ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1316

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੪ ॥ ਭਗਤਿ ਸਰੋਵਰੁ ਉਛਲੈ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਵਹੰਨਿ ॥ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੰਨਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਡ ਭਾਗ ਲਹੰਨਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1316}

pd ArQ:-  auClY—auCwlw Aw irhw hY [ suBr Bry—nkw-nk Bry hoey [ vhMin—vih rhy hn, vg rhy hn [ mMinAw—srDw ilAWdI [ lhMin—l`B lYNdy hn [

ArQ:-  hy BweI! gurU (iek AYsw) srovr hY ijs ivc BgqI auCwly mwr rhI hY, (gurU iek AYsw drIAw hY ijs ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh) nwl nkw-nk Bry hoey vihx c`l rhy hn [ hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) ijhVy mnu`K gurU ivc srDw bxWdy hn auh v`fy BwgW nwl (prmwqmw dy guxW dy moqI) l`B lYNdy hn [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਅਗਾਧਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਹਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਜਪਤ ਜਪੰਤ ਜਨ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਅਗਮ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1316}

pd ArQ:-  AsMK—Axigxq [ kQnu n jwih—ibAwn nhIN kIqy jw skdy [ Agmu—AphuMc [ AgwiD—AQwh (smuMdr) [ ikqu ibiD—iks qrIky nwl? imlih—(Awp) imldy hn [ imlwih—(hornW ƒ) imlWdy hn [ jsu—is&iq-swlwh dw gIq [ jpqu—jpidAW [ jpMq—(hornW qoN) jpWidAW [ n pwie—nhIN pY skdI [ Agm—hy AphuMc! liV lwie—(Awpxy) p`ly nwl lw ky [

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw dy nwm Axigxq hn, prmwqmw dy gux (BI byAMq hn) ibAwn nhIN kIqy jw skdy, prmwqmw AphuMc hY, (mwno) AQwh (smuMdr) hY [ aus dy syvk Bgq aus ƒ ikvyN imldy hn? (hornW ƒ) ikvyN imlWdy hn? hy BweI! (prmwqmw dy syvk) prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gWidAW (Awp aus ƒ imldy hn, qy hornW qoN) jpWidAW (auhnW ƒ BI aus nwl imlWdy hn) [ (pr prmwqmw dy guxW dI) kImq rqw Br BI nhIN pY skdI [ (hy BweI! aus dy dr qy Ardws hI krnI cwhIdI hY ik) hy AphuMc hrI pRBU! Awpxy dws nwnk ƒ Awpxy lV lw ky (Awpxy crnW ivc) imlw lY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹਰਿ ਕਿਉ ਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਿਖਾ ॥ ਕਿਛੁ ਵਖਰੁ ਹੋਇ ਸੁ ਵਰਨੀਐ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰਿਖਾ ॥ ਜਿਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਦਿਖਾ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਸਨਾ ਧੰਨੁ ਕਰ ਧੰਨੁ ਸੁ ਪਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1316}

pd ArQ:-  Agocru—(A-go-cru) ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nw ho sky [ ikaukir—ikvyN? ipKw—ipKW, mYN vyKW [ vKru—(rUp ryKw vwlI koeI) cIz [ su—auh [ vrnIAY—ibAwn kIqw jw skdw hY [ irKw—ryKw [ buJwey—smJwey [ buJwie—smJ [ dyie—dy ky [ idKw—vyKdw hY [ ctswl—pwTSwlw [ ijqu—ijs ivc [ isKw—is`Ky jw skdy hn [ rsnw—jIB [ kr—h`Q (bhu-vcn) [ pwDw—AiDAwpk [ ijqu—ijs dI rwhIN [ imil hir—hrI ƒ iml ky [ ilKw—iliKAw jw skdw hY [

ArQ:-  hy BweI! mYN prmwqmw dw drsn ikvyN kr skdw hW? auh qW AphuMc hY, aus qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ jy koeI ^rIidAw jw skx vwlw pdwrQ hovy qW (aus dw rUp ryK) ibAwn kIqw jw skdw hY, pr aus prmwqmw dw nwh koeI rUp hY nwh ryKw hY [ auhI mnu`K aus dw drsn kr skdw hY ijs ƒ pRBU Awp miq dy ky smJWdw hY [ (qy, ieh miq imldI hY swD sMgiq ivc) swD sMgiq siqgurU dI pwTSwlw hY ijs ivc prmwqmw dy gux is`Ky jw skdy hn [ hy BweI! DMn hY auh jIB (ijhVI prmwqmw dw nwm jpdI hY) DMn hn auh h`Q (ijhVy swD sMgiq ivc p`Ky Awidk dI syvw krdy hn) DMn hY auh pWDw gurU ijs dI rwhIN prmwqmw ƒ iml ky aus dI is&iq-swlwh dIAW g`lW krIdIAW hn [8[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਜਪਤ ਸੁਨਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਇ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਜਨ ਪੈਨਾਈਅਨਿ ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸੁਣਿਆ ਮਨਿ ਭਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1316}

pd ArQ:-  AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw jl [ Bwie—pRym ivc [ siqgur Bwie—gurU dy Anuswr (rih ky) [ pivqu—(jIvn ƒ) su`cw krn vwlw [ jwie—dUr ho jWdw hY [ msqik—m`Qy auqy [ ijn pwie—ijnHW ny pRwpq kIqw [ iliKAw Duir—Dur qoN iliKAw lyK [ pYnweIAin—(vrqmwn kwl, krm vwc, A`n purK, bhu-vcn) pYnwey jWdy hn, sqkwry jWdy hn [ min—mn ivc [ Awie—Aw ky [ qy—auh bMdy [ muK aujly—au~jl muK vwly, sur^rU [ Bwie—ipAwr nwl [

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw dw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw jl hY (pr ieh nwm) gurU dy Anuswr rih ky jipAw jw skdw hY [ pRBU dw nwm jIvn ƒ su`cw krn vwlw hY, ies ƒ jpidAW suxidAW (hryk) du`K dUr ho jWdw hY, (pr ieh) hir-nwm auhnW mnu`KW ny hI ismirAw hY ijnHW ny (ipCly kIqy krmW Anuswr) m`Qy auqy DuroN iliKAw lyK pRwpq kIqw hY [ ijnHW dy mn ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, prmwqmw dI hzUrI ivc auhnW ƒ Awdr imldw hY [ hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) ijnHW mnu`KW ny pRym nwl Awpxy mn ivc prmwqmw (dw nwm) suixAw hY auh (lok prlok ivc) sur^rU huMdy hn [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇਆ ਸਾਂਤਿ ਵਸੀ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਉਦਿਆ ਸਭੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖੁ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1316}

pd ArQ:-  inDwnu—^zwnw [ gurmuiK—gurU dI srn ipAW [ msqik—m`Qy auqy [ sIqlu—TMFw-Twr [ min—mn ivc [ cauidAw—aucwridAW, ismridAW, jpidAW [ dwldu—dir`dR [

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw dw nwm (swry suKW dw) ^zwnw hY, (pr) ieh imldw hY gurU dI srn ipAW [ qy, gurU imldw hY auhnW mnu`KW ƒ, ijnHW dy m`Qy auqy (ipCly kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr gurU-imlwp dw) lyK iliKAw huMdw hY [ auhnW dy mn ivc SWqI bxI rihMdI hY auhnW dw mn auhnW dw qn TMFw-Twr itikAw rihMdw hY (auhnW dy AMdr ivkwrW dI qpS nhIN huMdI) [

hy nwnk! (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dw nwm jpidAW hryk du`K hryk dir`dR dUr ho jWdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਿਆ ॥ ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੇਖਿਆ ॥ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਾ ਅਗਮੁ ਹਰਿ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਰਲਿ ਏਕਿਆ ॥ ਸਭਿ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਵਿਸੇਖਿਆ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1316}

pd ArQ:-  hau—hauN, mYN [ vwirAw—kurbwn, sdky [ Duir—Dur qoN [ msqik—m`Qy auqy [ lyiKAw—iliKAw [ Agmu—AphuMc [ gurmqI—gurU dI miq dI rwhIN [ ryiKAw—ryKw, ichn, inSwn [ gur bcin—gurU dy bcn dI rwhIN, gurU dy hukm ivc qur ky [ qy Twkur syvk—Twkur dy auh syvk [ ril—(Twkur ivc) iml ky [ siB—swry [ nrhry—jIvW dw mwlk [ lwhw—lwB, n&w [ ivsyiKAw—ivSyS, aucycw, vDIAw [

ArQ:-  hy BweI! mYN sdky jWdw hW sdw hI auhnW (mnu`KW) qoN, ijnHW ny myry ipAwry gurU dw drsn (sdw) kIqw hY, (pr) ipAwrw gurU auhnW ƒ hI imldw hY, ijnHW dy m`Qy auqy (auhnW dy ipCly kIqy krmW Anuswr) Dur drgwh qoN (gurU-imlwp dw) lyK iliKAw huMdw hY [ auh mnu`K gurU dI is`iKAw auqy qur ky aus AphuMc prmwqmw dw ismrn krdy rihMdy hn ijs dw koeI rUp-ryK ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ hy BweI! ijhVy mnu`K gurU dy hukm ivc qur ky aus AphuMc prmwqmw dw iDAwn Drdy hn, prmwqmw dy auh syvk (prmwqmw ivc) iml ky (aus nwl) ie`k-rUp ho jWdy hn [

hy BweI! qusIN swry (Awpxy) mUMhoN sdw prmwqmw dw nwm aucwrdy rho [ prmwqmw dw nwm jpx dw ieh n&w hor swry ni&AW nwloN vDIAw hY [9[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਮੁ ਰਵਿ ਰਹੇ ਰਮੁ ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੀਤਿ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਹੈ ਪ੍ਰਭਿ ਖੇਲੁ ਕੀਓ ਰੰਗਿ ਰੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਜਗਜੀਵਨਾ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਓ ਗੁਰ ਮੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਨ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਜਪਿਓ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1316}

pd ArQ:-  rmu—ismr [ riv rhy—jo (hr QW) ivAwpk hY [ rmIiq—jo rimAw hoieAw hY [ Git Git—hryk srIr ivc [ Awqm rwmu—prmwqmw [ pRiB—pRBU ny [ Kylu—jgq-qmwSw [ rMig—(AwpxI) mOj ivc [ rIiq—(Awpxy hI) FMg nwl [ inkit—nyVy [ jgjIvnw—jgq dI izMdgI (dw shwrw) [ prgwsu—cwnx, sUJ-bUJ [ mIiq—im`qr ny [ Duir—Dur qoN [ gur bcin—gurU dy bcn dI rwhIN [ min—mn ivc [ cIiq—ic`q ivc [

ArQ:-  hy BweI! ijs pRBU ny AwpxI mOj ivc Awpxy hI FMg nwl ieh jgq-Kyf bxweI hY, jo prmwqmw hryk srIr ivc mOjUd hY, jo hr QW rimAw hoieAw hY, aus dw nwm sdw ismr, sdw ismr [ (hy BweI! ijs mnu`K dy AMdr) im`qr gurU ny sUJ-bUJ pYdw kIqI (aus ƒ smJ Aw jWdI hY ik) jgq dw jIvn pRBU (hryk dy) nyVy v`sdw hY [ (pr) suAwmI pRBU auhnW ƒ imldw hY ijnHW dy m`Qy auqy (ipCly kIqy krmW Anuswr) DuroN hI prmwqmw nwl ipAwr dw lyK iliKAw huMdw hY [ hy dws nwnk! ijnHW mnu`KW ny gurU dy bcn dI rwhIN (gurU dy d`sy rsqy qur ky) mn ivc ic`q ivc nwm jipAw hY (Asl ivc auhnW ny hI) nwm ismirAw hY [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh