ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1328

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜੈ ਕਾਰਣਿ ਬੇਦ ਬ੍ਰਹਮੈ ਉਚਰੇ ਸੰਕਰਿ ਛੋਡੀ ਮਾਇਆ ॥ ਜੈ ਕਾਰਣਿ ਸਿਧ ਭਏ ਉਦਾਸੀ ਦੇਵੀ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਮੁਖਿ ਸਾਚਾ ਕਹੀਐ ਤਰੀਐ ਸਾਚਾ ਹੋਈ ॥ ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇੜੈ ਹਰਿ ਮਤਿ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਪਵਣੈ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੀਨਿ ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ ॥ ਤੇ ਤਸਕਰ ਜੋ ਨਾਮੁ ਨ ਲੇਵਹਿ ਵਾਸਹਿ ਕੋਟ ਪੰਚਾਸਾ ॥੨॥ ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੈ ਚੰਗਿਆਈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਬਹੁਤੁ ਬਫਾਵੈ ॥ ਏਤੇ ਗੁਣ ਏਤੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥੩॥ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਨਿ ਤਿਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਸੋਈ ॥ ਜੇ ਕੋ ਜੀਉ ਕਹੈ ਓਨਾ ਕਉ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1328}

pd ArQ:-  jY—ijs [ jY kwrix—ijs (prmwqmw dy imlwp) dI ^wqr [ bRhmY—bRhmw ny [ sMkir—SMkr ny, iSv ny [ isD—swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ dyvI—dyvIN, dyviqAW ny [ prmu—Byd [1[

bwbw—hy BweI! min—mn ivc [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw pRBU [ muiK—mUMh ivc [ qrIAY—qr jweIdw hY [ hoeI—ho jweIdw hY [ n AwvY nyVY—zor nhIN pw skdw [ hir miq—hrI dw ismrn krn dI Akl [ koeI—jyhVw koeI [1[rhwau[

Agin—A`g, qmo gux [ ibMb—pwxI, sqogux [ pvx—hvw, rjogux [ bwxI—bxqr, bnwvt [ qIin—ieh iqMny mwieAw dy gux [ qskr—cor [ vwsih—v`sdy hn [ kot—iklHy [ pMcwsw—(pzc-AÔX: pzcwÔX a lion) Syr [ kot pMcwsw—SyrW dy ikilAW ivc, kwmwidk SyrW dy GurinAW ivc [2[

eyk cMigAweI—ie`k BlweI, ie`k Blw kMm [ min—min ivc [ iciq—ic`q ivc [ bPwvY—PVW mwrdw hY [ dyie—(dwqW) dyNdw hY [3[

swlwhin—(jo jIv) swlwhuMdy hn, is&iq-swlwh krdy hn [ iqn plY—auhnW dy p`ly, auhnW dy ihrdy ivc [ soeI—auhI hY [ ko—koeI bMdw [ jIau khY—Awdr-sqkwr dw bcn boldw hY [ qlb—pu`C [4[

ArQ:-  hy BweI! Awpxy mn ivc sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ƒ vswxw cwhIdw hY, mUMh nwl sdw-iQr pRBU dIAW is&qW krnIAW cwhIdIAW hn, (ies qrHW sMswr-smuMdr dIAW ivkwr-lihrW qoN) pwr lµG jweIdw hY, aus sdw-iQr pRBU dw rUp ho jweIdw hY [ jyhVw koeI mnu`K prmwqmw dw ismrn krn dI Akl is`K lYNdw hY, koeI vYrI aus auqy zor nhIN pw skdw, koeI du`K-klyS aus ƒ dbw nhIN skdw [1[rhwau[

ijs prmwqmw dy imlwp dI ^wqr bRhmw ny vyd aucwry, qy iSv jI ny dunIAw dI mwieAw iqAwgI, ijs pRBU ƒ pRwpq krn vwsqy jog-swDnw ivc pu`gy hoey jogI (dunIAw vloN) ivrkq ho gey (auh bVw byAMq hY), dyviqAW ny (BI) aus (dy guxW) dw Byq nhIN pwieAw [1[

ieh swrw jgq qmo gux, sqo gux qy rjo gux dI rcnw hY (swry jIA jMq iehnW guxW dy ADIn hn), pr ieh iqMny gux pRBU dy nwm dy dws hn (jyhVy bMdy nwm jpdy hn, auhnW auqy ieh iqMn gux Awpxw zor nhIN pw skdy) [ (pr hW) jyhVy jIv pRBU dw nwm nhIN ismrdy auh (iehnW iqMnW guxW dy) cor hn (iehnW qoN ku`t KWdy hn, ikauNik) auh sdw (kwmwidk) SyrW dy GurinAW ivc v`sdy hn [2[

(hy BweI! vyKo, aus prmwqmw dI Kul@-idlI!) jy koeI bMdw (iksy nwl) koeI ie`k BlweI krdw hY; qW auh Awpxy mn ivc ic`q ivc bVIAW PVW mrdw hY (bVw mwx krdw hY, pr) prmwqmw ivc ieqny byAMq gux hn, auh ieqnIAW BlweIAW krdw hY, auh (sB jIvW ƒ dwqW) dyNdw hY, pr dwqW dy dy ky kdy A&sos nhIN krdw (ik jIv dwqW lY ky kdr nhIN krdy) [3[

hy pRBU! jyhVy bMdy qyrI is&iq-swlwh krdy hn, auhnW dy ihrdy ivc qyrw nwm-Dn hY (auh Asl DnI hn), mYN nwnk dw Dn BI qyrw nwm hI hY [ (ijnHW dy p`ly nwm-Dn hY) jy koeI auhnW nwl Awdr-sqkwr dw bol boldw hY, qW jmrwj (BI) auhnW qoN krmW dw lyKw nhIN pu`Cdw (Bwv, auh mMdy pwsy vloN ht jWdy hn) [4[3[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਾ ਕੈ ਰੂਪੁ ਨਾਹੀ ਜਾਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮੁਖੁ ਮਾਸਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲੇ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਹੈ ਨਿਵਾਸਾ ॥੧॥ ਅਉਧੂ ਸਹਜੇ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰਿ ਨ ਆਵਹੁ ਸੈਸਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮੁ ਨਾਹੀ ਧਰਮੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸੁਚਿ ਮਾਲਾ ॥ ਸਿਵ ਜੋਤਿ ਕੰਨਹੁ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ॥੨॥ ਜਾ ਕੈ ਬਰਤੁ ਨਾਹੀ ਨੇਮੁ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਬਕਬਾਈ ॥ ਗਤਿ ਅਵਗਤਿ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਈ ॥੩॥ ਜਾ ਕੈ ਆਸ ਨਾਹੀ ਨਿਰਾਸ ਨਾਹੀ ਚਿਤਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਝਾਈ ॥ ਤੰਤ ਕਉ ਪਰਮ ਤੰਤੁ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕਾ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1328}

pd ArQ:-  jw kY—ijnHW bMidAW dy kol [ mwsw—(ipMfy qy) mws (Bwv, srIrk bl) [ siqguir—siqgurU ivc, gurU dy crnW ivc [ imly—juVy [ inrMjnu—auh pRBU jo mwieAw dI kwlK qoN rihq hY [ qyrY nwim—(hy pRBU!) qyry nwm ivc [1[

AauDU—(auh swD ijs ny mwieAw vwly bMDn qoV ky pry su`t idqy hn, auh ivrkq swD jo ipMfy auqy suAwh mlI iPrdy hn), hy AauDU! shjy—shij, Afol AvsQw ivc (itk ky) [ qqu—jgq dw mUl-pRBU [ qqu bIcwir—jgq dy mUl pRBU (dy guxW) ƒ ivcwr, pRBU dy guxW ivc suriq joV [ jw qy—ijs nwl, ijs (au~dm) qoN [ sMswir—sMswr ivc, jnm mrn dy c`kr ivc [1[rhwau[

krmu—Dwrimk rsm [ Drm—vrn AwSRm vwlw koeI krm [ suic—cOky Awidk vwlI su`c [ isv joiq—k`ilAwx-rUp prmwqmw dI joiq [ kMnhu—koloN, pwsoN [ buiD—(q`q bIcwrn dI) Akl, pRBU dy guxW ivc suriq joVn dI sUJ [2[

nymu—krm kWf Anuswr rozwnw krn vwlw koeI kMm [ bkbweI—hvweI bol, ivArQ bcn, cqurweI dy bcn [ giq—mukqI [ Avgiq—(mukqI dy ault) nrk Awidk [ icMq—sihm, i&kr [ PurmweI—hukm, aupdyS [3[

Aws—dunIAw dy Dn pdwrQ dIAW AwsW [ inrws—dunIAw vloN auprwm ho jwx dy i^Awl [ jw kY iciq—ijs dy ic`q ivc [ smJweI—smJ, sUJ [ qMq—jIvwqmw [ prm qMqu—prm Awqmw Akwl purK [ buiD—(pRBU dy guxW ivc suriq joVn dI) Akl! [4[

ArQ:-  hy jogI! (qUM Gr bwr C`f ky ipMfy qy suAwh ml ky hI ieh smJI bYTw hYN ik qUM jnm mrn dy c`kr ivcoN inkl igAw hYN, qYƒ BulyKw hY) [ Afol Awqmk AvsQw ivc itk ky pRBU dI is&iq-swlwh ivc suriq joV [ (iehI qrIkw hY) ijs nwl qUM muV jnm mrn dy gyV ivc nhIN AwvyNgw [1[rhwau[

(hy jogI!) ijnHW pws rUp nhIN, ijnHW dI au~cI jwiq nhIN, ijnHW dy sohxy nkS nhIN, ijnHW pws srIrk bl nhIN, jdoN auh gurU-crnW ivc juVy, qW auhnW ƒ mwieAw-rihq pRBU iml ipAw [ (hy pRBU! gurU dI srn pYx nwl) auhnW dw invws qyry nwm ivc ho igAw [1[

(hy jogI!) jo bMdy SwsqRW dw d`isAw hoieAw koeI krm Drm nhIN krdy, ijnHW cOky Awidk dI koeI su`c nhIN r`KI, ijnHW dy gl ivc (qulsI Awidk dI) mwlw nhIN, jdoN auhnW dw rwKw gurU bx igAw, auhnW ƒ k`ilAwx-rUp inrMkwrI joiq pwsoN (aus dI is&iq-swlwh ivc juVn dI) Akl iml geI [2[

(hy jogI!) ijnHW bMidAW ny kdy koeI vrq nhIN r`iKAw, koeI (ieho ijhw hor) nym nhIN DwirAw, jyhVy SwsqR-crcw dy koeI cqurweI vwly bol bolxy nhIN jwxdy, jdoN gurU dw aupdyS auhnW ƒ imilAw, qW mukqI jW nrk dw auhnW ƒ koeI i&kr sihm nwh rih igAw [3[

hy nwnk! ijs jIv pws Dn-pdwrQ nhIN ik auh dunIAw dIAW AwsW ic`q ivc bxweI r`Ky, ijs jIv dy ic`q ivc mwieAw vloN auprwm ho ky igRhsq-iqAwg dy i^Awl BI nhIN auTdy, ijs ƒ koeI AjyhI suriq nhIN smJ nhIN, jdoN aus ƒ (siqgurU pwsoN pRBU dI is&iq-swlwh ivc juVn dI) Akl imldI hY, qW aus jIv ƒ prmwqmw iml pYNdw hY [4[4[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਤਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਬਿਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੁਇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਸਰਬੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਚੂਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥੨॥ ਕਲਿ ਮਹਿ ਆਇਆ ਸੋ ਜਨੁ ਜਾਣੁ ॥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੩॥ ਕਹਣਾ ਸੁਨਣਾ ਅਕਥ ਘਰਿ ਜਾਇ ॥ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਨਾਨਕ ਜਲਿ ਜਾਇ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1328}

pd ArQ:-  qw kw—aus mnu`K dw [ kihAw—boilAw hoieAw bcn [ dir—pRBU dy dr qy [ prvwxu—kbUl, TIk mMinAw jWdw hY [ ibKu—zihr (Bwv, du`K) [ AMimRqu—(Bwv, suK) [ sm—brwbr [ kir—kr ky [ jwxu—jwxU, jo jwxn vwlw hY [1[

ikAw khIAY—kuJ AwiKAw nhIN jw skdw [ srby—sB jIvW ivc [ rjwie—hukm Anuswr [1[rhwau[

cUkw—dUr ho igAw [ siqguir—siqgur ny [2[

kil mih—jgq ivc [ jwxu—jwxo, smJo [ mwxu—ie`zq [3[

AkQ Gir—Ak`Q pRBU dy Gr ivc [ bdnI—(vd`—bolxw) bolxw [ jil jwie—sV jWdw hY, ivArQ jWdw hY [4[

ArQ:-  hy pRBU! (jgq ivc) jo kuJ vwpr irhw hY sB qyry hukm Anuswr vwpr irhw hY [ (iksy ƒ suK hY iksy ƒ du`K iml irhw hY, pr ies dy ault) kuJ ikhw nhIN jw skdw ikauNik qUM sB jIvW ivc mOjUd hYN (ijnHW ƒ suK jW du`K imldw hY auhnW ivc BI qUM Awp hI ivAwpk hYN, qy Awp hI aus suK jW du`K ƒ Bog irhw hYN) [1[rhwau[

jo mnu`K zhr qy AMimRq (du`K qy suK) dohW ƒ ieko ijhw smJx-jogw ho jWdw hY (prmwqmw dI rzw bwry) aus mnu`K dw boilAw hoieAw bcn prmwqmw dy dr qy TIk mMinAw jWdw hY (ikauNik auh mnu`K cMgI qrHW jwxdw hY ik ijnHW ƒ suK jW du`K imldw hY auhnW sBnW ivc prmwqmw Awp mOjUd hY) [1[

ijs mnu`K ƒ siqgurU ny Awqmk jIvn dyx vwlw pRBU dw nwm id`qw hY, aus dy AMdr prmwqmw dI joiq dw cwnx ho jWdw hY (aus cwnx dI brkiq nwl aus ƒ Awpxy ivq dI smJ Aw jWdI hY, ies vwsqy aus dy AMdroN) AhMkwr dUr ho jWdw hY [2[

(hy BweI!) ausy mnu`K ƒ jgq ivc jnimAw smJo (Bwv, ausy mnu`K dw jgq ivc Awauxw sPl hY, jo srb-ivAwpk prmwqmw dI rzw ƒ smJdw hY, qy ies vwsqy) sdw-iQr rihx vwly pRBU dI drgwh ivc ie`zq hwsl krdw hY [3[

hy nwnk! auhI bcn bolxy qy suxny sPl hn ijnHW dI rwhIN mnu`K byAMq guxW vwly prmwqmw dy crnW ivc juV skdw hY [ (prmwqmw dI rzw qoN pry lY jwx vwlI, prmwqmw dy crnW qoN dUr r`Kx vwlI) hor hor khxI kQnI ivArQ jWdI hY [4[5[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨੀਰੁ ਗਿਆਨਿ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸੰਗਿ ਗਹੇ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਸੇਵੇ ਸਿਖੁ ਸਖੋਜਿ ਲਹੈ ॥੧॥ ਗੁਰ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ ਸਰੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤਾਸੁ ਗੁਰੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਹਰੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਾਇਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣੁ ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵ ਕਰੈ ॥੨॥ ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਤਲ ਹੀਅਲੁ ਸੋ ਗੁਰੁ ਪਰਮਲੁ ਕਹੀਐ ॥ ਜਾ ਕੀ ਵਾਸੁ ਬਨਾਸਪਤਿ ਸਉਰੈ ਤਾਸੁ ਚਰਣ ਲਿਵ ਰਹੀਐ ॥੩॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਉਪਜਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਵ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1328-1329}

pd ArQ:-  AMimRqu—Atl Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [ nIru—pwxI [ igAwin—igAwn ivc, gurU qoN imly Awqmk cwnx ivc [ mjnu—cu`BI, ieSnwn [ ATsiT—ATwhT [ sMig—nwl hI, gurU-qIrQ dy nwl hI [ ghy—iml jWdy hn [ aupdyis—aupdys ivc [ sou—auh (is`K) (not:-  Asl l&z hY ‘so’, pr ieQy pVHnw hY ‘su’) [ lhY—l`B lYNdw hY [ Koij—Koj ky [2[

smwin—vrgw, brwbr dw [ sru—qwlwb [ qwsu—auhI [1[rhwau[

inrmlu—ml-rihq, sw& [ durmiq—BYVI Akl [ hrY—dUr krdw hY [ siqguir pwieAY—jo siqgurU iml pey [ nwvxu—ieSnwn [ pryqhu—pryqW qoN [ krY—bxw dyNdw hY [2[

rqw—r`qw, rMigAw hoieAw [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [ nwim—nwm ivc [ ql—auprlw pwsw, (Bwv, igAwn-ieMdRy) [ hIAlu—hIArw, ihrdw [ prmlu—sugMDI, cMdn [ jw kI—ijs dI [ vwsu—sugMDI (nwl) [ saurY—sMvr jWdI hY, sugMiDq ho jWdI hY [ qwsu crx—aus dy crnW ivc [ rhIAY—itkI rihxI cwhIdI hY [3[

jIA pRwx—jIvW dy pRwx, jIvW dy Awqmk jIvn [ aupjih—pYdw ho jWdy hn [ isv Gir—iSv dy Gr ivc, ausy dy Gr ivc jo sdw kilAwx-rUp hY [ inj—Awpxw [ pdu—Awqmk jIvn vwlw drjw [ inj pdu—auh Awqmk drjw jo sdw Awpxw bixAw rihMdw hY [4[

ArQ:-  gurU dy brwbr dw hor koeI qIrQ nhIN hY [ auh gurU hI sMqoK-rUp srovr hY [1[rhwau[

(gurU qoN imlx vwlw) pRBU-nwm (gurU-qIrQ dw) jl hY, gurU qoN imly Awqmk cwnx ivc mn dI cu`BI (aus gur-qIrQ dw) ieSnwn hY, (gurU-qIrQ dy) nwl hI ATwhT qIrQ (dy ieSnwn) iml jWdy hn [ gurU dy aupdyS (-rUp fUMGy pwxIAW ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh dy) moqI qy jvwhr hn [ jyhVw is`K (gurU-qIrQ ƒ) syNvdw hY (srDw nwl AwauNdw hY) auh Bwl kr ky l`B lYNdw hY [1[

gurU iek (AYsw) dirAw hY ijs pwsoN imldw nwm-AMimRq aus dirAw ivc (AYsw) jl hY jo sdw hI sw& rihMdw hY, ijs mnu`K ƒ auh jl imldw hY aus dI KotI miq dI mYl dUr kr dyNdw hY [ jy gurU iml pey qW (aus gurU-dirAw ivc kIqw ieSnwn) sPl ieSnwn huMdw hY, gurU pSUAW qoN pryqW qoN dyvqy bxw dyNdw hY [2[

ijs gurU dy igAwn-ieMdRy ijs gurU dw ihrdw (sdw) prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMigAw rihMdw hY, aus gurU ƒ cMdn AwKxw cwhIdw hY, cMdn dI sugMDI (nyVy au~gI) bnspqI ƒ sugMiDq kr dyNdI hY (gurU dw aupdyS srn Awey bMidAW dy jIvn sMvwr dyNdw hY), aus gurU dy crnW ivc suriq joV r`KxI cwhIdI hY [3[

gurU dI srn ipAW jIvW dy AMdr Awqmk jIvn pYdw ho jWdy hn, gurU dI rwhIN aus pRBU dy dr qy phuMc jweIdw hY jo sdw Awnµd-srUp hY [ hy nwnk! gurU dI srn ipAW sdw-iQr pRBU ivc lIn ho jweIdw hY, gurU dI rwhIN au~cw Awqmk drjw iml jWdw hY jo sdw hI Awpxw bixAw rihMdw hY (At`l au~cI Awqmk AvsQw iml jWdI hY) [4[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh