ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1303

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਖੈ ਦਲੁ ਸੰਤਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੈ ਗਾਹਿਓ ॥ ਤੁਮਰੀ ਟੇਕ ਭਰੋਸਾ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਆਹਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮਹਾ ਪਰਾਛਤ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਮਿਟਾਹਿਓ ॥ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਅਨਦ ਉਜੀਆਰਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਸਮਾਹਿਓ ॥੧॥ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਥਾਹਿਓ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਲੈ ਲਾਹਿਓ ॥੨॥੭॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 1303}

pd ArQ:-  ibKY dlu—iviSAW dw dl, iviSAW dI &Oj [ sMqin qum@rY—qyry sMq jnW dI rwhIN [ gwihE—gwh ilAw hY, v`s ivc kr ilAw hY [ Twkur—hy Twkur! AwihE—cwhuMdw hW [1[rhwau[

prwCq—pwp [ Byit—Byt ky, kr ky [ imtwihE—imtw lYNdy hn [ pRgwsu—(Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx [ aujIAwrw—auijAwlw, rOSnI [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ smwihE—lIn rihMdy hn [1[

qum qy—qYQoN [ smrQ—swrIAW qwkqW dw mwlk [ AQwihE—AQwh, byAMq fUMGw [ ik®pw inDwn—hy ikrpw dy ^zwny! lwihE—lwhw, lwB [2[

ArQ:-  hy (myry) Twkur! mYƒ qyrI tyk hY, mYƒ qyrw (hI) Brosw hY, mYN (sdw) qyrI hI srn loVdw hW [ qyry sMq jnW dI (sMgiq dI) rwhIN mYN (swry) iviSAW dI &Oj ƒ v`s ivc kr ilAw hY [1[rhwau[

hy myry Twkur! (ijhVy BI vfBwgI qyrI srn pYNdy hn, auh) qyrw drsn kr ky jnmW jnmWqrW dy pwp imtw lYNdy hn, (auhnW dy AMdr Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx ho jWdw hY, Awqmk Awnµd dI rOSnI ho jWdI hY, auh sdw Awqmk Afolqw dI smwDI ivc lIn rihMdy hn [1[

hy myry Twkur! kOx AwKdw hY ik qYQoN kuJ BI hwsl nhIN huMdw? qUM swrIAW qwkqW dw mwlk pRBU (suKW dw) AQwh (smuMdr) hYN [ hy nwnk! (AwK—) hy ikrpw dy ^zwny! (ijhVw mnu`K qyrI srn pYNdw hY, auh qyry dr qoN qyrw) nwm-lwB hwsl krdw hY (ieh nwm hI aus dy vwsqy dunIAw dy) rMg rUp rs hn [2[7[26[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬੂਡਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ ਜਪਿ ਧੀਰੈ ॥ ਬਿਨਸੈ ਮੋਹੁ ਭਰਮੁ ਦੁਖੁ ਪੀਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਮਰਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ॥ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨਾ ॥੧॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥੮॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 1303}

pd ArQ:-  bUfq pRwnI—(ivkwrW ivc) fu`b irhw mnu`K [ jip—jp ky [ DIrY—(pwr lµG skx leI) hOslw hwsl kr lYNdw hY [ ibnsY—nws ho jWdw hY [ Brmu—Btkxw [ pIrY—pIV [1[rhwau[

ismrau—ismrauN, mYN ismrdw hW [ rYin—rwq [ jq kq—ijDr ikDr [ pyKau—pyKauN, mYN vyKdw hW [1[

sMq pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ gur Bytq—gurU ƒ imlidAW [2[

ArQ:-  hy BweI! (sMswr-smuMdr ivc) fu`b irhw mnu`K (gurU dI rwhIN) prmwqmw dw nwm jp ky (pwr lµG skx leI) hOslw pRwpq kr lYNdw hY, (aus dy AMdroN) mwieAw dw moh imt jWdw hY, Btkxw dUr ho jWdI hY, du`K-drd nws ho jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! mYN (BI) idn rwq gurU dy crnW dw iDAwn Drdw hW [ hy pRBU! mYN ijDr ikDr vyKdw hW (gurU dI ikrpw nwl) mYƒ qyrw hI shwrw id`s irhw hY [1[

hy nwnk! gurU dI ikrpw nwl (ijhVw mnu`K) prmwqmw dy gux gwx l`g ipAw, gurU ƒ imlidAW aus ny Awqmk Awnµd pRwpq kr ilAw [2[8[27[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਨਹਿ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਿਦੈ ਬਸੇਰੋ ॥ ਚਰਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ॥੧॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਉ ਸਿਮਰਹੁ ਮਨਾਂ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਾਂ ॥੨॥੯॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 1303}

pd ArQ:-  ismrq—ismridAW [ mnih—mn ivc [ pweIAY—pRwpq kr leIdw hY [ imil—iml ky [ jsu—is&iq-swlwh [ gweIAY—gwxw cwhIdw hY [1[rhwau[

pRB—hy pRBU! irdY—ihrdy ivc [ bsyro—itkwxw [ crn sMqn kY—sMq jnW dy crnW au~qy [1[

kau—ƒ [ mnW—hy mn! gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ sunW—suxW [1[

ArQ:-  hy BweI! sMq jnW dI sMgiq ivc iml ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq gWdy rihxw cwhIdw hY (ikauNik) prmwqmw dw nwm ismridAW mn ivc Awnµd pRwpq kr skIdw hY [1[rhwau[

hy pRBU! imhr kr ky (myry) ihrdy ivc (Awpxw) itkwxw bxweI r`K [ hy pRBU! myrw m`Qw (qyry) sMq jnW dy crnW auqy itikAw rhy [1[

hy nwnk! (AwK—) hy (myry) mn! prmwqmw dw nwm ismrdw rhu [ gurU dI srn pY ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq suixAw kr [2[9[28[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਰਸਨ ॥ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭੋਜਨਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਅਖੀਅਨ ਕਉ ਸੰਤੋਖੁ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਨਨਿ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਜਸੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਮਲ ਦੋਖ ਸਗਲ ਮਲ ਹਰਸਨ ॥ ਪਾਵਨ ਧਾਵਨ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਾਇਆ ਸੰਤ ਸਰਸਨ ॥੧॥ ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਆਨ ਉਪਾਵ ਥਕਿਤ ਨਹੀ ਕਰਸਨ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਏ ਨਾਨਕ ਜਨ ਅਪਨੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਸਾਗਰ ਨਹੀ ਮਰਸਨ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 1303}

pd ArQ:-  mn—hy mn! prsn—Cuhxw [ rsnw—jIB [ Bojin—Bojn nwl [ iqRpqwnI—r`jI rihMdI hY [ AKIAn kau—A`KW ƒ [ sMqoK—sWqI [1[rhwau[

krnin—kMnW ivc [ pUir rihE—BirAw rihMdw hY, itikAw rihMdw hY [ klml—pwp [ ml—mYl [ hrsn—dUr kr skx vwlw [ pwvn Dwvn—pYrW nwl dOV-B`j [ pMQw—rsqw [ suK pMQw—suK dyx vwlw rsqw [ kwieAw—srIr [ srsn—s-rsn, rs-sihq, hulwry vwly [1[

ghI—PVI [ aupwv—(l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn) hIly [ Awn—(ANX) hor [ kru—h`Q (iek-vcn) [ gih lIey—PV ley [ AMD Gor—Gu`p hnyrw [ swgr—smuMdr [ mrsn—(Awqmk) mOq [2[

ArQ:-  hy myry mn! (ijnHW mnu`KW dy AMdr) pRBU dy crn Cuhx leI qWG huMdI hY, auhnW dI jIB prmwqmw dy nwm dI (Awqmk) ^urwk nwl r`jI rihMdI hY, auhnW dIAW A`KW ƒ pRBU dy dIdwr dI TMF imlI rihMdI hY [1[rhwau[

hy myry mn! (ijnHW mnu`KW dy AMdr pRBU dy crn Cuhx dI qWG huMdI hY, auhnW dy) kMnW ivc pRIqm pRBU dI is&iq-swlwh itkI rihMdI hY jo swry pwpW swry AYbW dI mYl dUr krn dy smr`Q hY, auhnW dy pYrW dI dOV-B`j mwlk-pRBU (dy imlwp) dy suKdweI rsqy auqy bxI rihMdI hY, auhnW dy srIrk AMg sMq jnW (dy crnW) nwl (Cuh ky) hulwry ivc itky rihMdy hn [1[

hy myry mn ijnHW mnu`KW ny srb-ivAwpk nws-rihq prmwqmw dI srn PV leI, auh (ies srn ƒ C`f ky aus dy imlwp vwsqy) hor hor hIly kr ky nhIN Q`kdy iPrdy [ hy nwnk! (AwK—) pRBU ny ijnHW Awpxy syvkW dw h`Q PV ilAw huMdw hY, auh syvk (mwieAw dy moh dy) Gu`p hnyry sMswr-smuMdr ivc Awqmk mOq nhIN shyVdy [2[10[29[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੁਹਕਤ ਕਪਟ ਖਪਟ ਖਲ ਗਰਜਤ ਮਰਜਤ ਮੀਚੁ ਅਨਿਕ ਬਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਹੰ ਮਤ ਅਨ ਰਤ ਕੁਮਿਤ ਹਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੇਖਤ ਭ੍ਰਮਤ ਲਾਖ ਗਰੀਆ ॥੧॥ ਅਨਿਤ ਬਿਉਹਾਰ ਅਚਾਰ ਬਿਧਿ ਹੀਨਤ ਮਮ ਮਦ ਮਾਤ ਕੋਪ ਜਰੀਆ ॥ ਕਰੁਣ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗਪਾਲ ਦੀਨ ਬੰਧੁ ਨਾਨਕ ਉਧਰੁ ਸਰਨਿ ਪਰੀਆ ॥੨॥੧੧॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 1303}

pd ArQ:-  kuhkq—kuhkdy hn (morW vWg), m`cdy hn [ Kpt—nws krn vwly, Awqmk jIvn ƒ qbwh krn vwly [ kpt—Kot [ Kl—duSt (kwmwidk) [ grjq—g`jdy hn [ mIcu—mOq, Awqmk mOq [ mrjq—mwrdI hY [ brIAw—vwrI [1[rhwau[

AhM—AhMkwr [ mq—m`qy hoey [ An—(ANX) hor hor (rs) [ rq—r`qy hoey [ kuimq—Koty im`qr [ ihq—ipAwr [ pyKq—vyKdy [ BRmq—Btkdy [ grI—glI [ lwK grIAw—(kwmwidk ivkwrW dIAW) l`KW glIAW [1[

Ainq ibauhwr—nwh in`q rihx vwly pdwrQW dw kwr-ivhwr [ Acwr—Awcrn [ ibiD hInq—mrXwdw qoN s`Kxw [ mm—mmqw [ md—nSw [ mwq—m`qy hoey [ kop—kRoD [ jrIAw—sVdy [ krux—(kruxw—qrs) hy qrs-rUp! ik®pwl—hy dieAw dy Gr! goupwl—hy gupwl! (A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘gopwl’ hY, ieQy ‘gupwl’ pVHnw hY) [ dIn bMDu—grIbW dw ihqU [ auDru—(ivkwrW qoN) bcweI r`K [2[

ArQ:-  hy BweI! (ijnHW mnu`KW dy AMdr Awqmk jIvn dw) nws krn vwly Kot BVky rihMdy hn, (ijnHW dy AMdr kwmwidk) duSt g`jdy rihMdy hn, (auhnW ƒ) mOq AnykW vwrI mwrdI rihMdI hY [1[rhwau[

hy BweI! (Aijhy mnu`K) haumY dy m`qy hoey (pRBU ƒ Bulw ky) hor hor (rsW) ivc r`qy rihMdy hn, (Aijhy mnu`K) Koty im`qrW nwl ipAwr pWdy hn, KoitAW ƒ Awpxy s`jx bxWdy hn, (Aijhy mnu`K kwmwidk ivkwrW dIAW) l`KW glIAW ƒ Jwkdy Btkdy iPrdy hn [1[

hy BweI! (Aijhy mnu`K) nwsvMq pdwrQW dy kwr-ivhwr ivc hI ru`Jy rihMdy hn, auhnW dw Awcrn cMgI mrXwdw qoN s`Kxw huMdw hY, auh (mwieAw dI) mmqw dy nSy ivc msq rihMdy hn, Aqy kRoD dI A`g ivc sVdy rihMdy hn [

hy nwnk! (AwK—) hy qrs-rUp pRBU! hy dieAw dy Gr pRBU! hy isRStI dy pwlk! qUM grIbW dw ipAwrw hYN, (mYN qyrI) srn Aw ipAw hW, (mYƒ iehnW kwmwidk duStW qoN) bcweI r`K [2[11[30[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਤਾ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤੇ ਹੀ ਹਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਆਗਿ ਆਨ ਲਾਗਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਡਾਰਿ ਭੂਮਿ ਪਾਗਹਿ ॥ ਬਿਖੈ ਰਸ ਸਿਉ ਆਸਕਤ ਮੂੜੇ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥੧॥ ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਬਿਆਪਿਓ ਜਨਮ ਹੀ ਕੀ ਖਾਨਿ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਉਧਰੁ ਨਾਨਕ ਜਾਨਿ ॥੨॥੧੨॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 1303-1304}

pd ArQ:-  jIA dwqw—ijMd dyx vwlw [ pRwn dwqw—pRwn dyx vwlw [ mwn dwqw—ie`zq dyx vwlw [ ibsrqy—Bu`lidAW [ hwin—hwnI, Gwtw, Awqmk Gwt [1[rhwau[

iqAwig—iqAwg ky, Bulw ky [ Awn—(ANX) hor hor (pdwrQW) ivc [ lwgih—qUM l`g irhw hYN [ AMimRqo—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ fwir—folH ky [ BUim pwgih—DrqI auqy su`t irhw hYN [ ibKY rs isau—ivSy-ivkwrW dy suAwdW nwl [ Awskq—lµpt, cMbiVAw hoieAw [ mUVy—hy mUrK! kwhy—ikvyN? mwin—mwx skdw hYN [1[

kwim—kwm (-vwsnw) ivc [ ibAwipE—PisAw hoieAw [ Kwin—Kwx, somw [ jnm hI kI Kwin—jnmW dy gyV dw hI somw [ piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey [ piqq pwvn—hy ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwly! auDru—bcw lY [ jwin—(Awpxw) jwx ky [2[

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw (qYƒ) ijMd dyx vwlw hY, pRwx dyx vwlw hY, ie`zq dyx vwlw hY [ (Aijhy) prmwqmw ƒ ivswridAW (Awqmk jIvn ivc) Gwtw hI Gwtw pYNdw hY [1[rhwau[

hy mUrK! prmwqmw (dI Xwd) C`f ky qUM hor hor (pdwrQW) ivc l`gw rihMdw hYN, qUM Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl folH ky DrqI ivc su`t irhw hYN, ivSy-ivkwrW dy suAwdW nwl cMbiVAw hoieAw qUM ikvyN suK hwsl kr skdw hYN? [1[

hy mUrK! qUM (sdw) kwm ivc, k®oD ivc, loB ivc PisAw rihMdw hYN, (ieh kwm kRoD loB Awidk qW) jnmW dy gyV dw hI vsIlw hn [

hy nwnk! (AwK—) hy ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwly pRBU! (mYN qyrI) srn AwieAw hW, (mYƒ Awpxy dr qy ifgw) jwx ky (iehnW ivkwrW qoN bcweI r`K) [2[12[31[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh