ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1301

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਜਨਾ ਸੰਤ ਆਉ ਮੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਨਦਾ ਗੁਨ ਗਾਇ ਮੰਗਲ ਕਸਮਲਾ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੈ ॥੧॥ ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰਉ ਮਾਥੈ ਚਾਂਦਨਾ ਗ੍ਰਿਹਿ ਹੋਇ ਅੰਧੇਰੈ ॥੨॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਉ ਪੇਖਿ ਨੇਰੈ ॥੩॥ ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪਾਏ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੇਰੈ ॥੪॥੫॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1301}

pd ArQ:-  swjnw—hy s`jxo! sMq—hy sMq jno! myrY—myry Gr ivc, myry kol [1[rhwau[

gun gwie—(prmwqmw dy) gux gw ky [ mMgl—^uSIAW [ ksmlw—pwp [ imit jwih—imt jWdy hn [ pryrY—dUr (ho jWdy hn) [1[

Drau—DrauN, mYN Drdw hW [ mwQY—(Awpxy) m`Qy au~qy [ cWdnw—cwnx [ igRih AMDyrY—(myry) hnyry (ihrdy-) Gr ivc [ hoie—ho jWdw hY [2[

sMq pRswid—sMq jnW dI ikrpw nwl [ kmlu—ihrdw kOl-Pu`l [ ibgsY—iKV pYNdw hY [ Bjau—BjauN, mYN Bjdw hW, mYN Bjn krdw hW [ pyiK—vyK ky [3[

qy—qoN, dI rwhIN [ vwir vwir—kurbwn kurbwn (jWdw hW) [ auh byrY—aus vyly qoN [4[

ArQ:-  hy sMq jno! hy s`jxo! qusI myry Gr AwE [1[rhwau[

hy s`jxo! (quhwfI sMgiq ivc prmwqmw dy) gux gw ky (myry ihrdy ivc) Awnµd pYdw ho jWdw hY, ^uSIAW bx jWdIAW hn, (myry AMdroN) swry pwp imt jWdy hn, dUr ho jWdy hn [1[

hy BweI! jdoN mYN sMq jnW dy crn (Awpxy) m`Qy au~qy r`Kdw hW, myry hnyry (ihrdy-) Gr iv`c (Awqmk) cwnx ho jWdw hY [2[

hy BweI! sMq jnW dI ikrpw nwl (myrw ihrdw-) kOl iKV pYNdw hY, goibMd ƒ (Awpxy) nyVy vyK ky mYN aus dw Bjn krdw hW [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw dI imhr nwl mYN sMq jnW ƒ imilAw [ mYN aus vyly qoN sdw kurbwn jWdw hW (jdoN sMqW dI sMgiq pRwpq hoeI) [4[5[16[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੀ ॥ ਮੋਹ ਮਾਨ ਧੋਹ ਭਰਮ ਰਾਖਿ ਲੀਜੈ ਕਾਟਿ ਬੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੂਡਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ॥ ਉਧਰੇ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਰਤਨਾਗਰ ॥੧॥ ਸੀਤਲਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ॥ ਪੂਰਨੋ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥੨॥ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਿ ਤਾਰਨ ॥ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ॥੩॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਦੂਖ ਕਰਿ ਪਾਇਓ ॥ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ॥੪॥੬॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 1301}

pd ArQ:-  gopwl—(go-isRStI) hy isRStI dy pwlxhwr! Doh—T`gI [ kwit byrI—byVI k`t ky [1[rhwau[

bUfq—fu`b rhy [ swgr—smuMdr [ auDry—bc jWdy hn [ ismir—ismr ky [ rqnwgr—(rqn-Awkr) rqnW dI Kwx pRBU [1[

sIqlw—sIql, TMF pwx vwlw [ pUrno—srb-ivAwpk [ Twkur—hy Twkur! [2[

dIn drd—ZrIbW dy du`K [ invwir—dUr kr ky [ qwrn—pwr lµGwx vwlw [ iniD—^zwnw [ piqq—ivkwrI [ auDwrn—bcwx vwlw [1[

koit—kRoVW [ kir—shwr ky [ pwieE—(mnu`Kw jnm) l`Bw [ guir—gurU ny [ idRVwieE—ihrdy ivc p`kw kIqw [4[

ArQ:-  hy isRStI dy pwlxhwr! mYN qyry crnW dI srn AwieAw hW [ (myry AMdroN) moh, AhMkwr, T`gI, Btkxw (Awidk dIAW) PwhIAW k`t ky (myrI) r`iKAw kr [1[rhwau[

hy rqnW dI Kwx hrI! sMswr-smuMdr ivc fu`b rhy jIv (qyrw nwm) ismr ky bc inkldy hn [1[

hy hrI! qyrw nwm (jIvW dy ihrdy ivc) TMF pwx vwlw hY [ hy Twkur! qUM srb-ivAwpk hYN, qUM myrw pRBU hYN [2[

hy BweI! prmwqmw ZrIbW dy du`K dUr kr ky (auhnW ƒ duKW dy smuMdr ivcoN) pwr lµGwx vwlw hY [ hy BweI! hrI dieAw dw ^zwnw hY, ivkwrIAW ƒ (ivkwrW ivcoN) bcwx vwlw hY [3[

hy nwnk! (mnu`K) kRoVW jnmW dy du`K shwr ky (mnu`Kw jnm) hwsl krdw hY, (pr) suKI (auhI) hY ijs dy ihrdy ivc) gurU ny (prmwqmw dw) nwm p`kw kr id`qw hY [4[6[17[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧਨਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਸੰਗਿ ਲਾਗੀ ॥ ਕੋਟਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਸੁਖ ਪਾਏ ਆਇ ਮਿਲੇ ਪੂਰਨ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥੁ ਦਾਸੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ਅਵਰ ਓਟ ਸਗਲੀ ਮੋਹਿ ਤਿਆਗੀ ॥ ਭੋਰ ਭਰਮ ਕਾਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲਿ ਸੋਵਤ ਜਾਗੀ ॥੧॥ ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਅਤਿ ਬਡੋ ਸੁਆਮੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਪੂਰਨ ਰਤਨਾਗੀ ॥ ਨਾਨਕੁ ਜਾਚਕੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਾਂਗੈ ਮਸਤਕੁ ਆਨਿ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੀ ॥੨॥੭॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 1301}

pd ArQ:-  Din—(DNX) slwhux-jog [ sMig—nwl [ koit—kRoVW [ Awie—Aw ky [ bfBwgI—v`fy BwgW nwl [1[rhwau[

moih—mYN [ AnwQu—inmwxw [ Avr Et—hor Awsrw [ moih—mYN [ Bor Brm—Coty qoN Coty Brm BI [ AMjn—surmw [ imil—iml ky [1[

Aiq bfo—bhuq v`fw [ ik®pw isMDu—ikrpw dw smuMdr [ rqnwgI—(rqn-Awkr) rqnW dI Kwx [ jwcku—mMgqw [ mWgY—mMgdw hY (iek-vcn) [ msqku—m`Qw [ Awin—ilAw ky (Awie—Aw ky) [ pRB pwgI—pRBU dy pgW (pYrW) ivc [2[

ArQ:-  hy BweI! auh pRIq slwhux-jog hY ijhVI (prmwqmw dy) crnW nwl l`gdI hY [ (aus pRIq dI brkiq nwl, mwno) kRoVW jpW qpW dy suK pRwpq ho jWdy hn, Aqy pUrn pRBU jI v`fy BwgW nwl Aw imldy hn [1[rhwau[

hy pRBU! mYN qyrw dws hW qyrw syvk hW, mYƒ hor koeI Awsrw nhIN (qYQoN ibnw) mYN hor swrI Et C`f cu`kw hW [ hy pRBU! qyrw nwm ismridAW qyry nwl fUMGI sWJ dw surmw pwieAW myry Coty qoN Coty Brm BI k`ty gey hn, (qyry crnW ivc) iml ky mYN (mwieAw dy moh dI nINd ivc) su`qI jwg peI hW [1[

hy suAwmI! qUM iek bhuq v`fw AQwh dieAw-dw-smuMdr hYN, qUM srb-ivAwpk hYN, qUM rqnW dI Kwx hYN [ (qyry dr dw) mMgqw nwnk, hy hrI! qyrw nwm mMgdw hY, (nwnk ny Awpxw) m`Qw, hy pRBU! qyry crnW qy ilAw ky r`K id`qw hY [2[7[18[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੁਚਿਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉ ਤਾਰਿ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰਿ ॥੧॥ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥ ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਢਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰਿ ॥੨॥੮॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1301}

pd ArQ:-  kuicl—gMdy Awcrn vwly [ kTor—inrdeI [ kpt—T`gI krn vwly [ kwmI—ivSeI [ ijau jwnih—ijs BI FMg nwl qUM (pwr lµGwxw TIk) jwxdw hYN [ iqau—ausy qrHW [ suAwmI—hy suAwmI! [1[rhwau[

smrQu—swrIAW qwkqW dw mwlk [ srin jogu—srn-pey dI r`iKAw krn jogw [ kl—s`iqAw, qwkq [ Dwir—Dwr ky, vrq ky [1[

jwp—dyviqAW ƒ v`s krn dy mMqR [ qwp—DUxIAW Awidk nwl srIr ƒ kSt dyxy [ suic—srIrk piv`qrqw [ sMjm—ieMidRAW ƒ ivkwrW vloN bcwx dy jqn [ ien ibDy—iehnW qrIikAW nwl [ Cutkwr—(ivkwrW qoN) ^lwsI [ grq—(ÀwqL) toAw [ Gor AMD—Gu`p hnyrw (ij`Qy Awqmk jIvn dI sUJ dw rqw BI cwnx nwh imly) [ qy—qoN, ivcoN [ pRB—hy pRBU! ndir inhwir—imhr dI ingwh nwl vyK ky [ inhwir—vyK ky [2[

ArQ:-  hy suAwmI! AsI jIv gMdy Awcrn vwly qy inrdeI rihMdy hW, T`gIAW krn vwly hW, ivSeI hW [ ijs BI qrIky nwl qUM (jIvW ƒ pwr lµGwxw TIk) smJdw hYN, ausy qrHW (iehnW ivkwrW qoN) pwr lµGw [1[rhwau[

hy suAwmI! qUM swrIAW qwkqW dw mwlk hYN, qUM srn-pey dI r`iKAw krn-jog hYN, qUM (jIvW ƒ) AwpxI qwkq vrq ky bcWdw (Aw irhw) hYN [1[

hy nwnk! (AwK—) jp, qp, vrq-nym; srIrk piv`qRqw, sMjm—iehnW qrIikAW nwl (ivkwrW qoN jIvW dI) ^lwsI nhIN ho skdI [ hy pRBU! qUM (Awp hI) imhr dI ingwh nwl q`k ky (ivkwrW dy) Gu`p hnyry toey ivcoN bwhr k`F [2[8[19[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਨਾਰਾਇਨ ਨਰਪਤਿ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਵਨ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਨ ਕਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਕਛੁ ਪਾਰੈ ॥ ਲਾਖ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋ ਹੈ ਐਸੋ ਬੀਚਾਰੈ ॥੧॥ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸੁ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉ ਚਾਖਿ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥੨॥੧॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1301}

pd ArQ:-  nrpiq—nrW dw pqI, pwiqSwh [ nmskwrY—nmskwr krdw rihMdw hY, isr invWdw rihMdw hY [ kau—qoN [ bil jweIAY—sdky jwxw cwhIdw hY [ mukqu—(dunIAw dy bMDnW qoN) suqMqr [ moih—mYƒ [ qwrY—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGWdw hY (pwr lµGwx dI smr`Qw r`Kdw hY) [1[rhwau[

kvn kvn gun—ikhVy ikhVy gux? khIAY—ibAwn kIqy jwx [ pwrY—pwrlw bMnw [ keI korY—keI kRoVW ivcoN [ ko hY—koeI (ivrlw) hY [ AYso—ies qrHW [ bIcwrY—bIcwrdw hY [1[

ibsm—hYrwn [ BeI hY—ho jweIdw hY [ lwl gupwl rMgwrY—sohxy pRBU Aqy sohxy pRBU dy rMgW qoN [ khu—AwK [ nwnk—hy nwnk! rsu—(Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dw) suAwd [ AweI hY—AwauNdw hY [ cwiK—c`K ky [ muskwrY—muskrw dyNdw hY [2[

ArQ:-  hy BweI! (pRBU dy byAMq rMg vyK vyK ky ijhVw gurU) pRBU-pwiqSwh ƒ sdw isr invWdw rihMdw hY, ijhVw (nwm dI brkiq nwl) (dunIAw dy bMDnW qoN) Awp inrlyp hY, qy mYƒ pwr lµGwx dI smr`Qw r`Kdw hY, aus gurU qoN sdw hI kurbwn jwxw cwhIdw hY [1[rhwau[

hy BweI! l`KW bMidAW ivcoN kRoVW bMidAW ivcoN koeI ivrlw (Aijhw mnu`K) huMdw hY, jo ieauN socdw hY ik prmwqmw dy swry gux ibAwn nhIN kIqy jw skdy, prmwqmw dy guxW dw AMq nhIN pwieAw jw skdw, prmwqmw dy guxW dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [1[

hy BweI! sohxy pRBU Aqy sohxy pRBU dy (Ascrj) kOqkW qoN hYrwn ho jweIdw hY hYrwn hI ho jweIdw hY [ hy nwnk! AwK—sMq jnW ƒ (Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dw) suAwd AwauNdw hY (pr ies suAwd ƒ auh ibAwn nhIN kr skdy) ijvyN (koeI) guMgw mnu`K (koeI suAwdlw pdwrQ) c`K ky (isr&) muskrw hI dyNdw hY (pr suAwd ƒ ibAwn nhIN kr skdw) [2[1[20[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh