ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1300

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧ ਸਰਨਿ ਚਰਨ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥ ਸੁਪਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨੀ ਪੇਖੀ ਸੁਪਨਾ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੋ ਰਾਜ ਜੋਬਨਿ ਧਨਿ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਫਿਰਿ ਧਾਇਆ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈ ਗੁਨ ਗਾਇਆ ॥੧॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੂ ਕੀ ਨਿਆਈ ਭ੍ਰਮਿ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਿਓ ਮਾਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਮ ਜੇਵਰੀ ਕਾਟੀ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥੨॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1300}

pd ArQ:-  swD—gurU [ pyKI—vyK leI [ idRVwieAw—ihrdy ivc p`kw kr id`qw [1[rhwau[

iqRpqwno—r`jdw [ jobin—juAwnI nwl [ Din—Dn nwl [ bhuir—muV [ DwieAw—Btkdw hY [ buJI hY—mu`k geI hY [1[

kI inAweI—vrgw [ BRim—Btk ky [ moih—moh ivc [ ibAwipE—PisAw hoieAw [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ jyvrI—r`sI, PwhI [ shij—Awqmk Afolqw ivc [2[

ArQ:-  hy BweI! (jdoN qoN) gurU dI srn pY ky pRBU dy crnW ivc ic`q joiVAw hY, (jdoN qoN) gurU ny prmwqmw dw nwm-mMqR (myry ihrdy ivc) p`kw kr ky itkwieAw hY (qdoN qoN aus jgq ƒ) supnw hI (AKIN) vyK ilAw hY ijs ƒ supny dI g`l suixAw hoieAw sI [1[rhwau[

hy BweI! (ieh mn) rwj jobn Dn nwl nhIN r`jdw, muV muV (iehnW pdwrQW dy ip`Cy) Btkdw iPrdw hY [ pr jdoN mnu`K prmwqmw dy gux gWdw hY, qW mwieAw dI swrI iqRSnw bu`J jWdI hY, Awqmk Awnµd iml jWdw hY, SWqI pRwpq ho jWdI hY [1[

hy BweI! (Awqmk jIvn dI) sUJ qoN ibnw mnu`K pSU vrgw hI rihMdw hY, mwieAw dI Btkxw ivc mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY [ pr, hy nwnk! swD sMgiq ivc itikAW jmW vwlI PwhI k`tI jWdI hY, mnu`K Awqmk Afolqw ivc lIn ho jWdw hY [2[10[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਇ ॥ ਸੀਤਲਾ ਸੁਖ ਸਾਂਤਿ ਮੂਰਤਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਿਤ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਗਲ ਆਸ ਹੋਤ ਪੂਰਨ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਸਮਾਇ ॥ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਾਹੁੜਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥੨॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1300}

pd ArQ:-  ihrdY—ihrdy ivc [ gwie—gwieAw kr, is&iq-swlwh kirAw kr [ sIqlw mUriq—aus pRBU ƒ ijs dw srUp TMFw-Twr hY [ suK mUriq—suK-srUp pRBU [ sWiq mUriq—SWqI-srUp pRBU ƒ [ iDAwie—iDAwieAw kr [1[rhwau[

sgl—swrI [ koit jnm duKu—kRoVW jnmW dw duKu [

swDU sMig—gurU dI sMgiq ivc [ smwie—lIn hoieAw rhu [ kwlu—mOq, Awqmk mOq [2[

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw dy crn ihrdy ivc (itkw ky; aus dy gux) gwieAw kr [ aus pRBU dw sdw iDAwn DirAw kr, aus pRBU dw sdw ismrn kirAw kr jo TMF-srUp hY jo suK-srUp hY jo SWqI-srUp hY [1[rhwau[

hy BweI! (ismrn dI brkiq nwl mnu`K dI) swrI Aws pUrI ho jWdI hY, kRoVW jnmW dw du`K dUr ho jWdw hY [2[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) gurU dI sMgiq ivc itikAw rhu—iehI hY AnykW puMn dwn Awidk krm [ (sMgiq dI brkiq nwl swry) du`K klyS imt jWdy hn, Awqmk mOq (Awqmk jIvn ƒ) iPr nhIN Kw skdI [2[11[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਥੀਐ ਸੰਤਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆਨੁ ॥ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਸਿਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਸ੍ਰਮ ਨਾਸੇ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ॥ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਹੋਹਿ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥੧॥ ਜੋ ਜੋ ਕਥੈ ਸੁਨੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਤਾ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਆਸ ॥੨॥੧॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1300}

pd ArQ:-  kQIAY—kQnw cwhIdw hY, g`l qornI cwhIdI hY [ pRB igAwnu kQIAY—pRBU dw igAwn kQnw cwhIdw hY, pRBU dI jwx pCwx kQnI cwhIdI hY, pRBU dy guxW dI g`l qornI cwhIdI hY [ sMq sMig—sMq jnW dI sMgiq ivc [ pUrn—srb-ivAwpk [ prm joiq—sB qoN au~cI joiq [ ismrq—ismridAW [ pweIAY—pweIdw hY [1[rhwau[

rhy—mu`k jWdy hn [ Awvq jwq—AwauNdy jWdy, jMmdy mrdy, jnm mrn dy gyV [ sRm—QkyvyN [ swDU—gurU [ piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey [ hoih—ho jWdy hn (bhu-vcn) [ kY rMig—dy pRym-rMg ivc [1[

jo jo—ijhVw ijhVw mnu`K [ kQY—ibAwn krdw hY [ durmiq—KotI miq [ sgl—swry [ pwvY—hwsl kr lYNdw hY (iek-vcn) [2[

ArQ:-  hy BweI! sMq jnW dI sMgiq ivc (itk ky) prmwqmw dy guxW dI g`l qornI cwhIdI hY [ hy BweI! srb-ivAwpk sB qoN au~cy nUr prmysr dw (nwm) ismridAW (lok prlok ivc) iezq hwsl krIdI hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dI sMgiq ivc (hir-nwm) ismridAW jnm mrn dy gyV mu`k jWdy hn (BtkxW dy) QkyvyN nws ho jWdy hn [ prmwqmw dy pRym-rMg dI brkiq nwl ivkwrI mnu`K BI iek iKn ivc su`cy jIvn vwly ho jWdy hn [1[

hy BweI! ijhVw ijhVw mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh aucwrdw hY suxdw hY, aus dI KotI miq dw nws ho jWdw hY [ hy nwnk! auh mnu`K swrIAW mno-kwmnW hwsl kr lYNdw hY, aus dI hryk Aws pUrI ho jWdI hY [2[1[12[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਨਿਧਿ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੈ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤ ਰੇਨੁ ਨਿਤਿ ਮਜਨੁ ਕਰੈ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਹਰੈ ॥੧॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਚੀ ਬਾਨੀ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥੨॥੨॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1300}

pd ArQ:-  iniD—^zwnw [ ko—dw [ sMig—(hr vyly) nwl [ shweI—swQI [ kY kwm—dy kMm (AwauNdw hY) [1[rhwau[

rynu—crn-DUV [ iniq—sdw [ mjnu—ieSnwn [ iklibK—pwp [ hrY—dUr kr lYNdw hY [1[

aUcI bwnI—au~cw jIvn bxwx vwlI bwxI [ ismir—ismr ky [ qwry—pwr lµG gey [2[

ArQ:-  hy BweI! gurU dI sMgiq ivc (irhW) prmwqmw dw nwm-^zwnw (iml jWdw hY, jo jIv dy) nwl (sdw) swQI bixAw rihMdw hY jo ijMd dy (sdw) kMm AwauNdw hY [1[rhwau[

hy nwnk! ijhVw mnu`K sMq jnW dI crn-DUV ivc sdw ieSnwn krdw hY, auh Awpxy AnykW jnmW dy pwp dUr kr lYNdw hY [1[

hy nwnk! sMq jnW dI (mnu`KI jIvn ƒ) au~cw krn vwlI bwxI ƒ ismr ismr ky AnykW hI pRwxI sMswr-smuMdr qoN pwr lµGdy Aw rhy hn [2[2[13[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥ ਮਾਨ ਤਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਈਤ ਊਤ ਕਹਾ ਲਭਾਵਹਿ ਏਕ ਸਿਉ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਮਹਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਤ ਆਸਨੁ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਗੋਬਿਦੁ ਧਿਆਇ ॥੨॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਲੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥੩॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1300}

pd ArQ:-  swDU—gurU (dI rwhIN) [ gwie—gwieAw kr [ mwn—mn [ ismrq—ismridAW [1[rhwau[

eIq aUq—ieDr auDr, ieQy auQy [ khw—ik`Qy? louBwvih—(A`Kr ‘l’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘loBwvih’ hY [ ieQy ‘luBwvih’ pVHnw hY) qUM loB ivc Ps irhw hYN [ isau—nwl [1[

sMq Awsnu—gurU dw itkwxw [ imil sMig—(gurU) nwl iml ky [2[

iqAwig—C`f ky [3[

ArQ:-  hy BweI! ieh mn, ieh qn, ieh Dn, ieh ijMd, (ijs) pRBU dy (id`qy hoey hn, aus dw nwm) ismridAW (hryk) du`K dUr ho jWdw hY, (qUM) gurU (dI srn pY ky) aus pRBU dy gux gwieAw kr [1[rhwau[

hy BweI! qUM ieDr auDr ikauN loB ivc Ps irhw hYN? iek prmwqmw nwl Awpxw mn joV [1[

hy BweI! gurU dw itkwxw (jIvn ƒ) bhuq su`cw bxwx vwlw hY [ gurU nwl iml ky goibMd ƒ (Awpxy mn ivc) iDAwieAw kr [2[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) swry (Awsry) C`f ky mYN qyrI srn AwieAw hW [ mYƒ Awpxy crnW ivc joVI r`K [3[3[14[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਬਿਗਸਾਉ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ ਇਕਾਂਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਨਦਾ ਸੁਖ ਸਹਜ ਮੂਰਤਿ ਤਿਸੁ ਆਨ ਨਾਹੀ ਭਾਂਤਿ ॥੧॥ ਸਿਮਰਤ ਇਕ ਬਾਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਟਿ ਕੋਟਿ ਕਸਮਲ ਜਾਂਤਿ ॥੨॥ ਗੁਣ ਰਮੰਤ ਦੂਖ ਨਾਸਹਿ ਰਿਦ ਭਇਅੰਤ ਸਾਂਤਿ ॥੩॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਰਸੁ ਪੀਉ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤ ॥੪॥੪॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1300-1301}

pd ArQ:-  pyiK pyiK—(hr QW v`sdw) vyK vyK ky [ ibgswau—ibgswauN, ibgsauN, mYN iKV pYNdw hW [ iekWq—(srb-ivAwpk huMidAW BI) v`Krw, inrlyp [1[rhwau[

iqsu Awn nwhI BWiq—iqsu BWiq Awn nwhI, aus vrgw hor koeI nhIN [ mUriq—srUp [1[

ismrq—ismridAW [ iek bwr—sdw, lgwqwr [ imit jWiq—imt jWdy hn [ ksml—pwp [2[

AMimRqw rsu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [ rsnw—jIB nwl [ rMig—pRym-rMg ivc [ rwq—r`qw rhu [4[

ArQ:-  hy BweI! mYN Awpxy s`jx pRBU ƒ (hr QW v`sdw) vyK vyK ky ^uS ho jWdw hW, (auh srb-ivAwpk huMidAW BI mwieAw dy pRBwv qoN) v`Krw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! auh s`jx pRBU Awnµd-rUp hY, suK-srUp hY, Awqmk Afolqw dw srUp hY [ aus vrgw hor koeI nhIN hY [1[

hy BweI! aus hrI pRBU dw nwm sdw ismridAW kRoVW pwp imt jWdy hn [2[

hy BweI! auh s`jx-pRBU dy gux gWidAW (swry) du`K nws ho jWdy hn, ihrdy ivc TMF pY jWdI hY [3[

hy nwnk! (aus s`jx-pRBU dw) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl (AwpxI) jIB nwl pINdw rhu, Aqy aus hrI dy pRym-rMg ivc rMigAw rhu [4[4[15[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh