ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1296

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਗੰਨਾਥ ॥ ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਪਰੇ ਬਿਖੁ ਬਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢਿ ਲੀਏ ਦੇ ਹਾਥ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਆਮੀ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਰਹਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਿ ਲੁਭਤੇ ਕਾਸਟ ਲੋਹ ਤਰੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥ ॥੧॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਵਡ ਪੁਰਖ ਬਡ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹਮ ਢੂਢਿ ਰਹੇ ਪਾਈ ਨਹੀ ਹਾਥ ॥ ਤੂ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਤੂ ਆਪਨ ਜਾਨਹਿ ਆਪਿ ਜਗੰਨਾਥ ॥੨॥ ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪਾਥ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਅਕਥ ਕਥ ਕਾਥ ॥੩॥ ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਹਮ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਜਗੰਨਾਥ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਾਖਹੁ ਜਨ ਸਾਥ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1296}

pd ArQ:-  jip—jipAw kr [ mn—hy mn! jgMnwQ—jgq dw nwQ [ pry—pey hoey sn, if`gy hoey sn [ ibKu—zhr, Awqmk mOq ilAwaux vwlI [ ibiKAw—mwieAw [ dy—dy ky [1[rhwau[

suAwmI—hy suAwmI! ABY—A-BY, ijs ƒ koeI fr poh nhIN skdw [ inrMjn—(inr-AMjn [ AMjn—mwieAw dI kwlK) inrlyp [ nrhir—prmwqmw [ pwQ—p`Qr [ pwpI pwQ—ivkwrW dy BwgW nwl p`Qr vWg Bwry pwpIAW ƒ [ ibiKAw loiB—mwieAw dy loB ivc [ luBqy—gRsy hoey [ kwst—kwT, l`kV [ kwst sMig—l`kV dy nwl [ loh—lohw [ qry—(ndI qoN) pwr lµG jWdw hY [1[

Agm—AphuMc [ Agocr—(A-go-cr [ go—igAwn-ieMdRy [ cr—phuMc) jo igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY [ hwQ—fUMGweI, Qwh [ AprMpru—pry qoN pry [ qU jwnih—qUM jwxdw hYN [ Awpn—Awpxy Awp ƒ [ jgMnwQ—hy jgq dy nwQ! [2[

AidRstu—jo iehnW A`KW nwl nhIN id`sdw [ iDAwey—iDAwauNdw hY [ imil—iml ky [ swDU pwQ—gurU dw rsqw (pQ—rsqw) [ AkQ kQ kwQ—ijs dI kQw Ak`Q hY, ijs dI is&iq-swlwh dIAW g`lW mu`k nhIN skdIAW [3[

pRB—hy pRBU! jgdIs—hy jgq dy eIS (mwlk)! hm—AsW jIvW ƒ [ jgMnwQ—hy jgq dy nwQ! ko—dw [ pRB—hy pRBU! jn swQ—Awpxy sMq jnW nwl [4[

ArQ:-  hy mn! jgq dy nwQ prmwqmw dw nwm jipAw kr [ hy BweI! (ijhVy mnu`K) Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw dIAW GuMmx GyrIAW ivc if`gy rihMdy hn, auhnW ƒ BI gurU (Awpxw) h`Q dy ky (hir nwm ivc joV ky auhnW ivcoN) k`F lYNdw hY [1[rhwau[

hy (swfy) mwlk-pRBU! hy inrBau pRBU! hy inrlyp pRBU! AsI jIv pwpI hW, p`Qr (ho cuky) hW; kwm kRoD Aqy mwieAw dy loB ivc gRsy rihMdy hW, (imhr kr) swƒ (gurU dI sMgiq ivc r`K ky ivkwrW ivc fu`bxoN) bcw lY (ijvyN) kwT (byVI) dI sMgiq ivc lohw (ndI qoN) pwr lµG jWdw hY [1[

hy suAwmI! qUM (AsW jIvW dy ivq nwloN) bhuq hI v`fw hYN, qUM AphuMc hYN, jIvW dy igAwn-ieMidRAW dI qyry qk phuMc nhIN hY [ AsI jIv Bwl kr ky Q`k gey hW, qyrI fUMGweI AsI l`B nhIN sky [ qUM byAMq hYN, pry qoN pry hYN [ hy jgq dy nwQ! Awpxy Awp ƒ qUM Awp hI jwxdw hYN [2[

hy BweI! prmwqmw iehnW A`KW nwl nhIN id`sdw [ (mnu`K) aus Agocr pRBU dw nwm swD-sMgiq ivc iml ky gurU dw disAw rsqw PV ky hI jp skdw hY [ swD-sMgiq ivc iml ky hI prmwqm dI is&iq-swlwh suxI jw skdI hY, aus hrI dw nwm jipAw jw skdw hY ijs dy swry guxW dw ibAwn (jIvW pwsoN) nhIN ho skdw [3[

hy swfy pRBU! hy jgq dy mwlk! hy isRStI dy Ksm! hy jgq dy nwQ! AsW jIvW ƒ (kwm kRoD loB Awidk qoN) bcweI r`K [ hy pRBU! qyrw dws nwnk qyry dwsW dy dwsW dw dws hY [ imhr kr, (mYƒ) Awpxy syvkW dI sMgiq ivc r`K [4[6[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੫ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਨ ਜਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲ ॥ ਹਰਿ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਘੜਿ ਟਕਸਾਲ ॥ ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ ਕਥੈ ਬਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲ ॥ ਤੁਮਰੀ ਜੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੂ ਤੂ ਤੂ ਹੀ ਜਾਨਹਿ ਹਉ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥੧॥ ਹਮਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਮੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜੀਹ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਮਾਲ ॥ ਜਾ ਕੋ ਭਾਗੁ ਤਿਨਿ ਲੀਓ ਰੀ ਸੁਹਾਗੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲੇ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥੧॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1296}

pd ArQ:-  mn—hy mn! gupwl—gopwl, isRStI dw pwlxhwr pRBU [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ ho—hy (mn)! [1[rhwau[

Agm—AphuMc [ Agocr—(A-go-cr) ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ jIh—jIB [ ikAw kQY—kIh kih skdI hY? d`s nhIN skdI [ lwl—hy sohxy pRBU! jI—hy pRBU jI! AkQ—jo pUrn qOr qy ibAwn nwh kIqI jw sky [ hau—hauN, mYN [ jip—jp ky [ inhwl—pRsMn-ic`q [1[

pRwn sKw—pRwxW dy im`qr [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ jIh—jIB [ ko—dw [ iqin—aus (mnu`K) ny [ rI—hy sKI! lIE suhwgu—suhwg l`B ilAw, Ksm-pRBU l`B ilAw [ hau—hauN, mYN [ bil bly—kurbwn [2[

ArQ:-  hy (myry) mn! isRStI dy pwlxhwr prmwqmw (dw nwm) jipAw kr [ hy mn! hrI dw nwm rqn hn, jvwhr hn, lwl hn [ hy mn! hrI dw nwm (qyry vwsqy iek suMdr gihxw hY, ies ƒ) gurU dI srn pY ky (swD sMgq dI) tkswl ivc GiVAw kr [ hy mn! hrI sdw dieAwvwn hY [1[rhwau[

hy pRBU! hy sohxy lwl! qyry guxW qk phuMc nhIN ho skdI, igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI, (jIv dI) ivcwrI ie`k jIB (qyry guxW ƒ) ibAwn nhIN kr skdI [ hy pRBU jI! qyrI is&iq-swlwh ibAwn qoN pry hY, qUM Awp hI (AwpxIAW is&qW) jwxdw hYN [ hy hrI! mYN (qyrw nwm) jp ky sdw leI pRsMn-ic`q ho geI hW [1[

hy BweI! pRBU jI AsW jIvW dy pRwxW dy im`qr hn, swfy mwlk hn, swfy im`qr hn [ hy BweI! myry mn ivc, myry qn ivc, myrI jIB vwsqy prmwqmw dw nwm hI Dn hY nwm hI srmwieAw hY [ hy shylI! ijs dy m`Qy dw Bwg jwg ipAw, aus ny Awpxw Ksm-pRBU l`B ilAw, auh gurU dI miq au~qy qur ky sdw pRBU dy gux gWdI hY [ hy dws nwnk! (AwK—) mYN pRBU qoN sdw sdky hW, aus dw nwm jp jp ky myry AMdr iKVwau pYdw ho jWdw hY [2[1[7[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਜਗਦੀਸ ॥ ਏਕਾ ਜੀਹ ਕੀਚੈ ਲਖ ਬੀਸ ॥ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਬਦਿ ਜਪੀਸ ॥ ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਕਿਰਪੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਲਾਇ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਜਪੁ ਜਾਪਉ ਜਗਦੀਸ ॥ ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਰਾਮੁ ਜਪਹਿ ਤੇ ਊਤਮ ਤਿਨ ਕਉ ਹਉ ਘੁਮਿ ਘੁਮੇ ਘੁਮਿ ਘੁਮਿ ਜੀਸ ॥੧॥ ਹਰਿ ਤੁਮ ਵਡ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਡ ਊਚੇ ਸੋ ਕਰਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਭਾਵੀਸ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਗੁਰਮਤੀ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਸਾਬੀਸ ॥੨॥੨॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1296}

pd ArQ:-  gun jgdIs—jgq dy eIs-pRBU dy gux [ jIh—jIB [ kIcY—kr lYxI cwhIdI hY [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ jpIs—jpx-Xog [ ho—hy BweI! ikrpIs—ikrpw dw eIs, ikrpw dw mwlk [1[rhwau[

suAwmI—hy suAwmI! hm—AsW jIvW ƒ [ syvw—BgqI [ jip jpy jwpau—jp jp ky jpdw rhW, sdw hI jpdw rhW [ jpih—(ijhVy) jpdy hn [ qy—auh (bhu-vcn) [ hau Guim Gumy—mYN kurbwn hW [ jIs—jWdw hW [1[

so krih—qUM auh kuJ krdw hYN [ ij—ijhVw kMm [ BwvIs—cMgw l`gdw hY [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ swbIs—SwbwS-Xog [2[

ArQ:-  hy BweI! hrI pRBU dieAw dw Gr hY [ aus jgq dy mwlk-pRBU dy gux sdw gWdy rho [ gurU dy Sbd dI rwhIN aus jpx-Xog hrI dw nwm sdw jipAw kro, (ies kMm vwsqy) AwpxI ie`k jIB ƒ vIh l`K jIBW bxw lYxw cwhIdw hY [1[rhwau[

hy hrI! hy suAwmI! imhr kr, AsW jIvW ƒ AwpxI BgqI ivc lweI r`K [ hy hrI! hy jgq dy eISvr! mYN sdw hI qyrw nwm jpdw rhW [ hy pRBU! ijhVy qyry syvk qyrw rwm-nwm jpdy hn auh au~cy jIvn vwly bx jWdy hn, mYN auhnW qoN sdky jWdw hW, sdw sdky jWdw hW [1[

hy hrI! qUM sB qoN v`fw hYN qUM bhuq v`fw hYN, qUM auh krdw hYN jo qYƒ cMgw l`gdw hY [ hy dws nwnk! (AwK—) auh gurU DMn hY, slwhux-jog hY, ijs dI miq lY ky pRBU dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pI leIdw hY [2[2[8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh