ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1337

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਮ ਮੁਏ ਜੀਵੇ ਹਰਿ ਜਪਿਭਾ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਬਿਖੁ ਡੁਬਦੇ ਬਾਹ ਦੇਇ ਕਢਿਭਾ ॥੧॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਰਧਾਂਭਾ ॥ ਉਪਜੰਪਿ ਉਪਾਇ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਹੂ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਭਾ ॥ ਲੋਹ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨੁ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰਿ ਹਰਿਭਾ ॥੨॥ ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਨਿਤ ਲੋਭਿ ਲੁਭਾਨੇ ਪੁਤ ਕਲਤ ਮੋਹਿ ਲੁਭਿਭਾ ॥ ਤਿਨ ਪਗ ਸੰਤ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਭੂੰਭਰ ਭਰਭਾ ॥੩॥ ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਪਰੇ ਹਾਰਿ ਤੁਮ ਸਰਨਭਾ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਨਭਾ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ {ਪੰਨਾ 1337}

pd ArQ:-  siqguir—siqgurU ny [ idRVwieE—(ihrdy ivc) p`kw kr id`qw [ muey—(pihlW) Awqmk mOqy mry hoey [ jIvy—jIaU pey, Awqmk jIvn vwly ho gey [ jipBw—jip, jp ky [ Dnu DMnu—slwhux-jog [ ibKu fubdy—Awqmk mOq ilAwaux vwlI zihr (dy smuMdr) ivc fu`bdy ƒ [ dyie—dy ky [ kiFBw—k`F ilAw [1[

jip—jipAw kr [ mn—hy mn! ArDWBw—AwrwDx-jog [ aupjMip—(apjwpSecret whispering into the ear—kMn ivc koeI gupq mMqR dyxw) kMn ivc koeI gupq mMqR dyx nwl [ aupwie—(l&z ‘aupwau’ qoN krx kwrk) FMg nwl [ guir pUrY—pUry gurU dI rwhIN [1[rhwau[

rswiexu—(rs-AXn) rsW dw Gr, sB rsW nwloN sRySt [ rsBw—rs nwl [ mnUr—siVAw hoieAw lohw [ kMcnu—sonw [ imil—iml ky [ aurDwirE—ihrdy ivc vsw id`qw [ guir—gurU ny [ hirBw—hrI dI joiq [2[

ibiKAw—mwieAw [ ibiKAw loiB—mwieAw dy loB ivc [ klq—iesqRI [ moih—moh ivc [ pg sMq—sMq-jnW dy crn [ qy mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly auh mnu`K [ BUMBr—Bu`bl; q`qI suAwh [ BUMBr BrBw—Bu`bl nwl ilbVy hoey [3[

pRB—hy pRBU! hwir—hwr ky; hornW pwisAW vloN Aws lwh ky [ suAwmI—hy suAwmI! qumnBw—qyrw [4[

ArQ:-  hy (myry) mn! prmwqmw dw nwm jipAw kr; (ieh nwm) jpx-jog hY [ kMnW ivc joeI gupq mMqR dyx Awidk dy FMg nwl kdy BI prmwqmw nhIN imldw [ pUry gurU dI rwhIN (nwm jp ky hI) prmwqmw l`Bdw hY [1[rhwau[

hy BweI! AsI jIv Awqmk mOqy mry rihMdy hW [ siqgurU ny jdoN swfy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm p`kw kr id`qw qW hir-nwm jp ky AsI Awqmk jIvn hwsl kr lYNdy hW [ hy BweI! pUrw gurU DMn hY, gurU slwhux-jog hY [ (Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw dy moh dy) ivhuly smuMdr ivc fu`bidAW ƒ gurU (AwpxI) bWh PVw ky k`F lYNdw hY [1[

hy BweI! prmwqmw dw nwm-rs (dunIAw dy hor swry) rsW dw Gr hY (sB rsW qoN sRySt hY, pr) ieh nwm-rs gurmiq dy rs dI rwhIN pIqw jw skdw hY [ siVAw hoieAw lohw (pwrs ƒ iml ky) sonw (ho jWdw hY, iqvyN) sMgiq ivc iml ky (mnu`K) prmwqmw dw nwm-rs (Awpxy) ihrdy ivc vsw lYNdw hY, gurU dI rwhIN r`bI joiq aus dy AMdr prgt ho jWdI hY [2[

hy BweI! ijhVy mnu`K haumY ivc gRsy rihMdy hn, mwieAw dy loB ivc sdw Psy rihMdy hn, pu`qr iesqRI dy moh ivc iGry rihMdy hn, auhnW ny kdy sMq-jnW dy crn nhIN Cuhy huMdy, Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly auhnW mnu`KW dy AMdr (iqRSnw dI) Bu`bl Du`KdI rihMdI hY [3[

hy pRBU! Awpxy gux qUM Awp hI jwxdw hYN [ AsI jIv (hor sB pwisAW vloN) hwr ky qyrI hI srn Aw pYNdy hW [ hy suAwmI! ijvyN ho sky, myrI r`iKAw kr (mYN) nwnk qyrw hI dws hW [4[6[Ckw 1[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ॥ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਰਿ ਪਰਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਅਠਸਠਿ ਮਜਾਨੁ ॥ ਸੁਨਿ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਜਪਿ ਮਨ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਖਿਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ ॥ ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1337}

pVqwl—ies Sbd ƒ gwvx vyly qwl muV muV prqxw hY [

pd ArQ:-  jip—jipAw kr [ mn—hy mn! inDwn—^zwnw [ pwvih—qUM hwsl kryNgw [ mwn—Awdr [ ijin—ijin ijin, ijs ijs ny [ qy—auh (bhu-vcn) [ pwir prwn—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG gey [1[rhwau[

kir iDAwnu—iDAwn kr ky, iDAwn nwl [ kIriq—is&iq-swlwh [ ATsiT—ATwhT qIrQ [ mjwnu—m`jn, ieSnwn [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [1[

kotwn pwp—kRoVW pwpW (dw nws) [ imlu—imilAw rhu [2[

ArQ:-  hy (myry) mn! hr vyly prmwqmw dw nwm jipAw kr (iehI hY Asl) ^zwnw [ (nwm dI brkiq nwl) qUM prmwqmw dI hzUrI ivc Awdr hwsl kryNgw [ ijs ijs ny nwm jipAw hY auh sB (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [1[rhwau[

hy (myry) mn! iDAwn joV ky sdw prmwqmw dw nwm suixAw kr [ hy mn! prmwqmw dI is&iq-swlwh suixAw kr (iehI hY) ATwhT qIrQW dw ieSnwn [ hy mn! gurU dI srn pY ky (prmwqmw dw nwm) suixAw kr (lok prlok ivc) ie`zq K`tyNgw [1[

hy mn! prmysr (dw nwm) jipAw kr (auhI sB qoN) v`fw (hY) [ (nwm jpx dI brkiq nwl) kRoVW pwpW dw nws (iek) iKn ivc ho jWdw hY [ hy nwnk! sdw hrI Bgvwn (dy crnW ivc) juiVAw rhu [2[1[7[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਭਾਸ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਨੁ ਹਰਿ ਕੀਆ ਤਨੁ ਸਭੁ ਸਾਜਿਆ ॥ ਪੰਚ ਤਤ ਰਚਿ ਜੋਤਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥ ਸਿਹਜਾ ਧਰਤਿ ਬਰਤਨ ਕਉ ਪਾਨੀ ॥ ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਾਰਹੁ ਸੇਵਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਨੀ ॥੧॥ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਹੋਇ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਹਿ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾਂ ਤੂ ਪਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਨਪਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਨਿਕ ਭੁੰਚਾਏ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਨਾਏ ॥ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮੀਤ ॥ ਸੋ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ॥੨॥ ਤਹਾ ਸਖਾਈ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਹੋਵੈ ॥ ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਇਕ ਖਿਨ ਮਹਿ ਧੋਵੈ ॥ ਦਾਤਿ ਕਰੈ ਨਹੀ ਪਛਤਾਵੈ ॥ ਏਕਾ ਬਖਸ ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਬੁਲਾਵੈ ॥੩॥ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਪਾਇਆ ਭਾਲਿ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਬਸੇ ਗੁਪਾਲ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਆਏ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1337}

pd ArQ:-  swijAw—pYdw kIqw [ ric—bxw ky [ invwijAw—sohxw bxw id`qw [ ishjw—(lytx vwsqy) ivCOxw [ kau—ƒ, vwsqy [ inmK—(inmy—) A`K Jmkx ijqnw smw [ swirgpwnI—(swirg—Dnu`K [ pwnI—h`Q [ ijs dy h`Q ivc DnuK hY) prmwqmw [1[

mn—hy mn! prm gqy—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [ hrK—^uSI [ sog—Zm [ qy—qoN [ rhih—(jy) qUM itikAw rhyN [ inrwrw—v`Krw [ pRwn pqy—ijMd dw mwlk-pRBU [1[rhwau[

kwpV—k`pVy [ BuMcwey—Kwx leI dyNdw hY [ sgl—swry [ kutMb—prvwr [ smwhy—sMbwhy, ApVWdw hY [ jil—jl ivc [ Qil—DrqI au~qy, DrqI ivc [ mIq—hy im`qr! nIqw nIq—sdw hI [2[

qh—au~Qy [ sKweI—swQI [ jh—ij`Qy [ koit—kRoVW [ ApRwD—Bu`lW [ pCuoqwvY—(A`Kr ‘C’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘pCuqwvY’ hY, ie`Qy ‘pCoqwvY’ pVHnw hY) A&sos krdw [ eykw—ieko vwrI [ bKs—b^SS, imhr [ bhuir—muV [ bulwvY—s`ddw, lyKw mMgdw [3[

ikrq—ipCly kIqy hoey kMm [ sMjog—myl [ sMjogI—myl Anuswr [ ikrq sMjogI—ipCly kIqy krmW dy imlwp Anuswr [ Bwil—FUMF ky [ gupwl—DrqI dy r`Kxhwr pRBU [ gur imil—gurU ƒ iml ky [ murwir—hy murwrI! (mur-Air [ Air—vYrI [ mur dYNq dw vYrI) [4[

ArQ:-  hy (myry) mn! gurU dI srn ipAw rhu (ies qrHW) sB qoN au~cI Awqmk AvsQw pRwpq ho jWdI hY [ jy qUM (gurU dy dr qy rih ky) ^uSI ZmI qoN inrlyp itikAw rhyN, qW qUM ijMd dy mwlk pRBU ƒ iml peyNgw [1[rhwau[

hy BweI! ijs prmwqmw ny (qyrw) mn bxwieAw, (qyrw) srIr bxwieAw [ (im`tI hvw Awidk) pMj q`qW dw puqlw bxw ky (aus ƒ AwpxI) joiq nwl sohxw bxw id`qw [ (ijs ny qYƒ) lytx vwsqy DrqI id`qI, (ijs ny qYƒ) vrqx leI pwxI id`qw, aus prmwqmw ƒ kdy nwh BulwE, aus ƒ (hr vyly) ismrdy rho [1[

hy BweI! ijs prmwqmw ny qYƒ AnykW (iksmW dy) k`pVy vrqx ƒ id`qy, ijs ny qYƒ AnykW cMgy cMgy pdwrQ Kwx-pIx ƒ id`qy, ijs ny qyry vwsqy mW ipau prvwr (Awidk) swry sMbMDI bxw id`qy, hy im`qr! ijhVw prmwqmw pwxI ivc DrqI ivc (hr QW jIvW ƒ) irzk ApVWdw hY, aus prmwqmw ƒ sdw hI sdw hI Xwd krdy rho [2[

hy BweI! ij`Qy koeI BI mdd nhIN kr skdw, prmwqmw au~Qy (BI) swQI bxdw hY, (jIvW dy) kRoVW pwp iek iKn ivc Do dyNdw hY [ hy BweI! auh pRBU (sB jIvW ƒ) dwqW dyNdw rihMdw hY, kdy (ies g`loN) pCuqWdw nhIN [ (ijs pRwxI auqy) iek vwrI b^SS kr dyNdw hY, aus ƒ (aus dy lyKw mMgx leI) iPr nhIN s`ddw [3[

hy BweI! isRStI dw r`iKAk pRBU swD sMgiq ivc v`sdw hY [ ipCly kIqy krmW dy sMjogW nwl (aus ƒ swD sMgiq ivc) FUMF ky l`B leIdw hY [ hy murwrI! gurU dI srn pY ky mYN qyry dr qy AwieAw hW (Awpxy) dws nwnk ƒ (Awpxw) dIdwr b^S [4[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh