ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1335

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਅਪਣਾ ਸਾਲਾਹਿ ॥ ਪੂਰਾ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਹਰਿ ਦੇਇ ॥ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਲੇਇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਅਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੧॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਮਨ ਮਾਹਿ ਵਸਾਇ ॥ ਦੁਖੁ ਅਨ੍ਹ੍ਹੇਰਾ ਅੰਦਰਹੁ ਜਾਇ ॥ ਆਪੇ ਸਾਚਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਐਥੈ ਓਥੈ ਏਹੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੩॥ ਸਚਾ ਮਨਾਏ ਅਪਣਾ ਭਾਣਾ ॥ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਸੁਘੜੁ ਸਜਾਣਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਸ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੪॥੭॥੧੭॥੭॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1335}

pd ArQ:-  mn—hy mn! swlwih—vifAwieAw kr [ Bwgu—iksmq [ muiK—mUMh au~qy [ msqik—m`Qy au~qy [ gwih—cu`BI lwieAw kr [ gux gwih—guxW ivc cu`BI lwieAw kr [1[rhwau[

AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ dyie—dyNdw hY [ koit mDy—kRoVW ivcoN [ lyie—lYNdw hY [ ijs no—(sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw  u au~f igAw hY) [ ndir—imhr dI ingwh [ kryie—krdw hY [1[

vswie—vsweI r`K [ jwie—dUr ho jWdw hY [ An@yrw—Awqmk jIvn vloN by-smJI dw hnyrw [ Awpy—Awp hI [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw pRBU [2[

isau—nwl [ AYQY—ies lok ivc [ EQy—prlok ivc [ ADwru—(izMdgI dw) Awsrw [3[

Bwxw—rzw, mrzI [ mnwey—mMnx leI mdd krdw hY [ suGVu—sohxI mwnsk GwVq vwlw, suc`jw [ soujwxw—(A`Kr ‘s’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘sujwxw’ hY, ieQy ‘sojwxw’ pVHnw hY) isAwxw [ iqs kY—(sMbMDk ‘kY’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw  u au~f igAw hY) aus qoN [ sd—sdw [4[

ArQ:-  hy myry mn! (sdw) Awpxy gurU dI soBw kirAw kr, (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dy guxW ivc cu`BI lwieAw kr [ qyry m`Qy au~qy pUrI iksmq jwg pvygI [1[rhwau[

hy BweI! ijs mnu`K auqy prmwqmw AwpxI imhr dI ingwh krdw hY, (aus ƒ aus dI ijMd vwsqy) ^urwk (Awpxw) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm b^Sdw hY, (pr) kRoVW ivcoN koeI ivrlw mnu`K hI (ieh dwiq) hwsl krdw hY [1[

hy BweI! gurU dy (sohxy) crn (Awpxy) mn ivc itkweI r`K (ies qrHW) mn ivcoN (hryk) du`K dUr ho jWdw hY, (Awqmk jIvn vloN) by-smJI dw hnyrw ht jWdw hY (Aqy) sdw kwiem rihx vwlw Awp hI (jIv ƒ Awpxy nwl) imlw lYNdw hY [2[

hy BweI! siqgurU dI bwxI nwl ipAwr joV [ (ieh bwxI hI) ies lok Aqy prlok ivc (izMdgI dw) Awsrw hY (pr ieh dwiq) jgq ƒ pYdw krn vwlw pRBU Awp hI dyNdw hY [3[

hy BweI! sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw (gurU dI srn pw ky) AwpxI rzw im`TI kr ky mMnx leI (mnu`K dI) shwieqw krdw hY [ (ijhVw mnu`K rzw ƒ mMn lYNdw hY) auhI hY sohxw suc`jw isAwxw Bgq [ (Aijhy mnu`K qoN) nwnk sdw sdky jWdw hY [4[7[17[7[24[

vyrvw AMkW dw

pRBwqI m: 1 . . = 17
pRBwqI m: 3 . . =  7
 . . . . . . . . . .——
 . . . . joV . . .= 24

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਬਿਭਾਸ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਵ ਉਨਮਨਿ ਨਾਮਿ ਲਗਾਨ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨ ॥੧॥ ਹਮਰੇ ਜਗਜੀਵਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਹਰਿ ਊਤਮੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਭਾਇਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਹਰਿ ਕਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨ ॥ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥੨॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਜਾਨ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਭਗਵਾਨ ॥੩॥ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਖਿਨ ਦਾਨ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1335}

pd ArQ:-  rsik—suAwd nwl [ rsik rsik—muV muV suAwd nwl [ gwvh—AwE AsI gwieAw krIey [ aunmin—aunmn ivc, (pRBU-imlwp dI) qWG ivc [ nwim—nwm ivc [ lgwn—l`g jWdI hY [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ ivthu—qoN [1[

jgjIvn hir—jgq dy jIvn pRBU jI [ pRwn—ijMd-jwn [ ird—ihrdw [ BwieE—ipAwrw l`g pYNdw hY [ guir—gurU ny [ mMqu—aupdyS [ kwn—kMnW ivc [1[rhwau[

sMq—hy sMq jno! BweI—hy Brwvo! imil—iml ky [ vKwn—aucwrIey [ ikqu—iks dI rwhIN? ikqu ibiD—iks ivDI nwl? ikau—ikvyN? mo kau—mYƒ [2[

hir gun jwn—pRBU dy guxW nwl sWJ bxdI hY [ Bwig—iksmq nwl [ pris—CUh ky [3[

gwvh—AwE AsI gwvIey [ Agm—AphuMc [ gwie—gw ky [ hYrwn—ivsmwd AvsQw ivc [ guir—gurU ny [4[

ArQ:-  hy BweI! jgq dy jIvn pRBU jI hI AsW jIvW dI ijMd-jwn hn (iPr BI AsW jIvW ƒ ieh smJ nhIN AwauNdI) [ (ijs mnu`K dy) kMnW ivc gurU ny hir-nwm dw aupdyS dy id`qw, aus mnu`K ƒ au~qm hrI (Awpxy) ihrdy ivc ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dI miq auqy qur ky, AwE AsI muV muV suAwd nwl prmwqmw dy gux gwivAw krIey, (ies qrHW) prmwqmw dy nwm ivc lgn l`g jWdI hY (pRBU-imlwp dI) qWG ivc suriq itkI rihMdI hY [ hy BweI! gurU dy Sbd dI brkiq nwl Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pIqw jw skdw hY [ hy BweI! mYN qW prmwqmw dy nwm qoN sdky jWdw hW [1[

hy sMq jno! hy myry Brwvo! AwE, iml bYTo [ iml ky prmwqmw dw nwm jpIey [ hy sMq jno! pRBU-imlwp dw aupdys mYƒ dwn vjoN dyvo (mYƒ d`so ik) ipAwrw pRBU ikvyN iks qrIky nwl iml skdw hY [2[

hy BweI! prmwqmw swD sMgiq ivc sdw v`sdw hY [ swD sMgiq ivc iml ky prmwqmw dy guxW dI sWJ pY skdI hY [ ijs ƒ v`fI iksmq nwl swD sMgiq pRwpq ho geI, aus ny gurU siqgurU (dy crn) Cuh ky Bgvwn (dw imlwp hwsl kr ilAw) [3[

hy BweI! AwE, AphuMc Twkur pRBU dy gux gwivAw krIey [ aus dy gux gw gw ky (aus dI vifAweI A`KW swhmxy ilAw ilAw ky) hYrq ivc guMm ho jweIdw hY [ hy nwnk! ijs dws au~qy gurU ny imhr kIqI, aus ƒ (gurU ny) iek iKn ivc prmwqmw dw nwm dwn dy id`qw [4[1[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਬੋਲਹਿ ਸਭ ਰੈਨਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਹਿ ਹਰਿ ਗਾਲ ॥ ਹਮਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਹਮ ਲੋਚ ਲਗਾਈ ਹਮ ਕਰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਭਾਲ ॥੧॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਰਵਾਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਗੁਰਿ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰਹ ਹਮ ਬਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਕਤ ਕਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਅੰਧਾਰੀ ਮੋਹਿ ਫਾਥੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਿਦੈ ਨ ਵਸਿਓ ਰਿਨਿ ਬਾਧੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਾਲ ॥੨॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਹਉ ਛੂਟੇ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਗੁਰ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਗੁਰ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਬਿਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁਬਦੇ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1335}

pd ArQ:-  sUru—sUrj [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K [ bolih—boldy hn [ rYin—rwq [ sm@wlih—sMBwldy hn, cyqy krdy hn [ hir gwl—hrI dIAW (is&iq-swlwh dIAW) g`lW [ hmrY pRiB—Aswfy pRBU ny, myry pRBU ny [ loc—qWG [ hm—mYƒ, Aswƒ [ hm krh—AsI krdy hW, mYN krdw hW [ Bwl—FUMF [1[

swDU—gurU [ rvwl—crn-DUV [ idRVwieE—ihrdy ivc p`kw kIqw hY [ guir—gurU ny [ gur pg—gurU dy pYr [ Jwrh hm—AsI JwVdy hW [ bwl—kysW nwl [1[rhwau[

swkq kau—swkqW ƒ, pRBU qoN tu`ty hoey bMidAW ƒ [ AMDwrI—hnyrI [ moih—moh ivc [ jwl—PwhIAW [ irdY—ihrdy ivc [ irin—krzy nwl (irn—krzw) [ bwl bwDy—vwl vwl b`Jy rihMdy hn [2[

imil—iml ky [ hau—haumY [ mmqw jwl—Apx`q dIAW PwhIAW [ guir—gurU ny [ sbid—Sbd dI rwhIN [ inhwl—pRsMn, SWq [3[

hm—AsI jIv [ bwirk—b`cy [ gur—v`fw [ Agm—AphuMc [ gusweI—DrqI dw Ksm (go—DrqI [ sWeI—Ksm) [ gur—hy gurU! pRiqpwl—r`iKAw kr [ ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlI zihr [ Baujl—sMswr-smuMdr [ pRB—hy pRBU! gupwl—hy gupwl! hy isRStI dy rwKy! [4[

ArQ:-  hy BweI! gurU ny prmwqmw dw im`Tw nwm myry ihrdy ivc p`kw kr id`qw hY [ mYN (Awpxy) kysW nwl gurU dy crn JwVdw hW [ myrw mn gurU dy crnW dI DUV hoieAw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (jdoN) sUrj cVHdw hY gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K prmwqmw dw nwm jpx l`g pYNdy hn, swrI rwq BI auh prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW g`lW hI krdy hn [ myry pRBU ny myry AMdr BI ieh lgn pYdw kr id`qI hY, (ies vwsqy) mYN BI pRBU dI FUMF krdw rihMdw hW [1[

hy BweI! prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`KW vwsqy (swrw) idn (swrI) rwq Gu`p hnyrw huMdI hY, (ikauNik auh) mwieAw dy moh ivc, mwieAw (dy moh) dIAW PwhIAW ivc Psy rihMdy hn [ auhnW dy ihrdy ivc prmwqmw iek iKn Br BI iek pl Br BI nhIN v`sdw [ auh keI qrIikAW nwl (ivkwrW dy) krzy ivc vwl vwl b`Jy rihMdy hn [2[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny swD sMgiq ivc iml ky (au~cI) miq (au~cI) Akl pRwpq kr leI, (auhnW dy AMdroN) haumY mu`k jWdI hY, mwieAw dy moh dIAW PwhIAW tu`t jWdIAW hn [ auhnW ƒ pRBU dw nwm ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY [ gurU ny (auhnW ƒ Awpxy) Sbd dI brkiq nwl inhwl kr id`qw huMdw hY [3[

hy gurU! hy AphuMc mwlk! AsI jIv qyry (AM\wx) b`cy hW [ hy gurU imhr kr, swfI r`iKAw kr [ hy nwnk! (AwK—) hy gurU! hy pRBU! hy DrqI dy rwKy! AsI qyry (AM\wx) b`cy hW, Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw dy moh dy smuMdr ivc fu`bidAW ƒ swƒ bcw lY [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh