ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1333

ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਾਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨੁ ਅਸਥਿਰੁ ਹੋਵੈ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਹਿਆ ਅਘਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਇਸੁ ਜੁਗ ਕਾ ਲਾਹਾ ਭਾਈ ॥ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥੨॥ ਸੁਖੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਮਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਕਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸੇਵਹੁ ਭਾਈ ॥੩॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਤੂ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1332-1333}

pd ArQ:-  gurmuiK—gurU dy snmuK rih ky [ bUJY—smJdw hY (iek-vcn) [ sbdy—gurU dy Sbd dI rwhIN [ rihAw smweI—(sB ivc) ivAwpk hY [ nwim—nwm ivc [ pwvY—hwsl krdw hY [ swic—sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc [ rhY lweI—lwie rhY, lweI r`Kdw hY [1[

jn BweI—hy jno! hy Brwvo! pRswid—ikrpw nwl [ AsiQru—Afol [ Anidnu—hr roz [ ris—rs nwl [ rihAw AGweI—r`ijAw rihMdw hY [1[

iesu jug kw—ies mnu`Kw jIvn dw [ lwhw—lwB [ inrml—piv`qr jIvn vwly [ sic—sdw-iQr hrI ivc [ nwim—nwm ivc [ sic nwim—sdw-iQr hir-nwm ivc [2[

sIgwru—gihxw, (Awqmk jIvn leI) gihxw [ AKut—kdy nwh mu`kx vwly [ BMfwr—^zwny [3[

Awpy—Awp hI [ ijs no—(sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw  u au~f igAw hY) [ iqsu min—aus (mnu`K) dy mn ivc [ siqguir—siqgurU ny [4[

ArQ:-  hy BweI jno! sdw prmwqmw dw nwm jipAw kro [ (nwm jpx dI rwhIN) gurU dI ikrpw nwl (mnu`K dw) mn (mwieAw dy h`ilAW dy twkry qy) Afol rihMdw hY [ hir-nwm dy suAwd dI brkiq nwl (mnu`K) hr vyly (mwieAw dy lwlc vloN) r`ijAw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! koeI ivrlw mnu`K gurU dy snmuK rih ky gurU dy Sbd dI rwhIN (ieh) smJ lYNdw hY ik prmwqmw sB QweIN ivAwpk hY [ prmwqmw dy nwm ivc r`qw rih ky (mnu`K) sdw Awqmk Awnµd mwxdw hY, sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc suriq joVI r`Kdw hY [1[

hy BweI! idn rwq hr vyly prmwqmw dI BgqI krdy rho [ iehI hY ies mnu`Kw jIvn dw lwB [ (BgqI krn vwly) mnu`K sdw piv`qr jIvn vwly ho jWdy hn [ ijhVw mnu`K sdw-iQr hir-nwm ivc ic`q joVdw hY (aus dy mn ƒ ivkwrW dI) mYl nhIN l`gdI [2[

hy BweI! Awqmk Awnµd (mnu`Kw jIvn vwsqy iek) gihxw hY [ (ijs mnu`K ƒ) gurU ny (ieh gihxw) ivKw id`qw, aus ny hir-nwm ivc juV ky (lok prlok dI) ie`zq K`t leI [ hy BweI! sdw pRBU dI syvw-BgqI krdy rho (sdw BgqI krdy irhW ieh) kdy nwh mu`kx vwly ^zwny (mnu`K dy AMdr) Bry rihMdy hn, (iehnW ^zwinAW ivc) kdy kmI nhIN huMdI [3[

pr, hy BweI! ieh nwm-^zwnw ijs mnu`K ƒ krqwr Awp hI dyNdw hY, aus dy mn ivc Aw v`sdw hY [ hy nwnk! qUM sdw hir-nwm ismrdw rhu [ (BgqI-ismrn dw ieh rsqw) gurU ny (hI) ivKwieAw hY (ieh rsqw gurU dI rwhIN hI l`Bdw hY) [4[1[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਨਿਰਗੁਣੀਆਰੇ ਕਉ ਬਖਸਿ ਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪੇ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥ ਤੂ ਬਿਅੰਤੁ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਦੇਹੁ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪੀ ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਰਾਖਉ ਸਦਾ ਰਹਾਂ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਰਖੁ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਭਾਣਾ ਜਾਪੈ ਅਨਦਿਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ॥੨॥ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਭਗਤਿ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਈ ॥ ਤੇਰੈ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥ ਜੋ ਤੂ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਵੈ ਕਰਤੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1333}

pd ArQ:-  kau—ƒ [ suAwmI—hy suAwmI! Awpy—(qUM) Awp hI [ sbdy—(gurU dy) Sbd ivc (joV ky) [ buJweI—(Awqmk jIvn dI) sUJ [1[

bil jwie—bil jweIN, mYN kurbwn jWdw hW [ ArpI—ArpIN, mYN Byt krdw hW [ rwKau—rwKauN, mYN r`Kdw hW [1[rhwau[

suAwmI—hy suAwmI! nwmo—nwm hI [ vifAweI—ie`zq [ qy—qoN, dI rwhIN [ jwpY—jwpdw hY, smJ ivc AwauNdw hY [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ smweI—lInqw [2[

BwxY—Bwxy ivc [ quDu—qYƒ [ BwvY—cMgw l`gy [ guir—gurU ny [3[

krqy—hy krqwr! jyvfu—brwbr [ qy—qoN [ pweI—pRwpq huMdw hY [4[

ArQ:-  hy pRBU jI! mYN qYQoN sdky jWdw hW [ mYN (Awpxw) qn (Awpxw) mn Byt krdw hW, qyry A`gy r`Kdw hW (imhr kr,) mYN sdw qyrI srn ipAw rhW [1[rhwau[

hy myry suAwmI! (mYN) gux-hIn ƒ b^S lY, qUM Awp hI (mYƒ Awpxy) crnW ivc joVI r`K [ qUM byAMq hYN, qyry guxW dw iksy ny AMq nhIN pwieAw [ (hy suAwmI! gurU dy) Sbd ivc (joV ky) mYƒ (Awqmk jIvn dI) sUJ b^S [1[

hy myry suAwmI! mYƒ sdw AwpxI rzw ivc r`K, mYƒ Awpxw nwm hI dyh (ieh hI myry vwsqy) ie`zq (hY) [ hy BweI! pUry gurU pwsoN (prmwqmw dI) rzw dI smJ AwauNdI hY, Aqy hr vyly Awqmk Afolqw ivc lInqw ho skdI hY [2[

hy myry suAwmI! jy qYƒ cMgw l`gy qW qyrI rzw ivc hI qyrI BgqI ho skdI hY, qUM Awp hI imhr kr ky Awpxy crnW ivc joVdw hYN [ (ijs mnu`K dy AMdroN) gurU ny iqRSnw dI A`g buJw id`qI, aus ny (hy pRBU!) qyrI rzw ivc rih ky sdw Awqmk Awnµd mwixAw [3[

hy krqwr! (jgq ivc) auhI kuJ huMdw hY jo qUM (Awp) krdw hYN (qyrI mrzI dy ault) hor kuJ nhIN kIqw jw skdw [ hy nwnk! prmwqmw dy nwm dy brwbr dw hor koeI dwqW dyx vwlw nhIN hY [ ieh nwm gurU pwsoN (hI) imldw hY [4[2[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤਿਨ ਸਲਾਹਿ ਹਰਿ ਜਾਤਾ ॥ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰਾ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥ ਤੁਧੁ ਜਪੀ ਤੁਧੈ ਸਾਲਾਹੀ ਗਤਿ ਮਤਿ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਨਿ ਸੇ ਸਾਦੁ ਪਾਇਨਿ ਮੀਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਮੀਠਾ ਕਦੇ ਨ ਫੀਕਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥ ਜਿਨਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1333}

pd ArQ:-  gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ swlwihAw—is&iq-swlwh kIqI [ slwih jwqw—is&iq-swlwh krn dI jwc AweI [ Brmu dUjw—mwieAw vwlI Btkxw [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [1[

soeI—swr lYx vwlw [ jpI—jpIN, mYN jpdw hW [ quDY—qYƒ hI [ swlwhI—swlwhIN, mYN slwhuMdw hW [ giq—aucI Awqmk AvsQw [ quJ qy—qyry pwsoN [1[rhwau[

swlwhin—slwhuMdy hn (bhu-vcn) [ sy—auh (bhu-vcn) [ swdu—suAwd [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ swru—sRySt [ gur sbdI—gurU dy Sbd dI rwhIN [2[

ijin—ijs (prmwqmw) ny (iek-vcn) [ ivthu—qoN [ jweI—jweIN, mYN jWdw hW [ sbid—sbd dI rwhIN [ Awpu—Awpw-Bwv [ gvweI—gvwie, dUr kr ky [3[

ieCY—mMgdw hY (iek-vcn) [ scu—sdw kwiem rihx vwlw hrI [4[

ArQ:-  hy pRBU jI! myrI swr lYx vwlw isr& iek qUM hI hYN [ mYN (sdw) qYƒ (hI) jpdw hW, mYN (sdw) qYƒ hI slwhuMdw hW [ au~cI Awqmk AvsQw qy au~cI Akl qYQoN hI imldI hY [1[rhwau[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny gurU dI srn pY ky prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI, auhnW ny hI is&iq-swlwh krnI is`KI [ auhnW dy AMdroN mwieAw vwlI Btkxw dUr ho jWdI hY, gurU dy Sbd dI rwhIN auh prmwqmw nwl sWJ pw lYNdy hn [1[

hy BweI! ijhVy mnu`K gurU dI srn pY ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy hn, auh (aus dw) Awnµd mwxdy hn [ Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl auhnW ƒ im`Tw l`gdw hY (hor sB pdwrQW nwloN) sRySt l`gdw hY [ (auh mnu`K) gurU dy Sbd dI rwhIN (prmwqmw dy nwm dw) ivcwr (krdy hn, aus dw suAwd auhnW ƒ) sdw im`Tw l`gdw hY, kdy by-suAwdw nhIN jwpdw [2[

pr, hy BweI! ijs (prmwqmw) ny (Awpxw nwm) im`Tw mihsUs krwieAw hY, auh Awp hI (ies Byq ƒ) jwxdw hY [ mYN aus qoN sdw sdky jWdw hW [ mYN (gurU dy) Sbd dI rwhIN (Awpxy) AMdroN Awpw-Bwv dUr kr ky aus suK-dwqy prmwqmw dI sdw is&iq-swlwh krdw hW [3[

hy BweI! ipAwrw gurU sdw (hryk) dwiq dyx vwlw hY ijhVw mnu`K (gurU pwsoN) mMgdw hY, auh Pl hwsl kr lYNdw hY [ hy nwnk! (gurU pwsoN prmwqmw dw) nwm imldw hY (iehI hY Asl) ie`zq [ gurU dy Sbd dI rwhIN (mnu`K) sdw-iQr pRBU ƒ iml pYNdw hY [4[3[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਤੂ ਰਾਖਨ ਜੋਗੁ ॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਝੈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਏਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਰਾਖਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥੨॥ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਚੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਨਾ ਓਹ ਘਟੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਹਰਿ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਲਾਗੈ ਓਹੁ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥੩॥ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤਿਨਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਸਦਾ ਤੂ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1333-1334}

pd ArQ:-  hir jIau—hy pRBU jI! iqn—auhnW ƒ (bhu-vcn) [ rwKn jogu—riKAw krn dI qwkq vwlw [ jyvfu—brwbr dw [ Avru—koeI hor [ ko—koeI (pVnWv) [ hogu—(AgWh ƒ) hovygw [1[

BwvY—(qYƒ) cMgw l`gy [ suAwmI—hy suAwmI! vifAweI—vf`px, smrQw [1[rhwau[

krih—qUM krdw hYN [ pRiqpwl—pwlxw, shwieqw [ kir—kr ky [ poih n skY—(Awpxw) zor nhIN pw skdw, frw nhIN skdw [2[

scI—sdw kwiem rihx vwlI [ n jwie—mu`kdI nhIN, nws nhIN huMdI [ Coif—C`f ky [ dUjY Bwie—iksy hor ipAwr ivc [ qY—Aqy [ mir jwie—mr jWdw hY [3[

nwnk—hy nwnk! scY sbid—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh ivc [ smwih—qUM lIn rhyNgw [4[

ArQ:-  hy pRBU jI! (imhr kr, mYN) sdw qyrI srn ipAw rhW [ hy myry suAwmI! ijvyN qYƒ Bwvy (myrI) r`iKAw kr (AsW jIvW dI r`iKAw kr skxw) ieh qyrI hI smrQw hY [1[rhwau[

hy pRBU jI! ijhVy mnu`K qyrI srn Aw pYNdy hn, qUM auhnW dI r`iKAw krn dy smr`Q hYN [ hy pRBU jI! qyry brwbr dw mYƒ hor koeI nhIN su`Jdw [ (Ajy qk qyry brwbr dw) nwh koeI hoieAw hY, (Aqy AgWh ƒ) nwh koeI hovygw [1[

hy pRBU jI! ijhVy mnu`K qyrI srn Aw pYNdy hn, qUM (Awp) auhnW dI pwlxw krdw hYN [ imhr kr ky qUM Awp auhnW dI r`iKAw krdw hYN, auhnW ƒ (iPr) mOq dw fr BI poh nhIN skdw [1[

hy pRBU jI! qyrI Et sdw kwiem rihx vwlI hY, nwh auh GtdI hY nwh auh ^qm huMdI hY [ pr, hy BweI! ijhVw mnu`K pRBU (dI Et) C`f ky mwieAw dy ipAwr ivc l`g pYNdw hY, auh jnm mrn dy gyV ivc pY jWdw hY [3[

hy pRBU jI! ijhVy mnu`K qyrI srn pYNdy hn, auhnW ƒ koeI du`K nhIN dbw skdy, auhnW ƒ (mwieAw dI) Bu`K nhIN ivAwpdI [ hy nwnk! prmwqmw dw nwm sdw slwhuMdw irhw kr, ies qrHW qUM sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh ivc lIn rhyNgw [4[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh