ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1321

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਹਮ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਗੇ ॥ ਹਉ ਤੁਮਰੀ ਕਰਉ ਨਿਤ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਗਲਿ ਲਾਵਹਿਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਮੁਗਧ ਇਆਨ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵਹਿਗੇ ॥ ਸੁਤੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਭੂਲਿ ਬਿਗਾਰਿ ਜਗਤ ਪਿਤ ਭਾਵਹਿਗੇ ॥੧॥ ਜੋ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਦੇਹੁ ਸੋਈ ਹਮ ਪਾਵਹਗੇ ॥ ਮੋਹਿ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠਉਰ ਜਿਸੁ ਪਹਿ ਹਮ ਜਾਵਹਗੇ ॥੨॥ ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵਹਿ ਭਗਤ ਤਿਨਾ ਹਰਿ ਭਾਵਹਿਗੇ ॥ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ਜੋਤਿ ਰਲਿ ਜਾਵਹਗੇ ॥੩॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਆਪਿ ਲਿਵ ਲਾਵਹਿਗੇ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਨਿ ਦੁਆਰਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਵਹਿਗੇ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥ {ਪੰਨਾ 1321}

pd ArQ:-  pRB—hy pRBU! kIjY ik®pw—ik®pw kr [ ik®pw inDwn—hy ik®pw dy ^zwny [ hm—AsI jIv [ gun gwvhgy—gun gwvh, gux gWdy rhIey [ hau—hauN, mYN [ krau—krauN, mYN krdw hW [ inq—sdw [ moih—mYƒ [ gil—gl nwl [ lwvihgy—lwxgy [1[rhwau[

bwirk—bwlk, b`cy [ mugD—mUrK [ ieAwn—AM\wxy [ suqu—pu`qr (iek-vcn) [ BUil—BUlY, Bu`ldw hY [ ibgwir—ibgwrY, ivgwVdw hY [ Bwvihgy—(b`cy) ipAwry l`gdy hn [1[

hir suAwmI—hy hrI! hy suAwmI! hm pwvhgy—AsI jIv lY skdy hW [ moih—mYƒ [ Taur—QW, Awsrw [ pih—pws, kol [2[

jo Bgq—ijhVy Bgq (bhu-vcn) [ hir Bwvih—hrI ƒ ipAwry l`gdy hn [ iqnw—auhnW ƒ [ hir Bwvihgy—pRBU jI ipAwry l`gdy hn [ joqI—pRBU dI joiq ivc [ joiq—ijMd [ imlwie—imlw ky [ ril jwvhgy—rl jWdy hn, iek-imk ho jWdy hn [3[

Awpy—Awp hI [ hoie—ho ky [ ilv lwvihgy—lgn pYdw krdy hn [ duAwir—(pRBU dy) dr qy [ lwj—ie`zq [4[

ArQ:-  hy ikrpw dy ^zwny pRBU! imhr kr, AsI (jIv) qyry gux gWdy rhIey [ hy pRBU! mYN sdw qyrI (imhr dI hI) Aws krdw rihMdw hW ik pRBU jI mYƒ kdoN (Awpxy) gl nwl lwxgy [1[rhwau[

hy BweI! AsI jIv mUrK AM\wx b`cy hW, pRBU-ipqw jI (swƒ sdw) smJWdy rihMdy hn [ pu`qr muV muV hr vyly Bu`ldw hY ivgwV krdw hY, pr jgq dy ipqw ƒ (jIv b`cy iPr BI) ipAwry (hI) l`gdy hn [1[

hy hrI! hy suAwmI! jo kuJ qUM (Awp) dyNdw hYN, auhI kuJ AsI lY skdy hW [ (qYQoN ibnw) mYƒ koeI hor QW nhIN su`JdI, ijs kol AsI jIv jw skIey [2[

hy BweI! ijhVy Bgq pRBU ƒ ipAwry l`gdy hn, auhnW ƒ pRBU jI ipAwry l`gdy hn [ (auh Bgq) pRBU dI joiq ivc AwpxI ijMd imlw ky pRBU dI joiq nwl iek-imk hoey rihMdy hn [3[

hy BweI! pRBU jI Awp hI dieAwl ho ky (jIvW dy AMdr) Awp (hI Awpxw) ipAwr pYdw krdy hn [ dws nwnk pRBU dI srn ipAw rihMdw hY, pRBU dy dr qy (if`gw) rihMdw hY [ (pRBU jI dr pey dI) Awp hI ie`zq r`Kdy hn [4[6[Ckw[1[

ਕਲਿਆਨੁ ਭੋਪਾਲੀ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣੁ ਨਾਰਾਇਣੇ ॥ ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਚਹਿ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭਵ ਨਿਧਿ ਤਰਣ ਹਰਿ ਚਿੰਤਾਮਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਜਗਦੀਸ ਦਮੋਦਰ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੋਬਿੰਦੇ ॥ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਰਾਰਿ ਹਰਿ ਮੁਕੰਦੇ ॥੧॥ ਜਗਦੀਸੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਜੋ ਆਏ ਤੇ ਜਨ ਭਵ ਨਿਧਿ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪੈਜ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥੧॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1321}

pd ArQ:-  prmysru—(prm-eIsuru) sB qoN au~cw mwlk [ duK invwrxu—du`KW dw nws krn vwlw [ jwcih—mMgdy hn (bhu-vcn) [ suK swgr—hy suKW dy smuMdr! BviniD—sMswr-smuMdr [ qrx—jhwz [ BviniD qrx—hy sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwx vwly jhwz! icMqwmxy—hy hryk jIv dI mnokwmnw pUrI krn vwly! [1[rhwau[

jgdIs—hy jgq dy eIS [ dmodr—(dwm-audr [ dwm—r`sI [ auDr—pyt, l`k [ ijs dy lk duAwly qVwgI hY) hy pRBU! qy—auh (bhu-vcn) [ gurmiq—gurU dI miq au~qy qur ky [ murwir—(mur-Air [ mur dYNq dw vYrI) hy dYNq-dmn! mukMdy—hy mukqI dwqy! [1[

pYj—lwj, ie`zq [2[

ArQ:-  hy nwrwiex! hy suAwmI! qUM (sB jIvW dy) du`K dUr krn vwlw pwrbRhm prmysr hYN [ hy hrI! hy sB dI mno-kwmnw pUrI krn vwly! hy suKW dy smuMdr! hy sMswr-smuMdr dy jhwz! swry hI Bgq (qyry dr qoN dwqW) mMgdy rihMdy hn [1[rhwau[

hy dInW au~qy dieAw krn vwly! hy jgq dy eISÍr! hy dmodr! hy AMqrjwmI hrI! hy goibMd! hy murwrI! hy mukqI dwqy hrI! ijnHW mnu`KW ny gurU dI miq lY ky (qYƒ) sRI rwm ƒ ismirAw, auhnW ƒ koeI fr poh nhIN skdw [1[

hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) ijhVy mnu`K jgq dy mwlk dy crnW dI srn ivc AwauNdy hn, auh mnu`K sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [ pRBU Awp imhr kr ky Awpxy BgqW dI lwj r`Kdw hY [2[1[7[

ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਮਾਰੈ ਏਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥ ਅਲਿ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਮਨੁ ਫੇਰਿ ਫੇਰਿ ਰੀਝੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਨ ਜਲਾ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਨ ਕਛੂਐ ਹਰਿ ਬੂੰਦ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕਉ ਦੀਜੈ ॥੧॥ ਬਿਨੁ ਮਿਲਬੇ ਨਾਹੀ ਸੰਤੋਖਾ ਪੇਖਿ ਦਰਸਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਜੈ ॥੨॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1321}

pd ArQ:-  hmwrY—swfy au~qy, myry au~qy [ kIjY—kro [ Ail—BOrw [ mkrMd—(Pollen dust) Pu`l dI AMdrlI DUVI, Pu`l dw rs [ kml—kOl Pu`l [ isau—nwl [ Pyir Pyir—muV muV [ rIJY—lpitAw rhy [1[rhwau[

Awn—hor hor [ jlw isau—pwxIAW nwl [ kwju—Zrz [ kCUAY—koeI BI [ cwiqRk—ppIhw [1[

ibnu imlby—imlx qoN ibnw [ sMqoKw—SWqI [ pyiK—vyK ky [ jIjY—jIauNdw rhy [2[

ArQ:-  hy pRBU! myry au~qy ieh imhr kr ik (ijvyN) BOrw Pu`l dy rs nwl rIiJAw rihMdw hY, (iqvyN myrw mn) (qyry) sohxy crnW nwl muV muV lpitAw rhy [1[rhwau[

hy pRBU! (ijvyN) ppIhy ƒ (vrKw dI bUMd qoN ibnw) hor pwxIAW nwl koeI Zrz nhIN huMdI, iqvyN mYƒ ppIhy ƒ (Awpxy nwm AMimRq dI) bUMd dyh [1[

hy pRBU! qyry imlwp qoN ibnw (myry AMdr) TMF nhIN pYNdI, (imhr kr; qyrw dws) nwnk (qyrw) drsn kr ky Awqmk jIvn hwsl krdw rhy [2[1[

ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾਚਿਕੁ ਨਾਮੁ ਜਾਚੈ ਜਾਚੈ ॥ ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਰਬ ਕੇ ਨਾਇਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕੇ ਦਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੇਤੀ ਕੇਤੀ ਮਾਂਗਨਿ ਮਾਗੈ ਭਾਵਨੀਆ ਸੋ ਪਾਈਐ ॥੧॥ ਸਫਲ ਸਫਲ ਸਫਲ ਦਰਸੁ ਰੇ ਪਰਸਿ ਪਰਸਿ ਗੁਨ ਗਾਈਐ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਬਿਧਾਈਐ ॥੨॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1321}

pd ArQ:-  jwicku—mMgqw [ jwcY—mMgdw hY [ jwcY jwcY—in`q mMgdw rihMdw hY [ srb Dwr—hy sB jIvW dy Awsry! nwiek—hy mwlk! smUh suK—swry suK [ dwqy—hy dyx vwly! [1[rhwau[

kyqI kyqI—byAMq lukweI [ mWgin mwgY—hryk mMg mMgdI rihMdI hY [ BwvnIAw—mn dI murwd [ pweIAY—pRwpq kr leIdI hY [1[

sPl drsu—auh ijs dw drsn swry Pl dyx vwlw hY [ ry—hy BweI! pris—Cuh ky [ pris pris—inq Cuh ky [ gweIAY—AwE gWdy rhIey [ imlIAY—iml jweIdw hY [ qq qq isau—(ijvyN pwxI Awidk) q`q (pwxI) qq nwl [ hIrY—hIry nwl [ hIr ibDweIAY—hIrw ivMnH leIdw hY [2[

ArQ:-  hy sB jIvW dy Awsry pRBU! hy sB jIvW dy mwlk! hy swry suKW dy dyx vwly! (qyry dr dw) mMgqw (qyry dr qoN) in`q mMgdw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! byAMq lukweI (pRBU dy dr qoN) hryk mMg mMgdI rihMdI hY, ijhVI BI mn dI murwd huMdI hY auh hwsl kr leIdI hY [1[

hy BweI! pRBU AYsw hY ijs dw drsn swry hI Pl dyx vwlw hY [ AwE aus dy crn sdw Cuh Cuh ky aus dy gux gWdy rhIey [ hy nwnk! (ijvyN pwxI Awidk) q`q (pwxI) q`q nwl iml jWdw hY (iqvyN gux gwvx dI brkiq nwl) mn-hIrw pRBU-hIry nwl ivMnH leIdw hY [2[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh