ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1298

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗਾਈਐ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ॥ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਕਉ ਭੇਟਤ ਹੋਇ ਸਗਲ ਸਿਧਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਮਨਹਿ ਸਾਧਾਰੈ ॥ ਕੋਟਿ ਪਰਾਧੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਜਾ ਕਉ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥ ਤਾ ਕਉ ਦੂਖੁ ਨਹੀ ਤਿਲੁ ਸੁਪਨਾ ॥੨॥ ਜਾ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਰਾਖੈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਚਾਖੈ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਮਇਆ ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਇਆ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1298}

pd ArQ:-  gweIAY—AwE rl ky gwieAw krIey [ ik®pwiniD gux—dieAw dy ^zwny, pRBU dy gux [ duK ibdwrn—du`KW dw nws krn vwlw [ jw kau—ijs (gurU) ƒ [ Bytq—imilAW [ hoie—huMdI hY (iek-vcn) [ isiD—kwmXwbI, sPlqw [ sgl—swrI, mukMml [1[rhwau[

mnih—mn ƒ [ swDwrY—(ivkwrW dy twkry qy) shwrw dyNdw hY [ koit—kRoVW [ prwDI—AprwDI, pwpI [ qwrY—(nwm) pwr lµGw lYNdw hY [1[

jw kau—ijs (mnu`K) ƒ [ cIiq—ic`q ivc [ iqlu—rqw Br BI [2[

rwKY—r`iKAw krdw hY [ rsnw—jIB nwl [ cwKY—c`Kdw hY [3[

khu—AwK [ guir—gurU ny [ mieAw—dieAw [ hliq—ies lok ivc [ pliq—prlok ivc [ muK—mUMh [ aUjl—by-dwZ [4[

ArQ:-  hy BweI! ijs gurU ƒ imilAW (izMdgI ivc) swrI sPlqw ho jWdI hY, aus duKW dy nws krn vwly Aqy suKW dy dyx vwly gurU ƒ iml ky, AwE, rl ky mwieAw-dy-^zwny gopwl dy gux gwivAw krIey [1[rhwau[

hy BweI! nwm ismirAW nwm (mnu`K dy) mn ƒ (ivkwrW dy twkry qy) shwrw dyNdw hY [ hir-nwm kRoVW pwpIAW ƒ iek iKn ivc (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [1[

hy BweI! ijs mnu`K ƒ Awpxw siqgurU cyqy rihMdw hY (auh mnu`K sdw hir-nwm jpdw hY, ijs dI brkiq nwl) aus ƒ supny ivc BI rqw Br BI koeI du`K poh nhIN skdw [2[

hy BweI! ipAwrw gurU ijs mnu`K dI r`iKAw krdw hY, auh mnu`K (AwpxI) jIB nwl prmwqmw dw nwm-rs c`Kdw rihMdw hY [3[

hy nwnk! AwK—(ijnHW mnu`KW auqy) gurU ny imhr kIqI, auhnW dy mUMh ies lok ivc Aqy prlok ivc aujly ho gey [4[1[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਰਾਧਉ ਤੁਝਹਿ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨੇ ॥ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਜਪਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ ਨਾਮੁ ॥ ਜਾ ਕਉ ਸੁਆਮੀ ਕੀਨੋ ਦਾਨੁ ॥੧॥ ਤਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਆਈ ਸਾਂਤਿ ॥ ਠਾਕੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਬਚਨਾਂਤਿ ॥੨॥ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੋਈ ਪਰਬੀਨ ॥ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰੁ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1298}

pd ArQ:-  AwrwDau—AwrwDauN, mYN AwrwDdw hW, Xwd krdw rihMdw hW [ quJih—qYƒ hI [ suAwmI—hy suAwmI! swis swis—hryk swh nwl [1[

qw kY ihrdY—aus (mnu`K) dy ihrdy ivc [ jw kau—ijs (mnu`K) ƒ [1[

Twkur Byty—mwlk-pRBU ƒ imldw hY [ gur bcnWiq—gurU dy bcnW dI rwhIN [2[

klw—Awqmk qwkq [ prbIn—isAwxw [ mMqRü—aupdyS [ guir—gurU ny [3[

bil jwau—bil jwauN, mYN sdky jWdw hW [ kiljug mih—JgiVAW-Bry jgq ivc (not:-  ieQy iksy jug dw inrnw nhIN hY) [ ijin—ijs (mnu`K) ny [4[

ArQ:-  hy (myry) Awpxy mwlk! mYN (sdw) qYƒ hI Xwd krdw rihMdw hW [ hy hrI! auTidAW, bYTidAW, su`iqAW, jwgidAW, hryk swh dy nwl mYN qyrw hI nwm jpdw hW [1[rhwau[

hy BweI! mwlk-pRBU ijs mnu`K ƒ (nwm dI) dwiq b^Sdw hY, aus dy ihrdy ivc (aus mwlk dw) nwm itk jWdw hY [1[

hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dy aupdyS au~qy qur ky mwlk-pRBU ƒ iml pYNdw hY, aus dy ihrdy ivc (ivkwrW dI A`g vloN) TMF pY jWdI hY [2[

hy BweI! ijs (mnu`K) ƒ gurU ny prmwqmw dw nwm-mMqR dy id`qw, auhI hY swrIAW Awqmk qwkqW ivc isAwxw [3[

hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ny ies bKyiVAW-Bry jgq ivc prmwqmw dw nwm-^zwnw l`B ilAw, mYN aus (mnu`K) qoN sdky jWdw hW [4[7[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕੀਰਤਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਉ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾਂ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਕਰਿ ਬੰਦਨ ਸੰਤਨ ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਬਸਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਦੁਆਰੁ ਨ ਪਾਵਉ ॥ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਉ ॥੧॥ ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰਿ ਦੇਹ ਨ ਸੋਧਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਾ ॥੨॥ ਤ੍ਰਿਸਨ ਨ ਬੂਝੀ ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਉ ਛੂਟੇ ਜੰਜਾਲ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1298}

pd ArQ:-  kIriq—is&iq-swlwh [ gwau—gwieAw kr [ rsnW—hy jIB! kir—kirAw kr [ bMdn—nmskwr [ aUhW—auQy, sMq jnW dy ihrdy ivc [ bsnw—v`sdy hn [1[rhwau[

Aink BWiq kir—AnykW FMg vrq ky! n pwvau—n pwvauN, mYN nhIN l`B skdw [ iDAwvau—iDAwvauN, mYN iDAwauNdw hW [1[

koit—kRoVW [ krm—imQy hoey Dwrimk kMm [ kir—kr ky [ dyh—srIr [ n soDw—piv`qr nhIN huMdw [ prboDw—(mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) jwg pYNdw hY [2[

iqRsn—qRyh, lwlc [ lYq—lYNidAW, ismridAW [ srb—swry [3[

dieAwl—dieAwvwn [ khu—AwK [ jMjwl—mwieAw dy moh dIAW PwhIAW [4[

ArQ:-  hy myrI jIB! prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gwieAw kr [ hy BweI! sMq-jnW dy crnW auqy AnykW vwrI nmskwr kirAw kr, sMq jnW dy ihrdy ivc sdw prmwqmw dy crn v`sdy hn [1[rhwau[

hy BweI! AnykW FMg vrq ky BI mYN prmwqmw dw dr nhIN l`B skdw [ jy prmwqmw Awp hI dievwn hovy qW mYN aus dw iDAwn Dr skdw hW [1[

hy BweI! (qIrQ-XwqRw Awidk) kRoVW hI (imQy hoey Dwrimk) krm kr ky (mnu`K dw) srIr piv`qr nhIN ho skdw [ mnu`K dw mn swD sMgiq ivc hI (mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) jwgdw hY [2[

hy BweI! (kRoVW krm kr ky BI ies) bhu-rMgI mwieAw dI iqRSnw nhIN imtdI [ pr prmwqmw dw nwm ismridAW swry suK iml jWdy hn [3[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) jdoN (iksy pRwxI au~qy) pRBU jI dieAwvwn huMdy hn, qdoN (prmwqmw dw nwm ismr ky aus mnu`K dIAW) mwieAw dy moh dIAW (swrIAW) PwhIAW tu`t jWdIAW hn [4[3[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਐਸੀ ਮਾਂਗੁ ਗੋਬਿਦ ਤੇ ॥ ਟਹਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗੁ ਸਾਧੂ ਕਾ ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਜਪਿ ਪਰਮ ਗਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੂਜਾ ਚਰਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨਾ ॥ ਸੋਈ ਕੁਸਲੁ ਜੁ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਕਰਨਾ ॥੧॥ ਸਫਲ ਹੋਤ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ॥ ਜਾ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਇਆ ਕਰੇਹੀ ॥੨॥ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮੁ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਡੇਰਾ ॥ ਜਾ ਕੈ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਸਹਿ ਗੁਰ ਪੈਰਾ ॥੩॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਰੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1298-1299}

pd ArQ:-  AYsI—ieho ijhI (dwiq) [ qy—qoN [ sMgu swDU kw—gurU dw swQ [ jip—jp ky [ prm gqy—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [1[rhwau[

pUjw—BgqI, ipAwr [ kuslu—suK [ ju—ijhVw [1[

sPl—kwmXwb [ durlB—bVI muSikl nwl imlx vwlI [ dyhI—kWieAW, mnu`Kw srIr [ jw kau—ijs (mnu`K) au~qy [ mieAw—imhr, dieAw [ kryhI—krdy hn [

AigAwn—Awqmk jIvn vloN by-smJI [ Brmu—Btkxw [ duK fyrw—du`KW dw fyrw [ jw kY ihRdY—ijs (mnu`K) dy ihrdy ivc [ bsih—v`sdy hn [3[

rMig—ipAwr nwl [ iqin—aus (mnu`K) ny [ pUrw—pUrn pRBU [4[

ArQ:-  hy BweI! prmwqmw pwsoN ieho ijhI (dwiq) mMg (ik mYƒ) sMq jnW dI thl (krn dw mOkw imilAw rhy, mYƒ) gurU dw swQ (imilAw rhy, Aqy) hir nwm jp ky (mYN) sB qoN au~cI Awqmk AvsQw (pRwpq kr skW) [1[rhwau[

(hy BweI! ieh mMg pRBU qoN mMg ik mYN) pRBU-crnW dI BgqI krdw rhW, pRBU dI srn ipAw rhW (ieh mMg ik) jo kuJ pRBU jI krdy hn, ausy ƒ mYN suK smJW [1[

hy BweI! ijs mnu`K auqy gurU jI ikrpw krdy hn (auh mnu`K prmwqmw pwsoN swD sMgiq dw imlwp Aqy hir-nwm dw ismrn mMgdw hY, ies qrHW) aus dw ieh durl`B mnu`Kw jnm sPl ho jWdw hY [2[

hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc gurU dy crn v`sdy hn, aus dy AMdr Awqmk jIvn vloN by-smJI dUr ho jWdI hY, Btkxw mu`k jWdI hY; swry duKW dw fyrw hI au~T jWdw hY [3[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) ijs (mnu`K) ny gurU dI sMgiq ivc (itk ky) ipAwr nwl prmwqmw dw ismrn kIqw hY, aus ny aus pUrn prmwqmw dw imlwp hwsl kr ilAw hY [4[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh