ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1314

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਭਰਪੂਰੁ ਹਹਿ ਕਰਤੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਣਤ ਬਣਾਵਣੀ ॥ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਸਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਂਤਿ ਉਪਾਵਣੀ ॥ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜੋਤਿ ਜੋਤੀ ਵਿਚਿ ਵਰਤਹਿ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧੈ ਲਾਵਣੀ ॥ ਜਿਨ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲੁ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਹਿ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਸਮਝਾਵਣੀ ॥ ਸਭਿ ਬੋਲਹੁ ਰਾਮ ਰਮੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਮੋ ਜਿਤੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਵਣੀ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1314}

pd ArQ:-  Qnµqir—Qwn AMqir [ Qwn Qnµqir—Qwn Qwn AMqir hryk QW [ krqy—hy krqwr! rMg prMg—keI rMgW dI [ issit—isRStI [ swjI—pYdw kIqI [ bhu ibiD—keI iksm dI [ joiq—cwnx [ vrqih—qUM mOjUd hYN [ quDY—qUM hI [ muiK gurmuiK—gurU dy mUMhoN [ siB—swry [

ArQ:-  hy krqwr! qUM hryk QW ivc ivAwpk hYN, sMswr dI swrI bxqr qyrI hI bxweI hoeI hY [ swrI isRStI qUM keI rMgW dI bxweI hY, keI iksmW dI pYdw kIqI hY [

hy krqwr! swrI isRStI ivc qyrw hI nUr hY, qy nUr ivc qUM Awp hI mOjUd hYN [ qUM Awp hI (jgq dy jIvW ƒ) gurU dI is`iKAw ivc joVdw hYN [ ijnHW auqy qUM dieAvwn huMdw hYN, auhnW ƒ qUM gurU imlWdw hYN, qy, gurU dy mUMhoN qUM auhnW ƒ Awpxw igAwn dyNdw hY [

hy BweI! qusI swry sohxy rwm dw nwm jpo, sohxy rwm dw nwm jpo, ijs dI brkiq nwl swry du`K Bu`K dir`dR dUr ho jWdy hn [3[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮ ਰਸੁ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਰਤਦਾ ਬੁਝਹੁ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਬਿਖੁ ਹਉਮੈ ਕਢੀ ਮਾਰਿ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਤਿਨ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਹਾਰਿ ॥ ਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਹਰਿ ਚੇਤਾਇਆ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1314}

pd ArQ:-  AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw jl [ rsu—suAwd [ aur—ihrdw [ Dwir—itkweI r`K [ vIcwir—vIcwr dI rwhIN [ min—mn ivc [ ibKu haumY—(Awqmk jIvn ƒ mukwx vwlI) haumY-zhr [ mwir—mwr ky [ jUAY—jUey (dI Kyf) ivc [ hwir—hwirAw, hwr id`qw, AzweIN gvw ilAw [ guir quTY—qRü`Ty hoey gurU ny [ qy—auh bMdy [ muK aujly—aujl mUMh vwly, sur^rU [ iqqu drbwir—aus drbwr ivc [ scY drbwir—sdw kwiem rihx vwly drbwr ivc [

ArQ:-  (hy BweI!) prmwqmw dw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw jl hY; ies nwm-jl ƒ ies dy suAwd ƒ Awpxy ihrdy ivc sWB r`K [ (pr) gurU dy Sbd dI ivcwr dI rwhIN (ieh g`l) smJ lvo (ik) prmwqmw swD sMgiq ivc v`sdw hY [ (ijs mnu`K ny Awpxy) mn ivc prmwqmw dw nwm ismrnw SurU kr id`qw, (aus ny Awpxy AMdroN Awqmk mOq ilAwaux vwlI) haumY-zhr mwr ky k`F id`qI [ (hy BweI!) ijnHW bMidAW ny prmwqmw dw nwm Xwd nhIN kIqw, auhnW (Awpxw) swrw (mnu`Kw) jIvn (mwno) jUey (dI Kyf) ivc hwr id`qw [

hy dws nwnk! aus sdw kwiem rihx vwly drbwr ivc auh mnu`K sur^rU huMdy hn ijnHW ny prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc vswieAw ijnHW ƒ gurU ny imhr kr ky hir-nwm dw ismrn isKwieAw [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਵਿਚਿ ਕਲਿਜੁਗ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਰਤਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਉਰਿ ਹਾਰੁ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਸਉਪਿਆ ਹਰਿ ਭੰਡਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ ਜਲਿ ਹਸਤੀ ਮਲਿ ਨਾਵਾਲੀਐ ਸਿਰਿ ਭੀ ਫਿਰਿ ਪਾਵੈ ਛਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜੈਕਾਰੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1314}

pd ArQ:-  kIriq—is&iq-swlwh [ krxI—(krxIX) krn-jog kMm [ swru—sRySt [ ivic kiljug—kiljug ivc, kiljugI sMswr ivc, ivkwrW-vyVHy jgq ivc [ pweIAY—imldI hY [ auir—ihrdy ivc [ BMfwru—^zwnw [ ij—ijhVy [ krm—(imQy hoey Dwrimk) kMm [ hoie—huMdw hY [ jil—pwxI ivc [ mil—ml ml ky [ isir—isr auqy [ Cwru—suAwh [ kir—kr ky [ min—mn ivc [ mMinAw—fUMGI sWJ pw leI [ jYkwru—sdw soBw [

ArQ:-  hy BweI! ies ivkwrW-vyVHy jgq ivc prmwqmw dw nwm jpxw prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI hI sB qoN sRySt krn-jog kMm hY [ pr gurU dI miq auqy quirAW hI ieh is&iq-swlwh imldI hY ieh hir-nwm ihrdy ivc (pRo r`Kx leI) hwr imldw hY [ hy BweI! v`fy BwgW vwly hn auh mnu`K, ijnHW ny prmwqmw dw nwm ismirAw hY, (gurU ny) auhnW ƒ hir-nwm ^jwnw sONp id`qw hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm C`f ky ijhVy hor hor (imQy hoey Dwrimk) krm krIdy hn (auhnW dy kwrn pYdw hoeI) haumY ivc (Ps ky mnu`K) sdw ^uAwr huMdw hY [ (vyKo) hwQI ƒ pwxI ivc ml ml ky nvHweIdw hY, iPr BI auh (Awpxy) isr auqy suAwh (hI) pw lYNdw hY [

hy pRBU! imhr kr ky (jIvW ƒ) gurU imlw [ (hy BweI! ijs mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY, aus dy) mn ivc prmwqmw Aw v`sdw hY [ hy dws nwnk! (AwK—hy BweI!) ijnHW mnu`KW ny gurU dI srn pY ky pRBU dw nwm sux ky (aus nwl) fUMGI sWJ pweI hY auhnW ƒ hr vyly (lok prlok ivc) soBw imldI hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਹੈ ਊਤਮੁ ਹਰਿ ਨਾਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਹਰਿ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਕੀਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥ ਸਭ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ ਜੋਤੀ ਵਿਚਿ ਕਰਤੇ ਸਭੁ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਸਫਲ ਸੇ ਗਾਵਹਿ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥ ਸਭਿ ਚਵਹੁ ਮੁਖਹੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਗਜੀਵਨੋ ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1314}

pd ArQ:-  vKru—sOdw, ^rIdx dI SY [ nwieku—srdwr [ vrqY—mOjUd hY [ krqy—hy krqwr! scu—hoNd vwlw [ pwswrw—jgq-iKlwrw [ siB—swry jIv[ sPl—kwmXwb [ cvhu—bolhu [ muKhu—mUMh qoN [ jgjIvno—jgq dw jIvn [ ijqu—ijs dI rwhIN [ Bvjl—sMswr-smuMdr [

ArQ:-  hy BweI! (jgq dw ieh) Kyl prmwqmw ny Awp bxwieAw hY, (qy ies ivc) prmwqmw Awp hI (hr QW) mOjUd hY [ (ieh jgq-Kyl ivc) prmwqmw dw nwm (^rIdx leI sB qoN) vDIAw sOdw hY, swrw jgq (hryk jIv ies sOdy dw) vxj krn vwlw hY [ prmwqmw Awp AsW vxjwirAW dw srdwr hY [

hy krqwr! ieh swrw qyrw (bxwieAw hoieAw jgq-) iKlwrw scmuc hoNd vwlw hY, ies ivc hr QW qyrw hI nUr hY, qy aus nUr ivc qUM Awp hI hYN [ hy inrMkwr! swry jIv qyrw hI iDAwn Drdy hn [ ijhVy gurU dI is`iKAw auqy qur ky (qyrI is&iq-swlwh dy gIq) gWdy hn auh mnu`Kw jIvn dw mnorQ hwsl kr lYNdy hn [

hy BweI! auh prmwqmw hI jgq dw Ksm hY jgq dw nwQ hY jgq dI izMdgI (dw shwrw) hY swry (Awpxy) mUMhoN (aus dw nwm) bolo [ aus (dw nwm aucwrn) nwl sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jweIdw hY [4[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਹਮਰੀ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਪਹ ਇਆਣਿਆ ਹਰਿ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ॥ ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਮਤਿ ਊਤਮਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਗਿ ਪਾਹ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗਿ ਤਰਾਹ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਹਰਿ ਤੁਠੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਹ ॥ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਹਮ ਪਾਪੀ ਕਿਰਮ ਤਰਾਹ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1314}

pd ArQ:-  pRB—hy pRBU! hir ky gux—hy hrI! qyry gux [ AQwh—(AYsw smuMdr) ijs dI hwQ n pY sky [ Agm—(ieqny byAMq ik auhnW dy AMq qk) phuMicAw nw jw sky [ ikau kir—ikvyN? jph—AsI jpIey [ ieAwixAw—AM\wxy [ Agwh—AgwD, (auh smuMdr) ijs dI fUMGweI nwh l`B sky [ kY pig—dy kdm qy [ pwh—AsI pY jweIey [ hm qrwh—AsI qr skIey [ kau—ƒ [ quTY—jy qUM pRsMn hovyN [ myil imlwh—(qyry) imlwp ivc AsI iml skdy hW [ ikrm—kIVy [

ArQ:-  hy pRBU! hy hrI! AsW jIvW dI (isr&) ie`k jIB hY, pr qyry gux byAMq hn (iek AYsw smuMdr hn) ijs dI hwQ nhIN pY skdI [ hy pRBU! qUM bhuq AphuMc hYN qy fUMGw hYN AsI AM\wx jIv qYƒ ikvyN jp skdy hW? hy hrI! swƒ koeI sRySt Akl b^S ijs dw sdkw AsI gurU dy crnW auqy Fih peIey [ hy pRBU! hy hrI! swƒ swD sMgiq imlw ik (sq sMgIAW dI) sMgiq ivc AsI pwpI (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jweIey [ hy hrI! (Awpxy) dws nwnk auqy imhr kr, jy qUM imhr kryN qW hI AsI qyry crnW ivc iml skdy hW [ hy hrI! ikrpw kr, (AswfI) bynqI sux, AsI pwpI AsI kIVy (ies sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG skIey [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh