ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1294

ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਮਿਲਿ ਹਰਿਆ ॥ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕਉ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਪਾਰਿ ਉਤਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੀ ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਪਗ ਪਰਿਆ ॥ ਧਨੁ ਧਨੁ ਸਾਧ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨਿਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਪਤਿਤ ਉਧਰਿਆ ॥੧॥ ਮਨੂਆ ਚਲੈ ਚਲੈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿਆ ॥ ਜਿਉਂ ਜਲ ਤੰਤੁ ਪਸਾਰਿਓ ਬਧਕਿ ਗ੍ਰਸਿ ਮੀਨਾ ਵਸਗਤਿ ਖਰਿਆ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਤ ਭਲ ਨੀਕੇ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਲੁ ਲਹੀਆ ॥ ਹਉਮੈ ਦੁਰਤੁ ਗਇਆ ਸਭੁ ਨੀਕਰਿ ਜਿਉ ਸਾਬੁਨਿ ਕਾਪਰੁ ਕਰਿਆ ॥੩॥ ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਠਾਕੁਰਿ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਉਰ ਧਰਿਆ ॥ ਸਭੁ ਦਾਲਦੁ ਦੂਖ ਭੰਜ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰਿਆ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1294}

pd ArQ:-  imil—iml ky [ hirAw—hrw-Brw, Awqmk jIvn vwlw [ hau—hauN, mYN [ bil bil—sdky, kurbwn [1[rhwau[

hir—hy hrI! pRB—hy pRBU! pg—pYrIN, crnIN [ pirAw—ipAw rhW [ hm—AsI, mYN [ Dnu Dnu—DMn, BwgW vwly [ piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey mnu`K [ auDirAw—(ivkwrW qoN) bc jWdy hn [1[

clY clY—muV muV Btkdw iPrdw hY [ vsgiq—v`s ivc [ jl qMqu—(m`CIAW PVn vwlw) jwl [ bDik—b`Dk ny, iSkwrI ny [ gRis—PV ky [ mInw—m`CI [ KirAw—lY igAw [2[

Bl—Bly [ nIky—cMgy [ lhIAw—lih jWdI hY [ durqu—pwp [ gieAw nIkir—inkl igAw [ swbuin—swbx nwl [ kwpru—k`pVw [ kirAw—(ml-rihq) kr leIdw hY [3[

msqik—m`Qy au~qy [ illwit—m`Qy au~qy [ Duir—Dur drgwh qoN [ Twkuir—Twkur pRBU ny [ aur—ihrdw [ sBu—swrw [ dwldu—grIbI [ dwldu dUKu BMj—ZrIbI qy du`KW dw nws krn vwlw [ nwim—nwm dI rwhIN [ auDirAw—sMswr-smuMdr qoN pwr lµG igAw [4[

ArQ:-  hy BweI! myrw mn sMq jnW ƒ iml ky Awqmk jIvn vwlw bx igAw hY [ mYN sMq jnW qoN sdky jWdw hW kurbwn jWdw hW [ (sMq jnW dI) sMgiq ivc iml ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jweIdw hY [1[rhwau[

hy hrI! hy pRBU! (myry auqy) AwpxI imhr kr, mYN sMq jnW dI crnIN l`gw rhW [ hy BweI! SwbwS hY sMq jnW ƒ ijnHW ny prmwqmw nwl fUMGI sWJ pweI hoeI hY [ sMq jnW ƒ iml ky ivkwrW ivc if`gy hoey mnu`K ivkwrW qoN bc jWdy hn [1[

hy BweI! (mnu`K dw) mn (Awm qOr qy) keI qrIikAW nwl sdw Btkdw iPrdw hY, sMq jnW ƒ iml ky (ieauN) v`s ivc kr leIdw hY, ijvyN iksy iSkwrI ny jwl iKlwirAw, Aqy m`CI ƒ (kuMfy ivc) Psw ky kwbU kr ky lY igAw [2[

hy BweI! prmwqmw dy syvk sMq jn Bly Aqy cMgy jIvn vwly huMdy hn, sMq jnW ƒ iml ky (mn dI ivkwrW dI) mYl lih jWdI hY [ ijvyN swbx nwl k`pVw (sw&) kr leIdw hY, (iqvyN sMq jnW dI sMgiq ivc mnu`K dy AMdroN) haumY dw ivkwr swrw inkl jWdw hY [3[

hy dws nwnk! ijs mnu`K dy m`Qy au~qy Twkur-pRBU ny Dur drgwh qoN (gurU-imlwp dw lyK) ilK id`qw, aus ny gurU dy crn Awpxy ihrdy ivc vsw ley [ aus ny auh prmwqmw l`B ilAw ijhVw swrI ZrIbI swry du`KW dw nws krn vwlw hY [ auh mnu`K nwm ivc (juV ky sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG igAw [4[1[

ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਗ ਰੇਨ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਮਨੁ ਕੋਰਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭੇਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮ ਅਚਿਤ ਅਚੇਤ ਨ ਜਾਨਹਿ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ਸੁਚਿਤ ਚਿਤੇਨ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨ ਦਇਆਲਿ ਕੀਓ ਅੰਗੀਕ੍ਰਿਤੁ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਨ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਟਿ ਦੇਵਉ ਹੀਅਰਾ ਤੇਨ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਹਮ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ਪਵੇਨ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਊਤਮ ਜਗਿ ਕਹੀਅਹਿ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਪਾਥਰ ਸੇਨ ॥ ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਓਇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੇਨ ॥੩॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਹਰਿ ਸਾਹ ਵਡੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਸਿ ਦੇਨ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰਹੁ ਲਦਿ ਵਾਖਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲੇਨ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1294}

pd ArQ:-  pg ryn—crnW dI DUV [ imil—iml ky [ rMig—rMg nwl [ Byn—iB`j igAw [1[rhwau[

Aicq—(A-icq) by-iDAwny [ Acyq—Zwi&l [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ imiq—mwp, AMdwzw [ guir—gurU ny [ suicq—isAwxw [ pRiB—pRBU ny [ dIn dieAwil—dInW au~qy dieAw krn vwly ny [ AMgIkwru—p`K [ kIE AMgIik®qu—r`iKAw kIqI [ min—mn ivc [1[

mn pRIqm sMq—myry mn dy ipAwry sMq [ imlih—jy iml pYx [ kit—k`t ky [ dyvau—dyvauN, mYN dy idAW [ hIArw—ihrdw [ qyn—auhnW ƒ [ piqq pvyn—piqqW qoN piv`qr [2[

jig—jgq ivc [ khIAih—AwKy jWdy hn [ syn—is`j jWdy hn, iB`j jWdy hn [ brin n swkau—(swkauN) mYN ibAwn nhIN kr skdw [ Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) [ kyn—kIqy hn [3[

swh—Swh, nwm-^zwny dw mwlk [ suAwmI—hy-suAwmI! rwis—srmwieAw, pUMjI [ dyn—dyh [ pRB—hy pRBU! lid lyn—l`d lvW [ vwKru—v`Kr, sOdw [4[

ArQ:-  hy BweI! myrw mn sMq jnW dy crnW dI DUV (mMgdw hY) [ hy BweI! sMq jnW dI sMgiq ivc iml ky (ijs ny BI) prmwqmw dI is&iq-swlwh suxI, aus dw korw mn prmwqmw dy pRym-rMg ivc iB`j igAw [1[rhwau[

hy BweI! AsI jIv (prmwqmw vloN) by-iDAwny Zwi&l rihMdy hW, AsI nhIN jwxdy ik prmwqmw ikho ijhw au~cI Awqmk AvsQw vwlw hY Aqy kyfw byAMq v`fw hY [ (ijhVy gurU dI srn pY gey, auhnW ƒ) gurU ny isAwxy ic`q vwly bxw id`qw [ dInW au~qy dieAw krn vwly pRBU ny ijs dw p`K kIqw, aus ny Awpxy mn ivc prmwqmw dw nwm jpxw SurU kr id`qw [1[

hy BweI! jy (myry) mn dy ipAwry sMq jn (mYƒ) iml pYx, qW mYN auhnW ƒ (Awpxw) ihrdw k`t ky dy idAW [ (ijnHW ƒ) prmwqmw dy sMq iml pey, auhnW ƒ prmwqmw iml ipAw [ hy BweI! sMq jn AsW jIvW ƒ piqqW qoN piv`qr kr lYNdy hn [2[

hy BweI! prmwqmw dy syvk jgq ivc au~cy jIvn vwly AKvWdy hn, ikauNik auhnW ƒ imilAW p`Qr (BI AMdroN) is`j jWdy hn (p`Qr-idl mnu`K BI nrm-idl ho jWdy hn) [ hy BweI! mYN sMq jnW dI vifAweI ibAwn nhIN kr skdw [ prmwqmw ny (Awp) auhnW ƒ au~cy jIvn vwly bxw id`qw hY [3[

hy pRBU! hy hrI! hy suAwmI! qUM nwm-^zwny dw mwlk hYN, AsIN jIv aus nwm-Dn dy vpwrI hW, swƒ Awpxw nwm-srmwieAw dyh [ hy pRBU! Awpxy dws nwnk au~qy imhr kr, mYN qyrw nwm-sOdw l`d skW [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh