ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1302

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨ ਜਾਨੀ ਸੰਤਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਆਨ ॥ ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਪੇਖਿ ਸਮਾਨੋ ਮੁਖਿ ਬਕਨੋ ਮਨਿ ਮਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਭ੍ਰਮੁ ਨਾਸਿਓ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨ ॥੧॥ ਕਰਤ ਰਹੇ ਕ੍ਰਤਗ੍ਯ੍ਯ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ‍ਿਗ੍ਯ੍ਯਾਨ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਮਾਂਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥੨॥੨॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 1302}

pd ArQ:-  Awn—(ANX) hor [ pyiK—vyK ky [ smwno—smwn, ieko ijhw (v`sdw) [ muiK—mUMh nwl [ bkno—aucwrnw [ min—mn ivc [ mwn—mMnxw, ibAwn krnw [1[rhwau[

Git—srIr ivc [ Git Git—hryk srIr ivc [ pUir rhy—ivAwpk hn [ suK swgr—suKW dy smuMdr pRBU jI [ BY BMjn—swry fr dUr krn vwly pRBU jI [ myry pRwn—myry pRwxW qoN ipAwry pRBU jI [ mnih—mn ivc [ pRgwsu—(Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx [ mMqRü gur—gurU dw mMqR, gurU dw aupdyS [ dIE kwn—kMnW ivc id`qw, (ihrdy ivc) p`kw kIqw [1[

krq rhy—krdy hn [ k®qg´—(øqi<[ ik®q—pRBU dy kIqy hoey aupkwr [ <—jwnxw) pRBU dy kIqy aupkwrW ƒ jwnx vwly [ kruxwmY—(kruxw-qrs) qrs-BrpUr [ AMqrjwmI—sB dy idlW dI jwnx vwlw [ ig´wn—igAwn, jwx-pCwx [ gwvY—gwauNdw hY (iek-vcn) [ mWgn kau—mMgx vwsqy [2[

ArQ:-  hy BweI! sMq jnW ny pRBU qoN ibnw iksy hor ƒ (ikqy v`sdw) nhIN jwixAw [ sMq jn au~cy nIvyN sB jIvW ivc (isr& prmwqmw ƒ) ie`k-smwn (v`sdw) vyK ky mUMhoN (prmwqmw dw nwm) aucwrdy hn Aqy (Awpxy) mn ivc aus dw iDAwn Drdy hn [1[rhwau[

hy BweI! myry pRwxW qoN ipAwry pRBU jI, swry fr dUr krn vwly pRBU jI, swry suKW dy smuMdr pRBU jI hryk srIr ivc mOjUd hn [ ijnHW dy AMdr prmwqmw gurU dw Sbd p`kw kr dyNdw hY, auhnW dy mn ivc (Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx pYdw ho jWdw hY (auhnW dy AMdroN) Btkxw dUr ho jWdI hY [1[

hy BweI! prmwqmw dy kIqy ƒ jwnx vwly (sMq jn) AMqrjwmI qrs-rUp prmwqmw dy guxW dIAW g`lW krdy rihMdy hn [ nwnk (BI) prmwqmw (dy nwm) dw dwn mMgx vwsqy A`Ty phr aus dI is&iq-swlwh dw gIq gWdw rihMdw hY [2[2[21[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਕਉ ਕਈ ਕੇਤੈ ॥ ਐਸੋ ਜਨੁ ਬਿਰਲੋ ਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਤਤ ਜੋਗ ਕਉ ਬੇਤੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਖੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਸੁਖੁ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਏਕੈ ਏਕੀ ਨੇਤੈ ॥ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਸਭੁ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀ ਸਭ ਜੇਤੈ ॥੧॥ ਸੋਗੁ ਨਾਹੀ ਸਦਾ ਹਰਖੀ ਹੈ ਰੇ ਛੋਡਿ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਲੇਤੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੈ ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਰਮਤੈ ॥੨॥੩॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 1302}

pd ArQ:-  keI—AnykW bMdy [ kyqY—ikqny hI bMdy [ jo—ijhVw (syvk) [ qq jog kau—q`q dy jog ƒ, jgq-dy-mUl pRBU dy imlwp ƒ [ byqY—jwxdw hY, mwxdw hY [1[rhwau[

ry—hy BweI! eykY eykI—isr& iek prmwqmw ƒ [ nyqY—nyqRY, A`KW ivc (vsWdw hY), A`KW nwl (vyKdw hY) [ jyqY—(ivkwrW dy twkry qy) ij`q [1[

sogu—icMqw, Zm [ hrKI—hrK hI, ^uSI hI [ Coif—(aus hrK ƒ) C`f ky [ kq AwvY—ik`Qy AwauNdw hY? nhIN (muV muV) jMmdw [ kq rmqY—muV muV nhIN mrdw, ik`Qy jWdw hY? [2[

ArQ:-  hy BweI! Aijhw koeI ivrlw sMq-jn hY, koeI ivrlw syvk hY, ijhVw jgq-dy-mUl prmwqmw dy imlwp ƒ mwxdw hY [ zbwnI AwKx AKvwx vwly qW AnykW hI hn [1[rhwau[

hy BweI! (ijhVw koeI ivrlw sMq-jn pRBU-imlwp mwxdw hY, aus ƒ) koeI du`K nhIN poh skdw, (aus dy AMdr sdw) Awnµd hI Awnµd hY, auh iek prmwqmw ƒ hI (hr QW) A`KW nwl vyKdw hY [ hy BweI! aus ƒ koeI mnu`K burw nhIN jwpdw, hryk Blw hI id`sdw hY, (dunIAw dy ivkwrW dy twkry qy aus ƒ) kdy hwr nhIN huMdI, sdw ij`q hI huMdI hY [1[

hy BweI! ijhVw koeI ivrlw mnu`K pRBU-imlwp mwxdw hY, aus ƒ kdy) icMqw nhIN ivAwpdI, (aus dy AMdr sdw) ^uSI hI rihMdI hY, (ies Awqmk Awnµd ƒ) C`f ky auh kuJ hor gRhx nhIN krdw [ hy nwnk! AwK—prmwqmw dw ijhVw ieho ijhw syvk bxdw hY, auh muV muV jMmx mrn dy gyV ivc nhIN pYNdw [2[3[22[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੀਏ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਬਿਸਰਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਤਿਹ ਸੰਗੇ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿ ਰਹੀ ਮੋਰੀ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੈ ਜੈ ਪਹਿ ਕਹਉ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹਉ ਅਪੁਨੀ ਤੇਊ ਤੇਊ ਗਹੇ ਰਹੇ ਅਟਕਾਇ ॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਏਕੈ ਜਾਲੀ ਤਾ ਕੀ ਗੰਠਿ ਨਹੀ ਛੋਰਾਇ ॥੧॥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਆਇਓ ਸੰਤਨ ਹੀ ਸਰਨਾਇ ॥ ਕਾਟੇ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਲੀਓ ਕੰਠਿ ਲਗਾਇ ॥੨॥੪॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 1302}

pd ArQ:-  ko—dw [ hIey ko—ihrdy dw [ glq—Zlqwn, msq, Zrk [ iqh sMgy—aus (mohnI dy) nwl hI [ mohnI—mn ƒ moh lYx vwlI mwieAw [ myrI mwie—hy myrI mW! [1[rhwau[

jY jY pih—ijnHW ijnHW (mnu`KW) dy kol [ khau—khauN, mYN AwKdw hW [ ibRQw—qklI&, AOiKAweI [ hau—hauN, mYN [ ghy—PVy hoey [ rhy Atkwie—jIvn-pMD ivc ruky pey hn [ jwlI—PwhI [ gMiT—gMF [ nhI Corwie—koeI CuVw nhIN skdw [1[

AigAwn—(Awqmk jIvn vloN) by-smJI [ Brm—Btkxw [ kMiT—gl nwl [2[

ArQ:-  hy myrI mW! (mYN qW sdw iehI Ardws krdw hW ik myry) idl dw jwnI pRBU (mYƒ kdy BI) nwh Bu`ly [ (aus ƒ BulwieAW) mn ƒ mohx vwlI mwieAw Awpxy moh ivc Pswx l`g pYNdI hY, srIr Aqy mn (dovyN hI) aus (mohnI) dy nwl hI msq rihMdy hn [1[rhwau[

hy mW! ijnHW ijnHW pws mYN AwpxI ieh AOiKAweI d`sdw hW, auh BI swry (ies mohnI dy pMjy ivc) Psy pey hn Aqy (jIvn-pMD ivc) ruky hoey hn [ (ieh mohnI) AnykW hI rUpW dI ieko hI jwlI hY, ies dI (peI hoeI) gMF ƒ koeI BI CuVw nhIN skdw [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI! AnykW jUnW ivc) Btkdw Btkdw ijhVw (mnu`K sMq jnW dw) dws (bx ky) sMq jnW dI srn AwauNdw hY, (aus dy AMdroN) Awqmk jIvn vloN by-smJI, Btkxw Aqy mwieAw dy moh (dIAW gMFW) k`tIAW jWdIAW hn, (pRBU jI) aus ƒ Awpxy gl nwl lw lYNdy hn [2[4[23[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਨਦ ਰੰਗ ਬਿਨੋਦ ਹਮਾਰੈ ॥ ਨਾਮੋ ਗਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੋ ਗਿਆਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੈ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਸੋਭਾ ਨਾਮੁ ਬਡਾਈ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਅਗਮ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ਮਗਨ ਭਏ ਹੀਅਰੈ ਦਰਸਾਰੈ ॥੨॥੫॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1302}

pd ArQ:-  rMg—^uSIAW [ ibnod—^uSI, Awnµd [ hmwrY—swfy AMdr, myry ihrdy ivc [ nwmo—hir-nwm hI [ pRwn ADwry—izMdgI dw shwrw [1[rhwau[

svwrY—sPl krdw hY, isry cwVHdw hY [ Baujlu—sMswr-smuMdr [ ibKmu—kTn, AOKw [ qwrY—pwr lµGWdw hY [1[

Agm—A-gm, ijs qk phuMc nwh ho sky, AphuMc [ Amolw—ijhVw iksy kImq qoN nwh iml sky [ gur crnwrY—gurU dy crnW dI brkiq nwl [ khu—AwK [ mgn—msq [ hIArY—ihrdy ivc [2[

ArQ:-  hy BweI! (gurU dy crnW nwl) myry ihrdy ivc sdw Awqmk Awnµd qy cwau bixAw rihMdw hY (ikauNik prmwqmw dw) nwm myrI izMdgI dw shwrw bx igAw hY, hir-nwm hI (myrw hr vyly dw) gIq hY, hir-nwm hI myrI suriq dw inSwnw (bx cukw) hY [1[rhwau[

hy BweI! (gurU dy crnW dw sdkw hux prmwqmw dw) nwm hI (myry vwsqy SwsqRW dw) igAwn hY, nwm (myry vwsqy qIrQW dw) ieSnwn hY hir nwm myry swry kMm isry cwVHdw hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm (myry) vwsqy (dunIAw dI) soBw-vifAweI hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm (hI) ies AOKy qry jwx vwly sMswr-smuMdr qoN pwr lµGWdw hY [1[

hy BweI! ieh hir-nwm iek AYsw kImqI pdwrQ hY ijs qk (Awpxy au~dm nwl) phuMc nhIN ho skdI, iek AYsw lwl hY jo iksy mu`l qoN nhIN imldw [ pr ieh gurU dy crnW ivc itikAW l`B pYNdw hY [ hy nwnk! AwK—(gurU dy crnW dI brkiq nwl ijs mnu`K au~qy) pRBU jI dieAwvwn huMdy hn, auh Awpxy ihrdy ivc hI pRBU dy drsn ivc msq rihMdw hY [2[5[24[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਆਮੀ ਨੇਰੋ ॥ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਭਨ ਕੈ ਸੰਗੇ ਥੋਰੈ ਕਾਜ ਬੁਰੋ ਕਹ ਫੇਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤੋ ਲਪਟਾਇਓ ਕਛੂ ਨਹੀ ਨਾਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ॥ ਆਗੈ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਵਤ ਸਭ ਪਰਗਟ ਈਹਾ ਮੋਹਿਓ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰੋ ॥੧॥ ਅਟਕਿਓ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਬਿਸੇਰੋ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਭਾਰੋਸਉ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨਹਾਰੁ ਗੁਰੁ ਮੇਰੋ ॥੨॥੬॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 1302}

pd ArQ:-  nyro—(hryk jIv dy) nyVy [ pyKq—vyKdw hY [ kY sMgy—dy nwl hI [ QorY kwj—QoVI ijhI izMdgI dy mnorQW dI ^wqr [ buro Pyro—bury PyV, mMdy kMm [ kwh—ikauN? [1[rhwau[

jyqo—ijqnw BI [ lptwieE—qUM cMbV irhw hYN [ idRsit Awvq—id`s pYNdw hY [ AwgY—prlok ivc [ pRgt—pRq`K qOr qy [ eIhw—ie`Qy, ies lok ivc [ moihE—mwieAw dy moh ivc PisAw ipAw hY [1[

suq—pu`qr [ binqw—iesqRI [ dyvnhwru—sB kuJ dyx dI smr`Qw vwlw [ ibsyro—Bulw id`qw hY [ eykY Bwrosau—ieko dw Brosw [ kwtnhwru—k`tx dI smr`Qw vwlw [2[

ArQ:-  hy BweI! (sBnW dw) s`jx im`qr mwlk pRBU (hr vyly qyry) nyVy (v`s irhw hY) [ auh sB jIvW dy nwl v`sdw hY (sBnW dy krm) vyKdw hY (sBnW dIAW) suxdw hY QoVI ijhI izMdgI dy mnorQW dI ^wqr mMdy kMm ikauN kIqy jwx? [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dy nwm qoN ibnw hor ijqny BI pdwrQW nwl qUM cMbV irhw hYN auhnW ivcoN qyrw (Aw^r) kuJ BI nhIN bxnw [ ieQy qUM mwieAw dy moh ivc Ps irhw hYN, BrmW dy hnyry ivc (TyFy Kw irhw hYN) pr prlok ivc (ieQoN dw kIqw hoieAw) sB kuJ pRq`K qOr qy id`s pYNdw hY [1[

hy BweI! qUM pu`qr iesqRI Aqy mwieAw dy moh ivc (Awqmk jIvn dy pMD vloN) ruikAw ipAw hYN, sB kuJ dy skx vwly dwqwr pRBU ƒ Bulw irhw hYN [ hy nwnk AwK—hy BweI! isr& ie`k (gurU prmysr dw) Brosw (r`K) [ ipAwrw gurU (mwieAw dy swry) bMDn k`tx dI smr`Qw vwlw hY (aus dI srn ipAw rhu) [2[6[25[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh