ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1319

ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਰਾਮਾ ਰਮ ਰਾਮੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਬਡ ਪੁਰਖੁ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਅਗਮ ਹਹਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਤਿ ਬਹੁ ਕੀਨੀ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਗੋਬਿਦ ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ ਸਦ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿਦ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਤੂ ਅਮਿਤਿ ਅਤੋਲੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਬਹੁ ਜਪੀਐ ਥਾਹ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਤੁਮਰੀ ਜਨ ਮਾਧੌ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਜਲ ਨਿਧਿ ਹਮ ਮੀਨੇ ਤੁਮਰੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਤਹੂ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਜਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮਧਸੂਦਨ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥ ਮੈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1319}

pd ArQ:-  rm—srb-ivAwpk [ rwmY AMqu—prmwqmw (dI hsqI) dw AMq [ hm—AsI jIv [ pRiqpwry—pwly hoey [ bf—v`fw [ mwieAw—mW [1[rhwau[

AsMK—(sMiKAw—igxqI) Axigxq [ Agm—AphuMc [ hih—hn (bhu-vcn) [ rwieAw—rwjw, pwiqSwh [ suriq—soc, ivcwr [ bhu—bhuq [ pwXw—pweI, pw ky [1[

sd—sdw [ gwvih—gWdy hn (bhu-vcn) [ gux goibd AMqu—goibMd dy guxW dw AMq [ Aimiq—(imiq—mrXwdw, h`d-bMdI) ijs dI hsqI dw AMdwzw nwh lwieAw jw sky [ AprMpr—pry qoN pry [ bhu jpIAY—(qyrw nwm) bhuq jipAw jWdw hY [ Qwh—fUMGweI [2[

ausqiq—vifAweI, is&iq-swlwh [ krih—krdy hn (bhu-vcn) [ mwDO—(mwDv [ mwieAw dw Dv [ Dv—pqI) hy mwieAw dy pqI pRBU! hir rwieAw—hy pRBU pwiqSwh! jl iniD—pwxI dw ^zwnw, smuMdr [ mIny—m`CIAW [ kqhU—ikqy BI [3[

kau—ƒ, au~qy [ mD sUdn—(‘mDu’ rwKS ƒ mwrn vwlw) hy prmwqmw! jpwieAw—jpx leI [ AMDuly—AMnHy vwsqy [ tyk—shwrw [ gurmuiK—gurU dy snmuK hoieAW [4[

ArQ:-  hy BweI! srb-ivAwpk prmwqmw (dy guxW) dw AMq (iksy jIv pwso) nhIN pwieAw jw skdw [ hy pRBU! AsI jIv qyry b`cy hW, qyry pwly hoey hW, qUM sB qoN v`fw purK hYN, qUM swfw ipqw hYN, qUM hI swfI mW hYN [1[rhwau[

hy BweI! pRBU-pwiqSwh dy nwm Axigxq hn (pRBU dy nwmW dI igxqI qk) phuMc nhIN ho skdI, kdy BI phuMc nhIN ho skdI [ hy BweI! AnykW guxvwn mnu`K AnykW ivcwrvwn mnu`K bhuq soc-ivcwr krdy Awey hn, pr koeI BI mnu`K prmwqmw dI vifAweI dw rqw Br BI mu`l nhIN pw sikAw [1[

hy BweI! (AnykW hI jIv) prmwqmw dy gux sdw gWdy hn, pr prmwqmw dy guxW dw AMq iksy ny BI nhIN l`Bw [ hy pRBU! qyrI hsqI ƒ imixAw nhIN jw skdw, qyrI hsqI ƒ qoilAw nhIN jw skdw [ hy mwlk-pRBU! qUM pry qoN pry hYN [ qyrw nwm bhuq jipAw jw irhw hY, (pr qUM iek AYsw smuMdr hYN ik aus dI) fUMGweI nhIN l`BI jw skdI [2[

hy mwieAw dy pqI pRBU! hy pRBU-pwiqSwh! qyry syvk qyrI is&iq-swlwh krdy rihMdy hn, qyry gux gWdy rihMdy hn [ hy pRBU! qUM (mwno, iek) smuMdr hYN, AsI jIv qyrIAW m`CIAW hW (m`CI ndI ivc qwrIAW qW lWdI hY, pr ndI dI hsqI dw AMdwzw nhIN lw skdI) [ hy pRBU! ikqy BI koeI jIv qyrI hsqI dw AMq nhIN pw sikAw [3[

hy dYNq-dmn pRBU! (Awpxy) syvk (nwnk) au~qy imhr kr [ hy hrI! (mYƒ Awpxw) nwm dyh (mYN inq) jpdw rhW [ mYN mUrK vwsqy mYN AMnHy vwsqy (qyrw) nwm shwrw hY [ hy dws nwnk! (AwK—) gurU dI srn ipAW hI (prmwqmw dw nwm) pRwpq huMdw hY [4[1[

ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਜਨੁ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਹਸਿਆ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਬਨੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਸਿਮਰਉ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਸਿਆ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਸਾਰੀ ਘਸਿ ਚੰਦਨੁ ਜਸੁ ਘਸਿਆ ॥੧॥ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਸਭਿ ਸਾਕਤ ਖੋਜਿ ਪਇਆ ॥ ਜਿਉ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗਿ ਚਲਿਓ ਨਰ ਨਿੰਦਕੁ ਪਗੁ ਨਾਗਨਿ ਛੁਹਿ ਜਲਿਆ ॥੨॥ ਜਨ ਕੇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਜਨ ਰਖਿਆ ॥ ਕਹਾ ਭਇਆ ਦੈਤਿ ਕਰੀ ਬਖੀਲੀ ਸਭ ਕਰਿ ਕਰਿ ਝਰਿ ਪਰਿਆ ॥੩॥ ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਏ ਸਭਿ ਕਾਲੈ ਮੁਖਿ ਗ੍ਰਸਿਆ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਪਇਆ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1319}

pd ArQ:-  hir jnu—prmwqmw dw Bgq (iek-vcn) [ hisAw—iKiVAw rihMdw hY, pRsMn-ic`q rihMdw hY [ bnI—PbdI hY, ipAwrI l`gdI hY [ Duir—Dur qoN, Dur drgwh qoN, pihlW qoN hI [ msqik—m`Qy au~qy [ pRiB—pRBU ny [1[rhwau[

pg—pYr, crn (bhu-vcn) [ ismrau—ismrauN, mYN ismrdw hW [ min—mn ivc [ kIriq—is&iq-swlwh [ jig—jgq ivc [ swrI—sRySt [ Gis—Gs ky, rgV Kw ky (sugMDI dyNdw hY) [ jsu—is&iq-swlwh [ GisAw—(mnu`K dy ihrdy ivc) rgV KWdw hY (qy, nwm dI sugMDI iKlwrdw hY) [1[

hir jn—prmwqmw dy Bgq (bhu-vcn) [ ilv lweI—suriq joVI [ siB—swry [ swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K [ Koij pieAw—KihVy pY jWdy hn, inMdw-eIrKw krdy hn [ ikrq—kIqy hoey kMm [ ikrq sMjoig—ipCly kIqy krmW dy sMjog nwl, ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dy Asr hyT [ cilE—jIvn-qor qurdw hY [ pgu—pYr [ nwgin—spxI, (mwieAw) spxI [ jilAw—sV igAw [2[

suAwmI—hy suAwmI! juig juig—hryk jug ivc, sdw hI [ khw BieAw—kIh hoieAw? kuJ nwh ivgwV sikAw [ dYiq—dYNq ny [ bKIlI—eIrKw [ Jir pirAw—JV ipAw, if`g ipAw, Awqmk mOqy mr igAw [3[

jyqy—ijqny BI [ pRiB—pRBU ny [ siB—swry [ kwlY muiK—kwl dy mUMh ivc [ gRisAw—PiVAw igAw, Psy hoey hn [ rwKy—r`iKAw kIqI [4[

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw dw Bgq prmwqmw dy gux gWidAW pRsMn-ic`q rihMdw hY, gurU dI miq auqy qur ky prmwqmw dI BgqI aus ƒ ipAwrI l`gdI hY [ pRBU ny (hI) Dur drgwh qoN aus dy m`Qy au~qy ieh lyK iliKAw huMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! mYN idn rwq gurU dy crnW dw iDAwn Drdw hW, (gurU dI ikrpw nwl hI) prmwqmw myry mn ivc Aw v`isAw hY [ hy BweI! prmwqmw dI is&iq-swlwh jgq ivc (sB qoN) sRySt (pdwrQ) hY, (ijvyN) cMdn rgV Kw ky (sugMDI dyNdw hY, iqvyN prmwqmw dw) js (mnu`K dy ihrdy nwl) rgV KWdw hY (qy, nwm dI sugMDI iKlwrdw hY) [1[

hy BweI! prmwqmw dy Bgq sdw prmwqmw ivc suriq joVI r`Kdy hn, pr prmwqmw qoN tu`ty hoey swry mnu`K auhnW nwl eIrKw krdy hn [ (pr swkq mnu`K dy BI kIh v`s?) ijvyN ijvyN ipCly kIqy krmW dy sMskwrW dy Asr hyT inMdk mnu`K (inMdw vwlI) jIvn qor qurdw hY (iqauN iqauN aus dw Awqmk jIvn eIrKw dI A`g nwl) Cuh ky sVdw jWdw hY (ijvyN iksy mnu`K dw) pYr spxI nwl Cuh ky (spxI dy fMg mwrn qy aus dI) mOq ho jWdI hY [2[

hy (myry) mwlk-pRBU! Awpxy BgqW dy qusI Awp rwKy ho, hryk jug ivc qusI (Awpxy BgqW dI) r`iKAw krdy Awey ho [ (hrnwKs) dYNq ny (Bgq pRihlwd nwl) eIrKw kIqI, pr (auh dYNq Bgq dw) kuJ ivgwV nwh sikAw [ auh swrI (dYNq-sBw hI) eIrKw kr kr ky AwpxI Awqmk mOq shyVdI geI [3[

hy BweI! ijqny BI jIA-jMq pRBU ny pYdw kIqy hoey hn, ieh swry hI (prmwqmw qoN ivCuV ky) Awqmk mOq dy mUMh ivc Psy rihMdy hn [ hy dws nwnk! Awpxy BgqW dI pRBU ny sdw hI Awp r`iKAw kIqI hY, Bgq pRBU dI srn pey rihMdy hn [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh