ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1305

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਐਸੀ ਕਉਨ ਬਿਧੇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਸ ਪਿਆਸ ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਉਮਗਿ ਹੀਉ ਤਰਸਨਾ ॥੧॥ ਦੀਨ ਲੀਨ ਪਿਆਸ ਮੀਨ ਸੰਤਨਾ ਹਰਿ ਸੰਤਨਾ ॥ ਹਰਿ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ॥ ਹੀਉ ਅਰਪਿ ਦੇਨ ॥ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਹੈ ਕਿਰਪੇਨ ॥ ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਤਿਆਗਿ ਛੋਡਿਓ ਤਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜੀਉ ਭੇਟਨਾ ॥੨॥੨॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 1305}

pd ArQ:-  ibDy—ibiD, qrIkw, FMg [ prsnw—(crnW dI) Cuh [1[rhwau[

ipAws—qWG [ sPl mUriq—auh pRBU ijs dI hsqI (jIvW ƒ swry) Pl dyx vwlI hY [ aumig—aumMg ivc Aw ky [ hIau—ihrdw [1[

dIn—inmwxw [ mIn—m`CI [ ryn—crn-DUV [ Arip dyn—Byt kr id`qw jwey [ ikrpyn—ikrpwl [ iqAwig CoifE—iqAwg id`qw [ Bytnw—imldw hY [2[

ArQ:-  hy BweI! (mYƒ d`s) ieho ijhw ikhVw qrIkw hY ijs nwl pRBU dw drsn (ho jwey, pRBU dy crnW dI) Cuh iml jwey? [1[rhwau[

hy BweI! sB jIvW ƒ mn-mMgIAW murwdW dyx vwly pRBU dy drsn dI myry AMdr qWG hY aufIk hY [ aumMg ivc myrw ihrdw (drSn ƒ) qrs irhw hY [1[

(au~qr:) jy inmwxy ho ky sMq jnW dy crnW qy Fih peIey (jy pRBU dy drsn dI ieqnI qWG hovy, ijvyN) m`CI ƒ (pwxI dI) ipAws huMdI hY, jy sMq jnW dy crnW dI DUV dI ^wqr Awpxw ihrdw Byt kr dyeIey, qW, hy BweI! pRBU dieAwvwn huMdw hY [ hy nwnk! (jdoN iksy ny Awpxy AMdroN) AhMkwr Aqy moh iqAwg id`qw, qdoN (aus ƒ) pRBU jI iml pYNdy hn [2[2[35[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਰੰਗਨ ਕੇ ਰੰਗਾ ॥ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਤੀਰਥ ਸਹਿਤ ਗੰਗਾ ॥ ਜਲੁ ਹੇਵਤ ਭੂਖ ਅਰੁ ਨੰਗਾ ॥ ਪੂਜਾਚਾਰ ਕਰਤ ਮੇਲੰਗਾ ॥ ਚਕ੍ਰ ਕਰਮ ਤਿਲਕ ਖਾਟੰਗਾ ॥ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟੇ ਬਿਨੁ ਸਤਸੰਗਾ ॥੧॥ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਅਤਿ ਰਹਤ ਬਿਟੰਗਾ ॥ ਹਉ ਰੋਗੁ ਬਿਆਪੈ ਚੁਕੈ ਨ ਭੰਗਾ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਸਨ ਜਰੰਗਾ ॥ ਸੋ ਮੁਕਤੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚੰਗਾ ॥੨॥੩॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 1305}

pd ArQ:-  kIt—kIVw [ hsq—hsiq, hwQI [ pUrn—ivAwpk [1[rhwau[

sihq—smyq [ hyvq—br& [ Aru—Aqy [ pUjwcwr—pUjw-Awcwr, pUjw Awidk dy krm [ mylµgw—AMgW ƒ myl ky, Awsx jmw ky [ KwtMgw—Kt AMgw qy, (dovyN l`qW, dovyN bwhW, CwqI, isr—iehnW) Cy AMgW qy [ drsnu sq sMgw—swD sMgiq dw drsn [1[

hiT—hT nwl [ ingRih—ieMidRAW ƒ rokx dy jqn nwl [ ibtMgw—tMgW qoN ibnw, isr Bwr, isr-prny [ hau rogu—haumY dw rog [ ibAwpY—zor pw lYNdw hY [ cukY n—mu`kdw nhIN [ BMgw—qot, iv`Q [ iqRsn—iqRSnw [ jrMgw—jldy hn AMg [ mukqu—(ivkwrW qoN) suqMqr [2[

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw (ies jgq-qmwSy ivc) AnykW hI rMgW ivc (v`s irhw hY) kIVI qoN lY ky hwQI qk sBnW dy nwl v`sdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (aus prmwqmw dw drsn krn leI) koeI vrq nym r`K irhw hY, koeI gMgw smyq swry qIrQW dw ieSnwn krdw hY; koeI (TMFy) pwxI Aqy br& (dI TMF shwr irhw hY), koeI Bu`KW k`tdw hY koeI nµgw rihMdw hY; koeI Awsx jmw dy pUjw Awidk dy krm krdw hY; koeI Awpxy srIr dy Cy AMgW auqy c`kr iqlk Awidk lwx dy krm krdw hY [ pr swD sMgiq dw drsn krn qoN ibnw (ieh swry krm ivArQ hn) [

hy BweI! (AnykW rMgW ivc ivAwpk aus pRBU dw drsn krn leI) koeI mnu`K hT nwl ieMidRAW ƒ rokx dy jqn nwl isr prny hoieAw hY [ (pr ies qrHW sgoN) haumY dw rog (mnu`K auqy) zor pw lYNdw hY, (aus dy AMdroN Awqmk jIvn dI) qot mu`kdI nhIN, kwm kRoD iqRSnw (dI A`g) ivc sVdw rihMdw hY [ hy nwnk! (kwm kRoD iqRSnw qoN) auh mnu`K bicAw rihMdw hY ijs ƒ sohxw gurU iml pYNdw hY [2[3[31[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤਿਖ ਬੂਝਿ ਗਈ ਗਈ ਮਿਲਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ॥ ਪੰਚ ਭਾਗੇ ਚੋਰ ਸਹਜੇ ਸੁਖੈਨੋ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੀ ਦਰਸ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੈਸੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੋ ਸਿਉ ਮੋ ਸਿਉ ਐਸੀ ਹਉ ਕੈਸੇ ਕਰਉ ॥ ਹੀਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਬਲਿ ਬਲੇ ਬਲਿ ਬਲੇ ਬਲਿ ਗਈ ॥੧॥ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਸੰਤ ਪਾਇ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਥਾਨੁ ਤੇਰੋ ਕੇਹਰੋ ਜਿਤੁ ਜੰਤਨ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਅਨਿਕ ਦਾਸ ਕੀਰਤਿ ਕਰਹਿ ਤੁਹਾਰੀ ॥ ਸੋਈ ਮਿਲਿਓ ਜੋ ਭਾਵਤੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ ॥ ਏਕ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ਤੂਹੀ ॥੨॥੧॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 1305}

pd ArQ:-  iqK—iqRSnw, mwieAw dI iqRh [ imil—iml ky [ pMc cor—(Awqmk jIvn dy srmwey ƒ curwx vwly kwmwidk) pMj cor [ hry gun—hrI dy gux [ shjy suKYno—bVy sOK nwl [ drs ipAwir—drsn dy ipAwr ivc [1[rhwau[

mo isau—myry nwl [ hau—hauN, mYN [ krau—krauN, mYN krW [ hIEu—ihrdw (A`Kr ‘a’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘hIau’ hY, ieQy ‘hIE’ pVHnw hY) [ bil bly—sdky, kurbwn [1[

pY—pY ky [ sMq pwie—sMq jnW dI pYrIN [ iDAwie—(qyrw nwm) ismr ky [ kyhro—ikhVw? ijqu—ijs (QW) ivc [ kIriq—is&iq-swlwh [ krih—krdy hn (bhu-vcn) [ Bwvqo—ipAwrw l`gdw hY [ Twkur—hy Twkur [ rihE smwie—ivAwpk hYN [2[

ArQ:-  hy BweI! sMq jnW ƒ iml ky (myry AMdroN mwieAw dI) iqRSnw au~kI hI mu`k geI hY [ pRBU dy drSn dI qWG ivc pRBU dy gux gWidAW gWidAW bVy hI sOK nwl (kwmwidk) pMjy cor (myry AMdroN) B`j gey hn [1[rhwau[

hy pRBU! ijho ijhI imhr qUM myry au~qy kIqI hY, (aus dy v`ty ivc) auho ijhI (qyrI syvw) mYN ikvyN kr skdw hW? hy pRBU! myrw ihrdw qYQoN sdky jWdw hY, kurbwn huMdw hY [1[

hy pRBU! pihlW (qyry) sMq jnW dI pYrIN pY ky (qy, qyrw nwm) ismr ismr ismr ky mYN (qyry nwl) pRIq bxweI hY [ hy pRBU! qyrw auh QW bVw hI Ascrj hovygw ij`Qy (bYT ky) qUM (swry) jIvW dI sMBwl krdw hYN [ qyry AnykW hI dws qyrI is&iq-swlwh krdy rihMdy hn [ hy dws nwnk! (AwK—) hy Twkur! qYƒ auhI (dws) iml sikAw hY jo qYƒ ipAwrw l`gw [ hy Twkur! qUM hr QW ivAwpk hYN, hr QW isr& qUM hI hYN [2[1[37[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੮    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤਿਆਗੀਐ ਗੁਮਾਨੁ ਮਾਨੁ ਪੇਖਤਾ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਨ ਚਰਨ ਰੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਸੰਤ ਮੰਤ ਗੁਪਾਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ॥੧॥ ਹਿਰਦੈ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹਨਾ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆ ਮਇਆ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ॥ ਤਜਿ ਮੋਹੁ ਭਰਮੁ ਸਗਲ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੨॥੧॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 1305}

pd ArQ:-  iqAwgIAY—iqAwg dyxw cwhIdw hY [ pyKqw—vyK irhw hY [ dieAwl—dieAw dw Gr pRBU [ hW hW mn—hy mn! ryn—DUV [1[rhwau[

mMq—aupydS [ igAwn—fUMGI sWJ [ iDAwn—suriq [1[

ihrdY—ihrdy ivc [ lwie—joVI r`K [ mohnw—mn ƒ moh lYx vwlw pRBU [ ik®pwl—hy ikrpwl! mieAw Dwir—imhr kr [ nwnku mwgY—nwnk mMgdw hY [ qij—iqAwg ky [ Brmu—Btkxw [2[

ArQ:-  hy BweI! (Awpxy AMdroN) mwx AhMkwr dUr kr dyxw cwhIdw hY [ dieAw-dw-Gr sohxw pRBU (swfy hryk kMm ƒ) vyK irhw hY [ hy mn! (sBnW dy) crnW dI DUV (bixAw rhu) [1[rhwau[

hy BweI! hrI gopwl dy sMq jnW dy aupdyS dI fUMGI ivcwr ivc suriq joVI r`K [1[

hy BweI! goibMd dy gux (Awpxy) ihrdy ivc (sdw) gwieAw kr, dInW auqy dieAw krn vwly mohn pRBU dy sohxy crnW nwl pRIq bxweI r`K [

hy ikrpw dy somy pRBU! (myry auqy sdw) imhr kr (qyrw dws) nwnk (Awpxy AMdroN) moh Brm qy swrw mwx dUr kr ky (qyry dr qoN qyrw) nwm-dwn mMgdw hY [2[1[38[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕਹਨ ਮਲਨ ਦਹਨ ਲਹਨ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਆਨ ਨਹੀ ਉਪਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਟਨ ਖਟਨ ਜਟਨ ਹੋਮਨ ਨਾਹੀ ਡੰਡਧਾਰ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਜਤਨ ਭਾਂਤਨ ਤਪਨ ਭ੍ਰਮਨ ਅਨਿਕ ਕਥਨ ਕਥਤੇ ਨਹੀ ਥਾਹ ਪਾਈ ਠਾਉ ॥ ਸੋਧਿ ਸਗਰ ਸੋਧਨਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕਾ ਭਜੁ ਨਾਉ ॥੨॥੨॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 1305-1306}

pd ArQ:-  pRB khn—pRBU dI is&iq-swlwh [ mln dhn—(ivkwrW dI) mYl ƒ swVn dy smr`Q (is&iq-swlwh) [ lhn—pRwpqI [ gur imly—gur imil, gurU ƒ iml ky [ Awn—(ANX) koeI hor [ aupwau—qrIkw, FMg [1[rhwau[

qtn—(qt—qIrQ dw kMFw) qIrQ-ieSnwn [ Ktn—(Kt—Cy) rozwnw Cy krmW dy AiBAws (dwn dyx qy lYx, iv`idAw pVHnI qy pVHwxI, j`g krnw qy krwxw) [ jtn—jtW isr auqy Dwrn krnIAW [ homn—hom-j`g krny [ fMf Dwr—fMfw-DwrI jogI bxnw [ suAwau—suAwrQ, pRXojn [1[

BWqn—AnykW BWq dy [ qpn—qp swDxy [ BRmn—DrqI auqy BONdy iPrnw [ kQqy—kQidAW [ Qwh—fUMGweI [ Twau—QW [ soiD—soD ky, ivcwr ky [ soDnw—ivcwrW [ sgr—sgl, swrIAW [ Bju nwau—nwm ismirAw kr [2[

ArQ:-  hy BweI! gurU ƒ iml ky (hI, ivkwrW dI) mYl ƒ swVn dI smr`Qw vwlI pRBU dI is&iq-swlwh pRwpq huMdI hY [ hor koeI hIlw (ies dI pRwpqI dw) nhIN hY [1[rhwau[

hy BweI! qIrQW dy ieSnwn, bRwhmxW vwly Cy krmW dw rozwnw A`iBAws, jtW Dwrn krnIAW, hom-j`g krny, fMfw DwrI jogI bxnw—(myrw iehnW kMmW nwl koeI) vwsqw nhIN [1[

hy BweI! (DUxIAW Awidk qpw ky) qp krny, DrqI dw BRmx krdy rihxw—ieho ijhy AnykW iksmW dy jqn kIiqAW, AnykW viKAwn kIiqAW (prmwqmw dy guxW dI) hwQ nhIN l`BdI (suK-SWqI dw) QW nhIN imldw [ hy nwnk! swrIAW ivcwrW ivcwr ky (iehI g`l l`BI hY ik) prmwqmw dw nwm ismirAw kro (iesy ivc hI) Awnµd hY [2[2[39[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh