ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1324

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਰਾਮ ਗੁਰੁ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੁ ਕਰੀਜੈ ॥ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਮਨੂਰ ਅਤਿ ਫੀਕੇ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਸੁ ਕੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਰਗ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਸਭਿ ਬਾਂਛਹਿ ਨਿਤਿ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੀਜੈ ॥ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੇ ਜਨ ਮੁਕਤਿ ਨ ਮਾਂਗਹਿ ਮਿਲਿ ਦਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮਨੁ ਧੀਜੈ ॥੧॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਲੁ ਹੈ ਭਾਰੀ ਮੋਹੁ ਕਾਲਖ ਦਾਗ ਲਗੀਜੈ ॥ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਮੁਕਤੇ ਜਿਉ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਕੁ ਨ ਭੀਜੈ ॥੨॥ ਚੰਦਨ ਵਾਸੁ ਭੁਇਅੰਗਮ ਵੇੜੀ ਕਿਵ ਮਿਲੀਐ ਚੰਦਨੁ ਲੀਜੈ ॥ ਕਾਢਿ ਖੜਗੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਕਰਾਰਾ ਬਿਖੁ ਛੇਦਿ ਛੇਦਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੩॥ ਆਨਿ ਆਨਿ ਸਮਧਾ ਬਹੁ ਕੀਨੀ ਪਲੁ ਬੈਸੰਤਰ ਭਸਮ ਕਰੀਜੈ ॥ ਮਹਾ ਉਗ੍ਰ ਪਾਪ ਸਾਕਤ ਨਰ ਕੀਨੇ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਲੂਕੀ ਦੀਜੈ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1324}

pd ArQ:-  rwm—hy rwm! hy hrI! pwrsu—auh p`QrI ijs dI Cuh nwl lohw sonw ho jWdw mMinAw jWdw hY [ prsu—(gurU nwl) Cuh [ krIjY—kr dyh [ hm—AsI jIv [ inrguxI—gux-hIn [ mnUr—siVAw hoieAw lohw [ Aiq PIky—bhuq ru`Ky jIvn vwly [ imil siqgur—gurU ƒ iml ky [ kIjY—(ieh imhr) kr [1[rhwau[

siB—swry lok [ bWCih—mMgdy hn [ inq—sdw [ krIjY—kIqI jw rhI hY [ imil—(hrI ƒ) iml ky [ drsn iqRpiq—hrI dy drsn dI iqRpqI nwl [ DIjY—DIrj ivc Aw jWdw hY, SWq ho jWdw hY [1[

sblu—blvwn [ kwlK dwg—ivkwrW dI kwlK dw dwZ [ Ailpq—inrlyp [ mukqy—ivkwrW qoN bcy hoey [ pMku—pMK, KMB [2[

vwsu—^uSbU [ BuieAMgm—s`p [ vyVI—iGrI hoeI [ ikv—iks qrHW [ imlIAY—iml skIdw hY [ lIjY—ilAw jw skdw hY [ KVgu—qlvwr [ gur igAwnu—gurU dw id`qw igAwn [ igAwnu—Awqmk jIvn dI sUJ [ krwrw—qkVw [ ibKu—zhr [ Cyid—k`t ky [ pIjY—pIqw jw skdw hY [3[

Awin—ilAw ky [ Awin Awin—ilAw ilAw ky [ smDw—l`kVW dw Fyr [ bYsMqr—A`g [ Bsm—suAwh [ krIjY—kIqw jw skdw hY [ augR—b`jr, v`fy [ swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K [ imil swDU—gurU ƒ iml ky [ lUkI—cuAwqI [ dIjY—id`qI jw skdI hY [4[

ArQ:-  hy hrI! gurU (hI Asl) pwrs hY, (myrI gurU nwl) Cuh kr dyh (mYƒ gurU imlw dyh) [ AsI jIv gux-hIn hW, siVAw hoieAw lohw hW, bVy ru`Ky jIvn vwly hW [ (ieh imhr) kr ik gurU ƒ iml ky pwrs (ho jweIey) [1[

hy BweI! swry lok surg mukqI bYkuMT (hI) mMgdy rihMdy hn, sdw (surg mukqI bYkuMT dI hI) Aws kIqI jw rhI hY [ pr prmwqmw dy drSn dy pRymI Bgq mukqI nhIN mMgdy [ (prmwqmw ƒ) iml ky (prmwqmw dy) drsn dy rjyvyN nwl (auhnW dw) mn SWq rihMdw hY [1[

hy BweI! (sMswr ivc) mwieAw dw moh bhuq blvwn hY, (mwieAw dw) moh (jIvW dy mn ivc ivkwrW dI) kwlK dy dwZ lw dyNdw hY [ pr prmwqmw dy Bgq (mwieAw dy moh qoN) inrlyp rihMdy hn, ivkwrW qoN bcy rihMdy hn, ijvyN murgweI dw KMB (pwxI ivc) iB`jdw nhIN [2[

hy BweI! cMdn dI ^uSbU s`pW nwl iGrI rihMdI hY [ (cMdn ƒ) ikvyN imilAw jw skdw hY? cMdn ikvyN hwsl kIqw jw skdw hY? (mnu`K dI ijMd ivkwrW nwl iGrI rihMdI hY, pRBU-imlwp dI sugMDI mnu`K ƒ pRwpq nhIN huMdI) [ gurU dw b^iSAw hoieAw (Awqmk jIvn dI sUJ dw) igAwn qyz KMfw (hY, ieh KMfw) k`F ky (Awqmk jIvn ƒ mwr mukwx vwlw mwieAw dy moh dw) zhr (jVHW qoN) v`F v`F ky nwm-rs pIqw jw skdw hY [3[

hy BweI! (l`kVW) ilAw ilAw ky l`kVW dw bVw Fyr iek`Tw kIqw jwey (aus ƒ) A`g (dI iek cMigAwVI) pl ivc suAwh kr skdI hY [ prmwqmw nwloN tu`t hoey mnu`K bVy bVy b`jr pwp krdy hn, (auhnW pwpW ƒ swVn vwsqy) gurU ƒ iml ky (hir-nwm-A`g dI) cuAwqI id`qI jw skdI hY [4[

ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਪਰਸ ਨਿਪਰਸੁ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਨੁ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨੁ ਦਿਖੀਜੈ ॥੫॥ ਸਾਕਤ ਸੂਤੁ ਬਹੁ ਗੁਰਝੀ ਭਰਿਆ ਕਿਉ ਕਰਿ ਤਾਨੁ ਤਨੀਜੈ ॥ ਤੰਤੁ ਸੂਤੁ ਕਿਛੁ ਨਿਕਸੈ ਨਾਹੀ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥੬॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੈ ਨੀਕੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲੀਜੈ ॥੭॥ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਵਡਾ ਵਡਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਹ ਮਿਲੀਜੈ ॥ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨੁ ਦੀਜੈ ॥੮॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1324}

pd ArQ:-  swDU—Awpxy mn ƒ v`s ivc r`Kx vwly mnu`K [ nIky—Bly, cMgy, nyk [ ijn AMqir—ijnHW dy AMdr [ prsin—(hir-nwm dI) Cuh nwl [ prsu—pwrsu [ jnu—jwxo, mwno (as if) [ idKIjY—(auhnW ƒ) id`s ipAw hY [5[

swkq sUqu—prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K dw jIvn-Dwgw [ gurJI—gurJIN, guMJlW nwl [ ikaukir—ikvyN? qwnu—jIvn dw qwxw [ qnIjY—qixAw jw skdw hY [ qMqu—qMd [ sUqu—Dwgw [ inksY—inkldw [ sMgu—swQ [6[

siqgur swD sMgiq—gurU dI swD sMgiq [ nIkI—cMgI [ imil—iml ky [ rvIjY—ismirAw jw skdw hY [ AMqir—(mnu`K dy) AMdr [ mwxk—moqI [ qy—qoN, nwl [ lIjY—ilAw jw skdw hY [7[

Twkuru—mwlk-pRBU [ imlh—AsI iml skdy hW [ imlIjY—iml skdw hY [ myil—(Awpxy Sbd ivc) imlw ky [ kau—ƒ [ pUrnu—pUrnqw dw drjw [ dIjY—dyh [8[

ArQ:-  hy BweI! ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm itikAw rihMdw hY, auh hn swD jn auh hn Bly mnu`K [ (prmwqmw dy nwm dI) Cuh nwl (auh mnu`K) swDU-jn bxy hn, (auhnW ƒ) mwno, (hr QW) hrI Bgvwn id`s ipAw hY [5[

hy BweI! prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K dI jIvn for (ivkwrW dIAW) AnykW guMJlW nwl BrI rihMdI hY [ (ivkwrW dIAW guMJlW nwl Bry hoey jIvn-sUqr nwl piv`qr jIvn dw) qwxw qixAw hI nhIN jw skdw, (ikauNik auhnW guMJlW ivcoN ie`k BI is`DI) qMd nhIN inkldI, ie`k BI Dwgw nhIN inkldw [ (ies vwsqy hy BweI!) prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K dw swQ nhIN krnw cwhIdw [6[

hy BweI! gurU dI swD sMgiq BlI (suhbq) hY, swD sMgiq ivc iml ky prmwqmw dw nwm jipAw jw skdw hY [ (mnu`K dy) AMdr (gupq itikAw hoieAw hir-nwm, mwno) rqn jvwhrwq moqI hn (ieh hir-nwm swD sMgiq ivc itk ky) gurU dI ikrpw nwl ilAw jw skdw hY [7[

hy BweI! myrw mwlk-suAwmI bhuq v`fw hY, AsI jIv (Awpxy hI au~dm nwl aus ƒ) ikvyN iml skdy hW? (ies qrHW auh) nhIN iml skdw [ hy nwnk! pUrw gurU (hI Awpxy Sbd ivc) joV ky (prmwqmw nwl) imlWdw hY [ (so, gurU prmysr dy dr qy Ardws krdy rihxw cwhIdw hY ik hy pRBU! Awpxy) syvk ƒ pUrnqw dw drjw b^S [8[2[

ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਵੀਜੈ ॥ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਜੇਤਾ ਮਨੁ ਡੋਲਤ ਡੋਲ ਕਰੀਜੈ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਸਾਧੁ ਮਿਲਾਵਹੁ ਜਗੁ ਥੰਮਨ ਕਉ ਥੰਮੁ ਦੀਜੈ ॥੧॥ ਬਸੁਧਾ ਤਲੈ ਤਲੈ ਸਭ ਊਪਰਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਰੁਲੀਜੈ ॥ ਅਤਿ ਊਤਮ ਅਤਿ ਊਤਮ ਹੋਵਹੁ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਚਰਨ ਤਲ ਦੀਜੈ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜੋਤਿ ਭਲੀ ਸਿਵ ਨੀਕੀ ਆਨਿ ਪਾਨੀ ਸਕਤਿ ਭਰੀਜੈ ॥ ਮੈਨਦੰਤ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਾਰੁ ਚਬਿ ਚਬਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੩॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਮਿਲੀਜੈ ॥ ਗੁਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਸਥੀਰਨ ਕੀਏ ਹਰਿ ਸਗਲ ਭਵਨ ਜਸੁ ਦੀਜੈ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1324}

pd ArQ:-  rm—srb-ivAwpk [ rwmo rwmu—rwm hI rwm [ rvIjY—ismrnw cwhIdw hY [ nIky—cMgy, su`cy jIvn vwly [ imil—iml ky [ hir rMgu—hrI (dy imlwp) dw Awnµd [1[rhwau[

sBu jgu—swrw jgq [ jyqw—ijqnw BI hY [ folq fol krIjY—hr vyly fol irhw hY [ kir—kr ky [ swDu—gurU [ QMmn kau—shwrw dyx leI [ dIjY—dyh [2[

bsuDw—DrqI [ qlY qlY—hr vyly pYrW hyT [ rulIjY—rulxw cwhIdw hY, pey rihxw cwhIdw hY [ aUqm—au~cy jIvn vwly [ sB issit—swrI isRStI [ dIjY—id`qI jw skdI hY [2[

isv joiq—prmwqmw dI joiq [ nIkI—cMgI [ gurmuiK—gurU dy snmuK irhW [ Awin pwnI—pwxI ilAw ky [ skiq—mwieAw [ mYn dMq—mom dy dMd, ihrdy dI komlqw [ swru—lohw [ swru cib cib—blI ivkwrW ƒ v`s ivc kr ky [ pIjY—pIqw jw skdw hY [3[

AnugRhu—ikrpw, dwn [ imlIjY—imlxw cwhIdw hY [ ibsQIrn kIey—iKlwr id`qy [ sgl Bvn—swry BvnW ivc, swry jgq ivc [ jsu—is&iq-swlwh [ dIjY—vMifAw jWdw hY [4[

ArQ:-  hy BweI! srb-ivAwpk rwm (dw nwm) sdw ismrnw cwhIdw hY [ (ismrn dI brkiq nwl hI mnu`K) au~cy jIvn vwly gurmuK swD bx jWdy hn [ hy BweI! swDU jnW ƒ iml ky prmwqmw dy imlwp dw Awnµd mwxnw cwhIdw hY [1[rhwau[

hy hrI! ieh ijqnw BI swrw jgq hY (ies dy swry) jIvW dw mn (mwieAw dy Asr hyT) hr vyly fwvW-fol huMdw rihMdw hY [ hy pRBU! imhr kr, imhr kr, (jIvW ƒ) gurU imlw (gurU jgq leI QMmH hY), jgq ƒ shwrw dyx leI (ieh) QMmH dyh [1[

hy BweI! DrqI sdw (jIvW dy) pYrW hyT hI rihMdI hY, (Aw^r) sBnW dy au~qy Aw jWdI hY [ hy BweI! gurU ƒ iml ky (sBnW dy) pYrW hyT itky rihxw cwhIdw hY [ (jy ies jIvn-rwh qy qurogy qW) bVy hI au~cy jIvn vwly bx jwvogy (inmRqw dI brkiq nwl) swrI DrqI (Awpxy) pYrW hyT id`qI jw skdI hY [2[

hy BweI! gurU dI srn ipAW prmwqmw dI BlI sohxI joiq (mnu`K dy AMdr jg pYNdI hY, qdoN) mwieAw (BI aus vwsqy) ilAw ky pwxI BrdI hY (mwieAw aus dI thlx bxdI hY) [ gurU dy bcnW dI rwhIN aus dy ihrdy ivc (AijhI) komlqw pYdw huMdI hY ik blI ivkwrW ƒ v`s ivc kr ky prmwqmw dw nwm-rs pIqw jw skdw hY [3[

hy BweI! swD gurU purK ƒ imlxw cwhIdw hY, gurU prmwqmw dw nwm-dwn dyx dI imhr krdw hY [ gurU prmwqmw dw nwm prmwqmw dy gux (swry jgq ivc) iKlwrdw hY, (gurU dI rwhIN) prmwqmw dI is&iq-swlwh swry BvnW ivc vMfI jWdI hY [4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh