ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1278

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੇ ਦਾਤੇ ॥ ਅਪਨੇ ਜਨ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥ ਜਨ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤੇ ਇਕ ਨਿਮਖ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ॥ ਗੋਪਾਲ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਸਦਾ ਸੰਗੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥ ਮਨੁ ਮੋਹਿ ਲੀਨਾ ਚਰਨ ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰਸਿ ਜਨ ਮਾਤੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਦਹੂੰ ਕਿਨੈ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਜਾਤੇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1278}

pd ArQ:-  pRym ky dwqy—ipAwr dI dwiq dyx vwly [ Bgiq ky dwqy—BgqI dI dwiq dyx vwly [ sMig—nwl [ rwqy—r`qy hoey [ idnsu rwqy—idn rwq [ inmK—(inmy—) A`K Jmkx ijqnw smw [ mnhu—(syvkW dy) mn qoN [ vIsrY—Bu`ldw [ guxiniD—(swry) guxW dw ^zwnw [ jgdIsrY—jgq dy mwlk ivc (jgq-eIsrY) [ moih lInw—moh ilAw hY, msq kr ilAw hY [ nwm ris—nwm dy suAwd ivc [ mwqy—msq [ sd hUM—sdw hI [ iknY—iksy ivrly ny [ koit mDy—kRoVW ivcoN [ jwqy—jwixAw hY sWJ pweI hY [1[

ArQ:-  hy BweI! pRIqm pRBU jI (Awpxy BgqW ƒ) ipAwr dI dwiq dyx vwly hn, BgqI dI dwiq dyx vwly hn [ pRBU jI Awpxy syvkW nwl r`qy rihMdy hn, idn rwq Awpxy syvkW nwl r`qy rihMdy hn [

hy BweI! pRBU (Awpxy syvkW dy) mn qoN A`K Jmkx ijqny smyN leI BI nhIN Bu`ldw [ jgq dw pwlxhwr pRBU swry guxW dw ^zwnw hY, sdw (sB jIvW dy) nwl hY, jgq dy mwlk pRBU ivc swry hI gux hn [

hy BweI! pRBU Awpxy jnW dw mn Awpxy crnW nwl msq krI r`Kdw hY [ (aus dy) syvk (aus dy nwm dy suAwd ivc mgn rihMdy hn [ hy nwnk! pRIqm pRBU sdw hI dieAw dw Gr hY [ kRoVW ivcoN iksy ivrly ny (aus nwl) fUMGI sWJ bxweI hY [1[

ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ਮਹਾ ਪਤਿਤ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਤਾਰੇ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਸੁਆਮੀਆ ॥ ਸੰਤਸੰਗੇ ਭਜੁ ਨਿਸੰਗੇ ਰਂਉ ਸਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀਆ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੰਤ ਜੋਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਤਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਲੇਹੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1278}

pd ArQ:-  pRIqm—hy pRIqm! (sMboDn) [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ Agm—AphuMc [ Apwry—A-pwr, byAMq [ piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey jIv [ qwry—pwr lµGwey hn [ piqq pwvn—hy pwpIAW ƒ piv`qr krn vwly! Bgiq vCl—hy BgqI-Bwv ƒ ipAwr krn vwly! isMDu—smuMdr [ suAwmIAw—hy suAwmI! sMgy—sMgiq ivc [ Bju—Bjn kirAw kr [ insMgy—Jwkw lwh ky [ rˆau—ismrn krdw rhu [ qy—auh bMdy (bhu-vcn) [ nwnk—hy nwnk! hir jIau—hy pRBU jI! lyhu sm@wry—sm@wir lyhu, sMBwl lvo, Awpxw bxw lvo [2[

ArQ:-  hy pRIqm pRBU! qyrI au~cI Awqmk AvsQw AphuMc hY byAMq hY [ v`fy v`fy pwpIAW ƒ qUM (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGWdw Aw irhw hYN [ hy pwpIAW ƒ piv`qr krn vwly! hy BgqI nwl ipAwr krn vwly suAwmI! qUM dieAw dw smuMdr hYN [

(hy mn!) swD sMgiq ivc (it`k ky) Jwkw lwh ky, aus AMqrjwmI pRBU dw sdw Bjn kirAw kr, ismrn kirAw kr [ hy BweI! ijhVy jIv kRoVW jnmW jUnW ivc Btkdy iPrdy sn, auh pRBU dw nwm ismridAW (jUnW dy gyV ivcoN) pwr lµGw ley gey [

hy nwnk! (AwK—) hy pRBU jI! (mYƒ) qyry drsn dI qWG hY, mYƒ Awpxw bxw lvo [2[

ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਜਲ ਜਨ ਤੇਰੇ ਮੀਨਾ ॥ ਜਲ ਮੀਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਏਕ ਤੂਹੈ ਭਿੰਨ ਆਨ ਨ ਜਾਨੀਐ ॥ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੇਵਹੁ ਨਾਮੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਾਨੀਐ ॥ ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਏਕ ਰੰਗੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੋਬਿਦ ਦੀਨਾ ॥ ਅਨਾਥ ਨੀਚ ਸਰਣਾਇ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਮਇਆ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1278}

pd ArQ:-  pRB—hy pRBU! mInw—m`CIAW [ eyku qU hY—qUM Awp hI hYN [ iBMn—(qYQoN) v`Krw [ Awn—(koeI) hor (ANX) [ jwnIAY—jwixAw jw skdw [ gih—PV ky [ Bujw—bWh [ gih lyvhu—PV lvo [ qau pRswdI—qyrI imhr nwl hI [ mwnIAY—Awdr imldw hY [ sMgy—sMgiq ivc [ rMgy—rMig, ipAwr ivc [ dInw ik®pwl goibd—dInW auqy dieAw krn vwlw pRBU [ kir—kr ky [ mieAw—dieAw [3[

ArQ:-  hy hrI! (imhr kr, myrw) mn qyry sohxy crnW ivc lIn rhy [ hy pRBU! qUM pwxI hYN, qyry syvk (pwxI dIAW) m`CIAW hn (qYQoN ivCuV ky jIau nhIN skdy) [ hy pRBU jI! pwxI qy m`CIAW qUM Awp hI Awp hYN, (qYQoN) vKrw koeI hor nhIN jwixAw jw skdw [ hy pRBU! (myrI) bWh PV lY (mYƒ Awpxw) nwm dyh [ qyrI imhr nwl hI (qyry dr qy) Awdr pw skIdw hY [ hy BweI! swD sMgiq ivc (itk ky) dInW auqy dieAw krn vwly pRBU dy pRym ivc juV ky (ausdw) Bjn kirAw kr [ hy nwnk! srn Awey inKsimAW qy nIcW ƒ BI imhr kr ky pRBU Awpxw bxw lYNdw hY [3[

ਆਪਸ ਕਉ ਆਪੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਭ੍ਰਮ ਭੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਆਚਰਜ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਮਹਾ ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਉਪਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਾਰਿਆ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਗਿ ਸੋਹੇ ਦੇਖਿ ਮੋਹੇ ਪੁਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਤਿਨ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1278}

pd ArQ:-  Awps kau—Awpxy Awp ƒ [ Awpu—Awpxw Awp [ BRm BMjn—(jIvW dI) Btkxw dUr krn vwlw [ hir rwieAw—pRBU pwiqSwh [ guxiniD—guxW dw ^zwnw [ mMgl—^uSIAW [ swirAw—sMBwly, ihrdy ivc vswey [ imil—iml ky [ sMig—(pRBU dy) nwl [ sohy—soBnIk ho gey, sohxy jIvn vwly bx gey [ dyiK—vyK ky [ mohy—msq ho gey [ purib—pUrbly jnm ivc [ ibnvMiq—bynqI krdw hY [4

ArQ:-  hy BweI! pRBU pwiqSwh (jIvW dI) Btkxw dUr krn vwlw hY (qy jIvW ƒ Awpxy nwl imlwx vwlw hY [ pr jIvW ivc BI auh Awp hI hY [ so, jIvW ƒ Awpxy nwl imlw ky auh) Awpxy Awp ƒ Awpxw Awp (hI) imlWdw hY [

hy BweI! mwlk-pRBU Ascrj-rUp hY sB dy idl dI jwxn vwlw hY [ auh guxW dw ^zwnw pRBU ijnHW Awpxy ipAwirAW ƒ iml pYNdw hY, auh sdw aus goibMd dy gux Awpxy ihrdy ivc vsWdy hn, auhnW dy AMdr mhwn ^uSIAW mhwn suK pYdw ho jWdy hn [

pr, hy BweI! pUrbly jnm ivc (pRwpqI dw lyK) iliKAw (ijnHW dy m`Qy au~qy) au~GV ipAw, auh pRBU nwl iml ky sohxy jIvn vwly bx gey, auh aus dw drsn kr ky aus ivc mgn ho gey [

nwnk bynqI krdw hY—ijnHW ny sdw prmwqmw dw iDAwn DirAw hY, mYN auhnW dI srn pYNdw hW [4[1[

< siqgur pRswid ]

mlwr kI vwr mhlw 1

pauVI vwr Bwv:

(I)  (1) prmwqmw ny Awpxw Awp prgt kr ky ieh kudriq rcI hY; ieh, mwno, aus dw drbwr hY, ijs ivc auh Awp q^q auqy bYTw hoieAw hY [

(2) swrI kudriq ivc mOjUd hY, pr hY gupq; koeI aus dw ‘srUp’ ibAwn nhIN kr sikAw [

(3) jgq ƒ aus ny DMiDAW ivc lw r`iKAw hY qy Awp luikAw bYTw hY; jo v`fy v`fy BI Awey auh BI DMiDAW ivc hI rhy [

(4) ieh jgq, mwno BlvwnW dw AKwVw hY; BlweI qy burweI dw ieQy Gol ho irhw hY; ieh iCMJ pRBU Awp hI pvw irhw hY [

(5) BlweI qy burweI—ieh dovyN DVy aus ny Awp bxwey hn; JgVw pYdw krn vwlw BI Awp hI hY qy “Drm” rwj ho ky JgVy imtwx vwlw vkIl BI Awp hI hY [

(6) so, ijs krqwr ny ieh bhu-rMgI dunIAw bxweI hY ausy ƒ ismro qwik burweI zor nwh pw sky; hor koeI bylI nhIN bx skdw [

(7) jgq dy id`sdy AiDkwr qy AiqAwcwr iv`c kyvl auhI suKI hn jo jgq dy rcxhwr dy crnW iv`c juVy hoey hn [

(II) (8) jgq-AKwVy dI ies iCMJ dI dunIAw ƒ smJ nhIN AweI; AwpxI smJ ip`Cy l`gx vwly jIv burweI dy v`s ho ky ies Gol ivc hwr rhy hn [

(9) jo v`fy v`fy BI AKvw gey auhnW BI nwh smiJAw ik ieh iqRSnw dI A`g qy vwd-ivvwd pRBU ny Awp pYdw kIqy hn [ jo mnu`K gurU-dr qy Aw ky aupdyS kmWdy hn auh AslIAq ƒ smJ ky ies iqRSnw dy Asr qoN bcdy hn [

(10) sB kuJ pRBU Awp krdw krWdw hY, jIAW dy krmW dw lyKw BI Awp hI mMgdw hY; iqRSnw-A`g qoN bcWdw BI Awp hI hY [ gurU-dr qy AwieAW aus pRBU ivc juVIdw hY [

(11) mnmuK AhMkwr dy kwrx duKI huMdw hY; jy gurU-srn Aw ky pRBU ƒ iDAwey qW iqRSnw-A`g bu`J ky SWqI pRwpq huMdI hY [

(12) rwj, hkUmq, Dn Awidk dw mwx krn vwly Aw^r ^uAwr huMdy hn, ikauNik kUV inKu`t jWdw hY [

(13) jo mnu`K mwieAw-ADIn ho ky Aaugx kmWdy hn auh, mwno, jUey ivc mnu`Kw-jnm hwr jWdy hn, jgq ivc auhnW dw Awauxw by-ArQ jWdw hY [

(14) nwm ivswr ky mnmuK by-QvHw jIvn ibqWdy hn; AMdroN kwly, vyKx ƒ mnu`K, auh Asl ivc pSU-smwn hn [

(III) (15) pr jMgl ivc jw ky smwDI lwxw, nµgy ipMfy pwlw k`kr shwrnw, ipMfy qy suAwh mlxI, jtW vDw lYxIAW, DUxIAW qpwxIAW, ieh BI jIvn dw shI rsqw nhIN [

(16) sryvVy isr dy vwl putWdy hn, idn rwq gMdy rihMdy hn, jUTw KWdy hn—ieh BI mnu`K leI shI cln nhIN hY [

(17) koeI rwg gWdy hn, koeI rwsW pWdy hn, keI AMn Kwxw C`f dyNdy hn; pr Ajyhy hT-krm cwhy ikqny vDweI c`lo, pRBU hT-krmW nwl pRsMn nhIN huMdw [

(18) prmwqmw gurU dI rwhIN hI imldw hY; ijs ny gur-Sbd dI rwhIN AMdr v`sdy pRBU-qIrQ auqy mn dw ieSnwn krwieAw hY auh s`cw vpwrI hY, aus dw jnm mubwrk hY [

(19) pRBU BgqI qy rIJdw hY, BgqI pRym dy Awsry ho skdI hY [ ies pRym-mwrg auqy siqgurU hI qordw hY [

(20) gurU qoN ibnw jgq kmlw hoieAw iPrdw hY; gurU pwsoN mnu`K pRBU dI rzw ivc qurn dI jwc is`Kdw hY qy AwpxI mrzI qy qurnw C`f dyNdw hY [

(21) jo mnu`K gurU dy snmuK ho ky r`b dI bMdS (rzw) ivc qurdw hY auh sMswr-smuMdr qoN lµG ky drgwh ivc Awdr pWdw hY [

(22) jd qk dunIAw dw sihm hY mn Btkdw hY; Btkxw dy kwrn Afol AvsQw nhIN bxdI qy pRBU-crnW ivc juV nhIN skIdw [ iek pRBU dw fr dunIAw dy sihm mukw dyNdw hY qy ieh pRBU-fr gurU pwsoN pRwpq huMdw hY [

(IV) (23) jIvn-rwh ivc iv`dvqw BI shYqw nhIN krdI; nwm qoN ibnw ieh BI kUV dw vpwr hI hY, ivkwrW qoN bcw nhIN ho skdw [ pRBU-dr qy pRvwn kyvl ‘nwm’ hI hY qy ieh ‘nwm’ gurU qoN imldw hY [

(24) hor AklW sB JUTIAW hn; sgoN, AhMkwr pYdw krdIAW hn, bldI au~qy (duibDw dw) qyl pWdIAW hn; pRBU dw ‘nwm’ hI s`cw vpwr hY [

(25) Bgvw vys kr ky dysW dysWqrW ivc BOxw BI jIvn-rwh nhIN hY; r`b qW AMdr v`sdw hY qy ieh dIdwr huMdw hY gur-Sbd dI rwhIN [

(26) iqRSnw dw BWbV jgq ivc mc irhw hY, ies dy ADIn jIv-pMCI cog cug irhw hY; ijs ƒ pRBU dy hukm ivc gurU-zhwz iml pYNdw hY auh bc jWdw hY [

(27) m: 5 [ gur-Sbd dI brkiq nwl swry ivkwr lih jWdy hn; gurmuKW dI sMgiq ivc mnu`K ivkwrW qoN bc jWdw hY; pr ieh sB kuJ aus dI imhr dw sdkw hY [

(28) pRBU hr QW mOjUd hY, pr mnu`K dy AMdr AigAwn qy Btkxw hY, dIdwr nhIN huMdw [ ijs auqy imhr kry auh ‘nwm’ ismr ky pRBU ivc juVdw hY [

swry Bwv dw sMKyp:

(a) (1 qoN 7) prmwqmw ny jgq iek AKwVw ricAw hY ijQy BlweI qy burweI dy Gol dI iCMJ pY rhI hY [ iqRSnw dI A`g qy vwd-ivvwd aus ny Awp hI rcy hn, ies dy Asr hyT rwj qy hkUmiq dw mwx krn vwly Aw^r ^uAwr huMdy hn qy jnm ivArQ gvw jWdy hn [

(A) (8 qoN 14) pr, jMgl ivc jogIAW vwlw vws, jIv-ihMsw bwry sryviVAW vwlw vihm, AMn dw iqAwg, jW, rwsW pwxIAW—iehnIN kMmIN ieh iqRSnw bu`J nhIN skdI [

(e) (15 qoN 22) pRBU BgqI qy rIJdw hY, BgqI pRym dy Awsry huMdI hY; so, gurU dI srn pY ky pRym-mwrg qy qurnw hY, mn ƒ AMqr Awqmy qIrQ auqy ieSnwn krwxw hY, pRBU dI rzw ivc bMdS ivc qurn dI jwc is`KxI hY qy pRBU dy fr ivc rih ky dunIAw dy sihm gvwxy hn [

(s) (23 qoN 28) iqRSnw dy BWbV qoN bcx leI iv`dvqw BI shYqw nhIN krdI; hor AklW BI AhMkwr pYdw kr ky sgoN bldI auqy qyl hI pWdIAW hn; Bgvw vys qy dyS-rtn BI ^uAwr hI krdy hn, iek gur-Sbd dI brkiq nwl hI swry ivkwr imtdy hn, AigAwn qy Btkxw dUr huMdI hY [ pr, pRBU gurU imlWdw hY aus ƒ, ijs auqy Awp imhr kry [

(pR:) ‘mlwr kI vwr’ gurU nwnk dyv jI ny kdoN ilKI?

(au:) ies pRSn ƒ ivcwrn l`igAW pihlW ieh pRSn au~Tdw hY ik ‘vwr’ hI ilKx dw i^Awl kdoN qy ikauN gurU nwnk swihb dy mn ivc pYdw hoieAw [

Aswfy dyS ivc joiDAW dI sUrmqw dy pRsMg gw ky suxwn dw irvwj sI, ies swry pRsMg dw nwm ‘vwr’ huMdw sI, so, ‘vwr’ Awm qOr qy jMgW ju`DW bwry hI huMdI sI [ jdoN sMn 1521 ivc bwbr ny ihMdusqwn auqy hmlw kr ky AYmnwbwd ƒ A`g lweI qy Sihr ivc hor A`iqAwcwrW qoN ielwvw kqlwm BI kIqI qW gurU nwnk dyv jI ny ‘vwr’ dw nkSw lokW dI h`fIN vrqdw A`KIN BI vyiKAw [ hor FwFI qW Ajyhy smy Awpxy iksy swQI sUrmy mnu`K dy iksy au~Gy jMgI kwrnwmy ƒ kivqw ivc ilKdy hn, ijvyN iek kvI ny ‘nwdr dI vwr’ ilKI hY; pr, gurU nwnk swihb ƒ iek AYsw mhwn joDw nzrIN Aw irhw sI ijs dy ieSwry qy jgq dy swry hI jIv kwmwidk vYrIAW nwl iek mhwn jMg ivc l`gy pey hn [ AYmnwbwd dy jMg ƒ vyK ky, gurU nwnk dyv jI ny iek jMgI kwrnwmy qy hI ‘vwr’ ilKI; pr auhnW dw ‘iSromxI pwqR’ (Hero) Akwl purK Awp sI [

gurU nwnk swihb ny iqMn vwrW ilKIAW hn—mlwr kI vwr, mwJ kI vwr Aqy Awsw dI vwr; Bwv, iek vwr ‘mlwr’ rwg ivc hY, dUjI ‘mwJ’ rwg ivc qy qIjI ‘Awsw’ rwg ivc hY [ iehnW ivcoN ‘mlwr kI vwr’ AYsI hY ijs ivc rx-BUmI dw qy lVn vwly sUrimAW dw izkr hY; ijvyN:

‘Awpy iCMJ pvwie mlwKwVw ricAw ]
lQy BVQu pwie......]
......mwry pCwiV......]
Awip iBVY mwrY......]4]

ies ivcwr qoN ieh Anumwn lwieAw jw skdw hY ik gurU nwnk dyv jI dI sB qoN pihlI ‘vwr’ mlwr kI vwr hY; AYmnwbwd dw jMg vyK ky auhnW ny mhW blI joDy Akwl purK dy aus jMg dw hwl iliKAw jo swry jgq-rUp rx-BUmI ivc ho irhw hY [ AYmnwbwd dI kqlwm dI Gtnw 1521 ivc qdoN hoeI jdoN gurU nwnk dyv jI A^IrlI qIjI ‘audwsI’ qoN vwps AYmnwbwd Awey [ so, ieh ‘vwr’ 1521 ivc krqwrpury ilKI geI [

ies ‘vwr’ dIAW 28 pauVIAW hn, pr pauVI nµ: 27 gurU Arjn swihb dI hY, gurU nwnk swihb dIAW ilKqW hoeIAW isr& 27 pauVIAW hn, qy hryk pauVI ivc A`T A`T qukW hn [ hux ies ‘vwr’ dw twkrw kro ‘mwJ kI vwr’ nwl; aus ivc BI 27 pauVIAW hn qy hryk pauVI ivc A`T-A`T qukW hn [ mzmUn BI dohW vwrW dw ieko jyhw hY—‘iqRSnw dI A`g’ [ ‘mlwr kI vwr’ ivc iliKAw hY ‘Agin BKY BVhwVu Anidnu BKsI’—26; qy ‘Agin aupweI vwdu BuK iqhwieAw’—9 [ ‘mwJ kI vwr’ ivc BI ‘iqRSnw-A`g’ dw hI izkr hY—‘iqRsnw AMdir Agin hY nwh iqpqY BuKw iqhwieAw’—2 [ ‘mlwr kI vwr’ ivc iliKAw hY ik ies iqRSnw A`g qoN jMgl-vws, sryviVAW vwlI kucIlqw, AMn dw iqAwg, iv`dvqw qy Bgvw vys Awidk bcw nhIN skdy, vyKo pauVI nµ: 15, 16, 17, 23 qy 25 [ mwJ kI vwr ivc BI iehI izkr hY; vyKo pauVI nµ: 5 qy 6 [

iehnW dohW vwrW dy ies twkry qoN ieh AMdwzw l`gdw hY ik ‘mlwr kI vwr’ ilKx qoN QoVw hI icr ip`ØCoN siqgurU jI ny ieh dUjI ‘mwJ kI vwr’ ilKI sMn 1521 ivc krqwrpury [ qRYvyN audwsIAW mukw ky Ajy krqwrpury itky hI sn; audwsIAW smy keI jogIAW sMinAwsIAW sryviVAW qy ivdvwn pMifq AwidkW ƒ imly, auh i^Awl Ajy idl ivc qwzw sn jo iehnW dohW ‘vwrW’ ivc prgt kIqy hn ijvyN aupr d`isAw igAw hY [

pr, ‘Awsw dI vwr’ iehnW ‘vwrW’ qoN v`KrI iksm dI hY [ ies ivc 24 pauVIAW hn, hryk pauVI ivc qukW BI swFy cwr cwr hn [ mzmUn BI hor qrHW dw hY [ swrI ‘vwr’ ivc ikqy auhnW jogIAW sMinAwsIAW sryviVAW qy ivdvwn pMifqW vl ieSwrw nhIN ijnHW ƒ ‘audwsIAW’ ivc imly sn [ iek AYsy ‘jIvn’ dI qsvIr ieQy id`qI geI hY ijs dI hryk ƒ loV hY, ijs dw cyqw hryk ienswn leI hr roz krnw zrUrI ijhw jwpdw hY; Swied iesy vwsqy ies ‘vwr’ dw kIrqn in`q krnw is`K mrXwdw ivc d`isAw igAw hY [ ‘Awsw dI vwr’ kI hY? ie`k au~c drjy dI jIvn i&lws&I [ AYmnwbwd dI kqlwm, sryviVAW dI kucIlqw, pMifqW dw iv`idAw-AhMkwr ies qoN dUr ipCWh rih gey hn [ so, ieh rcnw gurU nwnk swihb dy jIvn-s&r dy A^Irly ih`sy dI jwpdI hY, rwvI dy kMFy iksy inrol r`bI-iekWq ivc bYiTAW [

‘vwr dI bxqr’

pauVIAW:

ies ‘vwr’ ivc 28 pauVIAW hn [ hryk pauVI ivc A`T A`T qukW hn [ pauVI nµ: 27 gurU Arjn swihb dI hY [ ieh ‘vwr’ gurU nwnk dyv jI dI ilKI hoeI hY; ies ivc pihlW 27 pauVIAW hI sn [

slok:

ies ‘vwr’ dIAW 28 pauVIAW dy nwl ku`l 58 slok hn [ pauVI nµ: 21 dy nwl 4 slok hn, bwkI 27 pauVIAW ivc hryk dy nwl do do slok hn [ gur-ivAkqIAW Anuswr iehnW slokW dw vyrvw ieauN hY:

m: 1 . . . . 24
m: 2 . . . . 5
m: 3 . . . . 27
m: 5 . . . .  2
 . . . . . . ——
joV . . . . . 58

slok m: 1—hyT-ilKIAW 8 pauVIAW dy nwl
gurU nwnk dyv jI dy do do slok hn:

2, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 = 16
pauVI nµ: 21 dy nwl = 4
hyT-ilKIAW 4 pauVIAW dy nwl iek iek:

1, 3, 23, 26 = 4
 . . . . . . . . ———
 . . . . joV . . . 24

slok m: 2—pauVI nµ: 4 dy nwl dovyN =2
pauVI nµ: 3, 22, 26 nwl iek iek = 3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ———
 . . . . joV . . . . . . . . . . . . . . . .5

slok m: 3:

pauVI nµ: 5 qoN 13 (9 pauVIAW) dy nwl do do . = 18
pauVI nµ: 15 qoN 18 (4 pauVIAW) dy nwl do do  = 8
pauVI nµ: 1 dy nwl ie`k . . . . . . . . . . . . . .= 1
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .———
 . . . . joV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 27

slok m: 5—pauVI nµ: 14 dy nwl do . . . . . . = 2
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ———
 . . . . joV . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . = 58 ku`l joV

swry slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy:

ies ‘vwr’ gurU nwnk dyv jI dI hY [ jdoN ilKI geI sI qdoN ies dIAW 27 pauVIAW sn [ pauVIAW dy nwl drj slok sB qoN vDIk gurU Amrdws jI dy hn (27) [ gurU nwnk dyv jI dy 24 hn Aqy gurU AMgd swihb dy 5 hn [

hryk pauVI dIAW A`T A`T qukW hn [ kwiv dy idRStIkox qoN swrI hI ‘vwr’ ivc iek-swrqw hY [ ieh nhIN ho skdw sI ik gurU nwnk dyv jI ivcoN ivcoN isr& 9 pauVIAW dy nwl pUry slok drj krdy, 4 pauVIAW dy nwl nwl iek slok drj krdy, Aqy bwkI dIAW 14 pauVIAW iblkul ^wlI rihx dyNdy [

ieh imQ BI au~kI Zlq hovygI ik iehnW swrIAW 27 pauVIAW dy nwl gurU Amrdws jI ny Awpxy, gurU AMgd swihb dy Aqy gurU nwnk swihb dy slok drj kIqy [ auhnW pauVI nµ: 14 ^wlI ikauN C`fxI sI? ies pauVI dy nwl dovyN slok gurU Arjn swihb dy hn [

so p`ky qOr qy iesy nqIjy auqy ApVnw peygw ik ies ‘vwr’ dIAW swrIAW hI pauVIAW dy nwl slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy sn [

pUrny gurU nwnk jI ny pwey:

ieh inrnw p`kw ho igAw ik gurU nwnk dyv jI ny ieh ‘vwr’ isr& pauVIAW dw sMgRh bxwieAw sI [ ‘vwrW’ ivcoN ieh ‘vwr’ auhnW dI pihlI rcnw sI [ so, ieh pUrny gurU nwnk dyv jI ny hI pwey ik pihly ‘vwrW’ isr& pauVIAW dw sMgRh huMdIAW sn [ sB ‘vwrW’ dy nwl slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy [ ikQoN ley? hryk gur-ivAkqI dy slokW dy sMgRh ivcoN ley [ ijhVy slok ies cox qoN vD gey, auh gurU Arjn swihb ny gurU gRMQ swihb dy A^Ir qy isr-lyK ‘slok vwrW qy vDIk’ dy hyTW drj kr id`qy [

ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ ਮਹਲਾ ੧ ਰਾਣੇ ਕੈਲਾਸ ਤਥਾ ਮਾਲਦੇ ਕੀ ਧੁਨਿ ॥

kYlws dyau qy mwl dyau do s`ky Brw sn, jMmU kSmIr dy rwjy qy jhWgIr dw hwlw Brdy sn [ iehnW ƒ kmzor krn leI jhWgIr ny iksy ByqI ƒ iv`c pw ky iehnW ƒ Awpo ivc lVw id`qw; qkVw ju`D micAw, mwl dyau ij`q igAw, kYlws dyau pkiVAw igAw [ pr iPr dovyN Brw sulh kr ky ipAwr nwl rl bYTy, A`Dw A`Dw rwj vMf ilAw [ FwFIAW ny ies jMg dI vwr ilKI [ ies ‘vwr’ ivcoN nmUny dI pauVI:

Drq GoVw, prbq plwx, isr t`tr AMbr ] nO sO ndI niVMnvy rwxw jl kMbr ] Fukw rwie AmIr dyv kir myG AfMbr ] Awixq KMfw rwixAW kYlwSY AMdr ] ibjlI ijauN cmkwxIAW qygW ivc AMbr ] mwldyau kYlwS ƒ b`Dw kir sMbr ] iPr A`Dw Dn mwldyau CifAw gVH AMdr ] mwldyau jsu KitAw vWg Swh iskMdr ]

ijs sur ivc mwldyau dI ieh vwr lok gwauNdy sn, ausy sur ivc gurU nwnk dyv jI dI ieh vwr gwaux dI ihdYq hY [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਜਿਉ ਵੁਠੈ ਧਰਣਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਭ ਦਿਸੈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਸਰ ਭਰੇ ਸੁਭਰ ਤਾਲ ॥ ਅੰਦਰੁ ਰਚੈ ਸਚ ਰੰਗਿ ਜਿਉ ਮੰਜੀਠੈ ਲਾਲੁ ॥ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸੈ ਸਚੁ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਹੈ ਵੇਖਹੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥ ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਸਿਰਿ ਦੀਸੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ ਖੁਧਿਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਿੰਦਾ ਬੁਰੀ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਵਿਕਰਾਲੁ ॥ ਏਨੀ ਅਖੀ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਚੂਕੈ ਆਲ ਜੰਜਾਲੁ ॥ ਮੂਲੁ ਰਹੈ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਗੁਰ ਪਉੜੀ ਬੋਹਿਥੁ ॥ ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਤਤੁ ਲੈ ਤੂੰ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸਚੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1278-1279}

pd ArQ:-  guir imilAY—jy gurU iml pey [ rhsIAY—iKV pYNdw hY [ vuTY—(mINh) v`isAW [ Driq—DrqI [ sr—srovr [ suBr—su+Br nkw-nk Bry hoey [ qwl—qlw [ AMdru—AMdrlw mn [ ivgsY—iKV pYNdw hY [ inhwlu—pRsMn [ qrP—pwsw [ ndir inhwil—ghu nwl q`k ky [ KuiDAw—Bu`K [ burI—BYVI, cMdrI [ ivkrwlu—frwauxw [ Awl jMjwlu—Gr dw jMjwl [ mUlu rhy—rws (mUl) bcI rihMdI hY [ boihQu—jhwz [ scw—sdw kwiem rihx vwlw [ min—mn ivc [

ArQ:-  jy gurU iml pey qW mn iKV pYNdw hY ijvyN mINh ipAW DrqI dI sjwvt bx jWdI hY, swrI (DrqI) hrI hI hrI id`sdI hY srovr qy qlwb nkw nk pwxI nwl Br jWdy hn (iesy qrHW ijs ƒ gurU imldw hY aus dw) mn sdw-iQr rihx vwly pRBU dy ipAwr ivc rc jWdw hY qy mjIT vWg r`qw (p`ky ipAwr-rMg vwlw ho) jWdw hY, aus dw ihrdw-kaul iKV pYNdw hY, s`cw pRBU (aus dy) mn ivc (Aw v`sdw hY) gurU dy Sbd dI brkiq nwl auh sdw pRsMn rihMdw hY [

pr, ghu nwl q`k ky vyKo, mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dw dUjw pwsw huMdw hY (Bwv, aus dI hwlq ies dy ault huMdI hY) PwhI ivc Psy hrn vWg jmkwl (Bwv, mOq dw fr) sdw aus dy isr au~qy (KVw) id`sdw hY; (Awqmk mOq aus auqy Awpxw zor pweI r`KdI hY) [ (mwieAw dI) cMdrI Bu`K qRyh qy inMidAw, kwm qy frwauxw kRoD (aus ƒ sdw sqWdy hn, pr ieh hwlq aus ƒ) iehnW A`KW nwl (qd qk) nhIN id`sdI jd qk auh gur-Sbd ivc ivcwr nhIN krdw [ (hy pRBU!) jdoN qYƒ Bwvy qW (ieh A`KW) sMqoK ivc AwauNdIAW hn (Bwv, KuiDAw iqRsnw imtdI hY) qy Gr dw jMjwl mu`kdw hY [

gurU ƒ syivAW (Bwv, gurU dy hukm ivc quirAW) jIv dI nwm-rUp rwic bcI rihMdI hY, gurU dI pauVI (Bwv, ismrn) dI rwhIN (nwm-rUpI) jhwz pRwpq ho jWdw hY [ hy nwnk! jo jIv-iesqRI (ies ismrn-rUp gur-pauVI ƒ) sMBwldI hY auh AslIAq l`B lYNdI hY [ hy pRBU! qUM sdw kwiem rihx vwlw aus dy mn ivc sdw leI Aw v`sdw hYN [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh