ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1312

ਕਾਨੜਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੇ ਉਧਰੇ ਜਿਨ ਰਾਮ ਧਿਆਏ ॥ ਜਤਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਕਾਮਿ ਨ ਆਏ ॥ ਰਾਮ ਧਿਆਏ ਸਭਿ ਫਲ ਪਾਏ ਧਨਿ ਧੰਨਿ ਤੇ ਬਡਭਾਗੀਆ ॥ ਸਤਸੰਗਿ ਜਾਗੇ ਨਾਮਿ ਲਾਗੇ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀਆ ॥ ਤਜਿ ਮਾਨ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਸਾਧੂ ਲਗਿ ਤਰਉ ਤਿਨ ਕੈ ਪਾਏ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਡਭਾਗਿ ਦਰਸਨੁ ਪਾਏ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1312}

pd ArQ:-  sy—auh mnu`K (bhu-vcn) [ ijn—ijnHW ny [ kwim—kMm ivc [ siB—swry [ Din DMin—slwhux-jog [ qy—auh bMdy [ sq sMig—swD sMgiq ivc [ jwgy—mwieAw dy moh dI nINd ivcoN jwg pey [ nwim—nwm ivc, nwm ismrn ivc [ eyk isau—ie`k prmwqmw nwl [ ilv—lgn, ipAwr [ qij—qj ky, iqAwg ky [ swDU—Bly mnu`K [ qrau—qrauN, mYN qrdw hW [ lig iqn kY pwey—auhnW dI crnIN l`g ky [ ibnvMiq—bynqI krdw hY [ bfBwig—v`fI iksmq nwl [1[

ArQ:-  hy BweI! ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dw nwm ismirAw, auh (ivkwrW dI mwr qoN) bc gey (AMq vyly BI hir-nwm hI auhnW dw swQI bixAw) [ mwieAw (iek`TI krn) dy jqn (qW) iksy kMm nhIN AwauNdy (mwieAw ieQy hI DrI rih jWdI hY) [ hy BweI! ijnHW ny pRBU dw nwm ismirAw, auhnW (mnu`Kw jIvn dy) swry Pl pRwpq kr ley, auh mnu`K BwgW vwly huMdy hn, auh mnu`K soBw K`t jWdy hn [ auh mnu`K swD sMgiq ivc itk ky (mwieAw dy h`ilAW vloN) sucyq rhy, auh hir-nwm ivc juVy rhy, auhnW dI (sdw) iek prmwqmw nwl hI suriq juVI rhI [

nwnk bynqI krdw hY—hy myry mwlk-pRBU! (ijhVy mnu`K Awpxy AMdroN) mwx moh ivkwr iqAwg ky au~cy Awcrx vwly bx jWdy hn, (mYƒ auhnW dI) srn ivc (r`K), auhnW dI crxIN l`g ky mYN (BI sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG skW [ v`fI iksmq nwl (Aijhy swDU jnW dw) drsn pRwpq huMdw hY [1[

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਨਿਤ ਭਜਹ ਨਾਰਾਇਣ ॥ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਸੁਆਮੀ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ॥ ਗੁਣ ਗਾਇ ਜੀਵਹ ਹਰਿ ਅਮਿਉ ਪੀਵਹ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਭਾਗਏ ॥ ਸਤਸੰਗਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਬਹੁੜਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗਏ ॥ ਕਰਿ ਦਇਆ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸੰਤ ਸੇਵ ਕਮਾਇਣ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧੂਰਿ ਬਾਂਛਹਿ ਹਰਿ ਦਰਸਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਣ ॥੨॥

pd ArQ:-  imil swDU—sMq jnW ƒ iml ky [ Bjh—AwE AsI Bjn krIey [ nwrwiex—prmwqmw (nwr-jwl [ AXn—Gr [ smuMdr ivc ijs dw Gr hY, ivSnU) [ rsik—suAwd nwl [ suAwmI—mwlk pRBU [ gwie—gw ky [ jIvh—AsI Awqmk jIvn pRwpq krIey [ Aimau—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl, AMimRq [ pIvh—AwE AsI pIvIey [ Bwgey—BwgY, dUr ho jWdw hY [ sq sMig—swD sMgiq ivc [ pweIAY—imldw hY [ iDAweIAY—iDAwauxw cwhIdw hY [ ibDwqy—hy isrjx hwr! dwqy—hy dwqwr! kmwiex—kmwx dw Avsr [ jn DUir—sMq jnW dy crnW dI DUV [ bwCih—(ijhVy mnu`K) mMgdy hn [ dris—drsn ivc [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ smwiex—lInqw [2[

ArQ:-  hy BweI! AwE, sMq jnW ƒ iml ky sdw prmwqmw dw Bjn kirAw krIey, Aqy pUry Awnµd nwl mwlk-pRBU dy gux gwieAw krIey [ hy BweI! pRBU dy gux gw gw ky Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl AsI pINdy rhIey Aqy Awqmk jIvn hwsl krIey [ (hir-nwm-jl dI brkiq nwl) jnm mrn dw gyV mu`k jWdw hY [ hy BweI! (sMq jnW dI sMgiq ivc) prmwqmw dw nwm ismrnw cwhIdw hY, sqsMg ivc (hI) prmwqmw imldw hY, Aqy muV koeI du`K poh nhIN skdw [

hy dwqwr! hy srb ivAwpk isrjxhwr! (myry auqy) imhr kr, sMq jnW dI syvw krn dw Avsr dyh [ nwnk bynqI krdw hY (ijhVy mnu`K) sMq jnW dy crnW dI DUV mMgdy hn auh prmwqmw dy drsn ivc Awqmk Afolqw ivc lInqw hwsl kr lYNdy hn [2[

ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਭਜਹੁ ਗੋਪਾਲੈ ॥ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੂਰਨ ਘਾਲੈ ॥ ਨਿਤ ਭਜਹੁ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ਗੋਬਿਦੁ ਗਾਈਐ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਪਰਵਾਣੁ ਸੋਈ ਆਇਆ ॥ ਜਪ ਤਾਪ ਸੰਜਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਧਨੁ ਸੰਗਿ ਚਾਲੈ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਦਇਆ ਦੀਜੈ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਬਾਧਉ ਪਾਲੈ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1312}

pd ArQ:-  sgly jMq—hy swry pRwxIE! gopwlY—gopwl ƒ, isRStI dy pwlxhwr ƒ [ sMjm—ieMidRAW ƒ v`s ivc r`Kx dy jqn [ Gwl—imhnq [ AMqrjwmI—sB dy idl dI jwxn vwlw [ sbwieAw—swrw hI [ gweIAY—gwxw cwhIdw hY, is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY [ iDAweIAY—ismrnw cwhIdw hY [ AwieAw—jgq ivc jMimAw [ inrMjn (inr-AMjn [ AMjn—kwlK, mwieAw dy moh dI kwlK) inrlyp [ sMig—(jIv dy) nwl [ kir—kr ky [ dIjY—dyh [ bwDau—bwDauN; mYN bMnH lvW [ pwlY—(Awpxy) p`ly [3[

ArQ:-  hy swry pRwxIE! isRStI dy pwlxhwr pRBU dw Bjn kirAw kro [ (ieh Bjn hI) jp qp sMjm Awidk swrI imhnq hY [ hy pRwxIE! sdw AMqrjwmI mwlk pRBU dw Bjn kirAw kro (Bjn dI brkiq nwl) swrw hI jIvn kwmXwb ho jWdw hY [ hy pRwxIE! goibMd dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY, sdw ismrn krnw cwhIdw hY, (ijhVw ismrn-Bjn krdw hY) auhI jgq ivc jMimAw kbUl smJo [

hy pRwxIE! mwieAw-rihq hrI dw ismrn hI jp qp sMjm (Awidk au~dm) hY [ prmwqmw dw (nwm-) Dn hI (mnu`K dy) nwl jWdw hY, nwnk bynqI krdw hY (qy, AwKdw hY—hy pRBU) imhr kr ky (mYƒ Awpxw) nwm-rqn dyh mYN (Awpxy) p`ly bMnH lvW [3[

ਮੰਗਲਚਾਰ ਚੋਜ ਆਨੰਦਾ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਹਗਾਮੀ ਇਛ ਮਨ ਕੀ ਪੁੰਨੀਆ ॥ ਬਜੀ ਬਧਾਈ ਸਹਜੇ ਸਮਾਈ ਬਹੁੜਿ ਦੂਖਿ ਨ ਰੁੰਨੀਆ ॥ ਲੇ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਸੁਖ ਦਿਖਾਏ ਬਿਕਾਰ ਬਿਨਸੇ ਮੰਦਾ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1312}

pd ArQ:-  mMglcwr—^uSI dy gIq, ^uSIAW [ coj—^uSI dy kOqk [ kir—kr ky [ prmwnµd—prm Awnµd dw mwlk-pRBU, auh pRBU jo sB qoN au~cy Awnµd dw mwlk hY [ pRB imly—pRBU jI iml pey [ suKhgwmI—suK ApVwx vwly [ ieC—ie`Cw [ puMnIAw—pUrI ho jWdI hY [ bjI bDweI—vDweI v`j pYNdI hY, ic`q hulws ivc Aw jWdw hY [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ smweI—lInqw [ bhuiV—muV [ mMdw—BYV, ivkwr [4[

ArQ:-  hy BweI! sB qoN au~cy Awnµd dy mwlk pRBU jI imhr kr ky (ijs jIv-iesqRI ƒ) iml pYNdy hn, (aus dy ihrdy ivc) Awqmk Awnµd ^uSIAW pYdw ho jWdIAW hn [ hy BweI! suK dyx vwly mwlk-pRBU jI (ijs jIv-iesqRI ƒ) iml pYNdy hn, (aus dy) mn dI (hryk) ie`Cw pUrI ho jWdI hY, aus dy ic`q ivc hulwrw ijhw AwieAw rihMdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc itkI rihMdI hY, auh iPr kdy iksy du`K dy kwrn GbrWdI nhIN [

nwnk bynqI krdw hY—hy BweI! sB qoN au~cy Awnµd dy mwlk pRBU jI (ijs jIv-iesqrI ƒ) iml pYNdy hn, ijs ƒ gl nwl lw lYNdy hn, aus ƒ (swry) suK ivKWdy hn, aus dy AMdroN swry ivkwr swry BYV nws ho jWdy hn [4[1[

< siqgur pRswid ]

kwnVy kI vwr mhlw 4

vwr dw Bwv

pauVI-vwr:

 1. iqAwgI kIh qy igRhsqI kIh?—sBnW ivc prmwqmw Awp v`s irhw hY [ sB jIvW ivc Awp hI ivAwpk ho ky sB kMm kr irhw hY swD sMgiq ivc bYiTAW hI mnu`K aus srb-ivAwpk prmwqmw dI is&iq-swlwh kr skdw hY [

 2. prmwqmw sB jIvW ivc ivAwpk hY [ koeI ZrIb hY koeI AmIr hY, hryk ivc auh Awp hI mOjUd hY [ ZrIb kIh qy AmIr kIh? sB ausy dy dr dy mMgqy hn [

 3. AnykW iksmW dI qy rMgw-rMg dI ieh isRStI prmwqmw ny Awp hI bxweI hY, qy, ies ivc hr QW auh mOjUd hY [ ijs mnu`K auqy prmwqmw Awp imhr krdw hY aus ƒ gurU imlWdw hY, qy gurU dI rwhIN aus ƒ Awpxw igAwn b^Sdw hY [

 4. ies jgq-pswry ivc swry jIv prmwqmw dy nwm dw vxj krn Awey hoey hn [ jIvW vwsqy iehI vxj hY sB qoN vDIAw vxj [ gurU dI srn pY ky ijhVw mnu`K ieh nwm-vxj krdw hY auh mnu`Kw jIvn dw mnorQ hwsl kr lYNdw hY [

 5. ijhVy mnu`K gurU dI miq auqy qur ky prmwqmw dw nwm ismrdy hn, auhnW dy swry pwp nws ho jWdy hn, auh aus prmwqmw nwl iek imk ho jWdy hn aus dw rUp hI bx jWdy hn [ BwgW vwly hn auh mnu`K [

 6. prmwqmw dw nwm mnu`K ƒ Awqmk jIvn dyNdw hY [ ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky hir-nwm ismrdw hY, aus auqy jgq dI mwieAw Awpxw pRBwv nhIN pw skdI [ ieh Acrj Kyf hY ik prmwqmw sB ivc ivAwpk huMdw hoieAw sdw inrlyp BI rihMdw hY [

 7. ijhVw mnu`K gurU dy d`sy rwh auqy qur ky prmwqmw dw nwm jpdw hY aus dy AMdr sdw Awqmk Awnµd hulwry mwrdw rihMdw hY [ aus dw Awqmw blvwn ho jWdw hY, jgq dy ivkwr aus auqy Awpxw zor nhIN pw skdy [

 8. swD sMgiq gurU dI pwTSwlw hY [ aus pwTSwlw ivc bwxI dI rwhIN gurU pwTSwlw ivc Awey is`KW ƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh dI jwc isKWdw hY [ is&iq-swlwh dI brkiq nwl hI prmwqmw dw drsn huMdw hY [

 9. ijs mnu`K auqy prmwqmw dI imhr huMdI hY aus ƒ gurU imldw hY [ gurU dy d`sy hoey rwh auqy qur ky mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY, qy aus nwl iek-rUp ho jWdw hY [

10. gurU dy pwey hoey pUrinAW auqy qur ky hI mnu`K prmwqmw dy nwm ivc lIn ho skdw hY [ mnu`K dI swrI izMdgI ivc auhI vkq BwgW vwlw huMdw hY jdoN mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY [ prmwqmw dI syvw-BgqI hI izMdgI dw Asl mnorQ hY [

11. Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K izMdgI dI bwzI hwr ky jWdw hY [ BwgW vwlw hY auh jo gurU dy hukm ivc qur ky nwm jpdw hY, aus ƒ koeI du`K-drd poh nhIN skdw [

12. ies ivc rqw BI S`k nhIN ik ijhVw mnu`K nwm ismrdw hY auh prmwqmw nwl ie`k-rUp ho jWdw hY [ BwgW vwlw auhI mnu`K hY jo swD sMgiq ivc imldw hY, sMgiq ivcoN hI gurU pwsoN ismrn dw aupdyS imldw hY [

13. srb-ivAwpk Aqy srb-pwlk isrjxhwr pRBU hI sdw nwl inBx vwlw swQI hY [ ijhVw mnu`K aus dw nwm ismrdw hY aus ƒ inscw ho jWdw hY ik prmwqmw hryk srIr dy AMdr mOjUd hY [

14. gurU dI sMgiq ivc iml ky prmwqmw dw nwm jipAW mnu`Kw jIvn dy rsqy ivc koeI ivkwr Awpxw zor nhIN pw skdw, mn dIAW swrIAW vwsnW mu`k jWdIAW hn [

15. is&iq-swlwh dI brkiq nwl mnu`K dI AnykW jnmW dI ivkwrW dI mYl lih jWdI hY [ ijhVw mnu`K prmwqmw dI BgqI krdw hY auh sMswr-smuMdr ivcoN pwr lµG jWdw hY, Awpxy swQIAW snbMDIAW ƒ BI lµGw lYNdw hY [

lVI-vwr Bwv:

1. (1 qoN 5) ieh rMgw-rMg dI isRStI prmwqmw ny Awp hI bxweI hY, qy ies ivc hr QW auh Awp v`s irhw hY [

2. (6 qoN 10) hryk QW ivAwpk huMidAW BI prmwqmw inrlyp rihMdw hY [ ijhVw mnu`K gurU dI srn pY ky gurU dI sMgiq ivc rih ky aus dw nwm jpdw hY, aus auqy jgq dI mwieAw Awpxw pRBwv nhIN pw skdI [

3. (11 qoN 15) ausy mnu`K dI izMdgI kwmXwb hY jo gurU dI sMgiq ivc gurU dy snmuK rih ky prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc BI smw ^rc krdw hY, aus dy AnykW jnmW dy ivkwrW dI mYl dUr ho jWdI hY [

mu`K Bwv:

gurU dI sMgiq ivc prmwqmw dw nwm jipAW jgq dw koeI ivkwr Awpxw zor nhIN pw skdw [ izMdgI dI auhI GVI BwgW vwlI hY ijhVI prmwqmw dI Xwd ivc guzry [

vwr dI bxqr

ieh ‘vwr’ gurU rwmdws jI dI aucwrI hoeI hY, ies ivc 15 pauVIAW hn qy 80 slok hn; hryk pauVI dy nwl do do slok hn, ieh swry slok BI gurU rwmdws jI dy hn [

pMjvIN, dsvIN Aqy pMdRvIN pauVI ivc l&z ‘nwnk’ vriqAw hoieAw hY [ ijs dw Bwv ieh hY ik lVI-vwr ies ‘vwr’ dy iqMn ih`sy hn [

hryk pauVI dIAW pMj pMj qukW hn [ qukW dw Awkwr qkrIbn ieko ijqnw hY [ pr slokW dw Awkwr v`fw Cotw hY [ suqy hI iehI Anumwn l`g skdw hY ik jdoN ieh ‘vwr’ ilKI geI sI, ausy vkq dy slok nhIN hn [

slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy:

gurU rwmdws jI dIAW A`T ‘vwrW’ hn; hyT-ilKy rwgW ivc:-  isrIrwg, gauVI, ibhwgVw, vfhMs, soriT, iblwvl, swrg Aqy kwnVw [

isrI rwg—ies rwg dI ‘vwr’ ivc 21 pauVIAW hn [ pauVI nµ: 15 dy nwl ie`ko slok gurU Arjn swihb dw hY Aqy ie`k gurU AMgd swihb dw [ jy gurU rwmdws jI Awp hI slok BI pauVIAW nwl drj krdy, qW pauVI nµ: 15 dy nwl BI do slok hI drj krdy [ ADUrI nwh rihx dyNdy [ swry slok gurU Arjn swihb ny Awp hI drj kIqy sn [

gauVI—pauVI nµ: 32 dy nwl dovyN hI slok gurU Arjn swihb dy hn [ ieQy BI auhI dlIl kMm krdI hY [ swry gurU Arjn swihb ny drj kIqy [

ibhwgVw—ies ‘vwr’ ivc 21 pauVIAW hn [ pauVI nµ: 14 dy nwl dovyN slok gurU Arjn swihb dy hn [ swry hI slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy [

swrg—ies ‘vwr’ ivc 36 pauVIAW hn [ nµ: 35 gurU Arjn swihb dI hY [ pauVI nµ: 26 dy nwl ie`k slok gurU Arjn dyv jI dw hY, Aqy pauVI nµ: 36 dy nwl dovyN slok siqgurU Arjn swihb dy hn [ auprlI hI dlIl Anuswr ieh swry hI slok gurU Arjn swihb ny hI drj kIqy sn [

A`T ‘vwrW’ ivcoN cwr ‘vwrW’ prq`K AYsIAW imldIAW hn ijQy slok gurU rwmdws jI ny drj nhIN kIqy [ bwkI dIAW cwr ‘vwrW’—vfhMs, soriT, iblwvl Aqy kwnVw—ivc BI kivqw dy idRStI-kox qoN auhI inXm kMm krdw mMnxw peygw [ iehnW ‘vwrW’ ivc BI slok gurU Arjn swihb ny hI drj kIqy sn [

ieh inXm b`Dw gurU nwnk dyv jI ny Awp:

gurU nwnk dyv jI dI sB qoN pihlI ilKI hoeI ‘vwr’ mlwr rwg ivc drj hY [ ies ‘vwr’ dIAW 28 pauVIAW hn [ pauVI nµ: 27 gurU Arjn swihb dI hY [ bwkI 27 gurU nwnk dyv jI dIAW [

pauVI nµ: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Aqy 13 dy nwl swry hI slok gurU Amrdws jI dy hn [ pauVI nµ: 14 dy nwl dovyN slok gurU Arjn swihb dy hn [ iPr pauVI nµM: 15, 16, 17 Aqy 18 dy nwl swry hI slok gurU Amrdws jI dy [ bVI is`DI sw& g`l hY ik ieh slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy sn [

swrIAW hI ‘vwrW’ ivc iehI qrIkw vriqAw igAw [

ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ 

gurU rwmdws jI dI ies vwr ƒ mUsy dI vwr dI sur qy gwauxw hY [

mUsw iek sUrmw sI, ies dI mMgyqR iksy rwjy nwl ivAwhI geI [ mUsy ny aus rwjy qy cVHweI kr ky rwjy ƒ qy aus AwpxI mMgyqR ƒ pkV ilAWdw; pr jdoN aus ny iesqRI pwsoN pu`iCAw ik qUM iks nwl rihxw cwhuMdI hYN, aus ny au~qr id`qw ik ijs nwl mYN ivAwhI geI hW [ mUsy ny ieh sux ky rwjy ƒ qy aus dI iesqRI ƒ mw& kr ky ie`zq nwl moV id`qw [ mUsy dI ies bhwdrI qy KulHidlI qy FwFIAW ny vwr ilKI, ijs dI nmUny dI iek pauVI ieauN hY:

qRY sY s`T mrwqbw iek gurIey f`gY ] ciVHAw mUsw pwqSwh sB j`g pr`KY ] cMd icty bf hwQIAW khu ikq vr`gy ] ruq pCwqI bgilAW Gt kwlI A`gY ] eyhI kIqI mUisAw ikn krI n A`gY ]

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਮਾਰਿ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਿਆ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰਿ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1312}

pd ArQ:-  inDwnu—^zwnw [ aur—ihrdw [ Dwir—Dwr ky, itkw ky [ ibiKAw—mwieAw [ mwir—mwr ky, mukw ky [ jnmu pdwrQu—kImqI mnu`Kw jnm [ hwir—bwjI hwr ky [ n AwvY—nhIN AwauNdw [ ijn—ijnHW ny [ rsu—suAwd [ swir—swirAw hY, sMBwilAw hY, c`iKAw hY [1[

ArQ:-  (hy BweI!) prmwqmw dw nwm (Asl) ^zwnw (hY) siqgurU dI is`iKAw auqy qur ky (ies ƒ Awpxy) ihrdy ivc pRo r`K [ (ies nwm dI brkiq nwl) haumY (-rUp) mwieAw (dy pRBwv) ƒ (Awpxy AMdroN) mukw ky (prmwqmw dy) syvkW dw syvk bixAw rhu [ (ijhVw mnu`K ieh au~dm krdw hY, auh) mnu`Kw jnm dw kImqI mnorQ hwsl kr ky (jgq qoN mnu`Kw jIvn dI bwzI) hwr ky kdy nhIN AwauNdw [

hy nwnk! DMn hn auh v`fy BwgW vwly mnu`K; ijnHW ny siqgur dI is`iKAw auqy qur ky prmwqmw dy nwm dw suAwd c`iKAw hY [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh