ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1307

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੦    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਐਸੋ ਦਾਨੁ ਦੇਹੁ ਜੀ ਸੰਤਹੁ ਜਾਤ ਜੀਉ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥ ਮਾਨ ਮੋਹੀ ਪੰਚ ਦੋਹੀ ਉਰਝਿ ਨਿਕਟਿ ਬਸਿਓ ਤਾਕੀ ਸਰਨਿ ਸਾਧੂਆ ਦੂਤ ਸੰਗੁ ਨਿਵਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਾਰਿ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰਿ ॥੧॥ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਉਤਾਰਿ ਪਾਰਿ ॥੨॥੧॥੪੫॥ {ਪੰਨਾ 1307}

pd ArQ:-  dwnu—(nwim dI) dwiq [ sMqhu—hy sMq jno! jwq—jWdI hY [ jIau—ijMd [ bilhwir—sdky, kurbwn [ mwn—AhMkwr [ pMc—(kwmwidk) pMj (cor) [ dohI—T`gI hoeI [ auriJ—(kwmwidk ivc) Ps ky [ inkit—(iehnW kwmwidkW dy) nyVy [ qwkI—(hux) q`kI hY [ swDUAw—sMq jnW dI [ dUq sMgu—(kwmwidk) vYrIAW dw swQ [ invwir—dUr kro [1[rhwau[

koit—kRoVW [ BRimE—Btkdw iPirAw [ duAwir—(quhwfy) dr qy [1[

ADwru—Awsrw [ dulB—muSikl nwl imlx vwlw [ sPlu—kwmXwb [ Bv—sMswr-smuMdr [2[

ArQ:-  hy sMq jno! mYƒ ieho ijhw dwn dyho (jo kwmwidk pMj vYrIAW qoN bcw r`Ky, myrI) ijMd (nwm dI dwiq qoN) sdky jWdI hY [ (ieh ijMd) AhMkwr ivc msq rihMdI hY, (kwmwidk) pMj (corW dy h`QoN) T`gI jWdI hY, (auhnW kwmwidkW ivc hI) Ps ky (auhnW dy hI) nyVy itkI rihMdI hY [ mYN (iehnW qoN bcx leI) sMq jnW dI srn q`kI hY [ (hy sMq jno! myrw iehnW kwmwidk) vYrIAW vwlw swQ dUr kro [1[rhwau[

hy sMq jno! (kwmwidk pMjW vYrIAW dy pRBwv hyT rih ky mnu`K dI ijMd) kRoVW jnmW jUnW ivc BtkdI rihMdI hY [ (hy sMq jno!) mYN hor Awsry C`f ky quhwfy dr qy AwieAw hW [1[

hy BweI! ijs mnu`K au~qy prmwqmw dI imhr huMdI hY, aus ƒ (kwmwidk vYrIAW dw twkrw krn leI prmwqmw dw) nwm Awsrw iml jWdw hY, aus dw ieh durl`B (mnu`Kw) jnm kwmXwb ho jWdw hY [ hy nwnk! (pRBU-crnW ivc Ardws kr qy AwK—hy pRBU! mYƒ Awpxy nwm dw Awsrw dy ky) sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lY [2[1[45[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਨ ਆਏ ॥ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨੌ ਕਛੂ ਦਿਖਾਏ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖ ਬਾਲੇ ਭੋਲੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਜੋਗਿ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ ॥ ਕਤਹੂ ਨ ਜਾਏ ਘਰਹਿ ਬਸਾਏ ॥ ਗੁਨ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਇਹ ਚੋਲੈ ॥੧॥ ਚਰਨ ਲੁਭਾਏ ਆਨ ਤਜਾਏ ॥ ਥਾਨ ਥਨਾਏ ਸਰਬ ਸਮਾਏ ॥ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਨ ਬੋਲੈ ॥੨॥੧॥੪੬॥ {ਪੰਨਾ 1307}

pd ArQ:-  shj—Awqmk Afolqw [ suBwey—suBwie, ipAwr dI rwhIN, ipAwr dy pRyry hoey [ Awpn—Awpxy Awp [ jwnO—jwnauN, mYN jwxdw [ n kCU jwnO (n) kCU idKwey—nwh mYN kuJ jwxdw hW, nwh mYN kuJ ivKwieAw hY (nwh myrI miq-buiD au~cI hY, nwh myrI krxI au~cI hY) [ bwly Boly—Boly bwlk ƒ [1[rhwau[

sMjoig—sMjog ny [ swD sMgwey—swD sMgiq ivc [ kqhU—iksy BI hor pwsy [ Grih—Gr ivc hI [ gun inDwnu—guxW dw ^zwnw pRBU [ ieh colY—ies srIr ivc [1[

luBwey—iK`c pw leI hY [ Awn—hor (ipAwr, Awsry) [ qjwey—C`f id`qy hn [ Qwn Qnwey—Qwn Qwn ivc, hryk QW ivc [ srb—sBnW ivc [ rsik—suAwd nwl, Awnµd nwl [2[

ArQ:-  hy BweI! (iksy) Awqmk Afolqw vwly ipAwr dI pRyrnw nwl (pRBU jI) Awpxy Awp hI (mYƒ) Aw imly hn, mYN qW nwh kuJ jwxdw-bu`Jdw hW, nwh mYN koeI cMgI krxI ivKw sikAw hW [ mYƒ Boly bwl ƒ auh suKW dw mwlk pRBU (Awp hI) Aw imilAw hY [1[rhwau[

hy BweI! (iksy ipCly) sMjog ny (mYƒ) swD sMgiq ivc imlw id`qw, (hux myrw mn) iksy BI hor pwsy nhIN jWdw, (ihrdy-) Gr ivc hI itikAw rihMdw hY [ (myry ies srIr ivc guxW dw ^zwnw pRBU prgt ho ipAw hY [1[

hy BweI! (pRBU dy) crnW ny (mYƒ Awpxy vl) iK`c pw leI hY, mYQoN hor swry moh-ipAwr Cfw ley hn, (hux mYƒ ieauN id`sdw hY ik auh pRBU) hryk QW ivc sBnW ivc v`s irhw hY [ (hux aus dw dws) nwnk bVy Awnµd nwl aus dy gux aucwrdw rihMdw hY [2[1[46[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲਨ ਦੁਰਾਈ ॥ ਪਰਮਿਤਿ ਰੂਪੁ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹਨਿ ਭਵਨਿ ਨਾਹੀ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਅਨਿਕ ਉਕਤਿ ਚਤੁਰਾਈ ॥੧॥ ਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਰੇ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਜਉ ਕਿਰਪਾਈ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਰ ਕ੍ਰਿਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨਾਈ ॥੨॥੨॥੪੭॥ {ਪੰਨਾ 1307}

pd ArQ:-  durweˆØI—kTn, AOKw [ primiq—imiq qoN pry, AMdwzy qoN pry, ijsdI hsqI dw AMdwzw nhIN l`g skdw [ AgMm—AphuMc [ Agocr—(A-go-cr [ go—igAwn-ieMdRy) ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nw ho sky [1[rhwau[

khin—kihx nwl, AwKx nwl, (inrw) zbwnI g`lW krn nwl [ Bvix—BOx nwl, qIrQ XwqRw Awid krn nwl [ aukiq—dlIl, XukqI [1[

aupwv—(l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn) hIly [ ry—hy BweI! qau—qdoN [ jau—jdoN [ dieAwr—dieAwl [ ik®pwr—ikrpwl [ ik®pwiniD—ikrpw dw ^zwnw [ rynweI—crn-DUV [2[

ArQ:-  hy BweI! goibMd ƒ Twkur ƒ imlxw bhuq AOKw hY [ auh prmwqmw (auN\ qW) sBnW ivc smwieAw hoieAw hY (pr) aus dw srUp AMdwzy qoN pry hY, auh AphuMc hY, aus qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [1[rhwau[

hy BweI! (inrw igAwn dIAW) g`lW krn nwl, (qIrQ AwidkW qy) BOx nwl prmwqmw nhIN imldw, AnykW XukqIAW qy cqurweIAW nwl BI nhIN imldw [1[

hy BweI! AnykW jqnW Aqy AnykW hIilAW nwl prmwqmw nhIN imldw [ auh qdoN hI imldw hY jdoN aus dI AwpxI ikrpw huMdI hY [ hy dws nwnk! dieAwl, ikrpwl, ikrpw dw ^zwnw pRBU sMq jnW dI crn-DUV ivc irhW imldw hY [2[2[47[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰੁ ॥ ਚਿਤਵਉ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਸਾਸਨ ਨਿਸਿ ਭੋਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੀਨ ਆਪਨ ਤੂਟਤ ਨਹੀ ਜੋਰੁ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸਹਰਿ ਗੁਨ ਨਿਧੇ ਸੁਖ ਮੋਰ ॥੧॥ ਈਤ ਊਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨੁ ਨਿਰਖਤ ਰਿਦ ਖੋਰਿ ॥ ਸੰਤ ਸਰਨ ਤਰਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸਿਓ ਦੁਖੁ ਘੋਰ ॥੨॥੩॥੪੮॥ {ਪੰਨਾ 1307}

pd ArQ:-  mweI—hy mW! ismrq—ismridAW [ icqvau—icqvauN, mYN icqvdw hW, mYN cyqy krdw hW [ crnwribMd—(crn-AribMd [ AribMd—kOl Pu`l) kOl-Pu`l vrgy sohxy crn [ swsn—hryk swh dy nwl [ inis—rwq [ Bor—idn [1[rhwau[

lwie—lw ky, joV ky [ kIn Awpn—Awpxw bxw ilAw hY [ joru—joV, imlwp [ srbsou (svLÔv) [ A`Kr ‘s’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘srbsu’ hY, ieQy ‘srbso’ pVHnw hY) swrw Dn-pdwrQ, sB kuJ [ gun inDy—guxW dw ^zwnw hrI [ mor—myrw [1[

eIq—ieQy [ aUq—auQy [ inrKq—(mYN) vyKdw hW [ ird Koir—ihrdy dI KoV ivc, ihrdy dy gupq QW ivc [ qrn—byVI, jhwz [ Gor—bhuq BwrI [2[

ArQ:-  hy mW! pRBU ibnw (myrw) koeI hor (Awsrw) nhIN hY [ aus dw nwm hr vyly ismridAW mYN idn rwq hryk swh dy nwl aus dy sohxy crnW dw iDAwn Drdw rihMdw hW [1[rhwau[

hy mW! (aus prmwqmw nwl) ipAwr pw ky (mYN aus ƒ) Awpxw bxw ilAw hY (hux ieh) pRIq dI gMF tu`tygI nhIN [ myry vwsqy guxW dw ^zwnw hrI hI suK hY, ijMd hY, mn hY, Dn hY, myrw sB kuJ auhI hY [1[

hy nwnk! ieQy auQy hr QW prmwqmw hI ivAwpk hY, mYN ausƒ Awpxy ihrdy dy lukvyN QW ivc (bYTw) vyK irhw hW [ (jIvW ƒ pwr lµGwx leI auh) jhwz hY, sMqW dI srn ivc (ijnHW ƒ iml pYNdw hY, auhnW dw) swrw v`fy qoN v`fw du`K BI nws ho jWdw hY [2[3[48[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹੁ ॥ ਸਾਜਨੋ ਤੂ ਮੀਤੁ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਕੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਤਾਨੁ ਮਾਂਗਉ ਧਨੁ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇਹ ॥੧॥ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਭੁਗਤਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ॥ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੪॥੪੯॥ {ਪੰਨਾ 1307-1308}

pd ArQ:-  ko—dw [ pRBu—mwlk [ sMgy—(qyry) nwl [ Asnyhu—nyhu, ipAwr [ swjno—swjnu, s`jx [ igRih qyrY—qyry Gr ivc [ sB kyhu—sB kuJ, hryk pdwrQ [1[rhwau[

mwnu—ie`zq [ mwgau—mwgauN, mYN mMgdw hW [ qwnu—qwkq, Awsrw [ lKmI—mwieAw [ suq—pu`qr [ dyh—srIr, srIr-Arogqw [1[

mukiq—(ivkwrW qoN) ^lwsI [ jugiq—jIvn-jwc [ Bugiq—^urwk, Bojn [ prmwnµd—prm Awnµd, sB qoN au~cy Awnµd dw mwlk [ inDwn—^zwnw [ BY—fr ivc, Adb ivc [ Bwie—ipAwr ivc [ inhwl—prsMn [2[

ArQ:-  hy pRBU! qUM Awpxy syvk dy isr auqy rwKw hYN, (qyry syvk dw qyry) nwl ipAwr (itikAw rihMdw hY) [ hy pRBU! qUM (hI) myrw s`jx hYN, qUM (hI) myrw im`qr hYN, qyry Gr ivc hryk pdwrQ hY [1[rhwau[

hy pRBU! mYN (qyry dr qoN) ie`zq mMgdw hW, (qyrw) Awsrw mMgdw hW, Dn-pdwrQ mMgdw hW, pu`qr mMgdw hW, srIrk Arogqw mMgdw hW [1[

hy pRBU! qUM hI ivkwrW qoN ^lwsI dyx vwlw hYN, qUM hI jIvn-jwc isKWdw hYN, qUM hI Bojn dyx vwlw hYN, qUM sB qoN au~cy Awnµd qy suKW dw ^zwnw hYN [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU! mYN qYQoN) sdw hI sdky jWdw hW, (ijhVy mnu`K qyry) fr ivc ipAwr ivc (itk ky qyrI) BgqI (krdy hn, auh) inhwl (ho jWdy hn) [2[4[49[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh