ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1304

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਵਿਲੋਕਉ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਰਤਨੁ ਪਾਇਓ ਬਿਸਰੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦੈ ਧਾਰਿ ॥ ਉਤਰਿਆ ਦੁਖੁ ਮੰਦ ॥੧॥ ਰਾਜ ਧਨੁ ਪਰਵਾਰੁ ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਸਾਧਸੰਗਮਿ ਲਾਭੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਫਿਰਿ ਨ ਮਰੰਦ ॥੨॥੧੩॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 1304}

pd ArQ:-  Aivlokau—AivlokauN, mYN vyKdw hW [ ko—dw [ muKwribMd—(muK-AribMd [ AribMd—kOl Pu`l) kOl Pu`l vrgw sohxw mUMh [ Kojq—KojidAW [ icMd—icMqw [1[rhwau[

irdY—ihrdy ivc [ Dwir—Dwr ky, itkw ky [ mMd—BYVw, cMdrw [1[

myrY—myry vwsqy [ srbso—(svLÔv—swrw Dn) sB kuJ [ swD sMgim—gurU dI sMgiq ivc [ mrMd—mrdw, Awqmk mOq AwauNdI [2[

ArQ:-  hy BweI! (gurU dI rwhIN) Bwl kridAW kridAW (mYN prmwqmw dw nwm-) rqn l`B ilAw hY (ijs dI brkiq nwl myry AMdroN) swrI icMqw dUr ho geI hY [ (hux myrI iehI qWG rihMdI hY ik) mYN pRBU dw sohxw muKVw (sdw) vyKdw rhW [1[rhwau[

hy BweI! pRBU dy sohxy crn ihrdy ivc vsw ky (myry AMdroN) BYVw (swrw) du`K dUr ho igAw hY [1[

hy BweI! (hux) myry vwsqy prmwqmw (dw nwm hI) sB kuJ hY, (nwm hI myry vwsqy) rwj (hY, nwm hI myry vwsqy) Dn (hY, nwm hI myrw) prvwr hY [ hy nwnk! (ijnHW mnu`KW ny) gurU dI sMgiq ivc (itk ky prmwqmw dw nwm dw) lwB K`t ilAw, auhnW ƒ muV Awqmk mOq nhIN AwauNdI [2[13[32[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਜਹੋ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਿ ॥ ਹਰਿ ਪਾਵਹੁ ਮਨੁ ਅਗਾਧਿ ॥ ਜਗੁ ਜੀਤੋ ਹੋ ਹੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਧਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਪੂਜਾ ਮੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਖੋਜੀ ਸਾ ਪੂਜਾ ਜਿ ਹਰਿ ਭਾਵਾਸਿ ॥ ਮਾਟੀ ਕੀ ਇਹ ਪੁਤਰੀ ਜੋਰੀ ਕਿਆ ਏਹ ਕਰਮ ਕਮਾਸਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਜਿਸੁ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵਹੁ ਸੋ ਤੁਧੁ ਜੰਤ ਮਿਲਾਸਿ ॥੧॥ ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ ਇਕ ਹਰਿ ਕੀ ਓਟ ਮੈ ਆਸ ॥ ਕਿਆ ਦੀਨੁ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜਉ ਸਭ ਘਟਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਵਾਸ ॥ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਕੀ ਮਨਿ ਪਿਆਸ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਸ ॥੨॥੧॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 1304}

pd ArQ:-  pUjho—pUjhu, pUjw-BgqI kro [ AwrwiD—AwrwD ky, ismr ky [ lwig—l`g ky [ pwvhu—l`B lvogy, imlwp hwsl kr lvogy [ AgwiD—AQwh [ jIqo—ij`iqAw jw skygw [ ho—hy BweI! gur ikrpwiD—gurU dI ikrpw nwl [1[rhwau[

bhu ibiD—keI qrHW [ sw—auhI [ ij—ijhVI [ hir Bwvwis—hrI ƒ cMgI l`gdI hY [ puqrI—puqlI [ jorI—joVI, bxweI [ eyh—ieh puqlI [ ikAw krm—ikhVy krm? kmwis—kr skdI hY [ pRB—hy pRBU! pkir—PV ky [ mwrig—rsqy au~qy [ quDu—qYƒ [ imlwis—iml pYNdw hY [1[

mY—mYƒ [ dInu—inmwxw, grIb [ jau—jdoN [ Git—Gt ivc, srIr ivc [ min—mn ivc [ khIAqu hY—AKvWdw hY, ikhw jWdw hY [ hau—hauN, mYN [ bil bil—sdky [ sd—sdw [ jws—jWdw hW [2[

ArQ:-  hy BweI! gurU siqgurU dI crnIN l`g ky pRBU dw nwm ismr ismr ky pRBU dI pUjw-BgqI kirAw kro, (ies qrHW aus) AQwh mn (dy mwlk) pRBU dw imlwp hwsl kr lvogy [ hy BweI! gurU dI ikrpw nwl (pRBU dw ismrn kIiqAW) jgq (dw moh) ij`iqAw jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (jgq ivc) AnykW pUjw (ho rhIAW hn) mYN (iehnW dI) keI qrHW Koj-Bwl kIqI hY, (pr) auhI pUjw (sRySt) hY ijhVI prmwqmw ƒ cMgI l`gdI hY (ijs nwl prmwqmw pRsMn huMdw hY) [ (pr AijhI pUjw BI pRBU Awp hI krWdw hY) [ hy BweI! (prmwqmw ny mnu`K dI ieh) im`tI dI puqlI bxw id`qI (puqlIAW dw mwlk puqlIAW ƒ Awp hI ncWdw hY), ieh jIv-puqlI (puqlIAW GVn vwly pRBU dI pRyrnw qoN ibnw) koeI kMm nhIN kr skdI [ hy pRBU! ijs jIv ƒ (aus dI) bWh PV ky qUM (jIvn dy shI) rsqy au~qy qordw hYN, auh jIv qYƒ iml pYNdw hY [1[

hy BweI! (pRBU qoN ibnw) mYƒ koeI hor Awsrw nhIN su`Jdw, mYƒ isr& pRBU dI Et hY pRBU dI (shwieqw dI) Aws hY [ hy BweI! jdoN hryk srIr ivc pRBU dw hI invws hY (qW aus dI pRyrnw qoN ibnw) ivcwrw jIv koeI Ardws BI nhIN kr skdw [ hy BweI! (aus dI imhr nwl hI myry) mn ivc pRBU dy crnW (dy imlwp) dI qWG hY [

hy pRBU! dws nwnk qyrw dws AKvWdw hY (ies dI lwj r`K, ies ƒ Awpxy crnW ivc joVI r`K) [ hy pRBU mYN qYQoN sdw sdky jWdw hW kurbwn jWdw hW [2[1[33[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਅ ਤੇਰੈ ॥ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਕੇਰੈ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੂਪੇਰੈ ॥ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਹਿ ਮਗਨੇਰੈ ॥ ਨੈਨਹੁ ਦੇਖੁ ਸਾਧ ਦਰਸੇਰੈ ॥ ਸੋ ਪਾਵੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚਰਨੇਰੈ ॥ ਬਾਂਛਉ ਧੂਰਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰੇਰੈ ॥ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਮੈਲੁ ਕਟੇਰੈ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਧਿਆਵਹੁ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰੈ ॥ ਕਿਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰੋਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿ ਪੁਕਰੋਰੈ ॥੧॥ ਮਨਸਾ ਮਾਨਿ ਏਕ ਨਿਰੰਕੇਰੈ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਹੁ ਭਾਉ ਦੂਜੇਰੈ ॥ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗੁਨ ਪ੍ਰਿਅ ਤੇਰੈ ॥ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਟੁਲੇਰੈ ॥ ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਮੇਰੈ ॥ ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰ ਕੇਰੈ ॥੨॥੧॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 1304}

pd ArQ:-  ipRA—hy ipAwry pRBU! jgq auDwrn—jgq (dy jIvW) ƒ (ivkwrW qoN) bcw skx vwlw [ qyrY—qyry (h`Q) ivc [ nviniD—(DrqI dy) nO (hI) ^zwny [ inDwnu—^zwnw [ hir kyrY—hrI dy [ rMg rMg rMg—AnykW hI rMg [ hir AnUpyrY—sohxy hrI [ AnUp—(An-aUp) ijs vrgw hor koeI nhIN, bhuq suMdr [ moih—moh ivc [ mgnyrY—mgn, msq [ nYnhu—A`KW nwl [ swD drsyrY—gurU dw drsn [ ijsu illyrY—ijs dy m`Qy auqy (illwr-illwt, m`Qw) [1[rhwau[

syvau—syvauN, mYN syvw krdw hW [ bWCau—bWCauN, mYN cwhuMdw hW [ kryrY—krdI hY [ ATsiT—ATwhT [ mjnu—ieSnwn [ ktyrY—k`tdI hY [ swis swis—hryk swh dy nwl [ nhI morY—nhIN moVdw [ sMig nwl [ krorY—kRoVW [ ko—dw [ AMiq—Aw^r ƒ, AMq vyly (jdoN hor hryk pdwrQ dw swQ muk jWdw hY) [ pukrorY—pu`krdw hY, mdd krdw hY, swQ inbwhuMdw hY [1[

mnsw—(mnI—w) mn dw Purnw [ mwin—SWiq kr [ inrMkyrY—inrMkwr ivc [ Bwau—ipAwr [ dUjyrY—dUjy pdwrQ ivc [ khW—mYN AwKW [ ipRAw—hy ipAwry pRBU! swkau—swkauN [ brin n swkau—mYN ibAwn nhIN kr skdw [ tulyrY—tol, (id`qw hoieAw) pdwrQ, kIqw hoieAw aupkwr [ min myrY—myry mn ivc [ imlu nwnk—nwnk ƒ iml [ dyv jgq gur kyrY—hy jgq kyrY gurdyv! [2[

ArQ:-  hy ipAwry pRBU! jgq (dy jIvW ƒ ivkwrW qoN) bcwvx vwlw qyrw nwm qyry (hI h`Q) ivc hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm-^zwnw (mwno, DrqI dy) nO hI ^zwny hY [ hy mn! sohxy hrI dy (ies jgq ivc) AnykW hI rMg qmwSy hn, qUM (iehnW rMgW dy) moh ivc ikauN msq ho irhw hYN? hy BweI! (AwpxIAW) A`KW nwl gurU dw drsn kirAw kr, (pr jIv dy kIh v`s? gurU dw drsn) auh mnu`K pRwpq krdw hY ijs dy m`Qy auqy (ies drsn dw) lyK iliKAw huMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! mYN (qW) sMq jnW dy crnW dI Et lYNdw hW, mYN (sMq jnW dy crnW dI) DUV mMgdw hW (ieh crn-DUV mnu`K dw jIvn) piv`qr krdI hY, (ieh crn-DUV hI) ATwhT qIrQW dw ieSnwn hY (sMq jnW dI crn-DUV dw ieSnwn jIvW dy mn dI) mYl dUr krdw hY [ hy BweI! (Awpxy) hryk swh dy nwl prmwqmw dw nwm ismirAw kr [ (ijhVw mnu`K nwm ismrdw hY, aus vloN prmwqmw Awpxw) mUMh nhIN moVdw [ hy BweI! (jmHW kIqy hoey) l`KW kRoVW ruipAW ivcoN kuJ BI (A^Ir vyly mnu`K dy) nwl nhIN jWdw [ A^Ir vyly (jdoN hryk pdwrQ dw swQ mu`k jWdw hY) prmwqmw dw nwm hI swQ inbwhuMdw hY [1[

hy BweI! (Awpxy) mn dy Purny ƒ isr& inrMkwr (dI Xwd) ivc SWq kr lY [ (pRBU qoN ibnw) hor hor pdwrQ ivc (pwieAw hoieAw) ipAwr swrw hI C`f dy [

hy ipAwry pRBU! qyry AMdr (AnykW hI) gux (hn), mYN (qyry) ikhVy ikhVy gux d`s skdw hW? mYN qW qyry iek aupkwr ƒ BI ibAwn nhIN kr skdw [ hy jgq dy gurdyv! myry mn ivc qyry drsn dI bhuq qWG hY, (mYƒ) nwnk ƒ iml [2[1[34[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh