ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1339

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭਿ ਨਾਸੇ ॥ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਿ ਦੀਨੀ ਰਾਸੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤੇ ॥ ਸੇਵਕ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੋਹੰਤੇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਦੋਖ ਸਭਿ ਬਿਨਸਹਿ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਮੀਤ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਗਏ ਕਲੇਸ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲ ਹੋਸ ॥੨॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਜਿਸੁ ਮਿਲਤੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਅਪੁਨੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਇ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1339}

pd ArQ:-  ismrq—ismridAW [ iklibK—pwp [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ guir—gurU ny [ rwsy—rwis, srmwieAw, pUMjI [ syiv—syvw kr ky, BgqI kr ky [ sohMqy—sohxy l`gdy hn [1[

BweI—hy BweI! doK—AYb, pwp [ siB—swry [ ibnsih—nws ho jWdy hn [ AigAwnu—Awqmk jIvn vloN by-smJI [ qy—qoN [ jweI—dUr ho jWdw hY [1[rhwau[

guir—gurU ny [ rwKy—mukw id`qy [ mIq—hy im`qr! isau—nwl [ koit—kRoVW [ iqsu BwvY—aus prmwqmw ƒ cMgw l`gdw hY [ Bl—Blw [ hos—hovygw [2[

hau—hauN, mYN [ sd—sdw [ bil jweI—bil jweIN, mYN sdky jWdw hW [ pRswid—ikrpw nwl [ iDAweI—iDAweIN, mYN iDAwauNdw hW [ ilv—lgn [3[

pwrbRhm—hy pwrbRhm! Gr—srIr, ihrdw [ AMqrjwmI—hy AMdr dI jwxn vwly! ilv lwie—ipAwr bxweI r`K [ jnu—dws [4[

ArQ:-  hy myry BweI! sdw prmwqmw dw nwm jipAw kro [ (ismrn dI brkiq nwl mn dy) swry rog dUr ho jWdy hn, swry pwp nws ho jWdy hn, Awqmk jIvn vloN by-smJI dw hnyrw mn qoN dUr ho jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dw nwm ismridAW swry pwp nws ho jWdy hn [ (ijnHW ƒ) gurU ny sdw-iQr hir-nwm dw srmwieAw b^iSAw, prmwqmw dI drgwh ivc auh ie`zq vwly bxy [ hy BweI! prmwqmw dy Bgq (prmwqmw dI) BgqI kr ky sdw (lok prlok ivc) sohxy l`gdy hn [1[

hy im`qr! (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dy nwm ivc (ijnHW mnu`KW dw) ipAwr bixAw, gurU ny (auhnW dy) jnm mrn (dy gyV) mukw id`qy [ (hir-nwm nwl pRIq dI brkiq nwl auhnW dy) kRoVW jnmW dy du`K-klyS dUr ho gey [ (auhnW ƒ) auh kuJ Blw jwpdw hY jo prmwqmw ƒ cMgw l`gdw hY [2[

hy BweI! mYN aus gurU qoN sdw sdky jWdw hW, ijs dI imhr nwl mYN prmwqmw dw nwm ismrdw rihMdw hW [ hy BweI! ieho ijhw gurU v`fI iksmq nwl hI imldw hY, ijs dy imilAW prmwqmw nwl ipAwr bxdw hY [3[

hy pwrbRhm! hy suAwmI! hy sB jIvW dy idl dI jwxn vwly! imhr kr [ (myry AMdr) A`Ty phr AwpxI lgn lweI r`K, (qyrw) dws nwnk qyrI srn ipAw rhy [4[5[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਏ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਨ ਕਉ ਦੀਏ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਗੁਬਿੰਦ ॥ ਭੈ ਬਿਨਸੇ ਉਤਰੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ॥੧॥ ਉਬਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਿ ॥ ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੀਠਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਕਿਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀਅ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਉਤਰੀ ਮੈਲੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੨॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਪਿਆਰੁ ॥ ਬਿਨਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਨ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਜਾਨਾਂ ॥ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ॥੩॥ ਸੁਣਿ ਸਜਣ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਹਰਿ ਅਗਹ ਅਤੋਲੇ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗਾਈਐ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1339}

pd ArQ:-  kir—kr ky [ pRiB—pRBU ny [ kIey—bxw ilAw [ kau—vwsqy, ƒ [ gwie—gwieAw kr [ BY—swry fr (l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn) [ icMd—icMqw [1[

aubry—(ivkwrW qoN) bc gey [ lwig—l`g ky [ khY—AwKdw hY [ Bl—Blw [ iqAwig—iqAwg ky [1[rhwau[

min—mn ivc [ qin—qn ivc [ kil—JgVy [ klys—du`K [ ibGnu—rukwvt [ jIA kY sMig—ijMd dy nwl [ kY rMig—dy (pRym-) rMg ivc [2[

isau—nwl [ mwrgu—rsqw [ jwnW—smJ ilAw [ Bwie—pRym ivc [ mwnW—pqIj igAw, ig`J igAw [3[

sjx—hy s`jx! sMq—hy sMq jno! Agh—AphuMc [ Agh nwmu—AphuMc hrI dw nwm [ guxiniD—guxW dw ^zwnw pRBU [ gweIAY—gwxw cwhIdw hY, is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY [ pweIAY—pRwpq huMdI hY [4[

ArQ:-  hy BweI! siqgurU dI crnIN l`g ky (AnykW pRwxI ivkwrW ivc fu`bxoN) bc jWdy hn [ Awpxy mn dI cqurweI C`f ky (gurU dI srn ipAW) jo kuJ gurU d`sdw hY, auh cMgw qy ipAwrw l`gdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijhVy mnu`K gurU dI srn pey) pRBU ny (auhnW ƒ) imhr kr ky Awpxy bxw ilAw (ikauNik gurU ny) prmwqmw dw nwm jpx vwsqy auhnW ƒ id`qw [ hy BweI! (gurU dI srn pY ky) A`Ty phr prmwqmw dy gux gwieAw kr (ies qrHW) swry fr nws ho jWdy hn, swrI icMqw dUr jWdI hY [1[

hy BweI! (gurU dI srn ipAW) mn ivc qn ivc auh prmwqmw hI v`isAw rihMdw hY, koeI du`K-klyS (Awidk izMdgI dy rsqy ivc) rukwvt nhIN pYNdI [ prmwqmw hr vyly hI ijMd dy nwl (v`sdw pRqIq huMdw hY), prmwqmw nwm dy ipAwr-rMg ivc itky irhW (ivkwrW dI) swrI mYl (mn qoN) lih jWdI hY [2[

hy BweI! (gurU dI srn ipAW) prmwqmw dy sohxy crnW nwl ipAwr bx jWdw hY, kwm kRoD AhMkwr (Awidk ivkwr AMdroN) mu`k jWdy hn [ hy BweI! (ijs mnu`K ny gurU dI srn pY ky) prmwqmw dy imlwp dw rsqw smJ ilAw, ipAwr dI brkiq nwl BgqI dI brkiq nwl aus dw mn pRBU dI Xwd ivc ig`J jWdw hY [3[

hy s`jx! hy sMq! hy im`qr! sux (gurU dI srn pY ky ijnHW ny) AphuMc Aqy Aqol hrI dw kImqI nwm hwsl kr ilAw, auh sdw suKI jIvn vwly ho gey [ hy BweI! sdw hI guxW dy ^zwny pRBU dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY, pr, hy nwnk! AwK—ieh dwiq v`fI iksmq nwl imldI hY [4[6[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਸੇਈ ਸਚੁ ਸਾਹਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹਾ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੀਤ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਰੀਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥੨॥ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ ॥੩॥ ਬਿਨਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1339}

pd ArQ:-  sy—auh mnu`K (bhu-vcn) [ syeI—auhI mnu`K (bhu-vcn) [ scu—XkInI qOr qy [ swhw—swhUkwr [ ivswhw—^rIidAw, ivhwiJAw [1[

mn—hy mn! mIq—hy im`qr! inrml—piv`qr krn vwlI [ rIiq—mrXwdw [1[rhwau[

vjI—v`j peI, qkVI ho geI [ vwDweI—auqSwh vwlI AvsQw, cVHdI klw [ sMq pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ gweI—gWdw hY [2[

sPl—kwmXwb [ prvwxu—kbUl [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ rMgu—Awqmk Awnµd [ mwxu—mwxdw rhu [3[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ auqrih pwir—pwr lµG jWdy hn [4[

ArQ:-  hy im`qr! hy mn! (gurU dI srn pY ky) sdw prmwqmw dw nwm jipAw kr [ (pr nwm jpx vwlI) piv`qr qy mukMml mrXwdw (clwx vwlw) pUrw gurU v`fI iksmq nwl (hI) imldw hY [1[rhwau[

hy BweI! (gurU dI srn pY ky ijnHW ny ieQy) prmwqmw dw nwm-sOdw ^rIidAw, prmwqmw dI hzUrI ivc mnu`K DnwF (igxy jWdy hn) auhI mnu`K XkInI qOr qy SwhUkwr (smJy jWdy hn) [1[

hy BweI! (ijhVw mnu`K) gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dy gux gWdw hY (auh ieQy Asl) n&w K`tdw hY, (aus dy AMdr) Awqmk auqSwh vwlI AvsQw pRbl bxI rihMdI hY [2[

hy BweI! gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dy nwm dw Awnµd mwxdw rhu (nwm jpx vwly dw) mnu`Kw jnm kwmXwb hY, jIvn (pRBU dI hzUrI ivc) kbUl hY [3[

hy nwnk! gurU dI srn pY ky (nwm jpx vwly mnu`K sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn, (auhnW dy AMdroN) kwm kRoD AhMkwr (Awidk ivkwr) nws ho jWdy hn [4[7[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh