ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1327

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥

ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਤਰਣਾ ਨਾਇ ਪਤਿ ਪੂਜ ॥ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਗਹਣਾ ਮਤਿ ਮਕਸੂਦੁ ॥ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਨਾਉ ਮੰਨੇ ਸਭ ਕੋਇ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਪਾਜੁ ॥ ਜੈ ਬਖਸੇ ਤੈ ਪੂਰਾ ਕਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਨਾਉ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਲਸਕਰੁ ਨਾਉ ਸੁਲਤਾਨੁ ॥ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਮਾਣੁ ਮਹਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਸਹਜੁ ਨਾਇ ਸਾਲਾਹ ॥ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਿਖੁ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥ ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਵਸਹਿ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਇ ॥੩॥ ਨਾਰੀ ਬੇਰੀ ਘਰ ਦਰ ਦੇਸ ॥ ਮਨ ਕੀਆ ਖੁਸੀਆ ਕੀਚਹਿ ਵੇਸ ॥ ਜਾਂ ਸਦੇ ਤਾਂ ਢਿਲ ਨ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਕੂੜੋ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1327}

not:-  ieh Sbd pRBwqI Aqy ibBws dohW imlvyN rwgW ivc gwvx dI ihdwieq hY [

pd ArQ:-  nwie—nwm dI rwhIN [ qyrY nwie—qyry nwm ivc juV ky [ piq—ie`zq [ pUj—pUjw, Awdr [ mksUdu—mksd, mnorQ, inSwnw [ miq mksUdu—smJ dw mnorQ [ nwau mMnY—nwm mMndw hY, vifAweI dyNdw hY [ sB koeI—hryk jIv [1[

Avr isAwxp—(nwm-ismrn C`f ky vifAweI hwsl krn leI) hor hor cqurweI (dw kMm) [ pwju—lok-ivKwvw [ jY—ijs ƒ [ qY kwju—aus dw kwrj, aus dw jgq ivc Awaux dw mnorQ [ pUrw—pUrw (krdw hY), isry cwVHdw hY [1[rhwau[

qwxu—bl, qwkq [ dIbwxu—Awsrw, hkUmq [ mhq—mh`qqw, vifAweI [ prvwxu—kbUl, mMinAw-pRmMinAw [ ndrI—myhr dI nzr nwl [ krim—b^Ss nwl [ pvY—imldw hY [ nIswxu—prvwnw, rwhdwrI [2[

shju—Afol AvsQw, mn dI SWqI [ swlwh—is&iq-swlwh (dI Awdq) [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw pivqR jl [ ibKu—(ivSy ivkwrW dw) zihr [ min—mn ivc [ jm puir—jmrwj dy Shr ivc [3[

nwrI—iesqRI (dw moh) [ byrI—byVI, bMDn [ dys—imlK, zmIn [ kIcih—krIdy hn [ vys—pihrwvy [ jW—jdoN [ kUVu—auh pdwrQ ijs nwl sMbMD sdw nhIN rihxw [4[

ArQ:-  hy pRBU! qyry nwm ivc juV ky hI (sMswr-smuMdr dy ivkwrW qoN) pwr lµGIdw hY, qyry nwm dI rwhIN hI ie`zq Awdr imldw hY [ qyrw nwm (ienswnI jIvn ƒ isMgwrn vwsqy) gihxw hY, ienswnI Akl dw mksd iehI hY (ik ienswn qyrw nwm ismry), hy pRBU! qyry nwm ivc itikAW hI hr koeI (nwm ismrn vwly dI) ie`zq krdw hY [1[

(pRBU dw ismrn C`f ky dunIAw ivc ie`zq hwsl krn leI) hor hor cqurweI (dw kMMm inrw) lok-ivKwvw hY (auh pwj Aw^r au~GV jWdw hY qy hwsl kIqI hoeI ie`zq BI mu`k jWdI hY) [ ijs jIv auqy pRBU b^SS krdw hY (aus ƒ Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY, qy aus jIv dw) izMdgI dw Asl mnorQ isry cVHdw hY [1[rhwau[

(mnu`K dunIAwvI qwkq, hkUmq, &OjW dI srdwrI qy bwdSwhI vwsqy dOVdw iPrdw hY, iPr ieh sB kuJ nwsvMq hY) hy pRBU! qyrw nwm hI (Asl) qwkq hY, qyrw nwm hI (Asl) hkUmq hY, qyrw nwm hI &OjW (dI srdwrI) hY, ijs dy p`ly qyrw nwm hY auhI bwdSwh hY [ hy pRBU! qyry nwm ivc juiVAW hI Asl Awdr imldw hY ie`zq imldI hY [ jo mnu`K qyry nwm ivc msq hY auhI jgq ivc mMinAw-prmMinAw hY [ pr qyrI myhr dI nzr nwl hI qyrI b^SS nwl hI (jIv-rwhI ƒ ies jIvn-s&r ivc) ieh prvwnw imldw hY [2[

hy pRBU! qyry nwm ivc juiVAW mn dI SWqI imldI hY, qyry nwm ivc juiVAW qyrI is&iq-swlwh krn dI Awdq bxdI hY [ qyrw nwm hI Awqmk jIvn dyx vwlw AYsw pivqR jl hY (ijs dI brkiq nwl mnu`K mn ivcoN ivSy ivkwrW dw swrw) zihr Dup jWdw hY [ qyry nwm ivc juiVAW swry suK mn ivc Aw v`sdy hn [ nwm qoN KuMJ ky dunIAw (ivkwrW dy sMglW ivc) b`JI hoeI jm dI ngrI ivc jWdI hY [3[

hy nwnk! iesqRI (dw ipAwr) GrW qy imlKW dI mwlkI—ieh sB kuJ (jIv-rwhI dy pYrW ivc) byVIAW (peIAW hoeIAW) hn (jo ies ƒ shI jIvn-s&r ivc qurn nhIN dyNdIAW) [ mn dIAW ^uSIAW vwsqy AnykW pihrwvy pihndy hn (ieh ^uSIAW-cwA BI byVIAW hI hn) [ jdoN (prmwqmw jIv ƒ) mOq dw s`dw Byjdw hY (aus s`dy dy swhmxy rqw BI) iF`l nhIN ho skdI [ (qdoN smJ pYNdI hY ik) JUTy pdwrQW dw swQ JUTw hI inkldw hY [4[1[

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਕਰਮੁ ਚਾਨਣੁ ਸੁਰਤਿ ਤਿਥੈ ਲੋਇ ॥ ਅੰਧੇਰੁ ਅੰਧੀ ਵਾਪਰੈ ਸਗਲ ਲੀਜੈ ਖੋਇ ॥੧॥ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰੁ ॥ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਅਵਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕਰਣਹਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਭਾਰ ਹੋਵਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋੜਿ ॥ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀਮਤਿ ਤਾ ਪਵੈ ਜਾਂ ਸਿਰੈ ਹੋਵਹਿ ਹੋਰਿ ॥੨॥ ਦੂਖਾ ਤੇ ਸੁਖ ਊਪਜਹਿ ਸੂਖੀ ਹੋਵਹਿ ਦੂਖ ॥ ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਤੂ ਸਾਲਾਹੀਅਹਿ ਤਿਤੁ ਮੁਖਿ ਕੈਸੀ ਭੂਖ ॥੩॥ ਨਾਨਕ ਮੂਰਖੁ ਏਕੁ ਤੂ ਅਵਰੁ ਭਲਾ ਸੈਸਾਰੁ ॥ ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਸੇ ਤਨ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1327-1328}

pd ArQ:-  krmu—b^SS [ iqQY—aus (suriq) ivc [ loie—(igAwn dw) pRkwS [ AMDyru—hnyrw, AigAwnqw dw hnyrw [ AMDI—(mwieAw dy moh ivc) AMnHI hoeI isRStI auqy [ vwprY—zor pw irhw hY [ Koie lIjY—gvw leIdw hY [1[

ibkwru—mMdw krm, AYb [ nwsiq—(n AiÔq) nhIN hY [ krxhwru—bxwx vwlw [1[rhwau[

eyk Bwr hovih—jy (iek`TIAW b`J ky) iek pMf bx jwx [ lwl—lwl vrgy kImqI nwm dI [ qw—qdoN hI [ jW—jdoN [ isrY—(qkVI dy dUjy) Cwby ivc [ hoir—(pwqwl purIAw Awidk dy swry pdwrQW ƒ C`f ky) koeI hor pdwrQ [2[

qy—qoN [ ijqu muiK—ijs mUMh nwl [ iqqu muiK—aus mUMh ivc [ BUK—mwieAw dI Bu`K, iqRsnw [3[

eyku qU—isr& qUM hI [ Avru sYswru—bwkI swrw sMswr [ ijqu qin—ijs ijs srIr ivc [ sy qn—auh swry srIr [4[

ArQ:-  (hy pRBU! qyry nwm qoN KuMJ ky) ieh swrw jgq ivkwr hI ivkwr (shyV irhw) hY [ (ies ivkwr-rog dI) dvweI (isr&) qyrw nwm hI hY, (qyry nwm qoN ibnw) hor koeI dvw-dwrU nhIN hY [ (jgq ƒ Aqy jgq dy rogW dI dvweI ƒ) bxwx vwlw qUM byAMq pRBU Awp hI hYN [1[rhwau[

(hy pRBU!) ijs (mnu`KI) suriq ivc qyrw nwm-rqn (jiVAw hoieAw) hY, qyrI b^SS cwnx kr rhI hY aus suriq dy AMdr (qyry igAwn dw) prkwS ho irhw hY [ (mwieAw dy moh ivc) AMnHI ho rhI isRStI auqy AigAwnqw dw hnyrw zor pw irhw hY, (ies hnyry ivc) swrI Awqmk rws-pUMjI gvw leIdI hY [1[

jo isRStI dy swry pwqwl qy purIAW (b`J ky) iek pMf bx jwx, qy jy ieho jyhIAW hor l`KW kRoVW pMfW BI ho jwx (qW ieh swry iml ky BI prmwqmw dy nwm dI brwbrI nhIN kr skdy) [ hy pRBU! qyry kImqI nwm dw mu`l qdoN hI pY skdw hY jdoN nwm ƒ qolx vwsqy qkVI dy dUjy Cwby ivc (swrI dunIAw dy Dn pdwrQW ƒ C`f ky) koeI hor pdwrQ hox (Bwv, qyrIAW is&qW dy ^zwny hox! qyry nwm vrgw kImqI qyrw nwm hI hY, qyrIAW is&iq-swlwhW hI hn) [2[

(dunIAw vwly du`K-klyS BI pRBU dI b^SS dw vsIlw hn ikauNik iehnW) du`KW qoN (iehnW du`KW dy kwrn ivSy ivkwrW vloN priqAW) Awqmk suK pYdw ho jWdy hn, (qy dunIAwvI BogW dy) suKW qoN (Awqmk qy srIrk) rog aupjdy hn [ hy pRBU! ijs mUMh nwl qyrI is&iq-swlwh kIqI jWdI hY, aus mUMh ivc mwieAw dI Bu`K nhIN rih jWdI (qy mwieAw dI Bu`K dUr hoieAW swry du`K-rog nws ho jWdy hn) [3[

hy nwnk! (jy qyry AMdr prmwqmw dw nwm nhIN hY qW) isr& qUM hI mUrK hYN, qyry nwloN hor sMswr cMgw hY [ ijs ijs srIr ivc pRBU dw nwm nhIN, auh srIr (ivkwrW ivc pY ky) ^uAwr huMdy hn [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh