ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1290

ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਕਿਆ ਆਖਾ ਇਕ ਜੀਭ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਇਕਿ ਭਗਵਾ ਵੇਸੁ ਕਰਿ ਭਰਮਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵਿ ਥਕੇ ਤੁਧੁ ਅੰਦਰਿ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਆਪਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਬਜਾਰੀਆ ਬਾਜਾਰੁ ਜਿਨੀ ਰਚਾਇਆ ॥ ਇਕੁ ਥਿਰੁ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਸਚਾ ਭਾਇਆ ॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 1290}

pd ArQ:-  idsMqr—dys+AMqr, dysWqr, hor hor dys [ Awpu—Awpxw Awp (not:-  l&z ‘Awpu’ qy ‘Awip’ dy joV qy ArQ ivc &rk smJx-jog hY) [ bwjwru—ivKwxw [ Awvwgauxu—jnm mrn dw gyV [ gau—mYN [ AwKw—AwKW, mYN d`sW [ ikn hI—ikin hI, iksy ny hI (ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘ikin’ dI ‘ i ’ au~f geI hY) [ ieik—keI (l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn) [ Biv—BON ky [ sic—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc [ bjwrI—ivKwvw krn vwlw, ivKwvy dy FONg rcwx vwlw, pKMfI [ ijn min—ijnHW dy mn ivc [

ArQ:-  (hy pRBU!) myrI iek jIB hY, mYN qyry ikhVy ikhVy gux ibAwn krW? qyrw AMq iksy ny nhIN pwieAw; jo mnu`K qyrI is&iq-swlwh dw Sbd ivcwrdy hn auh qyry ivc hI lIn ho jWdy hn [

keI mnu`K Bgvw ByK bxw ky Btkdy iPrdy hn, pr gurU dI srn Awaux qoN ibnw (hy pRBU!) qYƒ iksy nhIN l`Bw, ieh lok (bwhr) dysW dysWqrW ivc BauNdy Kp gey, pr qUM Awpxy Awp ƒ (jIv dy) AMdr lukw r`iKAw hY [ siqgurU dw sbdu (mwno,) iek cmkdw moqI hY (ijs ƒ pRBU ny ieh moqI b^iSAw hY, aus dy ihrdy ivc (pRBU ny) Awp cwnx kr ky (aus ƒ Awpxw Awp) ivKwieAw hY; (auh vf-BwgI mnu`K) Awpxw Aslw pCwx lYNdw hY qy gurU dI is`iKAw dI rwhIN s`cy pRBU ivc lIn ho jWdw hY [

(pr) ijnHW (ByKIAW ny) ivKwvy dw FONg rcwieAw hoieAw hY auhnW pKMfIAW ƒ jnm mrn (dw gyV) imldw hY; qy, ijnHW ƒ mn ivc s`cw pRBU ipAwrw l`gdw hY auh sdw-iQr rihx vwly ie`k pRBU dw gux gWdy hn [25[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਬਿਰਖੁ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਵਿਸੁ ॥ ਸਭ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਖਵਾਲੇ ਤਿਸੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1290}

pd ArQ:-  krm—kIqy krmW Anuswr [ ibrKu—(srIr-rUp) ru`K [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm [ ivsu—(Awqmk mOq ilAwaux vwlw moh-rUp) zhr [ kwrx—vsIly, sb`b [

ArQ:-  hy nwnk! (jIvW dy kIqy) krmW Anuswr (mnu`Kw srIr-rUp) mwieAw dw (ricAw) ru`K (au~gdw) hY (ies ƒ) AMimRq (Bwv, nwm suK) qy zhr (Bwv, moh-du`K) do iksmW dy Pl l`gdy hn [ krqwr Awp (AMimRq qy ivhu do iksmW dy PlW dy) swry vsIly bxWdw hY, ijs jIv ƒ ijhVw Pl KvWdw hY aus ƒ (auhI Kwxw pYNdw hY) [1[

ਮਃ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲਿ ॥ ਏਨੀ ਜਲੀਈਂ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇਕ ਨ ਚਲੀਆ ਨਾਲਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1290}

pd ArQ:-  jlIeIN—sVIAW hoeIAW ny, cMdrIAW ny [ AgI syqI—A`g nwl [ jwil—swV dy [ eynI—iehnW ny [

ArQ:-  hy nwnk! dunIAw dIAW vifAweIAW ƒ A`g nwl swV dyh [ iehnW cMdrIAW ny (mnu`K qoN) pRBU dw nwm Bulvw id`qw hY (pr iehnW ivcoN) ie`k BI (mrn ipCoN) nwl nhIN jWdI [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਹੋਇ ਨਿਬੇੜੁ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਇਆ ॥ ਤੇਰੈ ਹਥਿ ਨਿਬੇੜੁ ਤੂਹੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਕਾਲੁ ਚਲਾਏ ਬੰਨਿ ਕੋਇ ਨ ਰਖਸੀ ॥ ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਚੜਿਆ ਨਚਸੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਬੇੜੁ ਸਚਾ ਰਖਸੀ ॥ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ਭੜਹਾੜੁ ਅਨਦਿਨੁ ਭਖਸੀ ॥ ਫਾਥਾ ਚੁਗੈ ਚੋਗ ਹੁਕਮੀ ਛੁਟਸੀ ॥ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਗੁ ਕੂੜੁ ਨਿਖੁਟਸੀ ॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 1290}

pd ArQ:-  isir—isr auqy [ isir isir—hryk dy isr au~qy, hryk dw v`Ko-v`Krw [ inbyV—inrnw, &Yslw [ jrvwxw—zwlm (not:-  l&z ‘jrvwxw’ bwbr dI AYmnwbwd vwlI kqlwm dw cyqw krWdw jwpdw hY [ ‘jrvwxw kMin@ ciVAw ncsI’—ieh l&z muZl &OjI ispwhIAW dy AiqAwcwr A`KW A`gy ilAwauNdy jwpdy hn) [ boihbu—jhwz [ BVhwVu—BWbV [ Anidnu—hr roz [ hogu—hovygw [ qyrY hiQ—qyry h`Q ivc [ min—mn ivc [ BwieAw—ipAwrw l`gdw [ kwlu—mOq [ bMin—bMnH ky [ jru—buFypw [ kMin@—moFy auqy [ scw—sdw kwiem rihx vwlw [ BKY—BK irhw hY, bl irhw hY [ hukmI—hukim hI, pRBU dy hukm Anuswr hI [

ArQ:-  (hy pRBU! swry jgq ƒ qUM) Awpxy hukm ivc qor irhw hYN (ikqy ByKI ivKwvy dw FONg rcw rhy hn, ikqy qYƒ ipAwr krn vwly qyrI is&iq-swlwh kr rhy hn; iehnW dy krmW Anuswr ‘Awvwgwaux’ Aqy qyrw ipAwr qyry hI hukm ivc) v`Ko-v`Krw &Yslw (huMdw hY), swrw &Yslw qyry hI h`Q ivc hY, qUM hI (myry) mn ivc ipAwrw l`gdw hYN [

jdoN mOq bMnH ky (jIv ƒ) qor lYNdI hY, koeI ies ƒ r`K nhIN skdw; zwlm buFypw (hryk dy) moFy auqy cVH ky n`cdw hY (Bwv, mOq dw sunyhw dy irhw hY ijs A`gy iksy dI pyS nhIN jWdI) [ siqgurU hI s`cw jhwz hY s`cw byVw hY jo (mOq dy fr qoN) bcWdw hY [

(jgq ivc iqRSnw dI) A`g dw BWbV mc irhw hY, hr vyly micAw rihMdw hY (ies BWbV ivc) PisAw hoieAw jIv cogw cug irhw hY; pRBU dy hukm Anuswr hI ies ivcoN bc skdw hY ikauNik jo kuJ krqwr krdw hY auhI huMdw hY [ kUV (dw vpwr, Bwv, iqRSnw-ADIn ho ky mwiek pdwrQW ipCy dOVnw) jIv dy nwl nhIN inBdw [26[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh