ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1347

ਧ੍ਰਿਗੁ ਖਾਣਾ ਧ੍ਰਿਗੁ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਣਾ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਬਿਸਟਾ ਰਾਤੇ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰੁ ॥੫॥ ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹਾਂ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥੬॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੭॥ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਕਰਣੈ ਜੋਗੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਗੁ ॥੮॥੨॥੭॥੨॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1347}

pd ArQ:-  iDRgu—iPtkwr-jog [ dUjY Bwie—(pRBU qoN ibnw) hor dy moh ivc [ rwqy—msq [ mir jMmih—mr ky jMmdy hn, jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn [ hoih—huMdy hn (bhu-vcn) [5[

ByitAw—iml ipAw [ ivthu—qoN [ bil jwau—bil jwauN, mYN kurbwn jWdw hW [ imil rhW—mYN imilAw rhW [ scy sic—hr vyly sdw-iQr pRBU ivc [ smwau—smwauN, mYN lIn rhW [6[

Bwig—iksmq nwl [ pweIAY—imldw hY [ aupwie ikqY—iksy (hor) hIly nwl [ qy—qoN, pwsoN [ shju—Awqmk Afloqw [ sbid—(gurU dy) Sbd dI rwhIN [ jlwie—swV ky [7[

Bju—ipAw rhu [ mn—hy mn! krxY jogu—krn dI smrQw vwlw [ hogu—hovygw [8[

ArQ:-  hy BweI! ijnHW mnu`KW dI lgn mwieAw dy moh ivc itkI rihMdI hY, (auhnW dw cMgy cMgy pdwrQ) Kwxw hMFwxw (BI auhnW vwsqy) iPtkwr-jog (jIvn hI bxWdw) hY [ (ijvyN) gUMh dy kIVy gUMh ivc hI msq rihMdy hn (iqvyN mwieAw dy moh ivc Psy mnu`K BI ivkwrW dy gMd ivc hI pey rihMdy hn, auh) jnm mrn dy gyV ivc Psy rihMdy hn Aqy duKI huMdy rihMdy hn [5[

hy BweI! ijnHW (vf-BwgIAW) ƒ gurU iml pYNdw hY, mYN auhnW qoN sdky jWdw hW (myrI qWG hY ik) mYN auhnW dI sMgiq ivc itikAw rhW (Aqy ies qrHW) sdw-iQr pRBU (dI Xwd) ivc lIn rhW [6[

pr, hy BweI! gurU v`fI iksmq nwl (hI) imldw hY, iksy BI (hor) hIly nwl nhIN liBAw jw skdw [ (jy gurU iml pey, qW) gurU dy Sbd dI brkiq nwl (AMdroN) haumY swV ky gurU dI rwhIN (AMdr) Awqmk Afolqw pYdw ho jWdI hY [7[

hy myry mn! (gurU dI rwhIN) prmwqmw dI srn ipAw rhu [ prmwqmw sB kuJ krn dI smrQw vwlw hY [ hy nwnk! (qUM sdw Ardws krdw rhu ik prmwqmw dw) nwm nwh Bu`l jwey, hovygw auhI kuJ jo auh Awp krdw hY (Bwv, aus dw nwm aus dI imhr nwl hI imlygw) [8[2[7[2[9[

vyrvw:

AstpdIAw mhlw 1 = 7
AstpdIAw mhlw 3 = 2
 . . . . . . . . . . . . ——
 . . . . joV . . . . . = 9

ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤੁ ਬਨਿਤਾ ॥ ਚੂਗਹਿ ਚੋਗ ਅਨੰਦ ਸਿਉ ਜੁਗਤਾ ॥ ਉਰਝਿ ਪਰਿਓ ਮਨ ਮੀਠ ਮਹਾਰਾ ॥ ਗੁਨ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ॥੧॥ ਏਕੁ ਹਮਾਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਧਰ ਏਕਾ ਮੈ ਟਿਕ ਏਕਸੁ ਕੀ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਛਲ ਨਾਗਨਿ ਸਿਉ ਮੇਰੀ ਟੂਟਨਿ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਇਹ ਝੂਠੀ ਧੋਹੀ ॥ ਮੁਖਿ ਮੀਠੀ ਖਾਈ ਕਉਰਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਅਘਾਇ ॥੨॥ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਿਉ ਗਈ ਵਿਖੋਟਿ ॥ ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਮੋਹਿ ਕੀਨੀ ਛੋਟਿ ॥ ਇਹ ਠਗਵਾਰੀ ਬਹੁਤੁ ਘਰ ਗਾਲੇ ॥ ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਕਿਰਪਾਲੇ ॥੩॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸਿਉ ਠਾਟੁ ਨ ਬਨਿਆ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮੋਹਿ ਕਾਨੀ ਸੁਨਿਆ ॥ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਮਹਾ ਚੰਡਾਲ ॥ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਅਪੁਨੈ ਗੁਰਿ ਗੋਪਾਲ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1347}

pd ArQ:-  BweI—Brw [ suqu—pu`qr [ binqw—iesqRI [ cUgih cog—cog cugdy hn, Bog Bogdy hn (bhu-vcn) [ jugqw—rl ky [ auriJ pirE—PisAw rihMdw hY [ mouhwrw—(A`Kr ‘m’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘mohwrw’ hY, ieQy ‘muhwrw’ pVHnw hY) moh dw [ mIT mouhwrw—moh dI imTws ivc [ pRwn ADwrw—pRwxW dw Awsrw [ gun gwhk—prmwqmw dy guxW dy vxjwry [1[

AMqrjwmI—sB dy idl dI jwxn vwlw [ Dr—Awsrw [ itk—tyk, shwrw [ isir swhw—SwhW dy isr au~qy [1[rhwau[

nwgin—s`pxI, mwieAw [ tUtin hoeI—(pRIq) tu`t geI hY [ guir—gurU ny [ DohI—Doh krn vwlI, T`gI krn vwlI [ muiK—mUMh ivc [ KweI—KwDI hoeI [ kaurwie—kOVw suAwd dyx vwlI [ AMimRq nwim—Awqmk jIvn dyx vwly hir-nwm ivc [ rihAw AGwie—r`ijAw ipAw hY [2[

isau—nwl [ ivKoit—(iv-Koit [ Kot dI AxhoNd) ieqbwr [ guir ik®pwil—ikrpwl gurU ny [ Coit—b^SS [ moih—mYƒ, myry au~qy [ TgvwrI—T`gW dI vwVI ny, T`gW dy toly ny [3[

Twtu—myl [ moih—mYN [ kwnI—kwnIN, kMnW nwl, iDAwn nwl [ jh—ij`Qy [ dyKau—dyKauN, mYN vyKdw hW [ mhw—v`fy [ ApunY guir—Awpxy gurU ny [4[

ArQ:-  hy BweI! sB dy idl dI jwxn vwlw prmwqmw hI myrw (rwKw) hY [ mYƒ isr& prmwqmw dw hI Awsrw hY, mYƒ isr& iek prmwqmw dw hI shwrw hY [ (myrw) auh mwlk v`fy v`fy bwdSwhW dy isr au~qy (BI) Ksm hY [1[rhwau[

hy BweI! mW, ipau, Brw, pu`qr, iesqRI (prvwrW dy ieh swry swQI) rl ky mOj nwl (mwieAw dy) Bog Bogdy rihMdy hn, (sBnW dy) mn (mwieAw dy) moh dI imTws ivc Psy rihMdy hn [ (pr gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dy) guxW dy gwhk (sMq-jn) myrI izMdgI dw Awsrw bx gey hn [1[

hy BweI! gurU ny (mYƒ) d`s id`qw hY ik ieh (mwieAw) JUTI hY qy T`gI krn vwlI hY (ieh mwieAw aus cIz vrgI hY jo) mUMh ivc im`TI l`gdI hY, pr KwiDAW kOVw suAwd dyNdI hY [ (so, gurU dI ikrpw nwl) ies Cl krn vwlI spxI (-mwieAw) nwloN myrw sMbMD tu`t igAw hY, myrw mn Awqmk jIvn dyx vwly hir-nwm nwl r`ijAw rihMdw hY [1[

hy BweI! ikrpwl gurU ny myry au~qy b^SS kIqI hY, loB moh (Awidk) nwloN myrw ieqbwr mu`k igAw hY [ T`gW dy ies toly ny AnykW Gr (ihrdy) qbwh kr id`qy hn [ mYƒ qW (iehnW pwsoN) dieAw dy somy gurU ny bcw ilAw hY [3[

hy BweI! gurU dw aupdyS mYN bVy iDAwn nwl suixAw hY, (ies vwsqy) kwm kRoD (Awidk) nwl myrI sWJ nhIN bxI [ mYN ijDr vyKdw hW, auDr ieh v`fy cMfwl (Awpxw zor pw rhy hn), mYƒ qW myry gurU ny gopwl ny (iehnW qoN) bcw ilAw hY [4[

ਦਸ ਨਾਰੀ ਮੈ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਨਿ ॥ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਏਹ ਰਸਹਿ ਬਿਖਾਗਨਿ ॥ ਇਨ ਸਨਬੰਧੀ ਰਸਾਤਲਿ ਜਾਇ ॥ ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੫॥ ਅਹੰਮੇਵ ਸਿਉ ਮਸਲਤਿ ਛੋਡੀ ॥ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਇਹੁ ਮੂਰਖੁ ਹੋਡੀ ॥ ਇਹੁ ਨੀਘਰੁ ਘਰੁ ਕਹੀ ਨ ਪਾਏ ॥ ਹਮ ਗੁਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੬॥ ਇਨ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਹਮ ਭਏ ਬੈਰਾਈ ॥ ਏਕ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਦੁਇ ਨ ਖਟਾਂਈ ॥ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਅੰਚਰਿ ਲਾਗਿ ॥ ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬਾਗਿ ॥੭॥ ਪ੍ਰਭ ਹਸਿ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਨਿਆਂਏਂ ॥ ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਇਹੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਕੀਆ ਨਿਬੇਰਾ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1347}

pd ArQ:-  ds nwrI—ds ieMdRIAW [ krI—kr id`qIAW hn [ duhwgin—Cu`tV [ guir—gurU ny [ rsih—rsW dI [ ibKwgin—ibK-Agin, Awqmk mOq ilAwaux vwlI zihr-A`g [ ien snbMDI—iehnW (rsW) dy nwl myl r`Kx vwlw [ rswqil—nrk ivc, Awqmk mOq dI nIvIN qoN nIvIN K`f ivc [ jwie—jw pYNdw hY (iek-vcn) [ lwie—lw ky, pYdw kr ky [5[

AhMmyv—(AhzEv—mYN hI mYN) AhMkwr [ msliq—swlwh, myl-jol [ hofI—iz`dI [ nIGru—inGrw [ Gru—itkwxw [ khI—ikqy BI [6[

bYrweI—Epry [ duie—dovyN iDrW dw [ KtWeI—myl [ pih—pws, kol [ AMcir—(gurU dy) p`ly nwl [ lwig—l`g ky [ qpwvsu—inAwauN [ pRB—hy pRBU! srbwig—(svL<) hy sB kuJ jwxn vwly! [7[

his—h`s ky [ dUq—vYrI [ igRhu—srIr-Gr [ Twkuru—mwlk [ inbyrw—&Yslw [8[

ArQ:-  hy BweI! (AwpxIAW) dsW hI ieMdRIAW ƒ mYN Cu`tV kr id`qw hY (rsW dI ^urwk ApVwxI bMd kr id`qI hY, ikauNik) gurU ny (mYƒ) d`isAw hY ik ieh rsW dI Awqmk mOq ilAwaux vwlI A`g hY, iehnW (rsW) nwl myl r`Kx vwlw (pRwxI) Awqmk mOq dI nIvIN K`f ivc jw pYNdw hY [ hy BweI! prmwqmw dI lgn pYdw kr ky gurU ny mYƒ (iehnW rsW qoN bcw ilAw hY [5[

hy BweI! mYN AhMkwr nwl (BI) myl-imlwp C`f id`qw hY, gurU ny (qYƒ) d`isAw hY ik ieh (AhMkwr) mUrK hY iz`dI hY (AhMkwr mnu`K ƒ mUrK qy iz`dI bxw dyNdw hY) [ (hux) ieh (AhMkwr) by-Grw ho igAw hY (myry AMdr) ies ƒ koeI itkwxw nhIN imldw [ pRBU-crnW dI lgn pYdw kr ky gurU ny mYƒ ies AhMkwr qoN bcw ilAw hY [6[

hy BweI! iehnW (kwm kRoD AhMkwr AwidkW) nwloN mYN by-vwsqw ho igAw hW, ie`ko (srIr) Gr ivc dohW iDrW dw myl nhIN ho skdw [ mYN (Awpxy gurU dy) lV l`g ky pRBU dy dr qy Aw igAw hW, (qy, Ardws krdw hW—) hy srb`g pRBU! qUM Awp hI inAW kr [7[

hy BweI! pRBU jI h`s ky AwKx l`gy—AsW inAW kr id`qy hn [ hy BweI! pRBU ny (kwmwidk ieh) swry vYrI myrI syvw ivc lw id`qy hn [ hy nwnk! AwK—gurU ny ieh &Yslw kr id`qw hY (qy AwK id`qw hY—) ieh (srIr-) Gr swrw qyrw hY, Aqy hux qUM ies dw mwlk hYN (kwmwidk ies au~qy zor nhIN pw skxgy) [8[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh