ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1349

ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਕਲਿਆਣ ਤਿਥਾਈਂ ॥ ਜਹ ਸੇਵਕ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੋਪਾਲ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਟੇ ਬਿਤਾਲ ॥੫॥ ਹੋਮ ਜਗ ਉਰਧ ਤਪ ਪੂਜਾ ॥ ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੀਜਾ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਮਖ ਰਿਦੈ ਧਾਰੇ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਤ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ॥੬॥ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਥਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਲਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੀ ਬਾਂਛਉ ਧੂਰਿ ॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਰਪੂਰਿ ॥੭॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਨੇਰਾ ॥ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਭਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਅਪੁਨੇ ਦਾਸ ॥ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਤਾਸ ॥੮॥੩॥੨॥੭॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1349}

pd ArQ:-  mMgl—^uSIAW [ kilAwx—suK-sWd [ iqQweIN—aus QW ivc hI [ jh—ij`Qy [ syvk gopwl—gopwl dy syvk [ gopwl—isRStI dw pwlx vwlw pRBU [ ibqwl—(jIvn-s&r ivc) qwloN KuMJy hoey kdm [5[

aurD qp—pu`Ty ltk ky kIqy hoey qp [ koit—kRoVW [ inKm—(inmy—) A`K Jmkx ijqnw smw [ irdY—ihrdy ivc [ jpq—jpidAW [ siB—swry [ swry—sMvwr lYNdw hY [6[

pRB Qwnu—pRBU dw itkwxw [ lwvih—lWdy hn [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ bwCau—bwCauN, mYN mMgqw hW [ klw—qwkq [7[

nyrw—nyVy [ kru—h`T [ gih—PV ky [ jip—jp ky [ guxqws—guxW dw ^zwnw hY [8[

ArQ:-  hy BweI! ij`Qy (swD sMgiq ivc) isRStI dy r`iKAk Ksm-pRBU dy Bgq-jn (rihMdy hn), auQy hI swry suK swrIAW KuSIAW swry Awnµd huMdy hn [ (auQy swD sMgiq ivc ijhVy mnu`K itkdy hn, auhnW au~qy) jgq-r`iKAk pRBU jI bhuq qRü`Tdy hn, (auhnW dy) AnykW jnmW dy by-QvHy-pn imt jWdy hn [5[

hy BweI! (swD sMgiq dI brkiq nwl ijhVw mnu`K) prmwqmw dy sohxy crn inmK inmK (hr vyly) Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY, auh mnu`K goibMd dw nwm jpidAW (Apxy) swry kMm sMvwr lYNdw hY, (aus ny mwno,) kRoVW qIrQW dw ieSnwn kr ilAw, (aus ny, mwno, AnykW) hom j`g (kr ley [ aus ny, mwno,) aulty ltk ky qp (kr ley [ aus ny, mwno, dyv-) pUjw (kr leI) [6[

hy BweI! (swD sMgiq dI brkiq nwl ieh smJ Aw jWdI hY ik) prmwqmw dw itkwxw bhuq hI au~cw hY (bhuq hI au~cw Awqmk jIvn hI aus dy crnW nwl imlw skdw hY) [ pRBU dy Bgq Awqmk Afolqw ivc (aus pRBU ivc) suriq joVI r`Kdy hn [ hy BweI! ijhVw pRBU-pRIqm swrIAW qwkqW dw mwlk hY jo sB QweIN mOjUd hY, aus dy dwsW dy dwsW dI crn-DUV mYN (BI) locdw rihMdw hW [7[

hy pRBU! qUM hI myrI mW hYN myrw ipau hYN pRIqm hYN myry hr vyly nyVy rihMdw hYN [ hy pRBU! qUM hI myrw im`qr hYN, myrw s`jx hYN, mYƒ qyrw hI shwrw hY [ hy pRBU! Awpxy dwsW ƒ (auhnW dw) h`Q PV ky qUM Awpxy bxw lYNdw hYN [ hy guxW dy ^zwny pRBU! (qyrw dws) nwnk (qyrw nwm) jp ky (hI) Awqmk jIvn hwsl kr irhw hY [8[3[

ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ ॥ ਆਪਨ ਰੰਗਿ ਸਹਜ ਪਰਗਾਸੀ ॥੧॥ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹ ਅਨੰਦੁ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਪਇਆਨਾ ॥ ਮਨੁ ਮਾਨਕੁ ਲਿਵ ਤਤੁ ਲੁਕਾਨਾ ॥੨॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਜੋ ਇਵ ਬੂਝੈ ਸੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣਾ ॥੩॥ ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ ਖੀਣਾ ॥ ਮਨੁ ਭਇਆ ਜਗਜੀਵਨ ਲੀਣਾ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1349}

not:-  ieh Sbd ibBws Aqy pRBwqI dohW imlvyN rwgW ivc gwaux vwsqy hn [

pd ArQ:-  sMkw—sihsw, i&kr, S`k [ Awpn rMig—AwpxI mOj ivc, AwpxI rzw ivc [ shj—Afol AvsQw dw [1[

krq bIcwrw—ivcwr kridAW kridAW, suriq joVidAW joVidAW [1[rhwau[

jh—ijs mn ivc [ pieAwnw—clw jWdw hY [ mwnku—moqI [ qqu—swry jgq dw mUl pRBU [ lukwnw—lukw lYNdw hY, vsw lYNdw hY [ ilv—surq joV ky [2[

iev—ies qrHW [ iev bUJY—ieh sUJ pY jWdI hY [ shij—shij-AvsQw ivc [3[

KIxw—kmzor [ gey KIxw—kmzor ho ky nws ho jWdy hn [ BieAw lIxw—lIn ho jWdw hY, mgn ho jWdw hY [4[

ArQ:-  (pRBU dy nwm ivc) surq joVidAW joVidAW ijs mnu`K ƒ nwm rqn l`B pYNdw hY (aus dy AMdr) pRBU dI joiq jg pYNdI hY, qy (aus dy AMdroN ivkwr AwidkW dw) hnyrw imt jWdw hY [1[rhwau[

(aus mnu`K dw) ieh qOKlw mu`k jWdw hY ik jnm mrn dy gyV ivc pYxw peygw, ikauNik prmwqmw AwpxI imhr nwl (aus dy AMdr) Awqmk Afolqw dw pRkwS kr dyNdw hY [1[

ijs mn ivc (pRBU dy myl dw) Anµd bx jwey qy (dunIAw vwlw) du`K klyS nws ho jwey, auh mn (pRBU-crnW ivc) juVn dI brkiq nwl moqI (vrgw kImqI) bx ky pRBU ƒ Awpxy AMdr vsw lYNdw hY [2[

(hy pRBU! qyry nwm ivc suriq joVidAW joVidAW) ijs mnu`K ƒ ieh sUJ pY jWdI hY ik jgq ivc jo kuJ ho irhw hY qyrI rzw ho rhI hY, auh mnu`K sdw Afol AvsQw ivc itikAw rihMdw hY (aus ƒ kdy koeI qOKlw nhIN huMdw) [3[

kbIr AwKdw hY—aus mnu`K dy pwp nws ho jWdy hn, aus dw mn jgq-dy-jIvn pRBU ivc mgn rihMdw hY [4[1[

Sbd dw Bwv:- imlwp-AvsQw—mn ivcoN ivkwr dUr ho jWdy hn, jgq ivc jo kuJ ho irhw hY pRBU dI hI rzw id`sdI hY [

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ॥ ਅਲਹੁ ਏਕੁ ਮਸੀਤਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਮੁਲਖੁ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਹ ਮਹਿ ਤਤੁ ਨ ਹੇਰਾ ॥੧॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਜੀਵਉ ਤੇਰੇ ਨਾਈ ॥ ਤੂ ਕਰਿ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਖਨ ਦੇਸਿ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ ਪਛਿਮਿ ਅਲਹ ਮੁਕਾਮਾ ॥ ਦਿਲ ਮਹਿ ਖੋਜਿ ਦਿਲੈ ਦਿਲਿ ਖੋਜਹੁ ਏਹੀ ਠਉਰ ਮੁਕਾਮਾ ॥੨॥ ਬ੍ਰਹਮਨ ਗਿਆਸ ਕਰਹਿ ਚਉਬੀਸਾ ਕਾਜੀ ਮਹ ਰਮਜਾਨਾ ॥ ਗਿਆਰਹ ਮਾਸ ਪਾਸ ਕੈ ਰਾਖੇ ਏਕੈ ਮਾਹਿ ਨਿਧਾਨਾ ॥੩॥ ਕਹਾ ਉਡੀਸੇ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਕਿਆ ਮਸੀਤਿ ਸਿਰੁ ਨਾਂਏਂ ॥ ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟੁ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੈ ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਂਏਂ ॥੪॥ ਏਤੇ ਅਉਰਤ ਮਰਦਾ ਸਾਜੇ ਏ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥ ਕਬੀਰੁ ਪੂੰਗਰਾ ਰਾਮ ਅਲਹ ਕਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ ॥੫॥ ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਨਰਵੈ ਪਰਹੁ ਏਕ ਕੀ ਸਰਨਾ ॥ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤਬ ਹੀ ਨਿਹਚੈ ਤਰਨਾ ॥੬॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1349}

pd ArQ:-  kyrw—dw [ duh mih—(ihMdU qy muslmwn) dohW ivcoN [ hyrw—vyiKAw [1[

jIvau—jIvauN, mYN jIvW [ nweI—nwm dI brkiq nwl, nwm ismr ky, nwm dI rwhIN [1[rhwau[

dKn dys—jgn nwQ purI jo kbIr jI dy vqn bnwrs qoN d`Kx vl hY [ piCim—p`Cm v`l [ Alh—A`lwh dw, r`b dw [ idil—idl ivc [ idlY idil—idl hI idl ivc [ Taur—QW [2[

igAws—iekwdSI [ caubIsw—24 (hr mhIny do iekwdSIAW, swl ivc 24) [ mh rmjwnw—rmzwn dw mhInw [ mws—mhIny [ pws kY—lWBy kr ky [3[

aufIsy—aufIsy pRWq dy qIrQ jgn nwQ purI [ mjnu—qIrQ-ieSnwn [ nWeyN—invwieAW [4[

Aaurq—znwnIAW [ mrdw—mnu`K [ pUMgrw—in`kw ijhw bwl, AM\wxw b`cw [5[

nrvY—hy nwrIE! inhcY—zrUr, inScy nwl [6[

ArQ:-  hy A`lwh! hy rwm! hy sweIN! qUM myry au~qy imhr kr, (mYN qYƒ iek hI jwx ky) qyrw nwm ismr ky jIvW (Awqmk jIvn hwsl krW) [1[rhwau[

jy (auh) iek ^udw (isr&) kwhby ivc v`sdw hY qW bwkI dw mulk iks dw (ikhw jwey)? (so, muslmwn dw ieh AkIdw TIk nhIN hY) [ ihMdU prmwqmw dw invws mUrqI ivc smJdw hY; (ies qrHW ihMdU muslmwn) dohW ivcoN iksy ny prmwqmw ƒ nhIN vyiKAw [1[

(ihMdU AwKdw hY ik) hrI dw invws d`Kx dys ivc (jgn nwQ purI ivc) hY, muslmwn AwKdw hY ik ^udw dw Gr p`Cm vl (kwhby ivc) hY [ (pr hy s`jx!) Awpxy idl ivc (r`b ƒ) Bwl, isr& idl ivc hI l`B, ieh idl hI aus dw invws QW hY, aus dw mukwm hY [2[

bRwhmx cOvI iekwdSIAW (dy vrq r`Kx dI AwigAw) krdy hn, kwzI rmzwn dy mhIny (rozy r`Kx dI ihdwieq) krdy hn [ ieh lok (bwkI dy) igAwrW mhIny lWBy hI r`K dyNdy hn, qy (koeI) ^zwnw ie`ko hI mhIny ivcoN l`Bdy hn [3[

(Asl g`l ieh hY ik) jy idl ivc T`gI &ryb v`sdw hY qW nwh qW aufIsy jgn nwQ purI ivc ieSnwn krn dw koeI lwB hY, nwh msIq ivc jw ky isjdw krn dw &wiedw hY, nwh nmwz pVHn dw lwB hY, nwh hI kwhby dw h`j krn dw koeI gux hY [4[

hy pRBU! ieh swry iesqRI mrd jo qUM pYdw kIqy hn, ieh sB qyrw hI rUp hn (qUM hI Awp iehnW ivc v`sdw hYN) [ qUM hI, hy pRBU! A`lwh hYN qy rwm hYN [ mYN kbIr qyrw AM\wx b`cw hW, (qyry Byjy hoey) Avqwr pYZMbr mYƒ sB Awpxy id`sdy hn [5[

kbIr AwKdw hY—hy nr nwrIE! suxo, iek prmwqmw dI Srn pvo (auhI A`lwh hY, auhI rwm hY) [ hy bMidE! isr& nwm jpo, XkIn nwl jwxo, qW hI (sMswr-swgr qoN) qr skogy [6[2[

Sbd dw Bwv:- srb-ivAwpk—nwh aucycw kwhby ivc bYTw hY, nwh jgnnwQ purI ivc [ aus ƒ Awpxy ihrdy ivc vswE, mzhbI p`K-pwq dUr ho jwxgy [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh