ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1306

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੯    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ ਭਗਤਿ ਬਛਲੁ ਭੈ ਹਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੈਨ ਤਿਪਤੇ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿ ਜਸੁ ਤੋਖਿ ਸੁਨਤ ਕਰਨ ॥੧॥ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਦਾਤੇ ਦੀਨ ਗੋਬਿਦ ਸਰਨ ॥ ਆਸ ਪੂਰਨ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ ਗਹੀ ਓਟ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚਰਨ ॥੨॥੧॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 1306}

pd ArQ:-  piqq—(ivkwrW ivc) if`gy hoey [ piqq pwvnu—ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw [ Bgiq bClu—BgqI nwl ipAwr krn vwlw [ BY hrn—swry fr dUr krn vwlw [ qrn—byVI, jhwz [ qwrn qrn—(jIvW ƒ sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGwx leI jhwz [1[rhwau[

nYn—A`KW [ iqpqy—r`j jWdy hn [ pyiK—vyK ky [ sunq—suxidAW [ krn—kMn [ qoiK—sMqoKy jWdy hn, SWqI hwsl krdy hn [1[

pRwn nwQ—hy (jIvW dy) pRwxW dy nwQ! AnwQ dwqy—hy AnwQW dy dwqwr! dIn dwqy—hy dInW dy dwqwr! Aws pUrn—hy (sB dIAW) AwsW pUrIAW krn vwly! ghI—PVI hY [ hir—hy hrI! [2[

ArQ:-  hy pRBU! qUM ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw hYN, qUM BgqI-Bwv nwl ipAwr krn vwlw hYN, qUM (jIvW dy swry) fr dUr krn vwlw hYN, qUM (jIvn ƒ sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGwx leI jhwz hYN [1[rhwau[

hy pRBU! qyrw drsn kr ky (myrIAW) A`KW r`j jWdIAW hn, (myry) kMn qyrw js sux ky TMF hwsl krdy hn [1[

hy (jIvW dy) pRwxW dy nwQ! hy AnwQW dy dwqy! hy dInW dy dwqy! hy goibMd! mYN qyrI srn AwieAw hW [ hy nwnk! (AwK—) hy hrI! hy (sB jIvW dIAW) AwsW pUrn krn vwly! hy (sB dy) du`K nws krn vwly! mYN qyry crnW dI Et leI hY [2[1[40[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਇਆਲ ਠਾਕੁਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਉਧਰਤੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੈਸਾਰ ਗਾਰ ਬਿਕਾਰ ਸਾਗਰ ਪਤਿਤ ਮੋਹ ਮਾਨ ਅੰਧ ॥ ਬਿਕਲ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਧੰਧ ॥ ਕਰੁ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਿ ਕਾਢਹੁ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ॥੧॥ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਸੰਤਨ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸ ॥ ਮਨਿ ਦਰਸਨੈ ਕੀ ਪਿਆਸ ॥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਨਤਾਸ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸਨਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੨॥੨॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 1306}

pd ArQ:-  dieAwl Twkur—hy dieAw dy Gr mwlk pRBU! Awn—(ANX) hor [ jwie—QW [ piqq pwvn—ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw [ ibrdu—mu`F-kdImW dw suBwau [ suAwmI—hy suAwmI! auDrqy—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [ iDAwie—ismr ky [1[rhwau[

gwr—ij`lHx [ swgr—smuMdr [ piqq—if`gy hoey [ AMD—AMnHw, ijs ƒ jIvn dw shI rsqw nhIN id`s skdw [ ibkl—ivAwkul, Gbrwey hoey [ sMig—nwl [ mwieAw DMD—mwieAw dy DMDy [ kru—h`Q [ ghy—gih, PV ky [ goibMd rwey—hy pRBU pwiqSwih! [1[

AnwQ nwQ—hy AnwQW dy nwQ! snwQ sMqn—hy sMqW dy shwry! koit—kRoVW [ min—(myry) mn ivc [ ipAws—qWG [ gun qws—hy guxW dy ^zwny! ik®pwl—hy ikrpw dy Gr! rsnw—jIB [2[

ArQ:-  hy dieAw-dy-Gr Twkur pRBU! (mYN qyry) crnW dI srn (AwieAw hW [ dunIAw dy ivkwrW qoN bcx leI qYQoN ibnw) hor koeI QW nhIN [ hy suAwmI! ivkwrIAW ƒ piv`qr krnw qyrw mu`F-kdImW dw suBwau hY [ hy hrI! qyrw nwm ismr ismr ky (AnykW jIv sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [1[rhwau[

hy pRBU pwiqSwh! jgq ivkwrW dI ij`lHx hY, ivkwrW dw smuMdr hY, mwieAw dy moh Aqy mwx nwl AMnHy hoey jIv (ies ivc) if`gy rihMdy hn, mwieAw dy JMbyilAW nwl ivAwkul hoey rihMdy hn [ hy pRBU! (iehnW dw) h`Q PV ky qUM Awp (iehnW ƒ ies ij`lHx ivcoN) k`F, qUM Awp (iehnW dI) r`iKAw kr [1[

hy AnwQW dy nwQ! hy sMqW dy shwry! hy (jIvW dy) kRoVW pwp nws krn vwly! (myry) mn ivc (qyry) drsn dI qWG hY [ hy pUrn pRBU! hy guxW dy ^zwny! hy ik®pwl! hy dieAwl! hy gupwl! hy hrI! (imhr kr) nwnk dI jIB (qyry) gux gWdI rhy [2[2[41[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵਾਰਿ ਵਾਰਉ ਅਨਿਕ ਡਾਰਉ ॥ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਿਅ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਨਿਕ ਮੰਦਰ ਪਾਟ ਸੇਜ ਸਖੀ ਮੋਹਿ ਨਾਹਿ ਇਨ ਸਿਉ ਤਾਤ ॥੧॥ ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ ॥ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨੁ ਭੂਮਿ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਸੂਖਿ ਬਿਹਾਤ ॥੨॥੩॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 1306}

pd ArQ:-  vwir fwir—vwir fwrauN, mYN sdky krdI hW [ vwrau—vwrauN, mYN vwrdI hW [ Aink—AnykW (hor suK) [ ipRA suhwg rwq—ipAwr dy suhwg dI rwq [ suK plk—pl Br dw suK [1[rhwau[

kink—sonw [ kink mMdr—sony dy mhl [ pwt—p`t, rySm [ pwt syj—p`t dI syj [ sKI—hy sKI! moih—mYƒ [ qwq—pRXojn [1[

mukq—moqI [ hwq—(Awqmk) mOq [ sYn—sOxw [ ipRA sMig—ipAwry nwl [ sUiK—suK ivc [ ibhwiq—(aumr) guzrdI hY [2[

ArQ:-  hy sKI! (piqbRqw iesqRI vWg) mYN ipAwry pRBU-pqI dy suhwg dI rwq dy suK qoN (hor) AnykW (suK) vwrdI hW, sdky rihMdI hW [1[rhwau[

hy shylIey! sony dy mhl Aqy rySmI kpiVAW dI syj—iehnW nwl mYƒ koeI lgn nhIN hY [1[

hy nwnk! moqI, hIry (mwiek pdwrQW dy) AnykW Bog prmwqmw dy nwm qoN ibnw (Awqmk) mOq (dw kwrn) hn [ (ies vwsqy) hy shylIey! ru`KI rotI (KwxI, Aqy) BuM\y sOxw (cMgw hY ikauNik) ipAwry, pRBU dI sMgiq ivc izMdgI suK ivc bIqdI hY [2[3[42[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਹੰ ਤੋਰੋ ਮੁਖੁ ਜੋਰੋ ॥ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਲੋਰੋ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੋ ਮੋਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਆਗਨਿ ਚੈਨਾ ਤੋਰੋ ਰੀ ਤੋਰੋ ਪੰਚ ਦੂਤਨ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ਤੋਰੋ ॥੧॥ ਆਇ ਨ ਜਾਇ ਬਸੇ ਨਿਜ ਆਸਨਿ ਊਂਧ ਕਮਲ ਬਿਗਸੋਰੋ ॥ ਛੁਟਕੀ ਹਉਮੈ ਸੋਰੋ ॥ ਗਾਇਓ ਰੀ ਗਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਗੁਨੀ ਗਹੇਰੋ ॥੨॥੪॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 1306}

pd ArQ:-  AhM—AhMkwr, haumY [ qoro—qor, qoV, nws kr [ joro—joV [ muKu joro—(sqsMgIAW nwl) mUMh joV, sMgiq ivc iml bYiTAw kr [ krq—kridAW [ guru guru krq—gurU gurU kridAW, gurU ƒ ihrdy ivc vsWidAW [ loro—loV, Bwl, Koj [ mnu loro—mn ƒ KoijAw kr [ moro—moV, suriq prqwieAw kr [ ipRA pRIiq—ipAwry dI pRIq (vwly pwsy) [1[rhwau[

igRih—(ihrdy-) Gr ivc [ suhwvI—suK dyx vwlI, sohxI [ Awgin—AWgn ivc, (ihrdy-) ivhVy ivc [ cYnw—cYn, SWqI [ qoro—qoV [ rI—hy sKI! isau—nwl [ sMgu—swQ [1[

Awie n jwie—n Awie n jwie, nwh AwauNdw hY nwh jWdw hY, Btkdw nhIN [ inj Awsin—Awpxy Awsx au~qy [ aUND—(pRBU vloN) aulitAw hoieAw [ kml—(ihrdw-) kOl-Pu`l [ ibgsoro—iKV pYNdw hY [ soro—Sor, rOlw [ rI—hy sKI! gwieE—(ijs ny) gwieAw [ gunI ghyro—guxW dw ^zwnw [2[

ArQ:-  hy sKI! (swD sMgiq ivc) iml bYiTAw kr (swD sMgiq dI brkiq nwl Awpxy AMdroN) haumY dUr kr [ hy shylI! gurU ƒ hr vyly Awpxy AMdr vsWidAW (Awpxy) mn ƒ KoijAw kr, (ies qrHW Awpxy mn ƒ) ipAwry pRBU dI pRIq vl prqwieAw kr [1[rhwau[

hy shylI! (swD sMgiq ivc mn dI Koj Aqy pRBU dI pRIq dI shwieqw nwl Awpxy AMdroN) (kwmwidk) pMj vYrIAW nwloN (Awpxw) swQ qoVn dw sdw jqn kirAw kr, (ies qrHW qyry) ihrdy-Gr ivc (pRBU-imlwp dI) sohxI syj bx jwiegI, qyry (ihrdy dy) ivhVy ivc SWqI Aw itkygI [1[

hy nwnk! (AwK—) hy sKI! ijs jIv-iesqRI ny guxW dy ^zwny pRBU dI is&iq-swlwh dy gIq gwxy SurU kr id`qy, (aus dy AMdroN) haumY dw rOlw mu`k igAw, aus dw (pRBU vloN) aulitAw hoieAw ihrdw-kOl-Pu`l iKV pYNdw hY, auh sdw Awpxy Awsx auqy bYTI rihMdI hY (Afol-ic`q rihMdI hY), aus dI Btkxw mu`k jWdI hY [2[4[43[

ਕਾਨੜਾ ਮਃ ੫ ਘਰੁ ੯ ॥ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪਿ ਮਨਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥ ਜੋ ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਤ ਪੰਥੁ ਗਾਖਰੋ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਤਾਪ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਰਾਤੇ ਮਾਤੇ ਸੰਗਿ ਬਪੁਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੰਤਾਪ ॥੧॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੋਊ ਜਨੁ ਉਧਰੈ ਜਿਸਹਿ ਉਧਾਰਹੁ ਆਪ ॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮਾ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥੨॥੫॥੪੪॥ {ਪੰਨਾ 1306}

pd ArQ:-  qW qy—ies vwsqy [ mnw—hy mn! jwip—jipAw kr [ sMq byd—gurU dy bcn [ pMQu—(izMdgI dw) rsqw [ gwKro—AOKw, kTn [ mgn—msq [ AhM—haumY [rhwau[

rwqy—rMgy hoey [ mwqy—msq [ sMig mwieAw—mwieAw nwl [ bpurI—ivcwrI, BYVI [ sMqwp—klyS [1[

jpq—jpidAW [ ijsih—ijs ƒ (ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw  u au~f igAw hY) [ auDwrhu—pwr lµGWdw hYN [ BY—(swry) fr [ sMq pRqwp—gurU dy prqwp nwl [2[

ArQ:-  hy (myry) mn! (jy haumY dy qwp qoN bcxw hY) qW prmwqmw dw nwm jipAw kr, sdw jipAw kr, iehI aupdyS gurU dy bcn krdy hn [ (nwm jpx qoN ibnw izMdgI dw) rsqw bhuq AOKw hY (ies qoN ibnw) moh ivc fu`by rhIdw hY, haumY dw qwp ciVHAw rihMdw hY [rhwau[

hy mn! ijhVy mnu`K BYVI mwieAw nwl r`qy m`qy rihMdy hn, auhnW ƒ (mwieAw dy) moh dy kwrn (AnykW) du`K-klyS ivAwpdy hn [1[

hy pRBU! ijs (mnu`K) ƒ qUM Awp (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGWdw hYN, auh mnu`K (qyrw) nwm jpidAW pwr lµGdw hY [ hy nwnk! gurU dy prqwp nwl (mnu`K dy AMdroN mwieAw dw) moh dUr ho jWdw hY, swry fr imt jWdy hn, Btkxw mu`k jWdI hY [2[5[44[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh