ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1334

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ ਜਬ ਲਗੁ ਜੀਅ ਪਰਾਨ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਚੂਕਾ ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇਰਾ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀਜੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਨਿ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਹਉਮੈ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ॥ ਸਭਨਾ ਮਹਿ ਏਕੋ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੨॥ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਤੁ ਵਖਾਨੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਵਿਚਿ ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਵਿਟਹੁ ਜਿਤੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥੩॥ ਮਾਨਸ ਜਨਮਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ ਸੇਵਿਆ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1334}

pd ArQ:-  gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ jb lgu—jdoN qk [ jIA prwn—ijMd hY qy swh Aw rhy hn [ sbdI—Sbd dI rwhIN [ inrmlu—piv`qr [ cUkw—mu`k jWdw hY [ min—mn ivc [ kyrw—dw [ kY nwim—dy nwm ivc [ smwn—smwieAw rihMdw hY [1[

mn—hy mn! isK—is`iKAw [ suxIjY—suxnI cwhIdI hY [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ pIjY—pIxw cwhIdw hY [1[rhwau[

mUlu—jgq dw rcnhwr [ inj Gir—Awpxy (Asl) Gr ivc, pRBU-crnW ivc [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ kmlu—ihrdw, kOl-Pu`l [ prgwisAw—iKV pYNdw hY [ durmiq—KotI [ scu—sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw [ vrqY—kMm kr irhw hY, mOjUd hY (vãq`to exist) [2[

AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm [ vKwnY—aucwrdw hY (iek-vcn) [ min—mn ivc [ ivic mn hI—mn ivic hI, mn dy AMdr hI [ mwnY—pqIijAw rihMdw hY [ sd—sdw [ ivthu—qoN [ ijqu—ijs (guru) dI rwhIN [ Awqm rwmu—prmwqmw [3[

jnim—jnm ivc, jIvn ivc [ ibrQw—ivArQ (vãQw) [ ndir—imhr dI ingwh [ myly—imlWdw hY [ shjy shij—hr vyly Awqmk Afolqw ivc [ pUrY Bwig—v`fI iksmq nwl [4[

ArQ:-  hy myry mn! gurU dw (ieh) aupdyS (sdw) suxdy rihxw cwhIdw hY (ik) prmwqmw dw nwm sdw suK dyx vwlw hY (ies vwsqy) Awqmk Afolqw ivc (itk ky) prmwqmw dw nwm-jl pINdy rihxw cwhIdw hY [1[rhwau[

hy BweI! jdoN qk ijMd kwiem hY qy suAws Aw rhy hn gurU dI srn pY ky sdw prmwqmw dw nwm ismrdy rho [ (ijhVw mnu`K nwm ismrdw hY, aus dw) mn gurU dy Sbd dI brkiq nwl piv`qr ho jWdw hY, aus dw mn ivc (v`sdw) AhMkwr mu`k jWdw hY [ aus mnu`K dw swrw jIvn kwmXwb ho jWdw hY, auh mnu`K (sdw) prmwqmw dy nwm ivc lIn rihMdw hY [1[

hy BweI! ijhVy mnu`K jgq dy rcnhwr nwl sWJ pWdy hn, auhnW dw invws pRBU-crnW ivc hoieAw rihMdw hY sdw Awqmk Afolqw ivc itky rihx dy kwrn auhnW ƒ Awqmk Awnµd imilAw rihMdw hY [ gurU dy Sbd dI brkiq nwl auhnW dw ihrdw iKiVAw rihMdw hY [ (auhnW dy AMdroN) haumY vwlI KotI miq nws ho jWdI hY [ hy BweI! (auN\ qW) sB jIvW ivc sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw hI mOjUd hY, pr koeI ivrlw mnu`K (gurU dy Sbd dI rwhIN ieh g`l) smJdw hY [2[

hy BweI! gurU dI miq auqy qur ky (ijs mnu`K dw) mn piv`qr ho jWdw hY, auh mnu`K jgq dy Asly prmwqmw dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm jpdw rihMdw hY [ prmwqmw dw nwm sdw aus dy mn ivc itikAw rihMdw hY, aus dw mn Awpxy AMdroN hI pqIijAw rihMdw hY [ auh mnu`K sdw Awpxy gurU qoN sdky jWdw hY ijs dI rwhIN auh prmwqmw nwl sWJ pw lYNdw hY [3[

hy BweI! ijs mnu`K ny ies mnu`Kw jIvn ivc gurU dI srn nhIN leI, aus ny AwpxI izMdgI ivArQ gvw leI [ (pr jIv dy BI kIh v`s?) ijs mnu`K auqy prmwqmw imhr dI ingwh krdw hY, aus ƒ gurU imlWdw hY, auh mnu`K iPr hr vyly Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K ƒ nwm (jpx dI) vifAweI iml jWdI hY, auh v`fI iksmq nwl nwm ismrdw rihMdw hY [4[5[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਆਪੇ ਭਾਂਤਿ ਬਣਾਏ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਇ ਪ੍ਰਭਿ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਜੀਆ ਨੋ ਰਿਜਕੁ ਦੀਆ ॥੧॥ ਕਲੀ ਕਾਲ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਰਾਮੁ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮੁ ਵਰਤੈ ਵਿਚਿ ਕਲਜੁਗਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ॥ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਤਿਨਾ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਇਆ ॥੨॥ ਇੰਦ੍ਰੀ ਪੰਚ ਪੰਚੇ ਵਸਿ ਆਣੈ ਖਿਮਾ ਸੰਤੋਖੁ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ ॥ ਸੋ ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨੁ ਵਡ ਪੂਰਾ ਜੋ ਭੈ ਬੈਰਾਗਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੩॥ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਹੁ ਫੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਨ ਚਿਤਿ ਧਰੈ ॥ ਕਰਿ ਆਚਾਰ ਬਹੁ ਸੰਪਉ ਸੰਚੈ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਨਰਕਿ ਪਰੈ ॥੪॥ ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਏਕਸੁ ਤੇ ਉਤਪਤਿ ਚਲੈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਾਇ ਰਲੈ ॥੫॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1334}

pd ArQ:-  Awpy—(pRBU) Awp hI [ BWiq—AnykW iksmW dI [ bhu rMgI—AnykW rMgW dI [ aupwie—pYdw kr ky [ pRiB—pRBU ny [ Kylu—jgq-qmwSw [ kir—kr ky [ kir kir—(‘Kylu’) rc rc ky [ krwey—(jIvW pwsoN) krWdw hY [1[

klI kwl mih—ies jIvn-smy ivc jo keI bKyiVAW nwl iGirAw ipAw hY [ klI—JgVy-klyS [ rivAw—ismirAw [ Git Git—hryk srIr ivc [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [1[rhwau[

gupqw—luikAw hoieAw [ ivic—(hryk jIv dy) AMdr [ kljuig—kljug ivc, bKyiVAW-Bry jIvn-smy ivc [ Git Git—hryk Gt ivc [ ihrdY—ihrdy ivc [ Bij pieAw—CyqI jw ipAw [2[

pMcy—pMj hI [ vis—v`s ivc [ AwxY—ilAwauNdw hY [ iKmw—iksy dI vDIkI ƒ shwrn dw suBwau [ Dnu Dnu—DMn DMn, BwgW vwlw [ BY—(prmwqmw dy) fr-Adb ivc (rih ky) [ bYrwig—(dunIAw vloN) auprwmqw ivc [3[

qy—qoN [ iciq—(Awpxy) ic`q ivc [ kir Awcwr—(krm-kWf dy) krm kr ky [ sMpau—Dn [ sMcY—iek`Tw krdw hY [ nrik—nrk ivc, du`K ivc [ prY—ipAw rihMdw hY [4[

eyko—ie`k hI [ sbdu—(prmwqmw dw) hukm [ vrqY—c`l irhw hY [ eyksu qy—ie`k prmwqmw qoN hI [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [5[

ArQ:-  hy BweI! isr& prmwqmw hI hryk Gt ivc ivAwpk hY, pr ijs mnu`K ny ies bKyiVAW-Bry jIvn-smy ivc gurU dI srn pY ky aus rwm ƒ ismirAw hY, aus dy AMdr aus dw nwm prgt ho jWdw hY (Aqy JgVy-bKyVy aus au~qy zor nhIN pw skdy) [1[rhwau[

hy BweI! pRBU Awp hI keI iksmW dI keI rMgW dI isRStI rcdw hY [ isRStI rc ky pRBU ny Awp hI ieh jgq-qmwSw bxwieAw hY [ (ieh jgq-qmwSw) rc rc ky (Awp hI ies dI) sMBwl krdw hY, (sB kuJ Awp hI) kr irhw hY (jIvW pwsoN) krw irhw hY [ sB jIvW ƒ Awp hI irzk dyNdw Aw irhw hY [1[

hy BweI! (hryk srIr ivc) prmwqmw dw nwm gupq mOjUd hY, bKyiVAW-Bry jIvn-smy ivc (auh Awp hI sB dy AMdr luikAw ipAw hY) [ pRBU hryk srIr ivc ivAwpk hY [ (iPr BI aus dw) sRySt nwm auhnW mnu`KW dy ihrdy ivc (hI) prgt huMdw hY, ijhVy gurU dI srn jw pYNdy hn [2[

hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dI miq dI rwhIN iKmw sMqoK (Awidk gux) hwsl kr lYNdw hY, ijhVw mnu`K fr-Adb ivc rih ky vYrwg nwl prmwqmw dy gux gWdw hY, auh mnu`K BwgW vwlw hY, auh mnu`K v`fw hY guxW ivc pUrn hY (ieh jo blvwn) pMj ieMdRy hn iehnW pMjW ƒ Awpxy v`s ivc lY AwauNdw hY [3[

pr, hy BweI! jy koeI mnu`K gurU vloN mUMh prqweI r`Kdw hY, gurU dw bcn Awpxy mn ivc nhIN vsWdw, (auN\ qIrQ-jwqRw Awidk imQy hoey) Dwrimk krm kr ky bhuq Dn BI iek`Tw kr lYNdw hY, (iPr BI) auh jo kuJ krdw hY (auh kridAW) nrk ivc hI ipAw rihMdw hY (sdw du`KI hI rihMdw hY) [4[

hy BweI! (jIvW dy BI kIh v`s?) iek prmwqmw hI (swry jgq ivc) mOjUd hY, (prmwqmw dw hI) hukm c`l irhw hY [ iek prmwqmw qoN hI swrI isRStI dI kwr c`l rhI hY [ hy nwnk! gurU dI srn pw ky pRBU Awp hI ijs jIv ƒ Awpxy nwl imlWdw hY, auh jIv gurU dI rwhIN prmwqmw ivc jw imldw hY [5[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh