ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1297

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਭਜੁ ਰਾਮੋ ਮਨਿ ਰਾਮ ॥ ਜਿਸੁ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਡਾਮ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ॥ ਬਡ ਹੋ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਦਰਿ ਹਰਿ ਹੋਤੁ ਜਾਸੁ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਆਨਦੋ ਆਨੰਦੁ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸੁਖੁ ਹੋਤੁ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਸਭ ਸਿਸਟਿ ਧਾਰ ਹਰਿ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੋ ਸਰਣਾਗਤੀ ਦੇਹੁ ਗੁਰਮਤੀ ਭਜੁ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ॥੨॥੩॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1297}

pd ArQ:-  Bju—Bjn kirAw kr [ min—mn ivc [ rUp—Skl [ ryK—ichn-c`kr [ vfwm—(sB qoN) v`fw [ imlu—imilAw rhu [ ho—hy BweI! mQwm—m`Qy dy [1[rhwau[

ijqu—ijs ivc [ ijqu igRih—ijs Gr ivc [ ijqu mMdir—ijs mMdr ivc [ hir jwsu—hrI dw js [ iqqu—aus ivc [ iqqu Gir—aus Gr ivc [ Awndo Awnµdu—Awnµd hI Awnµd [ hir pRIqm gun—hrI pRIqm dy gux [ aupdyis gurU—gurU dy aupdyS dI rwhIN [1[

sB issit Dwr—swrI isRStI dw Awsrw [ nwnko—nwnku [2[

ArQ:-  hy BweI! ijs rwm dI Skl ijs dy ichn-c`kr nhIN d`sy jw skdy, jo rwm sB qoN v`fw hY, aus dy nwm dw Bjn Awpxy mn ivc kirAw kr [ hy BweI! swD sMgiq ivc iml Aqy rwm dw Bjn kr, qyry m`Qy dy v`fy Bwg ho jwxgy [1[rhwau[

hy BweI! ijs ihrdy-Gr ivc ijs ihrdy-mMdr ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh huMdI hY, aus ihrdy-Gr ivc Awnµd hI Awnµd bixAw rihMdw hY [ hy BweI! sdw rwm dw Bjn krdw rhu [ hy BweI! hrI pRIqm dy nwm dy gux gWdw rhu, gurU siqguru dy aupdyS dI rwhIN gux gWdw rhu [ rwm nwm dw Bjn krdw rhu, hir-nwm jipAW Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY [1[

hy hrI! qUM swrI isRStI dw Awsrw hYN, qUM dieAw dw Gr hYN, qUM sB dw pYdw krn vwlw hYN, hr QW qUM hI qUM hYN [ dws nwnk qyrI srn AwieAw hY, (dws ƒ) gurU dI is`iKAw b^S [ hy BweI! sdw rwm dy nwm dw Bjn krdw rhu [2[3[9[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟਉ ਪਗ ਚਾਟ ॥ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਪਾਧਰ ਬਾਟ ॥ ਭਜੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸ ਹਰਿ ਗਾਟ ॥ ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਿਲਾਟ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਸਥਾਰ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਜੋਗੀਆ ਕਰਿ ਜਟ ਜਟਾ ਜਟ ਜਾਟ ॥ ਕਰਿ ਭੇਖ ਨ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਗੁ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਖੋਲਿ ਖੋਲਿ ਕਪਾਟ ॥੧॥ ਤੂ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਅਤਿ ਅਗਾਹੁ ਤੂ ਭਰਪੁਰਿ ਰਹਿਆ ਜਲ ਥਲੇ ਹਰਿ ਇਕੁ ਇਕੋ ਇਕ ਏਕੈ ਹਰਿ ਥਾਟ ॥ ਤੂ ਜਾਣਹਿ ਸਭ ਬਿਧਿ ਬੂਝਹਿ ਆਪੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਘਟਿ ਘਟੇ ਘਟਿ ਘਟੇ ਘਟਿ ਹਰਿ ਘਾਟ ॥੨॥੪॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1297}

pd ArQ:-  siqgur pg—gurU dy pYr [ cwtau—cwtauN, mYN c`tdw hW, mYN cuMmdw hW [ ijqu imil—ijs (gurU) ƒ iml [ pwDr—p`Drw, is`Dw [ hir Gwt—hrI (dy imlwp) dw rsqw [ gwt—gt gt kr ky [ ho—hy BweI! illwt—m`Qy au~qy [1[rhwau[

Kt krm—Cy Dwrimk krm [ kir—kr [ ibsQwr—iKlwrw [ isD—jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ swiDk—swDn krn vwly [ kir jt jtw—jtW Dwr ky [ ByK—Dwrimk bwxw [ bRhm jogu—prmwqmw dw imlwp [ Koil kpwt—Awpxy mn dy kvwV KolH lY [1[

AprMpru—pry qoN pry [ Agwhu—AQwh, bhuq hI fUMGw [ Brpuir rihAw—sB QweIN ivAwpk hYN [ Qwt—bxwvt, pYdwieS, auqp`qI [ Awpy—Awp hI [ sB ibiD—swry FMg [ Git Gty—hryk Gt ivc [2[

ArQ:-  hy BweI! ijs gurU ƒ iml ky prmwqmw dy imlwp dw is`Dw rwh l`B pYNdw hY, mYN aus gurU dy crn cuMmdw hW [ hy BweI! (qUM BI gurU dI srn pY ky) prmwqmw dw Bjn kirAw kr, prmwqmw dw nwm-jl gt gt kr ky pIAw kr [ qyry m`Qy dy lyK au~GV pYxgy [1[rhwau[

hy BweI! (pMifqW vWg SwsqRW dy d`sy hoey) Cy krmW dI ikirAw kr ky (ieho ijhy) hor bQyry iKlwry kr ky, is`DW jogIAW swiDkW vWg jtW Dwr ky, Dwrimk pihrwvy pwx nwl prmwqmw dw imlwp hwsl nhIN kr skIdw [ prmwqmw imldw hY swD sMgiq ivc [ (ies vwsqy, hy BweI!) sMq jnW dI sMgiq ivc rih ky gurU dy aupdyS nwl qUM Awpxy mn dy kvwV KolH [1[

hy pRBU! hy mwlk! qUM pry qoN pry hYN, qUM bhuq AQwh hYN, qUM pwxI ivc DrqI ivc hr QW ivAwpk hYN [ hy hrI! ieh swrI jgq-auqp`qI isr& qyrI hI hY [ (ies isRStI bwry) qUM swry FMg jwxdw hYN, qUM Awp hI smJdw hYN [ hy dws nwnk dy pRBU! qUM hryk srIr ivc hryk srIr ivc mOjUd hYN [2[4[10[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਗੋਬਿਦ ਮਾਧੋ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧੋ ॥ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਧੋ ॥ ਧੁਰਿ ਹੋ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਿਲਾਧੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ਸੰਚਿ ਬਹੁ ਚਿਤੈ ਬਿਕਾਰ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਭਜੁ ਸੰਤ ਸੰਤ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਾਧੋ ॥ ਜਿਉ ਛੁਹਿ ਪਾਰਸ ਮਨੂਰ ਭਏ ਕੰਚਨ ਤਿਉ ਪਤਿਤ ਜਨ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤੀ ਸੁਧ ਹੋਵਤ ਗੁਰਮਤੀ ਸੁਧ ਹਾਧੋ ॥੧॥ ਜਿਉ ਕਾਸਟ ਸੰਗਿ ਲੋਹਾ ਬਹੁ ਤਰਤਾ ਤਿਉ ਪਾਪੀ ਸੰਗਿ ਤਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਾਧੋ ॥ ਚਾਰਿ ਬਰਨ ਚਾਰਿ ਆਸ੍ਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਲੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਆਪਿ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਧੋ ॥੨॥੫॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1297}

pd ArQ:-  jip—jipAw kr [ mn—hy mn! mwDo—mwDv, mwieAw dw pqI (mw-Dv—Dv—pqI [ mw—mwieAw) [ Agm—AphuMc [ AgwDo—AQwh [ lwDo—l`B pYNdw hY [ ho—hy BweI! Duir—Dur drgwh qoN [ illwDo—illwt au~qy, m`Qy au~qy [1[rhwau[

ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlw zhr [ sMic—iek`TI kr ky [ icqY—icqvY, icqvdw hY [ imil—iml ky [ Cuih—Cuh ky [ mnUr—siVAw hoieAw lohw [ kMcn—sonw [ piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey [ suD—piv`qr [ suD hwDo—su`D ho jWdy hn [1[

kwst sMig—kwT nwl, byVI dI sMgiq ivc [ cwir brn—bRwhmx, K`qRI, vYS, SUdr [ cwir AwsRm—bRhm crj, igRhsq, vwnpRsq, sMinAws [2[

ArQ:-  hy mn! mwieAw dy pqI goibMd dw nwm jipAw kro, jo AphuMc hY qy AQwh hY [ hy BweI! ijs mnu`K dy m`Qy qy Dur drgwh qoN (pRBU-imlwp dw lyK) iliKAw huMdw hY, aus ƒ gurU dI miq dI rwhIN prmwqmw l`B pYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw ƒ iek`TI kr ky mnu`K AnykW ivkwr icqvn l`g pYNdw hY [ hy BweI! swD sMgiq ivc iml ky, gurU siqgurU ƒ iml ky hir-nwm dw Bjn kirAw kr (ies qrHW hI) suK iml skdw hY [ hy BweI! ijvyN pwrs nwl Cuh ky siVAw hoieAw lohw sonw bx jWdw hY; iqvyN hI ivkwrI mnu`K swD sMgiq ivc iml ky, gurU dI miq lY ky, su`cy jIvn vwly bx jWdy hn [1[

hy BweI! ijvyN kwT (byVI) dI sMgiq ivc bhuq lohw (ndI qoN) pwr lµG jWdw hY, iqvyN ivkwrI mnu`K BI swD sMgiq ivc gurU dI sMgiq ivc rih ky (sMswr-smuMdr qoN) qr jWdy hn [ hy nwnk! (bRwhmx K`qRI Awidk) cwr vrn (pRis`D) hn, (bRhm crj Awidk) cwr AwSRm (pRis`D) hn, (iehnW ivcoN) ijhVw BI koeI gurU ƒ imldw hY, auh Awp (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdw hY, Aqy AwpxIAW swrIAW kulW ƒ BI pwr lµGw lYNdw hY [2[5[11[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਪਾਪ ਲਹਾਨ ॥ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਨਿ ਜਸੁ ਕਾਨ ॥ ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੇਰੇ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ॥੧॥ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਤੇ ਤਰੇ ਭਵ ਸਿੰਧੁ ਤੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜਾਨ ॥ ਤਿਨ ਸੇਵਾ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਹਰਿ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੬॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1297-1298}

pd ArQ:-  jsu—is&iq-swlwh [ gwvq—gWidAW [ lhwn—lih jWdy hn [ suin—suixAw kr [ kwn—kMnW nwl [ ho—hy BweI! ikrpwl—dieAwvwn [1[rhwau[

iDAwvih—iDAwauNdy hn (bhu-vcn) [ iek min—iek mn nwl [ iek iciq—iek ic`q nwl [ qy swDU—auh Bly mnu`K [ jip—jp ky [ inDwn—(suKW dw) ^zwnw [ krih—krdy hn (bhu-vcn) [ pRB—hy pRBU! imil—iml ky [ Bgvwn—hy Bgvwn! [1[

kY ihrdY—dy ihrdy ivc [ suAwmI—hy suAwmI! qy—auh (bhu-vcn) [ Bv isMDu—sMswr-smuMdr [ jwn—jwxo [ hm—Aswƒ, mYƒ [2[

ArQ:-  hy BweI! hrI dy Bgvwn dy gux gwieAw kro [ (hrI dy) gux gWidAW pwp dUr ho jWdy hn [ hy BweI! gurU dI miq lY ky (Awpxy) kMnW nwl hrI dI is&iq-swlwh suixAw kr, hir dieAwvwn ho jWdw hY [1[rhwau[

hy pRBU! qyry syvk iek-mn iek-ic`q ho ky qyrw iDAwn krdy hn, suKW dw ^zwnw qyrw nwm jp jp ky auh gurmuK mnu`K Awqmk Awnµd mwxdy hn [ hy pRBU! hy Bgvwn! qyry sMq jn gurU siqgurU ƒ iml ky qyrI is&iq-swlwh krdy rihMdy hn [1[

hy mwlk! ijnHW dy ihrdy ivc qUM v`s pYNdw hYN, auh Awqmk Awnµd dw Pl hwsl krdy hn, auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [ hy BweI! auhnW ƒ BI hrI dy Bgq jwxo [ hy hrI! hy dws nwnk dy Bgvwn! mYƒ (Awpxy) auhnW sMq jnW dI syvw ivc lweI r`K, syvw ivc lweI r`K [2[6[12[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh