ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1289

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕਿਆ ਖੁਸੀਆ ਕਿਆ ਪੀੜ ॥ ਧਰਤੀ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਇਕਿ ਦਰਿ ਰਹਨਿ ਵਜੀਰ ॥ ਇਕਨਾ ਵਡੀ ਆਰਜਾ ਇਕਿ ਮਰਿ ਹੋਹਿ ਜਹੀਰ ॥ ਇਕਿ ਦੇ ਖਾਹਿ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਇਕਿ ਸਦਾ ਫਿਰਹਿ ਫਕੀਰ ॥ ਹੁਕਮੀ ਸਾਜੇ ਹੁਕਮੀ ਢਾਹੇ ਏਕ ਚਸੇ ਮਹਿ ਲਖ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਨਥੈ ਨਥਿਆ ਬਖਸੇ ਤੋੜੇ ਨਥ ॥ ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਲੇਖੇ ਬਾਝੁ ਅਲਖੁ ॥ ਕਿਉ ਕਥੀਐ ਕਿਉ ਆਖੀਐ ਜਾਪੈ ਸਚੋ ਸਚੁ ॥ ਕਰਣਾ ਕਥਨਾ ਕਾਰ ਸਭ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਅਕਥੁ ॥ ਅਕਥ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੇਇ ॥ ਰਿਧਿ ਬੁਧਿ ਸਿਧਿ ਗਿਆਨੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1289}

pd ArQ:-  pauxY—paux dw, hvw dw [ jIau—jIv [ iqn—iehnW jIvW ƒ [ ikAw—kIh? ikAw KusIAw ikAw pIV—kIh suK qy kIh du`K? (Bwv, jy q`qW vl vyKIey qW sB jIvW dy ieko ijhy hn, iPr iehnW ƒ suK duK ikauN v`Ko v`Kry hn?) AwkwsI—AwkwSW ivc hn, (Bwv,) hukm kr rhy hn [ ieik—keI bMdy [ dir—(rwijAW dy) dr qy [ Awrjw—aumr [ jhIr—(A:) duKI [ PkIr—kMgwl [ nQY niQAw—n`Q ivc jkiVAw hoieAw [ jwpY—jwpdw hY, Bwsdw hY, id`sdw hY [ krnw—jIvW dw kMm Awidk krnw [ kQnw—kihxw, bolxw [ kwr—pRBU vloN imQI hoeI ikriq [ suxyie—suxdw hY [

ArQ:-  hvw pwxI qy A`g (Awidk q`qW dw myl imlw ky qy jIvwqmw pw ky pRBU ny) jIv bxwieAw, (q`q sB jIvW dy ieko ijhy hn, pr Acrj Kyf hY ik) iehnW ƒ keIAW ƒ du`K qy keIAW ƒ suK (iml rhy hn) [ keI DrqI qy hn (Bwv, swDwrn ijhI hwlq ivc hn) keI (mwno) pqwl ivc pey hn (Bwv, keI in`Gry hoey hn) keI (mwno) AkwS ivc hn (Bwv, keI hukm kr rhy hn), qy keI (rwijAW dy) drbwr ivc vzIr bxy hoey hn [

keI bMidAW dI v`fI aumr hY, keI (Gt aumry) mr ky duKI huMdy hn [ keI bMdy (hornW ƒ BI) dy ky Awp hI vrqdy hn (pr auhnW dw Dn) mu`kdw nhIN, keI sdw kMgwl iPrdy hn [

pRBU Awpxy hukm Anuswr iek plk ivc l`KW jIv pYdw krdw hY l`KW nws krdw hY, hryk jIv (Awpxy kIqy krmW Anuswr rzw-rUp) n`Q ivc jkiVAw ipAw hY [ ijs auqy b^SS krdw hY aus dy bMDn qoVdw hY [ pr pRBU Awp krmW dy lyKy qoN auqWh hY, aus dw koeI rMg rUp nhIN hY qy koeI ichn c`k® nhIN hY [ aus dy srUp dw ibAwn nhIN kIqw jw skdw; auN\ auh hr QW hoNd vwlw id`sdw hY [ hy nwnk! jIv jo kuJ kr rhy hn qy bol rhy hn auh sB pRBU dI pweI hoeI kwr hI hY, qy auh Awp AYsw hY ijs dw ibAwn nhIN ho skdw [

ijhVw mnu`K aus Ak`Q pRBU dIAW g`lW suxdw hY (Bwv, gux gWdw hY) aus ƒ au~cI smJ pRwpq huMdI hY aus ƒ suK imldw hY (mwno) aus ƒ ir`DIAW is`DIAW iml geIAW hn [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਅਜਰੁ ਜਰੈ ਤ ਨਉ ਕੁਲ ਬੰਧੁ ॥ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਵੈ ਥਿਰੁ ਕੰਧੁ ॥ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਹਾਂ ਏਹੁ ਜਾਣੁ ॥ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਰਹੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਤੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ਇਹੁ ਪਰਸਾਦੁ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣੈ ॥ ਹੋਂਦਾ ਫੜੀਅਗੁ ਨਾਨਕ ਜਾਣੁ ॥ ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਮੈ ਜੂਨੀ ਪਾਣੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1289}

pd ArQ:-  Ajru—jo jirAw nw jw sky, auh hwlq ijs ƒ jrnw AOKw hY, mn dw auh vyg ijs ƒ jrnw AOKw hY (not:-  keI s`jx ies dw ArQ ieauN krdy hn—‘Awqm rs jo Ajr vsqU hY [’ pr pRSn au~Tdw hY ik ‘Awqmrs’ ikauN ‘Ajr’ hY? kI ieh koeI AYsI AXog AvsQw pYdw kr dyNdw hY jo jrI nhIN jWdI? iPr, jy ‘bMdgI’ BI iksy kurwhy pw skdI hY qW ieh shI rsqw ikvyN hoieAw? ijQy ‘nwm’ hY EQy ‘haumY’ nhIN, EQy pRBU nwloN ‘ivCoVw’ nhIN, EQy pRBU nwl ‘imlwp’ hY; qy ieh AvsQw mwVI nhIN huMdI, ieQy koeI ‘AhMkwr’ nhIN Aw skdw; AhMkwr’ qy ‘nwm’ qW iek`Ty rih hI nhIN skdy [ so, ‘Awqm rs’ koeI AjyhI AvsQw nhIN ijs auqy koeI bMdS dI loV pey, ijs vloN koeI ^qrw ho skdw hovy [ kRoD qy srwp Awidk vwlI AvsQw ‘nwm’ qoN ‘Awqmrs’ qoN bhuq nIvIN huMdI hY [ Awqm-rsIAw kRoD ivc nhIN AwauNdw, sRwp nhIN dyNdw; jdoN auh sRwp dyx vwlI hwlq ivc hovy, qdoN auh ‘Awqm-rsIAw’ nhIN huMdw) [ bMDu—bMDyj, h`d bMnw [ nau kul bMDu—nO golkW (n`k kMn Awid igAwn qy krm ieMidRAW) ƒ h`d-bMnw iml jWdw hY; (Bwv,) ieh swry ieMdRy AwpxI jwiez h`d ivc rihMdy hn [ pRwx—suAws suAws [ iQru—Afol [ kMDu—srIr [ iQru kMDu—srIr Afol ho jWdw hY, (Bwv,) ivkwrW ivc foldw nhIN [ prswdu—ikrpw, imhr [ hoNdw—jo khy ‘mYN hW’, (Bwv,) haumY vwlw, AhMkwrI [ PVIAgu—PiVAw jwiegw [ jwxu—jwx lY, smJ lY [ jUnI pwxu—jUnW ivc pYxw, jnm-mrn dw gyV [

ArQ:-  jdoN mnu`K mn dI aus AvsQw qy kwbU pw lYNdw hY ijs qy kwbU pwxw AOKw huMdw hY (Bwv, jdoN mnu`K mn ƒ ivkwrW ivc if`gx qoN rok lYNdw hY), jdoN mnu`K suAws suAws pRBU ƒ ismrdw hY qW ies dy nO hI (krm qy igAwn) ieMdRy jwiez h`d ivc rihMdy hn, ies dw srIr ivkwrW vloN Afol ho jWdw hY [

ik`QoN AwieAw hY qy ik`Qy ies ny jwxw hY? (Bwv, ies dw ‘jnm mrn dw c`kr’ imt jWdw hY), jIvq-Bwv (Bwv, n&swnI ^whSW) qoN mr ky (pRBU dr qy) pRvwn ho jWdw hY [ qdoN jIv prmwqmw dI rzw ƒ smJ lYNdw hY, AslIAq ƒ pCwx lYNdw hY—ieh imhr ies ƒ gurU qoN imldI hY [

hy nwnk! ieh smJ lY ik auhI Psdw hY jo kihMdw hY ‘mYN hW’ ‘mYN hW’ ijQy ‘hau’ nhIN ijQy ‘mYN’ nhIN, EQy jUnIAW ivc pYx (dw du`K BI) nhIN hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਪੜ੍ਹ੍ਹੀਐ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਹੋਰਿ ਬੁਧੀ ਮਿਥਿਆ ॥ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਵਾਪਾਰ ਜਨਮੁ ਬਿਰਥਿਆ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਸਭੁ ਜਗੁ ਗਰਬਿ ਗੁਬਾਰੁ ਤਿਨ ਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ ਚਲੇ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਤਾਵਣਿ ਤਤਿਆ ॥ ਬਲਦੀ ਅੰਦਰਿ ਤੇਲੁ ਦੁਬਿਧਾ ਘਤਿਆ ॥ ਆਇਆ ਉਠੀ ਖੇਲੁ ਫਿਰੈ ਉਵਤਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੁ ਸਚੈ ਰਤਿਆ ॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1289}

pd ArQ:-  hoir buDˆØI—hor AklW [ grib—AhMkwr ivc [ gubwru—AMnHw [ qwvix—kVwhy ivc [ auTI Kylu—Kyf mu`k jWdI hY, mr jWdw hY [ auviqAw—AvYVw [ scy riqAw—s`cy ivc rMigAw hoieAw [ imiQAw—ivArQ [ ikn hI—ikin hI (ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘ikin’ dI ‘ i ’ au~f geI hY) iksy ny hI [ pwrwvwru—pwr-Avwru, pwrlw aurlw bMnw [ scu—s`c, sdw-iQr hir-nwm [ BwieAw—cMgw l`gdw [ qiqAw—qlIdy hn [ scY—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc [

ArQ:-  (hy BweI!) pRBU dw ‘nwm’ pVHnw cwhIdw hY, is&iq-swlwh pVHnI cwhIdI hY, ‘nwm’ qoN ibnw hor AklW ivArQ hn; (‘nwm’ hI s`cw vpwr hY, ies) s`cy vpwr qoN ibnw jIvn AjweIN jWdw hY [

(iehnW hor hor iksmW dIAW AklW qy cqurweIAW nwl) kdy iksy ny pRBU dw AMq nhIN pwieAw, ausdw pwrlw aurlw bMnw nhIN l`Bw, (hW, iehnW AklW dy kwrn) swrw jgq AhMkwr ivc AMnHw ho jWdw hY, iehnW (nwm-hIx ivdvwnW) ƒ ‘scu’ (Bwv, ‘nwm’ ismrnw) cMgw nhIN l`gdw [ (ijauN ijauN) ieh nwm ivswr ky qurdy hn (‘haumY’ dy kwrn, mwno,) kVwhy ivc qlIdy hn [ (iehnW dy ihrdy ivc pYdw hoeI hoeI) duibDw, mwno, bldI ivc qyl pwieAw jWdw hY (Bwv, ‘duibDw’ dy kwrn iv`idAw qoN pYdw hoieAw AhMkwr hor vDIk duKI krdw hY) [ (Ajyhw bMdw jgq ivc) AwauNdw hY qy mr jWdw hY (Bwv, ivArQ jIvn guzwr jWdw hY, qy swrI aumr) AvYVw hI BONdw iPrdw hY [

hy nwnk! sdw-iQr rihx vwly pRBU ivc aus bMdy dw myl huMdw hY jo aus s`cy (dy ipAwr) ivc rMigAw huMdw hY [24[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮਿਆ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰਿ ਵਾਸੁ ॥ ਜੀਉ ਪਾਇ ਮਾਸੁ ਮੁਹਿ ਮਿਲਿਆ ਹਡੁ ਚੰਮੁ ਤਨੁ ਮਾਸੁ ॥ ਮਾਸਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਢਿਆ ਮੰਮਾ ਮਾਸੁ ਗਿਰਾਸੁ ॥ ਮੁਹੁ ਮਾਸੈ ਕਾ ਜੀਭ ਮਾਸੈ ਕੀ ਮਾਸੈ ਅੰਦਰਿ ਸਾਸੁ ॥ ਵਡਾ ਹੋਆ ਵੀਆਹਿਆ ਘਰਿ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸੁ ॥ ਮਾਸਹੁ ਹੀ ਮਾਸੁ ਊਪਜੈ ਮਾਸਹੁ ਸਭੋ ਸਾਕੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥ ਆਪਿ ਛੁਟੇ ਨਹ ਛੂਟੀਐ ਨਾਨਕ ਬਚਨਿ ਬਿਣਾਸੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1289}

pr ArQ:-  inMimAw—inrimAw, bixAw, muF b`Jw [ jIau pwie—ijMd hwsl kr ky, Bwv, jdoN jwn peI [ igrwsu—igrwhI, ^urwk [ swsu—swh [ ko—koeI (Bwv,) jIv [ AwvY rwis—rws AwauNdw hY, isry cVHdw hY, sPl huMdw hY [ Awip Cuty—Awpxy zor nwl bicAW [ bcin—bcn nwl, (ies iksm dI) crcw nwl [ ibxwsu—hwnI [

ArQ:-  sB qoN pihlW mws (Bwv, ipqw dy vIrj) qoN hI (jIv dI hsqI dw) mu`F b`Jdw hY, (iPr) mws (Bwv, mW dy pyt) ivc hI ies dw vsybw huMdw hY; jdoN (puqly ivc) jwn pYNdI hY qW vI (jIB-rUp) mws mUMh ivc imldw hY (ies dy srIr dI swrI hI GwVq) h`f cMm srIr sB kuJ mws (hI bxdw hY) [

jdoN (mW dy pyt-rUp) mws ivcoN bwhr ByijAw jWdw hY qW BI mMmw (-rUp) mws ^urwk imldI hY; ies dw mUMh BI mws dw hY jIB BI mws dI hY, mws ivc swh lYNdw hY [ jdoN juAwn huMdw hY qy ivAwihAw jWdw hY qW BI (iesqRI-rUp) mws hI Gr lY AwauNdw hY; (iPr) mws qoN hI (b`cw-rUp) mws jMmdw hY; (so, jgq dw swrw) swk-sMbMD mws qoN hI hY [

(mws Kwx jW nwh Kwx dw inrnw smJx dy QW) jy siqgurU iml pey qy pRBU dI rzw smJIey qW jIv (dw jgq ivc Awauxw) nypry cVHdw hY (nhIN qW jIv ƒ mws nwl jMmx qoN lY ky mrn qk ieqnw fUMGw vwsqw pYNdw hY ik) Awpxy zor nwl ies qoN bicAW ^lwsI nhIN huMdI; qy, hy nwnk! (ies iksm dI) crcw nwl (inrI) hwnI hI huMdI hY [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖੁ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਜਾਣੈ ॥ ਕਉਣੁ ਮਾਸੁ ਕਉਣੁ ਸਾਗੁ ਕਹਾਵੈ ਕਿਸੁ ਮਹਿ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ ॥ ਗੈਂਡਾ ਮਾਰਿ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ ਦੇਵਤਿਆ ਕੀ ਬਾਣੇ ॥ ਮਾਸੁ ਛੋਡਿ ਬੈਸਿ ਨਕੁ ਪਕੜਹਿ ਰਾਤੀ ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ॥ ਫੜੁ ਕਰਿ ਲੋਕਾਂ ਨੋ ਦਿਖਲਾਵਹਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਹੈ ਨ ਕਹਿਆ ਬੂਝੈ ॥ ਅੰਧਾ ਸੋਇ ਜਿ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਸਿ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤੁ ਨਿਪੰਨੇ ਮਛੀ ਮਾਸੁ ਨ ਖਾਂਹੀ ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖੈ ਜਾਂ ਨਿਸਿ ਮੇਲਾ ਓਥੈ ਮੰਧੁ ਕਮਾਹੀ ॥ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥ ਬਾਹਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਮੰਦਾ ਸੁਆਮੀ ਘਰ ਕਾ ਮਾਸੁ ਚੰਗੇਰਾ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਮਾਸਹੁ ਹੋਏ ਜੀਇ ਲਇਆ ਵਾਸੇਰਾ ॥ ਅਭਖੁ ਭਖਹਿ ਭਖੁ ਤਜਿ ਛੋਡਹਿ ਅੰਧੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ ॥ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ॥ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕਛੁ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰੁ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ ॥ ਮਾਸੁ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਸੁ ਕਤੇਬੀ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਮਾਸੁ ਕਮਾਣਾ ॥ ਜਜਿ ਕਾਜਿ ਵੀਆਹਿ ਸੁਹਾਵੈ ਓਥੈ ਮਾਸੁ ਸਮਾਣਾ ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਪਜਹਿ ਮਾਸਹੁ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ॥ ਜੇ ਓਇ ਦਿਸਹਿ ਨਰਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕਾ ਦਾਨੁ ਨ ਲੈਣਾ ॥ ਦੇਂਦਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਲੈਦੇ ਦੇਖਹੁ ਏਹੁ ਧਿਙਾਣਾ ॥ ਆਪਿ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ॥ ਪਾਂਡੇ ਤੂ ਜਾਣੈ ਹੀ ਨਾਹੀ ਕਿਥਹੁ ਮਾਸੁ ਉਪੰਨਾ ॥ ਤੋਇਅਹੁ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾਂ ਤੋਇਅਹੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਗੰਨਾ ॥ ਤੋਆ ਆਖੈ ਹਉ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਹਛਾ ਤੋਐ ਬਹੁਤੁ ਬਿਕਾਰਾ ॥ ਏਤੇ ਰਸ ਛੋਡਿ ਹੋਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1289-1290}

pd ArQ:-  JgVy—crcw krdw hY [ igAwnu—au~cI smJ, Awqmk jIvn dI sUJ [ iDAwnu—au~cI suriq [ bwxy—bwx Anuswr, Awdq Anuswr [ PVu—pKMf [ is locn—auh A`KW [ rkqu—r`q, lhU [ inpMny—pYdw hoey [ inis—rwq vyly [ mMDu—mMd [ bwhr kw mwsu—bwhroN ilAWdw hoieAw mws [ jIie—jIv ny [ ABKu—nwh Kwx vwlI SY [ kyrw—dw [ kqybˆØI—muslmwnW dIAW mzhbI ikqwbW ivc [ kmwxw—vriqAw jWdw hY [ jij—j`g ivc [ kwij—ivAwh ivc [ qoieAhu—pwxI qoN [ ibkwrw—qbdIlIAW [ sMinAwsI—iqAwgI [ mwir—mwr ky [ Coif—C`f ky [ bYis—bYT ky [ nku pkVih—n`k bMd kr lYNdy hn [ rwqI—rwq ƒ, luk ky [ mwxs Kwxy—lokW dw lhU pIx dIAW socW socdy hn [ sUJY—su`Jdw (iehnW ƒ) [ ikAw khIAY—smJx dw koeI lwB nhIN [ khY—(jy koeI) AwKy, jy koeI smJwey [ suAwmI—hy suAwmI! hy pMifq! siB—swry [ lieAw vwsyrw—fyrw lwieAw hoieAw hY [ BKu—Kwx-jog cIz [ cquru—isAwxw [ suhwvY—soBdw hY, cMgw mMinAw jWdw hY [ Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) auh swry [ nrik—nrk ivc [ surig—surg ivc [ iD|wxw—D`ky dI g`l [ rs—csky [ eyqy rs—iehnW swry pdwrQW dy csky [ Coif—C`f ky [ ivcwrw—ivcwr dI g`l [ iqRBvxu—swrw jgq [

ArQ:-  (Awpxy vloN mws dw iqAwgI) mUrK (pMifq) mws mws AwK ky crcw krdw hY, pr nwh ies ƒ Awqmk jIvn dI smJ nwh ies ƒ suriq hY (nhIN qW ieh ghu nwl ivcwry ik) mws qy swg ivc kIh &rk hY, qy iks (dy Kwx) ivc pwp hY [ (purwxy smy ivc BI, lok) dyviqAW dy suBwau Anuswr (Bwv, dyviqAW ƒ ^uS krn leI) gYNfw mwr ky hom qy j`g krdy sn [ jo mnu`K (Awpxy vloN) mws iqAwg ky (jd kdy ikqy mws vyKx qW) bYT ky Awpxw n`k bMd kr lYNdy hn (ik mws dI bo Aw geI hY) auh rwq ƒ mnu`K ƒ KW jWdy hn (Bwv, luk ky mnu`KW dw lhU pIx dy mnsUby bMnHdy hn); (mws nwh Kwx dw ieh) pKMf krky lokW ƒ ivKWdy hn, auN\ iehnW ƒ Awp nwh smJ hY nwh suriq hY [ pr, hy nwnk! iksy AMnHy mnu`K ƒ smJwx dw koeI lwB nhIN, (jy koeI ies ƒ) smJwvy (BI), qW BI ieh smJwieAw smJdw nhIN hY [

(jy kho AMnHw kOx hY qW) AMnHw auh hY jo AMinHAW vwlw kMm krdw hY, ijs dy idl ivc auh A`KW nhIN hn (Bwv, jo smJ qoN s`Kxw hY), (nhIN qW socx vwlI g`l hY ik Awp BI qW) mW qy ipau dI r`q qoN hI hoey hn qy m`CI (Awidk) dy mws qoN prhyz krdy hn (Bwv, mws qoN hI pYdw ho ky mws qoN prhyz krn dw kIh Bwv? pihlW BI qW mW ipau dy mws qoN hI srIr pilAw hY) [ (iPr), jdoN rwq ƒ znwnI qy mrd iek`Ty huMdy hn qdoN BI (mws nwl hI) mMd (Bwv, Bog) krdy hn [ AsI swry mws dy puqly hW, swfw mu`F mws qoN hI b`Jw, AsI mws qoN hI pYdw hoey, (mws dw iqAwgI) pMifq (mws dI crcw CyV ky AYvyN Awpxy Awp ƒ) isAwxw AKvWdw hY, (Asl ivc) ies ƒ nwh smJ hY nwh suriq hY [ (Blw d`so,) pMifq jI! (ieh kIh ik) bwhroN ilAWdw hoieAw mws mwVw qy Gr dw (vriqAw) mws cMgw? (iPr) swry jIA jMq mws qoN pYdw hoey hn, ijMd ny (mws ivc hI) fyrw lwieAw hoieAw hY; so ijnHW ƒ rwh d`sx vwlw Awp AMnHw hY auh nwh Kwx-jog cIz (Bwv, prwieAw h`k) qW KWdy hn qy Kwx-jog cIz (Bwv ijs cIz qoN izMdgI dw hI mu`F b`Jw iqAwgdy hn [ AsIN swry mws dy puqly hW, Aswfw mu`F mws qoN hI b`Jw, AsI mws qoN hI pYdw hoey, (mws dw iqAwgI) pMifq (mws dI crcw CyV ky AYvyN Awpxy Awp ƒ) isAwxw AKvWdw hY, (Asl ivc) ies ƒ nwh smJ hY nwh suriq hY [

purwxW ivc mws (dw izkr), muslmwnI mzhbI ikqwbW ivc BI mws (vrqx dw izkr); jgq dy SurU qoN hI mws vrqINdw clw AwieAw hY [ j`g ivc, ivAwh Awidk kwj ivc (mws dI vrqoN) pRDwn hY, auhnIN QweIN mws vrqINdw irhw hY [ znwnI, mrd, Swh, pwiqSwh...swry mws qoN hI pYdw huMdy hn [ jy ieh swry (mws qoN bxn krky) nrk ivc pYNdy id`sdy hn qW auhnW qoN (mws-iqAwgI pMifq ƒ) dwn BI nhIN lYxw cwhIdw [ (nhIN qW) vyKo, ieh Acrj D`ky dI g`l hY ik dwn dyx vwly nrky pYx qy lYx vwly surg ivc [ (Asl ivc) hy pMifq! qUM FwFw cqur hYN, qYƒ Awp ƒ (mws Kwx dy mwmly dI) smJ nhIN, pr qUM lokW ƒ smJWdw hYN [

hy pMifq! qYƒ ieh hI pqw nhIN ik mws ikQoN pYdw hoieAw [ (vyK,) pwxI qoN AMn pYdw huMdw hY, kmwd gMnw au~gdw hY qy kpwh au~gdI hY, pwxI qoN hI swrw sMswr pYdw huMdw hY [ pwxI AwKdw hY ik mYN keI qrIikAW nwl BilAweI krdw hW (Bwv, jIv dy pwlx leI keI qrIikAW dI ^urwk-puSwk pYdw krdw hW), ieh swrIAW qbdIlIAW (Bwv, byAMq iksmW dy pdwrQ) pwxI ivc hI hn [ so, nwnk ieh ivcwr dI g`l d`sdw hY (ik jy s`cw iqAwgI bxnw hY qW) iehnW swry pdwrQW dy csky C`f ky iqAwgI bxy (ikauNik mws dI auqp`qI BI pwxI qoN hY qy AMn kmwd Awidk dI auqp`qI BI pwxI qoN hI hY) [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh