ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1340

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾ ਕੀ ਕਲਾ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਸਦ ਅਟਲਾ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ॥ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਤਾ ਕਾ ਨਸੈ ॥੧॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਮੁਕਤਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥ ਭਉ ਭਰਮੁ ਬਿਨਸੇ ਬਿਕਾਰ ॥ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਬਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ॥ ਨਿਰਭੈ ਸਾਧ ਪਰੇ ਹਰਿ ਸਰਨਾ ॥੨॥ ਅਨਦ ਸਹਜ ਰਸ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਅਪੁਨੇ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭਿ ਲਾਥੇ ॥੩॥ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਸਿਖ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲੈ ਮੇਲੇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫਾਹਾ ਕਾਟਿਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਪੜਦਾ ਢਾਕਿਆ ॥੪॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1340}

pd ArQ:-  qw kI—aus (gurU) dI [ klw—qwkq, Awqmk au~cqw [ sd—sdw [ Atlw—At`l, Awpxy inSwny qy sdw itikAw rihx vwlw [ ijsu min—ijs (mnu`K) dy mn ivc [ qw kw—aus (mnu`K) dw [ nsY—dUr ho jWdw hY [1[

rMig—pRym-rMg ivc [ rwqw—rMigAw hoieAw [ gwvY—gWdw rihMdw hY [ mukqou—ivkwrW qoN bicAw hoieAw (A`Kr ‘q’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘mukqu’ hY, ieQy ‘mukqo’ pVHnw hY) [ nwvY—ieSnwn krdw hY [1[rhwau[

prswdI—prswid, ikrpw nwl [ Brmu—vihm, Btkxw [ AMqir—AMdr [ swD—sMq jn [ inrBY—swry frW qoN rihq [2[

And—Awnµd [ shj—Awqmk Afolqw [ Gnyry—bhuq [ nyry—nyVy [ guir pUrY—pUry gurU ny [ kir—bxw ky [ rwKy—r`K ley, r`iKAw kIqI [ jpq—jpidAW [ iklibK—pwp [ siB—swry [3[

isK—(swry) is`K (bhu-vcn) [ suhyly—suKI [ isau—nwl [ lY—PV ky [ myly—imlw id`qy [ guir—gurU ny [ pVdw FwikAw—lwj r`K leI [4[

ArQ:-  hy BweI! (ijs mnu`K dw) mn prmwqmw dy (ipAwr-) rMg ivc rMigAw rihMdw hY (ijhVw mnu`K) pRBU dy gux gWdw rihMdw hY, (ijhVw mnu`K) gurU dI crn-DUV ivc ieSnwn krdw rihMdw hY, auh ivkwrW qoN bicAw rihMdw hY (auhI hY ‘mukq’) [1[rhwau[

hy BweI! gurU (swry guxW nwl) pUrn hY, gurU dI (Awqmk) SkqI hryk smrQw vwlI hY, gurU dw Sbd sdw hI At`l rihMdw hY (kdy aukweI vwlw nhIN) [ ijs (mnu`K) dy mn ivc siqgurU dI bwxI itkI rihMdI hY, aus (mnu`K) dw hryk drd nws ho jWdw hY [1[

hy BweI! ijnHW dy mn ivc qn ivc gurU dy crn itky rihMdy hn, auhnW sMq jnW ƒ koeI fr poh nhIN skdw, auh sdw prmwqmw dI srn pey rihMdy hn, fr Btkxw (Awidk swry) ivkwr (auhnW dy AMdroN) nws ho jWdy hn, gurU dI ikrpw nwl auh mnu`K sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [2[

hy BweI! pUry gurU ny ijnHW ƒ Awpxy bxw ky (auhnW dI) r`iKAw kIqI, prmwqmw dw nwm jpidAW (auhnW dy) swry pwp dUr ho gey [ koeI vYrI du`K auhnW dy nyVy nhIN Fuk skdw (auhnW auqy Awpxw dbwau nhIN pw skdw) [ (auhnW dy AMdr) Awqmk Afloqw dy AnykW Awnµd qy suK bxy rihMdy hn [3[

hy BweI! ijnHW sMq-jnW s`jxW is`KW ƒ pUry gurU ny prmwqmw nwl ilAw joiVAw, auh suKI jIvn vwly ho gey [ hy nwnk! AwK—gurU ny auhnW dI ie`zq r`K leI, auhnW dy jnm mrn dy gyV dy du`KW dI PwhI (gurU ny) k`t id`qI hY [4[8[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ॥ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਕਾਰਜੁ ਸਗਲਾ ਰਾਸਿ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਮਨਿ ਵੂਠੇ ॥ ਦੂਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸੇ ਝੂਠੇ ॥੧॥ ਨਿਤ ਉਠਿ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਹਰਿ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥੨॥ ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਜਹ ਹਉ ਜਾਈ ॥੩॥ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਸਦਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1340}

pd ArQ:-  siqguir pUry—pUry siqgurU ny [ And—Awnµd [ mMgl—^uSI [ kilAwx—suK-sWd [ sglw—swrw [ rwis QIAw—isry cVH jWdw hY [1[rhwau[

crn kml gur ky—gurU dy sohxy crn [ min—(ijs mnu`K dy) mn ivc [ vUTy—Aw v`sy [ BRm JUTy—nwsvMq pdwrQW dI ^wqr Btkx [1[

auiT—au~T ky [ pRwxI—hy pRwxI! [2[

Gir—Gr ivc [ QweI—QweIN, QwvW ivc [ sMig—nwl [ shweI—mdd krn vwlw [ jh—ij`Qy [ hau—hauN, mYN [ jweI—jweIN, mYN jWdw hW [3[

duie kr—dovyN h`Q [ krI—krIN, mYN krdw hW [ gux qwsu—guxW dw ^zwnw pRBU [4[

ArQ:-  hy BweI! (ijs mnu`K ƒ) pUry gurU ny (prmwqmw dw) nwm (-^zwnw b^iSAw, aus dy AMdr Awnµd ^uSI SWqI Aqy sdw dw suK bx igAw, aus (dI izMdgI) dw swrw hI mnorQ sPl ho igAw [1[rhwau[

hy BweI! (ijs mnu`K dy) mn ivc gurU dy sohxy crn Aw v`sy, aus dy swry du`K dUr ho gey, nwsvMq pdwrQW dI ^wqr swrIAW BtkxW (aus dy AMdroN) mu`k geIAW [1[

hy pRwxIE! sdw au~T ky (in`q Awhr nwl) prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI gwivAw kro, Aqy A`Ty phr prmwqmw dw ismrn kirAw kro [2[

hy BweI! mYN (qW) ij`Qy (BI) jWdw hW, mYƒ prmwqmw (qyry) nwl mddgwr (id`sdw) hY, Gr dy AMdr qy bwhr (hr QW) sB QwvW ivc (mYƒ) pRBU hI (id`sdw) hY [3[

hy BweI! mYN (qW) dovyN h`Q joV ky ArzoeI krdw rihMdw hW ik (aus pRBU dw dws) nwnk sdw guxW dy ^zwny pRBU dw nwm jpdw rhy [4[9[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੁ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨ ਕਉ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਿਲਬਿਖ ਮੇਟੇ ਸਬਦਿ ਸੰਤੋਖੁ ॥ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਨ ਹੋਆ ਜੋਗੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਾਹਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਲੀਆ ਰਾਖਿ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰਾ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ ਜਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਤਾ ਕੇ ਆਚਾਰ ॥੨॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵੇ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੋਨਿ ਨ ਭਵੇ ॥ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਚਰਣ ਪੂਜਾਰੇ ॥ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ॥੩॥ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਗੁਰਿ ਧਰਿਆ ਹਾਥੁ ॥ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸੁ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੇਖੈ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਉਧਰਸਿ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰਿ ॥੪॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1340}

pd ArQ:-  suGV—(suGt—sohxy ihrdy vwlw) sohxI Awqmk GwVq vwlw [ sujwxu—isAwxw [ pweIAY—imldw hY [ drsn kau—drsn dI ^wqr [ jweIAY kurbwxu—sdky hoxw cwhIdw hY, Awpw vwrnw cwhIdw hY, Awpxw Awp (gurU dy) hvwly kr dyxw cwhIdw hY [1[rhwau[

iklibK—pwp [ myty—(gurU ny) imtw id`qy [ sbid—Sbd dI rwhIN [ jogu—lwiek [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ prgwsu—(Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx [ crn kml—kOl Pu`lW vrgy sohxy crn [1[

ijin—ijs (prmwqmw) ny [ iqin—aus (prmwqmw) ny [ AnwQ—inKsmy [ ijsih—ijs (mnu`K) ƒ (l&z ‘ijsu’ dw  u ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn au~f igAw hY) [ invwjy—au~cw krdw hY, ie`zq dyNdw hY [ Dwir—Dwr ky, kr ky [ Awcwr—krq`b [2[

gwvY—gWdw hY (iek-vcn) [ eIhW—ies lok ivc [ aUhW—prlok ivc [ aUjlu—rOSn [ drbwry—drbwir, drbwr ivc [ swcy drbwry—sdw-iQr pRBU dy drbwr ivc [3[

ijsu msqik—ijs (mnu`K) dy m`Qy au~qy [ guir—gurU ny [ ko—koeI (pVnWv) [ jil—pwxI ivc [ Qil—DrqI dy AMdr [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql au~qy, pulwV ivc, AwkwS ivc [ pyKY—vyKdw hY [ BrpUir—hr QW ivAwpk [ nwnk—hy nwnk! auDris—qUM (BI) qr jwihˆgw [4[

ArQ:-  hy BweI! sohxI Awqmk GwVq vwlw isAwxw pRBU pwrbRhm (qdoN imldw hY, jdoN) v`fy BwgW nwl pUrw gurU iml pYNdw hY [ (hy BweI! gurU dw) drsn krn dI ^wqr Awpxw-Awp (gurU dy) hvwly krn dI loV huMdI hY [1[rhwau[

hy BweI! (gurU ny Awpxy) Sbd dI rwhIN (ijs mnu`K dy swry) pwp imtw id`qy (Aqy aus ƒ) sMqoK b^iSAw, auh mnu`K prmwqmw dw nwm ismrn jogw ho jWdw hY [ gurU dI sMgiq ivc (rih ky aus mnu`K dy AMdr Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx ho jWdw hY, prmwqmw dy sohxy crn aus dy mn ivc itk jWdy hn [1[

hy BweI! ijs (prmwqmw) ny (mnu`K ƒ) pYdw kIqw hY (jdoN auh mnu`K gurU dI srn pY igAw qW) aus (pYdw krn vwly pRBU) ny (aus ƒ ivkwrW qoN) bcw ilAw [ hy BweI! pRBU (swry guxW nwl) pUrn hY, Aqy inKsimAW dw Ksm hY [ imhr kr ky prmwqmw ijs (mnu`K) ƒ ie`zq b^Sdw hY, aus mnu`K dy swry krm swry krq`b sPl ho jWdy hn [2[

hy BweI! (gurU dI srn pY ky ijhVw mnu`K) sdw hI prmwqmw dy gux ieauN gWdw rihMdw hY (ijvyN auh gux aus dy vwsqy Ajy) nvyN (hn, ijvyN pihlW kdy nwh vyKI hoeI cIz mn ƒ iK`c pWdI hY), auh mnu`K cOrwsI l`K jUnW dy gyV ivc nhIN Btkdw [ aus mnu`K dI ies lok Aqy prlok ivc ie`zq huMdI hY [ sdw kwiem rihx vwly pRBU dI hzUrI ivc aus mnu`K dw mUMh rOSn huMdw hY [3[

hy BweI! gurU ny ijs (mnu`K) dy m`Qy au~qy h`Q r`iKAw, auh mnu`K prmwqmw dw dws bx jWdw hY (pr Aijhw mnu`K) kRoVW ivcoN koeI ivrlw hI huMdw hY [ (iPr, auh mnu`K) pwxI ivc DrqI ivc AwkwS ivc (hr QW) prmwqmw ƒ v`sdw vyKdw hY [ hy nwnk! Aijhy mnu`K dI crn-DUV lY ky qUM BI sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jwihˆgw [4[10[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅਪਨੇ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ॥ ਬਿਨਸਿ ਗਏ ਬਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ॥੧॥ ਸਾਚ ਸਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਆਇਆ ਚੀਤਿ ॥੨॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਕੀਨਾ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੁ ॥੩॥ ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੪॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1340-1341}

pd ArQ:-  jweI—jweIN, mYN jWdw hW [ ijsu pRswid—ijs (gurU) dI ikrpw nwl [ jpny—jipAw jw skdw hY [1[rhwau[

AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlI [ inhwl—pRsMn-ic`q [ ibiKAw—mwieAw [ jMjwl—PwhIAW [1[

isau—nwl [ sbd—is&iq-swlwh [ cIiq—ic`q ivc [2[

jpq—jpidAW [ prgwsu—(Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx [ sbdy—sbid, Sbd dI rwhIN [ irdY—ihrdy ivc [3[

smrQ—sB qwkqW dw mwlk [ jip—jp ky [4[

ArQ:-  hy BweI! ijs (gurU) dI ikrpw nwl sdw prmwqmw (dy nwm) dw jwp jipAw jw skdw hY, mYN Awpxy aus gurU qoN sdky jWdw hW (Awpxy Awp ƒ gurU dy hvwly krdw hW) [1[rhwau[

hy BweI! (mYN Awpxy aus gurU qoN sdky jWdw hW, ijs dI) Awqmk jIvn dyx vwlI is&iq-swlwh dI bwxI suxidAW mn iKV AwauNdw hY, Aqy mwieAw (dy moh) dIAW PwhIAW nws ho jWdIAW hn [1[

hy BweI! (mYN Awpxy aus gurU qoN sdky jWdw hW, ijs dI rwhIN) sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh nwl ipAwr bx jWdw hY, Aqy Awpxw hrI-pRBU mn ivc Aw v`sdw hY [2[

hy BweI! (mYN Awpxy aus gurU qoN sdky jWdw hW, ijs dI ikrpw nwl prmwqmw dw) nwm jpidAW (mn ivc Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx ho jWdw hY, (ijs) gurU dy Sbd dI brkiq nwl (prmwqmw mnu`K dy) ihrdy ivc Aw invws krdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) gurU sB qwkqW dw mwlk hY, gurU sdw hI dieAwvwn rihMdw hY, (gurU dI imhr nwl) prmwqmw dw nwm jp jp ky mn iKiVAw rihMdw hY [4[11[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh