ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1341

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ਆਪਿ ਜਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ ॥੧॥ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਮਨਿ ਵੂਠੇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ ॥੨॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1341}

pd ArQ:-  krq—kridAW [ guru guru krq—gurU ƒ hr vyly Xwd kridAW [ ikrpwlw—dieAwvwn [1[rhwau[

sMq sMgiq—gurU dI sMgiq [ imil—iml ky [ pRgws—(Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx [ jpq—jpidAW [1[

srb—swry [ kilAwx—Awnµd, suK [ min—mn ivc [ vUTy—Aw v`sy [ nwnk—hy nwnk! gur qUTy—gurU dy pRsMn hoieAW [2[

ArQ:-  hy BweI! gurU ƒ hr vyly Xwd kridAW sdw Awqmk Awnµd pRwpq hoieAw rihMdw hY [ grIbW auqy dieAw krn vwly pRBU jI imhrvwn ho jWdy hn, Aqy Awpxw nwm Awp jpx leI (jIv ƒ) pRyrnw dyNdy hn [1[rhwau[

hy BweI! gurU dI sMgiq ivc iml ky (bYiTAW mnu`K dy AMdr Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx ho jWdw hY [ (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dw nwm hr vyly jpidAW (hryk) Aws pUrI ho jWdI hY [1[

hy nwnk! jy gurU imhrvwn ho jwey, qW prmwqmw dy gux gwey jw skdy hn (gux gwx dI brkiq nwl) swry suK Awnµd (mnu`K dy) mn ivc Aw v`sdy hn [2[12[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਬਿਭਾਸ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਠਾਉ ॥ ਨਾਹੀ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਸਰਬ ਸਿਧਿ ਕਲਿਆਨ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਹਿ ਸਗਲ ਕਾਮ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਨੀਤ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰੁ ਬਿਨਸੈ ਲਗੈ ਏਕੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮਿ ਲਾਗੈ ਦੂਖੁ ਭਾਗੈ ਸਰਨਿ ਪਾਲਨ ਜੋਗੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਮੁ ਨ ਤੇਟੈ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਹੋਵੈ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥ ਰੈਨਿ ਦਿਨਸੁ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤਜਹੁ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਜਿਸਹਿ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ॥੩॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਬਿਖਾਦ ਬਿਨਸੇ ਰਾਖਿ ਲੀਨੇ ਆਪਿ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੀਤ ਭਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥੪॥੧॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1341}

pd ArQ:-  Avru—(Apr) hor [ Twau—QW, Awsrw [ srb isiD—swrIAW isDIAW [ srb kilAwn—swry suK [ pUrn hoih—pUry ho jWdy hn (bhu-vcn) [ kwm—kMm [1[

ko—dw [ jpIAY—jpxw cwhIdw hY [ nIq—in`q, sdw [ ibnsY—nws ho jWdw hY [ eykY pRIiq—iek prmwqmw dw hI ipAwr [1[rhwau[

nwim—nwm ivc [ BwgY—dUr ho jWdw hY [ srin pwln jogu—srn pey dI r`iKAw kr skx vwlw pRBU [ BytY—imldw hY [ n qytY—zor nhIN pw skdw [ Duir—Dur-drgwh qoN [ sMjogu—(gurU nwl) imlwp dw Avsr [2[

rYin—rwq [ qjhu—C`fo [ Brm—Btkxw [ imlY—imldw hY [ ijsih—ijs dy [ krm—Bwg [3[

ibKwd—(iv—wd) du`K-klyS [ jwip—jipAw kr [4[

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw dw nwm sdw jpxw cwhIdw hY [ (ijhVw mnu`K jpdw hY aus dy AMdroN) kwm kRoD AhMkwr (Awidk hryk ivkwr) nws ho jWdw hY, (aus dy AMdr) iek prmwqmw nwl hI ipAwr bixAw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (prmwqmw dy nwm qoN ibnw AsI jIvW dw) hor koeI dUjw Awsrw nhIN hY, prmwqmw dy nwm qoN ibnw (hor koeI shwrw) nhIN hY [ (hir-nwm ivc hI) swrIAW isDIAW hn swry suK hn [ (nwm jpx dI brkiq nwl) swry kMm sPl ho jWdy hn [1[

hy BweI! (ijhVw mnu`K prmwqmw dy) nwm ivc juVdw hY (aus dw hryk) du`K dUr ho jWdw hY (ikauNik prmwqmw) srn pey mnu`K dI r`iKAw kr skx vwlw hY [ hy BweI! ijs mnu`K ƒ Dur drgwh qoN (gurU nwl) imlwp dw Avsr imldw hY, aus ƒ gurU iml pYNdw hY (qy, aus mnu`K au~qy) jm (BI) zor nhIN pw skdw [2[

hy BweI! (Awpxy) mn dIAW swrIAW BtkxW C`fo, Aqy idn rwq sdw prmwqmw dw nwm jpdy rho [ ijs mnu`K dy pUry Bwg jwgdy hn, aus ƒ gurU dI sMgiq ivc prmwqmw iml pYNdw hY [3[

hy dws nwnk! sdw prmwqmw dw nwm jipAw kr [ prmwqmw hI mW ipau im`qr Brw hY [ (prmwqmw dw nwm jipAW) AnykW jnmW dy du`K-klyS nws ho jWdy hn, (du`KW-klySW qoN) prmwqmw Awp hI bcw lYNdw hY [4[1[13[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਭਾਸ ਪੜਤਾਲ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਪ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰ ਤਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸੰਤ ਚਰਨ ਲਾਗਿ ਮਨੁ ਪਵਿਤੁ ਜਾਹਿ ਪਾਪ ॥੧॥ ਨਾਨਕੁ ਬਾਰਿਕੁ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੈ ਰਾਖਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੨॥੧॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1341}

pVqwl—qwl muV muV prqwxw hY gwvx smy [

pd ArQ:-  rm—srb-ivAwpk [ kil—du`K, JgVy [ ibnis jwie—nws ho jWdw hY (iek-vcn) [ AhM—haumY [1[rhwau[

Awpu—Awpw-Bwv [ jwih—dUr ho jWdy hn (bhu-vcn) [1[

bwirku—AM\wx b`cw [ n jwxY—nhIN jwxdw [ rwKn kau—r`iKAw kr skx vwlw [ mweI—mW [2[

ArQ:-  hy BweI! srb-ivAwpk prmwqmw dw nwm sdw jipAw kr [ (ismrn dI brkiq nwl) du`K klyS loB moh haumY dw qwp—(hryk ivkwr) nws ho jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! Awpw-Bwv C`f dyh, sMq jnW dy crnW ivc itikAw rhu [ (ies qrHW) mn piv`qr (ho jWdw hY, Aqy swry) pwp dUr ho jWdy hn [1[

hy BweI! nwnk (qW pRBU dw iek) AM\wx b`cw (iehnW ivkwrW qoN bcx dw) koeI FMg nhIN jwxdw [ pRBU Awp hI bcw skx vwlw hY, auh pRBU hI (nwnk dw) mW ipau hY [2[1[14[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਿ ਟੇਕ ॥ ਊਚ ਮੂਚ ਬੇਅੰਤੁ ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਊਪਰਿ ਤੁਹੀ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰ ਦੈਨਹਾਰ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥੧॥ ਨਮਸਕਾਰ ਰਖਨਹਾਰ ਮਨਿ ਅਰਾਧਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਕ ॥ ਸੰਤ ਰੇਨੁ ਕਰਉ ਮਜਨੁ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਅਨੇਕ ॥੨॥੨॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1341}

pd ArQ:-  tyk—Awsrw [ mUc—v`fw [1[rhwau[

ADwr—Awsrw [ duK ibdwr—du`KW dw nws krn vwlw [ dYnhwr—dy skx vwlw [ ibbyk—(cMgy mMdy kMm dI) prK [1[

min—mn ivc [ ArwiD—AwrwDn kro [ myk—iek, isr& [ rynu—crn-DUV [ krau—krauN, mYN krdw hW [ mjnu—ieSnwn [ nwnk—hy nwnk! pwvY—hwsl krdw hY [2[

ArQ:-  hy pRBU! sB jIvW dy au~qy iek qUM hI (rwKw) hYN [ qUM byAMq au~cw mwlk hYN, qUM byAMq v`fw mwlk hYN [ (qyry) sohxy crnW dI srn hI (jIvW vwsqy) Awsrw hY [1[rhwau[

hy pRBU! (qUM sB jIvW dI) ijMd dw Awsrw hYN, qUM (sB jIvW dy) du`K nws krn vwlw hYN, qUM (jIvW ƒ) cMgy mMdy krm dI prK kr skx vwlI Akl dyx vwlw hYN [1[

hy BweI! isr& (aus) pRBU ƒ hI (Awpxy) mn ivc ismirAw kro, aus sB dI riKAw kr skx vwly ƒ isr invwieAw kro [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) mYN (aus pRBU dy) sMq jnW dy crnW dI DUV ivc ieSnwn krdw hW [ (ijhVw mnu`K sMq-jnW dI crn-DUV ivc ieSnwn krdw hY, auh) AnykW suK hwsl kr lYNdw hY [2[2[15[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh