ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1338

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤਿਸੁ ਲੋਭਾ ॥ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਜਨ ਕੈ ਭੰਡਾਰਿ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਜਨਾਈ ॥ ਕਾਟਿ ਜੇਵਰੀ ਜਨ ਲੀਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਜਿਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਸੋਈ ਜਾਨੈ ॥ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਮਨ ਮਹਿ ਹੈਰਾਨੈ ॥੨॥ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮੁ ਸੋਇ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹ੍ਰਿਦੈ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਸੋਈ ਨਿਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੩॥ ਤਾ ਕਉ ਕਰਹੁ ਸਗਲ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਪੂਰਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਠਾਕੁਰ ਦੇਵਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਉਧਰੈ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1338}

pd ArQ:-  syvw—BgqI [ jn kY BMfwir—syvkW dy ^zwny ivc [ gwvih—gWdy hn (bhu-vcn) [ drs ipAwir—drsn dI qWG ivc [1[

pRB—hy pRBU! qumih—qUM (Awp hI) [ jnweI—smJweI, d`sI [ kwit—k`t ky [ jyvrI—moh dI r`sI [1[rhwau[

kY rMig—dy (pRym-) rMg ivc [ rwqw—rMigAw hoieAw [ kY sMig—dy nwl [ rsu—suAwd [ pyiK—vyK ky [ hYrwnY—ivsmwd-hwlq ivc [2[

qy—qoN [ soie—auh hI [ kY ihRdY—ihrdy ivc [ inhclu—Afol-ic`q [ AwvY n jwie—nwh AwauNdw hY nwh jWdw hY, Btkdw nhIN [ Anidnu—hr roz [3[

kau—ƒ [ sgl—swry [ jw kY min—ijs dy mn ivc [ moih—mYƒ, myry au~qy [ Twkur—hy Twkur! dyvw—hy dyv! hy pRkwS-rUp! auDrY—(ivkwrW qoN) bicAw rhy [4[

ArQ:-  hy pRBU! AwpxI BgqI (Awpxy syvkW ƒ) qUM Awp hI smJweI hY, (auhnW dI moh dI) PwhI k`t ky Awpxy syvkW ƒ qUM Awp hI (mwieAw dy moh qoN) bcwieAw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dI BgqI nwl prmwqmw dy Bgq dI vifAweI (lok prlok ivc) huMdI hY, aus dy AMdroN kwm kRoD loB (Awidk ivkwr) imt jWdy hn [ hy pRBU! qyrw nwm-Dn qyry BgqW dy ^zwny ivc (BrpUr rihMdw hY) [ hy pRBU! qyry Bgq qyry dIdwr dI qWG ivc qyry gux gWdy rihMdy hn [1[

hy BweI! ijhVw ijhVw mnu`K prmwqmw dy pRym-rMg ivc rMigAw igAw, auhnW ny prmwqmw dy (crnW) nwl (l`g ky) Awqmk Awnµd pRwpq kIqw, (pr aus Awnµd ƒ ibAwn nhIN kIqw jw skdw) ijs mnu`K ƒ auh Awnµd AwauNdw hY, auhI aus ƒ jwxdw hY, auh mnu`K (prmwqmw dw) drsn kr kr ky (Awpxy) mn ivc vwh vwh kr au~Tdw hY [2[

hy BweI! ijs (mnu`K) dy ihrdy ivc auh prmwqmw Aw v`sdw hY, auh suKI ho jWdw hY, auh hor sBnW nwloN sRySt jIvn vwlw ho jWdw hY [ auh mnu`K hr vyly prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY, auh sdw Afol ic`q rihMdw hY, auh kdy Btkdw nhIN iPrdw [3[

hy BweI! ijs (mnu`K) dy mn ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, aus dy A`gy swry Awpxw isr invwieAw kro [ hy Twkur pRBU! hy pRkwS-rUp pRBU! myry auqy imhr kr, (qyrw syvk) nwnk qyry Bgq dI srn ivc rih ky (ivkwrW qoN) bicAw rhy [4[2[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਉ ਭਗਵੰਤ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਲਮਲ ਜਾਹਿ ॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੀ ਹਮ ਚਰਨੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਸੁਮਤਿ ਦੇਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ॥ ਸਿਮਰਉ ਨਾਮੁ ਮੋਹਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨਿ ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਮਾਰਗੁ ਸੀਧਾ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਗੀਧਾ ॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਦਾ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨੁ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥੨॥ ਬੂਡਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਤਰਾਇਆ ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋਹੈ ਨਹੀ ਮਾਇਆ ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਹਿ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਊਪਰਿ ਸਦਾ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ॥੩॥ ਮਹਾ ਮੁਗਧ ਤੇ ਕੀਆ ਗਿਆਨੀ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਨੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਸੇਵ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1338}

pd ArQ:-  gwvq—gWidAW [ min—mn ivc [ ismrau—ismrauN, mYN ismrdw hW [ jw kY—ijs (gurU dI ikrpw) nwl [ klml—(swry) pwp [ jwih—dUr ho jWdy hn (bhu-vcn) [ hm pwih—AsIN pYNdy hW, mYN pYNdw hW [ ismrin—nwm dy ismrn dI rwhIN [1[

sMq ipAwry—hy ipAwry gurU! ismrau—mYN ismrdw hW [ moih—mYƒ [ insqwry—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGWdw hY [1[rhwau[

ijin—ijs ny [ guir—gurU ny [ ijin guir—ijs gurU ny [ mwrgu—(jIvn-) rwh [ iqAwig—iqAwg ky [ nwim—nwm ivc [ gIDw—ig`J igAw, prc igAw [ kY bil jweIAY—qoN sdky jwxw cwhIdw hY [ qy—qoN [ pweIAY—pRwpq huMdw hY [2[

bUfq—(ivkwrW ivc) fu`bdw [ ijin gurih—ijs gurU ny [ ijsu pRswid—ijs dI ikrpw nwl [ mohY nhI—moh nhIN skdI [ hlqu—iek lok [ plqu—prlok [ svwirAw—sohxw bxw id`qw [ hau—hauN, mYN [ vwirAw—kurbwn [3[

mugD—mUrK [ qy—qoN [ igAwnI—isAwxw, igAwnvwn, Awqmk jIvn dI sUJ vwlw [ AkQ—(A-kQ) jo ibAwn nwh kIqI jw sky [ nwnk—hy nwnk! Bwig—iksmq nwl [4[

ArQ:-  hy ipAwry siqgurU! (mYƒ) cMgI Akl b^S (ijs dI rwhIN) mYN prmwqmw dw nwm ismrdw rhW (ijhVw nwm) mYƒ (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw ley [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dy gux gWidAW mn ivc Awnµd pYdw huMdw hY, (qwhIeyN) mYN A`Ty phr Bgvwn (dw nwm) ismrdw hW [ ijs gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dw nwm ismrn dI rwhIN (swry) pwp dUr ho jWdy hn, mYN aus gurU dI (sdw) crnIN l`gw rihMdw hW [2[

hy BweI! ijs gurU ny (Awqmk jIvn dw) is`Dw rsqw d`isAw hY (ijs dI brkiq nwl mnu`K) hor swry (moh) C`f ky prmwqmw dy nwm ivc pricAw rihMdw hY, ijs gurU pwsoN prmwqmw dw nwm ismrn (dI dwiq) imldI hY, aus gurU qoN sdw kurbwn jwxw cwhIdw hY [2[

hy BweI! ijs gurU ny (sMswr-smuMdr ivc) fu`b rhy pRwxIAW ƒ pwr lµGwieAw, ijs (gurU) dI imhr nwl mwieAw T`g nhIN skdI, ijs gurU ny (srn pey mnu`K dw) ieh lok Aqy prlok sohxw bxw id`qw, mYN aus gurU qoN sdw sdky jWdw hW [3[

hy BweI! pUry gurU dI is&iq-swlwh pUry qOr qy ibAwn nhIN kIqI jw skdI, (gurU ny) mhw mUrK mnu`K qoN Awqmk jIvn dI sUJ vwlw bxw id`qw [ hy nwnk! (AwK—gurU dI srn pY ky) v`fI iksmq nwl pwrbRhm gurdyv hrI dI syvw-BgqI pRwpq huMdI hY [4[3[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਮਿਟੇ ਸੁਖ ਦੀਏ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਗਲਾ ਦੁਰਤੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥੧॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ ॥ ਅਵਗਣ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਮੇਰੈ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਸਾਈ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਅਰਾਧੀ ਅਪੁਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥੨॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਬਿਅੰਤੁ ਸੁਆਮੀ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ ਲਾਹਾ ਖਾਟਿ ਹੋਈਐ ਧਨਵੰਤਾ ਅਪੁਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ॥੩॥ ਆਠ ਪਹਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1338}

pd ArQ:-  dIey—id`qy [ sgly—swry [ kir—kr ky [ syvw—BgqI [ durqu—pwp [1[

pRB dieAwl—hy dieAw dy Gr pRBU! bwirk—b`cy [ kwit—k`t ky [ pRiB—pRBU ny [ myrY gopwil—myry gopwl ny, myry pRBU ny [ gopwil—gopwl ny, isRStI dy r`iKAk ny [1[rhwau[

qwp—du`K-klyS [ BIqir—ivc [ gusweI—gosweIN, DrqI dw Ksm [ swis swis—hryk swh dy nwl [ swis—swh dI rwhIN [ ArwDI—ArwDIN, mYN AwrwDdw hW [ kY bil jweI—kY bil jweIN, (gurU) qoN mYN sdky jWdw hW [2[

Agm—AphuMc [ Agocru—(A-go-cru [ go—ieMdRy [ cru—phuMc) ijs qk ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ n pweIAY—nhIN pwieAw jw skdw [ Kit—K`t ky [ hoeIAY—ho jweIdw hY [ iDAweIAY—iDAwauxw cwhIdw hY [3[

iDAweI—iDAweIN, mYN iDAwauNdw hW [ pwieAw—l`B ilAw hY [4[

ArQ:-  hy dieAw dy somy pRBU! AsI (jIv qyry) b`cy (qyrI) srn hW [ hy BweI! DrqI dy r`iKAk pRBU ny (ijnHW dI) r`iKAw kIqI, (auhnW dy AMdroN) AOgux dUr kr ky (auhnW ƒ aus) pRBU ny Awpxy bxw ilAw [1[rhwau[

hy BweI! (pRBU ny) imhr kr ky (ijnHW ƒ) AwpxI BgqI ivc joiVAw, (auhnW dy AMdroN aus ny) swrw pwp dUr kr id`qw [ ijnHW ƒ aus ny Awpxw nwm jpx dI pRyrnw kIqI, auhnW ƒ aus ny swry suK b^S id`qy, (auhnW AMdroN) swry du`K dUr ho gey [1[

hy BweI! DrqI dy Ksm pRBU jI (ijnHW au~qy) dieAwvwn hoey, (auhnW dy) swry du`K-klyS swry pwp iek iKn ivc nws ho gey [ hy BweI! mYN Awpxy gurU qoN sdky jWdw hW, (aus dI imhr nwl) mYN Awpxy hryk swh dI rwhIN prmwqmw dw nwm ismrdw hW [2[

hy BweI! mwlk-pRBU AphuMc hY, aus qk (jIvW dy) ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI, auh byAMq hY, aus dy guxW dw AMq nhIN pwieAw jw skdw [ hy BweI! Awpxy aus pRBU dw ismrn krnw cwhIdw hY, (aus dw nwm hI Asl Dn hY, ieh) lwB K`t ky Dnvwn bx jweIdw hY [3[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) mYƒ gurU iml ipAw hY (gurU dI ikrpw nwl) mYƒ prmwqmw iml ipAw hY, myrIAW swrIAW mno-kwmnW pUrIAW ho geIAW hn [ hux mYN A`Ty phr aus dw nwm ismrdw hW sdw hI aus dy gux gWdw rihMdw hW [4[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh