ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1292

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਉ ਕੀ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੇਵੀਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ॥ ਭਗਤਿ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਜਾਚਹਿ ਸੰਤ ਜਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਦਿਗ ਦਿਸੈ ਸਰਾਇਚਾ ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਨ ਚਿਤ੍ਰਸਾਲਾ ਸਪਤ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨਿ ਪੂਰੀਅਲੇ ॥ ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਲਛਿਮੀ ਕੁਆਰੀ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੀਵੜੇ ਕਉਤਕੁ ਕਾਲੁ ਬਪੁੜਾ ਕੋਟਵਾਲੁ ਸੁ ਕਰਾ ਸਿਰੀ ॥ ਸੁ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਹਰੀ ॥੧॥ ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਕੁਲਾਲੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਤੁਰ ਮੁਖੁ ਡਾਂਵੜਾ ਜਿਨਿ ਬਿਸ੍ਵ ਸੰਸਾਰੁ ਰਾਚੀਲੇ ॥ ਜਾਂ ਕੈ ਘਰਿ ਈਸਰੁ ਬਾਵਲਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤ ਸਾਰਖਾ ਗਿਆਨੁ ਭਾਖੀਲੇ ॥ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਜਾਂ ਚੈ ਡਾਂਗੀਆ ਦੁਆਰੈ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤੁ ਲੇਖੀਆ ॥ ਧਰਮ ਰਾਇ ਪਰੁਲੀ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰੁ ॥ ਸਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲੁ ॥੨॥ ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਰਿਖੀ ਬਪੁੜੇ ਢਾਢੀਆ ਗਾਵੰਤ ਆਛੈ ॥ ਸਰਬ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਅਨਗਰੂਆ ਆਖਾੜਾ ਮੰਡਲੀਕ ਬੋਲ ਬੋਲਹਿ ਕਾਛੇ ॥ ਚਉਰ ਢੂਲ ਜਾਂ ਚੈ ਹੈ ਪਵਣੁ ॥ ਚੇਰੀ ਸਕਤਿ ਜੀਤਿ ਲੇ ਭਵਣੁ ॥ ਅੰਡ ਟੂਕ ਜਾ ਚੈ ਭਸਮਤੀ ॥ ਸਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਪਤੀ ॥੩॥ ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਕੂਰਮਾ ਪਾਲੁ ਸਹਸ੍ਰ ਫਨੀ ਬਾਸਕੁ ਸੇਜ ਵਾਲੂਆ ॥ ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਮਾਲਣੀ ਛਿਨਵੈ ਕਰੋੜੀ ਮੇਘ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀਹਾਰੀਆ ॥ ਨਖ ਪ੍ਰਸੇਵ ਜਾ ਚੈ ਸੁਰਸਰੀ ॥ ਸਪਤ ਸਮੁੰਦ ਜਾਂ ਚੈ ਘੜਥਲੀ ॥ ਏਤੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਵਰਤਣੀ ॥ ਸਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ ॥੪॥ ਜਾਂ ਚੈ ਘਰਿ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਅਰਜਨੁ ਧ੍ਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਅੰਬਰੀਕੁ ਨਾਰਦੁ ਨੇਜੈ ਸਿਧ ਬੁਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਬਾਨਵੈ ਹੇਲਾ ॥ ਏਤੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਚੈ ਹਹਿ ਘਰੀ ॥ ਸਰਬ ਬਿਆਪਿਕ ਅੰਤਰ ਹਰੀ ॥ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਦੇਉ ਤਾਂ ਚੀ ਆਣਿ ॥ ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾ ਚੈ ਨੀਸਾਣਿ ॥੫॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1292}

pd ArQ:-  syvIly—mYN qYƒ ismirAw hY [ gopwl—(go—DrqI [ pwl—pwlxhwr) isRStI dI r`iKAw krn vwlw prmwqmw [ Akul—A+kul, ijs dI koeI ^ws kul nhIN [ inrMjn—inr+AMjn, jo mwieAw dI kwlK qoN rihq hY, ijs au~qy mwieAw dw pRBwv nhIN pY skdw [ dIjY—ikrpw kr ky dyh [ jwcih—mMgdy hn [1[rhwau[

c—dw [ co—dw [ cI—dI [ cy—dy [ jW cY Gir—ijs dy Gr ivc [ (not:-  l&z ‘Gir’ ivAwkrx Anuswr AiDkrx kwrk hY; ies dy nwl l&z ‘cy’ BI ‘cY’ bx igAw hY [ ‘cy’ Aqy ‘ky’ Aqy ‘dy’ dw ieko hI Bwv hY, iesy qrHW ‘cY’, ‘dY’ Aqy ‘kY’ dw BI ie`ko hI ArQ hY [ iesy hI Sbd dy bMd nµ: 2 ivc ‘cY’ dy QW l&z ‘kY’ hY) [ kuAwrI—sdw-juAwn, kdy bu`FI nw hox vwlI, sdw suMdr itkI rihx vwlI [ dIvVy—suhxy dIvy [ idg idsY—(l&z ‘ids’ ivAwkrx Anuswr ^ws ^ws hwlqW ivc ‘idk’ ‘idg’ bx jWdw hY, ‘idS’ Aqy ‘idg’ dy ArQ ivc koeI &rk nhIN pYNdw), swrIAW idSW, chuMAW idSW dI [ srwiecw—knwq [ icqR—qsvIr [ swlw—Swlw, Gr [ icqRswlw—qsvIr-Gr [ spq lok—(Bwv,) swrI isRStI [ swmwin—ieko ijhw [ pUrIAly—BrpUr hY, ivAwpk hY, mOjUd hY [ kauqku—iKfOxw [ bpuVw—ivcwrw [ kotvwlu—koqvwl, Sihr dw rwKw [ su—auh kwl [ krw—kr, hwlw [ isir—sB qoN isrW au~qy [ nrhrI—prmwqmw [1[

kulwlu—kuMiBAwr, BWfy GVn vwlw [ cqurmuK—cwr mUMhW vwlw [ fWvVw—s`cy ivc Fwlx vwlw [ ijin—ijs (bRhmw) ny [ ibsÍ sMswru—swrw jgq [ rwcIly—ricAw hY, isrijAw hY [ jW kY Gir—ijs dy Gr ivc [ eIsru—iSv [ bwvlw—kmlw [ swrKw—(Skt. swiÕtL Possessing the same station condition or rank) vrgw, brwbr dw [ BwKIly—(ijs ny) aucwirAw hY [ qq swrKw igAwnu BwKIly—ijs ny AslIAq d`sI hY, jo mOq dw cyqw krWdw hY [ jW cY duAwry—ijs dy drvwzy au~qy [ fWgIAw—cobdwr [ lyKIAw—munIm, lyKw ilKx vwlw [ pRiqhwru—drbwr [ icqRgupqu—(one of the beings in yama’s world recording the vices and virtues of mankind) jmrwj dw auh dUq jo mnu`KW dy kIqy cMgy mMdy krmW dw ihswb ilKdw hY [ prulI—prlo ilAwaux vwlw [ sou—(Asl l&z ‘so’ hY, ie`Qy ies ƒ ‘su’ pVHnw hY; ies vwsqy (  o ) Aqy (  u) dovyN lgW vrqIAW geIAW hn) [2[

gx—iSv jI dy ^ws syvkW dw j`Qw, jo gxyS dI ingrwnI ivc rihMdw hY [ gMDrb—dyviqAW dy rwgI [ gwvMq AwCY—gw rhy hn [ grUAw—v`fw [ AngrUAw—Cotw ijhw [ kwCy—(kwzi˜q) mn-ie`Cq, suMdr [ mMflIk—(mzflIkA tributary king) auh rwjy jo iksy v`fy mhwrjy A`gy hwlw Brdy hox [ jW cY—jW cY (Gir), ijs dy drbwr ivc [ cyrI—dwsI [ skiq—mwieAw [ jIiq ly—(ijs ny) ij`q ilAw hY [ AMf—bRhmMf, isRStI [ AMf tUk—bRhmMf dw tukVw, DrqI [ BsmqI—culHw [3[

kUrmw—(kwYjly @imL vyÀwwy *s*ÔX) ivSnU dw dUjw Avqwr, k`CU-kuMmw, ijs ny DrqI ƒ QMmH r`iKAw hY [ jdoN dyvqy Aqy dYNq KIr-smuMdr irVkx l`gy auhnW mMdrwcl ƒ mDwxI dy QW vriqAw [ pr mDwxI ieqnI BwrI sI ik Q`ly DsdI jWdI sI [ ivSnU ny k`CU dw rUp Dwr ky mMdrwcl dy hyTW ip`T id`qI [ pwlu—plµG [ shsR—hzwr [ PnI—PxW vwlw [ bwsku—SySnwg [ vwlUAw—qxIAW [ pwxIhwrIAw—pwxI Brn vwly [ nK—nhu [ pRsyv—psInw [ nK pRsyv—nhuMAW dw psInw [ jw cY—jw cY (Gir) [ sursrI—dyv-ndI, gMgw [ spq—s`q [ GVQlI—GVvMjI [ vrqxI—brqn, BWfy [4[

inkt vrqI—nyVy rihx vwlw, in`j dw syvk [ nyjY—iek irSI dw nwm hY [ hylw—Kyf [ bwnvY—bwvn, bvMjw bIr [ hih—hn [ GrI—Gr ivc [ jW cY GrI—jW cY Gir, ijs dy Gr ivc [ qW cI—aus dI [ Awix—Et [ jw cY nIswix—ijs dy nIswx hyT, ijs dy JMfy hyT hn [

not:-  nwmdyv jI prmwqmw dy AinMn Bgq sn, dyvI dyvqy Avqwr Awidk dI pUjw dI auh sdw inKyDI krdy rhy [ gONf rwg ivc auh ilKdy hn:

hau qau eyku rmeIAw lY hau ]

Awn dyv bdlwvin dY hau ]

pr ihMdU kOm ivc byAMq dyvI dyviqAW dI pUjw icr qoN qurI Aw rhI hY [ ies Sbd ivc Bgq jI lokW ƒ ies A`n-pUjw qy Anyk pUjw qoN vrjdy hn, qy AwKdy hn ik aus prmwqmw dw Awsrw lvo jo swrI isRStI dw mwlk hY Aqy ieh swry dyvIAW dyvqy ijs dy dr qy swDwrn ijhy syvk hn [

ArQ:-  mYN qW aus pRBU dw ismrn kIqw hY, jo swrI isRStI dw r`iKAk hY, ijs dI koeI ^ws kul nhIN hY, ijs au~qy mwieAw Awpxw pRBwv nhIN pw skdI Aqy (ijs dy dr qy) swry Bgq mMgdy hn (Aqy AwKdy hn ik hy dwqw! Aswƒ) AwpxI BgqI dI dwiq b^S [1[rhwau[

auh prmwqmw (mwno) iek bVw v`fw rwjw hY (ijs dw ieqnw v`fw SwmIAwnw hY ik) ieh cwry idSW (aus SwmIAwny dI mwno) knwq hY, (rwijAW dy rwj-mhlW ivc qsvIr-Gr huMdy hn, prmwqmw iek AYsw rwjw hY ik) swrw bYkuMT aus dw (mwno) qsvIr-Gr hY, Aqy swry hI jgq ivc aus dw hukm iek-swr c`l irhw hY [

(rwijAW dIAW rwxIAW dw jobn qW cwr idn dw huMdw hY, prmwqmw iek AYsw rwjw hY) ijs dy mhl ivc l`CmI hY, jo sdw juAwn rihMdI hY (ijs dw jobn kdy nws hox vwlw nhIN), ieh cMd sUrj (aus dy mhl dy, mwno) in`ky ijhy dIvy hn, ijs kwl dw hwlw hryk jIv dy isr au~qy hY (ijs kwl dw hwlw hryk jIv ƒ Brnw pYNdw hY, ijs kwl qoN jgq dw hryk jIv Qr-Qr kMbdw hY) qy jo kwl (ies jgq-rUp Sihr dy isr au~qy) koqvwl hY, auh kwl ivcwrw (aus prmwqmw dy Gr ivc, mwno, iek) iKfOxw hY [1[

isRStI dw mwlk auh prmwqmw iek AYsw rwjw hY ik (lokW dy i^Awl Anuswr) ijs bRhmw ny swrw sMswr pYdw kIqw hY, cwr mUMhW vwlw auh bRhmw BI aus dy Gr ivc BWfy GVn vwlw iek kuMiBAwr hI hY (Bwv, aus prmwqmw dy swhmxy lokW dw mMinAw hoieAw bRhmw BI ieqnI hI hsqI r`Kdw hY ijqnI ik iksy ipMf dy cODrI dy swhmxy ipMf dw grIb kuMiBAwr) [ (iehnW lokW dIAW nzrW ivc qW) iSv jI jgq dw gurU (hY), ijs ny (jgq dy jIvW vwsqy) Asl smJx-jog aupdyS suxwieAw hY (Bwv, jo swry jIvW ƒ mOq dw sunyhw ApVWdw hY, jo sB jIvW dw nws krdw mMinAw jw irhw hY), ieh iSv jI (isRStI dy mwlk) aus prmwqmw dy Gr ivc (mwno) iek kmlw ms^rw hY [ (rwjy lokW dy rwj-mhlW dy drvwzy au~qy cobdwr KVy huMdy hn jo rwijAW dI hzUrI ivc jwx vwilAW ƒ vrjdy jW AwigAw dyNdy hn, Gt Gt ivc v`sx vwly rwjn-pRBU ny AYsw inXm bxwieAw hY ik hryk jIv dw kIqw) cMgw jW mMdw kMm aus pRBU dy mhl dy dr qy cobdwr hY (Bwv, hryk jIv dy AMdr ihrdy-Gr ivc pRBU v`s irhw hY, pr jIv dy Awpxy kIqy cMgy mMdy kMm hI aus pRBU qoN iv`Q krw dyNdy hn) [ ijs icqRgupq dw sihm hryk jIv ƒ l`gw hoieAw hY, auh) icqRgupq aus dy Gr iek munIm (dI hsqI r`Kdw) hY [ (lokW dy Bwxy) prlo ilAwaux vwlw Drmrwj aus pRBU dy mhl dw iek (mmUlI) drbwn hY [2[

iqMnW BvnW dw mwlk prmwqmw iek AYsw rwjw hY, ijs dy dr qy (iSv jI dy) gx dyviqAW dy rwgI Aqy swry irSI—ieh ivcwry FwFI (bx ky aus dIAW is&qW dIAW vwrW) gwauNdy hn [ swry SwsqR (mwno) bhu-rUpIey hn, (ieh jgq, mwno, aus dw) in`kw ijhw AKwVw hY, (ies jgq dy) rwjy aus dw hwlw Brn vwly hn, (aus dI is&q dy) suMdr bol boldy hn [ auh pRBU iek AYsw rwjw hY ik aus dy dr qy pvx caur brdwr hY, mwieAw aus dI dwsI hY ijs ny swrw jgq ijq ilAw hY, ieh DrqI aus dy lµgr ivc, mwno, cu`lHw hY (Bwv, swrI DrqI dy jIAW ƒ auh Awp hI irzk dyx vwlw hY) [3[

iqMnW BvnW dw mwlk auh pRBU iek AYsw rwjw hY ik ivSnU dw k`C-Avqwr ijs dy Gr ivc, mwno, iek plµG hY; hzwr PxW vwlw SySnwg ijs dI syj dIAW qxIAW (dw kMm dyNdw) hY; jgq dI swrI bnspqI (aus ƒ Pu`l Byt krn vwlI) mwlx hY, iCAwnvy kroV b`dl aus dw pwxI Brn vwly (nOkr) hn; gMgw aus dy dr qy aus dy nhuMAW dw psInw hY, Aqy s`qy smuMdr aus dI GVvMjI hn, jgq dy ieh swry jIAw-jMq aus dy BWfy hn [4[

auh pRBU iek AYsw rwjw hY ijs dy Gr ivc aus dy nyVy rihx vwly Arjn, pRihlwd, AMbRIk, nwrd, nyjY (jog-swDnw ivc) pu`gy hoey jogI, igAwnvwn mnu`K, iSv jI dy gx dyviqAW dy rwgI, bvMjw bIr Awidk aus dI (iek sDwrn ijhI) Kyf hn [ jgq dy ieh swry jIAw-jMq aus pRBU dy Gr ivc hn, auh hrI-pRBU sB ivc ivAwpk hY, sB dy AMdr v`sdw hY [

nwmdyv bynqI krdw hY—mYƒ aus prmwqmw dI Et Awsrw hY swry Bgq ijs dy JMfy hyT (Anµd mwx rhy) hn [5[1[

ਮਲਾਰ ॥ ਮੋ ਕਉ ਤੂੰ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰਿ ॥ ਤੂ ਨ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੁ ਭ੍ਰਮੁ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਊਪਰਿ ਸਭ ਕੋਪਿਲਾ ॥ ਸੂਦੁ ਸੂਦੁ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾ ਕਰਉ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਮੂਏ ਹੂਏ ਜਉ ਮੁਕਤਿ ਦੇਹੁਗੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇਲਾ ॥ ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥ ਤੂ ਜੁ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈਂ ਅਤਿਭੁਜ ਭਇਓ ਅਪਾਰਲਾ ॥ ਫੇਰਿ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਉ ਪੰਡੀਅਨ ਕਉ ਪਿਛਵਾਰਲਾ ॥੩॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1292}

pd ArQ:-  n ibswry—n ibswir [ rwmeIAw—hy suhxy rwm! [1[rhwau[

AwlwvMqI—(AwlX—Gr, au~cw Gr, au~cI jwq) AsI Gr vwly hW, AsI au~cy Grwxy vwly hW, AsI au~cI jwq vwly hW [ BRmu—vihm, BulyKw [ koiplw—kop kIqw hY, kRoD kIqw hY, gu`sy ho gey hn [ sUdu—SUdr [ sUdu sUdu kir—SUdr Aw igAw, SUdr Aw igAw—ieh AwK AwK ky [ mwir—mwr kutweI kr ky [ khw krau—mYN kIh krW? iehnW A`gy myrI iek`ly dI pyS nhIN jWdI [ bwp bITulw—hy bITulw—(Skt. ivÕTl One situated at a distance) mwieAw dy pRBwv qoN pry hY [1[

jau—jy [ koielw—koeI BI [ pMfIAw—pWfy, pujwrI [ mo kau—mYƒ [ FyF—nIc [ pYj—ie`zq [ ipCMaufI hoielw—ipCyqrI ho rhI hY, ip`Cy pY rhI hY, Gt geI hY [2[

AiqBuj—v`fIAW BujW vwlw, bhuq blI [ Apwrlw—byAMq [ nwmy kau—nwmdyv vl [ pMfIAn kau—pWifAW vl, pujwrIAW vl [ ipCvwrlw—ipClw pwsw, ip`T [3[

ArQ:-  hy suhxy rwm! mYƒ qUM nw ivswrIN, mYƒ qUM nw BulweIN, mYƒ qUM nw ivswrIN [1[rhwau[

(iehnW pWifAW ƒ) ieh vihm hY ik ieh au~cI jwqI vwly hn, (ies krky ieh) swry myry au~qy gu`sy ho gey hn; SUdr SUdr AwK AwK ky qy mwr-kutweI kr ky mYƒ iehnW ny auTwl id`qw hY; hy myry bITul ipqw! iehnW A`gy myrI iek`ly dI pyS nhIN jWdI [1[

jy qUM mYƒ mrn ip`CoN mukqI dy id`qI, qyrI id`qI hoeI mukqI dw iksy ƒ pqw nhIN l`gxw; ieh pWfy mYƒ nIc AwK rhy hn, ies qrHW qW qyrI AwpxI hI ie`zq G`t rhI hY (kI qyrI bMdgI krn vwlw koeI bMdw nIc rih skdw hY?) [2[

(hy suhxy rwm!) qUM qW (sBnW au~qy, cwhy koeI nIc kul dw hovy cwhy au~cI kul dw) dieAw krn vwlw hYN, qUM imhr dw Gr hYN, (iPr qUM) hYN BI bVw blI qy byAMq [ (kI qyry syvk au~qy koeI qyrI mrzI qoN ibnw D`kw kr skdw hY?) (myrI nwmdyv dI ArzoeI sux ky pRBU ny) dyhurw mYN nwmdyv vl Pyr id`qw, qy pWifAW vl ip`T ho geI [3[2[

not:-  jy nwmdyv jI iksy bITul-mUrqI dy pujwrI huMdy, qW auh pUjw Aw^r qW bITul dy mMdr ivc jw ky hI ho skdI sI, qy bITul dy mMdr ivc roz jwx vwly nwmdyv ƒ ieh pWfy D`ky ikauN mwrdy? ies mMdr ivcoN D`ky Kw ky nwmdyv bITul A`gy pukwr kr irhw hY, ieh mMdr zrUr bITul dw hI hovygw [ ieQoN D`ky pYx qoN hI sw& zwhr hY ik nwmdyv ies qoN pihlW kdy iksy mMdr ivc nhIN sI igAw, nw hI iksy mMdr ivc DrI iksy bITul-mUrqI dw auh pujwrI sI [ bITul-mUrqI ik®Sn jI dI hY, pr ‘rhwau’ dI quk ivc nwmdyv Awpxy ‘bITul’ ƒ ‘rmeIAw’ kih ky bulwauNdw hY [ iksy ie`k Avqwr dI mUrqI dw pujwrI Awpxy ieSt ƒ dUjy Avqwr dy nwm nwl Xwd nhIN kr skdw [ so, ie`Qy nwmdyv ausy mhwn ‘bwp’ ƒ s`d irhw hY ijs ƒ rwm, bITul, mukMd Awidk swry ipAwry nwmW nwl bulwieAw jw skdw hY [

Sbd dw Bwv:- ismrn dw nqIjw—inrBYqw Aqy AxK-sÍYmwn [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh