ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1330

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਧਾਇਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਆਕਾਸਿ ॥ ਤਸਕਰ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰਿਆ ਨਗਰੁ ਵੁਠਾ ਸਾਬਾਸਿ ॥ ਜਾ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਰਾਖਿ ਲੈਹਿ ਸਾਬਤੁ ਹੋਵੈ ਰਾਸਿ ॥੧॥ ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਨਿਧਿ ਮੇਰੈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਹਿ ਲਗਉ ਪਗਿ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨੁ ਜੋਗੀ ਮਨੁ ਭੋਗੀਆ ਮਨੁ ਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥ ਮਨੁ ਦਾਤਾ ਮਨੁ ਮੰਗਤਾ ਮਨ ਸਿਰਿ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥ ਪੰਚ ਮਾਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥੨॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ਕਹਉ ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥ ਖੋਟੋ ਪੂਠੋ ਰਾਲੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥ ਜਾ ਤੂ ਮੇਲਹਿ ਤਾ ਮਿਲਿ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਹੋਇ ਰਜਾਇ ॥੩॥ ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ਸਚ ਘਰੁ ਲੇਹੁ ਬਤਾਇ ॥ ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਨਾਨਕ ਛੂਟਸਿ ਨਾਇ ॥੪॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1330}

pd ArQ:-  DwieAw—dOVdw hY [ pMKI—pMCI [ Awkwis—AwkwS ivc [ qskr—(kwmwidk) cor [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ invwirAw—dUr kIqy, AMdroN k`Fy [ ngru—srIr-ngr [ vuTw—v`s ipAw, (srIr-ngr dw vwsI mn bwhr dI dOV-B`j C`f ky srIr dy AMdr itk igAw) [ rwis—Bly guxW dI pUMjI [1[

iniD—^zwnw [ myrY—myry pws, myry AMdr, myry ihrdy ivc [ dyih—(hy pRBU! qUM) dyh [ lgau—mYN lgdw hW [ pig—pYr ivc [ qyrY pig—qyry pYr ivc [ lgau pig qyrY—mYN qyrI srn AwieAw hW [1[rhwau[

jogI—ivrkq, dunIAw vloN audws [ BogIAw—dunIAw dy BogW ivc privrq [ mn isir—mn dy isr auqy [ pMc mwir—kwmwidk pMjW ƒ mwr ky [ bRhmu—r`bI is&iq-swlwh [2[

Git Git—hryk srIr ivc [ khau—mYN (BI) AwKdw hW [ Koto—Kotw jIv, ijs dy AMdr Kot hY [ rwlIAY—rulweIdw hY [ pUTo rwlIAY—(grB join ivc) pu`Tw rulweIdw hY [ piq—ie`zq [ rjwie—hukm, mrzI [3[

sc Gru—sdw kwiem rihx vwly pRBU dw itkwxw [ lyhu bqwie—pu`C lvo [ jwiq piq— jwq pwq [ nwie—nwm ivc juV ky [4[

ArQ:-  hy pRBU! qyrw nwm sRySt rqn hY [ gurU dI miq dI rwhIN ieh nwm mYƒ dyh, mYN qyrI srn AwieAw hW [ (myhr kr qyrw ieh nwm) myry pws ^zwnw bx jwey [1[rhwau[

(hy pRBU! qyry nwm-^zwny qoN s`Kxw) mn (kwmwidk corW dy Fhy cVH ky, sdw) mwieAw hI mwieAw (loVdw hY), (mwieAw dy ip`Cy hI) dOVdw hY, mn (mwieAw dI ^wqr hI aufwrIAW lWdw rihMdw hY ijvyN) pMCI AwkwS ivc (aufwrIAW lWdw hY, qy srIr-ngr suM\w ipAw rihMdw hY, kwmwidk cor SuB guxW dI rwis-pUMjI lu`tdy rihMdy hn) [ jdoN gurU dy Sbd dI rwhIN ieh cor (srIr-ngr ivcoN) k`F dyeIdy hn, qW (srIr-) ngr v`s pYNdw hY (Bwv, mn bwhr mwieAw dy ip`Cy BtkxoN ht ky AMdr itk jWdw hY, qy ies ƒ) soBw-vifAweI imldI hY [ (pr, hy pRBU!) jdoN qUM Awp (ies mn dI) rwKI krdw hYN, (jdoN qUM Awp ies ƒ kwmwidk corW qoN) bcWdw hYN, qdoN (mnu`Kw srIr dI SuB guxW dI) rwis-mUVI, shI slwmq bcI rihMdI hY [1[

(ijqnw icr mn dy isr auqy gurU dw krqwr dw kuMfw nwh hovy qd qk) mn mUrK hY mn gMvwr hY (Awpxy mUrKpuxy ivc kdy ieh) mn (mwieAw qoN n&rq kr ky) ivrkq bx jWdw hY, kdy mn dunIAw dy BogW ivc ru`J jWdw hY (kdy mwieAw dI ^umwrI ivc Awpxy Awp ƒ) dwnI smJdw hY (kdy Dn gvwcx qy) kMgwl bx jWdw hY [

jdoN mn dy isr auqy gurU rwKw bxdw hY, krqwr h`Q r`Kdw hY, qdoN ieh sRySt r`bI is&iq-swlwh (dw ^zwnw l`B pYNdw hY, qy ausdI brkiq nwl) kwmwidk pMj corW ƒ mwr ky Awqmk Awnµd mwxdw hY [2[

hy pRBU! ieh ikhw qW jWdw hY (Bwv, hryk jIv ieh AwKdw qW hY) ik qUM hI hryk srIr ivc mOjUd hYN, mYN BI ieh AwKdw hW (pr inry AwKx nwl hryk ivc) qyrw drsn nhIN huMdw [ AMdroN Kotw hox krky jIv (cOrwsI dI grB join ivc) pu`Tw (ltkw ky) rolIdw hY, qyrw nwm ismrn qoN ibnw ies dI ie`zq-Awbro BI clI jWdI hY [ hy pRBU! jdoN qUM Awp mYƒ Awpxy crnW ivc joVdw hYN, jdoN qyrI AwpxI myhr huMdI hY, qdoN hI mYN qyrI Xwd ivc juiVAw rih skdw hW [3[

hy nwnk! (pRBU hryk jIv dy AMdr mOjUd hY, pRBU hI hryk dI jwiq pwq hY [ vKyivAW ivc pY ky) ieh nhIN pu`Cxw cwhIdw ik (Plwxy dI) jwiq kyhVI hY iks kul ivc aus dw jnm hoieAw [ (pu`Cxw hY qW) pu`Co ik sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw iks ihrdy-Gr ivc prgt hoieAw hY [ jwiq pwiq qW jIv dI auhI hY ijho ijhy jIv krm kmWdw hY [

jnm mrn (dy gyV) dw duK qdoN hI dUr huMdw hY jdoN jIv pRBU dy nwm ivc juVdw hY [ nwm ivc juiVAW hI (kwmwidk pMj corW qoN) ^lwsI huMdI hY [4[10[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਾਗਤੁ ਬਿਗਸੈ ਮੂਠੋ ਅੰਧਾ ॥ ਗਲਿ ਫਾਹੀ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਧੰਧਾ ॥ ਆਸਾ ਆਵੈ ਮਨਸਾ ਜਾਇ ॥ ਉਰਝੀ ਤਾਣੀ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥੧॥ ਜਾਗਸਿ ਜੀਵਣ ਜਾਗਣਹਾਰਾ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹਿਓ ਨ ਬੂਝੈ ਅੰਧੁ ਨ ਸੂਝੈ ਭੋਂਡੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ॥ ਆਪੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਕਰਮੀ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ॥੨॥ ਦਿਨੁ ਦਿਨੁ ਆਵੈ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਛੀਜੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਘਟਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਬੂਡੋ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵੈ ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ ॥੩॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਜੀਆ ਦੇਖਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੈ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਈ ॥ ਕਰਮਹੀਣੁ ਸਚੁ ਭੀਖਿਆ ਮਾਂਗੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ॥੪॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1330}

pd ArQ:-  jwgqu—(Awpxy vloN) jwgdw, (dunIAw dy kMmW ivc) sucyq isAwxw [ ibgsY—^uS huMdw hY [ mUTo—TigAw jw irhw hY, lu`itAw jw irhw hY [ AMDw—(mwieAw dy moh ivc) AMnHw [ gil—gl ivc [ isir—isr auqy [ mwry—(cotW) mwrdw hY [ DMDw—jgq dy jMjwlW dw i&kr [ mnsw—mn dy Purny [ aurJI—aulJI hoeI, ivgVI hoeI [ bswie—v`s, zor, pyS [1[

jIvx—hy (jgq dy) jIvn! jwgxhwrw—hy jwgxhwr! hy jwgdy rihx dI smr`Qw r`Kx vwly! [1[rhwau[

bUJY—smJdw [ AMDu—(mwieAw dy moh ivc) AMnw jIv [ BoNfI—BYVI [ Awpy—Awp hI [ krmI—(pRBU dI) myhr nwl [1[

idnu idnu AwvY—iek iek kr ky idn AwauNdw hY [ CIjY—(aumr) GtdI jw rhI hY [ GtweI—Gt hI, Git hI, ihrdy ivc hI (itikAw hoieAw hY) [ Taur—QW [ dUjI—pRBU qoN ibnw iksy hor dI pRIq [ rweI—rqw Br BI [3[

Aih—idn [ inis—rwq [ dyiK—vyK ky, iDAwn nwl [ purib kmweI—ipClI kIqI kmweI Anuswr [ krm hIxu—ijs ƒ iksy pUrbly krmW dw mwx nhIN hY [ scu—sdw kwiem rihx vwly pRBU dw nwm [ vfweI—ie`zq [4[

ArQ:-  hy pRBU! qUM swry jgq dw jIvn hYN; iek qUM hI jwgdw hYN, isr& qyry ivc hI smr`Qw hY ik mwieAw qYƒ Awpxy moh dI nINd ivc suAw nhIN skdI [ hy suKW dy smuMdr pRBU! (qyry Gr ivc) nwm-AMimRq dy BMfwry Bry pey hn (jo mwieAw dy moh ivc Awqmk mOqy mry ipAW ƒ izMdw kr skdw hY) [1[rhwau[

jIv Awpxy vloN isAwxw hY, pr mwieAw dy moh ivc AMnHw hoieAw ipAw hY, lu`itAw jw irhw hY (AnykW ivkwr ies dI Awqmk rwis pUMjI ƒ lu`t rhy hn) pr ieh ^uS ^uS iPrdw hY [ ies dy gl ivc mwieAw dy moh dI PwhI peI hoeI hY (jo ies ƒ dunIAw dy pdwrQW dy ip`Cy DUhI iPrdw hY) [ jgq dy jMjwlW dw i&kr ies dy isr auqy cotW mwrdw rihMdw hY [ dunIAw dIAW AwsW dw b`Dw jgq ivc AwauNdw hY, mn dy AnykW Purny lY ky ieQoN qur pYNdw hY [ ies dI izMdgI dI qwxI dunIAw dIAW AwsW qy mn dIAW dOVW nwl iplcI peI hY [ (ies qwxI ƒ iehnW pyicAW qoN sw& r`Kx vwsqy) ies dI koeI pyS nhIN jWdI [1[

(mwieAw dy moh ivc) jIvn ieqnw AMnHw hoieAw ipAw hY ik iksy AwKI hoeI is`iKAw ƒ ieh smJ nhIN skdw, Awpxy Awp ies ƒ (Awqmk jIvn bcwx dI koeI g`l) su`JdI nhIN, in`q mMdy kMm hI krI jw irhw hY [ (pr jIv dy v`s dI g`l nhIN hY) prmysr Awp hI Awpxy crnW dI pRIiq pRym b^Sdw hY, aus dI myhr nwl hI aus dw nwm-ismrn dw mwx imldw hY [2[

izMdgI dw iek iek kr ky idn AwauNdw hY qy ies qrHW QoVI QoVI kr ky aumr GtdI jWdI hY; pr mwieAw dw moh jIv dy ihrdy ivc (ausy qrHW) itikAw rihMdw hY [ gurU dI srn Awaux qoN ibnw jIv (mwieAw dy moh ivc) fu`bw rihMdw hY [ jdoN qk ies dy AMdr rqw Br BI mwieAw dI pRIq kwiem hY, ieh Btkdw iPrdw hY ies ƒ (Awqmk suK dI) QW nhIN l`BdI [3[

(Awqmk jIvn dI dwiq pRBU qoN hI iml skdI hY jo) idn rwq bVy ghu nwl jIvW dI sMBwl krdw hY qy jIvW dI pUrblI kmweI Anuswr iehnW ƒ suK jW duK (Bogx ƒ) dyNdw hY [

hy pRBU! mYN cMgy kIqy krmW dw mwx nhIN krdw, mYƒ nwnk ƒ qyrw nwm ismrn dI vifAweI iml jwey, nwnk qyry dr qoN qyrw nwm ismrn dI iB`iCAw hI mMgdw hY [4[11[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਸਟਿ ਕਰਉ ਮੂਰਖੁ ਜਗਿ ਕਹੀਆ ॥ ਅਧਿਕ ਬਕਉ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀਆ ॥ ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ ॥੧॥ ਐਸੇ ਝੂਠਿ ਮੁਠੇ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਨਿੰਦਕੁ ਨਿੰਦੈ ਮੁਝੈ ਪਿਆਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਸੁ ਨਿੰਦਹਿ ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦੇ ਦਰਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥ ਕਾਰਣ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਾਣੈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥੨॥ ਮੈ ਮੈਲੌ ਊਜਲੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਊਤਮੁ ਆਖਿ ਨ ਊਚਾ ਹੋਇ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਖੂਲ੍ਹ੍ਹਿ ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਰਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥ ਅੰਧੌ ਬੋਲੌ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥ ਹੀਣੌ ਨੀਚੁ ਬੁਰੌ ਬੁਰਿਆਰੁ ॥ ਨੀਧਨ ਕੌ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰੁ ॥ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ਹੋਰੁ ਬਿਖਿਆ ਛਾਰੁ ॥੪॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥ ਤੂ ਬਖਸਹਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥੫॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1330}

pd ArQ:-  msit—^wmoSI [ msit krau—jy mYN ^moSI (ie^iqAwr) krW, jy mYN cu`p rhW [ jig—jgq ivc [ khIAw—ikhw jWdw hW [ AiDk—bhuq [ bkau—jy mYN bolW [ rhIAw—rih jWdI hY, Gt jWdI hY [ BUl cUk—aukweIAW [ qyrY drbwir—qyrI hzUrI ivc [ Awcwr—BweIcwrk rsmW [ kYsy—iksy kMm nhIN [1[

AYsy—Ajyhy qrIky nwl [ JUiT—JUT ivc, ivArQ BweIcwrk rsmW dy bMDn ivc [ muTy—lu`ty jw rhy hn [ sMswrw—sMswrI jIv [ inMdku—(nwm-ismrn dI) inMidAw krn vwlw [ inMdY—nwm ismrn ƒ inMddw hY, BweIcwrk rsmW dI pwbMdI ƒ nwm-ismrn dy twkry qy cMgw smJdw hY [1[rhwau[

ijsu—ijs (nwm ismrn vwly ƒ) [ soeI—auhI mnu`K [ ibiD—jIvn dI ibDI, jIvn-jugiq [ sbdy—sbid, Sbd ivc juV ky [ dir—pRBU dy dr qy [ nIswnY—prgt huMdw hY [ AMqir giq—Awpxy ihrdy ivc [ jwxY—pCwxdw hY, sWJ pWdw hY [ ndir—myhr dI ingwh [2[

mY mYlO—AsI jIv (nwm qoN Bu`l ky) ivkwrW nwl mlIn [ scu—sdw kwiem rihx vwlw pRBU [ AwiK—(Awpxy Awp ƒ) AwK ky [ mnmuKu—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K [ KUil@—KulH ky, prq`K qOr qy [ ibKu—(ivSy ivkwrW dw) zihr [ nwie—pRBU dy nwm ivc [3[

AMDy—mwieAw dy moh ivc AMnHw hoieAw jIv [ bolO—auh mnu`K jo pRBU dI is&iq-swlwh nhIN suxdw, nwm vloN bolw [ mugDu—mUrK [ buirAwru—bury qoN burw [ nIDn—inrDn, kMgwl [ kO—vwsqy [ swru—sRySt [ ibiKAw—mwieAw [ Cwru—suAwh, inkMmI [4[

iqs kau—aus prmwqmw ƒ [ jYkwru—nmskwr [ khwvY soie—auh prmwqmw hI (jIv dy mUMhoN AwpxI is&iq-swlwh) AKvWdw hY [5[

ArQ:-  hy pRBU! sMswrI jIv ivArQ rsmW dy vihm ivc Ps ky mwieAw dy Fhy cVH ky Ajyhy lu`ty jw rhy hn (Awqmk jIvn Ajyhy lutw rhy hn ik iehnW ƒ ieh smJ hI nhIN pYNdI) [ (inrIAW BweIcwrk rsmW dy twkry qy qyry nwm-ismrn dI) inMdw krn vwlw mnu`K (qyry nwm ƒ) mwVw AwKdw hY (pr qyrI myhr nwl) mYƒ (qyrw nwm) ipAwrw l`gdw hY [1[rhwau[

(dunIAwvI rsm-irvwj vloN by-prvwh ho ky qyrI is&iq-swlwh ivc msq ho ky) jy mYN cu`p kr rihMdw hW, qW jgq ivc mYN mUrK AwiKAw jWdw hW, pr jy (iehnW KuMJy hoey lokW ƒ iehnW dIAW ieh aukweIAW smJwx vwsqy) mYN bhuqw boldw hW, qW qyry crnW ivc suriq dw itkwau Gtdw hY [ (ieh lok inrIAW BweIcwrk rsmW dy krn ƒ hI jIvn dw shI rsqw smJdy hn, qyry ismrn dy au~dm ƒ ieh inMddy hn [ iehnW ivcoN aukweI vwlw rsqw kyhVw hY?) Asl aukweIAW auhI hn jo qyrI hzUrI ivc aukweIAW mMnIAW jwx [ auh BweIcwrk rsmW iksy ArQ nhIN jo qyrw nwm ismrn qoN ivCoVdIAW hn [1[

(ieh krm-kWfI lok pRBU dI BgqI krn vwly ƒ inMndy hn, pr) ijs ƒ ieh mwVw AwKdy hn (Asl ivc) auhI mnu`K jIvn dI shI jugiq jwxdw hY, auh mnu`K gurU dy Sbd ivc juV ky pRBU dy dr qy Awdr-mwx hwsl krdw hY, swrI isRStI dy mUl pRBU dy nwm ƒ auh Awpxy ihrdy ivc vsWdw hY [

pr is&iq-swlwh dI ieh jugiq auhI mnu`K smJdw hY ijs auqy pRBU Awp myhr dI nzr krdw hY [2[

(pRBU dy nwm qoN KuMJ ky) AsI jIv mlIn-mn ho rhy hW, auh sdw kwiem rihx vwlw pRBU hI (ivkwrW dI mYl qoN) sw& hY [ (pRBU dI Xwd Bulw ky inry krm-kWf dy Awsry Awpxy Awp ƒ) au~qm AwK ky koeI mnu`K au~cy jIvn vwlw nhIN ho skdw [ ijhVw mnu`K (gurU dy Sbd qoN KuMJdw hY qy) Awpxy mn dy ip`Cy qurdw hY auh AJ`k ho ky (mwieAw-moh dw) zihr KWdw rihMdw hY (jo Awqmk jIvn ƒ mwr mukWdw hY [ iPr ieh su`cw qy au~cw ikvyN?) [ jo mnu`K gurU dy d`sy rsqy qurdw hY, auh pRBU dy nwm ivc lIn rihMdw hY (qy auh su`cy jIvn vwlw hY) [3[

mwieAw dy moh ivc AMnHw hoieAw mnu`K, pRBU dI is&iq-swlwh qoN kMn mUMd r`Kx vwlw mnu`K mUrK hY, gMvwr hY, Awqmk jIvn qoN s`Kxw hY [ nIvyN pwsy jw irhw hY, mMidAW qoN mMdw hY [ prmwqmw dw nwm prmwqmw dy crnW dw ipAwr (Awqmk jIvn vloN) kMgwlW vwsqy Dn hY [ iehI Dn sRySt Dn hY, ies qoN ibnw dunIAw dI mwieAw suAwh smwn hY [4[

(pr jIvW dy kIh v`s? is&iq-swlwh jW ies vloN n&rq, gurU dy Sbd dw ipAwr, pRBU dy guxW dI vIcwr—ieh jo kuJ BI dyNdw hY pRBU Awp hI dyNdw hY), jyhVw jyhVw pRBU jIvW ƒ ieh dyNdw hY sdw ausy ƒ nmskwr krnI cwhIdI hY (qy AwKxw cwhIdw hY ik) hy pRBU! ijs ƒ qUM AwpxI is&iq-swlwh b^Sdw hYN, aus dI, mwno, au~cI jwiq ho jWdI hY, aus ƒ ie`zq imldI hY [

(pRBU dw dws) nwnk (pRBU dI is&iq-swlwh dy bol qdoN hI) AwK skdw hY jy pRBU Awp hI AKvwey [5[12[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh