ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1299

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਭਗਤਿ ਭਗਤਨ ਹੂੰ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਆਪਨ ਲੀਏ ਮਿਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਾਵਨਹਾਰੀ ਗਾਵੈ ਗੀਤ ॥ ਤੇ ਉਧਰੇ ਬਸੇ ਜਿਹ ਚੀਤ ॥੧॥ ਪੇਖੇ ਬਿੰਜਨ ਪਰੋਸਨਹਾਰੈ ॥ ਜਿਹ ਭੋਜਨੁ ਕੀਨੋ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੈ ॥੨॥ ਅਨਿਕ ਸ੍ਵਾਂਗ ਕਾਛੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥ ਜੈਸੋ ਸਾ ਤੈਸੋ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੀ ॥੩॥ ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1299}

pd ArQ:-  Bgqn hUM—BgqW ƒ hI [ bin AweI—PbdI hY [ glq—Zlqwn, msq [ isau—nwl [ Awpn—Awpxy nwl [1[rhwau[

gwvnhwrI—irvwjI qOr qy gwvx vwlI dunIAw [ qy—auh mnu`K (bhu-vcn) [ ijh cIq—ijnHW dy ic`q ivc [1[

ibMjn—suAwdly Kwxy [ prosnhwrY—prosx vwly ny, hornW A`gy Drn vwly ny [ iqRpqwrY—r`jdw hY [2[

kwCy—(kwziCq) mn-bWCq [ ByKDwrI—sÍWg rcx vwlw [ sw—sI [ qYso—auho ijhw hI [ idRstwrI—id`sdw hY [3[

khn khwvn—hor hor g`lW AwKxIAW AKvwauxIAW [ jMjwr—jMjwl, mwieAw dy moh dIAW PwhIAW (dw kwrn) [ scu—sdw-iQr hir-nwm dw ismrn [ swr—sRySt [ krxI—krq`b [4[

ArQ:-  hy BweI! (prmwqmw dI) BgqI Bgq-jnW pwsoN hI ho skdI hY [ auhnW dy qn auhnW dy mn prmwqmw dI Xwd ivc msq rihMdy hn [ auhnW ƒ pRBU Awpxy nwl imlweI r`Kdw hY [1[rhwau[

hy BweI! lokweI irvwjI qOr qy hI (is&iq-swlwh dy) gIq gWdI hY [ pr sMswr-smuMdr qoN pwr auhI lµGdy hn, ijnHW dy ihrdy ivc v`sdy hn [1[

hy BweI! hornW A`gy (Kwxy) Drn vwly ny (qW sdw) suAwdly Kwxy vyKy hn, pr r`jdy auhI hn ijnHW ny auh Kwxy KwDy [2[

hy BweI! sÍWgI mnu`K (mwieAw dI ^wqr) AnykW mn-bWCq sÍWg bxWdw hY, pr ijho ijhw auh (Asl ivc) hY, auho ijhw hI (auhnW ƒ) id`sdw hY (ijhVy aus ƒ jwxdy hn) [3[

hy BweI! (hir-nwm ismrn qoN ibnw) hor hor g`lW AwKxIAW AKvwxIAW—ieh swry au~dm mwieAw dy moh dIAW PwhIAW dw mUl hn [ hy dws nwnk! prmwqmw dw nwm ismrnw hI sB qoN sRySt krq`b hY [4[5[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੇਰੋ ਜਨੁ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤ ਉਮਾਹਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਪੇਖਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੋਭਾ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਆਹਿਓ ॥੧॥ ਸਭ ਤੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਤੇ ਊਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾਹਿਓ ॥੨॥ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ ਕਉ ਜਨ ਸਿਉ ਪਰਦਾ ਲਾਹਿਓ ॥੩॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਸਮਾਹਿਓ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1299}

pd ArQ:-  jnu—dws, syvk [ jsu—is&iq-swlwh [ sunq—suxidAW [ aumwihE—aumwh ivc Aw jWdw hY, pRsMn-ic`q ho jWdw hY [1[rhwau[

mnih—mn ivc [ pRgwsu—(Awqmk jIvn dw) cwnx [ pyiK—vyK ky [ soBw—vifAweI [ jq kq—ij`Qy ik`Qy, hr QW [ pyKau—pyKauN, mYN vyKdw hW [ AwihE—mOjUd [1[

qy—qoN [ qy aUcw—(sB) qy aUcw [ gihr—fUMGw [ gMBIr—v`fy ijgry vwlw [2[

Eiq—auxy hoey ivc [ poiq—pRoqy hoey ivc [ prdw—iv`Q [ lwihE—dUr kr id`qw [3[

pRswid—ikrpw nwl [ shj—Awqmk Afolqw [ smwihE—lIn rihMdw hY [4[

ArQ:-  hy pRBU! qyrw syvk qyrI is&iq-swlwh suxidAW aumwh ivc Aw jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! pRBU dI vifAweI vyK ky (myry) mn ivc (Awqmk jIvn dw) cwnx ho jWdw hY [ mYN ijDr ikDr vyKdw hW, (mYƒ auh hr pwsy) mOjUd (id`sdw) hY [

hy BweI! prmwqmw sB jIvW qoN v`fw hY sB jIvW qoN au~cw hY; fUMGw (smuMdr) hY, v`fy ijgry vwlw hY, aus dI hwQ nhIN l`B skdI [2[

hy BweI! (ijvyN) qwxy ivc pyty ivc (Dwgw imilAw hoieAw huMdw hY, iqvyN) prmwqmw Awpxy BgqW ƒ imilAw huMdw hY, hy BweI! Awpxy syvkW qoN aus ny auhlw dUr kIqw huMdw hY [3[

hy nwnk! gurU dI ikrpw nwl (ijhVw mnu`K prmwqmw dy) gux gWdw rihMdw hY auh Awqmk Afolqw dI smwDI ivc lIn rihMdw hY [4[6[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਆਪਿ ਉਧਾਰਨ ਆਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਰਸਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ॥੧॥ ਕਾਟੇ ਰੋਗ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਖਾਇਓ ॥੨॥ ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਸੇ ਸੁਖ ਥਾਨਾ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਇਓ ॥੩॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਰੇ ਕੁਲ ਲੋਗਾ ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨ ਮਾਇਓ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1299}

pd ArQ:-  pih—pws, kol, dy ihrdy ivc [ auDwrn—(jIvW ƒ sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGwx leI [1[rhwau[

drsn Bytq—(sMq jnW dw, gurU dw) drsn kridAW [ punIqw—piv`qr, cMgy jIvn vwlw [ idRVwieE—ihrdy ivc p`kw krdw hY [1[

inrml—sw& [ AauKDu—dvweI [2[

AsiQq—Afol-ic`q [ suK Qwnw—Awqmk Afolqw ivc [ bhuir—iPr, muV [ kqhU—ikqy BI [ DwieE—Btkdw, dOVdw [3[

sMq pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ kul logw—(aus dI) kul dy swry lok [ ilpq n mwieE—mwieAw ivc nhIN Psdw, mwieAw dw pRBwv nhIN pYNdw [4[

ArQ:-  hy BweI! (jgq dy jIvW ƒ) ivkwrW qoN bcwx leI (prmwqmw) Awp sMq jnW dy ihrdy ivc Aw v`sdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (jIv gurU dw) drsn kridAW piv`qr jIvn vwly ho jWdy hn, (gurU auhnW dy ihrdy ivc) prmwqmw dw nwm p`kw kr dyNdw hY [1[

hy BweI! (ijhVy mnu`K gurU pwsoN) hir-nwm dI dvweI (lY ky) KWdy hn (auhnW dy) swry rog k`ty jWdy hn, (auhnW dy) mn piv`qr ho jWdy hn [2[

hy BweI! (gurU pwsoN nwm-dvweI lY ky Kwx vwly mnu`K) Afol-ic`q ho jWdy hn; Awqmk Awnµd ivc itky rihMdy hn, (ies Awnµd ƒ C`f ky auh) muV hor iksy BI pwsy nhIN Btkdy [3[

hy nwnk! gurU dI ikrpw nwl (nwm-dvweI Kw ky auh inry Awp hI nhIN qrdy; auhnW dI) kul dy lok BI (sMswr-smuMdr qoN pwr) lµG jWdy hn; auhnW auqy mwieAw dw pRBwv nhIN pYNdw [4[7[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਸਰਿ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥੧॥ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੋ ਸੋ ਭਲ ਮਾਨਿਓ ਏਹ ਸੁਮਤਿ ਸਾਧੂ ਤੇ ਪਾਈ ॥੨॥ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੈ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ ॥੩॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1299}

pd ArQ:-  ibsir geI—Bu`l geI hY [ sB—swrI [ qwiq—eIrKw, swVw [ qwiq prweI—dUijAW dw suK vyK ky AMdry AMdr sVn dI Awdq [ qy—qoN [ jb qy—jdoN qoN [ moih—mYN [1[rhwau[

ko—koeI (mnu`K) [ sgl sMig—sBnW nwl [ hm kau bin AweI—myrw ipAwr bixAw hoieAw hY [1[

Bl—Blw, cMgw [ sumiq—cMgI Akl [ swDU qy—gurU pwsoN [2[

riv rihAw—mOjUd hY [ pyiK—vyK ky [ ibgsweI—ibgsweIN; mYN ^uS huMdw hW [3[

ArQ:-  hy BweI! jdoN qoN mYN gurU dI sMgiq pRwpq kIqI hY, (qdoN qoN) dUijAW dw suK vyK ky AMdry AMdr sVn dI swrI Awdq Bu`l geI hY [1[rhwau[

hy BweI! (hux) mYƒ koeI vYrI nhIN id`sdw, koeI Eprw nhIN id`sdw; sBnW nwl myrw ipAwr bixAw hoieAw hY [1[

hy BweI! (hux) jo kuJ prmwqmw krdw hY, mYN aus ƒ (sB jIvW leI) Blw hI mMndw hW [ ieh cMgI Akl mYN (Awpxy) gurU pwsoN is`KI hY [2[

hy nwnk! (AwK—jdoN qoN swD sMgiq imlI hY, mYƒ ieauN id`sdw hY ik) iek prmwqmw hI sB jIvW ivc mOjUd hY (qwhIeyN sB ƒ) vyK vyK ky mYN ^uS huMdw hW [3[8[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਠਾਕੁਰ ਜੀਉ ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ ॥ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੈ ਊਪਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਓਟ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ਸਰਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਰਨਾ ॥ ਤੁਮਰੋ ਬਲੁ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਸੁਹੇਲੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹਹੁ ਸੋਈ ਸੋਈ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਤੁਮਰੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਤ ਭਉਜਲੁ ਤਰਨਾ ॥ ਅਭੈ ਦਾਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਸਿਰੁ ਡਾਰਿਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨਾ ॥੨॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1299}

pd ArQ:-  Twkur jIau—hy pRBU jI! prnw—Awsrw [ mhqu—mh`qv, vifAweI [1[rhwau[

irdY—ihrdy ivc [ sMig—nwl [ suhyly—suKI [ khhu—qusI AwKdy ho [1[

mieAw—ikrpw [ pwvau—pwvauN, mYN hwsl krdw hW, mwxdw hW [ ik®pwl—dieAwvwn [ q—qW [ Baujlu—sMswr-smuMdr [ ABY dwnu—inrBYqw dyx vwlw [ fwirE—r`K id`qw hY [2[

ArQ:-  hy pRBU jI! (mYƒ) qyrw hI Awsrw hY [ mYƒ qyry auqy hI mwx hY; &^r hY, mYƒ qyrI hI Et hY, mYN qyrI hI srn Aw ipAw hW [1[rhwau[

hy pRBU jI! mYƒ qyrI hI Aws hY, qyry auqy hI Brosw hY, mYN qyrw hI nwm (Awpxy) ihrdy ivc itkwieAw hoieAw hY [ mYƒ qyrw hI qwx hY, qyry crnW ivc mYN suKI rihMdw hW [ jo kuJ qUM AwKdw hYN, mYN auhI kuJ kr skdw hW [

hy pRBU! qyrI imhr nwl, qyrI ikrpw nwl hI mYN suK mwxdw hW [ jy qUM dieAwvwn hovyN, qW mYN ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµG skdw hW [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) inrBYqw dw dwn dyx vwlw, hir-nwm mYN (gurU pwsoN) hwsl kIqw hY (ies vwsqy) mYN Awpxw isr gurU dy crnW auqy r`iKAw hoieAw hY [2[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh