nwm qy kurbwnI dyx dy lwiek ikhVI cIz bxweI? [2[

hy mu`lW! jy qUM Awpxy idl ivc kpt r`K ky inmwz pVHdw hYN, qW ieh inmwz dw kIh &wiedw? pYr h`Q Awidk sw& krn dI rsm dw kIh lwB? mUMh Dox dw kIh gux? msjd ivc jw ky sjdw krn dI kIh loV? qy, kwhby dy h`j dw kIh &wiedw? [3[

hy mu`lW! qUM AMdroN qW plIq hI irhw, qYƒ aus piv`qr pRBU dI smJ nhIN peI, qUM aus dw Byq nhIN pwieAw [ kbIr AwKdw hY—(ies BulyKy ivc Psy rih ky) qUM bihSq qoN KuMJ igAw hYN, qy dozk nwl qyrw mn pqIj igAw hY [4[4[

Sbd dw Bwv:- inrI Srh—jy idl ivc T`gI hY, qW inmwz, h`j Awid sB kuJ ivArQ au~dm hY [ sB-ivc-v`sdw r`b murZI Awidk dI ‘kurbwnI’ nwl BI ^uS nhIN huMdw [

(pVHo myry ‘slok kbIr jI stIk’ ivcoN kbIr jI dy slok nµ: 184 qoN nµ: 188 qk) [

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥ ਸੁੰਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਤਿ ਆਦਿ ਸਮਾਈ ॥ ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਗਿ ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ॥੧॥ ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਭਾਈ ॥ ਠਾਢਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਬੀਚਾਰੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਤੁ ਤੇਲੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਜ੍ਯ੍ਯਾਰਾ ॥ ਜੋਤਿ ਲਾਇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ॥੨॥ ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥੩॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1350}

pd ArQ:-  suMn—suM\, APur AvsQw, mwieAw dy moh dw koeI Purnw mn ivc nwh auTx vwlI AvsQw [ sMiDAw—(Skt. szÆXwThe morning, noon and evening prayers of a Brahman) svyry, duphir qy Swm vyly dI pUjw jo hryk bRwhmx leI krnI Xog hY [ dyvwkr—hy cwnx dI Kwx! (dyv—Awkr) [ ADpiq—hy mwlk! Awid—hy swry jgq dy mUl! smweI—hy srb-ivAwpk! isD—pu`gy hoey jogI, jog-AiBAws ivc inpuMn jogI [1[

ho BweI—hy BweI! purK inrMjn AwrqI—mwieAw-rihq srb ivAwpk pRBU dI AwrqI [ TwFw—Kloqw hoieAw [ ingm—vyd [ AlKu—(Skt. Al™Xhaving no particular marks) ijs dy koeI ^ws ichn c`k® nhIN [1[rhwau[

qqu—igAwn [ bwqI—v`tI [ dyh aujHwrw—srIr ivc (qyry nwm dw) cwnx [ jgdIs joiq—jgdIs dy nwm dI joq [ bUJnhwrw—igAwnvwn [2[

pMcy sbd—pMj hI nwd; pMj iksmW dy swzW dI Awvwz, (pMj iksmW dy swz ieh hn—qMqI swz, K`l nwl mVHy hoey, Dwq dy bxy hoey, GVw Awidk, PUk mwr ky vjwx vwly swz [ jdoN ieh swrIAW iksmW dy swz rlw ky vjwey jwx qW mhW suMdr rwg pYdw huMdw hY, jo mn ƒ msq kr dyNdw hY) [ Anwhd—ibnw vjwey, ie`k-rs [ sMgy—nwl hI, AMdr hI (id`s pYNdw hY) [ swirMgpwnI—(swirMg—DnK [ pwnI—h`Q) ijs dy h`Q ivc DnK hY, jo swry jgq dw nws krn vwlw BI hY [3[

ArQ:-  hy BweI! gurU dy d`sy hoey rwh qy quro, qy aus pRBU dI AwrqI auqwro jo mwieAw qoN rihq hY qy jo sB ivc ivAwpk hY, ijs dy koeI ^ws ichn-c`k® nhIN hn, ijs dy gux ibAwn nhIN kIqy jw skdy qy ijs dy dr qy Kloqw bRhmw vyd ivcwr irhw hY [1[rhwau[

hy dyv! hy cwnx dI Kwx! hy jgq dy mwlk! hy sB dy mUl! hy srb ivAwpk pRBU! jog-A`iBAws ivc inpuMn jogIAW ny smwDIAW lw ky BI qyrw AMq nhIN l`Bw auh Aw^r qyrI Srn lYNdy hn [ (qUM mwieAw qoN rihq hYN, so) mwieAw dy PurinAW vloN mn ƒ sw& r`Kxw (qy qyry crnW ivc hI juVy rihxw) ieh qyrI AwrqI krnI hY [1[

koeI ivrlw igAwnvwn (pRBU dI AwrqI dw Byq) smJdw hY [ (ijs ny smiJAw hY aus ny) igAwn ƒ qyl bxwieAw hY, nwm ƒ v`tI qy srIr ivc (nwm dy) cwnx ƒ hI dIvw bxwieAw hY [ ieh dIvw aus ny jgq dy mwlk pRBU dI joq (ivc juV ky) jgwieAw hY [2[

hy vwSnw-rihq inrMkwr! hy swirMgpwx! mYN qyry dws kbIr ny BI qyrI (ieho ijhI hI) AwrqI kIqI hY (ijs dI brkiq nwl) qUM mYƒ AMg-sMg id`s irhw hYN (qy myry AMdr iek AYsw Awnµd bx irhw hY, mwno,) pMj hI iksmW dy swz (myry AMdr) ie`k-rs v`j rhy hn [3[5[

not:-  kbIr jI dw Awpxy nwm dy nwl L&z ‘dws’ vrqxw zwhr krdw hY ik auh muslmwn nhIN sn [

Sbd dw Bwv:- mUrqI-pUjw KMfn—srb-ivAwpk prmwqmw dw ismrn hI shI AwrqI hY [ igAwn dw qyl vrqo, nwm dI b`qI vrqo, srIr dy AMdr Awqm-igAwn dw cwnx ho jwiegw, pRBU AMg-sMg id`sygw qy AMdr sdw iKVwau bixAw rhygw [

not:-  pwTk s`jxW ny ies Sbd dy ArQ pVH ley hn [ ies ivc srb-ivAwpk prmwqmw dy ismrn ƒ hI jIvn dw shI rsqw d`isAw hY [ pr ies Sbd bwry Bgq-bwxI dw ivroDI s`jx ieauN ilKdw hY:

“kbIr jI ny pRBwqI rwg AMdr Awpxy i^AwlW dI AwrqI drj kIqI hY, jo gurmiq vwlI AwrqI dw ivroD krdI hY [” ies qoN AgWh Sbd dw auqwrw id`qw igAw hY [ pr ‘rhwau’ dIAW qukW dy l&z ‘siqgur’ dy nwl hI bRYktW ivc l&z ‘rwmwnµd’ BI dy id`qw hY [ ikauN? jwx buJ ky BulyKy pwx dI ^wqr [ AgWh ilKdy hn—‘aukq Sbd suAwmI rwmwnµd jI A`gy AwrqI krn ihq sI [’

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨੁ ਹੀ ਜਾਨੈ ਕੈ ਬੂਝਲ ਆਗੈ ਕਹੀਐ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮੁ ਰਵਾਂਈ ਮੈ ਡਰੁ ਕੈਸੇ ਚਹੀਐ ॥੧॥ ਬੇਧੀਅਲੇ ਗੋਪਾਲ ਗਸਾਈ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਵਿਆ ਸਰਬੇ ਠਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਨੈ ਹਾਟੁ ਮਾਨੈ ਪਾਟੁ ਮਾਨੈ ਹੈ ਪਾਸਾਰੀ ॥ ਮਾਨੈ ਬਾਸੈ ਨਾਨਾ ਭੇਦੀ ਭਰਮਤੁ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਏਹੁ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਦੁਬਿਧਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਸਭੋ ਹੁਕਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਆਪੇ ਨਿਰਭਉ ਸਮਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥੩॥ ਜੋ ਜਨ ਜਾਨਿ ਭਜਹਿ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਤਾ ਚੀ ਅਬਿਗਤੁ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰਦੈ ਅਲਖ ਬਿਡਾਣੀ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1350}

pd ArQ:-  ibrQw—(Skt. ÒXQw) pIV, du`K [ kY—jW [ bUJl AwgY—bu`Jxhwr A`gy, AMqrjwmI pRBU A`gy [ rvWeI—mYN ismrdw hW [ mY—mYƒ [ kYsy—ikauN? cwhIAY—loVIey, hovy [1[

byDIAly—ivMnH ilAw hY [ gousweI—(A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘gosweI’ hY, pVHnw hY ‘gusweI’) [1[rhwau[

mwnY—mn ivc hI [ pwtu—ptx Shr [ pwswrI—pswrI, h`t clwx vwlw [ nwnw BydI—AnykW rUp rMg bxwx vwlw prmwqmw [ sMswrI—sMswr ivc Btkx vwlw, sMswr nwl moh pwx vwlw [2[

rwqw—rMigAw hoieAw [ duibDw—du-ic`qw-pn [ shij—shj ivc, Awqmk Afolqw ivc [ Awpy—Awp hI [ smqu—ie`k-smwn [ bIcwrI—ivcwrdw hY, smJdw hY [3[

jwin—jwx ky, ieauN jwx ky, pRBU ƒ ieho ijhw smJ ky [ cI—dI [ qw cI—auhnW dI [ Aibgqu—AidRSt pRBU (dw nwm) [ qw cI bwxI—auhnW dI bwxI [ ivfwxI—Acrj [4[

ArQ:-  myry gopwl gosweIN ny mYƒ (Awpxy crnW ivc ivMnH ilAw hY, hux mYƒ auh ipAwrw pRBU sB QW v`sdw idsdw hY [1[rhwau[

mn dw du`K-klyS jW (duKIey dw) Awpxw mn jwxdw hY jW (AMqrjwmI pRBU jwxdw hY, so jy AwKxw hovy qW) aus AMqrjwmI A`gy AwKxw cwhIdw hY [ mYƒ qW hux koeI (du`KW dw) fr irhw hI nhIN, ikauNik mYN aus AMqrjwmI prmwqmw ƒ ismr irhw hW [1[

(aus AMqrjwmI dw mnu`K dy) mn ivc hI h`t hY, mn ivc hI Sihr hY, qy mn ivc hI auh h`t clw irhw hY, auh Anyk rUpW rMgW vwlw pRBU (mnu`K dy) mn ivc hI v`sdw hY [ pr sMswr nwl moh r`Kx vwlw mnu`K bwhr Btkdw iPrdw hY [2[

ijs mnu`K dw ieh mn siqgurU dy Sbd ivc rMigAw igAw hY, aus dI myr-qyr Afol Awqmk AvsQw ivc lIn ho geI hY, auh sm-drsI ho jWdw hY, auh infr ho jWdw hY ikauNik aus ƒ (hr QW) pRBU dw hI hukm vrqdw id`sdw hY, pRBU Awp hI hukm clw irhw jwpdw hY [3[

jo mnu`K au~qm purK pRBU ƒ (ieauN srb-ivAwpk) jwx ky ismrdy hn, auhnW dI bwxI hI pRBU dw nwm bx jWdw hY (Bwv, auh hr vyly is&iq-swlwh hI krdy hn) [ nwmdyv AwKdw hY auhnW bMidAW ny Ascrj Al`K qy jgq-dy-jIvn pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc hI l`B ilAw hY [4[1[

Sbd dw Bwv:- ismrn dI brkiq nwl srb-ivAwpk prmwqmw ihrdy ivc hI l`B pYNdw hY [ ies vwsqy infrqw pYdw huMdI hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh