ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1308

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਤ ਕਰਤ ਚਰਚ ਚਰਚ ਚਰਚਰੀ ॥ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਭੇਖ ਗਿਆਨ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਧਰਤ ਧਰਤ ਧਰਚਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਹੰ ਅਹੰ ਅਹੈ ਅਵਰ ਮੂੜ ਮੂੜ ਮੂੜ ਬਵਰਈ ॥ ਜਤਿ ਜਾਤ ਜਾਤ ਜਾਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਾਲ ਹਈ ॥੧॥ ਮਾਨੁ ਮਾਨੁ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਿ ਮਿਰਤੁ ਮਿਰਤੁ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਸਦਾ ਹਈ ॥ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਾਜੁ ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਮੂੜ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਭਜਨ ਭਜਨ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਈ ॥੨॥੫॥੫੦॥੧੨॥੬੨॥ {ਪੰਨਾ 1308}

pd ArQ:-  krq krq—hr vyly krdy rihMdy [ crc crc crcrI—crcw hI crcw [ jog iDAwn—jog-smwDIAW lwx vwly [ ByK—(Cy) ByKW dy swDU [ igAwn—(SwsqRW dy) jwxn vwly [ iPrq iPrq—sdw iPrdy rihx vwly [ Drq—DrqI [ DrcrI—DrqI auqy iPrn vwly [1[rhwau[

AhM AhM—haumY hI haumY [ Avr—hor [ AhY—hY [ mUV—mUrK [ bvreI—bvry, J`ly [ jiq—(X>) ij`Qy (BI) [ jwq—jWdy [ kwl—mOq, Awqmk mOq [ heI—(itkI rihMdI) hY [1[

mwnu—AhMkwr [ iqAwgu—C`f [ imrqu—mOq [ inkit—nyVy [ heI—hY [ Bwju—Bjn kr [ khq nwnku—nwnk AwKdw hY [ Aihlw—kImqI [ geI—(ivArQ) jw irhw hY [2[

ArQ:-  hy BweI! AnykW jog smwDIAW lwx vwly (Cy) ByKW dy swDU (SwsqR dy) igAwnvwn sdw DrqI auqy qury iPrdy hn, (ij`Qy jWdy hn) crcw hI crcw krdy iPrdy hn (pr pRBU dy Bojn qoN ibnw ieh sB kuJ ivArQ hY) [1[

 hy BweI! (ieho ijhy AnykW hI) hor hn, (auhnW dy AMdr) haumY hI haumY, (nwm qoN s`Kxy auh) mUrK hn, mUrK hn, J`ly hn [ (auh DrqI au~qy qury iPrdy hn, ies ƒ Drm dw kMm smJdy hn pr auh) ij`Qy BI jWdy hn, ij`Qy BI jWdy hn, sdw hI sdw hI Awqmk mOq (auhnW auqy svwr rihMdI) hY [

hy mUrK! (iehnW smwDIAW dw) mwx, (ByK dw) mwx (SwsqRW dy igAwn dw) AhMkwr C`f dyh, (ies qrHW Awqmk) mOq sdw (qyry) nyVy hY, sdw (qyry) nyVy hY [ (qYƒ) nwnk AwKdw hY—hy mUrK! prmwqmw dw Bjn kr, hrI dw Bjn kr [ Bjn qoN ibnw kImqI mnu`Kw jnm (ivArQ) jw irhw hY [2[5[50[12[62[

ਕਾਨੜਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥ ਜਿਉ ਜਿਉ ਜਪੈ ਤਿਵੈ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਲੋਚਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈਗੋ ॥ ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਗਏ ਸਭ ਨੀਕਰਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਛੁ ਨ ਸੁਖਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਗੁਰੁ ਮੀਠੇ ਬਚਨ ਕਢਾਵੈਗੋ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਪੁਰਖੁ ਪੁਰਖੋਤਮ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈਗੋ ॥੨॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਨਤ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਦ੍ਰਵਿਆ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਆਵੈਗੋ ॥ ਤਹ ਅਨਹਤ ਧੁਨੀ ਬਾਜਹਿ ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਨੀਝਰ ਧਾਰ ਚੁਆਵੈਗੋ ॥੩॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਇਕੁ ਤਿਲ ਤਿਲ ਗਾਵੈ ਮਨੁ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਣੈ ਨਾਮੋ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈਗੋ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1308}

pd ArQ:-  jip—jipAw kr [ mn—hy mn! pwvYgo—pwvY, pWdw hY [ jpY—jpdw hY [ syiv—syvw kr ky, srn pY ky [ smwvYgo—smwvY, lIn rihMdw hY [1[rhwau[

iKnu iKnu—hr vyly [ locw—qWG [ jpq—jpidAW [ An rs swd—hor rsW dy suAwd [ nIkir gey—inkl gey, dUr ho gey [1[

guru kFwvYgo,—guru kFwvY, gurU kFWdw hY [ purKoqm—sB qoN au~qm (Akwl-) purK [ isau—nwl [ lwvYgo—lwvY, lWdw hY [2[

dRivAw—nrm ho igAw hY [ BInw—iB`j igAw hY [ inj Gir—Awpxy (Asl) Gr ivc [ qh—aus (ihrdy-Gr) ivc [ Anhq—iek-rs, lgwqwr [ DunI—sur [ bwjih—v`jdy rihMdy hn [ nIJr—(inBLØr) cSmw [ cuAwvYgo—cuAwvY, coNdI rihMdI hY, jwrI rihMdI hY [3[

iql iql—hr vyly [ gwvY—gWdw rihMdw hY [ nwim—nwm ivc [ nwmo—nwm hI [ min—mn ivc [ Bwvy—ipAwrw l`gdw hY [ nwmy—nwm ivc hI [ iqRpqwvYgo—iqRpq rihMdw hY [4[

ArQ:-  hy (myry) mn! (prmwqmw dw) nwm (sdw) jipAw kr (ijhVw mnu`K jpdw hY, auh) suK pWdw hY [ ijauN ijauN (mnu`K hir-nwm) jpdw hY, iqauN iqauN Awnµd mwxdw hY, Aqy gurU dI srn pY ky (hir-nwm ivc) lIn rihMdw hY [1[rhwau[

hy mn! Bgq jnW dI hr vyly (nwm jpx dI) qWG bxI rihMdI hY, (prmwqmw dw Bgq) hir-nwm jpidAW Awnµd pRwpq krdw hY [ (aus dy AMdroN) hor swry rsW dy suAwd inkl jWdy hn, hir-nwm qoN ibnw (Bgq ƒ) hor kuJ cMgw nhIN l`gdw [1[

hy mn! gurU dI miq dI brkiq nwl (Bgq ƒ) prmwqmw dw nwm ipAwrw l`gx lg pYNdw hY, gurU (aus dy mUMhoN is&iq-swlwh dy) im`Ty bcn (hI) kFWdw hY [ gurU dI bwxI dI rwhIN (Bgq) sRySt purK prmwqmw ƒ (iml pYNdw hY, ies vwsqy Bgq sdw) gurU dI bwxI nwl (Awpxw) ic`q p`Gr jWdw hY; myrw mn (nwm-rs nwl) iB`j jWdw hY, (bwhr Btkx dy QW) Awpxy Asl srUp ivc itikAw rihMdw hY [ ihrdy ivc ieauN Awnµd bixAw rihMdw hY, (mwno) aus ihrdy ivc iek-rs sur nwl vwjy v`jdy rihMdy hn, (mwno) cSmy (dy pwxI) dI Dwr cldI rihMdI hY [3[

hy mn! (prmwqmw dw Bgq) hr vyly hryk swh dy nwl prmwqmw dw nwm jpdw rihMdw hY, gurU dI miq lY ky (Bgq dw) mn (sdw) nwm ivc lIn rihMdw hY [ Bgq (hr vyly prmwqmw dw) nwm suxdw hY, nwm hI (aus dy) mn ivc ipAwrw l`gdw hY, nwm dI rwhIN hI (Bgq mwieAw dI iqRSnw vloN) r`ijAw rihMdw hY [4[

ਕਨਿਕ ਕਨਿਕ ਪਹਿਰੇ ਬਹੁ ਕੰਗਨਾ ਕਾਪਰੁ ਭਾਂਤਿ ਬਨਾਵੈਗੋ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਫੀਕ ਫਿਕਾਨੇ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਆਵੈਗੋ ॥੫॥ ਮਾਇਆ ਪਟਲ ਪਟਲ ਹੈ ਭਾਰੀ ਘਰੁ ਘੂਮਨਿ ਘੇਰਿ ਘੁਲਾਵੈਗੋ ॥ ਪਾਪ ਬਿਕਾਰ ਮਨੂਰ ਸਭਿ ਭਾਰੇ ਬਿਖੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰਿਓ ਨ ਜਾਵੈਗੋ ॥੬॥ ਭਉ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਹੈ ਬੋਹਿਥੁ ਗੁਰੁ ਖੇਵਟੁ ਸਬਦਿ ਤਰਾਵੈਗੋ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈਗੋ ॥੭॥ ਅਗਿਆਨਿ ਲਾਇ ਸਵਾਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੈ ਲਾਇ ਜਗਾਵੈਗੋ ॥ ਨਾਨਕ ਭਾਣੈ ਆਪਣੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈਗੋ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1308}

pd ArQ:-  kink—sonw [ kwpru—kpVw [ BWiq—keI iksmW dw [ bnwvYgo—bnwvY, bxWdw hY [ siB—swry [ PIk iPkwnY—bhuq hI iP`ky [ jnim—jMm ky [5[

ptl—prdw [ GUmin Gyir—GuMmxGyrI [ GulwvYgo—Guldw hY, du`KI huMdw hY [ mnUr—siVAw hoieAw lohw [ ibKu—(Awqmk mOq ilAwauxI vwlI) zhr [ duqru—ijs qoN pwr lµGxw AOKw huMdw hY [6[

Bau—fr, Adb [ bYrwgu—ipAwr, lgn [ boihQu—jhwz [ Kyvtu—mlwh [ sbid—Sbd dI rwhIN [ qrwvYgo—qrwvY, pwr lµGw dyNdw hY [ BytIAY—iml skIdw hY [ rwmY nwim—prmwqmw dy nwm ivc [7[

AigAwin—A`igAwnqw ivc [ lwie—joV ky [ gur igAwnY—gurU dy d`sy igAwn ivc [ BwxY—rzw ivc [ BwvY—cMgw l`gdw hY [8[

ArQ:-  (hy myry mn! mwieAw-vyiVHAw mnu`K) sony (Awidk kImqI DwqW) dy AnykW kMgx (Awidk gihxy) pihndw hY (Awpxy srIr ƒ sjwx leI) keI iksm dw k`pVw bxWdw hY, (prmwqmw dy) nwm qoN ibnw (ieh) swry (au~dm) iblkul by-suAwdy hn [ (Aijhw mnu`K sdw) jMmx mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [5[

hy myry mn! mwieAw (dy moh) dw prdw bVw krVw prdw hY, (ies moh dy prdy dy kwrn mnu`K leI aus dw) Gr GuMmx-GyrI bx jWdw hY, (ies ivc fu`bx qoN bcx leI swrI aumr mnu`K) Gol krdw hY [ (moh ivc Ps dy kIqy hoey) pwp ivkwr sVy hoey lohy vrgy Bwry (boJ) bx jWdy hn, (iehnW dy kwrn) Awqmk mOq ilAwaux vwly zhr-rUp (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGxw AOKw ho jWdw hY, (mwieAw-vyVHy mnu`K pwsoN aus ivcoN) pwr nhIN lµiGAw jw skdw [6[

hy myry mn! (ihrdy ivc prmwqmw dw) Adb Aqy ipAwr (sMswr-smuMdr qoN pwr lµGx leI) jhwz bx jWdw hY (ijs mnu`K dy AMdr ipAwr hY fr hY, aus ƒ) gurU mlwh (Awpxy) Sbd dI rwhIN pwr lµGw lYNdw hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm (jp ky) prmwqmw ƒ iml skIdw hY; (ijs mnu`K dy AMdr Adb qy ipAwr hY, auh) sdw pRBU dy nwm ivc lIn rihMdw hY [7[

pr, hy nwnk! ijvyN prmwqmw dI rzw huMdI hY iqvyN hI (jIv ƒ jIvn rwh qy) qordw hY, (kdy jIv ƒ) AigAwnqw ivc Psw ky (mwieAw dy moh dI nINd ivc) sMvweI r`Kdw hY, kdy gurU dI b^SI hoeI Awqmk sUJ ivc itkw ky (aus nINd qoN) jgw dyNdw hY [8[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh