ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1336

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਗੁਨ ਗਾਏ ਰਸਕ ਰਸੀਕ ॥ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਦੋਊ ਭਏ ਮੁਕਤੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖਿਨੁ ਹਰਿ ਪੀਕ ॥੧॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਟੀਕ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਰਸੁ ਝੀਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਤਿਨਾ ਮਸਤਕਿ ਊਜਲ ਟੀਕ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਸੋਭਾ ਸਭ ਜਗ ਊਪਰਿ ਜਿਉ ਵਿਚਿ ਉਡਵਾ ਸਸਿ ਕੀਕ ॥੨॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਫੀਕ ॥ ਜੈਸੇ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੈ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਕਟੇ ਨਕ ਕੀਕ ॥੩॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਭ ਵਰਤੈ ਸਭ ਮਹਿ ਈਕ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਘਰੀ ਮੀਕ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1336}

pd ArQ:-  pRiB—pRBU dy [ rsk rsIk—hir-nwm-rs dy rsIAW ny [ doaU—dovyN hI [ mukqy—ivkwrW qoN bcy hoey [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ hir pIk—hir-nwm-rs pIqw [1[

myrY min—myry mn ivc [ tIk—itikAw hoieAw hY [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ sIql—TMFw [ hir rsu—hir-nwm-rs [ JIk—fIk lw ky [1[

ijn ihrdY—ijnHW dy ihrdy ivc [ msqik—m`Qy auqy [ tIk—it`kw [ aUjl—rOSn, cmkdw [ aUpir—au~qy [ aufvw—qwry [ sis—cMdRmw [ kIk—kIqw hoieAw hY [2[

siB—swry [ PIk—iP`ky, kory, ru`Ky, by-suAwdy [ sIgwru—sjwvt [ dyh—srIr [ krY—krdw hY (iek-vcn) [ nkty—nk-v`Fy [ kIk—kIh? [3[

Git Git—hryk srIr ivc [ rmeIAw—sohxw rwm [ rmqw—ivAwpk hY [ rwm rwie—pRBU pwiqSwh [ sB vrqY—swrI isRStI ivc mOjUd hY [ eIk—iek Awp hI [ kau—ƒ, au~qy [ gur bcn—gurU dy bcnW dI rwhIN (bhu-vcn) [ GrI mIk—ie`k GVI [4[

ArQ:-  hy BweI! (gurU dI ikrpw nwl) myry mn ivc hr vyly prmwqmw dw nwm-rs itikAw rihMdw hY [ (ijs mnu`K ƒ) gurU dy snmuK ho ky (Awqmk) TMF pwx vwlw nwm-jl iml jWdw hY, auh mnu`K prmwqmw dw nwm-rs fIk lw ky pINdw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijnHW mnu`KW auqy) pRBU ny iek iKn Br BI imhr kIqI, auhnW ny nwm-rs dy rsIey bx ky prmwqmw dy gux gwxy SurU kr id`qy [ hy BweI! ijnHW mnu`KW ny gurU dI srn pY ky iKn iKn hir-nwm rs pIxw SurU kr id`qw, auh hir-gux gwx vwly Aqy suxn vwly dovyN hI ivkwrW qoN bc gey [1[

hy BweI! (gurU ny) ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc prmwqmw dw ipAwr pYdw kr id`qw (lok prlok ivc) auhnW dy m`Qy auqy (soBw dw) rOSn it`kw l`gw rihMdw hY [ hy BweI! prmwqmw dy BgqW dI soBw swry jhwn auqy iKlr jWdI hY; ijvyN (AwkwS dy) qwirAW ivc cMdRmw (sohxw) bxwieAw hoieAw hY [2[

pr, hy BweI! ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm nhIN v`sdw, auhnW dy (dunIAw vwly) swry hI kMm iP`ky huMdy hn (auhnW dy jIvn ƒ ru`Kw bxweI r`Kdy hn), ijvyN (koeI nk-v`Fw mnu`K Awpxy) mnu`Kw srIr dI sjwvt krdw hY, pr n`k qoN ibnw (‘ibnw nk’) auh sjwvt iks ArQ? prmwqmw dy nwm qoN ibnw mnu`K nk-v`Fy hI hn [3[

hy BweI! (auN\ qW) sohxw rwm pRBU pwiqSwh hryk srIr ivc ivAwpk hY, swrI isRStI ivc swry jIvW ivc auh Awp hI mOjUd hY, (pr,) hy nwnk! ijnHW syvkW auqy aus ny imhr kIqI, auh gurU dy bcnW au~qy qur ky GVI GVI (hr vyly) aus dw nwm ismrn l`g pey [4[3[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਓ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੧॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਵਿ ਰਹੇ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਇਆ ਨਗਰਿ ਨਗਰਿ ਹਰਿ ਬਸਿਓ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਹੇ ॥ ਸਰੀਰਿ ਸਰੋਵਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਘਰਿ ਮੰਦਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਹੇ ॥੨॥ ਜੋ ਨਰ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਉਦਿਆਨੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮੁਹੇ ॥ ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਭਿ ਬਸੈ ਬਾਸੁ ਬਸਨਾ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਝਾਰ ਗਹੇ ॥੩॥ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਪ੍ਰਭ ਮਤਿ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਹੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਹਾਥੁ ਸਿਰਿ ਧਰਿਓ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਰਵਿ ਰਹੇ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1336}

pd ArQ:-  Agm—AphuMc [ pRiB—pRBU ny [ muiK—mUMh nwl [ hm—AsW jIvW ny [ khy—aucwirAw [ piqq—pwpW ivc if`gy hoey [ piqq pwvn—ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw [ siB—swry [ iklibK—pwp [1[

jip—jipAw kr! mn—hy mn! riv rhy—(jo sB QweIN) ivAwpk hY [ duK BMjnu—du`KW dw nws krn vwlw pRBU [ pdwrQu—kImqI vsq [ lhy—l`B ilAw hY [1[rhwau[

ngir—ngr ivc [ ngir ngir—hryk ngr ivc [ shy—shI kIqw, inScw ilAWdw [ srovir—srovr ivc [ Gir—(ihrdy-) Gr ivc [ mMdir—(srIr-) mMdr ivc [ lhy—l`B ilAw [2[

Brim Brim—Btk Btk ky [ auidAwny—(sMswr-) jMgl ivc [ qy—auh (bhu-vcn) [ swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey [ mUV—mUrK [ muhy—T`gy gey [ imRg nwiB—ihrn dI DuMnI ivc [ bwsu—sugMDI [ bsnw—ksqUrI [ BRim BRimE—Btkdw iPirAw [ Jwr—JwVIAW [ ghy—PVdw hY, FUMFdw hY [3[

AgwiD boiD—boD ivc AgwD, mnu`K dI smJ qoN pry [ pRB—hy pRBU! lhy—l`B skIey [ guir—gurU ny [ isir—isr au~qy [ nwim—nwm ivc [ riv rhy—lIn ho gey [4[

ArQ:-  hy (myry) mn! ijhVw prmwqmw sB ivc ivAwpk hY aus dw nwm jipAw kr [ ijs mnu`K ny dInW auqy dieAw krn vwly du`KW dw nws krn vwly prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI, gurU dI miq dI rwhIN aus ny bhu-mu`lw hir-nwm l`B ilAw [1[rhwau[

hy BweI! AphuMc Aqy dieAw dy somy pRBU ny (jdoN AsW jIvW au~qy) imhr kIqI, qW AsW mUMh nwl aus dw nwm jipAw [ hy BweI! ijnHW mnu`KW ny pwpIAW ƒ piv`qr krn vwly prmwqmw dw nwm ismirAw, auhnW dy swry hI pwp dUr ho gey [1[

hy BweI! (auN\ qW) hryk srIr-Shr ivc prmwqmw v`sdw hY, pr gurU dI miq dI brkiq nwl hI ieh inScw bxdw hY [ ijs srIr-srovr ivc prmwqmw dw nwm prgt huMdw hY, aus ihrdy-Gr ivc aus ihrdy-mMdr ivc prmwqmw l`B pYNdw hY [2[

pr, hy BweI! ijhVy mnu`K (mwieAw dI ^wqr hI ies sMswr) jMgl ivc Btk ky (aumr guzwrdy hn) auh mnu`K prmwqmw nwloN tu`ty rihMdy hn, (auh Awpxw Awqmk jIvn) lutw bYTdy hn; ijvyN ksqUrI dI sugMDI (qW) ihrn dI DuMnI ivc v`sdI hY, pr auh (bwhr Btk Btk ky JwVIAW suMGdw iPrdw hY [3[

hy hrI! hy pRBU! qUM bhuq AphuMc hYN, qUM jIvW dI smJ qoN pry hYN [ jy qUM Awp hI Akl b^SyN, qW hI qYƒ jIv iml skdy hn [ hy nwnk! ijs syvk dy isr au~qy gurU ny (Awpxw imhr-BirAw) h`Q r`iKAw auh mnu`K sdw prmwqmw dy nwm ivc lIn rihMdw hY [4[4[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਡਫਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਹਰਿ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਪਫਾ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਨਿਮਖਫਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾਨੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸਫਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਇਆ ਨਗਰਿ ਵਸਿਓ ਘਰਿ ਮੰਦਰਿ ਜਪਿ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਪਫਾ ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਨ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰਫਾ ॥੨॥ ਅਨਭਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰਿ ਨਿਮਖਫਾ ॥ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਕੇ ਦੋਖ ਸਭ ਜਨ ਕੇ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਕੀਏ ਇਕ ਪਲਫਾ ॥੩॥ ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਿਓ ਜਨ ਤੇ ਮੁਖਫਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪੁ ਧਰਿਓ ਹਰਿ ਜਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਇਕਫਾ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1336}

pd ArQ:-  min—mn ivc [ vfPw—v`fw [ suKwny—ipAwry l`gy [ hIArY—ihrdy ivc [ ik®pPw—ikrpw [1[

mn—hy mn! inmKPw—hr inmK (A`K Jmkx ijqnw smw) [ guir pUrY—pUry gurU ny [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ bsPw—v`s ipAw [1[rhwau[

kwieAw—srIr [ ngir—ngr ivc [ Gir—(ihrdy-) Gr ivc [ mMdir—mMdr ivc [ jip—jp ky [ krpPw—krdy hn [ hliq—ies lok ivc [ pliq—prlok ivc (pr>) [ suhyly—suKI [ aUjl—rOSn [ qrPw—qrdy hn [

AnBau—ijs ƒ koeI fr poh nhIN skdw [ aur—ihrdw [ aurDwirE—ihrdy ivc vswieAw [ guir—gurU dI rwhIN [ koit—kRoVW [ koit koit ky—kRoVW (jnmW) dy [ doK—AYb, pwp [ plPw—pl ivc [3[

qum hI qy—qYQoN hI, qyrI hI imhr nwl [ jwny—prgt huMdy hn [ pRB—hy pRBU! jwinE—(ijnHW ny qYƒ) jwixAW, qyry nwl sWJ pweI [ jn qy—qy jn; auh mnu`K (bhu-vcn) [ muKPw—muKI, ie`zq vwly [ Awpu—Awpxw Awp [ jn nwnku—(pRBU dw) dws (gurU) nwnk (hY) [ iekPw—ie`k-rUp [4[

ArQ:-  hy myry mn! prmwqmw dw nwm hr inmK (hr vyly) jipAw kr [ ijs mnu`K ƒ pUry gurU ny prmwqmw dw nwm jpx dI dwiq dy id`qI, aus dy mn ivc ausdy ihrdy ivc hir-nwm v`s ipAw [1[rhwau[

hy BweI! ijs mnu`K auqy hrI-pRBU ny imhr kIqI, aus dy ihrdy ivc gurU dy bcn ipAwry l`gx l`g pey, aus dy mn ivc prmwqmw dy nwm dI pRIq pYdw ho geI, aus ny sB qoN v`fy hrI-pRBU dw nwm jpxw SurU kr id`qw [1[

hy BweI! (auN\ qW) hryk srIr-ngr ivc, srIr-Gr ivc, srIr-mMdr ivc prmwqmw v`sdw hY, pr gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K (hI aus dw nwm) jp ky aus dI is&iq-swlwh krdy hn [ pRBU dy syvk ies lok ivc prlok ivc (nwm dI brkiq nwl) suKI rihMdy hn, auhnW dy muK (lok prlok ivc) rOSn rihMdy hn, auh (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [2[

hy BweI! prmwqmw auqy koeI fr-Bau pRBwv nhIN pw skdw [ gurU dI rwhIN ijs mnu`K ny aus prmwqmw ivc suriq joVI, aus prmwqmw ƒ iek inmK vwsqy BI ihrdy ivc vswieAw, prmwqmw ny aus syvk dy kRoVW jnmW dy pwp iek pl ivc dUr kr id`qy [3[

hy pRBU! qyry Bgq qyrI hI imhr nwl (jgq ivc) prgt huMdy hn [ hy pRBU! ijnHW ny qyry nwl sWJ pweI, auh syvk ie`zq vwly ho jWdy hn [ hy BweI! prmwqmw ny Awpxw Awp Awpxy BgqW dy AMdr r`iKAw huMdw hY [ (qwhIeyN, hy BweI! prmwqmw dw) syvk (gurU) nwnk Aqy hrI-pRBU ie`k-rUp hY [4[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh